Pytania egzaminacyjne

advertisement
Pytania egzaminacyjne – Internetowe bazy danych (Pozostałe pytania- około 6-zostaną
podane do najbliższego wykładu)
1. Podaj i opisz poszczególne elementy połączenia z bazą danych za pomocą JDBC-ODBC –
napisz program, który łączy się z bazą danych abc.ica.prr.wroc.pl:6000/baza.mdb za
pomocą mechanizmu JDBC-ODBC. Baza zawiera tabelę Produkt (Id_produktu, nazwa,
cena, data). Wyświetl na ekranie produkty, które mają cenę wyższą od 50.
2. Podaj i opisz poszczególne elementy połączenia z bazą danych za pomocą JDBC– napisz
program, który łączy się z bazą danych abc.ica.prr.wroc.pl:6000/baza.mdb za pomocą
mechanizmu JDBC. Baza zawiera tabelę Pracownik (Id_pracownika, nazwa, pobory).
Wyświetl na ekranie pracowników, którzy mają pobory zawarte między 10000 i 20000.
3. Opisz charakterystyczne cechy mechanizmu RMI. Podaj przykład obiektu, którego
metody można zdalnie wywoływać. Obiekt ten posiada metodę, która wyświetla po
stronie serwera napis (obiekt typu String). Klient wywołuje tę metodę, przesyłając w jej
liście parametrów napis do wyświetlenia po stronie serwera.
4. Opisz charakterystyczne cechy mechanizmu RMI. Podaj przykład obiektu, którego
metody można zdalnie wywoływać. Obiekt ten posiada metodę, która zwraca przez return
napis zadany po stronie serwera. Klient wywołuje tę metodę i po jej zakończeniu odbiera
wynik jej działania i wyświetla odebrany przez return napis na swojej konsoli.
5. Podaj i opisz poszczególne elementy połączenia z bazą danych za pomocą mechanizmu
typu DSN-less z bazą danych Microsoft Access – napisz program, który łączy się z bazą
danych abc.ica.prr.wroc.pl:6000/baza.mdb za pomocą mechanizmu typu DSN-less z bazą
danych Microsoft Access. Baza zawiera tabelę Produkt (Id_produktu, nazwa, cena, data).
Wyświetl na ekranie produkty, które mają cenę wyższą od 50.
6. Podaj i opisz poszczególne elementy połączenia z bazą danych za pomocą typu ODBC z
bazą danych typu Microsoft Access – napisz program, który łączy się z bazą danych
abc.ica.prr.wroc.pl:6000/baza.mdb za pomocą mechanizmu typu ODBC z bazą danych
typu Microsoft Access. Baza zawiera tabelę Pracownik (Id_pracownika, nazwa, pobory).
Wyświetl na ekranie pracowników, którzy mają pobory zawarte między 10000 i 20000
7. Opisz rolę analizy użycia w projektowaniu wydajnej bazy danych
8. Opisz rolę analizy ilości w projektowaniu wydajnej bazy danych
9. Opisz rolę analizy integralności w projektowaniu wydajnej bazy danych
10. Podaj definicję wydajności bazy danych oraz podaj sposoby poprawy wydajności bazy
danych
11. Zaprojektuj wydajną bazę danych, Produkt (Id_produktu, nazwa, cena, data, typ), która
posiada wartości atrybutu typ równe: 20% to artykuły gospodarstwa domowego oraz 80%
to artykuły spożywcze. Najczęściej zadawane pytanie: „Podaj artykuły gospodarstwa
domowego”. Podaj tekst SQL zapytania.
12. Zaprojektuj wydajną bazę danych, Produkt (Id_produktu, nazwa, cena, data, typ) oraz Typ
(Id_typu, typ, opis), która posiada wartości atrybutu typ równe: 20% to artykuły różnych
typów oraz 80% to artykuły spożywcze. Najczęściej zadawane pytanie: „Podaj opis
artykułów innych niż typu gospodarstwa domowego”. Podaj tekst SQL zapytania.
13. Opisz role fragmentacji bazy i podaj przykład
14. Opisz role replikacji bazy i podaj przykład
15. Podaj przykład dwóch strategii zapytania: „Podaj opis artykułów innych niż typu
gospodarstwa domowego”, możliwie najszybszej i wolnej dla bazy danych składającej się
z tabel Produkt (Id_produktu, nazwa, cena, data, typ) oraz Typ (Id_typu, typ, opis). Tabela
Produkt jest w miejscu X, tabela Typ jest w miejscu Y.
16. Podaj poniższe terminy: strategia aktualizacji pierwotnej kopii, strategia blokowania
pierwotnej kopii, pełne zakleszczenie, dwufazowe zatwierdzanie
17. Podaj zalety i wady systemów rozproszonych, podaj parametry, które stanowią
podstawowe kryteria oceniające rozproszoną bazę danych.
18. Opisz procedurę posługiwania się katalogiem. Podaj zapis w katalogu dla użytkownika A,
który jest z miejsca B i założył tabelę Tab w miejscu C. Obecnie tabela jest w miejscu D.
Podaj miejsca, gdzie istnieje zapis w katalogu dotyczący tabeli Tab.
Download