Zagrożenie hałasem w górnictwie

advertisement
Wyższy Urząd Górniczy
Zagrożenie hałasem
w górnictwie
Zagrożenie hałasem
w górnictwie
Katowice 2010
© Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2010
Opracowanie
Departament Warunków Pracy WUG
Opracowanie graficzne,
skład i łamanie
Anna Nowrot
Redakcja
Anna Swiniarska-Tadla
Druk broszury sfinansowano ze środków
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Wykorzystano strony internetowe CIOP-PIB
Wyższy Urząd Górniczy
40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31
www.wug.gov.pl
e-mail: [email protected]
Co to jest hałas?
Hałas to każdy niepożądany, nieprzyjemny, uciążliwy, szkodliwy,
a nawet niebezpieczny dla zdrowia, dźwięk działający na organ słuchu człowieka. Szkodliwość hałasu zależy od jego natężenia.
Hałas jest jednym z najczęściej spotykanych czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.
Hałas w górnictwie
Liczba osób narażonych na oddziaływanie hałasu w środowisku
pracy stanowi znaczny odsetek zatrudnionych w różnych gałęziach
gospodarki. Jednym z takich sektorów jest górnictwo.
Górnictwo zawsze było, jest i chyba będzie branżą zaliczającą się
do branż „głośnych”, charakteryzujących się znaczną emisją hałasu.
Specyfiką tej branży są między innymi maszyny i urządzenia wytwarzające hałas o bardzo dużych poziomach. Osoby wykonujące
pracę na stanowiskach związanych bezpośrednio z wydobyciem
i wstępnym przetwarzaniem surowców są stale narażone na jego
szkodliwe oddziaływanie. Jest to często hałas o charakterze niskoczęstotliwościowym, szczególnie trudny do wytłumienia, dla którego środki ochrony zbiorowej i indywidualnej charakteryzują się
małą skutecznością.
W górnictwie podziemnym efekty akustyczne są dodatkowo
wzmacniane przez odbicia dźwięku od powierzchni zamkniętych
wyrobisk górniczych. Wysoki poziom hałasu w warunkach dołowych osiąga czasami wartości niebezpieczne w przypadku robót
strzałowych.
3
Hałas stanowi też jeden z głównych czynników szkodliwych w
górnictwie odkrywkowym, przy czym można tu wyodrębnić dwa
rodzaje hałasów. Hałasy ciągłe (emitowane przez maszyny i urządzenia, głównie kruszarki) oraz hałasy impulsowe w czasie robót
strzałowych. Poziomy tych hałasów często przekraczają wartości
dopuszczalne, a ponadto stanowią zagrożenie dla środowiska zewnętrznego, szczególnie gdy roboty górnicze usytuowane są w pobliżu rezerwatów przyrody czy osiedli mieszkaniowych.
W górnictwie naftowym i górnictwie gazu ziemnego hałas jest
najczęściej występującym czynnikiem szkodliwym w środowisku
pracy. Źródłem hałasu są urządzenia wiertnicze, gdyż niektóre z
nich są źródłami hałasu o dużym natężeniu. Hałas ten jest uciążliwy
dla pracowników, ze względu na przeważnie bliską lokalizacją zaplecza socjalno-administracyjnego, a przecież emitowany jest całodobowo i we wszystkie dni tygodnia. Hałas ten dokuczliwy jest również dla okolicznych mieszkańców i środowiska przyrodniczego, a
głównie ptactwa i zwierzyny. Dokuczliwość hałasu dla okolicznych
mieszkańców zwiększa się w porze nocnej i naturalnie w okresie
letnim, kiedy z uwagi na częstsze przebywanie na powietrzu subiektywne odczucia dyskomfortu akustycznego są spotęgowane.
Mimo wprowadzania nowoczesnych maszyn i urządzeń, oraz
zautomatyzowania niektórych procesów wydobywczych, narażenie na hałas jest wysokie i stanowi przyczynę zawodowego ubytku słuchu.
4
Skutki hałasu
Skutki hałasu dla organizmu:
• ok. 70 dB – niekorzystne zmiany wegetatywne w organizmie,
• powyżej 75 dB – rozmaite uszkodzenia organiczne i choroby m.in. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy żołądka,
wzrost wydzielania adrenaliny, wrzody żołądka, przyspieszenia procesu starzenia,
• od 90 dB – osłabienie i ubytek słuchu,
• od 120 dB – niebezpieczeństwo mechaniczne uszkodzenia słuchu,
• 130 dB – granica bólu.
Hałas jest dla człowieka szkodliwy co najmniej z dwóch powodów:
!
Prowadzi do trwałego uszkodzenie słuchu, które powoduje
chorobę zawodową o nazwie; „obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem”.
Wywiera niekorzystny wpływ na układ nerwowy człowieka powodujący tzw. przewlekły uraz akustyczny. Uszkodzenie
słuchu pojawia się stopniowo i bezboleśnie.
!
Wysokie poziomy hałasu zmniejszają zdolność słyszenia, komunikowania się i wzajemnego ostrzegania. Ponadto wymuszona,
przez nadmierny hałas, konieczność podnoszenia głosu powoduje
dodatkowy stres.
Ubytek słuchu to niezdolność do odróżniania podobnie brzmiących słów i niemożność do prowadzenia logicznej rozmowy. Skutkiem tego jest wyobcowanie, izolacja i obniżenie komfortu życia.
5
Ograniczanie zagrożenia
hałasem
Maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle wydobywczym
posiadają coraz większą moc. Stosowane obecnie technologie urabiania, używanie materiałów wybuchowych, ładowanie i transport
urobku, często stanowią źródła nadmiernego hałasu i powodują
znaczne zagrożenie akustyczne.
W celu ograniczenia narażenia pracowników na hałas stosuje
się szereg środków technicznych i organizacyjnych, a w przypadku
gdy nie przynoszą one zadowalających rezultatów, pracodawca ma
obowiązek oznakować strefy zagrożone hałasem i zapewnić pracownikom ochronniki słuchu.
Ochronniki słuchu dzieli się na:
• nauszniki przeciwhałasowe,
• wkładki przeciwhałasowe.
Ochronniki słuchu powinny być odpowiednio dobrane oraz dostosowane
do cech indywidualnych pracownika.
Podczas stosowania ochronników słuchu podstawowym
warunkiem skutecznej ochrony narządu słuchu
pracownika jest ich nieprzerwane stosowanie
w czasie narażenia na hałas.
6
Struktura chorób zawodowych w górnictwie
w 2009 roku:
RAZEM
• Pylice płuc
546
409
–
–
100% z tego:
74,9 %
• Ubytek słuchu
74
–
13,6%
• Zespół wibracyjny
• Zapalenie oskrzeli
• Inne choroby
38
3
22
–
–
–
7%
0,5%
4%
Liczba stwierdzonych ubytków słuchu
w górnictwie
468
291
217
194
132
72
2000
2001
2002
2003
2004 2005
77
2006
57
2007
75
74
2008
2009
7
Wyższy Urząd Górniczy
Poniatowskiego 31
40-055 Katowice
32 736 17 00
www.wug.gov.pl
Download