Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

advertisement
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Raport bieżący nr: 19/2017
Data: 15.05.2017
Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 15 maja 2017 roku Rada Nadzorcza LPP SA działając na podstawie
paragrafu 35 Statutu LPP SA oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami podjęła uchwałę o wyborze
podmiotu uprawionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki.
Na mocy uchwały podmiotem wybranym do badania i przeglądu jednostkowych sprawozdań
finansowych LPP SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK LPP SA została Ernst &
Young Audyt Polska Sp z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów pod nr 130.
We wcześniejszych latach LPP SA nie korzystała z usług wybranego podmiotu.
Rada Nadzorcza LPP SA upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z ww. firmą umowy na badanie
rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2017 rok oraz przegląd
półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej w ww. roku.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie -informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu
Download