Zarządzanie kadrami

advertisement
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie kadrami proces składający się
z
logicznie
powiązanych
czynności
ukierunkowanych na

Zapewnienie
organizacji
w
określonym
czasie
i
miejscu
wymaganej liczby pracowników o
odpowiednich kwalifikacjach

Właściwe
wykorzystanie
pracowników

Rozwój
ich
kwalifikacji
i
umiejętności wraz z rozwojem
organizacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi ma trzy
wymiary:
1.funkcjonalny
–
obejmuje
analizę
problemów
kadrowych
wg
funkcji
zarządzania kadrami; dotyczy czynności
merytorycznie związanych z realizacją
jakiegoś celu w procesie kadrowym
2.instytucjonalny – w zarządzaniu kadrami
uczestniczy wiele podmiotów. Każdy
odpowiada za odpowiedni fragment
3.instrumentalny – oznacza różnorodne
narzędzia, metody, techniki, procedury, które
się wypracowuje, aby usprawnić proces
zarządzania kadrami
Celem zarządzania jest:
- pozyskanie dla organizacji odpowiednich
pracowników
- utrzymanie najlepszych pracowników i
efektywne wykorzystanie całego personelu
- rozwój kwalifikacji i umiejętności
pracowników (najważniejszy)
Ewolucja zarządzania kadrami.
W procesie ewolucji wymienia się trzy
etapy:
1. 1900 – 1920 – etap ten związany był z
tayloryzmem.
W
okresie
tym
najważniejszym wskaźnikiem w procesie
zarządzania była wydajność indywidualna.
Była ona również podstawą oceny
pracowników.
Kierownicy
byli
administratorami, ustalali zadania, normy
pracy
i
kontrolowali
je.
Cechą
charakterystyczną było to, że ludzi
traktowano tak jakby byli żywymi
maszynami. Wszystkie zasoby organizacji
traktowano jednakowo. W motywowaniu
dominowały materialne narzędzia motywacji.
W okresie tym pojawiły się pierwsze próby
wartościowania pracy.Jest to tradycyjny
model zarządzania.
Cechy tradycyjnego modelu :

Koncentracja
uprawnień
decyzyjnych w kwestii kadr i płac na
najwyższym
szczeblu
zarządzania
;
kierownicy komórek organizacyjnych nie
mieli uprawnień decyzyjnych i nie ponosili
odpowiedzialności za procesy kadrowe
 Funkcje zarządzania kadrami realizowane
były przez różne komórki organizacyjne (w
różnych pionach) – rozproszenie decyzyjne,
brak koordynacji procesów kadrowych
 Jeśli istniały działy kadr to prowadziły
dokumentację
i
doraźną
obsługę
pracowników ze szkodą dla celów
strategicznych , rozwoju i przyszłości firmy
 Słabość warsztatowa – stosowanie
amatorskich, mało efektywnych technik i
narzędzi pracy z ludźmi, ogólna efektywność
była niska
 W Polsce był on spotykany później i
można również dzisiaj spotkać tak
zarządzane firmy
2. 1920 – 1950 – jest to okres dobrego
traktowania ludzi. Zaczęto zwracać uwagę na
potrzebę specyficznego traktowania zasobów
ludzkich i szukana metod poprawy
efektywności. Rozwinęły się dyscypliny
naukowe takie jak: socjologia pracy,
psychologia pracy, fizjologia pracy i
pedagogika
pracy.
Model
dobrego
traktowania ludzi kładzie nacisk na
psychofizyczne i psychospołeczne warunki
pracy, zaczęto doceniać relacje miedzy
pracownikami i pracodawcami. Zaczęto się
zastanawiać jak dobierać zespoły, styl
kierowania
itp.
Dużą
rolę
miały
pozamaterialne bodźce
motywowania
pracowników.
3. po 1955 – okres ten nazywany jest erą
potencjału ludzkiego, erą zasobów ludzkich.
W tym okresie w zarządzaniu kadrami
przyjmuje się założenie, iż ludzie są
najważniejsi i są zasobem strategicznym.
Inwestycje w kapitał ludzki kumulują się.
Era ma dwa okresy:
I.
Lata 60-70-te na zachodzie
popularne było zarządzanie personelem (PM)
Rozwinął się tu model menadżerski,
technokratyczny zarządzania kadrami Jego
cechy to:

Polityka personalna przestała
być domeną naczelnego kierownictwa, w jej
kształtowaniu
i
realizacji
zaczęli
uczestniczyć członkowie zarządu firmy i
kierownicy liniowi

Zaczęto dostrzegać potrzebę
dysponowania
profesjonalnie
przygotowanymi i skutecznymi technikami w
zarządzaniu kadrami

Stanowiska pracy realizujące
zadania związane z procesem kadrowym
połączono w jednolite piony personalne
(sztaby)

Zwiększyła się liczba funkcji
zarządzania personelem, duży nacisk na bazy
danych o pracownikach, formalne opisy
pracy i jej wartościowania, systemy oceny
efektów, regulaminy, zakresy czynności

Uwagę managerów absorbują
problemy wewnętrzne firmy ze szkodą dla
otoczenia firmy i uwzględniania sygnałów z
otoczenia w strategii firmy

Manager personalny staje się
wysoko cenioną postacią firmy
II.
od lat 80-tych (HRM)
zarządzanie zasobami ludzkimi
Jest to model zasobowo – alokacyjny . W
krajach
zachodnich
jest
to
model
dominujący. Zasoby ludzkie stają się
czynnikiem strategicznym dzięki któremu
można mieć przewagę konkurencyjną.
Składniki potencjału: Wiedza teoretyczna
,Umiejętności
praktyczne,Predyspozycje
psychiczne,Zdrowie,Motywacja do pracy
Składniki te mogą powodować przewagę
konkurencyjną.
Potencjał wytwórczy przedsiębiorstwa
możemy podzielić na:
1. potencjał rzeczowy
2. potencjał finansowy
3. potencjał pracy:
- potencjał ludzki
cechy i właściwości: wiedza teoretyczna,
umiejętności praktyczne, predyspozycje
psychiczne, zdrowie, motywacja do pracy
- czas pracy
cechy: forma organizacji czasu pracy,
wykorzystanie dysponowanego czasu pracy
Firma zatrudnia osoby o dużym potencjale i
próbuje go rozszerzać
Cechy modelu:

Dążenie
do
wyższej
efektywnosci pracy firma realizuje poprzez
rozwój potencjału ludzkiego i stałe
inwestowanie w kapitał ludzki

Odstąpienie od minimalizacji
kosztów pracy na rzecz optymalnej relacji
między nakładami i efektami

Istotnym elementem polityki
firm jest szybka alokacja kadr, pracownik
jako zasób firmy
nie przypisany do
określonego stanowiska, nie ma sztywnego
wiązania ludzi i pracy, pełna elastyczność

Firma staje się bardzo
elastyczna,
nie
ma
problemów
z
restrukturyzacją

Polityka
personalna
podporządkowana
misji,
i
celom
strategicznym,
wzrasta
znaczenie
prognozowaniai dobrego planowania w
firmie

Ważne
jest
zarządzanie
kompetencjami pracowników

Relacje między kierownikiem
i pracownikami na zasadach partnerskich
mają gwarantować otwartość, pracownik
jako pełnomocnik a nie podwładny

Mniejsza waga formalnych
procedur, technik i narzędzi

Rosnące znaczenie kultury
organizacji i komunikacji w firmie

Działania firmy koncentrują
się na otoczeniu i kliencie
Współcześnie fachowość rozumie się inaczej
niż wcześniej. Za fachowców uważa się ludzi
o szerszej wiedzy,
nie koniecznie
pogłębionej,
bardzo
elastycznych.
Fachowość dotyczy nie tylko kadry
menedżerskiej. Eksperci powinni być
również na najniższych stanowiskach.
Ludźmi, którzy posiadają ogromny potencjał
trudno jest zarządzać. Dlatego pojawiła się
idea marketingu personalnego. Zakłada
ona działanie według zasad marketingu w
odniesieniu do pracowników. Pracowników
traktuje się tak, jakby byli klientami
wewnętrznymi firmy. Firma dba nie tylko o
klientów, których ma, ale także o klientów
potencjalnych. Firma dba o swój wizerunek
na zewnątrz – dobrego pracodawcy,
uczestniczy w systemie łowienia talentów na
rynku pracy. Z tego względu powstał zawód
managera personalnego, który ma określoną
wiedzę na temat instrumentów zarządzania.
wynagradzanie, bodźce pozaekonomiczne
5. rozwój pracowników
szkolenie,doskonalenie
kwalifikacji
i
umiejętności, planowanie karier
6. oceny efektów pracy
-bieżąca ,-okresowa
współczesne:
7. kształtowanie warunków i stosunków w
pracy
8. kontroling personalny ( sterowanie
produktywnością i kosztami pracy)
9. Rozwiązywanie konfliktów w organizacji
10. Zarządzanie zmianami
11. Pomoc w negocjacjach
Polityka personalna i jej zasady
Polityka personalna – ogólna koncepcja
zarządzania kadrami, w której wyznaczone
są cele związane z kształtowaniem potencjału
ludzkiego firmy oraz metody i środki jej
realizacji. Ta polityka powinna być
wypracowana dla każdej firmy. Cele
powinny
uwzględniać
uwarunkowania
wewnętrzne i zewnętrzne (np. na rynku
pracy). Polityka ta musi być przemyślana,
wypracowana, przedstawiona najlepiej w
formie pisemnej, aby mogli się z nią
zapoznać zarówno pracownicy jak i
pracodawcy.
Zasady polityki personalnej:
1. rozwiązania narzucone organizacji z
zewnątrz:
- przepisy prawa (np. kodeks pracy)
- zapisy konstytucyjne (rozdz. II)
normy
prawa
międzynarodowego
(zwłaszcza unijnego)
2. zasady, które są rezultatem rozwoju
zarządzania kadrami:
- ludzie są najważniejsi dla działania firmy, a
efektywne zarządzanie nimi jest podstawą
osiągania sukcesów rynkowych
- warunkiem sukcesu firmy jest ścisłe
powiązanie systemu motywacyjnego z
celami i strategią działania
- osiąganie integracji wysiłków wszystkich
pracowników na rzecz realizacji celów firmy
jest możliwe tylko wtedy, gdy jednocześnie
stworzymy pracownikom szansę realizacji
ich własnych celów
3. zasady, które pojawiają się w codziennej
relacji między pracownikiem a pracodawcą,
wypracowane przez kierownictwo;
- respektowanie osobowości pracownika należy tak
zarządzać
ludźmi,
aby
wykorzystać w nich wszystko to, co
pozytywne, należy dlatego dobrze ich poznać
- wzajemne zaufanie i pomoc – należy
tworzyć atmosferę szczerości, aby pracownik
nie miał żadnych barier przy zwracaniu się o
pomoc, radę
- błądzenie jest rzeczą ludzką
- radość z wykonywanej pracy – radość
motywuje do lepszej pracy, tworzy
odpowiednią atmosferę w miejscu pracy
- uznanie dla wysiłku i współuczestniczenie
w rezultatach (efektach)
- współodpowiedzialność – ludzie pracują
efektywniej, gdy pozwala im się za coś
odpowiadać
- kierowanie przez uzgadnianie celów –
należy dążyć do integracji celów firmy z
osobistymi celami pracowników
otwarty
system
komunikacji
–
informowanie o wszystkim pracowników, o
rzeczach pozytywnych, ale i o porażkach
- popieranie rozwoju – dbanie o awans
pracowników
-bezpieczeństwo (trwałość) zatrudnienia –
gdy pracownik nie jest zatrudniony na stałe
nie pracuje on efektywnie
- zabezpieczenie społeczne
- zapewnienie możliwości samorealizacji
WY II - 13. X. 00
Podmioty polityki personalnej to wszystkie
komórki organizacyjne i stanowiska pracy,
które uczestniczą pośrednio lub bezpośrednio
w polityce personalnej.
Podmioty polityki kadrowej są inne w
przedsiębiorstwach państwowych i spółkach.
Organy przedsiębiorstw państwowych:
- ogólne zebranie pracowników: poprzez
uchwalanie planów i uczestniczenie w tym
procesie
- rada pracownicza: uchwala na wniosek
dyrektora regulamin pracy, który ustala
porządek i obowiązki, pełni funkcje
kontrolne,
opiniuje
różnego
rodzaju
sprawozdania, uczestniczy w wyborze
dyrektora
Organy spółki akcyjnej:
- akcjonariusze: wybierają radę nadzorczą
- rada nadzorcza: rządzi firmą, wyznacza jej
politykę i strategię
Te organa są różne w zależności od formy
własności.
Organa występujące we wszystkich
jednostkach:
1.
kierownicy
różnych
szczebli
zarządzania:
a) kierownictwo naczelne ( dyrektor, wice
dyrektor, prezes ), które ma następujące
zadania:
Funkcje zarządzania kadrami:
1. planowanie zasobów ludzkich- ustalanie
zapotrzebowania na pracowników ( ilość i
jakość)
2. rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy
3.
przemieszczenie
wewnętrzne
pracowników w organizacji
awanse,
degradacje,
przeniesienia,zwolnienia z pracy
4. motywowanie pracowników
1

zleca odpowiednim służbom
opracowanie
kompleksowego
systemu
polityki personalnej

zarządza wdrożenie
tego
systemu do praktyki

kontroluje
realizację
zawartych w modelu zasad

ustala kompetencje i zakres
działań
kierowników
komórek
organizacyjnych w odniesieniu do polityki
personalnej

podejmuje
decyzje
tj:wielkość zatrudnienia
-środki na płace
-organizowanie przeglądów kadrowych
-wdrażanie systemu oceny efektów pracy
-zatwierdzanie
programu
doskonalenia
zawodowego i systemu
motywacyjnego
firmy

zarządza wprowadzenie systemu
motywacyjnego w przedsiębiorstwie
b) kierownicy komórek organizacyjnych,
mają następujące zadania:
ustalają
zakresy
czynności
dla
pracowników,
którymi
kierują,
ich
kompetencje, odpowiedzialność
- formułują wnioski o zwiększenie stanu
osobowego danej komórki organizacyjnej
- instruują swoich podwładnych, kontrolują
ich pracę, przeprowadzają okresowe oceny
efektów ich pracy
- przeprowadzają adaptację pracowników
nowozatrudnionych
-decydują o udziale w szkoleniu zawodowym
- mają prawo do wystąpienia z wnioskiem o
podwyżkę, awans, szkolenie pracowników
- są odpowiedzialni za całokształt stosunków
międzyludzkich w komórce organizacyjnej
2.Rada Nadzorcza w przed. Państwowym
Rada pracownicza w spółkach prawa
handlowego
Rada pracownicza:
1. uchwala na wniosek dyrektora regulamin
pracy
2. uczestniczy w wyborze kandydata na
dyrektora przedsiębiorstwa
3. sprawuje funkcje opiniodawczo kontrolne, posiada inicjatywę w wielu
sprawach
4. kontroluje i ocenia sprawozdania firmy
Rada Nadzorcza:
5. rządzi firmą, wyznacza ogólne założenia
strategii firmy( w tym
strategii
personalnej)
6. angażuje zarząd spółki
7. akcjonariusze wybierają członków rady
nadzorczej
3. związki zawodowe, ustawa z 1991 roku,
do ich zadań należą:
- bronią praw i interesów pracowników,
obrona ta dotyczy warunków pracy,
wynagrodzeń, czasu pracy
- współdziałają z organami naczelnymi w
rozstrzyganiu sporów
- kontrolują przestrzeganie zasad pracy na
terenie zakładu pracy
4. sztab personalny ( służba personalna ):
część administracji przedsiębiorstwa, która
zajmuje
się
organizowaniem,
koordynowaniem i realizacją różnych
przedsięwzięć kadrowych w uzgodnieniu z
innymi
jednostkami
organizacyjnymi
zakładu pracy. Służba personalna obejmuje
różne
stanowiska
pracy,
komórki
organizacyjne,
a
w
dużych
przedsiębiorstwach nawet całe piony z
dyrektorami do spraw personalnych.Jej
wielkość zależy od liczby zatrudnionych. W
małych
przedsiębiorstwach
do
50
pracowników nie ma służby personalnej a
jej zadania wykonywane są przez
kierownictwo, administracja zaś zajmuje się
sekretariat szefa
Wraz ze wzrostem liczby pracowników
tworzy się

1-osobowe stanowisko

kilkuosobowe stanowisko

sekcję

dział

pion z zastępcą dyrektora ds.
personalnych.
Może występować także przedmiotowa
organizacja służby personalnej, która na razie
występuje tylko za granicą. Polega ona na
tym, że służba złożona jest z wykształconych
ludzi, przygotowanych do tego rodzaju
pracy. Każdy z nich ma pod opieką jeden
zespół pracowników. Każdy kadrowiec
załatwia sprawy dotyczące swojego zespołu
pracowników.
Ułatwia
to
poznanie
pracowników z tego zespołu, ich sytuacji
potrzeb, co wpływa na trafniejsze
rozwiązywanie problemów. Kadrowcy ci
muszą posiadać bardzo rozległą wiedzę. Na
zachodzie
w
służbie
personalnej
zatrudnionych jest ok. 2% pracowników
firmy
Zadania służby personalnej:
1.
zatrudnianie pracowników
a) poszukiwanie kandydatów do pracy
b)
przeprowadzanie ich oceny
c)
przemieszczanie pracowników
wewnątrz firm
d)
zwalnianie
e)
prowadzenie
odpowiedniej
dokumentacji
2.
szkolenie
i
doskonalenie
pracowników
a)
ustalanie planu szkolenia
b)
badanie
potrzeb
szkoleniowych
c)
organizowanie szkoleń
d)
opracowywanie
pomocy
szkoleniowych
e)
opracowywanie pomocy dla
pracowników
f)
biblioteka
3.
bezpieczeństwo i higiena
pracy
a)
zapewnienie warunków pracy
b)
opracowanie norm bhp
c)
badania lekarskie
d)
szkolenia pracowników
e)
analiza wypadkowści
f)
sprawozdawczość
4.
badanie pracy uzależnione od
konkretnych potrzeb
a)
sporządzanie analizy pracy i
opisu pracy na stanowiskach
b)
wartościowanie pracy
c)
przyczyny zadowolenia i
niezadowolenia z pracy
d)
analiza efektywności pracy
e)
analiza wykorzystania czasu
5.
obsługa
socjalno-bytowaistnieje prawny obowiązek tworzenia
funduszu świadczeń socjalnych przy
zatrudnieniu powyżej 20 pracowników
a)
pomoc doraźna i stała
b)
dofinansowywanie
wypoczynku i imprez
c)
koszt remontów mieszkań
pracowników, wkładów na książeczki
d)
paczki na święta
Z FŚS korzystają pracownicy, byli
pracownicy o członkowie rodzin.
6.
kształtowanie
stosunków
społecznych w zakładzie pracy
a)
negocjowanie
umów
zbiorowych
b)
integrowanie różnych grup
interesów w przedsiębiorstwie
c)
utrzymywanie
kontaktów
zewnętrznych z urzędami pracy, centralnymi,
władzą, centralami związków zawodowych.
7.
monitoring rynku pracy
Badanie jak kształtują się:
a)
Popyt i podaż pracowników w
określonych specjalnościach
b)
Relacje płac w regionie w
którym działa firma( komu płacić mniej a
komu więcej aby nie stracić specjalisty)
c)
Rynek usług szkoleniowych i
edukacyjnych
d)
Firmy
doradztwa
personalnego
8.
prowadzenie ewidencji personalnej
Prawo zmusza pracodawcę ( nawet 1
pracownik) do prowadzenia teczki akt
osobowych dla każdego pracownika. Teczka
ta ma ściśle określony kształt.
Teczka akt osobowych składa się z trzech
części: A, B, C. W każdej części znajduje się
wykaz
dokumentów
w
kolejności
chronologicznej.
a)
W części A znajdują się
dokumenty
dotyczące
ubiegania
się
pracownika o zatrudnienie. Są to między
innymi: kwestionariusz osobowy,
b)
C. V.,
c)
list motywacyjny,
d)
zaświadczenie
lekarskie
mówiące o raku przeciwwskazań do pracy na
stanowisku,
e)
kopie
dokumentu
potwierdzające wykształcenie pracownika,
potwierdzenie kwalifikacji,
f)
opinia z poprzedniego miejsca
pracy.
W części B znajdują się dokumenty
związane z nawiązaniem i trwaniem
zatrudnienia. Są to między innymi:
a)
umowa o pracę,
b)
zakres czynności pracownika,
c)
oświadczenie pisemne pracownika o
przebytym przeszkoleniu w zakresie
BHP,
d)
oświadczenie pracownika-rodzica z
jakich uprawnień będzie korzystał,
arkusze oceny pracownika,
e)
świadectwa kursów, szkoleń,
f)
podania o urlop
g)
dokumenty na podstawie których
awansowano pracownika, zmieniono
stanowisko lub przyznano podwyżkę.
W części C znajdują się dokumenty
związane z ustaniem zatrudnienia.
Są to między innymi:
a)
wypowiedzenie umowy o pracę,
b)
kopia świadectwa pracy,
c)
d)
umowa o zakazie konkurencji,
orzeczenie lekarskie.( gdy pracował
w warunkach szkodliwych)
Każda część powinna mieć swój spis
zawartości dokumenty powinny być ułożone
w kolejności chronologicznej.
Dokumentacja
ta
powinna
być
przechowywana przez 50 lat. Kiedy
przedsiębiorstwo
upada,
teczka
jest
archiwizowana.
Oprócz
tych
teczek
pracodawcy mają obowiązek prowadzenia
imiennych list płac, które są przechowywane
przez 20 lat, oraz rozliczenie czasu pracy,
które są przechowywane przez 25 lat.
Dwa modele organizacji służby personalnej:
1.
model zadaniowy ( w Polsce)
Polega
na
wyodrębnieniu
komórek
organizacyjnych lub stanowisk pracy dla
realizacji zadań tego samego rodzaju. Zaletą
jest możliwość specjalizacji pracowników
kadrowych i wyższa ich efektywność. Wadą
jest to, iż każdy pracownik firmy w każdej
sprawie nawiązuje kontakt z innym
pracownikiem działu personalnego.
- administracji personalnej
- formułowaniu strategii personalnej;
ważnych
kontaktach,
decyzjach
dotyczących inwestowania w zasoby ludzkie,
szkolenia i rozwoju pracowników;
Ad 3).
Obserwuje się wzrost rangi pracowników
personalnych. W Polsce pełnią oni funkcje
pomocnicze, zaś na zachodzie funkcje
strategiczne (specjaliści do spraw negocjacji,
rozwoju).
Szef
sztabu
personalnego
uczestniczy w naradach zarządu, bierze
udział w tworzeniu strategii firmy.
W USA najwięcej zarabiają :

Negocjatorzy i mediatorzy

Specjaliści ds związanych ze
związkami zawodowymi

Specjaliści ds kształcenia i rozwoju
pracowników
.
Modele polityki personalnej:
Każdy z tych modeli opiera się na
odmiennych założeniach wyjściowych:
1. model "sita" - opiera się na założeniu, że
pracownicy firmy lub kandydaci do pracy są
istotami ukształtowanymi i nie da się ich w
dużym stopniu zmienić. Firma powinna
zadbać, aby jej członkami stały się
odpowiednie osoby. Służy temu system
filtrów sita stosowany najpierw na wejściu
do organizacji, a potem w stałym okresie
zatrudnienia. Cechy charakterystyczne:
- rekrutacja jest najważniejsza,
szuka się wykonawców konkretnych zadań
- firma nie zajmuje się kształceniem i
rozwojem pracowników
- duża płynność załogi, częste przyjęcia i
zwolnienia
- awans jest stosowany często w oparciu o
efektywność realizacji zadań
- autokratyczny styl zarządzania
- stosowane są głównie bodźce materialnego
motywowania
- jest względnie tani
Zalety modelu:
- duża efektywność zadaniowa
-profesjonalizm
pracowników
na
poszczególnych stanowiskach
- selekcja najlepszych
- niskie koszty związane z brakiem
działalności szkoleniowej pomimo nakładów
na rekrutację i fluktuacje kadr oraz bodźce
płacowe
- silna motywacja do sukcesu
- jasne kryteria motywacji
Wady modelu:
- wysokie koszty personalne związane z
fluktuacją
- ujemny klimat stosunków międzyludzkich,
konkurencja
i
rywalizacja
zamiast
współpracy,
możliwość
manifestacji
niezadowolenia
- poczucie braku bezpieczeństwa działające
demotywująco
- niepełne wykorzystanie kwalifikacji ,
umiejętności i możliwości pracowników
- wysokie wydatki związane z awansem
najlepszych, podwyżkami dla liderów pracy
- manifestacja niezadowolenia ze strony
pracowników
2. model "kapitału ludzkiego" - zakłada
się, że cechą natury ludzkiej jest nieustanny
rozwój. Najważniejsze jest nie to, kogo
zatrudnimy lecz co firma będzie robić z
ludźmi
po
zatrudnieniu.
Cechy
charakterystyczne:
- rekrutacja przestaje być bardzo ważna przy
przyjmowaniu pracowników szuka się
ambitnych i pozytywnie nastawionych do
otoczenia
-wysoka ranga funkcji szkoleniowej,
systematyczne inwestycje w kapitał ludzki
- budowanie kultury organizacyjnej opartej
na
współpracy pracowników
i
na
wzmacnianiu więzi z zakładem pracy
- stabilizacja personelu, zwalnianie traktuje
się jako ostateczność
- podstawą awansu jest wzrost kwalifikacji
pracownika
- inwestycje w przywódców, preferowanie
integratywnego przywództwa
- pełna paleta środków motywacji
Zalety modelu:
- stabilizacja
i duże zaangażowanie
pracowników
- stałe kumulowanie wiedzy i umiejętności
co przynosi konkretne korzyści
- zwrot inwestycji w personel
- możliwość rozwoju kultury organizacyjnej,
dzięki której osiąga się pozytywne rezultaty
pracy w zespole
- brak wydatków związanych z fluktuacją
- większa elastyczność pracownika
- możliwość wykorzystania alternatywnych
wobec płac form nagradzania
Wady modelu:
- wyższe łączne koszty prowadzenia polityki
personalnej
mimo
oszczędności
na
fluktuacjach
2.
model przedmiotowy (Niemcy)
Służba
pracownicza
składa
się
z
odpowiedniej
liczby
referentów
personalnych każdy z nich opiekuje się
zespołem pracowników i jest kompetentny
do
załatwienia
wszystkich
spraw
personalnych.
Zaletą jest
odczucie indywidualnego
traktowania,
zaufanie
pracowników.
Pracownik służby zna potrzeby , dążenia
poszczególnych osób. Wadą jest szeroki
zakres działania i wymagana szersza wiedza.
Mapa decyzji kadrowych - podstawowe
narzędzie
rozdziału
kompetencji
w
zarządzaniu kadrami pomiędzy różne
podmioty. Zawiera ona:
- elementy czyli funkcje zarządzania kadrami
- wnętrze elementów czyli wiązki zadań
składające się na dane funkcje. Dobór:
określenie potrzeb, analiza otoczenia, analiza
zasobów
własnych,
opisy
zasobów,
procedury naboru, selekcja, adaptacja.
zarządzający kadrami np. prezes,
członkowie zarządu, menadżerowie, dział
kadr
- specjaliści
- inni
Aby wypełnić tabelę należy utworzyć zestaw
skrótów np.:
A- akceptacja
Oc- ocena
O-opinia specjalistyczna
R- realizacja decyzji
KR- kontrola realizacji
I- inicjatywa
Organizacja
funkcji
personalnej
przedsiębiorstwa
Aby ją zorganizować każde przedsiębiorstwo
musi dokonać rozstrzygnięć pytań:
1)
jakie więzi będą łączyły działy
personalne
z
pozostałymi
jednostkami przedsiębiorstwa?
2)
czy należy decentralizować czy
centralizować zarządzanie kadrami?
3)
jaki ma być status służby personalnej
w firmie?
Ad 1)
Funkcja
personalna
miała
charakter
sztabowy-doradczy w stosunku do innych
komórek. Doradzanie dyrektorowi, jego
zastępcom było najważniejsze. Coraz
częściej spotyka się także liniowe komórki
personalne o bardzo szerokich uprawnieniach
decyzyjnych. Szef wówczas sam decyduje o
selekcji i ocenie. W dużych firmach stosuje
się mieszany charakter funkcji personalnej na szczeblu najwyższym charakter sztabowy,
na szczeblu dywizji charakter liniowy.
Ad 2)
Centralizacja - skupienie większości
uprawnień
i
odpowiedzialności
na
najwyższych szczeblach.
Centralizacja wskazana jest gdy:
- system podejmujący decyzje jest
scentralizowany
- w małym przedsiębiorstwie, statycznym,
spójnym
- gdy przyszła polityka personalna jest
ukierunkowana na obecny personel i rozwój
Decentralizacja wskazana jest wówczas
gdy:
- przedsiębiorstwo działa w warunkach
konkurencji
- struktura podejmowania decyzji jest
zdecentralizowana
- umiejętności dyrektora personalnego nie
budzą wątpliwości
jest dobry dostęp do informacji
kadrowych
firma jest duża, wielobranżowa
polityka personalna ukierunkowana
na większą wymianę z otoczeniem
prowadzenie
dokumentacji
personalnej jest skomputeryzowane
Decentralizacja nie jest celowa w:
2
-niejasne kryteria rekrutacji
- konieczność stałych inwestycji w personel,
inwestycje w przywództwo
Każdy model przynosi dobre rezultaty gdy
stosuje się jeden wybrany; nie można
mieszać tych modeli
W praktyce w Polsce stosuje się:
- ogromne sito przy rekrutacji
- tuż po zatrudnieniu pracownik pracuje
poniżej kwalifikacji i rozgląda się za nową
pracą
Czynniki jakimi należy się kierować przy
wyborze modelu. Należy odpowiedzieć na
pytania:
- sytuacja na rynku pracy w regionie w
któ®ym przedsiębiorstwo działa:
1. "sito" - rynek pracy pracodawcy, duża
liczba kandydatów, z których można
wybierać
2. "kapitału ludzkiego" - mała liczba
kandydatów
- strategia rynkowa firmy:
1. "sito" - strategia lidera kosztowego,
masowa produkcja
2. "kapitału ludzkiego" - konkurencja przez
markę
- jakość siły roboczej w regionie, w którym
funkcjonuje firma:
1. "sito" - wysoka jakość, nowoczesne
kształcenie nowe tendencje
2. "kapitału ludzkiego" - niska jakość,
wątpliwości co do kształcenia
- relacje kierownictwa ze związkami
zawodowymi:
1. "sito" - współpraca dobra, obustronne
zrozumienie ze związkami lub ich brak
2. "kapitału ludzkiego" - silne, roszczeniowe
związki zawodowe
Planowanie zasobów ludzkich
Planowanie to wiąże się z przewidywanie
zapotrzebowania na pracowników w
określonym czasie oraz z analizą możliwości
zaspokojenia
tego
zapotrzebowania.
Zapotrzebowania bada się i analizuje w
dwóch aspektach:
- aspekt ilościowy: czas pracy, liczba
pracowników
aspekt
jakościowy:
kwalifikacje,
umiejętności
Większość firm na świecie dokonuje
planowanie zasobów ludzkich. Mniej niż
50% planuje zasoby ludzkie w Polsce.
!5% w USA nie zajmuje się planowaniem
potrzeb personalnych i około 40%
planowanie strategiczne personelu.
Korzyści z planowania zasobów ludzkich:
- jest bardzo pomocne w kształtowaniu
elastyczności przedsiębiorstwa
umożliwiają
redukcję
kosztów
personalnych do poziomu optymalnego
- zapobieganie zjawiskom niedoboru i
nadwyżki pracowników w niektórych
okresach
- optymalizacja wiedzy i kompetencji
pracowników
Koszty pracy ogół nakładów związanych z
zatrudnieniem pracowników. Składają się
z:
- wynagrodzenie za pracę ( to około 60 %
ogólnych kosztów pracy)
- składki na ubezpieczenie społeczne ( 1.1.99
r. Składka dzielona między pracownika i
pracodawcę 17,88%
- odpis na fundusz pracy 2,45%
- odpis na fundusz gwarantowanych
świadczeń pracowniczych zmienna obecni
wynosi 0,08%
( zaległe pensje; inne
roszczenia pracowników np.: odprawy)
- odpis podstawowy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych ( 37,5 % przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej za
rok ubiegły na 1 pracownika * liczba
zatrudnionych ) powyżej 20 osób
- koszty BHP ( odzież, obuwie)
- koszty kształcenia i doskonalenia kadr
koszty
zakładowych
świadczeń
zdrowotnych
(
zapewnienie
opieki
zdrowotnej własnym nakładem, polisy
ubezpieczeniowe dla pracowników)
- koszty dojazdu, dowozu, zakwaterowania
pracowników w części
obciążające
pracodawcę
- rzeczowe koszty administracji personalnej (
doboru, rekrutacji,
wstępnych badań
lekarskich świadczeń w przypadku redukcji
zatrudnienia)
Ze względu na zasięg wyróżniamy plany:
1. strategiczne – długofalowe minimum 5
lat, zawierają ukierunkowanie systemu
personalnego zgranego ze strategią ogólną
firmy; jest to nowa tendencja w zarządzaniu
2. taktyczne - średni zasięg do 5 lat (
optymalny okres to 3 lata), są konkretyzacją
strategii, w nich najczęściej określa się
główne kierunki działań i zasady realizacji w
odniesieniu do poszczególnych funkcji
zarządzania kadrami.
3. operacyjne - bieżące, o najmniejszym
zasięgu, najczęściej nie przekraczają jednego
roku, znajduje się w nich zbiór konkretnych
zadań do wykonania, podstawową rolę
odgrywa weryfikacja założeń w oparciu o
analizę warunków pracy
Strategie przygotowują firmy które mają
problemy z zatrudnieniem. Jeśli nie mają
kłopotów to opracowują plany operacyjne, w
nich zakłada się proces restrukturyzacji
zatrudnienia.
Opracowywanie strategii personalnej
Strategia personalna określa jacy ludzie
będą potrzebni w przedsiębiorstwie w
przyszłości i co trzeba zrobić aby ich
pozyskać, jakie inwestycje w kapitał ludzki
pozwolą uzyskać przewagę konkurencyjną.
Planowaniem strategicznym zajmuje się
niewielki odsetek przedsiębiorstw. W krajach
zachodnich
opracowują
je
te
przedsiębiorstwa, dla których zatrudnienie
jest
wąskim
gardłem.
Niektóre
przedsiębiorstwa tłumaczą brak planowania
strategicznego tym, że będzie to narzędzie
stosowane w dalszej przyszłości. Kłopoty
związane z planowaniem strategicznym
powodują, że planowanie to jest w praktyce
niedoceniane.
W Polsce plany te są nowością, rzadko są też
robione głównie przez firmy mające
problemy.
Do
planowania
strategii
najczęściej bierze się doradców.
Korzyści, jakie daje strategia
Każda strategia personalna jeśli jest
twórczym pomysłem zapewnia przez dłuższy
okres przewagę konkurencyjną.
Strategia personalna nie ma samodzielnego
charakteru. Aby ją zaplanować należy
najpierw:
- sformułować misję – w misji ustala się
ogólny kierunek rozwoju, określa się główne
dziedziny, którymi przedsiębiorstwo będzie
się zajmowało w przyszłości. Misja jest
jawną częścią strategii. Zapoznają się z nią
pracownicy, akcjonariusze, klienci, dostawcy
itp.
- określić strategię ogólną – strategia jest
pilnie strzeżoną tajemnicą. Zawiera ona
szereg
starannie
przemyślanych,
zaplanowanych działań dotyczących sposobu
realizacji misji.
Jeśli mamy misję i strategię opracowuje się
strategie szczegółowe (funkcjonalne). Mogą
to być m.in. strategie:
- zaopatrzenia
- marketingu
- finansowa.
- personalna
- itp
Etapy budowania strategii personalnej:
1. Analiza i ocena sytuacji wyjściowej
Podstawowym narzędziem jest analiza
SWOT, czyli silnych stron systemu
personalnego, słabych stron, szans i zagrożeń
systemu personalnego występujących w
otoczeniu.
Silne strony systemu personalnego:
- bardzo dobrze wykształcony personel
- operatywne kierownictwo
- dobry, skuteczny system motywacyjny
- dobra koncepcja polityki personalnej
- niekonfliktowość pracowników
- dobre nastawienie pracowników do pracy
- relatywnie wysokie zarobki (silna sytuacja
finansowa firmy)
- pozytywne nastawienie do zmian
- dobre zasady rekrutacji
Słabe strony systemu personalnego:
- słabe kwalifikacje pracowników
- mało zaangażowany, nie operatywny
personel kierowniczy
- brak przemyślanych modeli polityki
personalnej
- opór ludzi przed zmianami
- brak rozwiązania w dziedzinie motywacji
- konfliktowość pracowników
- niskie zarobki
- brak środków pieniężnych na doskonalenie
i rozwój
- brak chęci pracowników do rozwoju
Szanse:
- rynek pracy pracodawcy (nadmiar
kandydatów do pracy)
- dobre, lokalne zaplecze absolwentów
- niski poziom płac występujący w regionie
- pozytywny wizerunek firmy jako
pracodawcy
Zagrożenia:
konkurencja
płacowa
innych
przedsiębiorstw działających na rynku
lokalnym
- trudności w znalezieniu dobrych
pracowników
- negatywne opinie o firmie jako pracodawcy
częste
migracje
pracowników
wykwalifikowanych
- niski poziom kształcenia w regionie
- niska kultura negocjacyjna związków
zawodowych
Tworząc strategię personalną musimy
wykorzystać silne strony, szanse i
zminimalizować
słabe
strony
oraz
zagrożenia.
2. Sformułowanie założeń strategii
Założenia wyjściowe ograniczają się do
dwóch elementów:
a) określenie celów strategii personalnej –
cele
wynikają
z
misji
i
wizji
przedsiębiorstwa. Cele możemy podzielić na
dwie grupy:
- cele całościowe (ogólne) – dotyczą
przedsiębiorstwa jako całości i takich
działań, które nie wymagają odniesienia do
mniejszych elementów
-cele szczegółowe – dotyczą jednostek
organizacyjnych w przedsiębiorstwie lub
poszczególnych podsystemów
b) ustalenie kluczowych obszarów strategii
personalnej – kluczowe obszary strategiczne
to te obszary, które w przyszłości będą
odgrywać podstawową rolę jeśli chodzi o
efektywność
gospodarowania
przedsiębiorstwa (jednostki organizacyjne,
funkcje personalne np. motywowanie
pracowników). Określając obszary kluczowe
należy zapewnić optymalne zasoby ludzkie
3. Opracowanie strategii personalnej
Prace związane z opracowywaniem strategii
personalnej dzieli się na:
a) strategię wejścia. Obejmuje ona funkcje:
- rekrutacja i selekcja
- wprowadzenie do pracy
- marketing personalny
W opracowywaniu strategii ważna jest
efektywność
działań,
które
będą
podejmowane
w
przyszłych
latach.
Proponuje się przy budowaniu strategii brać
pod uwagę efektywność: a)finansową
(wyniki finansowe mierzone za pomocą
wielu różnorodnych wskaźników).
b) operacyjną dotyczy zwiększania
wydajności np. zmniejszania kosztów,
skracania
cyklu
produkcyjnego,
likwidowania
usterek
jakościowych,
zmniejszania środków produkcji. Jej miarą
jest efektywność pracowników.
c) rynkową – dotyczy stopnia zaspokojenia
potrzeb klienta. Jej miarą jest np. stopień
zadowolenia klienta, wzrost udziału w rynku
, zysk netto na klienta
d) rozwojową – określa w jakim tempie
przedsiębiorstwo rozwija nowe produkty i
rynki, nowe technologie i nowe umiejętności
swoich pracowników
- strategię utrzymania i rozwoju. Obejmuje
ona funkcje:
kształcenie,dokształcanie,przemieszczenia
wewnętrzne
pracowników
poprzez
awanse,,działania
integracyjne
zespołu,wynagradzanie,style
kierowania,treść i warunki pracy
Szczególną uwagę należy zwrócić na te
elementy rozwoju zasobów ludzkich, które
przyczyniają się do wzrostu kapitału
intelektualnego.
Kapitał
intelektualny
składa się z:
-kapitału
pracowniczego
–
wiedza
pracowników, która przyczynia się do
rozwoju przedsiębiorstwa poprzez tworzenie
nowych produktów, wprowadzanie innowacji
-kapitału
strukturalnego
–
wiedza
pracowników przetworzona na formalne
procedury postępowania, wykorzystywane
dla dobra firmy
-kapitału rynkowego – wiedza która dotyczy
więzi przedsiębiorstwa ze wszystkimi
klientami firmy
Opracowując strategię personalną należy tak
kształtować stosunki z pracownikami, aby w
optymalny sposób wykorzystać ich zasoby
kapitału intelektualnego.
- strategię wyjścia. Obejmuje ona funkcje:
redukcja
personelu,planowe
zwalnianie,wymiana
pracowników,leasing
pracowników
4.
Ustalenie wymiaru
finansowego
strategii personalnej
Jest to ustalenie kosztów i korzyści jakie
przyniesie ta strategia. Korzyści często
bazują na szacunkach.
5. Plan wdrożenia strategii
Zawiera on elementy:
- konkretne zadania
- terminy realizacji
- osoby odpowiedzialne
- osoby współuczestniczące w realizacji
planu
6.
Monitoring przebiegu
realizacji
strategii
Stały monitoring realizacji zadań, w celu
zweryfikowania czy są one zgodne z planami
Zaleca się uwzględnianie:
standardów
porównanie realizacji strategii z
wcześniej opracowanymi standardami
zaplanowanie
przedsięwzięć
eliminujących
odchylenie
od
standardów
7. Ewentualna modyfikacja strategii, jeśli
zajdzie taka potrzeba
Zmiana wynika ze zmian wprowadzonych w
strategii ogólnej
Procedura planowania operacyjnego
Plany operacyjne określają poziom i
strukturę zawodowo – kwalifikacyjną w
odniesieniu do poszczególnych komórek
organizacyjnych w następnym roku. Dotyczą
one przeważnie jednego roku. Przy ich
opracowywaniu ważne jest by ustalić
rzeczywiste
potrzeby
w
strukturze
zatrudnienia.
Oprócz poziomu i struktury zatrudnienia
plan operacyjny zasobów ludzkich zawiera
informacje:
- zapotrzebowanie
na nowych
pracowników i źródła pokrycia tego
zapotrzebowania
- rozmiary niezbędnej redukcji zatrudnienia
- działania w zakresie szkolenia i rozwoju
pracowników
-plany
przesunięć
pracowników
–
restrukturyzacja zatrudnienia
- sposoby poprawy wydajności pracy
Procedura
planowania
operacyjnego
obejmuje kilka etapów. Z jednej strony
określa
się
cele
firmy.
Są
one
skonkretyzowane w dwóch rodzajach
planów:
- planach sprzedaży – liczy się to ile można
sprzedać a nie ile można wytworzyć,
personel planuje się pod rzeczywiste plany
sprzedaży
- planach organizacyjnych – dzięki dobrej
organizacji mamy mniejsze zatrudnienie,
optymalna organizacja da wytworzenie
produkcji którą możemy sprzedać. W tych
planach są informacje dotyczące rozwoju
firmy.
Jedne
i
drugie
pozwalają
ustalić
zapotrzebowanie na pracowników, czyli
popyt na zasoby ludzkie.
Druga część analizy dotyczy zasobów pracy.
Możemy wyodrębnić:
- zasoby na wewnętrznym rynku pracy
- zasoby na zewnętrznym rynku pracy
Analiza jednych i drugich zasobów prowadzi
do ustalenia przewidywanej podaży zasobów
ludzkich.
Plan zatrudnienia jest próbą zbilansowania
popytu i podaży. Składa się on z kilku
elementów:
- rekrutacja pracowników – jeżeli podaż jest
niewystarczająca
- zwolnienia pracowników – gdy podaż jest
większa niż popyt
- szkolenie i rozwój – bez względu na to
jakie są wielkości popytu i podaży
- wewnętrzne przesunięcia na stanowiskach
pracy
- możliwość poprawy efektywności pracy
Te działania wpływają na plan kosztów
pracy, jako narzędzie weryfikacji i wyboru
najlepszego
rozwiązania
dla
przedsiębiorstwa.
Najważniejszym
elementem
jest
bilansowanie popytu i podaży. Porównanie
popytu i podaży daje trzy sytuacje:
1.
popyt = podaż –
najmniej
krótkotrwała sytuacja. Rekrutacja
wynikająca z przyczyn naturalnych (
starzenie się, urlopy macierzyńskie)
2.
2. popyt > podaż – najprostszym
rozwiązaniem
jest
rekrutacja
pracowników z zewnętrznego rynku
pracy. Zanim jednak podejmiemy
decyzję o rekrutacji powinniśmy
ocenić czy nadwyżka ma charakter
trwały czy przejściowy:
Gdy charakter przejściowy
- możliwość zastosowania elastycznego
czasu pracy – można wydłużyć czas pracy w
okresie większych zamówień. Elastyczny
czas pracy obejmuje także stosowanie godzin
nadliczbowych
- zatrudnianie pracowników na czas
określony – na umowę zlecenie, umowę o
dzieło
- wypożyczenie pracowników od innych firm
lub z agencji tymczasowego zatrudnienia
Gdy charakter trwały::
- powierzanie realizacji części prac
wyspecjalizowanym firmom. Usługi te mogą
np.
dotyczyć
remontów,
sprzątania,
konserwacji, ochrony mienia
- przyjęcie pracowników na stałe
3. popyt < podaż – jest to sytuacja
najtrudniejsza ze względu na stosunki
międzyludzkie. Na początku zazwyczaj myśli
się o redukcji, zwolnieniach. Jednak
wcześniej
powinniśmy
przeprowadzić
analizy i dokonać podziału przedsiębiorstwa
na dwie grupy:
I. osoby bez których dobre funkcjonowanie
przedsiębiorstwa
jest
niemożliwe
–
specjaliści, większość kadry kierowniczej,
pracownicy szeregowi o specyficznych
kwalifikacjach. W tej grupie zwolnień się nie
przewiduje
II. osoby o niskich kwalifikacjach, łatwi do
zastąpienia innymi. W tej grupie będziemy
szukać kandydatów do zwolnienia.
Zanim przystąpimy do opracowania listy
osób do zwolnienia powinniśmy rozważyć:
3
- możliwość ograniczenia (eliminacji) godzin
nadliczbowych
- zaproponowanie niektórym pracownikom
przejście na niepełny etat – dotyczy to
pracowników mniej efektywnych
- planować dla części pracowników lub całej
załogi tzw. przymusowe urlopy. Pracownicy
przyjmują także takie rozwiązania. Urlopy te
mogą być częściowo płatne lub całkowicie
bezpłatne
- próba zachęcania mniej efektywnych
pracowników do przejścia na wcześniejszą
emeryturę (dla osób z odpowiednio długim
stażem pracy) lub rentę inwalidzką (dla osób
przewlekle chorych)
Jeśli pomimo tych działań okazuje się, że
popyt < podaż trzeba zaplanować redukcję.
Jeśli redukcja obejmie dość duży odsetek
pracowników to będą to zwolnienia grupowe,
które
są
dość
niekorzystne
dla
przedsiębiorstwa. Gdy odsetek jest niewielki
należy zorganizować okresowe wymówienie.
Przed redukcją należy sporządzić dwie listy
pracowników :
1.
nietykalni – najlepsi specjaliści,
większość
kadry
kierowniczej,
przeciętni pracownicy z których
jesteśmy bardzo zadowoleni
2.
potencjalni kandydaci do zwolnienia
– mniej efektywni pracownicy, ci do
których mamy zastrzeżenia, o niskich
kwalifikacjach, łatwo zastępowalni
gdy poprawia się sytuacja firmy
Korzyści
jakie
przynosi
redukcja
zatrudnienia:
1.
obniżka kosztów pracy o płace
zredukowanych pracowników
2.
oszczędność na obowiązkowych
narzutach na płace i odpis
podstawowy na fundusz świadczeń
socjalnych
3.
na
innych
kosztach
zatrudnieniowych ( wydatki na
szkolenia BHP, zakładową ochronę
zdrowia, dojazd, zakwaterowanie)
4.
poprawa
dyscypliny
pracy,
rozładowanie nastrojów społecznych
z powodu zwolnień
Z reguły korzyści są mniejsze niż
wynikałoby to ze skali redukcji ( siła robocza
jest tańsza)
Pomija się często nakłady:
1.
finansowe koszty redukcji
odprawy
odszkodowania
koszty
zapewnienia
pracy
zwolnionym
zapłata firmom angażowanym z
zewnątrz do rekrutacji
2.
straty
z
odpływu
kapitału
kwalifikacyjnego firmy ( korzyści
renty kwalifikacyjnej wcześniejsze
nakłady na szkolenia pracowników,
utrata kumulacji wiedzy tych
pracowników)
Outplacement
- jest to zwolnienie
monitorowane. Jest to próba złagodzenia
negatywnych skutków derekrutacji (
zwolnionych rodzin, osób pozostających w
firmie). Jest to znieczulenie przed operacją
masowych zwolnień; system wszechstronnej
i kompleksowej opieki managerskiej,
organizacyjno
–
prawnej,
psychosocjologicznej,
medycznej
nad
osobami zwalnianymi z pracy mający na
celu:

ograniczenie dolegliwych skutków
derekrutacji

ułatwienie w max. stopniu tym
osobom
przyszłej
aktywizacji
zawodowej
Outplacement ma dwa etapy:
1.
etap przygotowawczy
zmniejszanie liczby zleceń dla
zewnętrznych firm
możliwość czasowego zwiększenia
produkcji na magazyn lub udzielanie
kredytów kupieckich
zmniejszenie wymiaru i zmiana zasad
wykorzystania
czasu
pracy
i
proporcjonalne
ograniczenie
zarobków
wstrzymanie zewnętrznych przyjęć,
gdy zwalnia się stanowisko szukamy
kogoś wewnątrz firmy
popieranie zwolnień pracowników na
własną prośbę
nie przedłużanie umów na czas
określony
emerytury i renty inwalidzkie
2.
etap właściwego outplacementu
Roztacza się pieczę nad osobami
zwalnianymi w chwili obecnej i z myślą o
ich przyszłości zawodowej.
Zwolnienia
pracowników
powinny
przebiegać następująco:

negocjacje
partnerów
społecznych ( zarządu, zakładowych
organizacji
związkowych,
grupa
pracowników podlegających zwolnieniu i
zdefiniowanie pracowników chronionych
przed zwolnieniem)

przeprowadzenie
wśród
pracowników
szerokie
akcji
uświadamiającej, uzasadniającej zwolnienia,
informacje o jej skali i o tym co zrobiono aby
była ona jak najmniejsza

zaprogramowanie kompleksu
działań mających na celu powtórną
aktywizację zawodową osób zwalnianych(
szkolenia modyfikujące ich przydatność,
współpraca z urzędami pracy)

terminowe
naliczenie
i
wypłata świadczeń odszkodowawczych dla
zwalnianych

maksymalne
usprawnieni
procedur rozwiązywania stosunku pracy

zagwarantowanie zwalnianym,
że w razie uruchomienia naboru zostaną oni
ponownie
przyjęci
na korzystnych
warunkach
Te działania są rzadką praktyką. Zaleca się je
gdy firma robi restrukturyzację.
Restrukturyzacja:

zasobów

majątkowa

finansowa

organizacyjna(
rozmiary
zatrudnienia)
Restrukturyzacja zatrudnienia – spadek
poziomu i poprawa struktury zatrudnienia
Modele polityki personalnej w warunkach
restrukturyzacji:
I.
model
fluktuacyjny
–
związany z regulacją strumienia przyjęć i
zwolnień z pracy . Jest to najprostsze i często
realizowane w sposób przypadkowy. Jest on
realizowany na etapie restrukturyzacji
ratunkowej ( zła sytuacja ekonomiczno –
finansowa)Charakterystyczny
dla
firm
ekonomicznie i technicznie słabych z branż i
prac o relatywnie niskich kwalifikacjach
II.
elastycznego wewnętrznego
rynku
pracy
Realizowany
przez
przedsiębiorstwa doceniające rolę kapitału
ludzkiego, przywiązujące wagę do wiedzy i
umiejętności zarządczych. Charakterystyczne
gdy firma dąży do by ukształtować stałą
część załogi i zapewnić stabilizację
jednocześnie stosując częste przemieszczanie
na stanowiskach. Druga część załogi to
pracownicy łatwo zastępowalni. Firma
troszczy
się
o
dużą
elastyczność
pracowników kształci ich i rotuje na
stanowiskach w celu poprawy kwalifikacji i
doświadczenia
Prowadzi się działania :
1)
firma
sporządza
długookresową
prognozę wielkości i struktury
podaży zatrudnienia na wewnętrznym
i zewnętrznym ry nku pracy
2)
opracowuje się prognozę skali ,
struktury i momentu luki podażowo –
popytowej
3)
prognozuje się zmianę treści pracy (
czego pracownicy muszą się uczyć,
wymogi kwalifikacyjne)
4)
prognoza efektywności, kosztów
pracy
5)
ważne jest prognozowanie karier
pracowników
Rekonwersja zawodowa
Jest to proces mający na celu adaptację
pracowników do nowych warunków
funkcjonowania przedsiębiorstwa i rynku
pracy oraz przywrócenie do aktywności
zawodowej tych pracowników, którzy już
utracili pracę lub zostaną zwolnieni w
związku z restrukturyzacją.
Składa się ona z:

rozszerzenia
zakresu
wiedzy
zawodowej
i
umiejętności
pracowników

opracowanie
zadań
zawodów
poszukiwanych na rynku pracy

wytworzenie
nowych,
ciągłe
modyfikowanie
i
doskonalenie
kwalifikacji

przełamywanie
oporów
wobec
nowego rozdziału obowiązków i
przegrupowania
pracowników
wewnątrz firmy
Tego nie było
Czynniki od których zależy wielkość
zatrudnienia:
1. zewnętrzne – analiza sytuacji gospodarki
danego kraju (okres recesji, ekspansji)
2. wewnętrzne:
- wielkość produkcji lub wielkość
realizowanych
zadań
(pracochłonność
produkcji)
- poziom specjalizacji produkcji
- zakres kooperacji
- poziom techniczny produkcji w przyszłości
(substytucja
pracy
żywej
pracą
uprzedmiotowioną)
- przepisy kodeksu pracy, zmiany w prawie
pracy
- przeprowadzenie wyborów, które pozwolą
na stwierdzenie co jest korzystniejsze i
bardziej opłacalne
- ważne jest to, czy zmieniamy strukturę
organizacji
- zmiany w strukturze zawodowo –
kwalifikacyjnej pracowników
Planując zatrudnienie należy wziąć pod
uwagę
spadek
zapotrzebowania
na
pracowników przemysłowych w świecie. W
Polsce robotnicy stanowią około 70% załogi,
w Stanach Zjednoczonych 4%
W przedsiębiorstwach zachodnich struktura
zatrudnienia ciągle się zmienia:
- do połowy XX w. Występowała struktura,
która graficznie odzwierciedla piramidę.
Tworzą ją trzy grupy pracowników:
szeregowi pracownicy (największa liczba),
specjaliści i kierownictwo
- po II połowie XX w. w większości firm
ukształtowała się struktura przypominająca
liść składający się z trzech części. Podstawę
stanowią pracownicy szeregowi, największą
grupę stanowią specjaliści, na końcu znajdują
się menadżerowie + liderzy
- przełom XX i XXI w. charakteryzuje się
tym, że struktura przypomina grzyb.
Korzonek
to
pracownicy
szeregowi,
największy udział mają specjaliści, szczyt
stanowią liderzy i menadżerowie
Nowe formy zatrudnienia i pracy pojawiły
się w świecie ponad 20 lat temu w związku z
konkurencją krajową i globalną, która
narzuca oszczędność kosztów
pracy.
Ukształtowały się w Europie Zachodniej,
Stanach Zjednoczonych, Japonii kilkanaście
lat temu. Nazywa się je elastycznymi
formami bo umożliwiają pracodawcom
angażowanie pracowników tylko wtedy gdy
są potrzebni i na tak długo jak są potrzebni.
Pracodawca obniża koszty i część ryzyka
związanego z prowadzeniem działalności
przerzuca na barki pracownika. Rozwój
elastycznych nowych form pracy jest
rozumiany jako:
- częściowe odchodzenie od zatrudnienia
stałego na czas nieokreślony do zatrudnienia
przejściowego na czas ściśle określony
- zwrot polegający na przejściu od
zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin do
częściowego wymiaru czasu i dzielenia pracy
- coraz częstsze angażowanie na umowę
zlecenie, umowę o dzieło oraz rozwój
sektorów pracujących na własny rachunek
-przenoszenie wykonywania pracy poza
zakład pracy czy główną siedzibę jednostki
macierzystej
- rozwój zatrudnienia na podstawie
kontraktów zawieranych pomiędzy firmami,
a nie jak dotąd pomiędzy firmą i
pracownikiem
Rozwój nowych form jest wywołany
przyczynami:
- chęć zredukowania kosztów pracy i
poprawa konkurencyjności firmy
- zwiększenie szans zatrudnienia niektórym
kategoriom
pracowników
(inwalidom,
kobietom wychowującym dzieci)
ułatwiają
globalizację
zatrudnienia
(ułatwiają
zatrudnienie
światowych
specjalistów, gdyż ich wykorzystanie jest
tańsze)
Rozwój jest wspierany przez:
niekorzystną sytuację na rynku pracy
( wiele osób nie może znaleźć
jakiegokolwiek zatrudnienia i często
akceptują niekorzystne dla siebie
warunki pracy)
rozwój nowych technologii w
zakresie komunikacji ( komputery,
internet, telefony komórkowe)
Nowe formy zatrudnienia i pracy
Ekspansja umów na czas określony – w
krajach UE prawie 10% zatrudnionych
pracuje na czas określony, w Hiszpanii
odsetek ten jest trzykrotnie wyższy. Ta forma
pracy dotyczy głównie prac sezonowych i
rozpoczynania nowej działalności.
Praca w niepełnym wymiarze godzin –
najbardziej typowa jest dla Japonii – w ten
sposób pracuje ponad 21% zatrudnionych. W
Stanach Zjednoczonych – 1/5 pracowników,
w UE 15% pracujących. Tylko około 2530% wszystkich pracujących w niepełnym
wymiarze godzin czyni to z przymusu, 70% z
wyboru (dotyczy to bogatszych grup
społeczeństwa)
Istnieją dwa sposoby pracy w niepełnym
wymiarze:
- job – sharning – to dzielenie się pracą
polegające na tym, że dwóch lub więcej
pracowników
podpisuje
umowę
z
pracodawcą do pełnej obsługi stanowiska
pracy w danym wymiarze godzin, ale ustalają
oni sami kto i kiedy przychodzi do pracy i ile
pracuje. Pracodawca zobowiązuje się do
wypłacenia wynagrodzenia. Pracownicy sami
ustalają, kto w jakim stopniu będzie
partycypował
w
wynagrodzeniu
i
przywilejach
przypisanych
do
tego
stanowiska. Ta forma pracy po raz pierwszy
pojawiła się we Francji. Osoby pracujące w
niepełnym wymiarze mają często takie same
uprzywilejowania jak pracujący w pełnym
wymiarze. Formę te stosuje się w zakładach
przemysłowych
i
instytucjach
ubezpieczeniowych.
- work – sharning – oznacza czasową
redukcję godzin pracy i zarobków w celu
uniknięcia zwolnień z pracy ( cała załoga lub
pewne grupy pracowników). Forma ta
popularna jest w Niemczech, Francji, we
Włoszech. Tego typu rozwiązania stosują np.
koncerny samochodowe. Powodem redukcji
może być kryzys ekonomiczny. W tej formie
pracodawca
i
pracownicy
podpisują
dodatkowe
porozumienie,
w
którym
pracodawca zobowiązuje się że nie będzie
zwolnień ale pracownikom zmniejsza się
czas pracy oraz wynagrodzenie W krajach w
których przepisy zezwalają pracownicy mogą
korzystać z częściowego zasiłku od
bezrobocia (co wyrównuje brak zatrudnienia)
Praca w niepełnym wymiarze godzin
prowadzi do:
poprawy produktywności ( mniejsze
nieobecności, większa efektywność)
wzrostu
elastyczności
w
dostosowaniu podaży pracy
spadku kosztów pracy
Zatrudnienie na czas określony
Typowe dla sytuacji:
rozpoczynanie nowej działalności
w warunkach produkcji sezonowej
specjaliści na krótki okres do
rozwiązania problemów firmy
gdy trzeba uzupełnić personel na
okres urlopowy czy zorganizować
czasowe zastępstwa
ze względu na niepewną sytuację
ekonomiczną
Jest to bardzo popularne w Hiszpanii.
Negatywne skutki:

Niskie poczucie bezpieczeństwa

Utrudnione doskonalenie zawodowe

Ograniczony dostęp do awansów

Niższa wydajność osób w warunkach
krótkiego kontraktu

Skutek
długoterminowy
–
ograniczenie wysokości przyszłych
stawek emerytalnych
Praca ta będzie miała w dalszym ciągu
rosnące znaczenie.
Najwięcej takich stanowisk w :

Handlu

Hotelarstwie

Gastronomii

Bankach

Administracji publicznej
Chwilowe zatrudnienie
W krajach UE pod tą nazwą stosowana jest
forma zatrudnienia związana z transferem
kadry. Występuje ona w jednej z dwóch
odmian:
A) transfer kadry kierowniczej lub transfer
pracowników polegający na tym, że
pracodawca pracowników przenosi ich
okresowo
albo
wypożycza
innemu
pracodawcy na ściśle określonych w umowie
warunkach.
W Polsce dopuszczana jest gdy u jednego
pracodawcy nie ma chwilowo zajęć
przekazanie pracownika do drugiego
pracodawcy . U pierwszego pracodawcy
pracownik otrzymuje urlop, a od drugiego
pobiera wynagrodzenie. Pracodawca może
oszczędzić na kosztach pracy nie rozwiązując
umowy o pracę. Pracownik zachowuje
miejsce pracy. Okres urlopu bezpłatnego jest
wliczany do okresu pracy od którego zależą
różne uprawnienia
B) transfer kadry, który dokonywany jest
przez agencję tymczasowego zatrudnienia.
Agencje te angażują pracowników i
wypożyczają
innym firmom tzw.
użytkownikom (np. do organizowania
konferencji, w hotelarstwie, turystyce). Nie
jest możliwe
przy obecnych zapisach
kodeksu prawa w Polsce ( zatrudniać aby
wypożyczać ). W UE od wielu lat działa ta
forma. Pracodawcą jest agencja, która
wycenia pracę swoich pracowników i określa
konkretne stawki. Pracownik kierowany jest
do użytkownika, który rozlicza się z agencją.
Ta forma podlega rygorystycznej formie
prawnej. Okresy pracy są krótkie w
porównaniu z okresami oczekiwania na
pracę.
Chwilowe zatrudnienie może się wiązać z :

Zastępstwem
pracownika
długo
nieobecnego ( macierzyństwo, urlop
chorobowy)

Okresowym wzrostem działalności w
firmie np.: wzrost urlopów, działania
okazjonalne w firmie

Prace wynikające z właściwości
prowadzonej przez firmę działalności
Nie można z agencji brać ludzi gdy w firmie
jest strajk oraz na stanowiska, na których
były zwolnienia grupowe
4
Pracownicy czasowi mogą być zatrudniani na
pełny lub nie pełny etat. Zazwyczaj jest to na
bardzo krótko.
W Niemczech 4 dni wcześniej musi być
zawiadomiony
pracownik,
a
praca
minimalnie na 3 godzin.
Zalety dla przedsiębiorstw użytkowników:
Szybkie znalezienie kandydatów do pracy o
odpowiednich kwalifikacjach co umożliwia
optymalizację kosztów i unikanie trudności
np.: z terminowością kontraktu
. Praca na wezwanie (żądanie)
Pracodawca
ma
prawo
przywołać
pracownika do pracy w każdym momencie.
Pracownik natomiast podpisuję umowę, że
będzie osiągalny. Forma ta charakteryzuje się
tzn., że okres oczekiwania na pracę jest
krótki. Istnieją tu kontrakty min – max.
Określa się w nich minimalną i maksymalną
liczbę godzin, przez które pracodawca będzie
mógł wzywać pracowników. U nas formę tą
przypominają dyżury lekarzy na telefon,
jednak wiążą się one z dodatkowymi
świadczeniami i dodatkowym dochodem.
Forma ta spotyka wiele trudności prawnych:
Czy umowa o pracę jest tylko gdy pracownik
coś robi czy również gdy czeka na
wezwanie?
Czy wynagrodzenie tylko gdy pracownik coś
robi czy również za czas oczekiwania?
Czy taki stosunek powinien być związany z
zasiłkiem od czasowego bezrobocia?
W Polsce nie stosuje się tej formy pracy.
Praca domowa
Istnieją dwie odmiany pracy domowej:
- praca chałupnicza (nakładcza) –od XIX
wieku; pracownik wykonuje pracę u siebie w
domu, pracodawca daje wyposażenie,
surowce, materiały i rozlicza się za towar.
- telepraca – pojawiła się w końcu lat 60tych XX wieku; obecnie rozwija się ona
bardzo dynamicznie. Około 9 milionów
obywateli Stanów Zjednoczonych pracuje w
ten sposób (20-30%) i około 6% w Europie
Zachodniej U nas są jej dopiero namiastki.
Najczęściej mówi się, że jest to praca oparta
na
komputerach
i
telekomunikacji,
wykonywana na odległość, z dala od
pracodawcy. Telepraca może polegać na tym,
że:

firma
instaluje
stację
komputera lub umieszcza pracowników w
biurach satelitarnych

osoby często podróżujące
dzięki nowoczesny środkom łączności mogą
kontaktować się z firmą macierzystą, wtedy
gdy ona tego potrzebuje

angażuje się specjalistów z
tych regionów świata, gdzie płace są niższe

poszczególne
oddziały
banków, towarzystw ubezpieczeniowych są
powiązane elektronicznie z bazami danych
jednostki centralnej
Typowe rodzaje telepracy:

telepraca w domu pracownika
– kontakt z pracodawca sporadyczny

telepraca mobilna
- w
różnych miejscach za pomocą przenośnego
sprzętu

praca w telecentrach – są to
biura poza główną siedzibą firmy, np.: w
biurach satelitarnych w których pracuje się
dla kilku różnych lub jednej firmy. Biura
satelitarne mieszczą się poza centrami
wielkich mist, znajdują się blisko klienta.
Typowe prace w telepracach:

działania
związane
z
gromadzeniem i przetwarzaniem informacji (
badania, sprzedaż, obsługa klienta, tworzenie
baz danych)

świadczenie
usług
intelektualnych ( analitycy finansowi,
dziennikarze,
doradcy,
księgowi,
prowadzenie szkoleń)

Skutki telepracy:

Korzyści dla pracownika:
1.
dla
niektórych
grup
jedyna
możliwość pracy np.: inwalidzi,
osoby
wykonujące
obowiązki
macierzyńskie
2.
wolność
3.
funkcjonują z dala od pracodawcy, od
jego kontroli
4.
swoboda określania czasu pracy
5.
zmniejszenie czasu potrzebnego na
dojazdy do pracy i kosztów tych
dojazdów
6.
osobista kontrola nad warunkami
pracy
7.
eliminacja nieproduktywnych spotkań
8.
zwiększa
się
sfera
osobistej
prywatności
9.
zapewnienie możliwości spędzania
większej ilości czasu z rodziną
10.
możliwość wykonywania pracy bez
zakłóceń

Problemy dla pracownika:
1. poczucie samotności i izolacji
2. może prowadzić do pracoholizmu
3. pracownicy czują się niezauważani przez
pracodawcę i mogą być pomijani przy
awansie
4. wynagrodzenie jest uzależnione od
wyników osiąganych, co jest źródłem
stresów
5. pracownicy nie uczestniczą w kulturze
biurowej
6. nie ma pewnych świadczeń i uprawnień

Korzyści dla pracodawcy:
1.
większa
produktywność
pracowników
2.
mniejsza
absencja
pracowników
3.
zmniejszenie
kosztów
utrzymania biur i kosztów osobowych
4.
zmniejsza
się
liczba
nadgodzin
5.
rośnie zainteresowanie pracą
w tej firmie

Problemy dla pracodawcy:
1.
niekorzystne
następstwa
mniejszej kontroli nad pracownikami
2.
zmniejsza
się
poczucie
identyfikacji z firmą
3.
mniejsza elastyczność firmy w
sytuacjach wyjątkowych
4.
awarie techniczne sprzętu i
wysokie koszty ich naprawy
Zatrudnienie bez pracodawcy – obejmuje
różnorodne rodzaje przesuwania zatrudnienia
do tzw. firm zależnych, mających swoją
tożsamość prawną, ale kontrolowanych przez
jednostkę macierzystą. Przesuwanie to
dokonuje się przez strukturalne zmiany
organizacyjne
lub
w
drodze
podwykonawstwa. Wcześniej firmy zależne
były integralnie związane z jednostką
macierzystą. Praktykują to pracodawcy
prywatni, aby obniżyć koszty zatrudnienia.
Formą zatrudnienia w ostatnim 10-leciu w
Polsce było zastępowanie tradycyjnego
statusu pracowniczego statusem osób
pracujących formalnie na własny rachunek ,
mających
tożsamość
prawną
ale
kontrolowanych przez jednostkę która była
pracodawcą tego pracownika.( pracownik
pozornego pracodawcy).
Forma ta wiąże się z pogorszeniem
warunków pracy. Taki pracownik traci wiele
uprawnień pracowniczych.
Leasing pracowniczy – jest on najbardziej
popularny na rynku instytucji, które świadczą
usługi personalne. Zajmują się nim firmy,
które
oferują
usługę
zatrudnienia
zewnętrznego określonemu pracodawcy.
Firma, która zajmuje się leasingiem zawiera
z pracownikami umowę o pracy, wypłaca im
wynagrodzenia, prowadzi ich dokumentacje.
Natomiast
firma, która korzysta z
zatrudnienia zewnętrznego wykorzystuje
pracowników tylko do realizacji konkretnych
zadań. Jest to rozwiązanie korzystne dla
obydwu stron.
Korzyści dla firm, która korzysta z tych
usług:
- obniżka kosztów zatrudnienia (pracownicy
są zatrudnieni przez taką liczbę godzin, która
jest niezbędna)
- uproszczenie kalkulacji zatrudnienia
- przeciwdziała nieracjonalnemu rozrostowi
zatrudnienia
- koncentracja na podstawowych działaniach
- nie trzeba tracić czasu na rekrutację,
zwolnienia
- brak kosztów selekcji i kosztów
związanych ze zmianą składu osobowego
załogi
Z tego typu zatrudnieniem mamy do
czynienia, gdy w jakimś okresie rośnie liczba
nieobecności w pracy (np. grypa), jeśli
zwiększa się liczba urlopów macierzyńskich,
przy produkcji sezonowej
Forma ta dotyczy prostych prac, w których
najbardziej popularne to:
pracownicy
niskokwalifikowani
–
magazynierzy, gońcy, kurierzy, kasjerzy,
pracownicy fizyczni
- pracownicy biurowi – sekretarki,
asystentki, recepcjonistki
- tłumacze
- hostessy
Elastyczne formy czasu pracy:
1. zmienny czas pracy (płynny, ruchomy,
elastyczny) - oznacza swobodę w zakresie
godzin rozpoczynania i kończenia pracy, pod
warunkiem, że ogólny czas przepracowany
przez
pracownika
jest
zgodny
z
obowiązującymi przepisami.
Na zachodzie pracodawcy podkreślają wiele
korzyści:
(a)
atrakcyjny
czas
pracy
jako
dodatkowy motywator
(b)
wyższa efektywność bo praca
wykonywana jest w godzinach
zgodnych z hronotypem
(c)
zmniejsza się liczba nieobecności
okresowych i nadgodzin
(d)
lepszy nastrój w firmie, nie ma
spóźnień,
Korzyści dla pracowników:
(a)
pozwala
w
sposób
właściwy
organizować życie rodzinne
(b)
nie
stwarza
to
konieczności
korzystania
z
komunikacji w
godzinach szczytu
(c)
nie ma przykrości z powodu
nieterminowości
środków
komunikacji i z powodu spóźnień
(d)
Wady dla pracodawców:
(a)
obniżka możliwości kontrolowania
(b)
pracowniczy oszukują na godzinach
(c)
mniejsze związki w pracy, w
zespołach ( każdy myśli o sobie)
(d)
koszty zużycia energii
(e)
większe
problemy
z
rozliczaniem czasu pracy i kontrolą
podwładnych
Aby przeciwdziałać słabościom oprócz
elastyczności
wprowadza
się
pewne
ograniczenia, np. pracę można rozpoczynać
pomiędzy 7 a 10, a kończyć pomiędzy 16 a
18. rozwiązanie to jest uważane za korzystne
dla pracownika. Nie zawsze możne je jednak
zastosować (np. przy taśmie)
2. skomprymowany tydzień pracy - polega
na takim systemie pracy, w którym ten sam
czas pracy (tygodniowy lub nieznacznie
skrócony) odpracowuje się w ciągu mniejszej
liczby dni w tygodniu (mniej dni po więcej
godzin, np. 3 razy 12,5 godz. lub 4 razy 10
godz.). gdy wydłuża się czas pracy dziennej
to poprawiają się korelacje między
pracownikami. Skraca się czas zw. z
przygotowaniem stanowiska, pracownicy
zaoszczędzają na dojazdach itp. W krajach
zachodnich taką formę zajęć uzupełnia się
pracą w niepełnym wymiarze godzin w
pozostałych dniach (wolnych od pracy).
Forma ta obniża koszty funkcjonowania
firmy.
3. elastyczne przechodzenie na emeryturę polega na tym, że w niektórych firmach
stopniowo ogranicza się tygodniowy czas
pracy zawodników i stopniowo wydłuża czas
urlopu. Stosuje się to przed przejściem na
emeryturę. Jest on korzystny dla pracownika
- łagodzi szok emerytalny.
Dobór kadr
Dobór traktuje się jako celowe wiązanie
pracownika o określonych cechach z różnego
rodzaju pracami (chodzi o takie wiązanie,
które umożliwia pełne wykorzystanie
kwalifikacji i umiejętności pracownika oraz
dobrą
realizację
celów
i
zadań
przedsiębiorstwa).
Ten
dobór
to
doprowadzenie do sytuacji kiedy właściwy
człowiek pracuje na właściwym miejscu.
Doboru dokonuje z jednej strony pracodawca
a z drugiej pracownik (pracodawca dobiera
pracownika a pracownik zadania do
wykonania);
Przedsiębiorstwu dobry dobór zapewnia:
wysoką efektywność
popełnianie mniejszej ilości błędów
przez pracownika
- szybsze przystosowanie się pracownika do
zawodu
Pracownik dobierając pracę:
- indywidualnie docenia swoje możliwości
- decyzje o wybieraniu przyszłej pracy
zapadają wcześniej (o wyborze pracy może
decydować trend wśród młodzieży, presja
rodziców itp.)
- poszukuje najbardziej atrakcyjnej dla siebie
pracy
Pracodawca dobrze zna stanowisko pracy na
którym chce zatrudnić pracownika, nie zna
natomiast możliwości pracownika.
Dobór realizuje się za pomocą 2 metod:
- klasyfikacji - polega na dobraniu pracy do
człowieka, jest stosowana w warunkach
deficytu kandydatów na rynku pracy. Stosuje
się ją w odniesieniu do doboru wew. Jest
stosowana w poradnictwie zawodowym,
doradca wskazuje odpowiednią dziedzinę.
Jest ona b. kosztowna ze względu na
diagnozę możliwości pracownika, ale
umożliwia dobre wykorzystanie pracownika
- selekcji - polega na wybieraniu spośród
zgłaszających się kandydatów tych, którzy
będą
najlepiej
spełniać
wymagania
pracodawcy.
Wyróżniamy
selekcję
pozytywną (na zasadzie wybierania) i
negatywną
(na
zasadzie
odrzucania
kolejnych
kandydatów).
Metoda
ta
umożliwia
pozyskanie
najlepszego
pracownika do danej pracy. Nie gwarantuje
jednak że możliwości pracownika zostaną w
pełni wykorzystane.
Rodzaje doboru:
1. Dobór zewnętrzny - dobór w postaci
przyjmowania kandydatów z zewnątrz
(kiedyś rekrutacja)
2. Dobór wewnętrzny - polega na lepszym
rozmieszczeniu na stanowiska pracy osób,
które już w firmie pracują
Zalety doboru wewnętrznego:
- wiążą się z nim bardzo niskie koszty lub
całkowita ich eliminacja
- krótki okres wdrażania do pracy
- pracownik zna zakład pracy i funkcje jakie
są pełnione na stanowiskach
- pracodawca zna pracownika, jego zdolności
i umiejętności
- przejrzysta polityka kadrowa; otwartość
awansu dla dobrych pracowników
zacieśnienie
stosunków
między
pracownikiem a pracodawcą i poprawa
atmosfery
- krótkie oczekiwanie na efekty z powodu
szybkiego objęcia stanowiska pracy
- sprzyja większemu zaangażowaniu i
lojalności pracowników
Wady doboru wewnętrznego:
- małe możliwości wyboru kandydatów
- istnieje możliwość zaślepienia zakładem
pracy osób przenoszonych ( przyzwyczajają
się do błędów, reguł w firmie)
- efekt domina: polega na tym, że każda
zmiana stanowiska pracy może wywołać cały
szereg innych zmian, wędrówka między
stanowiskami może doprowadzić do
reorganizacji
- walka o stanowiska, rywalizacje i napięcia
między pracownikami
- spadek kreatywności pracowników
- silne więzi koleżeńskie nie sprzyjają
optymalnej obsadzie
- koszty doszkalania
Zalety doboru zewnętrznego:
- duże możliwości wyboru kandydata
- dopływ nowych pomysłów, impulsów,
rozwiązań
- zatrudnianie ściśle pod potrzebę
Wady doboru zewnętrznego:
- wysokie koszty związane z poszukiwaniem,
selekcją i adaptacją kandydatów
-dłuższy czas doboru
-dłuższy czas oczekiwania na efekty pracy
blokowanie
awansu
pracownikom
zatrudnionym w zakładzie pracy
Dobór wewnętrzny stosowany jest częściej
niż dobór zewnętrzny.
Znaczenie doboru:
- jest bardzo ważna funkcja zarządzania
kadrami
- przeprowadza się go po to, aby zapewnić
przypływ osób na pewnym poziomie
- zapewnia bardzo efektywna pracę
- zapewnia traktowanie pracy nie tylko jako
źródło zarobków (ważna jest tutaj motywacja
wewnętrzna pracownika)
- źle dobrana praca jest źródłem słabej
jakości, awarii maszyn itp.
- od doboru zależy sukces firmy
Dobór wewnętrzny realizowany jest za
pomocą czterech posunięć:
1. awans
2. degradacja
3. przenoszenie pracowników na stanowiska
o zbliżonym zakresie działania
4. zwalnianie z pracy
Ad. 1) Awans - przesunięcie pracownika ku
pozycjom wyżej cenionym w danym
środowisku, bardziej wartościowym w
hierarchii zawodowej i społecznej. Wyrazem
awansu mogą być:
- przeniesienie na stanowisko wyższe w
hierarchii
- przeniesienie na stanowisko związane z
wyższą odpowiedzialnością
- przeniesienie na stanowisko, które daje
pracownikowi większy zakres władzy
- przeniesienie na stanowisko związane z
konkretnymi
przywilejami
głównie
materialnymi
- przeniesienie do pracy, która gwarantuje
większy prestiż
- przeniesienie na stanowisko związane z
większym wynagrodzeniem
- przeniesienie na stanowisko gdzie
pracownik może stale rozwijać swoje
możliwości
Awans ma doskonałe działanie motywujące
ale tylko wtedy, gdy jest oparty o jasne
zasady..
Zasady dobrej polityki awansowania:
- występują ścisłe kryteria awansowania na
określone stanowiska
- kryteria są określone w regulaminie
pracowniczym,
są
znane
wszystkim
pracownikom
- raz ustalone kryteria stosuje się
konsekwentnie i w sposób jawny
- zastosowanie kryteriów awansów podlega
społecznej kontroli ( wyjaśnianie dlaczego ta
osoba awansowała )
- kryteria powinny mieć charakter stabilny w
dłuższym okresie czasu
Modele awansu:
1. prostażowy –Wywodzi się z Japonii. W
Polsce zakłada się orientację na staż pracy.
Firma stawia na przywiązanie pracownika do
pracy i z tego korzysta. Jest krytykowany w
nowoczesnym zarządzaniu, gdyż nie posiada
czynników podsycających pracownika do
własnego rozwoju, nie kreuje klimatu do
wyłaniania talentów. Ma charakter statyczny
i zamknięty (nie uwzględnia się kandydatów
z zewnątrz ) . Nie ma mechanizmów
5
poprawiających efekty pracy. Jest przydatny,
gdy mamy do czynienia z wysoką kulturą
pracy.
2. proefektywnościowy - występuje tutaj
orientacja na efekty pracy, silnie motywuje
pracowników do poprawy efektów pracy,
otwiera możliwości pracy młodym, zdolnym
ludziom, nie umacnia stabilizacji, wymaga
systematycznej oceny efektów pracy, ma
charakter dynamiczny i otwarty. W praktyce
ten model jest rzadko używany ze względu
na brak systematycznej oceny efektów pracy.
Ad. 2)Degradacja - przesuniecie pracownika
na stanowisko o mniejszym zakresie
działania, mniejszym prestiżu, mniejszej
odpowiedzialności, niższym wynagrodzeniu.
Odmiany degradacji:
- degradacja subiektywna, która jest karą za
niewykonanie obowiązków służbowych lub
niestaranne ich wykonanie. Wiąże się
zazwyczaj z obniżką wynagrodzenia. Zawsze
z winy pracownika.
- degradacja z przyczyn obiektywnych.
Zawiniona zarówno ze strony pracownika jak
i pracodawcy.
Kiedy mamy do czynienia z pracownikiem,
którego doceniamy, to następuje jego
przesunięcie na niższe stanowisko. Nie
redukuje się jego wynagrodzenia i nie
pozbawia dotychczasowych przywilejów.
Ad. 3) Stosuje się te przenoszenia, aby
pracownicy pozyskali nowe doświadczenia,
poznali innych pracowników, uczyli się
dostosowywać do innych warunków pracy.
Powody przesunięć:
- przygotowanie do awansu, umożliwia
zdobycie doświadczenia
- chęć obsadzenia zagrożonego odcinka
bardziej doświadczonym pracownikiem
chęć
uzdrowienia
stosunków
międzyludzkich w zespole
- związany ze sprawami osobistymi
pracownika
Ad. 4) Zwolnienia traktowane są jako
ostateczność.
Rodzaje zwolnień:
Z przyczyn naturalnych ( biologicznych )
np.: emerytura, powody zdrowotne
Z inicjatywy pracowników np.: zatrudnienie
gdzie indziej
Z inicjatywy pracodawców podyktowane:
- z przyczyn subiektywnych (wynikają ze
złej pracy, nadużyć i niedociągnięć)
- z przyczyn obiektywnych (ograniczenie
zakresu działania przedsiębiorstwa, upadłość
przedsiębiorstwa, konieczności obniżenia
stanu zatrudnienia, kosztów pracy, )
Pracodawcę
obowiązuje
perfekcyjna
znajomość prawa w tych obu przypadkach.
W przypadku przyczyn subiektywnych
należy dokładnie zapoznać się z zakładowym
układem zbiorowym, poznać przepisy prawa.
Pracodawca
najpierw
zwraca
uwagę
pracownikowi i daje mu czas na poprawę.
Zwolnienia obiektywne przeprowadzane są
w naszych warunkach na mocy ustawy z
28.XII.1989 "O szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn dotyczących zakładu
pracy" (chodzi tutaj o zwolnienia grupowe).
Obejmuje jednorazowe zwolnienie w okresie
nie dłuższym niż 3 miesiące grupę
pracowników, obejmującej co najmniej 10 %
załogi w zakładzie pracy zatrudniającym do
1 tys. osób, a co najmniej 100 pracowników
w zakładzie pracy o wyższym zatrudnieniu.
Obowiązki pracodawcy:
1.
Związki zawodowe muszą być
wcześniej
powiadomione
o
zwolnieniu z pracy
2.
Urząd pracy musi być wcześniej
powiadomiony
3.
Podjęcie negocjacji ze związkami
zawodowymi
4.
Obowiązek wypłaty odpraw
Rekrutacja zewnętrzna powinna być
zastosowana gdy:
- są potrzebni kierownicy o świeżym ,
obiektywnym podejściu do rozwiązywania
problemów organizacji
- małe przedsiębiorstw nie ma możliwości
powoływania i przygotowania rezerwy
kadrowej na stanowiska kierownicze
- firma przystępuje do realizacji nowych dla
niej zadań
- o awans na dane stanowisko ubiega się dwu
lub więcej kandydatów z grona pracujących
- pożądana jest w firmie osoba nie obciążona
dotychczasowymi stosunkami z załogą
Procedura doboru zewnętrznego
Procedura - to zestaw czynności, które
powinny być wykonane według pewnej
kolejności
Etapy:
1. złożenie przez kierowników komórek
organizacyjnych wniosku o dodatkowe
zatrudnienie. Wnioski te trafiają do
komórek personalnych.
2. analiza zasadności wniosków i szukanie
alternatyw
rekrutacji
(
godziny
nadliczbowe, zmiana organizacji pracy,
wypożyczenie pracownika )
3. ocena potrzeb w świetle kosztów
4. analiza stanowiska pracy na które ma być
przyjęty nowy kandydat; opracowanie
profilu
sylwetki
poszukiwanego
kandydata
5. określenie
wstępnych
warunków
zatrudnienia
6. przekazanie informacji o tym, że zakład
pracy chce zatrudnić pracownika na
rynek wewnętrzny i zewnętrzny,
określenie źródeł doboru wewnętrznego i
zewnętrznego
szkoły,
uczelnie,
stowarzyszenia zawodowe, giełda pracy,
urząd pracy itd.
7. dobór technik selekcji kandydatów do
pracy
8. przeprowadzenie selekcji (wieloetapowe)
9. wybór kandydatów do zatrudnienia
10. przeprowadzenie z nimi rozmów i
podjęcie decyzji o wyborze jednego
najlepszego kandydata
11. uzgodnienie
z
kandydatem
szczegółowych warunków zatrudnienia i
podpisanie umowy o pracę
12. przesłanie
listów
rezygnacyjnych
kandydatom odrzuconym
13. powierzenie zatrudnionego pracownika
doświadczonym pracownikom i jego
obserwacja
14. adaptacja społeczno - zawodowa nowych
pracowników i analiza zasadności decyzji
Schemat opisu miejsca pracy składa się z
dwóch części:
1. dokładny opis miejsca pracy i treści pracy
a) element opisu
- nazwa miejsca pracy,lokalizacja w
strukturze
organizacyjnej,kod
identyfikacyjny, krótka charakterystyka,
zakres obowiązków, przełożeni i podwładni,relacje do innych pracowników,,maszyny,
narzędzia, materiały, warunki pracy definicje
specjalistycznych terminów
b) cele i treści
2. charakterystyka wymagań
a) wykształcenie:
- poziom,- rodza- zawód- specjalizacja
b)
umiejętności:ogólnespecjalnepotwierdzone- niepotwierdzone
c) stan zdrowia:
ogólny- wymagania szczegółowe
d) osobowośće) dyspozycyjność:
- czas- posiadanie prawa jazdy- paszport
Techniki selekcji kandydatów do pracy:
1. analiza dokumentów kandydata, która
obejmuje CV, list motywacyjny, dokumenty
o stanie zdrowia, dyplomy, certyfikaty, kopie
świadectw, świadectwo z poprzedniego
miejsca pracy, referencje. Jakość tych
dokumentów może być złudna. Ustalenie czy
kandydat spełnia wymagania. Szereguje się
kandydatów wg poziomu kwalifikacji i to
decyduje o wyborze do dalszej selekcji.
2. sprawdziany, testy umiejętności
3.
badania psychologiczne –
często te badania bardzo głęboko ingerują w
osobowość kandydatów. Testy są dobierane
pod różnym kątem.
Przykładowe testy:
służące do oceny sprawności
intelektualnych
bada
się
poziom
intelektualny;
iloraz
inteligencji;
predyspozycje techniczne; humanistyczne,
społeczne
badania
szybkości
i
sprawności myślenia wpływ czynników
stresogennych na szybkość pracy
testy pojemności myślowej
badanie możliwości twórczych
4.
badania grafologiczne pisma
5.
badania
astrologiczne
(
horoskop )
6.
Wielka piątka – nazwa od
pięciu cech osobowości, które są poddawane
badaniu. Są to :

Poziom ekstrawersji czyli
społecznego funkcjonowania człowieka,
aktywności, potrzeb stymulacji

Ugodowość – cecha związana
ze stosunkiem do innych

Sumienność - odnosi się do
zadaniowej części życia

Stabilność emocjonalna –
reagowanie na różne zjawiska

Diagnostyczna otwartość na
doświadczenia – tendencja poszukiwania
nowych rozwiązań
8.
Badania lekarskie
Dobór kadr na stanowiska
kierownicze
Istnieją dwie teorie na ten temat:
1.
Koncepcja
na
podbudowie
psychologicznej. Najlepsi kierownicy to
osoby o odpowiednich cechach osobowości.
Początkowo
sporządzano
listę
cech
osobowych dobrego menadżera i tym się
kierowano przy doborze, ale potem metoda ta
okazała się niewystarczająca
wielkość
obrotów
przedsiębiorstwa,
informacje o podstawowych wielkościach.
Zadaniem zespołu jest opracowanie strategii
działania na przyszłość. Trwa to kilka
godzin. Każdy zespół osiąga inne rezultaty.
Następnie
sytuacja
wyjściowa
przedsiębiorstwa zmienia się.
Oceniane są tu:
- rezultaty pracy
- umiejętność przewidywania
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność współdziałania w grupie
- umiejętność rywalizacji międzygrupowej
3. prezentacja ustna lub pisemna
kandydatów
Ma na celu przedstawienie przez każdego z
kandydatów propozycji własnych
rozwiązań, usprawnień.
Ocenia się tu:
Pomysłowość,
inicjatywę,
dalekowzroczność,klarowność i przejrzystość
wypowiedzi,
twórcze
myślenie,
dar
przekonywania
4. techniki psychometryczne
Są to testy na inteligencję, badające specjalne
zdolności, odporność na stres. Po trzech
dniach przygotowuje się raport i ustala
ranking kandydatów.
5.
dobór
za
pośrednictwem
profesjonalnych agencji werbunkowych –
łowcy głów
Zalety korzystania z tego typu agencji:
- dysponują one bogatymi kartotekami osób,
które osiągnęły sukces, sprawdziły się na
stanowiskach menedżerskich
- wysoka skuteczność agencji – dociera do
jak największej liczby osób o wyjątkowych
umiejętnościach kierowniczych.
Agencje te wyszukują osoby utalentowane i
chcą z nimi nawiązać kontakt. Łowca głów
wysyła np.: kartkę świąteczną z informacją o
tym, że dana osoba figuruje w ich kartotece
oraz namiary, kontakt na wypadek chęci
zmiany pracy. Usługi „łowców głów” są
bardzo drogie. Muszą oni dlatego
gwarantować, że jest to dobry kandydat.
W naszych warunkach formą takiego doboru
kadr była Polska Fundacja Promocji Kadr.
Powstała ona w 1989r. Była to instytucja
pośrednicząca w angażowaniu menedżerów
oraz zajmująca się szkoleniem młodych
menedżerów na potrzeby transformacji. Była
ona dotowana przez międzynarodowe
organizacje. Działała dzięki pieniądzom z
Funduszu Przemian Strukturalnych w
Przemyśle. Stworzyła ona bank informacji, w
którym
znaleźli
się
absolwenci,
olimpijczycy, praktycy, którzy osiągnęli
sukces. Docierano do tych osób i zapewniano
im szkolenia, dostęp do konkretnych kursów.
Kandydatów kierowano w czasie tych
szkoleń do upadłych przedsiębiorstw. Tam
jak gdyby odbywali praktykę.
6. konkurs
Forma ta jest bardzo szeroko stosowana na
świecie. Polega ona na tym, że kandydaci
muszą się aktywnie ubiegać o dane
stanowisko. Są oni obserwowani i oceniani
przez komisję konkursową. Tryb i zasady
ogłoszenia konkursu i przeprowadzania
oceny kandydatów zależą od konkretnych
przepisów. Technika ta jest popularna przy
obsadzie pracowników służb cywilnych,
urzędników, członków rządu. W Polsce
wprowadzono konkurs jako obligatoryjną
metodę
obsadzenia
dyrektorów
przedsiębiorstw państwowych w 1981r.
Komisja konkursowa składa się z 5 osób, w
tym 3 osoby wskazane są przez organ
założycielski, 2 osoby wybiera rada
pracownicza. Komisja sama decyduje jakimi
technikami selekcji będzie się posługiwać.
Zwykle przyjmują one formuły:
- formuła uproszczona – polega na ocenie
kandydatów na podstawie złożonych przez
nich dokumentów i przeprowadzonej z nimi
rozmowy
- formuła rozwinięta – zakłada wieloetapowe
badanie kandydatów. Aby przeprowadzić
ocenę angażuje się doradców zewnętrznych
Organizacje
prowadzące
konkursy:
przedsiębiorstwa państwowe, szkoły wyższe,
zakłady opieki zdrowotnej.
Konkurs ma jednak swoje wady. Często
startują w nim osoby podstawione, które
wywindują inną osobę na określone
stanowisko.
7. dobór z kadry rezerwowej (dobór z
rezerwy kadrowej)
Kadra rezerwowa jest to grupa osób, która
pracuje w danej organizacji i jest
przygotowywana
do
objęcia
funkcji
kierowniczych w przyszłości. Metoda ta jest
uważana w świecie za dobry sposób, w
Polsce natomiast rodziła wiele uwag
krytycznych,
ze
względu
na
złe
doświadczenia z przeszłości. W Polsce
istniała uchwała określająca kryteria
przyjęcia na stanowisko kierownicze:
- zaangażowania społeczno - polityczne
- umiejętności kierowania zasobami ludzkimi
2. W teorii tej postawiono na profesjonalizm
i fachowość. Jeżeli ktoś sprawdził się na
niższym szczeblu będzie też dobrym
kierownikiem na szczeblu wyższym. Okazało
się jednak, że ta technika też zawodzi (prawo
Portera o przekroczeniu progu kompetencji
jest jej zaprzeczeniem).
O sprawności pracy na stanowisku
menadżera decyduje:
- osobowość kandydata
- dotychczasowe powodzenie w pracy
zawodowej
- podatność do rozwiązywania czekających
go na stanowisku problemów
Assessment Center (AC) – ośrodki oceny
Są to ośrodki specjalistyczne, które doradzają
różnym
firmom
w doborze kadry
specjalistycznej, przede wszystkim kadry
menedżerskiej. Mogą one świadczyć usługi
na rzecz tylko jednej organizacji (globalna
firma), albo są to instytucje usługowe nie
podporządkowane pod żadną organizację,
utrzymujące się z usług polegających na
doradzaniu
firmom
kandydatów
na
stanowisko kierownicze.
Pierwsze ośrodki AC pojawiły się w
Niemczech po I wojnie światowej na
potrzeby wojska. W czasie II wojny
światowej używali ich Anglicy, USA do
selekcji agentów wywiadu. Prawdziwe
ośrodki powstały po wojnie. W latach 70tych cieszyły się one dużą popularnością.
Obecnie AC znajdują się w USA, Wielkiej
Brytanii, Holandii, Belgii, Danii, Niemczech.
Mniejszą popularność mają one na południu
Europy i we Francji.
Kandydatów na stanowiska kierownicze
oceniają dwie grupy specjalistów:
- psycholodzy, socjolodzy – stała kadra
ośrodka AC (etatowi pracownicy)
- menedżerowie – zmieniają się oni w
zależności od tego na jakie stanowisko
dokonywany jest nabór. Menedżer musi być
usytuowany dwa szczeble wyżej w hierarchii
niż osoba poszukiwana na dane stanowisko.
Menedżer powinien wcześniej pracować na
tym stanowisku i znać wymagania tego
stanowiska.
Taki
ośrodek
otrzymuje
zlecenie.
Przeprowadza się wnikliwą analizę pracy
tych stanowisk. Ośrodek prosi o propozycje
menedżerów, którzy będą członkami komisji
oceniającej.
Menedżerowie
ci
są
oddelegowywani ze swego miejsca pracy na
okres 3-6 miesięcy i wspólnie z
psychologami przygotowują przez ten okres
metodykę oceny. Samo
sprawdzanie
kandydatów odbywa się w ciągu 5 dni. Przez
3 dni kandydaci są intensywnie badani, przez
2 kolejne opracowuje się raporty końcowe z
badań, wnioski.
Każdy dobry ośrodek śledzi przez kilka lat
osoby, którym zaproponował pracę na danym
stanowisku, aby zobaczyć czy zrobili to
skutecznie lub poznać przyczyny porażki.
Metody te są bardzo kosztowne, ale
skuteczne.
Konkretne sposoby badania kandydatów
(techniki selekcji):
1. testy sytuacji roboczych
Ich istota polega na powierzeniu kandydatom
do
pracy
zestawu
dokumentów
i
korespondencji do załatwienia, z którymi
muszą się zapoznać i podjąć odpowiednie
decyzje i działania.( 50 – 60 dokumentów na
3h). Przedmiotem oceny są::
umiejętności
porządkowania
i
hierarchizowania dokumentów
- umiejętności delegowania spraw do
załatwienia podległym pracownikom
- sposobu załatwiani spraw
- szybkości i trafności podejmowania decyzji
oraz znajomości problematyki związanej ze
stanowiskiem pracy.
Testy te badają administracyjne zdolności
kandydata. Dodatkowo uzupełnia się je
testami symulacyjnymi np. wygłoszenie
przemówienia, obrona pracownika przed
zwolnieniem
2. testy grupy
a) Badanie kandydatów w tzw. nie
kierowniczych grupach dyskusyjnych. Z
kandydatów tworzy się zespoły 4-6 osobowe.
Każdy zespół siada przy odrębnym stole, ale
tak usytuowanym aby komisja widziała i
słyszała ich. Zespoły dostają na karteczkach
problemy do rozwiązania. Zespół asesorów
śledzi co się w tych grupach dzieje. Dzięki
temu otrzymuje się dobre informacje na
temat kandydatów i można ocenić np.:
- zdolności przywódcze poszczególnych osób
- zdolność przekonywania innych
- zdolność współdziałania w grupie
- zdolność wpływania osoby na innych
- akceptację każdego członka przez resztę
grupy
b) gry kierownicze – kandydatów dzieli się
na niewielkie grupy zadaniowe, które
otrzymują to samo zadanie do wykonania.
Opisana jest np.: sytuacja przedsiębiorstwa,
wielkość zapasów, kierunki działalności,
6
- umiejętność współdziałania w zespole
- wyniki z dotychczasowej pracy
- posiadanie odpowiednich kwalifikacji
Obecnie każda firma może samodzielnie
formułować kryteria.
Ważne zalety rezerwy kadrowej:
- zapewnia ciągłość funkcji kierowniczych
przygotowania
wysokiej
jakości
kierowników – ludzie są szkoleni pod katem
nowych
rozwiązań,
umiejętności
praktycznych
- stworzenie perspektyw rozwojowych
ambitnym pracownikom, których chcemy na
dłużej związać z firmą (ma to duże znaczenie
motywacyjne)
Zaliczenie do rezerwy kadrowej nie jest
gwarancją
objęcia
stanowiska
kierowniczego, ale jest bardzo dużą szansą.
Kandydatów powinno być 2-3 na jedne
obecne
stanowisko
kierownicze.
Kandydatów do kadry rezerwowej można
typować na dwa sposoby:
- kierownicy komórek organizacyjnych
typują swoich potencjalnych zastępców.
Zaletą tej formy jest to, że kierownik bierze
odpowiedzialność za osobę, którą typuje i
przygotowuje ją dobrze do pracy na tym
stanowisku. Wadą jest to, że istnieje
niebezpieczeństwa naśladowania błędnych
praktyk, działań obecnego kierownika
- wyłanianie kandydatów w oparciu o system
okresowych
ocen
efektów
pracy
pracowników. Zaletą jest dotarcie do
najbardziej wartościowych kandydatów, bez
względu na to, w jakiej komórce
organizacyjnej się znajdują obecnie. Wadą
jest to, że wiele przedsiębiorstw nie prowadzi
okresowych ocen efektów pracy.
Kadra rezerwowa nie stanowi jednolitej
grupy.
- w dużych firmach dzieli się ją według
szczebli kierowania na kadrę rezerwową:
centralną, wyższego szczebla i niższego
szczebla
w
średnich
firmach
na
kadrę
perspektywiczną (składa się z ludzi młodych,
ambitnych, utalentowanych, wykształconych,
dobrze rokujących na przyszłość) i kadrę
interwencyjną (składa się z pracowników,
którzy już w tej chwili są w stanie podjąć
funkcję kierowniczą w razie konieczności.
Inaczej
postępuje
się
z
kadrą
perspektywiczną niż z kadrą interwencyjną.
Kadra interwencyjna ma utrzymywać swoją
gotowość
do
pełnienia
funkcji
kierowniczych.
Kadra perspektywiczna
powinna być natomiast przedmiotem
szczególnej troski. Opracowuje się dla niej
specjalne
programy
przygotowania
zawodowego, planuje się im karierę w
firmie, jej członkowie są intensywnie
szkoleni, wysyłani na kursy. Powierza im się
bardziej odpowiedzialne zadania, aby mogli
się wykazać.
Opory przed tworzeniem kadry rezerwowej:
- złe doświadczenia z przeszłości
- kierownicy obawiają się, że mogą utracić
swoje dotychczasowe posady i prowadzą
często tzw. politykę próżni – twierdzą, że w
ich zespole nie ma osoby która nadawałaby
się na stanowisko kierownicze
- pracownicy twierdzą, że wytypowanie
kadry
rezerwowej
pozbawia
innych
pracowników jakichkolwiek szans, gdyż to
rezerwistów się szkoli i lepiej traktuje.
Rezerwa kadrowa powinna być cały czas
odnawiana. W dobrze zarządzanej firmie
powinno
opracowywać
tzw.
księgi
sukcesorów – czyli plan następstw na
stanowiskach kierowniczych. Wyglądem
przypomina
ona
schemat
struktury
organizacyjnej przedsiębiorstwa, na którym
przy nazwach komórek organizacyjnych
umieszczone
są
nazwiska
obecnych
kierowników
oraz
nazwiska
ich
potencjalnych następców w takiej kolejności,
w jakiej gotowi są do pełnienia funkcji
kierowniczych. To narzędzie powinno być
stale aktualizowane . Umieszczenie w tej
księdze nie jest gwarancją pracy na
stanowisku kierowniczym w przyszłości.
Kryteria typowania członków do kadry
rezerwowej:
- poziom wykształcenia i doświadczenie
zawodowe umożliwiające awans na wyższe
stanowisko
- wysokie osiągnięcia zawodowe – najlepiej
jeśli znajdą one potwierdzenie w okresowej
ocenie efektów pracy
- umiejętność kierowania zespołami
- zdolność podejmowania trafnych decyzji i
przewidywania skutków tych decyzji
- umiejętność radzenia sobie z realizacją
trudnych zadań, z sytuacjami konfliktowymi
- umiejętność formułowania sprawiedliwej
oceny ludzi
- zalety moralne: etyczne zachowania
związane z wykonywaną pracą, zdolność do
krytyczne samooceny
Dobór kadr w Japonii
1. Dobór kadr w Japonii opiera się na
rekomendacjach osób (autorytetach w danej
dziedzinie). Pracowników dobiera się na
konkretne stanowisko pracy, ale do zakładu
pracy. Dopiero potem decyduje się o
przydziale
zadań.
Przypomina
to
„terminowanie” u mistrza – pracownicy z
wyższym wykształceniem są zatrudniani na
najniższych stanowiskach pracy umysłowej,
pracownicy z niskim wykształceniem
zatrudniani są na najniższych stanowiskach
pracy
fizycznej.
Wykonując
proste
czynności, w zależności od tego jak sobie
radzą przenoszeni są do pracy bardziej
odpowiedzialnej.
2. Bardzo wnikliwe obserwacje absolwentów
i studentów ostatnich lat studiów. Nawiązuje
się z nimi kontakty przekazując informacje o
perspektywie zatrudnienia. Nawiązuje się
również bliskie kontakty z grupami
studenckimi.
3. Instytucja „ojca chrzestnego” . Ojciec
chrzestny to fachowy, dobrze dobrany
opiekun nowych pracowników. Jest on
zainteresowany
rozwojem
swoich
podopiecznych, gdyż awans opiekuna jest
uzależniony od jakości podopiecznych, od
przygotowania
podopiecznych
zależy
pozycja ojca chrzestnego w firmie.
4.
Awans jest uzależniony od stażu
pracy. Ale nie zawsze jest on
wystarczającym
kryterium
awansowania. Niektórzy pracują do
emerytury, inni natomiast mogą
pracować do końca życia. Gdy w
trakcie oceny kadry kierowniczej
okaże się, że kierownik jest słaby,
można przydzielić mu asystenta,
który czuwa nad nim i go dopełnia.
Ocena indywidualnych efektów pracy
Istota oceniania i kryteria oceny
Ocenia się sposób wykonania pracy i jej
efekty. Dokonując oceny trudno jest
zachować obiektywizm. Pracownicy chcą
być oceniani - gdyż od tego powinna zależeć
pozycja pracownika w firmie, awans. Ważne
jest to także dla pracodawcy, gdyż bez
określonych kwalifikacji firma nie może
dobrze funkcjonować.
Rodzaje ocen:
- sytuacyjne - wypowiedziane komunikaty,
oceny, które kierownik wykonuje na bieżąco,
przy realizacji jakiegoś zadania
- systemowe - oceny przeprowadzane w
sposób regularny, z pewną częstotliwością,
przeważnie jeden, dwa razy do roku.
Przeprowadzane są w sposób zorganizowany
- oceny są starannie zaplanowane,
przygotowane pod względem metodycznym,
przeprowadzane według ustalonej procedury,
ustalane przy zachowaniu określonych zadań.
Są one bardzo wnikliwe i obiektywne.
Ocena - wykształcony sąd na temat całości
zachowań pracownika w procesie pracy, jego
stosunku do realizowanych zadań, zakładu
pracy, przełożonych i współpracowników.
Aktywność pracowników można podzielić
na:
1.
Aktywność
ukierunkowaną
na
realizację zadań
2.
Aktywność w formie zabiegów
skierowanych na umacnianie i
poprawę swoich stosunków
Jeśli w firmie istnieje system oceniania to
dominuje aktywność typu pierwszego, a gdy
nie ma systemu oceniania wówczas
aktywność drugiego rodzaju.
Wszyscy są zgodni, że oceny pracowników
są potrzebne natomiast tylko 40% stosuje
syntetyczne ocenianie w firmach.
Przedmiot oceny:
1. modele oparte na cechach osobowości model ten stosowany był od najdawniejszych
czasów. Uwaga oceniającego skupia się na
odpowiedzi na pytanie jaki jest pracownik, a
nie jak pracuje. Taka ocena jest nie
kompleksowa i czasami niewystarczająca.
Może prowadzić do negatywnych wniosków.
Nie można całkowicie negować przydatności
tego modelu. Jest on pomocny, gdy cechy
osobowości wpływają na rezultaty pracy np.:
cechy uwidaczniające się w kontaktach z
ludźmi, kontrahentami, gdy pracownik ma
duży zakres samodzielności lub zajmuje
stanowiska kierownicze, przy ocenie kadry
menedżerskiej. Najczęściej nie stosuje się
modeli opartych na cechach.
2. modele oparte na zachowaniach przedmiotem oceny jest co i w jaki sposób
robi się na stanowisku. W praktyce model ten
jest rzadko stosowany ze względu na
pracochłonność. Aby go stosować należy
poddać analizie konkretne stanowisko pracy,
ustalić jakieś standardy.
3. modele oparte na wynikach pracy - są w
najszerszym stopniu stosowane w praktyce i
wysoko oceniana jest ich przydatność w
praktyce. Wyniki pracy jednak nie zawsze da
się zmierzyć. W pracy fizycznej jest to łatwe
(np.: dochody ze sprzedaży), problemy
zaczynają się na stanowiskach pracy
umysłowej. Na użytek tych stanowisk pracy
wypracowano możliwość wykorzystania
koncepcji zarządzania przez cele. Przy
stosowaniu tej koncepcji przedmiotem oceny
pracownika jest odpowiedź na pytanie w jaki
sposób to co robi pracownik na stanowisku
przyczynia się do realizacji celów i zadań
przedsiębiorstwa. Bierze się pod uwagę
końcowy rezultat. Pomijany jest sposób
osiągania tego celu. Istnieją zatem pewne
zagrożenia związane ze stosowaniem tego
modelu.
W każdym zestawie kryteriów oceny
znajdują się ważne dla stanowiska cechy
osobowości, zachowanie oraz pewne wyniki.
Kryteria oceny możemy podzielić na
cztery grupy:
1. kwalifikacyjne - różnorodna wiedza i
umiejętności zawodowe pozwalające na
przyjęcie
jakiejś
roli,
umiejętność
zastosowania wiedzy w praktyce, aktywność
pracownika
w
doskonaleniu
swoich
umiejętności, zaangażowanie.
2. efektywnościowe - pozwalające na
bezpośrednią
lub
pośrednią
ocenę
pracownika. Ocenia się ilość pracy, jakość
pracy, dokładność w wykonaniu zadań,
terminowość,
właściwe
prowadzenie
dokumentacji w związku z realizacją zadań,
przestrzeganie porządku
pracy. Mają
stanowić
podstawę
dla
dobrego
wynagrodzenia pracownika.
3. behawioralne – obejmujące zachowania
uznane przez organizację za pożądane lub
niezbędne na danym stanowisku np.:
umiejętność pracy w stresie, umiejętność
przekonywania, właściwy stosunek do
klientów, dyspozycyjność, postawa etyczno –
moralna, bezstronność, samodzielność w
pracy, predyspozycje, punktualność,
4. osobowościowe – dotyczące względnie
stałych wyznaczników w funkcjonowaniu
np.: skromność, solidność, obowiązkowość,
pracowitość, osobista uczciwość, kultura
osobista, punktualność
Cele oceniania:
1. informacyjne – pracowników oceniamy
by uzyskać jak najwięcej informacji o ich
sukcesach,
niepowodzeniach,
atutach,
wadach, by ocenić ich potencjalne
możliwości, sprawdzić, czy wykorzystują
swoje możliwości
2. motywacyjne – ocena powinna pobudzać
pracownika do samodoskonalenia się, do
lepszej pracy, motywować do dalszego
rozwoju, aktywizacji swojej wiedzy,
poprawy efektów pracy
3. decyzyjne – rezultatem oceny powinny
być dalsze decyzje personalne np.: dotyczące
wynagrodzeń, decyzje na temat konieczności
doskonalenia jakiegoś pracownika, decyzje
na temat doboru kadr rezerwowych.
Ocenianie
pozwala
lepiej
dobierać
pracowników
do
wymogów
pracy,
odpowiedzieć na pytanie czy możliwości
pracownika przerastają jego obowiązki. Po
ocenie możemy dojść do wniosku, że
wymagania
stanowiska
przerastają
możliwości pracownika
O przydatności wyników oceny decydują
korzyści:
- oceny przyczyniają się do udoskonalenia
pracy kierowników (uczy odpowiedzialności
za wydawane sądy)
- często pozwalają wykryć nieporozumienia,
konflikty w firmie
- są potrzebne pracownikom, gdyż jednym z
poziomów w hierarchii potrzeb jest
sprawiedliwa ocena i uznanie za pracę
- przyczyniają się do poprawy dyscypliny
pracy w firmie, kształtowania właściwych
stosunków międzyludzkich
- sprzyjają rywalizacji opartej na zdrowych
zasadach
- pozwalają zweryfikować zasady rekrutacji
- przydają się do doskonalenia polityki płac,
planowania
karier
zawodowych
pracowników
- są niezbędne do wytypowania kandydatów
do rezerwy kadrowej
Zasady oceniania
Dobry system oceny efektów pracy powinien
opierać się na zasadach:
1. periodyczności ocen tzw. powtarzalność
ocen w regularnych odstępach czasu –
ocenianie jest konieczne, gdyż zapewnia
ciągłość
uzyskiwania
informacji
o
pracownikach,
decyduje
o
zmianie
stosunków do firmy, zadań. Ocena powinna
być dokonywana raz do roku. W odniesieniu
do niższych stanowisk wykonawczych dwa
razy do roku (pracownicy tych szczebli
wymagają częściej informacji o tym jak
pracują). Ocenianie kierowników, zwłaszcza
na podstawie kontraktów menedżerskich
powinno być dokonywane na kilka miesięcy
przed upływem terminu, na który kontrakt
został
zawarty.
Ocena
dyrektora
zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
powinna odbywać się corocznie. Dyrektora
przedsiębiorstwa państwowego ocenia organ
założycielski, prezesa spółki – rada
nadzorcza
2. obiektywność i rzetelność oceniania –
chodzi o dążenie do obiektywizmu, który ma
polegać na ocenianiu tak samo za to samo,
różnicowaniu ocen, unikaniu w ocenach
nadmiernej łagodności lub surowości. Jeśli
oceny nie są obiektywne to nie ma co liczyć
na akceptację ich przez pracowników
3. demokratyczności oceniania (jawność
oceniania) – aby system można tak określić
to musi on spełniać warunki:
- pracownicy muszą znać kryteria i zasady
oceniania
- wyniki oceny muszą być znane ocenianym,
mogą być poufne w tym sensie, jak są
oceniani inni
- zapewnienie ocenianemu prawa do
przedstawienia swoich zastrzeżeń do oceny,
kiedy je posiada. Te zastrzeżenia powinny
być zapisane w arkuszu ocen i powinna być
przewidziana procedura odwoławcza (arbiter
lub grupa ludzi cieszących się zaufaniem)
4. powszechności oceniania – polega na
objęciu
systemem
ocen
wszystkich
pracowników firmy bez wyjątku
5. kompleksowości oceniania – dążenie do
odzwierciedlenia
wszystkich
ważnych
aspektów pracy na stanowisku; nie należy
jednak popadać w szczegółowość. Kryteriów
powinno być kilkanaście.
6. bezpośredniości oceniania – wyraża się
w tym, że pracownika powinien oceniać jego
bezpośredni przełożony dlatego, że jako szef
powinien go znać stosunkowo najlepiej i jest
odpowiedzialny
za
rezultaty
pracy
pracownika. W innych krajach nieraz
funkcjonuje ocena 360o, która polega na tym,
że w firmie każdy ocenia każdego. Uważa
się, że takie ocenianie jest najbardziej
obiektywne, jednak pracownicy mogą np.
umówić się co do oceny oraz czasami
oceniać bardzo subiektywnie.
7. elastyczności oceniania – nie może się
ona przerodzić w dowolność. W sytuacjach
negatywnych rezultatów pracy, na które
pracownik nie miał wpływu powinno się
uwzględnić czynniki zewnętrzne. W takim
wypadku można odstąpić od zasad, które
stosowaliśmy, od kryteriów, jeśli jest to
uzasadnione.
8. współuczestnictwa ocenianego w
procesie oceniania – stworzenie możliwości
do przeprowadzenia przez pracownika
samooceny. Gdy ocenia tylko szef zarzuca
się stronniczość, gdy pracownik dokonuje
samooceny jest wobec siebie bardziej
krytyczny
Arkusz samooceny
- to prośba o
ustosunkowanie się do pytań:
Jakie są pana zdaniem najważniejsze
obowiązki w pracach które wymagają trudu?
Biorąc pod uwagę kwalifikacje, czy uważa
pan że są w pełni wykorzystane?
Wyniki pracy, z czego jest zadowolony a z
czego nie jest zadowolony?
Czy jest coś co chciałby pan robić w
przyszłości?
Jakimi stanowiskami w firmie jest
zainteresowany w przyszłości?
Co należałoby uczynić aby pana zadowolenie
z pracy było wyższe?
Procedura i techniki oceniania
Istnieją dwa przeciwstawne stanowiska
obrazujące podejście do oceniania:
- uważa się, że na ocenianie szkoda jest
czasu. Trzeba je stosować jedynie wtedy, gdy
poszukujemy
kandydatów
do
kadry
rezerwowej
- ocenianie systemowe, które dostarcza
informacji do prowadzenia prawidłowej
polityki w firmie, do podejmowania decyzji
Czynności w procedurze oceniania
Możemy wyróżnić następujące etapy:
1. analiza treści pracy na różnych
stanowiskach w firmie. Dotyczy ona zakresu
obowiązków i na jej podstawie próbuje się
określić oczekiwane zachowania i rezultaty
pracy. Powinna mieć ona charakter
dynamiczny i powinna być powiązana ze
strategią firmy
2. poinformowanie pracowników o tym, co
będzie oceniane, jaka jest hierarchia
ważności czynników, które są przedmiotem
oceniania i o tym jak przygotować się do
oceny - uzupełnienie formularza samooceny,
stworzenie
pracownikom
możliwości
rozmowy oceniającej. Taka rozmowa kończy
się opracowaniem koncepcji poprawy pracy
(ma ona charakter dwustronny – ze strony
pracownika i kierownika)
3. opracowanie kryteriów oceny – są one
pochodną
analizy
treści
pracy,
odzwierciedlają jej treść, charakter pracy.
Opracowanie dla każdego z kryterium
standardów wyników. Powinniśmy w nich
określić co będzie oceniane za rozwój
wybitny, przeciętny i nieodpowiedni.
Kryteria są często wspólne dla grup
stanowisk pracy. Określamy kryteria
7
najpierw dla każdego stanowiska oddzielnie,
później jeśli jest to możliwe łączymy je ze
sobą.
4. wybór odpowiedniej techniki oceniania i
przygotowanie
niezbędnej dokumentacji (arkusze ocen,
wzory raportów, kwestionariusze ocen)
5.
dokonywanie
przez
pracowników
samooceny – poprzedza ona ocenę szefa
6. przeprowadzenie oceny przez kierownika
–
wypełnianie
arkuszy,
analiza,
uwzględnienie informacji o pracownikach,
by ocena była obiektywna i kompleksowa
7.
przeprowadzenie
rozmów
z
pracownikami – szef przedstawia
swoją opinię, a pracownik swoją
Etapy rozmowy z pracownikiem:
(a)
Rozpoczęcie rozmowy – stworzenie
luźnej atmosfery w czasie rozmowy
(b)
Omówienie pozytywnych kryteriów,
podbudowanie
ocenianego
i
pozytywne nastawienie
(c)
Omówienie ujemnych kryteriów i
nagana, powinny odnosić się do
konkretnej rzeczy lub zjawiska
(d)
Stanowisko oceniającego
(e)
Wspólne
szukanie
sposobów
poprawy
(f)
Pozytywne zakończenie.
8. podsumowanie wyników oceny, podjęcie
konkretnych decyzji personalnych i działań
dotyczących różnych obszarów zarządzania
kadrami
9. krytyczna ocena samego systemu
oceniania w celu jego udoskonalenia,
wyeliminowania
słabych
stron.
Uwzględnienie uwag pracowników i
dostosowanie do strategii.
Przykładowe kryteria oceny:
- wiedza fachowa- organizacja pracy własnej
- ilościowe wyniki pracy- terminowość
- współpraca z innymi- stosunek do klientów
- świadomość kosztów- sposób myślenia
- motywacja do pracy- stosunek do zmian
- postawa wobec firmy
Techniki oceny:
1. Technika oceny oparta na skalach ocen
Jest
to
technika
najbardziej
rozpowszechniona. Pracowników ocenia są
według zestawu wcześniej opracowanych
kryteriów posługując się odpowiednią skalą:
- przymiotnikową (np. wybitny, przeciętny)
- ocen szkolnych
- punktową (musi być parzysta liczba stopni
skali)
- skale literowe
W tej metodzie kryteriom oceny można
nadać różną rangę i znaczenie – można
zwiększyć wpływ danego kryterium na ocenę
ogólną. Wybiera się kryteria najważniejsze
oraz najmniej ważne – wagi czynią ten
system plastycznym. Przy posługiwaniu się
tą metodą należy opisać zachowania, efekty
dla każdego stopnia skali i każdego
kryterium (np. wiedza fachowa – przeciętna;
liczne luki; przeciętna wystarczająca; pełna
systematycznie uzupełniana).
Podstawowym narzędziem w tej technice jest
arkusz ocen. Konstrukcja arkusz ocen składa
się z kilku części:
1.
metryczka – dane personalne,
nazwa stanowiska, kategoria zaszeregowania,
staż pracy na tym stanowisku (opracowuje ją
i wypełnia Dział Kadr)
2.
arkusz samooceny – znajduje
się w nim zwykle kilka pytań, problemów.
Prosimy pracownika o ustosunkowanie się
do nich. Mogą być to np. pytania: Jakie
obowiązki wymagają najwięcej trudu? W
jaki sposób firma mogłaby pełniej
wykorzystać Pana/i wiedzę? Czy jest Pan/i
zadowolony/a ze swoich wyników pracy? Co
chciałby/aby Pan/i robić w firmie w
przyszłości? Jakie obszary Pana/i pracy
najbardziej
Pana/ią
interesują,
które
najmniej? Z jakimi obszarami Pan/i sobie nie
radzi?
3.
tabela, w której kierownik
ocenia swego pracownika; x lub +
zaznaczam się ocenę w tabeli. Pod tabelą
powinny być informacje na temat ustalania
sposobu oceny ogólnej np.: ocena ogólna jest
średnią arytmetyczną lub ważoną. Autorzy
skal literowych zamieniają oceny na punkty i
nadają kryteriom wagi. Tę część można
uzupełnić ocenami ze strony klientów lub
kontrahentów.
4.
wnioski
bezpośredniego
przełożonego będące następstwem oceny ;
wnioski podpisuje szef
5.
Opinie pracownika
- czy
zgadza się z ocena czy nie?
6.
Opinia
instytucji
odwoławczej, podpisy pracownika i komisji
Arkusz oceny jest umieszczany w części B
teczki pracownika
2. Techniki porównywania pracowników
Polegają one na uszeregowaniu ocenianych
pracowników od najlepszego do najgorszego
(stworzenie
listy
rankingowe).
Aby
zwiększyć
precyzję
szeregowania
to
powtarza się ją ze względu na różne kryteria.
Pracowników można porównywać parami –
każdego z każdym. Odpowiada się tu na
pytanie: który jest najlepszy?
Jest to metoda bardzo pracochłonna. Jeśli
mamy ją stosować to w małych firmach i gdy
nie ma zróżnicowania treści pracy na
stanowiskach. Wyniki trudno jest tu
przełożyć
na
konkretne
propozycje
wynagradzania, gdyż nie wiemy nic o
potencjale pracownika.
3. Technika list kontrolnych
Polega ona na identyfikacji zachowania lub
wyników
pracy
poszczególnych
pracowników z opisami zachowań lub
wyników stanowiącymi tzw. listę kontrolną.
Listy kontrolne zawierają wszystkie możliwe
efekty i zachowania na danym stanowisku.
Listy te najtrudniej jest opracować. Powinny
być uporządkowane od mniej do bardziej
pożądanych zachowań. Ze względu na dużą
pracochłonność jest rzadko stosowana w
praktyce
4. Technika oparta na ocenie elementów
działania pracownika
Ocena pracownika odbywa się na podstawie:
- wydarzeń krytycznych – kierownik na
bieżąco notuje sukcesy i wypadki
pracownika.
Pod
koniec
okresu
przeprowadza analizę co one spowodowały,
co przyniosły firmie
- obserwacji wycinkowej i inspekcji –
pracowników ocenia się na podstawie
obserwacji w przypadkowo wybranych
momentach, obserwacja odbywa się z
ukrycia
5. Metoda planowania i analiza pracy
stosowana do oceny stanowisk bardziej
specjalistycznych, gdzie opracowuje się
strategię firmy. Istotą pracy i kontaktów
pomiędzy szefem i pracownikami są
codzienne dyskusje, które stanowią podstawę
do oceny
6. Metoda opisowa oceniania
Metoda ta jest stosowana, gdy kierownikowi
nie chce się opracowywać systemu
oceniania.
Przypomina
ona
ankietę
zawierającą pytania otwarte. Zadaniem
oceniającego jest udzielenie wyczerpującej
odpowiedzi. Zaletą tej metody jest zmuszenie
kierownika do większych refleksji, wadą –
nieprecyzyjna i trudna do porównywania
forma wyników.
Koncepcja zarządzania przez cele
Stosowanie tej techniki odbywa się w trzech
etapach:
1. ma miejsce wspólne wytyczanie celów dla
pracownika przez niego i bezpośredniego
przełożonego
2.
samodzielne
opracowanie
przez
pracownika sposobu realizacji tego celu
(najważniejszy czynnik motywujący)
3. kontrola osiągniętych rezultatów pracy
(porównanie z celami)
Zaletą tej metody jest aktywizowanie
pracowników przez włączanie ich w proces
podejmowania decyzji.
Nie można skopiować czyjegoś systemu
ocen. Praca w każdej firmie jest inna, inna
jest kultura organizacyjna, cele. Można
śledzić cudze rozwiązania, zaczerpną pewne
propozycje. System oceniania powinien być
zaakceptowany przez pracowników, gdyż
inaczej nie będzie do niczego motywował.
Kryteria muszą być obiektywne, trzeba
podejść do oceniania rzetelnie.
Konieczna jest co pewien czas ocena
systemu oceniania. W tym celu można
zalecać
przeprowadzanie
wywiadów,
porównywać oceny osób z innymi firmami.
Błędy w ocenianiu:
- efekt halo – błąd oślepienia, polega na
zasugerowaniu się przez oceniającego
jednym kryterium i na przenoszeniu wyniku
oceny na pozostałe kryteria
- zbytnia pobłażliwość, surowość, tendencje
do uśredniania wyników ocen
- efekt hierarchii – podświadome zawyżanie
oceny, gdy rośnie pozycja w hierarchii
- nieznajomość celów, kryteriów i technik
oceniania lub brak ich akceptacji przez
pracowników
- nie informowanie pracowników o wynikach
oceny
- brak kontroli stosowanego systemu ocen i
koniecznych modyfikacji.
- tzw. Uczucia ojcowskie, korzystniejsza
ocena tych których przyjmowano do pracy,
za których jesteśmy odpowiedzialni
- uleganie wpływom i opiniom innych
Motywowanie pracowników
Motywacja – to ogół motywów, które
wpływają na decyzje człowieka o jakimś
zachowaniu tzn. o podjęciu działania, sile,
intensywności, kierunku zachowania, czy ma
być ono kontynuowane czy zakończone. To
najważniejszy czynnik efektywności pracy
(efektywność pracy to iloczyn trzech
kategorii: wiedzieć x móc x chcieć).
Sens motywacji oddaje słowo „chęć”. Gdy
ktoś bardzo chce to uczyni wszystko aby
pozyskać ale i sytuacja odwrotna gdy ktoś
nie chce czegoś zrobić wówczas efektywność
niska. Ta efektywność nie rośnie wprost
proporcjonalnie do siły motywacji jak i
skuteczności działania.
Wykres „kształtowanie efektywności i
skuteczności w zależności od motywacji”: oś
X – siła motywacji, oś Y – efekty pracy i
skuteczność działania. Wraz ze wzrostem
siły motywacji efekty pracy rosną do
pewnego momentu, a następnie spadają.
Najlepsze efekty i skuteczność osiąga się
przy średniej motywacji. Człowiek, któremu
za bardzo na czymś zależy działa pod
wpływem napięcia emocjonalnego
–
działanie przestaje być efektywne i
skuteczne. Nie należy za wszelką cenę dążyć
do zwiększania siły motywacji.
Motywowanie to jedna z funkcji zarządzania.
Jest to podstawowa czynność kierowników,
świadome, celowe oddziaływanie na motywy
postępowania ludzi poprzez stwarzanie im
środków i możliwości realizacji ich systemu
wartości i oczekiwań dla osiągnięcia celu
motywującego. Motywacja występuje, gdy
stwarzamy wizję, do czegoś dążymy. Trzeba
skierować energię ludzi ku realizacji tej
wizji. Akcentuje się fakt korzyści jakie
oferuje się pracownikowi za określone
zachowanie.
W motywowaniu występują dwie strony
motywujący i motywowany a pomiędzy nimi
ma nastąpić integracja.
Manipulowanie – motywowany pracownik
jest całkowicie podporządkowany woli
motywującego.
Odmiany motywacji:
- pozytywna – to taka motywacja, która
skłania do określonych zachowań, ponieważ
oferuje nagrody dla tych, którzy te
zachowania podejmą. Jest skuteczniejsza od
negatywnej.
- negatywna – opiera się na lęku,
zagrożeniu,
zniechęca
do
działań
niepożądanych. Pracownik boi się kary, która
grozi mu za nie podjęcie określonego
działania. Jest na ogół mało efektywna,
powinna być rzadko stosowana. Może
prowadzić do zubożenia osobowości,
przyjęcia postawy defensywnej. W praktyce
jest jednak częściej preferowana ze względu
na niższe koszty przedsiębiorstwa.
- wewnętrzna – to taka motywacja, która
tkwi w pracowniku bez względu na to jak
jest traktowany. Tworzą ją warunki pracy,
struktura wykonywanych zadań (czyli to, że
praca jest ciekawa), współuczestnictwo w
podejmowaniu decyzji, zamiłowanie do
określonej pracy, identyfikacja z instytucją.
Ludzie dobrze pracują, ponieważ jest to
praca zgodna z ich oczekiwaniami, przynosi
zadowolenie ze względu na fakt uczestnictwa
- zewnętrzna – tworzona świadomie przez
kierowników. Wiąże się z bodźcami
finansowymi,
robieniem
kariery,
odpowiednim traktowaniem, szkoleniami.
Zawsze widzi się tu rękę kierownika, która
steruje motywacją.
W warunkach kłopotów finansowych
motywacja wewnętrzna mogłaby być
istotnym sposobem kształtowania stosunku
pracy.
Model motywacji:
Zintegrowany model motywowania wg.
Stanisławy Borkowskiej – uzyskujemy
informację
jak skonstruować system
motywacji, jak przeprowadzać analizę
rozwiązań, aby uskutecznić motywowanie.
Etapy konstrukcji modelu motywacji:
1. Określenie celów, które przedsiębiorstwo
ma realizować – układ celów realizowanych
przez
różne
ogniwa
działalności
przedsiębiorstwa.
Cele
muszą
być
powiązane z misją i celami strategicznymi
organizacji. Rozpisujemy je na zadania, dla
poszczególnych komórek organizacyjnych
oraz stanowisk pracy. Wraz z zadaniem
określamy mierniki ich realizacji i sposoby
oceny ich realizacji.
2. Charakterystyka pracowników (osób
realizujących cele organizacji) – analizuje się
kwalifikacje i umiejętności, łączne rezultaty
uczenia się, doświadczenie zawodowe, aby
wiedzieć
jakie
zadania
dobrać do
wykonawców. Ludzie poprzez pracę chcą
zaspokoić swoje potrzeby oraz osiągnąć
wartości, które cenią. Borkowska odnosi się
do hierarchii potrzeb Maslowa:
- samorealizacja – porywająca praca,
możliwość samorealizacji, osiągnięcia w
pracy
- szacunek – stanowisko służbowe, swoboda
w zakresie decydowania, odpowiedzialność
w pracy, sprawiedliwa ocena wykonanych
zadań
- przynależność – przyjazne stosunki w
pracy, pochwały ze strony przełożonego
- bezpieczeństwo – pewność pracy, klarowny
sposób oceniania, jasny cel organizacji
- potrzeby fizjologiczne – wynagrodzenie,
warunki pracy
Niezaspokojone potrzeby stanowią bodziec
do działań. Analiza wartości, które ludzie
cenią i chcą osiągną w związku z pracą.
Warunkiem jest to, aby ludzie wierzyli w
skuteczność tego, że praca stwarza
możliwość osiągnięcia wartości stałego,
wysokiego
zarobku,
awansu,
pracy
stwarzającej
możliwość
rozwoju,
w
bezpiecznych
warunkach,
uznanie
kierownictwa, pracy dającej możliwość
wykazania
się
np.:
inicjatywą,
pomysłowością. Systemy wartości należy
odnosić do grup jednakowo usytuowanych w
strukturze hierarchicznej. W dużym stopniu
zależą one od poziomu wykształcenia.
3. Układ środków motywacji (narzędzi
motywacji) dostosowany z jednej strony do
celów i zadań motywującego, z drugiej
strony do potrzeb i oczekiwań pracowników
4. Podjęcie działań – są one podejmowane
gdy pracownik pozytywnie oceni realność
zadań i atrakcyjność nagród jakie się oferuje
w związku z ich realizacją.
5. Ocena realizacji zadań na podstawie
mierników oceny zadań.
6.Realizacja nagrody lub kary.
7.
Ocena przez pracowników
słuszności tej nagrody lub kary. Wysokość
tej nagrody jest oceniana przez pracowników
z różnych punktów widzenia. W ślad za tą
oceną ma miejsce satysfakcja, zadowolenie
lub ich brak. Ma to duży wpływ na realizację
kolejnych zadań. Jeżeli pracownik był
zadowolony to do następnych zadań
przystępuje bez barier, z entuzjazmem. Kiedy
się zawiódł przystępuje z ostrożnością. Jeżeli
ocena po kolejnych działaniach jest
niekorzystna przejawia się to we frustracji
pracowników.
Kryteria oceny:

Porównanie
tego
co
otrzymałem za pracę z trudem i wysiłkiem
który włożyłem w wykonanie tej pracy.

Porównanie tego co ja
uzyskałem z tym co inni uzyskali. Porównuje
się także nakłady pracy.

Porównanie tego co za tę
pracę można uzyskać u pracodawcy z tym co
uzyskują inni u innych pracodawców. Gdy
ocena pozytywna to pracownik z dużym
zaangażowaniem będzie przystępował do
pracy.
Motywowanie odbywa się w otoczeniu
wewnętrznym i zewnętrznym.
Czynniki otoczenia wewnętrznego, które
wpływają na motywowanie to:
struktura organizacji, przedsiębiorstwa,
organizacja pracy w przedsiębiorstwie,
technologie,
warunki pracy,
klimat pracy,
style kierowania stosowane w praktyce,
Czynniki
otoczenia
zewnętrznego
wpływające na motywowanie to:
system społeczno-gospodarczy i wynikający
z niego zakres swobody działania,
system prawny, który narzuca i stwarza
ograniczenia, uwarunkowania polityczne,
uwarunkowanie socjokulturowe,
zewnętrzny rynek pracy i sytuacje na nim
występujące.
Aby dobrze rozpoznać potrzeby proponuje
się znane teorie motywacji:
1.
Układ
hierarchii
potrzeb
Maslowa – jak wyżej
2.
Hierarchia wartości - ludzie
pracują efektywnie, gdy w pracy znajdują
wartości
indywidualnie
dla
każdego
pracownika, w które wierzą i mogą osiągnąć
np.: pewność zatrudnienia, wysoka płaca;
można wyróżnić grupy pracowników
posiadające podobne zestawy wartości np.:
kadra zarządzająca, pracownicy średniego
szczebla
Skuteczność motywowania mierzy się przy
wykorzystaniu dwóch kryteriów:
- stopień realizacji celów i zadań
przedsiębiorstwa
- stopień satysfakcji z pracy i zadowolenia
Skuteczność motywowania zależy od
grupy czynników:
1. dostosowanie modelu motywowania do
otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego,
czyli
zapewnienie
spójności
modelu
motywacyjnego z otoczeniem
- próby przystosowania czynników otoczenia
zewnętrznego
do
skuteczniejszego
motywowania: lobby polityczne
- otoczenie wewnętrzne – doskonalenie
organizacji pracy, technologii
2. czynniki wiążące się z poprawnością
konstrukcji modeli motywowania.:
odpowiedni
dobór
zadań
do
poszczególnych osób, poprawność w
konstrukcji mierników do powyższych zadań
trafność doboru narzędzi motywowania i ich
spójny układ w firmie
przyjęty system oceny efektów w pracy
8
właściwe posługiwanie się nagrodami i
karami
3. relacje pomiędzy motywowanym i
motywującym. Czynniki:
- jasność stopnia trudności zadań i
konieczność
uwzględniania
wpływu
pracownika na ich ustalanie, metody
realizacji
- ocena przez pracownika siły nagrody/ kary
w porównaniu z nakładami pracy lub z
efektami uzyskiwanymi przez innych
pracowników w podobnych warunkach
- zaufanie do motywującego, dotrzymywanie
obietnic
- ocenianie przez motywowanych wartości
nagrody z punktu widzenia możliwości
zaspakajania potrzeb
- otwartość systemu komunikacji
- sposób podejścia i pracy kierowników –
osobowość kierowników
Cechy dobrego pracodawcy:
uporządkowany
potrafiący przyznać się do
popełnianych błędów, ( to buduje autorytet)
potrafiący
kształtować
atmosferę
szczerości
tzn.
Umiejący
przyjmować też pochlebstwa
dbający o interesy swoich
podwładnych
potrafi panować nad swoimi
emocjami; .
4.
przestrzeganie
zasad
polityki
awansowania. Musi być ona sprawiedliwa i
opierać się na racjonalnych kryteriach.
5. udział pracowników w zarządzaniu, ich
wpływ na określone decyzje bezpośrednio
lub pośrednio (przez przedstawicieli)
6.
kontrola
pracy
i
sposób
jej
przeprowadzenia - najbardziej sprzyjająca
jest kontrola optymalna (jest to rozwiązanie
pośrednie pomiędzy brakiem i nadmiarem
kontroli)
7. wczesne rozwiązywanie konfliktów
8. właściwe sterowanie zmianami w
organizacji, które przewiduje aktywny udział
pracowników w zmianach, odpowiednie
bodźce, szerokie informowanie pracowników
o celach zmiany, korzyściach
9. doskonalenie sytuacji pracy – wyposażenie
stanowisk, dbałość o warunki BHP
Czynniki, które skutecznie niszczą
motywację:
- przeciążenie – narzucenie zbyt dużej ilości
pracy,
wymuszającej
zbyt
dużą
intensyfikację zdań, praca po godzinach
- próba trwałego wyeliminowania inicjatywy
pracowników i wszelkich form twórczego
myślenia
- potęgowanie uczucia stresu poprzez nie
dotrzymywanie
obietnic,
bycie
niekonsekwentnym, nie panowanie nad
nastrojami, podejmowanie decyzji w
sprawach na których się nie zna, odkładanie
nie rozwiązanych problemów, brak obrony
interesów
- świadome wywoływanie konfliktów
Podział pracowników na kategorie:
- gwiazdorzy – ludzie, którzy wyróżniają
siew pracy, podejmują trudne problemy,
oczekują uznania, szacunku, liczą, że inni
będą realizować ich pomysły
- konie pociągowe – ludzie, którzy biorą na
swoje barki głównie ciężar codziennych
obowiązków, ale potrzebują stabilizacji,
bezpieczeństwa, spokoju
- przeciętniacy – działają poniżej swoich
możliwości, należy ich pilnować, wyznaczać
działania, należy ich kontrolować
- sportowcy – ludzie, którzy pracują ze
zrywami – działacze, uczestnicy konferencji,
szkoleń, zdolni do krótkotrwałego zrywu
- uczniacy – pracownicy nowo przyjęci,
wymagający pomocy, szkolenia, instruktażu
- pniaki – z niskim poziomem aspiracji,
morale, kwalifikacji, mało przydatni do pracy
Dla każdej z grup powinno się przygotować
inny zestaw narzędzi motywowania
Zasady motywowania:
1.
Wielkość nagrody z tytułu
pracy winna być proporcjonalna do
stawianych pracownikom wymagań
2.
motywacja powinna dotyczyć
konkretnego pracownika, co oznacza
konieczność różnicowania zestawu bodźców
i adresowania ich do konkretnych
pracowników
3.
motywowanie powinno mieć
charakter pozytywny – czyli powinno
polegać na nagradzaniu bardzo wysokich
efektów lub lepszych od przeciętnych. W
Polsce popularne jest nagradzanie, które
polega na tym, że nagroda przyznawana jest
wszystkim, a odbiera się ją jeżeli pracownik
zrobi coś niewłaściwie. Od decyzji
kierownika zależy, czy pracownik otrzyma
nagrodę, czy będzie mu ona odebrana
(charakter negatywny). Nagrody są bardzo
rozdrobnione i nie działają skutecznie jako
dobry bodziec
4.
różna
powinna
być
częstotliwość realizacji nagród – nagroda w
tej samej wysokości wypłacana w tych
samych okresach przestaje być efektywna
5.
kompleksowe i systemowe –
kompleksowość oznacza oddziaływanie na
całokształt społecznych i ekonomicznych
efektów pracy, systemowość oznacza
konieczność
rozpatrywania
i
harmonizowania
różnych
narzędzi
motywowania, chodzi o powiązanie polityki
płacowej z polityką motywowania, aby w
procesie motywowania posługiwać się
planowaniem zadań- wielkość nagrody z
tytułu pracy powinna być proporcjonalna do
wymagań jakie stawia się pracownikowi i do
efektów pracy
6.
należy
przestrzegać
niewielkiej odległości czasowej pomiędzy
realizacją zadań a wypłatą nagrody. Nagrody
odroczone nie maja takiej siły motywacyjnej
7.
należy zrobić wszystko, aby
zapewnić widoczność wpływu pracownika
na nagradzany efekt
8.
celowość zagwarantowania
możliwości wyboru nagrody z zestawu
zaproponowanych
wcześniej
nagród
równoważnych w wyrażeniu finansowym –
umożliwia
to
kafeteryjne
systemy
premiowania
9.
samospełniające się proroctwo
– zasada aformułowana na podstawie badań,
że to czego oczekujemy od ludzi ma wpływ
na to co oni nam dają
Jednominutowy manager:
Menager idąc obserwuje sytuację na
pozycjach
pracowników
i
wygłasza
jednominutową
pochwałę,
gdy
cos
pozytywnego
lub
reprymendę
gdy
negatywnego, jednak po reprymendzie
pociesza
Reguły modyfikacji zachowań:

nie wynagradzaj wszystkich
jednakowo, najbardziej ponad przeciętne
zachowanie

brak reakcji ze strony szefa też
modyfikuje zachowania

nie zapomnij powiedzieć
podwładnym o nagrodach

zawsze mów podwładnym co
źle robi

nagradzamy
publicznie,
karzemy tylko w oczy

bądź sprawiedliwy ( wysokość
nagrody, sposób pochwały – adekwatny do
zachowania )

należy
poszerzać
zakres
działania pracownika
Narzędzia
motywowania
(środki,
motywatory):
1. środki przymusu – tworzą je: nakazy,
zakazy, polecenia, zalecenia, normy pracy,
regulaminy, instrukcje pracy. Zakładają
przewagę motywującego i oparte są na
zagrożeniu sankcją za niewykonanie zadań.
Nie są efektywną formą motywowania, są
usprawiedliwione w ściśle określonych
sytuacjach np.: gdy w grę wchodzi szybkość
działania, w niektórych rodzajach służb
publicznych (wojsku, policji). Z wyboru
stosuje się je bardzo rzadko, gdy
motywowani są bardzo bierni (w przypadku
„pniaków”),
kiedy
motywowania
są
niezdolni do podejmowania samodzielnych
decyzji. Jeżeli stosuje się je długo powodują
bierność pracowników, zabijają aktywność w
zespołach. Preferowane są ponieważ
posługiwanie się nimi nie wymaga wiedzy.
Stosowane długo pociągają za sobą koszty
związane
z
nadzorowaniem.
Są
odpowiednikiem motywowania „osła za
pomocą kija”.
2. środki zachęty określane mianem Kij
lub marchewka
( dla osła )
a) ekonomiczne:
- środki płacowe: formy wynagrodzeń, tabele
płac, składniki wynagrodzeń, struktura
wynagrodzeń
- środki pozapłacowe: nagrody (pieniężne i
rzeczowe), świadczenia socjalno-bytowe,
akcje i obligacje
b) pozaekonomiczne:
- elastyczny czas pracy
- formy organizacji pracy
- awanse
- możliwość rozwoju zawodowego
- samodzielność wykonawcza i decyzyjna
pracownika
- dobre stosunki w pracy
Są odpowiednikiem motywowania „osła za
pomocą marchewki”. To środki, które albo
oferują nagrodę za określone zachowania,
albo pozwalają pracownikowi uniknąć kary
za złą realizację zadań. Dzieli się je na:
- wzmacniania – powinny dominować, mają
na celu uczenie określonych zachowań,
nazywane wzmacnianiem pozytywnym.
Mogą mieć charakter negatywny, co oznacza,
że konkretne zachowanie pracownika
pomaga mu uniknąć kary. Pracownicy
realizują cele przedsiębiorstwa, ale nie
koniecznie muszą je uznać za własne
- pobudzanie systemowe – współcześnie
sięga się do nich bardzo rzadko. Nie wiążą
się z efektami pracy, stosując je chcemy
przyciągnąć do naszego przedsiębiorstwa,
branży odpowiednich pracowników oferując
im określone korzyści za sam fakt
zainteresowania pracą (np.: górnictwo,
wojsko, kolej)
- pobudzanie doraźne – stosuje się
okresowo, najczęściej bardzo krótko, w celu
wywołania zainteresowania pracą (np.: praca
w wolną sobotę, święta)
3. środki perswazji – tworzą je konsultacje,
rady, sugestie ze strony szefa, negocjacje,
stawianie celów, partycypacja w zarządzaniu,
style
kierowania,
wykłady,
kursy,
propaganda referendum
Jest to efektywna metoda motywowania
wymagająca jednak największej wiedzy od
kierownika. Środki te oparte są na
partnerstwie stron. Stosując je dążymy do
integracji celów pracownika
z celami
motywującego.
Perswazja polega
na
zmienianiu postaw, zachowań ludzi i stanu
ich umysłów. Można je zmieniać posługując
się jedną z dwóch form perswazji:
- emocjonalną – opiera się na zasadzie, że
podwładny robi coś ponieważ wierzy w
słuszność tego, co mu poleca przełożony.
Przełożeni uciekają się do różnych
atrakcyjnych
haseł
(słuszna
sprawa,
patriotyzm, sprawiedliwość itp.). Może to
wywoływać
ogromne
efekty
lecz
krótkotrwałe.
- racjonalną – polega na wspólnym
podejmowaniu decyzji przez pracownika i
kierownika. Jej formą są konsultacje w tej
sprawie, negocjacje, porozumienia stron,
akceptacja kierownika. Stosuje się ją raczej
do pracowników o wysokim poziomie
kwalifikacji. Daje efekty mniej wysokie, ale
długotrwałe.
Wskazówki dla managera:

Poznaj potrzeby pracowników
i staraj się je zaspokoić

Odwołuj się do potencjału
ludzi

Wykorzystuj zalety

Rozmawiaj z pracownikami o
błędach i wykorzystuj tą wiedzę w
przyszłości

Pozwól pracownikom poznać
siebie i dobrać odpowiednią pracę

Mów jak oceniasz pracę
pracowników. Kryteria muszą pobudzać do
działania

Stosuj nagrody i kary – kary
proporcjonalnie do przewinienia; nie należy
upokarzać, zamiast kar poprawiać szkodę,
odwoływać się do współpracy zawodowej,
ale nie porównuj pracowników

Dostrzegaj
indywidualne
sukcesy

włączaj pracowników
do
współodpowiedzialności
w wytyczaniu
celów i zadań

informuj pracowników o
celach i zadaniach

pamiętaj o korelacji między
motywowaniem siebie i pracowników

motywacja
musi
mieć
charakter systemowy, przemyślany
- regulaminy wynagradzania – ustalone przez
pracodawcę; dotyczą tych dziedzin, w
których nie zawarto układów zbiorowych
pracy. Jeżeli liczba zatrudnionych wynosi, co
najmniej 5 osób pracodawca musi ustalić
regulamin wynagradzania
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej – są one wydawane na wniosek
właściwego ministra i dotyczą zasad i trybu
ustalania
wynagrodzeń
pracownikom
państwowej sfery budżetowej, gdy w
zakładach sfery budżetowej nie ma
ponadzakładowego układu zbiorowego pracy
Dodatkowo kodeks pracy ustanawia:
- umowa o pracę nie może być zawarta na
zasadach wynagrodzenia niższego od tzw.
płacy minimalnej (jest to najniższa stawka
brutto za pracę w pełnym wymiarze godzin;
od 1 marca wynosi ona 760zł)
- zasady refundowania kosztów podróży
służbowych
Kodeks pracy twierdzi, że wynagrodzenie
powinno odpowiadać:
- rodzajowi wykonywanej pracy
kwalifikacjom
wymaganym
przy
wykonywaniu pracy
- ilości i jakości świadczonej pracy
Każdy zakład powinien ustalić zasady
kształtowania płacy zasadniczej. Należy
określić zasady ustalania składników
wynagrodzeń. W kodeksie pracy jest
stwierdzenie, że wynagrodzenie przysługuje
za pracę rzeczywiście wykonaną. Za czas
nieprzepracowany, kiedy niewykonanie
pracy nastąpiło z przyczyn niezależnych od
pracownika otrzymuje on 60% stawki
zasadniczej swojego wynagrodzenia. Przy
czym nie może to być mniej niż wynosi płaca
minimalna.
Wynagrodzenie ma formę pieniężną. Ma to
pewne walory motywacyjne. Dla nas
najważniejsze jest to, że ma ono wartość
nominalną i realną. W warunkach inflacji
spada wartość realna. Płace powinny być
rekompensowane przez pracodawcę. Wzrost
płacy realnej o 2,5% jest mało odczuwalny
przez
pracowników.
Podwyżki
płac
wynikające ze wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych to wzrosty dostosowawcze.
Waga i znaczenie wynagrodzeń
Wynagrodzenie analizuje się w trzech
przekrojach:
1. szczebel przedsiębiorstwa – płace są
przedmiotem analiz kierownika, gdyż:
- stanowią najważniejszy element kosztów
pracy - analizuje się strukturę i poziom płac i
bada się jak wpływają one na motywację
- analiza płac pod kątem odzysku
wyłożonego na ten cel pieniędzy – chodzi tu
o czysto ekonomiczne podejście. Wydatki
nie
powinny
przekraczać
efektów
uzyskiwanych przez poszczególne grupy
pracownicze
- struktura pakietu płacowego jest istotną
informacją na temat kultury organizacyjnej
przedsiębiorstwa
2.szczebel menedżersko – pracowniczy
(pracobiorców) – płace i wszystkie strategie
są analizowane ze względu na to, że płace
stanowią podstawowe źródło utrzymania
pracownika i jego rodziny. I pracownik i
menedżer analizują i oceniają płace pod
kątem tego, jakie zachowania i efekty
prowadzą do wzrostu zarobków. W tych
relacjach płace są analizowane pod kątem
zwiększania indywidualnych zarobków.
3szczebel branżowo—gałęziowy i krajowy
– płace są ważnym elementem kształtowania
tzw.
stosunków
przemysłowych.
Są
instrumentem w kształtowaniu kategorii
makroekonomicznych.
Pojawiają
się
ograniczenia, by zachować równowagę
ekonomiczną. Potwierdzają to informacje
płynące od różnych pracodawców. W
naszych warunkach stworzono mechanizm
kontrolowania
wynagrodzeń.
Formą
sprawowania kontroli wzrostu płac jest
sposób ustalania przeciętnego wskaźnika
wzrostu wynagrodzeń. W ustawie z grudnia
1994
o
negocjacyjnym
systemie
kształtowania wynagrodzeń opisany jest tryb
ustalania i negocjowania maksymalnego
wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na rok
następny. Wskaźnik ten nie jest formą
obowiązującą, ma charakter orientacyjny.
Ustawa dotyczy podmiotów o zatrudnieniu
powyżej 50 osób. Przewidziana jest tu pewna
procedura. W lipcu rząd jest zobowiązany
przedstawić komisji trójstronnej podstawowe
wielkości makroekonomiczne, wskaźnik
inflacji i proponowany wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych. Komisja
ma się odnieść do tych propozycji. Jeżeli nie
nastąpi porozumienie, to rząd ma prawo
ogłosić swój wskaźnik i ogłasza go w
Monitorze Polskim. Po pewnym czasie
negocjacje przenoszą się na szczebel zakładu
i ustalane jest tempo wzrostu na podstawie
układu zbiorowego, regulaminów lub
rozporządzeń. Czynnikiem kontrolującym
wynagrodzenia
jest
kwartalna ocena
Kształtowanie wynagrodzeń
Płaca stanowi podstawowy instrument
motywowania.
Wynagrodzenia
są
przedmiotem zainteresowania polityków
gospodarczych, menedżerów i pracowników.
W języku potocznym jak i w praktyce
gospodarczej terminy płaca i wynagrodzenie
uważa się za równoważne. Niektórzy
twierdzą, że wynagrodzenie jest terminem
szerszym – oprócz płacy obejmuje takie
dochody z pracy jak honorarium z umowy o
dzieło, prowizje (np.wypłacane agentom na
podstawie umowy agencyjnej). Płacą
natomiast jest płaca pieniężna lub w naturze
wypłacana
pracownikowi
najemnemu.
Samuelson twierdził, że płaca jest to cena
siły roboczej. Jednak to podejście jest
atakowane przez społeczną naukę kościoła.
Wynagrodzenie ma charakter umowny i jest
ono rekompensatą wypłacaną pracownikowi
w następstwie wcześniej zawartej w formie
pisemnej umowy o pracę, rekompensatą za
wykonaną pracę najemną (chodzi o stosunek
pracy). Wynagrodzenie jest jednym z
uprawnień pracowniczych. Sposób jego
regulowania
jest
w
dużej
mierze
przedmiotem w dużej mierze prawnych
uregulowań. Kodeks pracy jasno określa w
dziale III, że wynagrodzenia pracownicze i
indywidualne umowy o pracę są zawierane
na
podstawie
jednego
z
dwóch
instrumentów:
- układy zbiorowe pracy – na szczeblu
zakładowym i ponadzakładowym
9
gospodarki finansowej przedsiębiorstwa i na
tym tle ocenia się faktyczne wydatki
płacowe. Gdy sytuacja ekonomiczno –
finansowa przedsiębiorstwa budzi poważne
obawy, komisja trójstronna może wystąpić o
ukaranie dyrektorów przedsiębiorstwa lub
wprowadzenie kontroli w przedsiębiorstwie.
Wyrazem kontroli na szczeblu gospodarki
jest regulowanie strumieni pieniężnych w
sferze budżetowej. Wielkość pieniędzy
przeznaczanych na płace w sferze
budżetowej zależy od różnicy między
wpływami a wydatkami. Przy dużym
deficycie oszczędza się na sferze budżetowej.
Funkcje płac
Przez funkcję płac rozumie się z jednej
strony rolę jaką spełniają one w danej
gospodarce, z drugiej strony oddziaływanie
płac na inne kategorie ekonomiczne. W
pierwszym ujęciu (szerszym) możemy
wyróżnić następujące funkcje płac:
dochodowakosztowabodźcowaspołeczna
W drugim ujęciu nie ma funkcji społecznej, a
pozostałe funkcje są inaczej nazywane:
- dochodowa - konsumpcyjna- kosztowa
- bodźcowa - motywacyjna
Znaczenie ważności każdej funkcji zależy od
podmiotu, który ją ocenia. Dla pracownika
najważniejsza jest funkcja dochodowa, dla
zakładu pracy – funkcja bodźcowa, dla
podmiotów, które przeprowadzają rachunek
ekonomiczny – kosztowa, dla państwa –
funkcja społeczna.
Funkcja dochodowa wiąże się z faktem, że
płaca jest głównym źródłem utrzymania
pracownika i jego rodziny. Dochody z pracy
powinny wystarczać na tzw. restytucję
(dochody
niezbędne
na
odtwarzanie
zdolności do pracy). Płaca nie zapewniająca
restytucji prowadzi do następujących
następstw: rośnie sfera ubóstwa, pojawia się
bariera popytu, producenci ograniczają
produkcję, pojawiają się zwolnienia,
następuje dalsze obniżanie poziomu stopy
życiowej. Zmniejsza się również wydajność
pracy pracowników, pogarszają się stosunki
interpersonalne, ludzie są przemęczeni gdyż
często poszukują dodatkowych prac, aby
dorobić. Aby uniknąć tych konsekwencji w
krajach zachodnich płace są dość wysokie
pomimo bezrobocia.
Z funkcją tą wiąże się pojęcie płaca godziwa
– instrumentem, który ją zapewnia jest
ustalenie poziomu płacy minimalnej. W UE
najważniejszym prawem jest Europejska
Karta Społeczna regulująca stosunek pracy.
Art. 4 tej karty wskazuje na dwa kryteria
ustalania płacy godziwej:
- 66% dochodu narodowego per capita
- 68% ogólnokrajowej płacy przeciętnej
brutto
W Polsce płace są zaniżone. U nas
minimalne wynagrodzenie wynosi 760zł,
przeciętne wynagrodzenie brutto 1870zł –
jest to mniej niż 40%.
Funkcja społeczna w przeszłości była
wykorzystywana znacznie szerzej. Polegało
to na tym, że regulowano za jej pomocą
strumień osób płynących do różnych
dziedzin zatrudnienia. Wykorzystywanie tej
funkcji w tym sensie zostało praktycznie
zniwelowane. Obecnie funkcja społeczna
sprowadza się do:
- ustalania przez państwo płacy najniższej i
do ochrony poziomu realnego tej płacy
zapobiegania
nadmiernym,
nieuzasadnionym rozpiętością płac
Realizacja tej funkcji w przeszłości
społecznej prowadziła do egalitaryzacji
płac, czyli do kształtowania płac na takim
samym
poziomie.
Nieodpowiednie
sterowanie tą funkcją prowadzi do frustracji
całych grup zawodowych o wysokim
wykształceniu i słabo opłacanych. Gdy
istnieją grupy zawodowe wysoko opłacane
pojawia się zainteresowanie tym grupami.
Funkcja motywacyjna wyraża się w tym, że
wynagrodzenie ma zachęcać do wydajnej i
dobrej pracy oraz zwiększania jej rezultatów.
Służą temu różnego rodzaju premie, dodatki
do wynagrodzeń, oraz formy płac, czyli
sposoby obliczania zarobków.
Formy płac:
- akordowe- prowizyjne
Motywacja
w
postaci
wyższego
wynagrodzenia
ma
zachęcać
do
podejmowania prac bardziej złożonych,
trudniejszych, bardziej odpowiedzialnych.
Powinna również zachęcać pracownika do
podnoszenia kwalifikacji. Ze stosowaniem
płac jako bodźca mamy dużo problemów.
Wynikają one z faktu, że:
- wymaga umiejętności mierzenia jakości i
ilości pracy
- w coraz większym stopniu efekt pracy
zależy od zespołowego wysiłku – trudno jest
określić ilość pracy jednego pracownika
Pomimo kłopotów nie powinno się
rezygnować z funkcji bodźcowej. O
bodźcowej funkcji pracy możemy mówić
dopiero przy pewnym poziomie zarobków.
Gdy płaca jest niska spełnia funkcję
dochodową (szczególnie płaca minimalna).
Płaca zaczyna pełnić funkcję motywacyjną,
gdy pojawia się fundusz swobodnej decyzji.
Funkcja bodźcowa zaczyna działać wówczas,
gdy możliwe są do zrealizowania większe
aspiracje konsumpcyjne.
Model polityki płac (na szczeblu
przedsiębiorstwa)
Mamy do czynienia z dwoma rodzajami
polityki płac:
1. polityka egalitarna – to taka polityka,
która zakłada niewielkie zróżnicowanie
wynagrodzeń między grupami zawodowo –
kwalifikacyjnymi i stanowiskami pracy w
przedsiębiorstwie.
To
niewielkie
zróżnicowania jest preferowane w imię
takich wartości jak różność i pokój
społeczny.
Wady polityki egalitarnej:
- silne osłabienie motywacji do uzyskiwania
ponadprzeciętnych rezultatów pracy –
towarzyszy
jej
niska
wydajność
pracowników
- osłabienie motywacji do rozwoju
zawodowego, do poprawy kwalifikacji –
menedżment o niskim poziomie
- często prowadzi ona do negatywnych
zachowań
dostosowawczych
jednostek
wybitnych
–
emigracja
zarobkowa,
pracownicy w miejscu pracy starają się
spełnić minimum oczekiwań, a swoją wiedzę
wygospodarowują poza miejscem pracy
- prowadzi do pogorszenia wskaźników
ekonomiczno
–
finansowych
przedsiębiorstwa i jest niesprawiedliwa w
stosunku do osób rzetelnych, o wysokich
kwalifikacjach i umiejętnościach
2. polityka elitarna – zakłada duże
zróżnicowanie
płac
indywidualnych.
Preferuje się te grup zawodowo –
kwalifikacyjne, które mają szczególny
wpływ na wyniki, przetrwanie czy rozwój
firmy.
Zalety polityki elitarnej:
- skłania do rozwoju, podnoszenia
kwalifikacji, podejmowania trudniejszych
prac, bardziej odpowiedzialnych
- preferuje wykształcenie, rzetelną wiedzę,
ambicję, przedsiębiorczość, pracowitość i
jakość pracy
- odpowiada logice gospodarki rynkowej –
wszystko co rzadkie drogo kosztuje
Jeśli polityka ta jest
niewłaściwie
prowadzona ujawniają się jej słabości –
osobom, które mają wysokie płace nie stawia
się wysokich oczekiwań, wymagań. Jeśli
relacje płacy najwyższej do najniższej
kształtują się jak 1:5 mamy do czynienia z
polityką płac egalitarnych. Jeżeli ta relacja
jest wyższa od 1:5, ale nie przekracza
stosunku 1:10 mamy do czynienia z polityką
płac umiarkowanie elitarną. Jeżeli rozpiętości
płac są wyższe niż 1:10 mamy do czynienia z
polityką elitarną. W Polsce rozpiętość w
skali narodowej bada się następująco: GUS
bierze płace 1% osób najmniej zarabiających
i porównuje je z 1% osób najwyżej
zarabiających. W 1989 rozpiętość ta była
4,2-krotna, w 1997 10,9-krotna. W UE
rozpiętości te wynoszą 1:7 – 1:10 (są one
niższe niż u nas). W sektorze publicznym w
dużych i średnich organizacjach rozpiętość
wynosi 1:25, w sektorze prywatnym w
dużych i średnich organizacjach 1:50.
Cele polityki płac w przedsiębiorstwie
Na cele polityki płac mają wpływ:
Czynniki wewnętrzne:
1.
układy zbiorowe pracy
2.
regulaminy wynagradzania
3.
misje i cele firmy
4.
decyzje
dotyczące
polityki
zatrudnienia
5.
zmiany w wydajności i intensywności
pracy
6.
zmiany w czasie pracy, w tym
godziny nadliczbowe
7.
organizacja produkcji
8.
wyposażenie stanowiska pracy
9.
planowane wyniki ekonomiczne
10.
zdolność płatnicza przedsiębiorstwa
11.
potrzeby zmian w motywacji do
pracy
Czynniki zewnętrzne:
1.
ceny za pracę na rynku
2.
polityka gospodarcza, w tym inflacja
i bezrobocie
3.
ponadzakładowe regulacje płac i ich
wzrostu (uzależnione od 10)
4.
przeciętne płace w gospodarce
5.
prestiż i społeczna ranga zawodów i
stanowisk (uzależnione od 14)
6.
postulaty związków zawodowych
dotyczące płac (uzależnione od 12, 13
i
polityki
płac
w
innych
przedsiębiorstwach, branży, regionie)
7.
konkurencja na towary
8.
stanowiska organizacji broniących
praw człowieka
właścicielem akcji zostaje po odejściu na
emeryturę lub po zerwaniu umowy o pracę
- ubezpieczenie dobrowolne opłacane przez
pracodawcę
- udziały, obligacje firmy
Wynikiem nowych tendencji są świadczenia
dodatkowe. Zakres i ich dostępność zależą od
stanowiska pracy. Jest to np.: korzystanie z
samochodu
służbowego,
ryczałt
samochodowy,
opłaty
mieszkaniowe,
wyposażenie w telefon komórkowe i opłata
za posługiwanie się telefonem, fachowe
pisma, pożyczki na różne cele, karnety na
korzystanie z usług lekarzy specjalistów,
bezpłatny stomatolog, kosmetyczka, pobyt
pracownika w sanatorium, kursy językowe,
możliwość naprawy samochodu w warsztacie
firmy, garażowanie samochodu na terenie
firmy, zakup produktów firmy po koszcie
własnym, obiady, bilety na basen, kort
tenisowy,
dodatkowy
płatny
urlop,
finansowanie kursów, szkoleń, dokształcenia
zawodowego, możliwość skrócenia czasu
pracy itp.
Kryteria i narzędzia różnicowania płac
Kryteria różnicowania płac:
1. wymagania, jakie stawia praca jej
wykonawcy na określonym stanowisku
(obiektywna trudność pracy) – mierzenie
umożliwia metoda wartościowania pracy
2. indywidualne efekty pracy – są możliwe
do odzwierciedlenia, gdy przedsiębiorstwo
stosuje ocenę pracy pracownika
3. sytuacja na rynku pracy – odnoszona do
grup zawodowo – kwalifikacyjnych lub
umiejętności
4. sytuacja ekonomiczno – finansowa
pracodawcy
5. dynamika kosztów utrzymania – wskaźnik
wzrostu
cen
towarów
i
usług
konsumpcyjnych; im wyższa dynamika, tym
dostosowawcze ruch płac częstsze
Kryteria różnicowania płac przełożone są
na następujące narzędzia:
I. Tabele płac, siatki płac i taryfikatory
kwalifikacji – niektórzy nazywają je
systemem taryfowym. Służą one ustalaniu i
różnicowaniu płac zasadniczych. Powstają
jako rezultat wartościowania pracy (ich
stosowanie
nie
ma
sensu).
Myśl
obowiązujących przepisów przedsiębiorstwa
mają pełną swobodę wyboru wartościowania
pracy. Przegląd metod pozwala jednak na
pewne sugestie. Dla małych firm dobrą
metodą jest metoda zakresów decyzyjnych.
Jest
to
metoda
jednoczynnikowa,
uwzględniająca
znaczenie
konkretnego
stanowiska pracy dla organizacji i to
znaczenie jest mierzone odpowiedzialnością
za podejmowanie decyzji.. Decyzje te dzieli
się na sześć klas:
- strategiczne – dotyczą polityki firmy,
kierunków rozwoju, wejścia na nowe rynki
programujące
–
związane
z
długoterminowym planowaniem celów i
zadań
- interpretujące – dotyczą swobody
gospodarowania
środkami
planów
operacyjnych
- procesowe – dotyczą wyboru sposobu
rozwiązywania problemów z różnych
dziedzin
- operacyjne - rutynowe – najprostsze, dotyczą kolejności
wykonywania prac na stanowisku
Określa się odsetek czasu poświęcony tym
decyzjom. Oceny dokonuje się na każdym
stanowisku. Metoda to jest prosta i łatwa w
stosowaniu.
Dla większych i średnich przedsiębiorstw
stosuje się metodę UMEWAP 85 . Jest to
metoda wieloczynnikowa i wartościowa,
przeprowadza analizę stanowiska pracy i
punktową wycenę pracy przy przyjętych
kryteriach wartościowych. W wyniku
wartościowania pracy otrzymuje się noty
punktowe, które są obiektywną trudnością
pracy (bierze się pod uwagę wartość pracy).
Punkty pozwalają opracować taryfikatory
prac. W układzie współrzędnych wpisuje się
stanowiska
pracy
od
najmniej
skomplikowanych.
Tworzymy
szereg
oddający hierarchię stanowisk wg trudności
pracy. Na osi Y ujmuje się punkty.
Siatka płac jest pierwszym opracowaniem
wyników wartościowych pracy i zawiera
kategorie
zaszeregowania
płac
tzn.
odpowiadające im noty punktowe. Aby
siatkę opracować można wybrać jeden z
dwóch sposobów postępowania:
- można ustalić tyle kategorii zaszeregowania
ile jest stanowisk i różnice punktowe nie
będą zbyt wielkie. Umożliwia ono
precyzyjne ujęcie wyników wartościowania
pracy i ich wpływ na poziom płacy
zasadniczej.
- podzielenie stanowisk pracy na pewną
liczbę kategorii zaszeregowania prac, przy
czym do jednej kategorii zaszeregowania
wlicza się zwykle prace o zbliżonej ocenie
punktowej. To postępowanie powoduje, że
Cele możemy podzielić na cele o
charakterze:
- uniwersalnym – o których powinno się
pamiętać w każdej firmie
- specyficznym dla każdego przedsiębiorstwa
Układ celów o charakterze uniwersalnym:
1. cele, które mają sprawić, by
przedsiębiorstwo stało się atrakcyjnym
miejscem pracy:
- przyciągnąć pracowników na wewnętrzny
rynek pracy przedsiębiorstwa
- zatrzymać wysoko kwalifikowanych
pracowników w przedsiębiorstwie
2. cele nastawione na kształtowanie
zachowań w pracy zarówno pracowników jak
i personelu kierowniczego:
- stymulować osiągnięcia w pracy
- uczyć nowych zachowań
3. cele, które mają odzwierciedlać ogólne
zwyczaje:
- rekompensować niekorzystne warunki
pracy tj. praca w godzinach nadliczbowych,
w niebezpiecznych warunkach
- zapobiegać konfliktom, rozwiązywać
konflikty pracownicze
Składniki płac i ich rola
Wynagrodzenia mogą być:
- jednoskładnikowe – kiedy stanowią łączną
zapłatę za całość wykonanej pracy
- wieloskładnikowe – pracownik otrzymuje
odrębną zapłatę z różnych tytułów: za
trudność, za warunki pracy itp.
Zalecenia dotyczące liczby składników płac:
- liczba składników wynagrodzenia powinna
być jak najmniejsza – daje to przejrzystość
strukturze płac i czyni zasady wynagradzania
bardziej zrozumiałymi
- każdy składnik wynagrodzenia powinien
służyć realizacji jasno określonego celu
- należy zapewnić czystość powiązania
każdego składnika płacy z pracą, z
trudnością, z efektami pracy
Składniki socjalne – dodatki związane z
faktem zatrudnienia: dodatki stażowe,
świadczenia
branżowe,
deputaty
(są
związane z charakterem działalności
przedsiębiorstwa np. na kolei darmowe
przejazdy; obecnie deputaty w naturze
zamieniono
na
pieniężne),
dodatki
jubileuszowe, świadczenia chorobowe.
Elementy
tworzące
strukturę
wynagrodzeń:
I.
mające
związek
z
wykonywaną pracą
1. płaca zasadnicza– obejmuje płacę
zasadniczą, stanowiącą wynagrodzenie za
obiektywną trudność pracy oraz wszystkie
względnie stałe dodatki np.: stażowy – za
wysługę lat, funkcyjny – wypłacany
pracownikom pełniącym funkcję kierowniczą
2. płaca ruchoma – stanowi zapłatę za
efekty pracy. Jej wysokość zależy od stopnia
wykonania zadania, osiągniętych efektów
pracy (premie, nadwyżki akordowe, nagrody
za
osiągnięcia,
płaca
za
czas
nieprzepracowany, deputaty, dodatki do
wynagrodzenia)
Udział pracy stałej i ruchomej w
strukturze wynagrodzeń:
- tylko płaca stała – gdy nie ma podstaw do
zadawalającego różnicowania efektów pracy;
wykorzystywana tam, gdzie efekty są
uzależnione od technologii
- tylko płaca zmienna – występuje tam, gdzie
efekty pracy zależą od pracowników
(preferowana głównie w handlu)
- rozwiązania mieszane – płaca stała powinna
kształtować się granicach 60-90% całości
wynagrodzenia, resztę stanowi płaca
ruchoma. Premia nie powinna przekracza
30% wynagrodzenia.
II.
Składniki
gwarantowane
przepisami kodeksu pracy
Wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach, w
nocy, za niezawiniony postój, dodatkowe
wynagrodzenia za pracę w warunkach
szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych
III.
Honorują lata pracy – dodatki
służbowe,
nagrody
jubileuszowe ,różnego rodzaju
benefity
Oprócz tych tradycyjnych składników płacy
istnieją inne, które są wynikiem nowych
tendencji wynagradzania. Tendencje te mają
na celu:
- zwiększyć zainteresowanie pracowników
- dopasować rodzaj wynagrodzenia do
indywidualnych oczekiwań
- złagodzić dotkliwość systemu podatkowego
Służą temu tzw. benefity (beneficja) – są to
różnego rodzaju:
akcje
nieodpłatnie
przekazane
pracownikom firmy, ale z zakazem
odsprzedaży przez kilka lat, zawieszeniem
prawa do dywidendy, prawa do głosu
- akcje nabywane odpłatnie, ale na
preferencyjnych zasadach
- akcje odroczone – od momentu przyznania
pracownik otrzymuje dywidendy, natomiast
10
wyniki wartościowania pracy nie są
dokładne, ale przejście do następnej kategorii
oznacza pracę o większej trudności, różnica
kategorii rośnie
To drugie rozwiązanie jest częściej
stosowane w praktyce.
Problemem jest ile powinno być kategorii
zaszeregowania. Dawniej dzielono stanowisk
na :
- stanowiska robotnicze – 12 kategorii
- stanowiska nierobotnicze – 22 kategorie
Później
ograniczono
kategorie
zaszeregowania. Obecnie ujmuje się od 13 do
17 kategorii i uwzględniają one stanowiska
robotnicze i nierobotnicze. Na zachodzie
spotyka się takie siatki i tabele płac, w
których znajduje się od 4 do 6 kategorii
zaszeregowania. Tą tendencję nazywa się
broad banding. Jest to podejście w kierunku
ograniczania kategorii zaszeregowania. To
rozwiązanie stosują firmy elastyczne, tzn.
zmieniają często profil działalności w wielu
dziedzinach. W tych firmach nie płaci się za
zadania, rodzaj wykonanej pracy, ale za
kompetencje
pracowników
i
efekty
uzyskiwane na różnych stanowiskach.
Przy małej liczbie kategorii zaszeregowania
istnieją duże możliwości stosowania awansu
poziomego (płacowego), polegającego na
tym, że pracownik pracuja na tym samym
stanowisku ale można mu podwyższać płacę
zasadniczą. Przejście do następnej kategorii
zaszeregowania wiąże się z dużym
przyrostem stawki, co jest dodatkowym
bodźcem do podejmowania prac bardziej
odpowiedzialnych.
Duża liczba kategorii zaszeregowania
ogranicza możliwość awansu poziomego,
preferuje awans płacowy pionowy, przy
czym przyrosty liczby punktów i przyrosty
stawek przy przyznaniu wyższej kategorii są
raczej małe, słabiej odczuwalne, stąd ich
stanowisko motywacyjne jest mniejsze.
Równocześnie
z
wyceną
punktową
opracowujemy kartę taryfikacyjną. Karty
taryfikacyjne połączone dla
różnych
stanowisk
tworzą
taryfikator
kwalifikacyjny. Znajduje się w nim
charakterystyka podstawowych zadań i
wymagań kwalifikacyjnych. Taryfikator
kwalifikacyjny jako drugi element systemu
taryfowego jest zbiorem kart taryfikacyjnych
opracowywanych w trakcie wartościowania
pracy i zawiera ponad to charakterystykę
różnych prac z opisem typowych czynności
na stanowisku pracy, warunki wykonywania
tych czynności oraz niezbędne kwalifikacje,
zakres odpowiedzialności i kategorie
zaszeregowania.
Taryfikator
ułatwia
korzystanie z siatki i tabeli płac, dlatego że
wskazuje do jakich kategorii powinny być
zaliczone określone prace.
Siatka płac jest podstawą do opracowania
tabeli płac. Wyróżnia się tabele płac o różnej
konstrukcji:
1) tabele ze stawkami jednopoziomowymi –
dla każdej kategorii sztywna stawka płac
2) tabele ze stawkami wielopoziomowymi:
- wieloszczeblowe – w każdym szczeblu, dla
każdej kategorii ustala się konkretną stawkę
- widełkowe – najczęściej stosowane w
praktyce
Robotnicy wolą tabele wieloszczeblowe, dla
kierowników lepsze są tabele widełkowe,
gdyż
dają
one
dużą
możliwość
zróżnicowania indywidualnego przyrostu
płacy na stanowisku. Wielopoziomowych
tabeli płac nie trzeba zmieniać w warunkach
inflacji. Można przechodzić do innego
szczebla.
Stawki jednopoziomowe i tabele są wskazane
gdy w zakładzie pracy występują prace
zrutynizowane, niemal jednolite oraz gdy
istnieje mała możliwość uzyskiwania istotnie
różniących się efektów pracy. Zwykle stawki
rosną lekko progresywnie w miarę
przesuwania się do wyższych kategorii.
Wielopoziomowe stawki stosuje się gdy
prace są zróżnicowane, istnieje możliwość
uzyskiwania przy ich wykorzystywaniu
istotnie różniących się efektów. Umożliwiają
one
większą
elastyczność
zasad
wynagradzania.
Przy ustalaniu stawki dla najniższej kategorii
zaszeregowania bierze się pod uwagę
przepisy o płacach minimalnych. Trzeba
ustalić, jaki odsetek wynagrodzeń ogółem
stanowi płaca zasadnicza. Jeśli płaca
zasadnicza stanowi 70 % wynagrodzenia
ogółem to stawka w najniższej kategorii
zaszeregowania wyniesie (700*70)/100=490.
Przyjmuje się że ok. 10% pracowników
powinno brać najniższe wynagrodzenie.
Żeby opracować stawki płac należy wziąć
pod uwagę ogólną kwotę środków na
wynagrodzenie
zasadnicze
w
przedsiębiorstwie i tę kwotę rozdzielić na
ogólną liczbę punktów odpowiadających
wszystkim zatrudnionym. Czyli na każdym
stanowisku liczbę punktów mnoży się przez
wielkość zatrudnienia, sumujemy te iloczyny
i obliczamy łączną liczbę punktów dla
wartości pracy. Ogólną pulę środków na
płace zasadnicze dzielimy przez łączną pulę
punktów obliczając wartość kwotową
jednego punktu w złotych. Pierwsza wersja
tabeli powstaje w wyniku przemnożenia
liczby punktów z siatki płac przez wartość
jednego punktu w zł. Otrzymujemy stawki
dla poszczególnych kategorii zaszeregowania
(płace zasadnicze). To rozwiązanie bierze
pod
uwagę
sytuację
ekonomiczną
przedsiębiorstwa. W drugiej wersji tabeli
uwzględniamy różne aspekty polityki
płacowej przedsiębiorstwa i obowiązujących
przepisów.
Wyrazem
przepisów
jest
podniesienie stawek do poziomu płacy
minimalnej.
Podwyżki płac zasadniczych powinny
uwzględniać:
- wzrosty dostosowawcze płac wynikające z
inflacji
- poprawę efektów pracy pracownika
II. Regulaminy premiowania
Premia nie jest obowiązkowym składnikiem
wynagrodzenia. Premia o charakterze
uznaniowym występuje wtedy, gdy nie
uwzględnia się analizy efektów,
jest
określana w % i jest stałym dodatkiem.
Premia motywacyjna nie jest stała i jest
związana z efektywnością pracownika.
Zasady
premiowania
powinny
być
powiązane z oceną efektów pracy. Tylko
niewielka część funduszy premiowych może
być dzielona w sposób uznaniowy. Fundusz
premiowy stanowi ok. 30% środków na
wynagrodzenia. Premia powinna być
wypłacana bezpośrednio po wykonaniu
zadania. Jeśli wypłacamy ją dużo później to
przestaje działać jako motywator.
Regulamin premiowania zawiera:
- wysokość funduszu premiowego i warunki
jego zmiany w zależności od stopnia
realizacji zadań i sytuacji ekonomicznofinansowej przedsiębiorstwa.
- warunki uruchomienia premii za konkretny
miesiąc
- podział funduszu premiowego na konkretne
rodzaje premii i grupy pracowników których
one dotyczą
- warunki wypłaty premii dla komórek
organizacyjnych sformułowane dla każdego
rodzaju premii oddzielnie
- dysponentów funduszu premiowego tzn.
kto decyduje o rozdziale premii
- warunki oceny pracy i przełożenie
wyników oceny na premiowanie
- reduktory premii, czyli uchybienia
pozbawiające premii w części lub całości
- zasady rozstrzygania sporów na tle
naliczania lub wypłacania premii
Reduktory premii dzieli się na:
- reduktory związane z niewykonaniem
zadań, niewłaściwym wykonywaniem pracy,
z niedopełnieniem obowiązków służbowych
(niegospodarność,
nieterminowość,
zła
jakość pracy, nadużycia, zagarnięcie mienia)
- reduktory związane z uchybieniami
dyscyplinarnymi: naruszenie przepisów
BHP,
spowodowanie
wypadku,
nieusprawiedliwione spóźnienia, absencja,
spożywanie alkoholu na terenie zakładu
pracy i nadużywanie zwolnień lekarskich
III. Formy płac
Mają istotne znaczenie z punktu widzenia
techniki liczenia zarobków. Nie powinno się
ich
utożsamiać
z
systemem
płac.
Uwzględniają one rodzaj pracy, warunki jej
wykonywania i możliwość rozliczenia
uzyskanych efektów. O trafności doboru
formy płac zależy motywacja.
Formy płac dzielimy na :
- czasowe
- akordowe
- premiowe
- prowizyjne
Są to formy tradycyjne.
Forma
czasowa
określa
stawkę
wynagrodzenia za godzinę pracy w
odniesieniu do stanowiska dla robotników i
za przepracowany miesiąc dla stanowiska
nierobotniczego. Jest zalecana dla prac
administracyjnych,
niebezpiecznych,
wymagających
szczególnej
staranności
wykonania, produkcji zmechanizowanej,
potokowej, o zakłóconym rytmie i produkcji
unikalnej. Oznacza ona dla pracownik
uniezależnienie od okresowych wahań
zdolności do pracy. Za wadę uważa się to że
nie można zwiększyć dochodów ponad
określony pułap. Pracodawca ma wiele
trudności żeby wykorzystać motywacyjne
aspekty tej formy. Powinien on zapewnić
dobrą organizację pracy, skuteczny nadzór
pracy, staranny dobór pracowników i ich
kształcenie.
Powinno
się
prowadzić
systematyczną ocenę efektów pracy i wyniki
oceny uwzględniać przy podwyżkach. Jeśli
nie spełnione są te wymogi praca jest
zagrożona. Po 1989 zakres tej formy
rozszerza się. Aby zwiększyć motywacyjne
działanie łączy się tą formę z premiowaniem.
Forma akordowa polega na uzależnieniu
wysokości zarobków pracownika od rodzaju
i liczby wykonywanych przez niego zadań.
Prowadzi ona do dużej intensywności, często
do samoeksploatacji pracownika. Należy
opracowywać normy pracy i stale je
aktualizować. Nieaktualne normy pracy
powodują nieuzasadniony wzrost zarobków
pracowników. Zarobki pracownika składają
się z :
1) wynagrodzenia za wyniki pracy w
granicach ustalonej normy
2) nadwyżki akordowej, której wysokość
uzależniona jest od stopnia przekroczenia
normy pracy i od odmiany akordu. Z tą
odmianą wiąże się sposób przekroczenia
normy.
Odmiany akordu:
- prosty (proporcjonalny) – za wynik ponad
normę płaci się tak samo jak za wynik w
granicach normy, czyli stawka jednostkowa
nie zmienia się
- progresywny – stawka jednostkowa rośnie
progresywnie w zależności od stopnia
przekroczenia zadań. Może być on
stosowany tylko w wyjątkowych sytuacjach,
mógłby prowadzić bowiem do wyniszczenia
pracownika.
- degresywny – stawki maleją w miarę
przekraczania pewnego procentu wykonania
normy
Forma akordowa wymaga:
- prostej ewidencji pracy i kontroli
wykonania norm
- stałego aktualizowania norm
- skutecznego nadzoru nad jakością i
poprawnością eksploatacji maszyn i urządzeń
- zagwarantowania oszczędnego zużycia
surowców, materiałów i narzędzi
- zapewnienie BHP
Formę tę preferowano w PRL-u. Musi być
ona starannie przemyślana, gdyż pracownicy
mogą pracować o wiele więcej niż
kierownicy.
Forma premiowa w czystej postaci prawie
nie występuje. W Polsce premia stanowi
uzupełnienie wynagrodzenia zasadniczego
czasowego lub akordowego i pełni jedną z
trzech funkcji:
- wzmacnia siłę motywowania zasadniczej
formy np. w systemie czasowym można
wprowadzić premię za oszczędność czasu w
wykonywaniu pewnych zadań
- rozszerza się zakres motywacyjny
zasadniczej formy np. w systemie
akordowym stosuje się premię za oszczędne
zużycie surowców.
- zmniejsza się prawdopodobieństwo albo
siła
niepożądanego
oddziaływania
zasadniczej formy np. premia za jakość w
systemie akordowym
Forma prowizyjna stosowana jest głównie
w handlu i usługach. Wynagrodzenie
pracownika zależy od sumy obrotu lub
uzyskanego dochodu. W praktyce stosuje się
2 odmiany tej formy:
- całość wynagrodzenia to prowizja – w
procentach obrotu lub przychodu
- stawki płacy zasadniczej odpowiadają
kategorii zaszeregowania prac + prowizja
jako składnik motywacyjny do poprawy
efektów
Na zachodzie preferuje się zadaniowe formy
płac. Polegają one na uzależnieniu płac od
efektów pracy i realizacji zadań kluczowych.
Zadania kluczowe są ustalane zgodnie z ideą
zarządzania przez cele i określają obszary
krytyczne dla osiągnięcie większego zysku,
efektywności i ekspansji firmy. W ich
ustalaniu uczestniczą pracownicy. Odchodzi
się tu od jednego miernika pracy jakim jest
zysk. Wynagrodzenie składa się z
- płacy zasadniczej – ustalana jest ona na
poziomie uwzględniającym trudność pracy,
podwyżka jest przyznawana w zależności od
uzyskanych efektów.
- premii – zależy od stopnia realizacji zadań
kluczowych
W krajach zachodnich stosuje się tradycyjne
formy wynagradzania. Są one powiązane z
różnego rodzaju premiami: bonusami czy
tantiemami. Faktyczna wielkość bonusu
zależy od poziomu wygospodarowania
zysku. Sprzedaż pomniejszana jest o koszty
materiałowe i tę nadwyżkę dzieli się na
wszystkich pracowników (w Szwecji). Płace
bonusowe
są
formą
partycypacji
pracowników w wynikach firmy. Wtedy
współczynnik udziału pracownika w zysku
jest przedmiotem negocjacji. Bonusy stosuje
się gdy trudno jest ustalić w jakim stopniu
zysk
jest
zasługą
danego
zespołu
pracowników a w jakim czynników od nich
niezależnych. W Japonii bonusy wypłacane
są 2 razy do roku, w czerwcu i przed nowym
rokiem. Bonusy to kilkumiesięczna pensja.
Na wiosnę każdego roku odbywają się
negocjacje co do ich wielkości.
Wynagradzanie kafeteryjne – dąży do
elastyczności płacy ; część stała –
gwarantowana przez pracodawcę, zmienna –
wybór spośród określonych możliwości np.:
urlop
Wynagradzanie pakietowe - składniki
wynagrodzenia firmy oferują jednakże mogą
być one przedmiotem negocjacji a następnie
stają się obowiązujące
Doskonalenie i rozwój pracowników
(potencjału pracy)
Istota, uwarunkowania i cele działalności
szkoleniowej
Od lat 70-tych można zauważyć tendencję,
że wzrasta koniunktura na edukację, tzn.
zainteresowanie w teorii i praktyce. W teorii
polega to na tym, że: wymienia się piątą
funkcję zarządzania – doskonalenie i rozwój
personelu, na niektórych uniwersytetach
powołuje się specjalności: kształcenie i
rozwój personelu. W praktyce natomiast
polega to na tym, że coraz więcej firm stara
się powołać własne ośrodki szkoleniowe (w
USA firmy 1% swoich obrotów przeznaczają
na szkolenia). Na tle tendencji światowych w
Polsce w latach 70-tych można było
zauważyć pewne pozytywne funkcje w
dziedzinie szkolenia. W latach 80-tych
zaobserwowano
regres
działalności
szkoleniowej, który wynikał ze złej kondycji
ekonomiczno-finansowej
przedsiębiorstw
oraz ze złej sytuacji na rynku pracy, która
wpływała na brak konieczności szkolenia.
Lata 90-te to przełom, zaobserwowano
dynamiczny wrozst odsetka osób szkolących
się. Pracownicy często szkolą się na własny
rachunek. Wyznacznikiem takich zachowań
stała się sytuacja na rynku pracy – osoba
wykształcona ma większą szansę na pracę
oraz większe zarobki. Obecnie 92% firm
szkoli
swoich
pracowników.
Jednak
mankamentem tych szkoleń jest to, że nie są
one podporządkowane konkretnej strategii
szkoleniowej. Na przełomie lat 97/98
powstało ponad 800 instytucji szkolących
pracowników.
Na rynku usług szkoleniowych istnieją grupy
organizacji zajmujących się szkoleniami:
spółki i osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą; są to firmy
zagraniczne oraz polskie firmy
prywatne powstałe w latach 90-tych
uczelnie, ośrodki akademickie, studia
podyplomowe, NBM,
stowarzyszenia, Izby Gospodarcze,
instytucje ekonomiczne: Agencja
Rozwoju Regionalnego, inkubatory
przedsiębiorczości
Najczęściej wybierane dziedziny szkolenia:
informatyka, prawo, administracja,
rachunkowość i finanse
- wiedza związana z zarządzaniem,
kształtowaniem osobowości, sprzedażą,
marketingiem i reklamą
Mówiąc o doskonaleniu i rozwoju
pracowników ma się na myśli trzy rodzaje
działań:
1) szkolenie – uczenie prostych umiejętności
i nawyków przydatnych w praktyce
codziennej pracy i wymagających na ogół
minimalnego przygotowania teoretycznego.
Przeprowadzane jest ono w procesie
adaptacji
społeczno-zawodowej
(np.:
szkolenie w zakresie obowiązujących
przepisów, czynności związane z obsługą
urządzeń technicznych)
2) dokształcanie – wiąże się z
uzupełnianiem dotychczasowej wiedzy i
umiejętności. Jest to zdobywanie takiej
wiedzy i umiejętności jakie są potrzebne do
pracy w nowych warunkach i w nowej
postaci (np.: w zakresie nowych przepisów
prawa)
3) doskonalenie zawodowe – podwyższanie
kwalifikacji zawodowych za pośrednictwem
różnych form. Ma ono miejsce ze względu na
rozwój stanowisk, zmiany strukturalne w
firmie. Chodzi tu o aktualizację posiadanej
przez pracownika wiedzy.
Mówiąc o doskonaleniu potencjału pracy
mamy na myśli doskonalenie zdrowia
pracownika i motywacji do pracy.
4) rozwój pracowników poprzez realizację
kariery zawodowej
Cele działalności szkoleniowej:
- dostosowanie kwalifikacji pracowników do
aktualnych wymogów stanowisk pracy
- rozszerzenie kwalifikacji w kontekście
przewidzianych do wprowadzenia zmian
podnoszenie
elastyczności
i
dyspozycyjności pracownika
rozwijanie
zdolności
kreatywnego
myślenia, zdolności w pracy w różnych
formach pracy np. w zespole
integracja
pracowników
z
przedsiębiorstwem
- kształtowanie postaw wobec pracy, firmy,
klientów, współpracowników
- kształtowanie zachowań zgodnych z celami
organizacyjnymi
W
1989
pojawiło
się
pojęcie
samodoskonaląca się organizacja – jest to
organizacja, która daje swoim pracownikom
11
szansę stałego kształcenia i dzięki temu sama
się rozwija i kształci, tworzy klimat ciągłego
uczenia się, zachęca ludzi di precyzowania
swoich potrzeb w dziedzinie szkolenia,
stwarza możliwość eksperymentowania,
zauważa wysiłki pracowników i je docenia,
stwarza nowe sytuacje stwarzające szansę
wykazania się, regularnie ocenia działalność
szkoleniową,
umożliwia
pracownikom
korzystanie z form doskonalenia kwalifikacji.
Względną nowością jest też wzorowanie się
na standardach kwalifikacyjnych, które
opracowywane są dla poszczególnych
stanowisk pracy. Standardy kwalifikacyjne
są to pewne wzorce zespołu cech
pracownika, odpowiadające określonym
normom zawodowym; to usystematyzowane
zbiory wymagań i oczekiwań wobec
pracowników, które pozwalają wykonywać
pracę w sposób efektywny, wyznaczają
obszar wiedzy, umiejętności i predyspozycji.
Zbiór wymagań i oczekiwań pod adresem
pracownika na stanowisku pracy najczęściej
ilustruje piramida kwalifikacji. Piramida ta
składa się z:
I Czynników, które są niezbędne do
wykonywania określonej pracy:
A – zagadnienia kluczowe – to wiedza i
umiejętności umożliwiające wykorzystanie
pracy; to wiedza zdobyta w procesie edukacji
zawodowej
II czynników pożądanych do optymalnego
osiągnięcia efektów pracy:
B – zagadnienia specjalistyczne – to wiedza
specjalistyczna, różnego rodzaju nawyki,
doświadczenia zdobyte już przy stanowisku
pracy i stanowiące specyfikę tego stanowiska
(nie jest to wiedza książkowa)
C – zagadnienia ogólnorozwojowe –
rozwój
pracownika
pod
wpływem
wykonywanej pracy; w wyniku tego rozwoju
pracownik zdobywa pewne umiejętności,
staje się systematyczny, potrafi zorganizować
lepiej
swój
czas,
jest
bardziej
odpowiedzialny i rozsądny
D – predyspozycje i umiejętności – stopień
właściwości jakie zdobywa pracownik; są
one niezbędne do sprawnego i bezbłędnego
wykonywania pracy, właściwie nie podlegają
bezpośrednio doskonaleniu stąd mowa o
predyspozycjach,
cechach
osobowych
decydujących o efektywnym działaniu.
Obecnie
kwalifikacje
pracowników
porównuje
się
ze
standardami
kwalifikacyjnymi.
Zainteresowaniem
powinna być luka, która powstaje pomiędzy
standardem i rzeczywistymi kwalifikacjami
pracownika.
Działalność
szkoleniowa
powinna prowadzić do zmniejszenia tej luki
lub jej wyeliminowania.
Organizacja działalności szkoleniowej
W procesie szkolenia uczestniczy wyższa
kadra kierownicza, menedżment ds. szkoleń.
Do rozpoczęcia działalności szkoleniowej
konieczny jest: impuls do podjęcia działań
lub problem źle rozwiązany, wprowadzanie
nowych zadań w organizacji, oczekiwania
pracowników.
Etapy działalności szkoleniowej:
I.
Ustalenie
zapotrzebowania
na
kształcenie i rozwój pracowników oraz
przygotowanie na tej podstawie planu
(programu) kształcenia. Uwzględnia się
różne źródła informacji o potrzebach
edukacyjnych:
1) wyniki oceny pracowników – jeśli efekty
są nieodpowiednie lub gdy pracownik chce
się rozwijać
2) analiza stanowisk pracy i zmian jakie
zamierza się przeprowadzić na tych
stanowiskach – na jednych może chodzić o
umiejętności kompetencyjne, na drugich o
kształtowanie stosunków międzyludzkich
3) diagnoza organizacji – nie można oprzeć
się na sumowaniu potrzeb poszczególnych
pracowników, trzeba oprzeć się na celach i
strategii firmy
4) pytanie o potrzeby i aspiracje
pracowników za pomocą ankiet, wywiadów
– idealna sytuacja ma miejsce, gdy potrzeby
pracownika pokrywają się z potrzebami
organizacji. Gdy tak nie jest wiodące są
potrzeby organizacji.
Potrzeby kształcenia zestawia się w tablicach
zdolności. Mają one bardzo prostą
konstrukcję.
Sporządza
się
je
dla
poszczególnych komórek organizacyjnych.
Wymieniani są w takiej tablicy pracownicy
komórki,
stanowiska
jakie
zajmują,
wykształcenie, umiejętności, predyspozycje i
inne ważne cechy. W ostatniej kolumnie
określa się wymagania stanowiska pracy,
które mają być przedmiotem doskonalenia.
Opracowują
je
kierownicy
komórek
organizacyjnych w dwóch egzemplarzach
(jeden zostaje w komórce organizacyjnej,
drugi trafia do kierownika działu kadr).
Tablice nie wchodzą automatycznie do
działalności
szkoleniowej.
Działalność
szkoleniowa ma charakter scentralizowany.
II. Wdrożenie programu
Najczęściej odpowiada się na pytania:
1) Kto będzie uczestniczył w szkoleniu?
Sporządzenie listy uczestników szkolenia.
Bierze się tu pod uwagę kryterium
przydatności dla organizacji. Należy również
rozpatrzyć jak poszczególne osoby będą
motywowane do szkolenia.
2) Czy kształcenie będzie realizowane przez
firmę, czy zostanie powierzone innym
zewnętrznym instytucjom?
3) jaki poziom kształcenia powinno się
realizować?
Zaletą własnych ośrodków szkolenia są
zwykle niższe koszty oraz istnieje możliwość
w tym przypadku lepszej koordynacji
działań, firma ma wpływ na tematykę, zakres
i programy szkolenia. Jednak trudniej jest
zapewnić dyscyplinę. Szkolenia zewnętrzne
charakteryzują się tym, że są droższe,
chociaż
często
zapewniają
wyższy,
profesjonalny
poziom
kształcenia,
zapewniają
świeże
informacje,
doświadczenie. Aby wykorzystać zalety i
przezwyciężyć
wady
obu
rodzajów
kształcenia
wymyślono
szkolenie
kaskadowe. Polega ono na tym, że
najczęściej w renomowanych ośrodkach
szkoleniowych typuje się pojedynczego
pracownika lub małe grupy pracowników.
Przy doborze pracowników bierze się pod
uwagę umiejętności pedagogiczne. Następnie
pracownik ten szkoli swoich zastępców,
przekazuje zdobytą wiedzę w kształcie
najbardziej zbliżonym do I wersji. Następnie
pracownicy ci szkolą swoich podwładnych
itd.
III. Ocena efektywności zrealizowanego
programu
Nie ma opracowanej metody przy ustalaniu
efektywności. W ocenie posługujemy się
ocenami cząstkowymi:
1) ocena uczestników szkolenia – pyta się ich
o treść programu, technikę przekazu, opinię
na temat materiałów szkolenia, organizację,
przydatność szkolenia do pracy zawodowej.
Uczestnicy wypełniają ankietę, która jest
anonimowa i kończy się propozycjami
uczestników szkolenia. Wycena treści
materiałów szkolenia jest oceną punktową
2) ocena wyników nauczania wydana przez
tych, co prowadzili szkolenie. Stosowane
formy:
- test samosprawdzający wiadomości
- samodzielne napisanie pracy – uczestnik
ma zaproponować rozwiązanie problemu
3) ocena przez bezpośredniego przełożonego
– dotyczy wykorzystania pozyskanych
kwalifikacji. Przełożony odpowiada na
pytanie w jakim stopniu szkolenie
przyczyniło się do porawy wyników pracy
(ocena przed kursem, ocena od razu po
szkoleniu, po pewnym czasie).
Aby móc liczyć na istotne rezultaty szkolenia
powinno w nich uczestniczyć co najmniej
30% jakiejś grupy.
Wyróżniamy techniki szkolenia:
a) na stanowisku pracy – polegają na
przekazywaniu określonej wiedzy głównie
praktycznej, a także na kształtowaniu
umiejętności i zachowań pracowniczych w
bezpośredniej konfrontacji z wykonywaną
pracą. Charakteryzują się niskimi kosztami,
ale rezultatów szkolenia nie da się
wykorzystać na innych stanowiskach. W
ramach tych technik wyróżniamy:
- konsultacje pracownika z przełożonym –
traktujemy je jako techniki, jeżeli odbywają
się one w sposób wcześniej zaplanowany.
Podczas tej techniki pracownik otrzymuje
porady ze strony przełożonego na temat tego
co i jak trzeba zrobić na stanowisku.
Skuteczność tej techniki zależy od tego, jaki
jest bezpośredni przełożony. Zaletą tej
techniki jest to, że pracownik wykonuje
normalną pracę, a po wykonaniu zadania
ocenia się sposób jego wykonania
- monitoring – służy kształtowaniu
pożądanych zachowań i jest stosowany przy
odpowiedzialnych zadaniach; dla pracownika
przełożony jest ideałem, identyfikuje się on z
nim i stara się go naśladować
- coaching – forma przeniesiona do zakładu
pracy na wzór trenerstwa w sporcie.
Technika ta polega na wspólnym ustalaniu
przez opiekuna i pracownika celów,
sposobów wykonywania pracy. Najpierw
swoje propozycje daje pracownik. Technika
ta nie jest stosowana powszechnie. Nadaje
się do stosowania, gdy pracownik ma się
nauczyć określonych postaw i zachowań,
komunikacji, stosunków międzyludzkich,
kiedy ma zaplanować swoją karierę i rozwój
w firmie. Trener koryguje, poprawia go.
Technika ta ma zastosowanie przy
rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych.
Ważny jest tu wybór osoby coacha: ma on
znać instrumenty sterowania rozwojem
personelu, posiadać zdolności menedżerskie,
cieszyć się autorytetem
- specjalistyczny instruktaż – dotyczy
czterostopniowego dochodzenia do zdolności
pracy na stanowisku fizycznym. I etap to
przygotowanie stanowiska, zapewnienie
materiałów i narzędzi oraz sprawdzenie
posiadanej
wiedzy.
II
etap
to
zademonstrowanie przez szkolącego sposobu
wykonywania pracy z uwypukleniem co jest
najważniejsze. III etap to wykonywanie
czynności przez szkolonego pracownika. IV
etap to ćwiczenie i kontrola z pomocą i
poradą instruktora
- powierzanie pracownikom tzw. zadań
zleconych
–
chodzi
o
zadania
specjalistyczne, wybiegające poza zakres
pracy. Założenie w ich stosowaniu:
stworzenie
pracownikowi
możliwości
sprawdzenie się w innej, bardziej złożonej
pracy.
- rotacja pracowników na stanowiskach
pracy – polega na planowym zmienianiu
stanowiska przez wybranych pracowników
lub całe grupy. Korzyści: rozszerza to zakres
posiadanych kwalifikacji, przyczynia się do
zwiększania
elastyczności
pracownika,
rozwija jego umiejętności współpracy
b) poza stanowiskiem pracy – stosowane
głównie
do
przekazywania
wiedzy
teoretycznej oraz uczenia określonych
zachowań. Formy przekazywania wiedzy:
konferencje, wykłady, seminaria. W ramach
tych technik wyróżniamy:
-konferencje
-szkolenia
-wykłady
- zaprogramowany instruktaż – uczenie
pracownika
nowych
rzeczy
z
wykorzystaniem programu komputerowego.
Pracownik może się szkolić w tempie
dostosowanym do jego indywidualnej
percepcji. Opanowanie określonego etapu
sprawdza się za pomocą testów. Po
opanowaniu wiedzy teoretycznej następują
ćwiczenia praktyczne. Pracownik może
pracować w taki sposób, w jaki pozwalają
mu na to jego predyspozycje
- analiza przypadków – technika aktywna
kształcenia – osoby uczestniczące w
kształceniu zapoznawane są z konkretną
sytuacją z różnych dziedzin funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Uczestniczy szkolenia
formułują problemy, analizują je, oceniają
sposób rozwiązania w tym przedsiębiorstwie,
starają się zaproponować rozwiązanie
alternatywne
- programy treningowe – stanowią zwykle
połączenie technik na stanowisku pracy i
poza stanowiskiem pracy. Składają się z
szeregu skoordynowanych ze sobą technik.
Są przewidziane i opracowywane dla
pewnych grup pracowników (np.: dla
absolwentów). W takim programie oprócz
szkolenia jest np.: szkolenie z użyciem
komputera, staż w interesującej organizacji,
zadania zlecone, rotacje na stanowiskach
pracy
Rozwój pracownika poprzez realizację
kariery
Kariera – kolejne stanowiska pracy
związane z określoną pozycją w hierarchii
organizacyjnej, którą pracownik zajmuje w
okresie
zatrudnienia
w
danym
przedsiębiorstwie.
Nie można jej utożsamiać z awansem.
Kariera jest to przesunięcie nie tylko w górę,
ale także w bok lub niżej. Awans jest to
przesunięcie w górę.
Podejścia do kariery:
1) sprawa kariery jest sprawą indywidualną i
nie należy w to ingerować – kariera nie
zawsze
zabezpiecza
interesy
przedsiębiorstwa. Częściej awansują nie
osoby kompetentne ale agresywne
2) polityka zbliżona do „poławiacza pereł” –
organizacje uważnie przyglądają się nowym
pracownikom. Jeżeli okaże się, że któryś z
nich posiada wysoki potencjał rozwojowy to
traktują go w sposób szczególny: sprawują
nad
nim
opiekę,
przydzielają
mu
odpowiedzialne zadania, wysyłają na
szkolenia.
Reszta
pracowników
jest
natomiast pominięta.
3) planowanie karier – rozwiązanie
najbardziej uzasadnione – firma sporządza
organizacyjne plany karier, w których
zestawia swoje przyszłe potrzeby kadrowe i
ustala kandydatów do awansu. Organizacyjne
plany karier są synchronizowane z
indywidualnymi
planami
karier
pracowników. Odbywa się to w etapach:
1)
porozumienie w sprawie potencjału
rozwojowego pracownika
2)
osiąga się porozumienie w sprawie
celów
rozwoju.
Organizacja
identyfikuje i analizuje swoje
potrzeby
kadrowe,
chodzi
o
przymierzenie
pracownika
do
określonego stanowiska. Pracownik
ma sformułować własne aspiracje,
wyobrażenia i ustosunkować się do
propozycji
3)
porozumienie w sprawie rozwoju
zawodowego i rozliczaniu kosztów
związanych z tym rozwojem
4)
pomoc i doradztwo w rozwoju
zawodowym. Organizacja prowadzi
monitoring
rozwoju.
Pracownik
realizuje kolejne etapy rozwoju.
Planowanie karier przynosi firmom
korzyści:
- zmniejsza fluktuację ludzi ambitnych,
dobrze wyszkolonych
- zwiększa motywację pracowników do
osiągania wyższych efektów i doskonalenia
zawodowego
- prowadzi do lepszego dostosowania
zdolności pracowników do zadań
firmy
przyciągają
ambitnych
i
interesujących kandydatów
Trzeba pamiętać o różnych typach karier i że
wszystkich pracowników nie da się
uszczęśliwić w jeden sposób.
Typy karier:
1) kariera menedżerska – polega na
awansowaniu
pracowników
w
górę
hierarchii,
na
rozszerzaniu
zakresu
odpowiedzialności, powierzaniu władzy i
coraz większego zespołu podwładnych.
Celem pracownika jest zdobycie wysokiej
pozycji i prestiżu – orientacja na awans.
Podstawą tej kariery są umiejętności
menedżerskie
2) kariera specjalisty – polega na rozwoju
kwalifikacji pracowników w wybranej
dziedzinie ( w której jest uzdolniony).
Pracownik chce być świetnym specjalistą.
Tacy ludzie nie są zainteresowani
stanowiskami kierowniczymi. Podstawa
postępowania pracownika jest orientacja na
wykorzystanie umiejętności
3) kariera oparta na przedsiębiorczości –
robią ją osoby z inicjatywą. Pracownicy tacy
muszą mieć zapewnioną swobodę działania
(jeżeli nie następuje pionowe przesunięcie –
czyli do innej firmy), powinni mieć swobodę
jeśli chodzi o czas pracy
4)
kariera
oparta
na
autonomii
(niezależności) – dotyczy jednostek o
rozbudowanym
poczuciu
osobistej
odpowiedzialności za to co robią, nie są
zainteresowane
stanowiskami
kierowniczymi, źle się czują jako osoby
podwładne. Najlepiej pracuje się im
niezależnie
5) dążenie do stabilizacji zawodowej –
zorientowanie na bezpieczeństwo pracy i
umacnianie własnej pozycji w organizacji.
Motorem działania jest więź emocjonalna z
firmą i rozwijanie tej więzi wymaga
zapewnienia trwałości pracy.
Zmienny przebieg kariery i jej wpływ na
efekty pracy w zależności od wieku:
Optimum jeśli chodzi o efekty uzyskuje się
w wieku 30 lat, w dalszym okresie może
maleć, rosnąć lub utrzymywać się na stałym
poziomie.
I okres – wstęp do kariery zawodowej
(przygotowawczy), do 25 lat, okres
zdobywania wykształcenia i kształtowanie
wyobrażeń na temat kariery zawodowej
II okres – wczesny etap kariery, związany z
badaniem, odkrywaniem swojego miejsca,
ostateczna ocena własnych aspiracji,
pracownik zmienia stanowiska pracy, w
skutek dużej chłonności umysłu staje się
bardziej efektywny. Kończy go wiek 35 lat.
III okres środkowy ( 35 – 50 lat) – pracownik
zauważa, że możliwość przenoszenia się na
inne stanowiska kurczy się, zaczyna się
obrona stanowiska, zauważa że ograniczają
się możliwości szybkiego uczenia się. To czy
będzie dobrze pracował zależy od jego
motywacji
IV okres 50-60 lat - (późny etap kariery)
stagnacja, okres żniw, nie nabywa się
nowych
umiejętności,
pracownika
wykorzystuje się w celu przekazywania jego
doświadczenia młodym pracownikom
V okres – schyłek kariery, regres,
wycofywanie się z działalności zawodowej,
zmniejszony zakres obowiązków i zajęć,
kończy się odejściem na emeryturę
Firmy, które planują kariery opracowują
ścieżki karier dla poszczególnych grup
pracowników. Coraz częściej proponuje się
elastyczne ścieżki kariery. Są określone
stanowiska docelowe, pokazana jest droga,
którą można je osiągnąć. Stosuje się je gdyż
kariera wymaga dostosowania do otoczenia
zewnętrznego.
12
Download