program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy układu torowego

advertisement
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Dane ogólne
1.2 Układ drogowy
1.2.1 Zakres robót budowlanych
1.2.2 Aktualne uwarunkowania
1.2.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe
1.2.4 Wskaźnikowe parametry dróg.
1.3 Odwodnienie ulicy
1.3.1 Zakres robót budowlanych
1.3.2 Aktualne uwarunkowania
1.3.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe
1.4 Przebudowa sieci wodociągowej
1.4.1 Zakres robót budowlanych
1.4.2 Aktualne uwarunkowania
1.4.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe
1.5 Przebudowa kolizji sieci kanalizacji sanitarnej
1.5.1 Zakres robót budowlanych
1.5.2 Aktualne uwarunkowania
1.5.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe
1.6 Przebudowa kolizji sieci gazowej _________
1.6.1 Zakres robót budowlanych
1.6.2 Aktualne uwarunkowania
1.6.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe
1.7 Oświetlenie ulicy
1.7.1 Zakres robót budowlanych
1.7.2 Aktualne uwarunkowania
1.7.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe
1.8 Przebudowy kolizji elektroenergetycznych
1.8.1 Zakres robót budowlanych
1.8.2 Aktualne uwarunkowania
1.8.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe
1.9 Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej
1.9.1 Zakres robót budowlanych
1.9.2 Aktualne uwarunkowania
1.9.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe
1.10 Zieleń
1.10.1 Zakres robót budowlanych
1.10.2 Aktualne uwarunkowania
1.10.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe
str. 04
str. 04
str. 05
str. 08
str. 09
str. 11
str. 12
str. 13
str. 14
str. 14
str. 16
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO
str. 16
2.1 Wymagania ogólne w odniesieniu do wykonawcy
str. 16
2.2 Wymagania w odniesieniu do dokumentacji projektowej
str. 18
2.3 Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu budowy
str. 18
2.3.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano i wskaźników ekonomicznych
2.3.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
2.4 Wymagania w odniesieniu do dróg
str.19
2.4.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlanych i wskaźników ekonomicznych
2.4.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
-2-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
2.5 Wymagania w odniesieniu do odwodnienia ulicy
str.21
2.5.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlanych wskaźników ekonomicznych
254.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
2.6 Wymagania w odniesieniu do sieci wodociągowej
str.22
2.6.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlanych i wskaźników ekonomicznych
2.6.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
2.7 Wymagania w odniesieniu do sieci kanalizacji sanitarnej
str.23
2.7.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlanych i wskaźników ekonomicznych
2.7.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
2.8 Wymagania w odniesieniu do sieci gazowej
str.24
2.8.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlanych i wskaźników ekonomicznych
2.8.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
2.9 Wymagania w odniesieniu do sieci oświetlenia
str.24
2.9.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlanych i wskaźników ekonomicznych
2.9.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
2.10 Wymagania w odniesieniu do sieci elektroenergetycznej
str.26
2.10.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlanych i wskaźników ekonomicznych
2.10.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
2.11 Wymagania w odniesieniu do przebudowy sieci telekomunikacyjnej
str.27
2.11.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlanych i wskaźników ekonomicznych
2.11.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
2.12 Wymagania w odniesieniu do gospodarki zielenią
str.29
2.12.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlanych wskaźników ekonomicznych
2.11.2 Warunki wykonania i odbioru robót
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. Posiadane dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane
str.30
3. Kopia mapy zasadniczej
4. Wypisy z rejestru gruntów
5. Wyniki badań gruntowo wodnych
6. Inwentaryzacja zieleni
7. Dane dotyczące elementów ochrony środowiska
8. Dane inwentaryzacyjne
9. Wykaz posiadanych porozumień, pozwoleń i warunków technicznych
III. CZĘŚĆ GRAFICZNA
Rys nr 1 Koncepcja ogólna ronda Wariant 1(przyjęty)
Rys nr 2 Koncepcja ogólna ronda Wariant 2
Rys nr 3 Koncepcja drogowa szczegółowa w/g Wariantu 1
Rys nr 4 Koncepcja przebudowy kolizji sieci i urządzeń infrastruktury
Opis do inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem
Rys nr 5 Inwentaryzacja dendrologiczna
Rys nr 6 Gospodarka drzewostanem
Rys nr 7 Plan nasadzeń
Rys nr 8 Plan nasadzeń (koncepcja szczegółowa)
IV. ZAŁĄCZNIKI –Opinia geotechniczna, posiadane porozumienia, pozwolenia
i warunki techniczne
-3-
str.30
str. 30
str.30
str.30
str.31
str.31
str.31
str.31
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA BUDOWY RONDA WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ PRZY ULICACH WYSOKIEJ BRAMY (PONIATOWSKIEGO) –
LIPOWEJ - PIŁSUDSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 DANE OGÓLNE
Nazwa zamówienia: Budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy
(Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
Podstawa opracowania
Podstawą wykonania niniejszego opracowania jest umowa nr IŚZ-RondoII/01/2011 zawarta
w dniu 28.01.2011 r. zawarta pomiędzy:
Zleceniodawcą: Powiat Lidzbarski, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
a
Wykonawcą: NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie,
10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39
Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno użytkowy dla budowy ronda
wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy (przedłużenie Poniatowskiego) – Lipowej –
Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim.
Inwestycja obejmuje budowę następujących elementów:
 Budowa nowego układu komunikacyjnego skrzyżowania ulic Wysokiej Bramy
(przedłużenie Poniatowskiego) – Lipowej – Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim na
rondo typu małego
 budowa chodników i ścieżek rowerowych
 budowa zatoki postojowej w rejonie Cerkwi
 budowa kanalizacji deszczowej
 budowa oświetlenia drogowego
 przebudowy ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanym pasem
drogowym (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, sieć
telekomunikacyjna
i energetyczna na podstawie warunków wydanych przez
dysponentów sieci)
Uwaga! W ramach tej inwestycji pokazano konieczność przebudowy sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej, które będą realizowane w ramach innej realizowanej
jednocześnie inwestycji pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej
Gminy Lidzbark Warmiński” - zadanie 5.1. i 3.3.
 zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego;
Celem opracowania jest określenie wymogów dla przewidywanych rozwiązań w
poszczególnych branżach i elementach zagospodarowania pasa drogowego, jakie będą musiały
być dokonane dla realizacji w/w przedsięwzięcia oraz wskaźnikowa ocena wartości tego
przedsięwzięcia.
Zakres opracowania jest dostosowany do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej warunków
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego.
Zamówienie obejmuje:
 sporządzenie projektu koncepcyjnego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów jak:
-4-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
 danych technicznych, opinii, uzgodnień
 wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego,
 obliczenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.
 wykonanie inwentaryzacji drzewostanu i uwzględnienie zmian w projekcie gospodarki
drzewostanem i urządzenia zieleni (w granicach opracowania).
 wykonanie badań geotechnicznych.
Inwestor
Inwestorem dokumentacji oraz realizacji przedsięwzięcia jest:
Powiat Lidzbarski, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
Lokalizacja przedsięwzięcia
Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:
82; 83; 152/6 - Obręb 6
57; 36; 44; 34; 35 – Obręb 7
Przewidywaną lokalizację przedsięwzięcia pokazano na mapie:
Rys. 1 – Lokalizacja inwestycji – mapa poglądowa
Planowana inwestycja spełniać będzie warunki ustanowione w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego i przestrzegać zasad ustanowionych w kontekście ochrony
konserwatorskiej terenów, przez które będzie przechodziła.
Wytyczne sporządzenia projektu zostały określone w opracowaniu Biura Konsultacyjno Projektowego Inżynierii Drogowej TRAFIK s.c. w Gdańsku pt: „Analiza funkcjonowania oraz
opracowanie koncepcji modernizacji i rozwoju układu komunikacyjnego w Lidzbarku
Warmińskim ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego
1.2 UKŁAD DROGOWY
1.2.1 Zakres robót budowlanych
Roboty drogowe będą obejmować:
-5-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
a) Rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych w granicach przedstawionych w projekcie
koncepcyjnym z uwagi na ich zły stan techniczny oraz daleko idące zmiany w lokalizacji
jezdni, chodników i ścieżek rowerowych,
b) Budowę nowego układu komunikacyjnego ze skrzyżowania ulic Wysokiej Bramy –
Lipowej – Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim na rondo jedno-pasowe typu małego o
trzech wlotach i 4 wylotach, z wysepkami rozdzielającymi trójkątnymi na wlotach oraz z
pierścieniem dla ruchu awaryjnego na wyspie.
c) Budowę ciągów: pieszych, pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych w rejonie ronda
i przebudowywanych ulic z uwzględnieniem pozostałego do zachowania zagospodarowania
skweru zieleni przy Cerkwi.
d) Budowę przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w rejonie planowanego ronda.
e) Budowę miejsc postojowych przy ul. Wysokiej Bramy przy budynku Cerkwi.
f) Budowę odcinków ulic Wysokiej Bramy – Poniatowskiego – Lipowej – Piłsudskiego
dochodzących do ronda.
g) Budowę końcowych odcinków ulic w celu właściwego dopasowania nawierzchni.
1.2.2 Aktualne uwarunkowania
Ulice Wysokiej Bramy – Poniatowskiego – Lipowej – Piłsudskiego stanowią układ
komunikacyjny śródmieścia Lidzbarka Warmińskiego. Wszystkie wymienione ulice należą do
układu dróg powiatowych. Łączna powierzchnia przebudowywanych nawierzchni wynosi ok. 0,5
ha (dokładnie 4918,00 m2)
W stanie obecnym nawierzchnie ulic Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) – Lipowej –
Piłsudskiego posiadają nawierzchnię asfaltową w złym stanie technicznym, pofałdowaną,
posiadającą liczne spękania w strukturze zewnętrznej oraz w warstwach położonych poniżej.
Obecne skrzyżowanie nie jest funkcjonalne i posiada małą przepustowość. Małe promienie skrętu
utrudnia ruch ciężarowy, dostawczy i w szczególności ruch autobusowy. Powoduje to zagrożenia
wypadkowe dla kierowców i pieszych. Brak w rejonie skrzyżowania prawidłowego odwodnienia
ulic.
W/w ulice objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lidzbarka
Warmińskiego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim nr LIII/380/10
z dnia 31. marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Zmiany MPZP m Lidzbark Warmiński i
ogłoszonego w Dz.U. Województwa Warmińsko –Mazurskiego Nr 77 poz. 1274 w dniu 04.06,
2010 r..
Wytyczne sporządzenia projektu zostały określone w opracowaniu Biura Konsultacyjno Projektowego Inżynierii Drogowej TRAFIK s.c. w Gdańsku pt: „Analiza funkcjonowania oraz
opracowanie koncepcji modernizacji i rozwoju układu komunikacyjnego w Lidzbarku
Warmińskim ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Planowana inwestycja spełniać będzie warunki ustanowione w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego i przestrzegać zasad ustanowionych w kontekście ochrony
konserwatorskiej terenów, przez które będzie przechodziła.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:




wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
wynikami badań i pomiarów własnych,
treścią opracowań znajdujących się do wglądu u Zamawiającego,
zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego,
Uwaga:
1.
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, iż na etapie projektu budowlanego zaistnieje
konieczność powtórzenie badań geologicznych oraz szczegółowej inwentaryzacji zieleni.
-6-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
2. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane, jako charakterystyczne
parametry określające zakres poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia mogą ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
1.2.3 Właściwości funkcjonalno – użytkowe
Zaprojektowany układ drogowy ma spełnić następujące funkcje:
 Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja podatna ma być
zaprojektowana na 20 – letni między-remontowy okres eksploatacji, Efektem końcowym
ma być uzyskanie drogi o nośności 100 KN/oś,
 zapewnić wymagany poziom swobody ruchu,
 zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom drogi,
 zapewnić dojazd do posesji obsługiwanych z przebudowywanych ulic
 zapewnić dojście do każdego obiektu, posesji wzdłuż przebudowywanych ulic
 zapewnić nieprzerwany ciąg rowerowy (lub pieszo-rowerowy) umożliwiający przejazd
rowerem (bez korzystania z jezdni) o obrębie planowanego ronda.
 zapewnić miejsca postojowe w zatoce postojowej na wschodnim odcinku ul. ul. Wysokiej
Bramy przy budynku Cerkwi
1.2.4 Wskaźnikowe parametry ulicy
Na załączonym planie sytuacyjnym przedstawiono proponowane rozwiązanie projektowe
budowy ronda typu małego w rejonie ulic Wysokiej Bramy – Poniatowskiego – Lipowej –
Piłsudskiego przy Cerkwi w Lidzbarku Warmińskim o następujących parametrach:
 Klasa ulic: Wysokiej Bramy ( odcinek zachodni dalej ul. Poniatowskiego), Lipowej i
Piłsudskiego - L (Lokalne)
 Klasa ulicy Wysokiej Bramy (odcinek wschodni) - D (Dojazdowa).
 Prędkość projektowa - 50 km/h
 Kategoria ruchu dla ulic: Wysokiej Bramy (odcinek zachodni) oraz na dalszym odcinku ul.
Poniatowskiego, - KR4. Jezdnia dwukierunkowa szerokości 8,00 m - 8,50 m
 Kategoria ruchu dla ulicy Piłsudskiego - KR4. Jezdnia dwukierunkowa szerokości 6,00 m
plus zatoki postojowe szerokości 2,50 m.
 Kategoria ruchu dla ulic: Lipowej - KR4. Jezdnia dwukierunkowa szerokości 7,00 m
 Kategoria ruchu dla ulic: Wysokiej Bramy (odcinek wschodni) – KR3. Jezdnia
jednokierunkowa szerokości 4,50 m. Zatoki postojowe szerokości 5,00 m.
 Istniejące natężenie ruchu (dane bazowe TRAFIK-Gdańsk) - obecnie w rejonach ulic
Krzywej, Lipowej, Konstytucji 3 Maja i Wysokiej Bramy natężenie ruchu waha się w
granicach 5500-6000 poj/dobę
 Prognoza na rok 2020 - SDR 6000x1.5=9000 poj./dobę, obciążenie w godzinie szczytu w
granicach 700 poj./h dla każdego kierunku.
Na załączonym planie sytuacyjnym przedstawiono proponowane rozwiązanie projektowe
budowy ronda typu małego przy ulicy Lipowej, Piłsudskiego i Wysokiej Bramy w Lidzbarku
Warmińskim.





Średnica zewnętrzna ronda wynosi 32,00 m.
Średnica zewnętrzna pierścienia na rondzie wynosi 20,00 m.
Średnica wewnętrzna pierścienia na rondzie wynosi 14,00 m.
Szerokość jezdni na rondzie wynosi 6,00 m.
Promienie wjazdowe na rondo wynoszą R=12,00 m.
-7-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim









Promienie wyjazdowe z ronda wynoszą R=12,00-15,00 m.
Szerokości wjazdu na rondo przyjęto 3,50 m.
Szerokości wyjazdu z ronda przyjęto 4,50 m.
Wyspy przed rondem długości min. 15,00 m.
Przejścia dla pieszych szerokości 4,00 m,
Przejazdy dla rowerów szerokości 2,00 m
Chodniki 1,50 – 4,50 m
Ścieżki rowerowe 2,00 m
Opaski bezpieczeństwa i opaski sygnalizacyjne 0,15+0,40=0,55 m
Bilans projektowanych nawierzchni.
Łączna powierzchnia projektowana wynosi ok. 0,5 ha (dokładnie 4918,00 m2) w tym:
 Jezdnie nowe - 316,92 m2
 Jezdnie na istniejącej podbudowie - 736,55 m2
 Jezdnie remontowane dywanikiem asfaltowym - 723,65 m2
 Pierścień na wyspie - 194,32 m2
 Miejsca postojowe i wjazdy bramowe na istniejącej podbudowie - 278,70 m2
 Ścieżki rowerowe - 466,14 m2
 Chodniki i opaski - 1437,92 m2
 Płyty integracyjne informacyjno - ostrzegawcze sygnalizacyjne 27,45 m2
 Trawniki –736,35 m2
1.3 ODWODNIENIE ULICY
1.3.1 Zakres robót budowlanych i charakterystyczne parametry odwodnienia
Zakres robót budowlanych związanych z odwodnieniem ulicy obejmuje:
a) Wykonanie wykopów z szalowaniem pod nowe kanały, przykanaliki, wpusty ściekowe
i studzienki rewizyjne,
b) Ułożenie nowych kanałów deszczowych, wpustów ściekowych i studni rewizyjnych.
c) Włączenie przewodów do istniejącej kanalizacji deszczowej Φ300 w ul. Wysokiej
Bramy
d) Demontaż istniejącego kanału deszczowego Φ300
e) Rozbiórkę istniejących studnie deszczowych, wpustów deszczowych.
f) Demontaż starych przykanalików deszczowych (podłączonych obecnie do sieci
kan.san.)
g) Regulacja wysokościowa istniejących studni rewizyjnych.
h) Po wykonaniu robót przewidzieć kamerowanie sieci kamerą TV
Charakterystyczne parametry odwodnienia ulicy
Lp.
1
2
3
4
5
6
Projektowane elementy
Kanał deszczowy z rur z tworzywa sztucznego Ø500(*) SN8
Kanał deszczowy z rur z tworzywa sztucznego Ø400(*) SN8
Kanał deszczowy z rur z tworzywa sztucznego Ø315 SN8
Kanał deszczowy z rur z tworzywa sztucznego Ø200 SN8
Studnie rewizyjne systemowe ф1,50 m betonowe kl. B45 z kinetą. Przykrycie
płytą żelbetową, pierścieniem odciążającym oraz włazem żeliwno –
betonowym ф600 klasy D400 lub alternatywnie z tworzyw sztucznych
Studnie rewizyjne systemowe ф1,20 m betonowe kl. B45 z kinetą. Przykrycie
płytą żelbetową, pierścieniem odciążającym oraz włazem żeliwno –
-8-
Zakres
ok.138 m
ok. 72 m
ok. 66 m
ok. 86 m
ok. 7 kpl
ok. 7 kpl
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
7W
8
9
10
betonowym ф600 klasy D400 lub alternatywnie z tworzyw sztucznych
Wpusty uliczne betonowe ф 500 mm z osadnikiem głębokości 1,0 m, z
pierścieniem odciążającym, płytą żelbetową. Krata wpustu ulicznego
ok. 17 kpl
krawężnikowa lub tradycyjna klasy C250kN na zawiasach lub alternatywnie z
tworzyw sztucznych
Demontaż istniejącego kanału deszczowego Φ300
ok. 92 m
Wpusty uliczne do demontażu
ok.3 szt.
Studnie do demontażu
2 szt.
(*) Z uwagi na realizowaną w tym samym czasie inwestycję pn. „Kompleksowe rozwiązanie
gospodarki wodno - ściekowej Gminy Lidzbark Warmiński” - zadanie 5.1. i 3.3. i brakiem
aktualnie informacji na temat wielkości istniejącej zlewni i dopływających wód opadowych do ul.
Wysokiej Bramy na etapie projektowania należy ustalić właściwe średnice kanałów deszczowych
w porozumieniu z PWIK Lidzbark Warmiński oraz Jednostką Realizującą Projekt w Urzędzie
Miasta w Lidzbarku Warmińskim.
1.3.2 Aktualne uwarunkowania
Na obecnym skrzyżowaniu ulic Wysokiej Bramy- Piłsudskiego- Poniatowskiego -Lipowej
brak jest właściwego odwodnienia, znajdują się tylko pojedyncze wpusty, które włączone są do
kanału sanitarnego. Istniejący kolektor deszczowy Ø300 (określony w PFU Gospodarce Wodno –
Ściekowej dla Lidzbarka Warmińskiego jako kolektor XII) położony w ul. Wysokiej Bramy nie
odbiera wód opadowych z budynków położonych wzdłuż ulicy a jego stan techniczny, na
podstawie inspekcji kamerą, należy określić jako zły.
Zgodnie z wykonanym PFU dla Gospodarki Wodno – Ściekowej Lidzbarka Warmińskiego
zadania 5.1. i 3.3 zakłada się budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Świętochowskiego,
Piłsudskiego i Poniatowskiego stanowiących zlewnię kolektora, który będzie przebiegał przez ul.
Wysokiej Bramy. W związku z powyższym należy wykonać nową sieć kanalizacji deszczowej
odprowadzającej wody opadowe z projektowanego ronda oraz uwzględniającą zlewnię z wyżej
wspomnianych ulic.
1.3.3 Właściwości funkcjonalno – użytkowe: opis funkcjonowania
Opis funkcjonowania odwodnienia ulicy po przebudowie.
Wszystkie wody opadowe spływające z jezdni, chodników i ścieżek rowerowych skierowane
będą przy pomocy systemu wpustów ściekowych, przykanalików, studni rewizyjnych i nowych
odcinków kanałów do istniejącego kanału deszczowego grawitacyjnie.
Wszystkie wpusty deszczowe z osadnikami głębokości 1,0 m zatrzymującymi powstającą
zawiesinę i zanieczyszczenia.
1.4 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
1.4.1 Zakres robót budowlanych i charakterystyczne parametry przebudowy sieci
wodociągowych.
Zakres robót budowlanych związanych z przebudową wodociągów.
a) Przebudowa istniejących sieci wodociągowych Φ300, Φ80, Φ150, Φ100 kolidujących
z nowym układem drogowym na nowe z PE.
b) Przełączenie wszystkich przyłączy wodociągowych do przeprojektowanych sieci oraz
wymiana odcinków przyłączy na nowe z PE do granicy pasa drogowego. Średnice
w zależności od zapotrzebowania i kubatury budynków, (lecz nie mniejsze niż PE 32)
c) Zamontowanie nowych zasuw i hydrantów na przebudowanych sieciach.
d) Pod zasuwami, hydrantami, kształtkami – bloki oporowe
e) Wykonanie odwodnienia magistrali Φ300 do kanalizacji deszczowej.
-9-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
Połączenia z istniejącymi sieciami wodociągowymi.
Demontaż starych wodociągów.
Wykonanie wykopów wraz z szalowaniem.
Regulacja wysokościowa skrzynek do zasuw, hydrantów na istniejących sieciach
wodociągowych
j) Wykonanie prób ciśnieniowych oraz dezynfekcji wodociągów.
f)
g)
h)
i)
Charakterystyczne parametry przebudowywanych sieci wod. - kan.
Lp.
Projektowane elementy
Zakres
1
2
3
4
5
Wodociąg z rur PE Φ315 PN10
Wodociąg z rur PE Φ160 PN10
Wodociąg z rur PE Φ110 PN10
Wodociąg z rur PE Φ90 PN10
Przyłącza do granicy pasa drogowego:
Φ32PE
Φ40 PE
Φ90 PE
Zasuwy kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim PN10 + obudowa +
skrzynka uliczna
DN300
DN150
DN100
DN80
Zasuwy na przyłączach
Rury osłonowe na przejściach poprzecznych przez jezdnię:
Φ450 PE
Φ280 PE
Φ200 PE
Φ160 PE
Φ90 PE
Hydranty DN80
ok. 121 m
ok. 65 m
ok. 44 m
ok. 316 m
6
7
8
ok.83,5 m
ok.30,0 m
ok. 2 m
ok. 5 kpl
ok. 4 kpl
ok. 2 kpl
ok. 13 kpl
ok. 9 kpl
ok. 30 m
ok. 14,5 m
ok. 14 m
ok. 46 m
ok. 54 m
3 kpl
1.4.2 Aktualne uwarunkowania
Od ul. Poniatowskiego do Wysokiej Bramy przebiegają istniejące wodociągi DN300,
DN150/100, DN80. W ul. Piłsudskiego przebiegają sieci DN150 i DN80 oraz w ul. Lipowej sieć
wodociągowa DN80. Wszystkie sieci są czynne .Zgodnie z warunkami z PWIK nie ma możliwości
wyłączenia z eksploatacji żadnej z nich, gdyż są połączone układem pierścieniowym.
Nie można również określić faktycznej lokalizacji przyłączy wodociągowych co wynikało przy
odkrywkach miejsc awaryjnych.
Sieć wodociągową DN300, DN150, DN100 i DN80 wykonać z rur PE PN10 odpowiednio PE
315/ 160/ 110/ 90 łączonych metodą zgrzewania. Zasuwy należy montować w odstępach
ułatwiających zamykanie sieci krótkimi odcinkami. Należy przełączyć wszystkie przyłącza
wodociągowe do nowo-zaprojektowanych sieci. Średnice przyłączy zastosować w zależności od
zapotrzebowania wody dla budynku (nie mniejsza niż DN32mm). Każde przyłącze odciąć zasuwą.
Należy przewidzieć odpowiednio hydranty p. poż.
Sieci wodociągowe należy projektować zgodnie z warunkami z PWIK w Lidzbarku Warmińskim.
1.4.3 Właściwości funkcjonalno – użytkowe.
Przebudowa wodociągów jest konieczna z uwagi na kolizję z projektowanymi jezdniami oraz
na stan techniczny istniejących wodociągów. Przełożenie poza jezdnię umożliwi łatwiejszą
-10-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
eksploatację i możliwość usunięcia ewentualnej awarii bez konieczności rozbiórki nawierzchni, a
częste rozmieszczenie zasuw będzie umożliwiało odcięcie dopływu wody na krótkich odcinkach
wodociągu, pozbawiając dostawy wody niewielkiej ilości mieszkańców.
Przebudowa wodociągów z materiałów odpowiadających polskim normom, posiadających
aprobaty i certyfikaty wydane przez upoważnione instytucje zapewni szczelność przewodów
wodociągowych i mniejszą awaryjność.
1.5 PRZEBUDOWA KOLIZJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.
1.5.1 Zakres robót budowlanych i charakterystyczne parametry kanalizacji
sanitarnej.
Zakres robót budowlanych związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej obejmuje:
a) Wykonanie wykopów z szalowaniem pod nowe kanały, i studzienki rewizyjne,
b) Ułożenie nowych kanałów sanitarnych i studni rewizyjnych:
 przełączenie kanału sanitarnego Φ200 z ul. Lipowej do sieci Φ400 w ul. Wysokiej
Bramy
 przełączenie kanału sanitarnego Φ300 z ul. Piłsudskiego do sieci Φ400 w ul. Wysokiej
Bramy
 przełączenie istniejącej sieci Φ200 z ul. Poniatowskiego do istniejącej sieci Φ400
 przełączenie wszystkich przyłączy sanitarnych z kanału Φ200 do sieci Φ400
c) Demontaż kanału sanitarnego Φ200 oraz istniejących studni na tym kanale
d) Regulacja wysokościowa istniejących studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej
e) Po wykonaniu robót przewidzieć kamerowanie sieci kamerą TV
Charakterystyczne parametry kanalizacji sanitarnej.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Projektowane elementy
Kanał sanitarny z rur z tworzywa sztucznego Ø315 SN8
Kanał sanitarny z rur z tworzywa sztucznego Ø200 SN8
Kanał sanitarny z rur z tworzywa sztucznego Ø160 SN8
Studnie rewizyjne systemowe ф1,20 m betonowe kl. B45 z kinetą. Przykrycie
płytą żelbetową, pierścieniem odciążającym oraz włazem żeliwno –
betonowym ф600 klasy D400 lub alternatywnie z tworzyw sztucznych
Demontaż istniejącego kanału sanitarnego Φ200
Studnie do demontażu
Regulacja wysokościowa studni na istniejącym kanale sanitarnym
Zakres
ok. 30 m
ok. 19,5 m
ok. 5 m
ok. 2 kpl
ok. 139 m
1 szt.
9 szt.
1.5.2 Aktualne uwarunkowania
W ul. Poniatowskiego i Wysokiej Bramy położone są dwa kolektory sanitarne:
 kolektor A o średnicy Ø200 zbudowany na początku ubiegłego wieku,
 kolektor A’ o średnicy Ø400 zbudowany w latach 70.
Są to główne kolektory w mieście obsługujące obszar Śródmieścia, tereny położone w
północnej części miasta wzdłuż ul. Olsztyńskiej oraz zachodniej części miasta położone wzdłuż ul.
Orneckiej.
Do kolektora A włączone są ścieki ze starej zabudowy położonej wzdłuż ul. Poniatowskiego,
najczęściej na trójniki, co powoduje trudności w eksploatacji, oraz boczne przedwojenne kolektory
obsługujące sąsiednie ulice (Szwoleżerów, Piłsudskiego, Lipowa).
Kolektor A’ pełni funkcję przesyłową (odbiera ścieki z terenów położonych wzdłuż ul.
Olsztyńskiej i ul. Orneckiej) jak i odbiera ścieki z bocznych kolektorów i przykanalików.
Ze względu na zły stan techniczny (podtopienia, niedrożności, liczne awarie), trudności
eksploatacyjne spowodowane włączeniami przykanalików na trójniki oraz włączenia deszczówki
-11-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
konieczne jest przełączenie wszystkich przyłączy kanalizacji sanitarnej z starego kolektora
do nowego. Spowoduje to większy przepływ ścieków przez kolektor A’ co jest pożądane ze
względu na zbyt dużą średnice kanału (Ø400) w stosunku do przepływających obecnie ścieków.
Pozwoli to też na uporządkowanie niekontrolowanego dopływu ścieków deszczowych do
kanalizacji sanitarnej.
Przed rozpoczęciem prac projektowych i budowlanych należy wyczyścić i przeprowadzić
inspekcję kamerą w kolektorach A i A’ w celu wykrycia nie naniesionych na mapy przykanalików
włączonych do kolektorów na trójniki.
1.5.3 Właściwości funkcjonalno – użytkowe: opis funkcjonowania
Wszystkie przełączenia istniejących przyłączy oraz kanałów sanitarnych z ulic Lipowej,
Piłsudskiego i Poniatowskiego będą zrealizowane poprzez studzienki rewizyjne. Zostanie
zlikwidowane potencjalne źródło zanieczyszczeń z nieszczelnej sieci kanalizacji sanitarnej Φ200.
Kanał sanitarny Φ200 na omawianym zakresie robót odciąć po wykonaniu wszystkich przełączeń.
Przełączenie kanalizacji Φ300 z ul. Poniatowskiego do kanału Φ400 w ul. Wysokiej Bramy z
uwagi na dużą różnicę zagłębienia kolektorów wykonać poprzez zastosowanie przepadu w studni
na kanale Φ400.
Przy projektowaniu przebudowy kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić „Kompleksowe
rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej Gminy Lidzbark Warmiński” - zadanie 5.1. i 3.3. i
uzgodnić powyższe rozwiązania z PWIK oraz Jednostką Realizującą Projekt w Urzędzie Miasta w
Lidzbarku Warmińskim.
1.6 PRZEBUDOWA KOLIZJI SIECI GAZOWEJ
1.6.1 Zakres robót budowlanych i charakterystyczne parametry przebudowy sieci
gazowej
Zakres robót budowlanych przy przebudowie gazociągów
a) Przebudowa kolizji istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia DN150/100 stal na
PE100 SDR11 Φ180/125 oraz gazociągu DN90 na PE100 SDR11 Φ90 wraz z
przepięciem przyłączy gazowych do budynków.
b) Nałożenie rur ochronnych na przejściach pod projektowanymi jezdniami
c) Nałożenie rur ochronnych na gazociągach przy skrzyżowaniu z kanalizacją
telekomunikacyjną
d) Wykonanie połączeń z istniejącymi gazociągami metodą balonowania
e) Demontaż istniejącego gazociągu
f) Wykonanie wykopów
g) Regulacja wysokościowa skrzynek do zasuw na istniejących gazociągach.
h) Wykonanie prób ciśnieniowych.
Charakterystyczne parametry przebudowywanych sieci gazowej
Lp.
1
2
3
3
Projektowane elementy
Gazociąg n/c PE180 SDR11 PE100
Gazociąg n/c PE90 SDR11 PE100
Rury ochronne + wydmuch + płozy
PE160
PE280
Zasuwy
-12-
Zakres
ok. 100 m
ok. 42,5 m
ok. 17,5 m
ok. 30,0 m
ok. 3 szt.
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
1.6.2 Aktualne uwarunkowania
Po zmianie układu drogowego ze skrzyżowania na rondo obecnie przebiegające gazociągi
niskiego ciśnienia kolidują z projektowaną jezdnią. W związku z powyższym gazociąg należy
przebudować na odcinkach zaznaczonych na planie sytuacyjno – wysokościowym dołączonym do
warunków technicznych wydanych przez Pomorską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział
Zakład Gazowniczy w Olsztynie.
1.6.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe
Przebudowa kolizji gazociągu na odcinkach kolidujących z jezdnią oraz ułożenie gazociągu
przechodzącego pod jezdniami w rurach osłonowych umożliwi usunięcie ewentualnej awarii bez
konieczności wchodzenia w projektowaną nawierzchnię. Należy zapewnić przykrycie gazociągu:
w chodnikach, pasach zieleni – min. 0,8 m, pod jezdnią – min 1,0m. Przejścia poprzeczne pod
jezdnią należy zaprojektować w rurze osłonowej tak, aby odległość pozioma końca rury osłonowej
gazociągu od zewnętrznej krawędzi jezdni mierzona prostopadle do osi drogi, wynosiła nie mniej
niż 0,5m. Przy przeprowadzaniu rury przewodowej przez rurę osłonową należy stosować płozy.
UWAGA!
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane, jako charakterystyczne
parametry określające zakres poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia mogą ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Koszty ewentualnych zmian nie obciążają
dodatkowo Zamawiającego.
1.7 OŚWIETLENIE ULICY.
1.7.1. Zakres robót budowlanych.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ronda i objętych
zadaniem inwestycyjnym fragmentów ulic dolotowych do ronda – Lipowej, Piłsudskiego,
Poniatowskiego i Wysokiej Bramy, przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oświetlenia
oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem zbudowanego oświetlenia do
eksploatacji.
 Istniejące oświetlenie tj. latarnie z zasilaniem kablowym, kable oświetleniowe, oprawy z
linii napowietrznej niskiego napięcia należy zdemontować,
 Zainstalować należy nowe latarnie z oprawami sodowymi na pojedynczych (szt. 11) i
podwójnych wysięgnikach dla ulic i ronda (szt. 1),
 Ułożyć w ziemi nowe kable oświetleniowe zasilające projektowane latarnie i włączyć je
w istniejący obwód oświetleniowy wyprowadzony z tablicy oświetleniowej
zainstalowanej w stacji transformatorowej „Piłsudskiego L-0008” z montażem
odpowiedniej ilości złącz podziałowych (dla ul. Lipowej i Wysokiej Bramy)
1.7.2. Aktualne uwarunkowania – opis stanu istniejącego.
Objęte projektem ulice oświetlone są oprawami sodowymi zamontowanymi na słupach linii
napowietrznej niskiego napięcia (ul. Lipowa i Poniatowskiego), oraz na słupach żelbetowych typu
WZ-9 (ul. Wysokiej Bramy i Piłsudskiego) z zasilaniem kablowym.
1.7.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe
Oświetleniu podlegają jezdnie, ciągi piesze i rowerowe w obszarze pasa drogowego ronda i
odcinków ulic Lipowej, Piłsudskiego, Poniatowskiego i Wysokiej Bramy.
Teren ulic a zwłaszcza jezdnie należy oświetlić oprawami sodowymi mocy 150W umocowanymi
na słupach stalowych ozdobnych (np. typu SOSC-3) o wys. 9 m prod. SCHREDER. Przyjęto
oprawy stylowe sodowe energooszczędne typu ALBANY MIDI – 150W prod. SCHREDER.
Nie przewiduje się montażu dodatkowych latarń dla oświetlenia ciągów pieszych i
rowerowych.
-13-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
Wymagany poziom luminacji oświetlenia jezdni ulic wynosi min. 1cd/m2, przy równomierności
ogólnej 0,4 i wzdłużnej 0,5 (klasa oświetlenia – ME3c) i współczynniku zapasu przyjętego do
obliczeń k=1,25. Dla ronda wymagany poziom średniego natężenia oświetlenia wynosi min. 20 lx,
przy równomierności ogólnej 0,4 (klasa oświetlenia – CE 2).
Zasilanie słupów oświetleniowych przewiduje się kablami prowadzonymi w ziemi i włączonych
do istniejących obwodów oświetleniowych.
Ogółem przewiduje się montaż 12 stalowych latarń stylowych z oprawami ozdobnymi, 1
oprawę przeniesioną na nowy słup linii napowietrznej i 467 m kabli oświetleniowych układanych
na całej długości w rurach polietylenowych giętkich (pod chodnikami i trawnikami) i sztywnych
(pod jezdniami).
1.8 PRZEBUDOWA KOLIZJI SIECI ENERGETYCZNEJ
1.8.1. Zakres robót budowlanych.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kolizji istniejących linii
kablowych niskiego i średniego napięcia kolidujących z nowym układem drogowym ulic Lipowej,
Piłsudskiego Poniatowskiego i Wysokiej Bramy, przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla
kablowych linii elektroenergetycznych oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem
zbudowanych odcinków sieci do eksploatacji.
Zamontować po trasach bezkolizyjnych nowe odcinki linii kablowych niskiego i średniego
napięcia z osłonami z rur polietylenowych pod nawierzchniami ulic,
Wykonać połączenia z kablami istniejącymi za pomocą muf przelotowych,
Zdemontować z pasów drogowych odcinane istniejące kable,
Wymienić grunt w wykopach kablowych pod istniejącymi nawierzchniami ulic, które
zachowują swoje dotychczasową funkcję.
Istniejące przebudowywane kable elektroenergetyczne są własnością ENERGA – OPERATOR.
1.8.2. Aktualne uwarunkowania – opis stanu istniejącego.
W obrębie planowanego nowego układu drogowego ulic Lipowej, Piłsudskiego
Poniatowskiego i Wysokiej Bramy występuje jedna linia kablowa SN 15kV kwalifikująca się do
przebudowy, jedna linia kablowa SN 15kV kwalifikująca się do zabezpieczenia rurami
dwudzielnymi, oraz kilka linii kablowych 0,4kV, z których pięć kwalifikuje się do przebudowy,
oraz jedna linia napowietrzna n.n. 0,4kV kwalifikująca się na swoim końcowym odcinku do
demontażu.
Wszystkie wyżej wymienione linie kablowe wyprowadzone są z istniejących stacji
transformatorowych „Piłsudskiego L-0008” i Wysoka Brama L-0913”.
1.8.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe
Przebudowie podlegają istniejące kable kolidujące z nowym układem drogowym ulic
Lipowej, Piłsudskiego Poniatowskiego i Wysokiej Bramy. Nowe odcinki linii kablowej SN 15kV
wykonać kablami 3xXRUHAKXS120/50, natomiast linii kablowych n.n. 0,4kV kablami
YAKXS4x25, YAKXS4x120 i YAKXS4x150. Dla osłony kabli pod nawierzchniami ulic
stosować rury polietylenowe o średnicy 160 mm (dla kabli SN 15kV) i 110 mm (dla kabli n.n.
0,4kV). Przebudowywane odcinki linii kablowych będą odtwarzać istniejący układ sieci
elektroenergetycznej. Istniejącą linię napowietrzną n.n. 0,4kV zdemontować należy na długości
jednego przęsła kończąc ją nowym słupem krańcowym z pojedynczej żerdzi żelbetowej
wirowanej o wys. 10,5 m.
Ogółem przewiduje się budowę nowych linii kablowych SN 15kV na łącznej długości 58m,
zabezpieczenia istn. kabli SN 15kV przechodzących poprzecznie pod jezdnią na długości 2m,
oraz budowę nowych odcinków linii kablowych n.n. 0,4kV na długości 254m, przełożenie
istniejącego kabla n.n. na długości 33m, oraz montaż jednego słupa krańcowego linii
napowietrznej n.n. z wymianą dwóch przyłączy napowietrznych i przewieszeniem jednego.
-14-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
1.9 PRZEBUDOWA KOLIZJI SIECI TELETECHNICZNEJ
1.9.1 Zakres robót budowlanych
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej będzie obejmować:
 Przebudowę kabli telekomunikacyjnych miedzianych,
 Przebudowę kabli telekomunikacyjnych ołowianych
 Przebudowę kabli światłowodowych
 Przebudowę kabli koncentrycznych
 Przebudowę masztu z kamerą monitoringu miejskiego,
 Przebudowę szafki elektrycznej zasilającej kamerę,
 Budowę odcinków kanalizacji kablowej pierwotnej, dziesięcio, ośmio i jedno otworowej
 Budowę odcinków kanalizacji kablowej wtórnej
 Budowę rur ochronnych na istniejącej sieci
 Likwidację kolidujących odcinków sieci
1.9.2 Aktualne uwarunkowania
Obecnie przy skrzyżowaniu wzdłuż modernizowanych ulic, biegnie sieć telekomunikacyjna
magistralna i rozdzielcza, która zasila pobliskie budynki.
Wzdłuż istniejącej ul. Wysoka Brama zlokalizowany został rurociąg kablowy z kablem
optycznym, który zasila kamerę umieszczoną na maszcie przy ul. Lipowej.
1.9.3 Właściwości funkcjonalno – użytkowe
Zaprojektowana przebudowa kolizji sieci ma spełnić następujące funkcje:
 zgodność z wymaganiami norm branżowych TP S.A. i Vectra Inwestments
 trwałość, co najmniej 30 lat,
 dostarczenie usług telekomunikacyjnych dla podłączonych abonentów
 dostarczenie sygnału wizyjnego na potrzeby monitoringu miasta
Przedmiar robót objętych przebudową.
 budowa studni kablowych typu SKMP3
 budowa studni kablowych typu SK2
 budowa studni kablowych typu SK1
 budowę kanalizacji teletechnicznej pierwotnej HDPE 110/6,3 - 1 otw.
 budowę kanalizacji teletechnicznej pierwotnej HDPE 110/6,3 - 8 otw.
 budowę kanalizacji teletechnicznej pierwotnej HDPE 110/6,3 - 10 otw.
 budowę kanalizacji wtórnej RHDPE 32/2,9 – 3 otw.
 budowę kanalizacji wtórnej RHDPE 32/2,9 – 8 otw.
 budowę rury ochronnej dwudzielnej A110PS
 budowa kabla miedzianego XzTKMXpw 5x4x0,5
 budowa kabla miedzianego XzTKMXpw 10x4x0,5
 budowa kabla miedzianego XzTKMXpw 15x4x0,5
 budowa kabla miedzianego XzTKMXpw 25x4x0,5
 budowa kabla miedzianego XzTKMXpw 25x4x0,8
 budowa kabla miedzianego XzTKMXpw 35x4x0,4
 budowa kabla miedzianego XzTKMXpw 35x4x0,8
 budowa kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,5
-15-
5 szt.
1 szt.
3 szt.
25,0 m
36,0 m
42,0 m
36,0 m
42,0 m
10,0 m
ok.300,0 m
ok.100,0m
ok.150,0m
ok.150,0m
ok.300,0m
ok.40,0m
ok.50,0m
ok.300,0m
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim







budowa kabla miedzianego XzTKMXpw 150x4x0,5
budowa kabla miedzianego XzTKMXpw 250x4x0,5
budowa kabla miedzianego XzTKMXpw 1500x4x0,5
budowa kabli koncentrycznych QR – 3 kab.
budowa kabli optycznych Z-XOTKtd - 6kab.
budowę masztu z kamerą
demontaż kolidujących odcinków sieci
1.10
ok.40,0m
ok.60,0m
ok.60,0m
ok.150,0m
ok.4000,0m
1szt.
62,0 m
ZIELEŃ
1.10.1 Zakres robót budowlanych
Zakładany zakres czynności i bilans w zakresie gospodarki szatą roślinną:
 ścinanie drzew z karczowaniem – 10 szt.
Zakładany zakres czynności wynikający z projektu zieleni:
 nasadzenia krzewów i bylin z zaprawą dołów – 285 szt.
1.10.2. Aktualne uwarunkowania – opis stanu istniejącego
Na terenie objętym opracowaniem, zinwentaryzowano łącznie 17 szt. drzew. Przewarzają Lipy
drobnolistne w liczbie 15 szt., pozostałe dwa drzewa to Klony pospolite.
1.10.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe
Zieleń w obecnym układzie pełni funkcję ekologiczną, estetyczną i częściowo funkcję ekranu
wizualnego od strony zabudowy.
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO
2.1 WYMAGANIA OGÓLNE W ODNIESIENIU DO WYKONAWCY
Realizacja przedsięwzięcia Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy zbiegu ulic: Wysokiej
Bramy - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim musi spełniać kryteria polskich
przepisów budowlanych.
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:
a. Sporządzenia mapy do celów projektowych, przygotowania odpowiednich dokumentów
formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody
właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, opracowania
dokumentacji projektowej w formie planów rysunków lub innych dokumentów
umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną
lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być
przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.
b. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru robót na wszystkie realizowane elementy.
c. Opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem zastępczej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
d. Prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami ST wraz z pobieraniem próbek i
dostarczaniem ich organom kontrolnym Zamawiającego (Nadzór Inwestorski i Laboratorium
Zamawiającego).
e. Przygotowania harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji
robót.
f. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zamawianych robót.
g. Przygotowania rozliczenia końcowego robót
h. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
-16-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
i. Przekazanie zrealizowanych obiektów zarządcy drogi.
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy
(w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne
doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doświadczeniu zawodowym.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać
wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające,
że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadają wymagane parametry.
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych
zadaniem. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:
 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku
wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przed ich skierowaniem do wykonawcy
robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz
warunkami umowy,
 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.
Dla zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót
budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie:
 organizacji robót budowlanych,
 ochrony środowiska,
 warunków bezpieczeństwa pracy,
 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,
 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.
 dokonania załadunku materiałów i aparatury po demontażu istniejących urządzeń. Koszty
transportu tych materiałów i aparatury obciążają Wykonawcę.








Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
odbiór częściowy,
odbiór końcowy,
odbiór po okresie rękojmi,
odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
użyte wyroby budowlane w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami
budowy,
jakość wykonania robót i dokładność montażu,
prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
poprawność połączeń, wydajność przesyłowa i szczelność.
-17-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót zamawiający ustali elementy rozliczeniowe, po których
wykonaniu i częściowym odbiorze będą dokonywane kolejne płatności. Po odbiorze końcowym,
wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie, spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą,
protokoły z przeprowadzonych sprawdzeń, prób technicznych i pomiarów, instrukcję obsługi
i konserwacji, gwarancje i instrukcje obsługi dla zastosowanych urządzeń.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36 miesięcznej rękojmi na wykonane przez siebie
roboty oraz 12 miesięcznej gwarancji na zamontowane urządzenia. Okresy te liczone są od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W okresie rękojmi wykonawca
jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia usterek i wad powstałych w wyniku niewłaściwego
wykonawstwa. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej konserwacji i
serwisu urządzeń.
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu układu drogowego miasta.
2.2 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Wykonawca powinien wykonać dokumentację projektową:
 projekt budowlany,
 projekty wykonawcze,
 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 kosztorysy przedmiarowe,
 kosztorysy inwestorskie,
 harmonogram poszczególnych faz robót wraz z projektami czasowej organizacji ruchu.
Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawierać
wymagane uzgodnienia. Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja podatna ma być
zaprojektowana na 20 – letni między-remontowy okres eksploatacji, Efektem końcowym ma być
uzyskanie drogi o nośności 100 KN/oś,
Dokumentację należy wykonać w formie spiętych zeszytów w 5 egzemplarzach oraz w formie
elektronicznej w 1 egzemplarzu w programach Microsoft - Word, Excel oraz PDF, w postaci
plików w wersji zamkniętej do edycji, umożliwiających przeglądanie i wydruk,
Na podstawie projektu budowlanego Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego
decyzję o pozwoleniu na budowę. Do projektu budowlanego powinien być dołączony
uzgodniony projekt podziałów działek ewidencyjnych, które są objęte inwestycją a nie są we
władaniu Zamawiającego.
2.3 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
2.3.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych
Dla potrzeb budowy układu drogowego przeprowadzić należy poniższe prace wstępne przed
ułożeniem nawierzchni drogowej:
 rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i chodników
 wycinkę drzew i krzewów kolidujących z układem drogowym lub infrastrukturą
 wykonanie sieci infrastruktury i wykonanie zabezpieczeń sieci kolidujących z układem
drogowym
 wykonanie wzmocnienia nawierzchni wg zaleceń geologa
-18-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
 wykonanie robót ziemnych i korytowania pod nawierzchnie z zagęszczeniem podłoża
 wykonanie nawierzchni drogowych
 oznakowanie poziome i pionowe
Uwaga: zamknięcie ulic spowodowane rozbiórką i wykonaniem nawierzchni powinno odbywać
się etapowo, tak, aby możliwy był dojazd do posesji, a także dojazd i manewry pojazdów
straży pożarnej. W przypadku konieczności zamknięcia ulicy Wykonawca jest
zobowiązany do wykonania i uzgodnienia z Zarządem drogi projektu zmiany organizacji
ruchu na czas budowy.
2.3.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do
użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie
zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wszystkie stosowane materiały i urządzenia powinny odpowiadać polskim normom a także
posiadać dokumenty komisyjnego odbioru.
Zamawiający ustala odbiór międzyoperacyjny w odniesieniu do prac związanych z
przygotowaniem terenu budowy po zrealizowaniu poszczególnych faz w dokumentacji
technologicznej tzn. odbiór robót ulegający zakryciu np.. odbiór zagęszczenia podłoża pod
nawierzchnie drogowe wraz z ciągami elementów odwadniających, zabezpieczeń przejść
poprzecznych kabli itp.
2.4 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO UKŁADU DROGOWEGO
2.4.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych
Dla rozwiązań konstrukcyjno budowlanych nawierzchni drogowej należy przyjąć następujące
założenia:
Uwarunkowania hydrogeologiczne
 Warunki gruntowe:
Podczas badań terenowych stwierdzono występowanie gruntów plejstoceńskich,
wodnolodowcowych piasków drobnoziarnistych, piasków pylastych, piasków średnioziarnistych,
piasków gruboziarnistych, żwiru w stanie średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID=0,40
oraz lodowcowych glin piaszczystych w stanie plastycznym o stopniu plastyczności IL=0,40.
Zalegają one pod warstwą nasypów niebudowlanych.
 Warunki wodne:
Wykonanymi otworami wiertniczymi do maksymalnej głębokości wierceń 6,0 m p.p.t.
stwierdzono występowanie wody gruntowej w otworze nr 1 na głębokości 5,1 m p.p.t. tj. na
rzędnej 70,25 m n.p.m. W pozostałych otworach nie stwierdzono występowania wody gruntowej.
 Grunty posiadające niekorzystne parametry geotechniczne to nasypy niebudowlane.
 Grunty posiadające korzystne parametry geotechniczne to plejstoceńskie, wodnolodowcowe
piaski drobnoziarniste, piaski średnioziarniste, piaski gruboziarniste, żwir w stanie średnio
zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID=0,40 oraz plejstoceńskie lodowcowe gliny
piaszczyste w stanie plastycznym o stopniu plastyczności IL=0,40.
 Stwierdzone warunki gruntowo- wodne należy traktować lokalnie (w niewielkiej odległości
od wykonanego otworu wiertniczego) oraz pamiętać, iż mogą one ulec zmianie.
Wnioski wynikające z badań hydrogeologicznych:
-19-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
Na podstawie wstępnej dokumentacji geotechnicznej wykonanej na potrzeby koncepcji budowy
ronda (wykonano 3 otwory badawcze) ustalono, że podłoże pod istniejącą nawierzchnią nowych
jezdni jest zbudowane z gruntów o korzystnych parametrach geotechnicznych pod warstwą
nieprzydatnych gruntów nasypowych słabo zagęszczonych i przemieszanych z gruzem
budowlanym. Grubość warstwy nasypów niekontrolowanych waha się od 0,60-1,00 m. Na etapie
opracowania dokumentacji należałoby wykonać szczegółowe wiercenia dla uzyskania przekrojów
geologicznych oprócz wykresów słupkowych.
Wstępnie przyjęto, że w czasie korytowania pod nową konstrukcję nawierzchni jezdni grunty te
będą usunięte do poziomu warstwy nośnej. Nie przewiduje się konieczności wykonywania
wzmocnienia podłoża pod konstrukcją nowych nawierzchni.
Proponowane rozwiązanie wykonanej konstrukcji nawierzchni:
 Konstrukcja nawierzchni ronda i dróg dojazdowych wykonana będzie z betonu asfaltowego
– 3 warstwowego (5+8+10) cm na podbudowie z kruszywa łamanego lub tłucznia gr. 20 cm
i piasku 40 cm. Łączna grubość nawierzchni 83 cm
 Konstrukcja nawierzchni ronda i dróg dojazdowych na istniejącej podbudowie z betonu
asfaltowego - do 3 warstw (5+8+10) cm (warstwa wiążąca i podbudowa z betonu
asfaltowego mogą mieć grubość zmienną zależnie do potrzeb dla uzyskania wymaganego
profilu
 Przy dowiązaniu do istniejącej nawierzchni dywanik z betonu asfaltowego – warstwa
ścieralna 5 cm po uprzednim wyfrezowaniu istniejącej nawierzchni do wymaganego profilu
na głębokość 5 cm.
 Pierścień na wyspie z bruku rzędowego kam. 18 cm na pods. cem. – piask. 5 cm,
podbudowie z tłucznia kamiennego 30 cm oraz warstwy odsącz. z piasku 30 cm. Łącznie 83
cm.
 Parkingi i wjazdy bramowe na istniejącej podbudowie z kostki betonowej 8 cm na podsypce
piaskowej 3 cm z ewentualnym uzupełnieniem podbudowy z tłucznia
 Chodniki i opaski z kostki betonowej wibroprasowanej Cegła 8 cm, szarej na podsypce
piaskowej 3 cm i piasku 10 cm. Łączna grubość nawierzchni 21 cm
 Ścieżki rowerowe z betonu asfaltowego barwionego na czerwono 3 cm na podbudowie z
kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mech. 10 cm i piasku 8 cm. Łączna
grubość nawierzchni 21 cm
 Płyta integracyjna informacyjno - ostrzegawcza sygnalizacyjna na krawędzi przejść dla
pieszych z płyt 40x40x8 cm w kolorze beżowym na podsypce piaskowej 5 cm i warstwie
odsączającej z piasku 10 cm. Łączna grubość nawierzchni 23 cm
 Trawniki na warstwie humusu 15 cm
 Krawężniki uliczne kamienne 15 x 30 cm wysokości 12 cm nad poziomem
 jezdni na ławie 15 x 30 cm z oporem 10 x 20 cm z betonu B -10
 Krawężniki uliczne kamienne 15 x 30 cm zatopione na przejściach dla
 pieszych i przejazdach na ławie zwykłej 15 x 25 cm z betonu B -10
 Obrzeża chodnikowe z betonu wibroprasowanego 8 x 25 cm na pods. piaskowej 5x10 cm
 Obrzeża chodnikowe z betonu wibroprasowanego 6x20 cm zatopione między chodnikiem a
ścieżką rowerową
2.4.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Wykonawca robót jest zobowiązany do realizacji robót zgodnie z wymaganiami określonymi w
warunkach kontraktowych, wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
-20-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
Odbioru Robót a także zgodnie z poleceniami i pod nadzorem Inwestorskim Inżyniera/Kierownika
Projektu.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp i jakość
prowadzonych prac oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,
za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
Wszystkie stosowane materiały zastosowane przy budowie drogi muszą posiadać odpowiednie
atesty i odpowiadać Polskim Normom. Użyte materiały powinny posiadać deklarację zgodności
CE wydaną przez producentów tychże materiałów
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych I inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia
Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący możliwie
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Nadzoru
Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki
pozytywne. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 zagęszczenia podłoża,
 wykonanie kolejnych warstw podbudowy i nawierzchni,
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
2.5 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ODWODNIENIA ULICY
2.5.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych
Szczegółowe obliczenia ilości odprowadzanych wód, średnice kanałów, ilość i średnica
studzienek, rodzaj wykopów i gruntu do zasypania powinny zostać określone przez projektanta w
fazie projektu budowlanego oraz ujęte w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i
odbioru robót.
Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania
były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie
działania wykonawcy.
2.5.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
-21-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący możliwie
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Wszystkie stosowane materiały wchodzące w skład odwodnienia muszą posiadać odpowiednie
atesty i odpowiadać Polskim Normom.
Prace budowlane należy wykonać pod nadzorem służb techniczno-eksploatacyjnych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim.
Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych” – część II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Roboty należy wykonać zgodnie z wykonanym projektem budowlanym zaakceptowanym przez
Zamawiającego oraz zgodnie z wykonaną Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i
odbioru robót.
Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonać wg PN-B-10736 i PN-EN
1610, oraz zgodnie z wytycznymi producenta systemów.
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do którego dodaje się
obustronnie 0,4 m, jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być
wywieziony przez Wykonawcę na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie niższym od rzędnej projektowanej
o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób
uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.
Oś przewodu w wykopie, powinna być wytyczona i oznakowana.
Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z projektem, w
którym powinny być ustalone:
 szerokość odpowiednia dla średnic przewodów,
 kształt wykopu: ściany pionowe,
 system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,
 zabezpieczenie od obciążeń ruchem kołowym,
 rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione,
 sposób zagęszczenia osypki i zasypki przewodu,
 poziom wody gruntowej,
 występowanie innych przewodów w wykopie.
Wskaźniki ekonomiczne związane z przygotowaniem placu budowy zostały uwzględnione przy
wycenie robót związanych z wykonaniem niwelacji terenu pod budowę nawierzchni drogowych.
Roboty związane z elementami odwodnienia ulicy (przewody kanalizacyjne i przykanaliki)
zaliczają się do robót „zanikających”, dlatego nie mają one bezpośrednio związku z
zagospodarowaniem terenu. Jedynie na powierzchni terenu występują elementy takie jak włazy
studni i kratki wpustów odwadniających.
2.6 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO SIECI WODOCIAGOWEJ
2.6.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych.
Szczegółowe rozwiązania tras przebudowywanych wodociągów, uzbrojenia, średnic, materiału
do wykonania wodociągów, rodzaj wykopów i gruntu do zasypania powinny zostać określone
przez projektanta w fazie projektu budowlanego.
Roboty związane z budową wodociągu należy skoordynować jednocześnie z robotami drogowymi
i pozostałymi branżami.
-22-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami,
organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odprowadzeniem wody z
wykopu itp., uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyjnie przyjąć teren pod budowę wraz
z niezbędnymi reperami geodezyjnymi.
Projektowaną oś wodociągu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem
ciągu reperów roboczych.
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych
z gwoździami.
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co około 3050 m.
Na każdym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty.
W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające,
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia
odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
2.6.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący możliwie
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego oraz najmniejsze przerwy
w dopływie wody.
Wszystkie stosowane materiały użyte do budowy sieci wodociągowej muszą posiadać odpowiednie
atesty i odpowiadać Polskim Normom.
Sieci powinny być wykonane z rur ciśnieniowych PE100, SDR 17 na ciśnienie robocze 1Mpa.
Minimalna głębokość przykrycia sieci wodociągowej 1,4m.
Prace budowlane oraz przełączenia do istniejących wodociągów należy wykonać pod nadzorem
służb techniczno-eksploatacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku
Warmińskim.
Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych” – część II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Po zmontowaniu wodociągu wykonać próbę ciśnieniową i dezynfekcję wodociągu.
2.7 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
2.7.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych
Roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej należy skoordynować z robotami
drogowymi i innymi branżami.
Lokalizacja projektowanych kanałów, średnice kanałów, ilość i średnica studzienek, rodzaj
wykopów i gruntu do zasypania powinny zostać określone przez projektanta w fazie projektu
budowlanego oraz ujęte w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót.
Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania
były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie
działania wykonawcy.
2.7.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący możliwie
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Wszystkie stosowane materiały wchodzące w skład systemu kanalizacji sanitarnej muszą
posiadać odpowiednie atesty i odpowiadać Polskim Normom.
Prace budowlane należy wykonać pod nadzorem służb techniczno-eksploatacyjnych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim.
Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych” – część II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
-23-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
Roboty należy wykonać zgodnie z wykonanym projektem budowlanym zaakceptowanym przez
Zamawiającego oraz zgodnie z wykonaną Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i
odbioru robót.
Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonać wg PN-B-10736 i PN-EN
1610, oraz zgodnie z wytycznymi producenta systemów.
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do którego dodaje się
obustronnie 0,4 m, jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być
wywieziony przez Wykonawcę na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie niższym od rzędnej projektowanej
o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób
uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.
Oś przewodu w wykopie, powinna być wytyczona i oznakowana.
Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z projektem, w
którym powinny być ustalone:
 szerokość odpowiednia dla średnic przewodów,
 kształt wykopu: ściany pionowe,
 system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,
 zabezpieczenie od obciążeń ruchem kołowym,
 rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione,
 sposób zagęszczenia osypki i zasypki przewodu,
 poziom wody gruntowej,
 występowanie innych przewodów w wykopie.
Wskaźniki ekonomiczne związane z przygotowaniem placu budowy zostały uwzględnione przy
wycenie robót związanych z wykonaniem niwelacji terenu pod budowę nawierzchni drogowych.
2.8 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO SIECI GAZOWEJ
2.8.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych
Zgodnie z Wytycznymi projektowania i budowy sieci gazowych z PE w Pomorskiej Spółce
gazownictwa sieć gazowa powinna zostać wykonana z rur PE100 SDR11. Połączenia z
istniejącymi gazociągami należą do robót gazoniebezpiecznych i powinny zostać wykonane przez
Zakład Gazowniczy.
W przypadku wypłyceń sieci gazowych poniżej normatywnego przykrycia na innych odcinkach
niż wskazane zostały w wydanych warunkach technicznych należy uzyskać nowe warunki z
Pomorskiej Spółki Gazownictwa.
2.8.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Roboty wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania Robót Budowlano –
Montażowych cz. Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z Wytycznymi Realizacji Sieci
Gazowych z Polietylenu (PE) MOZG wersja II.
Minimalna szerokość wykopu w dnie powinna wynosić dn + 20cm.
Dno wykopu należy oczyścić z kamieni, gruzu, korzeni i podobnych części stałych.
Podsypka, obsypka i zasypka powinny zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym.
Wykopy powinny być zabezpieczone barierkami i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.
Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić próby ciśnieniowe.
-24-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
2.9 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO SIECI OŚWIETLENIOWEJ
2.5.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych
Wykonanie oświetlenia
Ilość, wielkość słupów i moc źródeł światła należy przyjąć na podstawie przeprowadzonych
obliczeń, które spełnią parametry podane normie oświetlenia drogowego dla klas oświetlenia
ME3c i CE2 (szacuje się na podstawie wstępnie przeprowadzonych obliczeń, że do oświetlenia
jezdni, ciągów pieszych i rowerowych wystarczy 12 nowych latarń z zamontowanymi oprawami
150W dla jezdni układu podstawowego).
Słupy należy lokalizować z uwzględnieniem skrajni drogowej w odległości min. 0.75 m od
krawędzi jezdni poza istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
Kable oświetleniowe układać pod trawnikami i chodnikami w rurach polietylenowych giętkich.
Niezbędne przejścia pod jezdniami należy wykonać w rurach ochronnych polietylenowych
sztywnych.
Projektowane latarnie oświetleniowe włączone będą w istniejące obwody oświetleniowe z
wykonaniem podziałów sieci na styku tych obwodów i wykorzystaniem istniejącego układu
sterowania oświetleniem ulicznym.
Zastosowane materiały.
Należy zastosować:
 obszar ulic podstawowych i ronda należy oświetlić oprawami sodowymi ozdobnymi o mocy
150W na stylowych słupach stalowych o wysokości 9 m,
 kable oświetleniowe miedziane z żyłami 4x16mm2 (ogólna długość 467m),
 rury przepustowe na skrzyżowaniach kabli z jezdniami polietylenowe sztywne ø110mm,
 rury osłonowe dla kabli układanych pod chodnikami i trawnikami polietylenowe giętkie
ø75mm,
 2 złącza podziałowe.
Wymagania szczegółowe dotyczące ochrony od porażeń
Jako ochronę od porażeń należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TNC.
Zamawiający wymaga, aby:
 instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania zapewniały użytkowanie w okresie nie
krótszym niż 20 lat
 urządzenia oświetleniowe, słupy i oprawy zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie
min. 15 lat
2.5.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Prace związane z przedmiotem zamówienia muszą być realizowane w uzgodnieniu ze służbami
zarządzającymi oświetleniem. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w
sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu miasta. Zamawiający deklaruje
wykonawcy możliwość uzyskania czasowej lokalizacji na plac budowy.
Ze wzglądu na stan dróg w sąsiedztwie obiektu transport budowy nie może przekraczać 8 ton
na oś. Do tych obciążeń powinny być również dostosowane ewentualne pomosty robocze.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy,
- odbiór po okresie rękojmi,
- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać od wytwórcy zaświadczenia, o jakości lub atesty
stosowanych materiałów.
-25-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
Odbiór częściowy powinien obejmować:
- sprawdzenie wykonania wykopów
- sprawdzenie wykonania fundamentów
- sprawdzenie zgodność ułożenia i oznakowania kabli zgodnie z dokumentacją oraz przepisami
- sprawdzenie zagęszczenia gruntu nad kablem
- sprawdzenie ciągłość żył kabli
- sprawdzenie wykonania uziomów
- dokonanie pomiaru rezystancji izolacji
- wykonanie prób napięciowych izolacji
Przy montażu latarń należy sprawdzić:
- dokładność pionowego ustawienia latarni
- prawidłowość ustawienia wysięgników i opraw
- jakość połączeń kabli i przewodów
- jakość połączeń śrubowych latarń, wysięgników i opraw
- stan antykorozyjnych powłok ochronnych wszystkich elementów
Przy montażu szafki oświetleniowej należy sprawdzić:
- ciągłość przewodów ochronnych
- prawidłowość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych
- jakość połączeń śrubowych
- jakość połączeń śrubowych latarń, wysięgników i opraw
- stan powłok antykorozyjnych
- zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym
Zamawiający wymaga wykonania:
- pomiarów natężenia i luminancji oświetlenia
- kontroli stanu izolacji aparatury, urządzeń
- pomiarów skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym
- pomiarów oporności uziemienia latarń i szafki oświetleniowej
- geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
2.10
WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
2.10.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych
Wykonanie przebudowy kolizji sieci
Przebudowę kolizji wykonać w ramach robót przygotowawczych tj. przed przystąpieniem do
robót drogowych. Nowe odcinki linii kablowych należy układać po trasach niekolidujących z
układem drogowym.
Kable układać pod trawnikami i chodnikami na podsypce piaskowej, z przykryciem piaskiem i
folią pcw. Niezbędne przejścia pod jezdniami należy wykonać w rurach ochronnych
polietylenowych sztywnych.
Zastosowane materiały.
Należy zastosować:
 dla likwidacji kolizji linii kablowej n.n. zastosować nowe kable YAKXS4x25mm2 (długość
28m), YAKXS4x120mm2 (długość 192m), YAKXS4x150mm2 (długość 34m),
 dla likwidacji kolizji linii kablowej SN 15kV zastosować nowe kable
3xXRUHAKXS120/50mm2 (ogólna długość 58m),
 rury przepustowe na skrzyżowaniach kabli z jezdniami - polietylenowe sztywne ø110mm dla
kabli n.n. i ø160mm dla kabli SN15kV,
-26-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
 rury osłonowe dla kabli układanych pod chodnikami i trawnikami na skrzyżowaniach z
obcym uzbrojeniem podziemnym - polietylenowe giętkie ø75mm dla kabli n.n. i
polietylenowe giętkie ø110mm dla kabli SN15kV,
 rury osłonowe dla osłony istniejących kabli - polietylenowe sztywne dwudzielne ø160mm,
 mufy kablowe muszą spełniać wymagania właściciela sieci,
 słup linii napow. n.n. z żerdzi żelbetowej wirowanej typu E o wysokości 10,5 m i
wytrzymałości właściwej dla istniejących przewodów AsXSn4x70+2xAL70,
 przewody na przyłącza napowietrzne – AsXSn4x16.
2.10.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Prace związane z przedmiotem zamówienia muszą być realizowane w uzgodnieniu z
właścicielem elektroenergetycznej sieci kablowej. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane
były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu miasta.
Zamawiający deklaruje wykonawcy możliwość uzyskania czasowej lokalizacji na plac budowy.
Ze wzglądu na stan dróg w sąsiedztwie obiektu transport budowy nie może przekraczać 8 ton
na oś. Do tych obciążeń powinny być również dostosowane ewentualne pomosty robocze.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy,
- odbiór po okresie rękojmi,
- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać od wytwórcy zaświadczenia o jakości lub atesty
stosowanych materiałów.
Odbiór częściowy powinien obejmować:
- sprawdzenie zgodność ułożenia i oznakowania kabli zgodnie z dokumentacją oraz przepisami
- sprawdzenie zagęszczenia gruntu nad kablem
- sprawdzenie ciągłość żył kabli
- dokonanie pomiaru rezystancji izolacji
- wykonanie prób napięciowych izolacji
Zamawiający wymaga wykonania:
- pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia
- geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
2.11
WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
2.11.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych
Przebudowywana sieć telekomunikacyjna, musi spełniać wymagania odpowiednich norm
branżowych danego operatora sieci w tym przypadku Telekomunikacji Polskiej S.A – sieć
miedziana, optyczna, Vectra Inwestmets – sieć koncentryczna i Urzędu Miejskiego w Lidzbarku
Warmińskim - sieć optyczna.
Przebudowa kabli miedzianych
W celu przebudowy kabli miedzianych z projektowanym rondem, należy przebudować odcinki
kanalizacji telekomunikacyjnej jedno, ośmio- i dziesięcio- otworowej wraz z magistralnymi
studniami kablowymi. Do tak, przygotowanych ciągów kanalizacyjnych zostaną zaciągnięte nowe
odcinki kabli telekomunikacyjnych.
Wstawki kablowe zostaną wykonane, kablami tego samego typu, natomiast kable ołowiane
zostaną zastąpione odpowiednio kablami typu XzTKMxpw.
Projektowane kable z istniejącymi będą łączone za pomocą złączy równoległych, które
zapewnią ciągłość sygnału podczas przebudowy.
-27-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
Po realizacji zadania na kablach zostaną przeprowadzone pomiary potwierdzające poprawność
wykonania prac montażowych.
Przebudowa kabli optycznych
Podczas przebudowy kabli optycznych poszczególnych operatorów sieci, należy uzgodnić z
nimi lokalizację zapasów kablowych jak i lokalizację istniejących złączy, w celu ustalenia długości
wstawek kablowych.
Wykonanie przebudowy kabli światłowodowych będzie realizowane w ścisłej kontroli z
właścicielami sieci, ze względu na konieczność ustalenia czasu i długości przerwy w nadawaniu
sygnału.
W celu przebudowy kabli optycznych zlokalizowanych w kanalizacji Telekomunikacji Polskiej
S.A., należy do kanalizacji pierwotnej wciągnąć odcinki rur kanalizacji wtórnej.
Do tak przygotowanej kanalizacji wtórnej, zostaną wciągnięte nowe odcinki kabli
światłowodowych z odpowiednią ilością włókien.
W celu przebudowy kabla optycznego zasilającego kamerę przy ul. Lipowej, należy wykonać
pod projektowanym rondem odcinek kanalizacji pierwotnej z rury typu RHDPE 110 na której
zostaną umieszczone odpowiednio studnie kablowe typu SK1. Do tak zaprojektowanego ciągu
zostanie wybudowany odcinek kanalizacji wtórnej z rur typu RHDPE 32/2,9.
Po przestawieniu masztu z kamerą do nowej kanalizacji zostanie wciągnięty odcinek kabla
światłowodowego typu Z-XOTKtd 12J .
Przed i po zakończonej przebudowie na kablu zostaną przeprowadzone niezbędne pomiary
optyczne potwierdzające poprawność wykonania prac montażowych.
Przebudowa kabli koncentrycznych
W kanalizacji telekomunikacyjnej zostały zlokalizowane kable koncentryczne telewizji
kablowej. Kable te zostaną przebudowane do nowych ciągów kanalizacyjnych przy pomocy
wstawek kablowych wykonanych kablami tego samego typu z wykorzystaniem istniejących jak i
nowych złączy.
Całość prac związanych z przebudową kabli, będzie prowadzona pod nadzorem służb
technicznych operatora sieci Vectra Inwestments.
2.9.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący możliwie
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Wszystkie stosowane materiały wchodzące w skład przebudowy sieci telekomunikacyjnej muszą
posiadać odpowiednie atesty i odpowiadać Polskim Normom.
Prace budowlane, należy wykonać pod nadzorem służb Technicznych TP S.A, Vectra
Investments i Miasta. Roboty należy wykonywać zgodnie z prawem budowlanym,
telekomunikacyjnym normami branżowymi i warunkami technicznymi.
Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Nadzoru
Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki
pozytywne.
Odbiór kanalizacji pierwotnej i wtórnej
Należy sprawdzić:
 przebieg trasy kanalizacji przez oględziny pod względem uporządkowania terenu wzdłuż
ciągów kanalizacji w miejscach posadowienia studzien kablowych,
 przebieg kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową,
 drożności rur, wykonanie skrzyżowań z obiektami,
 prawidłowość budowy studni w oparciu o wymogi norm.
-28-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
Odbiór Kabli miedzianych i światłowodowych










Należy sprawdzić:
zgodność tras kablowych,
poprawność wykonania skrzyżowań i zbliżeń kabli doziemnych,
ochrony linii kablowych,
szczelności powłok,
zabezpieczenie kabli przed korozją,
wymiary,
poprawności doboru średnic,
dobór osłon i muf złączowych,
montaż złączy kablowych i osłon złączowych,
wyniki pomiarów wykonanych na kablach przed i po montażu.
2.12
WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO GOSPODARKI ZIELENIĄ
2.12.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych
Planowana inwestycja koliduje z istniejącą zielenią. Przewiduje się konieczność usunięcia
ścinanie drzew z karczowaniem w ilości 10 drzew. Przewiduje się nasadzenia krzewów i bylin z
zaprawą dołów w ilości 285 szt.
2.12.2 Warunki wykonania i odbioru robót
 Karczowanie drzew wymaga zabezpieczenia przed ewentualnym uszkodzeniem mienia,
a przede wszystkim w celu uniknięcia wypadków.
 Jeśli w czasie wykonywania robót zajdzie konieczność usunięcia innych drzew lub
krzewów objętych ochroną prawną inwestor jest zobowiązany do uzyskania stosownej
decyzji.
 Drewno uzyskane z wycinki drzew należy przekazać na rzecz Zarządu Zieleni.
 Roboty ziemne w obrębie zieleni niekolidującej bezpośrednio z inwestycją przewidzianej do zachowania należy prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrożnością; W
razie konieczności cięcia korzeni wykonywać ostrym narzędziem pod kątem prostym w
stosunku do ich osi. Powierzchnie ran należy zabezpieczyć chemicznie preparatem
grzybobójczym. Korzenie grubsze o średnicy powyżej 5cm należy pozostawić.
 Zabrania się magazynowania ziemi i materiałów budowlanych pod koronami drzew.
Należy również zwracać uwagę, aby ruch sprzętu odbywał się poza koronami drzew ze
względu na możliwość uszkodzeń korony drzewa oraz miażdżenie korzeni.
 W przypadku zniszczenia roślin spowodowanego niewłaściwym wykonaniem robót lub
usunięciem roślin bez wymaganego zezwolenia naliczona zostanie kara administracyjna.
 Przed przystąpieniem do realizacji zieleni teren należy dokładnie oczyścić z
zanieczyszczeń budowlanych. Nie dopuszcza się pozostawiana starych elementów i
fragmentów nawierzchni dróg i chodników.
 Zastosowane w opracowaniu projektowym drzewa i krzewy oprócz dostosowania do
warunków klimatycznych, winny się charakteryzować odpornością na warunki miejskie
w tym na okresowe niedobory wody, zasolenie.
 Do nasadzeń należy używać materiału roślinnego z pojemników zgodnego z normą PNR-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których
podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki
drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.
-29-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
 Rośliny należy sadzić w doły całkowicie zaprawione ziemią urodzajną dla drzew o
wymiarach 0,7*0,7m, dla pnączy i większości krzewów 0,5*0,5m.
 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami wg projektu
 Zakładaną zieleń należy objąć roczną pielęgnacją – okres gwarancyjny.
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. Posiadane dokumenty potwierdzające zgodność
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
zamierzenia
budowlanego
z
Zamawiający oświadcza, że teren na którym znajduje się niniejsze zamierzenie inwestycyjne,
objęty są
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lidzbarka
Warmińskiego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim nr LIII/380/10
z dnia 31. marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Zmiany MPZP m Lidzbark Warmiński i
ogłoszonego w Dz.U. Województwa Warmińsko –Mazurskiego Nr 77 poz. 1274 w dniu 04.06,
2010 r..
Wykonawca informuje, że uzyska:
 pozwolenie na budowę po wykonaniu Projektu Budowlanego
 projekt organizacji ruchu na czas budowy
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające
nieruchomością na cele budowlane
jego
prawo
do
dysponowania
Zamawiający Zarząd Powiatu informuje, że posiada prawo do terenu.
3. Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej będzie wykonana w ramach opracowywania projektu budowlanego na
koszt Wykonawcy
4. Wypisy z rejestru gruntów.
Wypisy z rejestru gruntów znajdują się w części graficznej opracowania.
5. Wyniki badań gruntowo wodnych
W dniu 14.03.2011 roku na zlecenie firmy NOW- EKO z Olsztyna mgr A. Oprzyński wykonał
badania terenowe w celu rozpoznania warunków gruntowo- wodnych dla projektu przebudowy ul.
Wysokiej Bramy (przedłużenie Poniatowskiego) – Lipowej – Piłsudskiego w Lidzbarku
Warmińskim.
Wykonano 3 otwory wiertnicze do maksymalnej głębokości wierceń 6,0 m p.p.t. Łącznie
przewiercono 13,0 mb. Otwory wiertnicze wykonano wiertnicą samochodową H20SG , świdrem
spiralnym O 140 mm, bezrurowo. Wyloty wykonanych otworów wiertniczych zniwelowano do
studzienki kanalizacyjnej. Wartości rzędnej przyjętego reperu roboczego wynosi 74,80 m n.p.m.
 Warunki gruntowe:
Podczas badań terenowych stwierdzono występowanie gruntów plejstoceńskich,
wodnolodowcowych piasków drobnoziarnistych, piasków pylastych, piasków
średnioziarnistych, piasków gruboziarnistych, żwiru w stanie średnio zagęszczonym o
stopniu zagęszczenia ID=0,40 oraz lodowcowych glin piaszczystych w stanie plastycznym
o stopniu plastyczności IL=0,40. Zalegają one pod warstwą nasypów niebudowlanych.
 Warunki wodne:
Wykonanymi otworami wiertniczymi do maksymalnej głębokości wierceń 6,0 m p.p.t.
stwierdzono występowanie wody gruntowej w otworze nr 1 na głębokości 5,1 m p.p.t. tj. na
-30-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
rzędnej 70,25 m n.p.m. W pozostałych otworach nie stwierdzono występowania wody
gruntowej.
 Grunty posiadające niekorzystne parametry geotechniczne to nasypy niebudowlane.
 Grunty posiadające korzystne parametry geotechniczne to plejstoceńskie, wodnolodowcowe
piaski drobnoziarniste, piaski średnioziarniste, piaski gruboziarniste, ś żwir w stanie średnio
zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID=0,40 oraz plejstoceńskie lodowcowe gliny
piaszczyste w stanie plastycznym o stopniu plastyczności IL=0,40.
 Stwierdzone warunki gruntowo- wodne należy traktować lokalnie (w niewielkiej odległości
od wykonanego otworu wiertniczego) oraz pamiętać, iż mogą one ulec zmianie.
 Wyniki badań terenowych przedstawiono graficznie- profile słupkowe.
6. Inwentaryzacja zieleni
Inwentaryzacja zieleni załączona jest w postaci tabel i rysunków.
7. Dane dotyczące elementów ochrony środowiska.
Inwestycja nie wymaga konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
8. Dane inwentaryzacyjne.
Inwentaryzacje branż – drogowa, wod.-kan., energetyczna na etapie koncepcji wykonano na
podstawie mapy otrzymanej od Zamawiającego oraz rozpoznania w terenie. Jako uzupełnienie
inwentaryzacji przyjęto dane z warunków technicznych otrzymanych od zarządców sieci.
9. Wykaz posiadanych porozumień, pozwoleń i warunków technicznych
Warunki techniczne porozumienia i pozwolenia załączono do końcu Programu Funkcjonalno –
Użytkowego.
Są to następujące dokumenty:
 Skrócony wypis ze skorowidza działek z dnia 01.02.2011 wydany przez Starostwo
Powiatowe
 Skrócony wypis ze skorowidza działek z dnia 16.02.2011 wydany przez Starostwo
Powiatowe
 Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lidzbarka
Warmińskiego z dnia 01.03.2011 r.
 Warunki Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w
Olsztynie z dnia 20.01.2011 r. na przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia.
 Warunki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 07.03.2011 r. na przebudowę sieci wod. – kan.
 Uzgodnienie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18.02.2011 r. w zakresie
zgodności koncepcji ronda u zbiegu ulic Wysokiej Bramy - Lipowej - Piłsudskiego w
Lidzbarku Warmińskim z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Lidzbarka Warmińskiego
 Pismo z dnia 18.02.2011 r. z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
 Uzgodnienie Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21.02.2011 r.
koncepcji ronda u zbiegu ulic Wysokiej Bramy - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku
Warmińskim
 Uzgodnienie ze Spółdzielnią Warmińską w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28.02.2011 r.
 Warunki TPSA Obszar Pionu w Olsztynie z dnia 22.02.2011 r. przebudowy sieci
telekomunikacyjnych TPSA Obszar Pionu w Olsztynie w związku z budową ronda u zbiegu
ulic Wysokiej Bramy - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
-31-
NOW-EKO – Biuro Projektów Sp. z o.o. w Olsztynie
Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic
Wysokiej Bramy (Poniatowskiego) - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim
 Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej z dn.03.03.2011 wydane przez ENERGAOPERATOR SA Oddział w Olsztynie
 Uzgodnienie z Urzędem Miasta Lidzbark Warmiński
III. CZĘŚĆ GRAFICZNA
Rys nr 1 Koncepcja drogowa Wariant 1(przyjęty)
Rys nr 2 Koncepcja drogowa Wariant 2
Rys nr 3 Koncepcja drogowa szczegółowa w/g Wariantu 1
Rys nr 4 Koncepcja przebudowy sieci i urządzeń infrastruktury.
Opis inwentaryzacji zieleni i gospodarka drzewostanem
Rys nr 5 Inwentaryzacja dendrologiczna.
Rys nr 6 Gospodarka drzewostanem.
Rys. nr 7 Plan nasadzeń
Rys. nr 8 Plan nasadzeń (koncepcja szczegółowa)
IV.
CZĘŚĆ ZAŁĄCZNIKI
Opracował:
Janusz Michałowicz
-32-
Download