Przykład 1 – Opcja cap (non delivery)

advertisement
CZĘŚĆ 1
OPODATKOWANIE INSTRUMENTÓW POCHODNYCH
W PRAKTYCE PODATKOWEJ
1
PRZEPISY O RACHUNKOWOŚCI
DEFINICJA INSTRMENTÓW POCHODNYCH
Pochodne instrumenty finansowe
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r.
Instrument pochodny – instrument finansowy, którego:
-
-
wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy
procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub
stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wartości
i
nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych
wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena
podobnie zależy od zamiany warunków rynkowych i
rozliczenie nastąpi w przyszłości.
Do instrumentów pochodnych zalicza się w szczególności transakcje terminowe, takie jak
kontrakty forward lub futures, opcje oraz kontrakty swap.
2
PRZEPISY O RACHUNKOWOŚCI
DEFINICJA INSTRMENTÓW POCHODNYCH
Pochodne instrumenty finansowe
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r.
Kontrakt forward:
- Umowa nakładająca na jedną stronę obowiązek dostarczenia, a na
drugą – odbioru aktywów o określonej ilości, w określonym terminie w
przyszłości po określonej cenie, ustalonej w momencie zawierania
kontraktu.
3
PRZEPISY O RACHUNKOWOŚCI
DEFINICJA INSTRMENTÓW POCHODNYCH
Pochodne instrumenty finansowe
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r.
Kontrakt futures:
- Umowa o określonej standardowej charakterystyce, będącej
przedmiotem obrotu w obrocie regulowanym, nakładająca na jedną
stronę obowiązek dostarczenia, a na drugą – odbioru aktywów po
określonej ilości, w określonym terminie w przyszłości i po określonej
cenie, ustalonej w momencie zawierania kontraktu.
4
PRZEPISY O RACHUNKOWOŚCI
DEFINICJA INSTRMENTÓW POCHODNYCH
Pochodne instrumenty finansowe
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r.
Opcja:
- Kontrakt, w wyniku którego jednostka nabywa prawo kupna – opcja
kupna (call) lub sprzedaży – opcja sprzedaży (put) aktywów
podstawowych po określonej z góry cenie i określonym czasie.
5
PRZEPISY O RACHUNKOWOŚCI
DEFINICJA INSTRMENTÓW POCHODNYCH
Pochodne instrumenty finansowe
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r.
Kontrakt swap:
- Umowa zamiany przyszłych płatności na warunkach określonych z góry
przez strony (kontrakt swap nie powinien być utożsamiany z umową
zamiany w rozumieniu art.. 603 k.c., gdyż ta dotyczy jedynie rzeczy a
nie praw).
6
DEFINICJA INSTRMENTÓW POCHODNYCH
WALUTOWA TRANSAKCJA ZMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS
Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych CIRS polegają na:
-
Wymianie początkowych kwot transakcji - depozytów (denominowanych w
walutach bazowej i niebazowej);
Zamianie strumieni odsetkowych (bazowych i niebazowych), których
płatności są wyliczane odpowiednio na podstawie stałej lub zmiennej stawki
procentowej;
Wymianie końcowej (przeciwstawnej do początkowej) kwot transakcji
denominowanych w walutach bazowej i niebazowej.
Specyfiką kontraktu CIRS jest wymiana całych kwot „depozytów”.
7
CEL ZAWARCIA KONTRAKTU
• Spekulacyjne – zawierane w celu osiągnięcia dochodu
bezpośrednio z instrumentu;
• Zabezpieczające przed ryzykiem mającym wpływ na wysokość
osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów;
• Zabezpieczające globalną pozycję walutową, procentową;
• Arbitraż.
8
CEL ZAWARCIA KONTRAKTU
Instrumenty pochodne mogą mieć na celu zabezpieczenie:
 przyszłych przychodów;
 kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 zakupu środków obrotowych;
 zakupu papierów wartościowych;
 zakupu środków trwałych;
 spłaty rat pożyczki inwestycyjnej związanej z wytworzeniem środka
trwałego.
9
PODATEK CIT
DEFINICJA INSTRMENTÓW POCHODNYCH
Pochodne instrumenty finansowe
art. 16 ust. 1b Ustawy CIT
Prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny
towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny
dewizowej lub papierów wartościowych albo od wysokości stóp
procentowych lub indeksów. W szczególności są nimi opcje i kontrakty
terminowe
10
PODATEK CIT
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU
Wydatki na nabycie instrumentów pochodnych- art. 16 ust. 1 pkt
8b Ustawy CIT
•
Wydatki związane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych nie
stanowią kosztu uzyskania przychodów do czasu realizacji praw, rezygnacji
z realizacji praw albo odpłatnego ich zbycia, chyba że instrumenty te
związane są z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych - wtedy mogą powiększać wartość początkową
dla potrzeb amortyzacji podatkowej.
Wartość początkowa - art. 16g ust. 3 ustawy CIT
•
Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty
związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub
wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty
transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu,
instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat
notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji
11
PODATEK CIT
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU
•
Koszty: opłata za zaaranżowanie kontraktu: opłata dla banku
emitującego – na ogół opłatę jednorazową ponosi się przy nabyciu opcji
(premia); zwykle w przypadku nabycia instrumentu od emitenta brak jest
wydatku na nabycie;
•
Koszty: opłata za doradztwo przy nabywaniu instrumentów:
kompleksowe doradztwo dotyczące struktury zabezpieczenia
przedsięwzięcia inwestycyjnego;
•
Kwalifikacja wydatków na zaaranżowanie oraz na doradztwo do kosztów
bezpośrednich lub kosztów pośrednich wymaga każdorazowej analizy
przedmiotowych wydatków.
12
PODATEK CIT
MOMENT ROZPOZNANIA KOSZTU / PRZYCHODU
• Ujęcie kosztu / przychodu podatkowego w momencie:
 wyceny – moment neutralny podatkowo
 wymagalności należności / zobowiązania – powstaje przychód / koszt
podatkowy
 zapłaty / otrzymania płatności – co do zasady, moment neutralny
podatkowo
 Orzecznictwo WSA w sprawie rozpoznania przychodu z tytułu opcji
walutowych – zasada kasowa – wyrok dotyczył podmiotu
niefinansowego (sygn. I SA/Wr 327/09)
 Stanowiska organów podatkowych – przychód należny – data
wymagalności zapłaty „W analizowanym przypadku dopiero więc od
chwili, gdy uprawniony zrealizował prawa wynikające z instrumentu
pochodnego, uzyskuje przychód należny w rozumieniu art. 12 ust. 3
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (IS Warszawa sygn.
IPPB5/423-64/08-2/MB).
13
PODATEK CIT
MOMENT ROZPOZNANIA KOSZTU / PRZYCHODU
•
Stanowisko organów skarbowych:
•
Postanowienie z dnia 23.10.2006 r. (sygn. 1471/DPD1/423-108/06/KK):
„Zdaniem Naczelnika tutejszego Urzędu realizacja praw z tytułu transakcji typu swap
na stopę procentową następuje w każdej dacie płatności wynikającej z kontraktu. W
związku z powyższym prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów tytułu
przedmiotowych transakcji nastąpi w każdej dacie dokonywania płatności przez
stronę.”
•
Pismo z dnia 11.07.2000 (sygn. PB 4/AK-802-364/45/00)
„W przypadku transakcji swap zobowiązania, a także ich wielkość, możliwa jest do
określenia na ustalony w kontrakcie dzień rozliczenia pomiędzy stronami. Stosownie
wiec do art. 12 ust. 3 wspomnianej ustawy przychód należny wystąpi u stron
kontraktu w terminach wymagalności poszczególnych płatności, za wyjątkiem
przypadków, gdy płatności te dokonywane są wcześniej; w takim przypadku w dniu
otrzymania świadczenia. Datą potrącenia kosztów uzyskania przychodów będzie zaś,
stosownie do art. 15 ust. 4 ustawy, data świadczenia podatnika na rzecz podmiotu
zagranicznego.”
14
PODATEK CIT
MOMENT ROZPOZNANIA KOSZTU / PRZYCHODU
• Premia za opcję
Niesymetryczność w traktowaniu przychodów oraz kosztów z tytułu premii
za opcję dla celów podatkowych:
 Niezależnie od celu, w jakim została zawarta opcja (spekulacja czy
zabezpieczenie się przed ryzykiem) kwoty otrzymane z tytułu
wystawienia opcji (premia) stanowią przychód do opodatkowania w
dacie, kiedy są należne
 Koszt z tytułu premii za opcję może być rozpoznawany w rachunku
podatkowym nie wcześniej niż w momencie realizacji opcji,
odstąpienia od realizacji lub sprzedaży kontraktu, o ile ten wydatek
nie powiększa wartości środka trwałego oraz wartości
niematerialnych i prawnych
15
PODATEK CIT
ZASADY ROZPOZNAWANIA RÓZNIC KURSOWYCH
•
Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy CIT podatnik ustala różnice kursowe albo na
podstawie zasad określonych w ustawie CIT albo na podstawie przepisów o
rachunkowości, pod warunkiem, że w okresie stosowania tej metody
sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez
podmioty uprawnione do ich badania.
16
PODATEK CIT
ZASADY ROZPOZNAWANIA RÓZNIC KURSOWYCH
•
•
W przypadku wyboru metody ustalania różnic kursowych na podstawie
prawa bilansowego (art. 9b ust. 2 ustawy CIT), podatnik zalicza
odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w
księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i
wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych
w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach
obcych.
Wycena ta dla celów podatkowych powinna być dokonana na ostatni dzień
każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień
kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień
roku podatkowego.
17
PODATEK CIT
ZASADY ROZPOZNAWANIA RÓZNIC KURSOWYCH
•
Nieprecyzyjny zapis ustawy CIT: „… ujęte w księgach rachunkowych różnice
kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny
składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także
wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych”.
•
Czy wycena składników i aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej,
także wycena pozabilansowych pozycji w walutach obcych stanowi element
kalkulacji zobowiązania podatkowego (w przypadku, gdy nie stanowi różnicy
kursowej)?
18
PODATEK CIT
ZASADY ROZPOZNAWANIA RÓZNIC KURSOWYCH
•
•
Przepis ten należy interpretować: „… ujęte w księgach rachunkowych
różnice kursowe (…) wynikające z wyceny składników aktywów i pasywów
wyrażonych w walucie obcej, a także (różnice kursowe wynikające z)
wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych”.
Oznacza to, iż wycena instrumentów pochodnych nie stanowiąca różnicy
kursowej nie powinna być ujęta w rozliczeniu podatkowym.
19
PODATEK CIT
ZASADY ROZPOZNAWANIA RÓZNIC KURSOWYCH
•
Stanowisko organu skarbowego (w Warszawie):
„(…) gdy wycena składników aktywów / pasywów bądź pozycji pozabilansowych w
walutach obcych jest dokonywana zgodnie z przepisami o rachunkowości, tj. w taki
sposób, że oprócz komponentu walutowego może posiadać również inny komponent
(…) do przychodów i kosztów ich uzyskania zaliczyć można tylko komponent
walutowy”;
„(…) jeżeli instrumenty pochodne wyrażone są w walutach obcych to wynikające z
nich różnice kursowe, ustalone na podstawie przepisów o rachunkowością ujmowane
w rozliczeniu podatkowym. Wycena, o której mowa we wniosku nie może być
ujmowana w rozliczeniu podatkowym w zakresie w jakim nie dotyczy różnic
kursowych”.
20
PODATEK CIT
ROZLICZENIE KONTRAKTU
• Rozliczenie transakcji
Rozliczenie transakcji – implikacje podatkowe będą zależały od formy, w
jakiej następuje rozliczenie transakcji
delivery versus non-delivery
kontrakt rzeczywisty versus rozlicznie pieniężne
21
PODATEK CIT
ROZLICZENIE KONTRAKTU
Transakcja typu delivery (podatkowa metoda rozliczania różnic
kursowych)
• Nabycie waluty - rozliczenie kontraktu jest neutralne podatkowo
(ewentualne przychody lub koszty podatkowe - z tytułu różnic
kursowych od własnych środków pieniężnych - pojawią się dopiero
w momencie wydatkowania / zbycia nabytej waluty);
• Sprzedaż waluty - powstają różnice kursowe stanowiące przychód
lub koszt podatkowy.
22
PODATEK CIT
ROZLICZENIE KONTRAKTU
Transakcja typu non delivery (podatkowa metoda rozliczania
różnic kursowych)

W dacie rozliczenia transakcji forward bez fizycznej dostawy wskazana jest
analogiczna analiza jak w przypadku kontraktu forward z fizyczną dostawą,
z tą różnicą iż:
 bez fizycznej dostawy – różnice kursowe ujawniają się w dacie
rozliczenia transakcji
 przy fizycznej dostawie – różnice kursowe ujawniają się w dacie
zbycia (wydatkowania) nabytej waluty
23
UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA
Możliwe kwalifikacje dochodów z instrumentów pochodnych:
•
•
•
•
•
Płatność z tytułu instrumentu pochodnego nawet opartego na stopie
procentowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem „u źródła”;
Ryzyko przekwalifikowania płatności z tytułu kontraktu CIRS na płatności
odsetkowe – w konsekwencji obowiązek pobrania podatku u źródła;
Do innych źródeł (art. 21 Umowy Modelowej OECD);
Do innych dochodów kapitałowych (art. 12 ust. 4 Umowy
Modelowej OECD);
Jako zyski z przedsiębiorstwa (art. 7 Umowy Modelowej OECD).
24
UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA
Stanowisko organów skarbowych:
„Do rozliczenia transakcji “swap” i ewentualnych zysków uzyskiwanych z
tego tytułu przez podmiot brytyjski, zastosowanie znajdują postanowienia
art. 7 polsko - brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.”
Pismo z dnia 11.07.2000 sygn. PB 4/AK-802-363/45/00
25
PODATEK VAT
•
•
•
•
•
Klasyfikacja instrumentów pochodnych w świetle Ustawy o podatku od
towarów i usług;
Instrumenty pochodne stanowią usługi finansowe (zwolnione z podatku
VAT);
Usługodawcą jest podmiot wyspecjalizowany w świadczeniu usług
finansowych (co do zasady bank lub spółka finansowa w ramach grupy
kapitałowej).
Instrumenty pochodne a miejsce świadczenia usług
Usługi finansowe świadczone na rzecz podmiotów spoza UE – a prawo do
odliczenia podatku naliczonego
26
PODATEK VAT
•
Wpływ na rozliczenie podatku naliczonego w świetle regulacji zawartych w
Ustawie o podatku od towarów i usług:
– wstępna alokacja
– rozliczanie za pomocą tzw. współczynnika;
•
W przypadku, gdy płatności otrzymywane są przez podmiot „niefinansowy”
(nie świadczący usług finansowych) ich wartość pozostaje poza podatkiem
VAT analogicznie jak odsetki od depozytów bankowych (nie stanowią obrotu
dla celów podatku VAT).
•
Instrumenty pochodne
opodatkowania;
•
Definicja pojęcia „kwota jaką nabywający zobowiązany jest zapłacić z tytułu
dostawy” (art. 31 ustawy o podatku od towarów i usług - WNT).
zawarte
z
dostawcą
towarów
a
podstawa
27
PODATEK VAT
•
•
Instrumenty pochodne zawarte z dostawcą towarów a podstawa
opodatkowania;
Definicja pojęcia „kwota jaką nabywający zobowiązany jest zapłacić z tytułu
dostawy” (art. 31 ustawy o podatku od towarów i usług - WNT).
28
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
Przykład 1 – Opcja cap (non delivery)
W dniu 1 września 2007r. podatnik zajął długą pozycję, nabywając
instrument cap, złożony z trzech opcji typu call o nominale 10.000.000 Euro
każda, cenach wykonania wynoszących odpowiednio 3,70 PLN/Euro, 3,75
PLN/Euro i 3,80 PLN/Euro. Terminy wygaśnięcia opcji przypadają kolejno
na 1 października, 1 listopada oraz 1 grudnia 2007r. Podatnik zapłacił
premię z tytułu nabycia instrumentu cap w kwocie 400.000 PLN.
29
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
Przykład 1 – Opcja cap (non delivery)
1 września – nabycie strategii zabezpieczającej składającej się z trzech
opcji typu call – zapłata za premię 400.000 PLN;
1 października – kurs PLN/Euro – 3,65; kurs z opcji – 3,70 – odstąpienie od
wykonania opcji;
1 listopada – kurs PLN/Euro – 3,85; kurs z opcji – 3,75 – realizacja opcji;
1 grudnia – kurs PLN/Euro – 3,70; kurs z opcji – 3,80 – odstąpienie od
wykonania opcji;
30
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
Przykład 1 – Opcja cap (non delivery)
1 września – nabycie opcji nie wpływa na wynik podatkowy spółki;
1 października – odstąpienie od wykonania opcji; o ile w umowie kwota opcji
nie jest podzielona na trzy wartości 1/3 opcji staje się kosztem podatkowym
(400.000/3 PLN);
1 listopada – kurs PLN/Euro – analogicznie jak 1 października;
1 grudnia – kurs PLN/Euro analogicznie jak 1 października.
31
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
Przykład 2 – Swap o identycznych terminach rozliczeń
W dniu 1 września 2007r. Bank zawarł ze Spółką roczną transakcję typu
swap. W myśl zawartej umowy Bank dokonuje na rzecz Spółki płatności
według zmiennej stopy procentowej, wynoszącej WIBOR+1%. Bank
otrzymuje płatności według stałej stopy procentowej 6%. Nominał transakcji
swap wynosi 10.000.000 PLN. Płatności dokonywane są w okresach
kwartalnych (na koniec kwartału).
32
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
Przykład 2 – Swap o identycznych terminach rozliczeń
W dniu 1 września 2007r. nominały kontraktów są ewidencjonowane
pozabilansowo.
W dniu 1 października 2007r. WiBOR wynosił 6%
zysk na kontrakcie stanowi przychód podatkowy dla Spółki oraz koszt
podatkowy dla Banku.
W dniu 1 listopada 2007r. WiBOR wynosił 4,5%
zysk na kontrakcie stanowi przychód podatkowy dla Banku oraz koszt
podatkowy dla Spółki.
33
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
Przykład 3 – Swap o różnych terminach rozliczeń
W dniu 1 września 2007r. Bank zawarł ze Spółką roczną transakcję typu
swap. W myśl zawartej umowy Bank dokonuje na rzecz Spółki płatności
według zmiennej stopy procentowej, wynoszącej WIBOR+1%. Bank
otrzymuje płatności według stałej stopy procentowej 6%. Nominał transakcji
swap wynosi 10.000.000 PLN. Bank dokonuje płatności na rzecz Spółki
kwartalnie, natomiast Spółka płaci Bankowi jednorazowo z góry (600.000).
34
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
Przykład 3 – Swap o różnych terminach rozliczeń
•
Charakter płatności z płatności z tytułu kontraktu swap niesymetryczny;
•
Płatności w ramach kontraktu swap nie stanowią wydatku na nabycie
instrumentu pochodnego;
•
Płatność otrzymana przez bank staje się przychodem do opodatkowania w
dacie wymagalności „z góry”;
•
Czy płatność Spółki stanowi koszt bezpośredni, czy pośredni w rozumieniu
ustawy CIT?
35
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
Swap o różnych terminach rozliczeń – stanowisko organów
skarbowych
„Zdaniem Naczelnika urzędu, realizacja praw z tytułu transakcji typu swap
na stopę procentową następuje w każdej dacie płatności wynikającej z
kontraktu. W związku z powyższym prawo do rozpoznania kosztów
uzyskania przychodów z tytułu przedmiotowej transakcji nastąpi w każdej
dacie dokonywania płatności przez Stronę”.
36
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
Przykład 4 – Opcja na zakup papieru wartościowego
Spółka obawia się spadku ceny akcji spółki B, notowanej na GPW.
jednocześnie wie, iż w pierwszych dniach stycznia 2008r. będzie musiała
sprzedać 10.000 akcji. W tym celu nabyła trzymiesięczną opcję sprzedaży z
ceną wykonania 1 akcja - 100 PLN. Akcje zostały nabyte przez Spółkę po cenie
90 PLN. Wartość akcji w dniu rozliczenia (5 stycznia 2007r.) wynosi 98 PLN.
premia wyniosła 1.000 PLN.
Spółka dokona sprzedaży akcji w dniu 6 stycznia 2006r. (ich wartość w tym
dniu wynosi 95PLN).
37
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
Przykład 4 – Opcja na zakup papieru wartościowego
Nabycie opcji (premia 1.000 PLN) – transakcja neutralna podatkowo
Realizacja opcji w dniu 5 stycznia 2008
przychód (100PLN-98PLN) x 10.000 = 20.000 PLN
koszt – wydatek na nabycie opcji – 10.000 PLN
Sprzedaż akcji w dniu 6 stycznia 2008
dochód (95PLN – 90 PLN) x 10.000 PLN = 50 000 PLN
38
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
Przykład 5 – Opcja na zakup papieru wartościowego
Spółka zawarła kontrakt opcyjny (call) na nabycie akcji spółki ABC. Premia
za opcję wynosiła 2 PLN/za jedną akcję a cena wykonania 7 PLN. Spółka
zdecydowała się nabyć 100 akcji w dniu 20 grudnia 2007r.
39
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
Przykład 5 – Opcja na zakup papieru wartościowego
•
Konsekwencje w zakresie podatku CIT
– Cena na nabycie akcji (7 PLN) nie stanowi kosztu uzyskania przychodu dla celów
podatkowych do momentu zbycia akcji;
– Wydatki na nabycie opcji (premia) (art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy CIT) stają się
kosztem uzyskania przychodu w momencie realizacji opcji;
– Premia za opcje nie stanowi kosztu nabycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8);
– Czy premia za opcje na nabycie akcji jest wydatkiem bezpośrednim, czy
pośrednim związanym z nabyciem akcji?
– Czy art.. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy CIT należy interpretować: „nie wcześniej, niż do
czasu realizacji…”?
40
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
Przykład 6 – Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego
Firma A zaciągnęła w dniu 30 października 2007r. kredyt inwestycyjny w
kwocie 3 mln EUR (kurs kupna 3,65 PLN/EUR). Dnia 3 listopada 2007r.
firma zawarła transakcję terminową (forward) z bankiem X kupna 1 mln
EUR po kursie 3,90 z datą 2 marca 2008r.
W dniu 31 grudnia 2007r. średni kurs NBP wynosił 3,70 PLN/EUR. W dniu 2
marca 2006r. w banku X kurs kupna PLN/EUR wynosił 3,95 PLN, kurs
sprzedaży 4,00. Rata kredytu w kwocie 1 mln EUR została spłacona z
rachunku dewizowego. Inwestycja została oddana do eksploatacji 30 marca
2007r., przy czym średni kurs NBP wynosił 3,75.
41
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
Przykład 6 – Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego
•
•
•
30 października 2007r. - zaciągnięcie kredytu
zdarzenie neutralne podatkowo
31 grudnia 2007r. – zarachowanie różnic rewaluacyjnych od kredytu
inwestycyjnego do wartości inwestycji
zdarzenie neutralne podatkowo
2 marca 2008r. (rozliczenia różnic kursowych metodą podatkową)
– realizacja kupna Euro 1.000.000 po kursie 3,90; wartość transakcji PLN
3.900.000;
– Spłata raty Euro 1.000.000 po kursie sprzedaży 4,00 (dla uproszczeni
na rachunku walutowym Spółki saldo wynosiło Euro 1.000.000)
42
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
Przykład 6 – Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego
•
Definicja kursu faktycznego, przy spłacie pożyczki;
– Art. 15 a ustawy CIT:
• Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu w walucie obcej
w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu w dniu jego
spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych
dni;
• Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu w walucie obcej w
dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu w dniu jego spłaty,
przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.
43
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
Przykład 6 – Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego
•
•
•
•
Ustawa CIT nie definiuje pojęcia „kurs faktyczny”;
W przypadku, gdy nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie
zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni
ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten
dzień;
Czy w dacie zaciągnięcia / spłaty kredytu może „występować” kurs
faktyczny?
Kurs faktyczny „występuje” jedynie w dacie nabycia / sprzedaży waluty.
44
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
Przykład 6 – Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego
•
Kurs faktyczny – stanowisko organów skarbowych
„W świetle powyższego, tutejszy organ podatkowy uważa, iż dla obliczenia różnic
kursowych powstających z tytułu wpływu przychodu należnego (wyrażonego w
walutach obcych) na rachunek walutowy Spółki możliwe jest przyjęcie jako „faktycznie
zastosowanego kursu waluty” kursów odczytanych przez Jednostkę z tabeli kursów
walut banku, w którym posiada ona rachunek walutowy. Najważniejsze w tym
względzie jest to, by postępowanie Podatnika nie naruszało przepisów ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych”.
I Wielkopolski Urząd Skarbowy, postanowienie z dnia 21 września 2007r.
45
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
Przykład 6 – Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego
•
Kurs faktyczny – stanowisko organów skarbowych
„Wobec powyższego, w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego,
wyliczenia różnic kursowych związanych z przychodami należy dokonać poprzez
porównanie odpowiednio przychodu w walucie obcej, zarachowanego po jego
przeliczeniu według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego dzień jego uzyskania z przychodem otrzymanym,
przeliczonym według faktycznie zastosowanego kursu w tym dniu (tj. w dniu
faktycznego otrzymania przychodu). W przedstawionym stanie faktycznym, ponieważ
należności Spółki wpływają na jej rachunek prowadzony w walucie obcej przez bank
mający siedzibę w Polsce, będzie to kurs zastosowany przez ten bank dla tej
transakcji, tj. kurs kupna walut oferowany Spółce przez bank”.
I Mazowiecki Urząd Skarbowy, postanowienie z dnia 24 kwietnia 2007r.
46
PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
Przykład 6 – Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego
•
Kalkulacja różnic kursowych
– 2 marca 2008r. realizacja różnic kursowych. Kurs z kontraktu PLN/Euro
3,90
• Kurs sprzedaży PLN/Euro 4,00
• Wartość różnic (4.000.000 – 3.900.000) = PLN 100.000
Jako różnice kursowe od własnych środków pieniężnych nie
zwiększają wartości inwestycji – są przychodem podatkowym. Jedynie
Różnice powstałe na samym kredycie pomiędzy datą zaciągnięcia
kredytu i jego spłatą korygują wartość inwestycji.
47
OPINIE ORGANÓW SKARBOWYCH
Niedostateczna kapitalizacja
„Zadłużenie jest sumą długów z tytułu (…) niesymetrycznych instrumentów
pochodnych, kontraktów opcyjnych (…) z chwilą powstania zadłużenia, a
nie jego wymagalnością, czy przeterminowaniem z tytułu”
Pismo z dnia 21.02.2006r. znak 1401/PD-006-639/05/EP (Izba Skarbowa
w Warszawie)
48
OPINIE ORGANÓW SKARBOWYCH
Niedostateczna kapitalizacja (Credit Default Swap – kaucja)
„W przypadku transakcji CDS zawartej pomiędzy podmiotami
powiązanymi mają zastosowanie przepisy art.. 16 ust. 1 pkt 60 i 61
ustawy)”
Pismo z dnia 9.12.2005r. znak 1401/PD-4230Z-85/05/EP (Izba Skarbowa
w Warszawie)
49
OPINIE ORGANÓW SKARBOWYCH
Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego
„Do kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu, kosztów
sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji
finansowych, a w szczególności odsetek od pożyczek i prowizji, z wyłączeniem
odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do
używania. Tak więc, do czasu oddania inwestycji do użytkowania wydatki
związane z wykonywaniem kontraktu pochodnego zwiększają wartość środka
trwałego w kwotach naliczonych”
Pismo z dnia 25.02.2005r. znak 1473/7/WD/423/5/05/HD (Trzeci Mazowiecki
Urząd Skarbowy w Radomiu)
50
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards