09-5-31 C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp

advertisement
Kredytowe
instrumenty pochodne
Karol Kapuściński

Obaśnienie instrumentów

Instrumenty pochodne a podaż kredytów

Derywatywy a ryzyko bankowe
Kredytowe instrumenty
pochodne
CDS
Credit default swap funkcjonuje również pod nazwami credit swap
lub default swap. W transakcjach tego typu jedna ze stron,
zwana sprzedawcą zabezpieczenia (ang. protection seller)
zobowiązuje się, że w razie powstania zdefiniowanego w
kontrakcie zdarzenia kredytowego (ang. credit event, np.
bankructwo podmiotu, któremu druga strona umowy udzieliła
kredytu), zrekompensuje drugiej stronie transakcji, zwanej
kupującym, zabezpieczenie (ang. protection buyer) straty z tytułu
powstania zdarzenia kredytowego. W zamian za to kupujący
zabezpieczenie dokonuje cyklicznych płatności (ang. premium,
tzw. premia za zabezpieczenie) na rzecz sprzedającego
zabezpieczenie.
09-5-31
C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp
page 2
Kredytowe instrumenty
pochodne
TRS
Total Return Swap jest transakcją, w której jedna ze
stron, kupujący zabezpieczenie, przekazuje
tzw. całkowity zwrot (ang. total return) z danych
aktywów obarczonych ryzykiem kredytowym
(tzw. aktywa bazowe, ang. underlying
asset) w zamian za płatności zazwyczaj oparte
na stopie procentowej z rynku międzybankowego
(np. LIBOR).
09-5-31
C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp
page 3
Kredytowe instrumenty
pochodne
CSO
Credit Spread Option jest instrumentem pochodnym, którego
przepływy pieniężne zależą od kształtowania się wiarygodności
kredytowej określonego instrumentu bazowego lub emitenta.
Występują: uzależnione od spadku wartości aktywów bazowych
(typ 1) oraz uzależnione od zmiany spreadu, czyli nadwyżki
rentowności instrumentu ponad stopę wolną od ryzyka (typ 2).
09-5-31
C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp
page 4
Kredytowe instrumenty
pochodne
Dla nabywcy kredytowego instrumentu pochodnego, czyli
sprzedającego ryzyko:
- nie powoduje negatywnego kształtowania relacji z klientami, tzn.
nie rozwiązuje umowy kredytowej z klientami, a wyłącznie
dokonuje transferu ryzyka kredytowego.
- zaoferowanie pochodnego instrumentu kredytowego powoduje
podjęcie wyłącznie ryzyka kredytowego, co nie jest możliwe w
przypadku aktywów bilansowych, których posiadanie łączy się z
ekspozycją na ryzyko stopy procentowej czy kursu walutowego.
09-5-31
C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp
page 5
Kredytowe instrumenty
pochodne
Korzyści dla sprzedającego, czyli nabywającego
ryzyko:
- wynagrodzenie,
- jeśli oferujący zabezpieczenie jest podmiotem niebankowym, to
derywaty kredytowe mogą być dla niego jedynym sposobem
podjęcia ryzyka należności kredytowych.
09-5-31
C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp
page 6
Kredytowe instrumenty
pochodne
- dla podmiotu rozważającego możliwość udzielenia poręczenia lub
gwarancji zaproponowanie zabezpieczenia w ramach pochodnego
instrumentu kredytowego może być lepszym rozwiązaniem,
ponieważ gwarancje i poręczenia wymagają spłaty całości
gwarantowanych zobowiązań po wystąpieniu zdarzenia ryzyka
kredytowego. Derywaty kredytowe natomiast bardzo często
przewidują tylko wyrównanie strat wartości zabezpieczanych
instrumentów, powstałych wskutek wystąpienia przejawów
ryzyka kredytowego.
- dokonywanie transakcji arbitrażowych.
09-5-31
C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp
page 7
Kredytowe instrumenty
pochodne
Kontrowersje
- problem asymetrii informacji i wynikające stąd konsekwencje dla
wyboru poziomu zarządzania ryzykiem kredytowym;
- potencjalne oddziaływanie pochodnych
instrumentów kredytowych na sytuację banków;
- rozmiar i charakter zagrożeń innymi rodzajami
ryzyka niż ryzyko kredytowe.
- pochodnych instrumentach kredytowych
w walce konkurencyjnej
- niebezpieczeństwach związane z kredytowymi instrumentami
pochodnymi
09-5-31
C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp
page 8
Instrumenty pochodne a podaż
kredytów
Dla poszczególnych banków, zdolność do
przekazywania lub ponoszenia ryzyka kredytowego
za pomocą kredytowych instrumentów
pochodnych ułatwia zarządzanie ryzykiem i
optymalne wykorzystanie kapitału banku.
09-5-31
C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp
page 9
Instrumenty pochodne a podaż
kredytów
Wzrost średniej zapadalności i spadek o 21 punktów
bazowych spreadu, jednak głównie dla dużych
firm.
Mały wpływ na samą ilość kredytów!
Przeniesienie ryzyka kredytowego nazywane jest jako
„stabilizator systemu finansowego”.
09-5-31
C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp
page 10
Instrumenty pochodne a podaż
kredytów
Jednocześnie autorzy przyznają, że banki mogą być
skłonne do podejmowania ryzyka kredytowego,
ponieważ płynne kredytowe instrumenty pochodne
pozwalają im "odciążyć" to ryzyko w razie
potrzeby.
09-5-31
C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp
page 11
Instrumenty pochodne a podaż
kredytów
„Decyzja banku pożyczyć i na jakich warunkach,
zależy od szeregu czynników, w tym siły popytu
pożyczki i jakości informacji o możliwościach
inwestycyjnych, jego zdolność do zabezpieczenia lub
rozproszenia ryzyka”
09-5-31
C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp
page 12
Instrumenty pochodne a podaż
kredytów
„Oczywiście możliwe jest, że banki mogą używać
jednego kredytowego instrumentu pochodnego w
celu zabezpieczenia ryzyka jednego kredytobiorcy i
wykorzystanie uwolnione w wyniku tego zdolności
ryzyka pożyczyć komuś innemu.”
09-5-31
C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp
page 13
Instrumenty pochodne a podaż
kredytów
W 2006 roku banki w USA nie angażują się w
sposób istotny w kredytowe instrumenty pochodne.
Jest ich zaledwie 42 i w dodatku są to wyłącznie
duże banki.
09-5-31
C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp
page 14
Instrumenty pochodne a podaż
kredytów
Jednocześnie autorzy przyznają, że banki mogą być
skłonne do podejmowania ryzyka kredytowego,
ponieważ płynne kredytowe instrumenty pochodne
pozwalają im "odciążyć" to ryzyko w razie
potrzeby.
09-5-31
C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp
page 15
Instrumenty pochodne a podaż
kredytów
Według autorów korelacja między
instrumentami pochodnymi a wielkością akcji
pożyczkowej jest negatywna. (Tabela 5)
09-5-31
C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp
page 16
Instrumenty pochodne a podaż
kredytów
09-5-31
C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp
page 17
Ryzyko bankowe
Istnieje ograniczenie zagregowanej podaży środków
finansowych (lokat) w gospodarce, a więc łącznej
wartości inwestycji. Upadek jednego (istotnego)
banku prowadzi do recesji „spillover”. Jest to
negatywny efekt zewnętrzny na przetrwanie
banków poprzez wzrost rynku rozliczeń stawki
depozytów, która zmniejsza rentowność banków.
Po drugie, banki, które przeżyły mają strategiczną
przewagę (pozytywny efekt zewnętrzny) z braku
innych banków. Dzieje się tak ze względu na
wzrost skali i rozwoju, wynikające z migracji
deponentów z upadłych banków, lub ze względu na
strategiczne korzyści z nabyciem aktywów
upadłych banków i przedsiębiorstw.
09-5-31
C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp
page 18
Ryzyko bankowe
Niestety negatywne efekty przeważają nad pozytywnymi a
jest to spowodowane:
1. Upadłe banki są duże, co implikuje ograniczenie
inwestycji w całym sektorze bądź gospodarce.
2. Depozytariusze upadłych banków nie przenosza swoich
oszczędności
3. Inne banki nie mogą przejmować upadłych
przedsiębiorstw (unikalne banki, przepisy, itp.)
09-5-31
C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp
page 19
Dziękuje za uwagę:)
09-5-31
C:\praca\Polski Koncern Warzywny.odp
page 20
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards