plan gospodarki odpadami

advertisement
Załącznik do Programu Ochrony Środowiska
zatwierdzony Uchwałą Nr.XXII/9/05
Rady Gminy Medyka, z dnia 22 luty 2005 roku
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
GMINY MEDYKA
Medyka, 22 luty 2005 roku.
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Tytuł opracowania:
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
GMINY MEDYKA
Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Usługowe „Południe II” Sp. z o.o.
Zakład Pracy Chronionej
Biuro Inżynierii Środowiska i Rozwoju Technologii
ul. Łokietka 98-104
31-334 Kraków
Autorzy opracowania:
dr hab. inż. Janusz Mikuła
mgr inż. Monika Dębowska
mgr inż. Stanisław Gastoł
Wojciech Mikuła
mgr inż. Włodzimierz Rożnowski
Marcin Nalepa
Paweł Kaproń
Kraków, czerwiec 2004 r.
3
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Spis Treści
I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ......................................................................... 7
1.1. Wymagania prawne stawiane gminnym planom gospodarki odpadami ......................... 7
II. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z II POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA I
PLANÓW WYŻSZEGO RZĘDU ........................................................................................... 10
2.1. Ramy prawne gospodarki odpadami w UE ................................................................... 10
2.2. Cele polityki ekologicznej państwa w zakresie gospodarki odpadami ......................... 10
2.3. Cele i zadania w gospodarce odpadami zawarte w Krajowym Planie Gospodarki
Odpadami (KPGO) ............................................................................................................... 13
2.4. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego .................... 18
2.5. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego ............ 19
2.5.1. Sektor komunalny .................................................................................................. 19
2.5.2. Sektor gospodarczy ................................................................................................ 22
2.5.3. Odpady niebezpieczne............................................................................................ 25
III. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU STRATEGICZNEGO ROZWOJU
POWIATU PRZEMYSKIEGO ORAZ GMINY MEDYKA................................................... 27
1.Uwarunkowania wynikające z planu strategicznego rozwoju powiatu przemyskiego ..... 27
2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII ROZWOJU GMINY
MEDYKA ............................................................................................................................ 28
IV. DANE PODSTAWOWE O GMINIE. CHARAKTERYSTYKA GMINY....................... 30
4.1. Położenie ....................................................................................................................... 30
4.2. Ludność ......................................................................................................................... 30
4.3. Użytkowanie terenu....................................................................................................... 31
4.4. Rolnictwo ...................................................................................................................... 32
4.5. Rynek pracy................................................................................................................... 34
4.6. Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna i hydrogeologiczna istotna z punktu
widzenia lokalizacji obiektów gospodarki odpadami .......................................................... 35
V. GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE MEDYKA – STAN AKTUALNY ............... 38
5.1. Sektor komunalny ......................................................................................................... 38
5.2. Komunalne osady ściekowe .......................................................................................... 39
5.3. Odpady opakowaniowe ................................................................................................. 39
5.4. Sektor gospodarczy ....................................................................................................... 40
5.4.1. Odpady przemysłowe ............................................................................................. 40
5.4.2. Odpady medyczne i weterynaryjne ........................................................................ 48
5.4.3. Wyeksploatowane pojazdy..................................................................................... 50
5.4.4. PCB ........................................................................................................................ 50
5.4.5. Oleje odpadowe ...................................................................................................... 51
5.4.6. Baterie i akumulatory ............................................................................................. 51
5.4.7. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ...................................................... 53
5.5. Odpady azbestowe......................................................................................................... 54
5.6. Podsumowanie .............................................................................................................. 56
VI. PROGNOZA ILOŚCI WYTWORZONYCH ODPADÓW .............................................. 60
6.1. Metodyka opracowania prognozy ................................................................................. 60
6.2. Prognoza ilości wytworzonych odpadów komunalnych ............................................... 64
6.3. Prognoza ilości wytworzonych odpadów z sektora gospodarczego ............................. 76
6.3.1. Odpady przemysłowe ............................................................................................. 76
6.3.2. Odpady medyczne i weterynaryjne ........................................................................ 79
VII. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ ....................................................................................... 80
7.1. Cele i kierunki działań w sektorze komunalnym ..................................................... 80
7.2. Cele i kierunki działań w sektorze gospodarczym ........................................................ 82
5
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
7.3. Odpady z jednostek służby zdrowia i z jednostek weterynaryjnych ............................. 83
7.4. Odpady z pojazdów samochodowych ........................................................................... 83
7.5. Odpady azbestowe......................................................................................................... 84
7.6. PCB ............................................................................................................................... 86
7.7. Oleje odpadowe ............................................................................................................. 86
7.8. Baterie i akumulatory .................................................................................................... 86
VIII. ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ....... 88
8.1. Ogólne założenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi .................................. 88
8.2. Krótki przegląd metod prowadzenia gospodarki odpadami .......................................... 89
8.2.1. Odpady zmieszane.................................................................................................. 89
8.2.2. Surowce wtórne ...................................................................................................... 90
8.2.3. Odpady kompostowalne (bioodpady) .................................................................... 90
8.2.4. Zagospodarowanie odpadów zmieszanych i balastu ............................................. 91
8.3. Selektywna zbiórka odpadów........................................................................................ 92
8.3.1. Surowce wtórne i biomasa .................................................................................... 93
8.3.2. Odpady wielkogabarytowe ..................................................................................... 94
8.3.3. Odpady niebezpieczne............................................................................................ 94
8.4. Umocowania prawne gospodarki odpadami komunalnymi .......................................... 95
8.4.1. Gmina ......................................................................................................................... 95
8.4.2. Powiat ..................................................................................................................... 97
8.4.3. Mieszkaniec ............................................................................................................ 97
8.4.4. Podmioty gospodarcze ........................................................................................... 98
8.5. Gmina Medyka ............................................................................................................. 99
8.5.1. Modele systemu gospodarki odpadami dla gminy Medyka ................................. 100
8.6. Wytyczne techniczno-logistyczne systemu ................................................................. 103
8.6.1. Zbiórka odpadów zmieszanych ............................................................................ 103
8.6.2. Zbiórka surowców wtórnych ................................................................................ 103
8.6.3. Zbiórka bioodpadów ............................................................................................ 104
8.6.4. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych ............................................................... 104
8.6.5. Zbiórka odpadów niebezpiecznych ...................................................................... 105
8.6.6. Środki transportu .................................................................................................. 105
8.6.7. Zakład Zagospodarowania Odpadów ................................................................... 106
8.6.8 Zakład Recyklingu ................................................................................................ 106
8.6.9. Kompostownia ..................................................................................................... 107
8.6.10. Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych ........................................... 108
8.6.11. Zakład utylizacji odpadów budowlanych ........................................................... 109
8.6.12. Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych......................................... 110
8.7. Podsumowanie ............................................................................................................ 111
IX.
SZACUNKOWE KOSZTY WDROŻENIA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA POWIATU PRZEMYSKIEGO .................................................................................... 118
X. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO
................................................................................................................................................ 122
XI. LOKALNA KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA ................................... 126
XII. ORGANIZACJA I ZASADY MONITORINGU SYSTEMU GOSPODARKI
ODPADAMI NA TERENIE GMINY MEDYKA ................................................................. 132
Spis tabel ................................................................................................................................ 136
Streszczenie. ........................................................................................................................... 138
Rysunek 1. Proponowany zasięg obsługi przez Zakład Zagospodarowania Odpadów .... Error!
Bookmark not defined.
Rysunek 2. Schemat systemu gospodarki odpadami ............... Error! Bookmark not defined.
6
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Formalną podstawą opracowania jest umowa zawarta w dniu 11.02.2004 r. pomiędzy
Urzędem Gminy Medyka, Medyka 288 a Przedsiębiorstwem Usługowym „Południe II” z
siedzibą w Krakowie, ul. Łokietka 98-104.
1.1. Wymagania prawne stawiane gminnym planom gospodarki odpadami
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.. U. z 2001 Nr 62 poz. 628 z późniejszymi
zmianami) w rozdziale III określa ramy i zakres planów gospodarki odpadami oraz sposób i
tryb ich uzgadniania:
Art. 15.
Plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną
państwa.
Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami powinien być opracowywany
zgodnie z planami wyższego szczebla.
Krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami określa w
szczególności:
1) rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom
odzysku lub unieszkodliwienia,
2) rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwienia
odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,
3) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania
ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego
postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających
biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,
4) projektowany system gospodarowania odpadami.
Krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie
rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz
przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem
odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki
samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i
weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.
5. 1. Sporządzanie wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami
jest procesem wieloetapowym i cyklicznie ponawianym, obejmującym:
1) zaplanowanie procesu, wybór zespołu opracowującego projekt planu
gospodarki odpadami, złożonego z osób posiadających doświadczenie w
zakresie planowania strategicznego oraz wiedzę na temat istniejących
systemów gospodarki odpadami i wariantowych rozwiązań technicznych
dotyczących gospodarki odpadami;
2) ocenę realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami;
3) zebranie podstawowych informacji charakteryzujących obszar, dla którego
jest sporządzany plan gospodarki odpadami, w tym określenie:
a) położenia geograficznego obszaru, dla którego jest sporządzany
plan gospodarki odpadami, z ewentualnym jego podziałem na
7
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
rejony pomocnicze (w szczególności powiaty, gminy, sołectwa,
strefy przemysłowe czy rejony obsługi),
b) sytuacji demograficznej i gospodarczej, w tym przedstawienie
informacji o wielkości i rozmieszczeniu ludności, z uwzględnieniem
zabudowy zagrodowej oraz jedno- i wielorodzinnej, rodzaju i
zakresu działalności, wskutek której są wytwarzane odpady,
obiektach infrastruktury, terenach zieleni i zadrzewień;
c) danych dotyczących działalności przemysłowej, w tym
przedstawienie informacji o liczbie podmiotów wraz z rodzajem ich
produkcji lub działalności oraz określeniem wielkości podmiotów w podziale na małych, średnich i dużych przedsiębiorców;
4) określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami;
5) ustalenie przewidywanych zmian czynników związanych z gospodarką
odpadami;
6) wariantowe przedstawienie strategii oraz celów i zadań;
7) wybór strategii oraz celów i zadań, po przeprowadzeniu konsultacji z
zainteresowanymi podmiotami;
8) ustalenie długoterminowego programu strategicznego obejmującego okres
co najmniej 8 lat;
9) ustalenie krótkoterminowego planu działań obejmującego okres 4 lat;
10) przygotowanie, w przypadku planów wojewódzkich, prognozy oddziaływania
projektu planu na środowisko, a w przypadku planów powiatowych i gminnych
- przeprowadzenie analizy oddziaływania projektu planu na środowisko;
11) opracowanie projektu planu gospodarki odpadami;
12) przeprowadzenie procesu konsultacji i opiniowania;
13) uchwalenie planu.
2. Ocena realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami nie dotyczy sporządzania
pierwszego projektu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki
odpadami.
3. Jeżeli dla danego obszaru zostały wyznaczone określone cele lub zadania w planie
gospodarki odpadami wyższego szczebla, to sposób realizacji tych celów i zadań
powinien zostać zawarty również w planie gospodarki odpadami, który dotyczy danego
obszaru.
Propozycje lokalizacji dla obiektów gospodarki odpadami zawarte w planach gospodarki
odpadami
uwzględniają
ustalenia
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego lub wskazują konieczność zmiany tych ustaleń.
§ 6. 1. Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami są sporządzane w formie
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz w formie pisemnej.
2. Plany, o których mowa w ust. 1, zawierają co najmniej następujące rozdziały:
1) wstęp;
2) analizę stanu gospodarki odpadami;
3) prognozę zmian;
4) założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami;
5) zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat;
6) harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat;
7) wnioski z prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko w
przypadku planów wojewódzkich i wnioski z analizy oddziaływania projektu
planu na środowisko w przypadku planów powiatowych i gminnych oraz
sposób ich uwzględniania w planie;
8) sposób monitoringu i oceny wdrażania planu;
9) streszczenie w języku niespecjalistycznym.
3. Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami przedstawia się graficznie przy pomocy systemów informacji
8
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
geograficznych (GIS), wprowadzonych dla potrzeby obsługi wojewódzkiej bazy danych
dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi.
4. Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w powiatowym i
gminnym planie gospodarki odpadami przedstawia się graficznie przy pomocy dowolnej
techniki.
9
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
II. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z II POLITYKI EKOLOGICZNEJ
PAŃSTWA I PLANÓW WYŻSZEGO RZĘDU
2.1. Ramy prawne gospodarki odpadami w UE
Dyrektywa Rady 75/442/EEC w sprawie odpadów, zmieniona dyrektywą Rady
91/156/EEC, określa ramy prawne dla gospodarki odpadami w Unii Europejskiej. Dyrektywa
ta nakłada na państwa członkowskie wymóg zapewnienia odzysku lub usuwania odpadów w
sposób nie zagrażający życiu ludzkiemu i nie powodujący szkód w środowisku. Państwa
członkowskie mają obowiązek wprowadzenia zakazu wyrzucania i zwałowania odpadów
oraz zakazu funkcjonowania niekontrolowanych wysypisk odpadów. Dyrektywa ustanawia
hierarchię zasad dotyczących odpadów:
1. Państwa członkowskie mają obowiązek zapobiegać tworzeniu się lub ograniczać ilość
odpadów i ich szkodliwość.
2. Jeżeli działania wymienione w pkt.1 nie są możliwe, państwa członkowskie powinny
propagować odzysk odpadów poprzez takie działania, jak recykling.
3. Składowanie odpadów na wysypiskach lub ich spalanie.
Państwa członkowskie mają obowiązek utworzenia zintegrowanego systemu
urządzeń technicznych do usuwania odpadów, aby umożliwić Wspólnocie jako całości
osiągnięcie samowystarczalności w usuwaniu odpadów. Dyrektywa określa, że zgodnie z
zasadą zanieczyszczający płaci koszty usuwania odpadów muszą być pokryte przez
jednostki posiadające odpady i/lub producentów wyrobów, z których odpady pochodzą.
W Polskich odpadach komunalnych zużyte opakowania, a szczególnie opakowania
jednorazowego użycia, są głównym składnikiem. Ich udział określany jest wagowo na ok.
30%, a w ujęciu objętościowym wynosi ok. 50%. Szczegółowe przepisy Unii w zakresie
odpadów z opakowań zawarte są w dyrektywie 94/62/EEC. Cele dotyczące odzyskiwania i
recyklingu określone w dyrektywie muszą być wdrożone w ciągu pięciu lat od uchwalenia
aktów prawnych wdrażających dyrektywę w państwach członkowskich. Postanowiono, że:
 50 - 65% odpadów z opakowań musi być odzyskane;
 25 - 45% wszystkich odpadów z opakowań musi być poddane recyklingowi, przy czym co
najmniej 15% każdego materiału, z którego zrobiono opakowanie, musi być poddane
recyklingowi.
Zgodnie z tą dyrektywą recykling obejmuje przetworzenie i organiczny recykling
(kompostowanie). Pojęcie recykling w ww. dyrektywie nie obejmuje spalania. Polska jako
członek Unii Europejskiej musi się podporządkować tym wymaganiom.
2.2. Cele polityki ekologicznej państwa w zakresie gospodarki odpadami
Nadrzędnym celem polityki w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie
powstawaniu odpadów poprzez rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie
surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe
unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych.
Cel nadrzędny o charakterze ogólnym został uszczegółowiony poprzez określenie
celów krótkoterminowych, średnioterminowych oraz perspektywicznych.
10
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Cele te uwzględniają potrzebę realizacji zasad zrównoważonego rozwoju,
zobowiązań ustalonych na szczeblu międzynarodowym oraz wymogów prawa Unii
Europejskiej (w szczególności tzw. dyrektywy ramowej o odpadach). Cele krótkoterminowe,
z kolei, odnoszą się do problemów wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami
w przeszłości i związanych z tym zagrożeń środowiska.
W szczególności priorytetami krótkookresowymi, odnoszącymi się bezpośrednio do
działań związanych z gospodarowaniem odpadami są:

uszczegółowienie zasad gospodarowania takimi odpadami, jak: oleje
odpadowe, odpady PCB/PCT, zużyte baterie i akumulatory, odpady z
produkcji dwutlenku tytanu, osady ściekowe, opakowania;

sprecyzowanie zasad zmniejszania zagrożeń środowiska stwarzanych przez
azbest,

określenie
szczegółowych
warunków
postępowania
z
odpadami
(wykorzystywania, termicznego przekształcania odpadów i stosowania innych
form unieszkodliwiania, składowania, transportu itp.),

przygotowanie
programów
likwidacji
odpadów
niebezpiecznych,
zawierających metale ciężkie (rtęć, ołów, kadm) i trwałe zanieczyszczenia
organiczne (PCB) zarówno odpadów wytwarzanych jak i już
nagromadzonych, a także przyspieszenie realizacji programu likwidacji
mogilników z nieodpowiednimi dla dzisiejszych zabiegów agrotechnicznych
środkami ochrony roślin i innymi substancjami niebezpiecznymi,

identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych
składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz
rekultywacji terenów zdegradowanych,

przygotowanie programu działań zmierzających do zmniejszenia zawartości
metali ciężkich w bateriach,

zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów,
wspólnotowymi zasadami bliskości i samowystarczalności,

ograniczania ilości odpadów składowanych na składowiskach,

utrzymywanie średniej rocznej ilości odpadów komunalnych na poziomie 300
kg na mieszkańca.
zgodnie
ze
Priorytety krótkookresowe wymagają podjęcie szeregu działań zmierzających do
wprowadzenia instrumentów organizacyjnych, informacyjnych i ekonomicznych oraz
mechanizmów rynkowych. Wśród nich wymienić można:

tworzenie nowych struktur organizacyjnych i systemów identyfikacji, ewidencji
i rejestracji odpadów oraz zakładów unieszkodliwiania odpadów,

opracowanie koncepcji budowy zintegrowanej sieci zakładów odzysku i
unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów
niebezpiecznych,

rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych
instrumentów ekonomicznych, jak kaucje, opłaty produktowe, system
preferencji podatkowych,

wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod
postępowania z odpadami,
11
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII

przeprowadzenie ogólnokrajowej inwentaryzacji instalacji do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów,

rozpoczęcie prac nad skonstruowaniem odpowiedniego systemu cyklicznej
sprawozdawczości dotyczącej gospodarowania odpadami zarówno na
potrzeby kraju, jak i Wspólnoty Europejskiej (co 3 lata).
W horyzoncie czasowym 2003-2010 przewidywane są działania intensyfikujące te,
które zostały założone w priorytetach krótkoterminowych (np. realizację planów gospodarki
odpadami). Ponadto przewiduje się w szczególności:

dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych
w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze
stanem z roku 1990.

wdrożenie w całym kraju systemów selektywnej
komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych,

tworzenie kompleksowych systemów odzysku surowców wtórnych z odpadów,
m.in. makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, odpadów gumowych, puszek
aluminiowych; odzyskiwanie i recykling co najmniej 50% papieru i szkła,

stworzenie kompleksowego systemu odzysku, w tym recyklingu materiałów z
odpadów opakowaniowych, w tym jednolitego systemu ewidencji tych
odpadów; opracowanie i wdrożenie harmonogramu osiągnięcia określonego
stopnia odzysku i recyklingu, z uwzględnieniem Dyrektywy Rady i Parlamentu
Europejskiego 94/62/WE w sprawie opakowań, zużytych akumulatorów i
baterii);

zewidencjonowanie urządzeń zanieczyszczonych PCB i podjęcie działań
technicznych dla eliminacji tych urządzeń i bezpiecznego usuwania olejów
odpadowych, zawierających powyżej 50 ppm PCB/PCT,

wprowadzenie systemów ewidencji zakładów posiadających rocznie ponad
500 litrów olejów odpadowych,

podejmowanie działań w celu eliminacji PCB, w tym, w pierwszej kolejności
przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń zawierających powyżej 5 litrów
PCB oraz do końca 2010 r. oczyszczenie wszelkich urządzeń i instalacji
zawierających te substancje;

tworzenie rynków zbytu dla materiałów z odzysku,

rozpoczęcie budowy systemu zintegrowanej sieci zakładów odzysku i
unieszkodliwiania odpadów (powiązanej z innymi państwami Unii
Europejskiej), szczególnie odpadów niebezpiecznych;

realizacja programu likwidacji mogilników, w których składowane są
przeterminowane środki ochrony roślin i inne substancje niebezpieczne;

opracowanie i stopniowe wdrażanie narodowej strategii redukcji ilości
składowanych odpadów ulegających biodegradacji, z uwzględnieniem
Dyrektywy Rady 1993/31/WE w sprawie składowania odpadów,

składowanie jedynie unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych,

zakończenie realizacji programu termicznego przekształcania odpadów
medycznych;

wycofanie z produkcji i użytkowania substancji i materiałów niebezpiecznych
reglamentowanych przez dyrektywy UE i międzynarodowe przepisy prawne.
12
zbiórki
odpadów
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
2.3. Cele i zadania w gospodarce odpadami zawarte w Krajowym Planie
Gospodarki Odpadami (KPGO)
Szacuje się, że w Polsce zostaną wytworzone w latach 2006-2014 następujące ilości
odpadów niebezpiecznych:
 2006 r. – 2 110 tys. Mg,
 2010 r. – 2 124 tys. Mg
 2014 r. – 2 191 tys. Mg.
W stosunku do roku 2000 należy oczekiwać wzrostu ilości odpadów niebezpiecznych
o ok. 34% w roku 2006, ok. 35% w roku 2010 oraz ok. 39% w roku 2014.
Cele i zadania w gospodarowaniu odpadami
Sektor komunalny
W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami w części dotyczącej odpadów pochodzących
z sektora komunalnego przy rozpatrywaniu poszczególnych rozwiązań technicznych wzięto
pod uwagę konieczność:
 odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dla osiągnięcia w 2010 r. redukcji ilości tych
odpadów kierowanych do składowania do poziomu 75% odpadów
wytworzonych w 1995 r. (4 380 tys.), redukcji do poziomu 50% odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji składowanych w roku 2013 (również
w odniesieniu do odpadów wytworzonych w 1995 r.),
 zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do osiągnięcia
w roku 2007:
 poziomu odzysku – 50%,
 poziomu recyklingu – 25%,
 wydzielenia odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów
komunalnych przez selektywną zbiórkę; założono uzyskanie co najmniej 20%
poziomu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych wydzielonych w
2006 r. oraz 50% poziomu w roku 2010. Założony poziom selektywnej zbiórki
w 2014 r. – 70%.
 Wydzielenia odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów
komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę zapewniającą uzyskanie co
najmniej 15% poziomu selektywnej zbiórki – w roku 2006, 40% w roku 2010
oraz 60% w roku 2014,
 Wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych
poprzez ich selektywną zbiórkę celem unieszkodliwienia; założony poziom
selektywnej zbiórki: 15% odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze
strumienia odpadów komunalnych w 2005 r., 50% w 2010 r. i 80% w 2014 r.
Realizacja wyżej wymienionych celów w zakresie redukcji odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji (odpady organiczne pochodzące z gospodarstw domowych, tzw.
odpady zielone, komunalne osady ściekowe, odpady papieru i tektury, materiały naturalne
typu drewno, tekstylia) wymagać będzie budowy w Polsce do roku 2006 instalacji odzysku i
unieszkodliwiania o łącznej przepustowości na poziomie ok. 720 tys. Mg odpadów, w tym:
13
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII


680 tys. Mg odpadów typu organicznego wchodzących w strumień odpadów
komunalnych,
około 36 tys. Mg komunalnych osadów ściekowych (ok. 10% całości
wytworzonych osadów).
Odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) prowadzone będzie głównie metodami
kompostowania i fermentacji beztlenowej.
Preferuje się kojarzenie gospodarki odpadami komunalnymi, ulegającymi biodegradacji z
gospodarką odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji z gospodarką komunalnymi
osadami ściekowymi i budowę wspólnych zakładów odzysku i unieszkodliwiania.
Uzyskanie do roku 2007 poziomu 48% recyklingu odpadów opakowaniowych papieru i
tektury wiąże się z budową systemu zbiórki tych opakowań, budową zakładów segregacji
oraz uszlachetniania pozyskanych surowców oraz docelowo budową instalacji termicznego
przekształcania odpadów. Instalacje te powinny zabezpieczyć przyjmowanie w roku 2007 ok.
1 800 tys. Mg odpadów papieru i tektury.
W omawianym okresie 2003-2006 w sektorze komunalnym powinny być również podjęte
działania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia wydzielenia w ramach selektywnej
zbiórki:



20% odpadów wielkogabarytowych (200 tys. Mg),
15% odpadów budowlanych (370 tys. Mg),
15% odpadów niebezpiecznych (17 tys. Mg wchodzących w strumień
odpadów komunalnych).
Należy również uwzględnić budowę odpowiednich linii technologicznych demontażu i
sortowania zebranych odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, a także budowę
gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych przed ich transportem do instalacji
unieszkodliwiania.
W okresie od 2007-2010 r. powinna nastąpić intensyfikacja działań, które spowodują
rozbudowę i budowę nowych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym instalacji
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, związanych także z termicznym przekształcaniem
odpadów. Łączna przepustowość obiektów w tym sektorze określona jest na poziomie 4 100
tys. Mg w skali roku. Instalacje związane z kompostowaniem, fermentacją beztlenową,
biologiczno-mechanicznym przetwarzaniem oraz termicznym przekształceniem powinny
mieć przepustowość na poziomie 3 270 tys. Mg w skali roku. Na tę przepustowość składają
się:
 organiczne odpady komunalne – 2 070 tys. Mg,
 osady ściekowe – 150 tys. Mg,
 odpady opakowaniowe z papieru – 1 050 tys. Mg.
W wymienionym okresie następować powinna dalsza rozbudowa i budowa instalacji
demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych. Budowa i eksploatacja
instalacji odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów spowoduje znaczną
redukcję ilości odpadów składowanych. Szacuje się, że pojemność składowisk odpadów
komunalnych w Polsce w okresie do 2006 r. wynosić powinna 47 937 tys. m 3, w latach 20072010 – 44 580 tys. m3, a w latach 2011 – 2014 – 40 715 tys. m3.
Zamykać się będzie stare składowiska nie spełniające wymogów technicznych oraz
dążyć do maksymalnego ograniczenia ilości składowisk w kraju. Szacuje się, że w okresie do
2006 r. powstanie w kraju ok. 50 nowoczesnych ponadlokalnych składowisk, a w latach
2006-2010 dalszych 50 obiektów.
14
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Sektor gospodarczy
Na podstawie analizy stanu gospodarki odpadami wytwarzanymi w sektorze
gospodarczym wskazano, zgodnie z wytycznymi zawartymi w „II Polityce ekologicznej
państwa”, następujące cele do osiągnięcia w latach 2003-2014:







dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w
procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem
z 1990 r. (w 1990 r. procesom odzysku poddawano 77,1 mln Mg),
rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych
instrumentów ekonomicznych,
wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich
zagospodarowywania (bazy danych),
identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych
składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz
rekultywacji terenów zdegradowanych,
wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem
odpadami, w tym prowadzenie monitoringu,
rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami
odzysku i ponownego zastosowania odpadów,
kontynuację
prac
badawczo-rozwojowych
dotyczących
technologii
małoodpadowych oraz technologii odzysku i ponownego użycia odpadów.
Potrzeby organizacyjne:












rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach
gospodarczych,
kontrola i monitoring wytwórców odpadów i podmiotów posiadających
instalacje do unieszkodliwiania odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność
ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i
zaleceniami,
dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystszych w
odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie
wszystkich składników przerabianych surowców,
uczestniczenie wytwórców odpadów z sektora gospodarczego w programach
zarządzania środowiskowego (normy ISO serii 14 000),
kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do
zapobiegania/minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszania ich
szkodliwości,
kontynuacja
badań
nad
nowymi
technologiami
w
zakresie
odzysku/unieszkodliwiania odpadów,
organizacja systemu zbiórki, magazynowania i transportu odpadów
powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
ewidencja systemu zbiórki, magazynowania i transportu odpadów
powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
ewidencja zakładowych składowisk odpadów przemysłowych,
uwzględnienie w planach gospodarki odpadami na poziomie powiatu i gminy
wykazu zwałowisk odpadów wydobywczych przeznaczonych do odzysku lub
rekultywacji,
sporządzenie
wykazu
terenów
pogórniczych
zdegradowanych,
przeznaczonych do rekultywacji,
prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla małych i średnich
podmiotów gospodarczych, mające na celu zwiększenie stopnia odzysku
15
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII





wytwarzanych przez nich odpadów, oraz wykorzystywanie istniejących już
instalacji do zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów w celu
ograniczenia do minimum ich składowania,
opracowanie list rankingowych składowisk przeznaczonych do likwidacji lub
modernizacji oraz terenów zdegradowanych przeznaczonych do rekultywacji,
utworzenie nowej struktury lub wykorzystanie istniejącej, prowadzącej bazę
danych o najlepszych dostępnych technikach (BAT/BREF) dla przemysłu i
usług związanych z wytwarzaniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów
oraz wydającej rekomendacje i wytyczne dotyczące zużycia materiałów,
energii i wody w procesach produkcyjnych,
opracowanie strategii nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i
niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego,
organizacja systemu nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i
niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM)
oraz odpadów wysokiego ryzyka (HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz
oraz ich wyłączenie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt,
monitoring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym.
Potrzeby inwestycyjne












budowa 6 instalacji do stabilizacji odpadów przy wykorzystaniu odpadów z
przemysłu energetycznego – do zagospodarowania osadów ściekowych,
szlamów, zawiesin o wydajności 120 m3/h,
budowa 8 instalacji do wytwarzania betonów samozagęszczalnych o
wydajności 120 m3/h z zastosowaniem popiołów lotnych,
budowa 8 nowych i modernizacja 15 obecnie istniejących instalacji
przygotowujących materiały na bazie odpadów z przemysłu energetycznego d
wykorzystania w technologiach górniczych – podsadzania podziemnych
wyrobisk górniczych o wydajności 100 tys. Mg/rok,
budowa 2 linii technologicznych do przetwarzania produktu odsiarczania
spalin metodą półsuchą na materiał przydatny do stabilizacji gruntu,
makroniwelacji, rekultywacji i budowy dróg. Wydajność linii technologicznej
powinna wynosić 15 tys. Mg/rok,
budowa 3 instalacji aktywacji popiołów konwencjonalnych jako dodatku
poprawiającego parametry użytkowe betonu,
budowa 4 instalacji do produkcji spoiw cementujących dla potrzeb
budownictwa drogowego i geotechnicznego na bazie popiołów
konwencjonalnych i fluidalnych. Wydajność instalacji 7,0 Mg/h,
budowa instalacji do wytwarzania kruszyw granulowanych na bazie popiołu
lotnego i żużla. Wydajność instalacji 50 tys. m3/rok,
budowa 9 instalacji do wytwarzania materiałów do makroniwelacji i
rekultywacji terenu przy wykorzystaniu odpadów energetycznych. Wydajność
instalacji ok. 36 tys. m3/rok,
budowa instalacji do wytwarzania spoiw cementowo-popiołowych
zastępujących cement. Wydajność instalacji 100 tys. Mg/rok,
budowa 10 instalacji do produkcji mieszanek dla drogownictwa na bazie
odpadów energetycznych do wykonywania stabilizacji gruntów, podbudów,
nawierzchni drogowych o wydajności 30 tys. m3/rok,
budowa 6 instalacji do magazynowania popiołu lotnego z okresu szczytu
zimowego na okres letni o pojemności 60 tys. m3,
rekultywacja składowisk, dla których brak jest możliwości odzysku
nagromadzonych odpadów,
16
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII







modernizacja składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów
ekologicznych,
budowa systemu do unieszkodliwiania odpadów poubojowych:
urządzenie zbiornic zwierząt padłych,
modernizacja istniejących zakładów utylizacyjnych,
budowa 4 nowych zakładów utylizacyjnych,
dostosowanie istniejących instalacji do spalania mączek i tłuszczów do norm
obowiązujących w UE,
wdrożenie instalacji do wdmuchiwania pyłów stalowniczych o zawartości >
10% Zn w hutach żelaza i stali.
Odpady niebezpieczne
W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami w części dotyczącej odpadów
niebezpiecznych przy rozpatrywaniu poszczególnych rozwiązań technicznych wzięto pod
uwagę konieczność:
 całkowitego zniszczenia i wyeliminowania PCB ze środowiska do 2010 r.
poprzez kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminację lub
unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB,
 zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych do roku 2007 zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie
rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i
poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719),
 zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów
zawierających azbest i zdeponowania ich na wyznaczonych składowiskach w
sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie,
 likwidacji do 2010 r. mogilników zawierających przeterminowane środki
ochrony roślin,
 zapewnienie odzysku i recyklingu zużytych urządzeń chłodniczych i
klimatyzacyjnych zwierających freony CFC HCFC do 2007 r. zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie
rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i
poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719),
 zapewnienia odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 minimalizacji ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych
wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego
przekształcania, poprzez zastosowanie segregacji odpadów u źródła ich
powstawania, a także poprzez eliminację nieprawidłowych
praktyk w
gospodarce odpadami medycznymi.
Potrzeby organizacyjne
Organizacja gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) i stacji
przeładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON). Punkty gromadzenia odbierałyby
odpady niebezpieczne (w tym zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne jako zawierające
odpady niebezpieczne) od mieszkańców i przeterminowane odczynniki chemiczne ze szkół
niższego szczebla bez ponoszenia opłat, odpłatnie zaś (na zasadzie usługi) od małych i
średnich przedsiębiorstw.
Zadaniem stacji przeładunkowych (jedna na ok. 50 punktów gminnych) będzie
magazynowanie, przygotowywanie do wysyłki i przesyłanie do właściwych instalacji
zebranych odpadów. Transport odpadów niebezpiecznych do i ze stacji przeładunkowych
17
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
może być realizowany bądź środkami własnymi będącymi na wyposażeniu stacji lub poprzez
specjalistyczne firmy transportowe posiadające stosowne zezwolenia. Koszty
unieszkodliwiania odpadów zebranych od mieszkańców i ze szkół powinny być pokrywane z
funduszy gminnych.
Konieczne jest również doskonalenie istniejącej zbiórki odpadów: akumulatorów,
olejów itp. W sieciach organizowanych przez producentów i organizacje odzysku. Ponadto
celowym jest prowadzenie kontroli prawidłowości gospodarki odpadami poprzez kontynuację
dotychczasowych działań w zakresie monitoringu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a
także wdrażanie technik minimalizacji powstawania odpadów u źródła powstawania.
Potrzeby inwestycyjne
Dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami niebezpiecznymi niezbędne
jest:

wybudowanie instalacji do termicznego przekształcania szerokiej gamy
odpadów niebezpiecznych o wydajności 20 tys. Mg/rok lub alternatywnie
instalacji do plazmowego spalania odpadów.

Wybudowanie ogólnokrajowego składowiska odpadów niebezpiecznych o
pojemności 500 tys. Mg,

Budowa 40 składowisk dla odpadów azbestowych o łącznej pojemności 6 650
tys. Mg lub alternatywnie dobudowanie oddzielnych kwater dla odpadów
azbestowych na istniejących składowiskach odpadów,

Modernizacja lub wybudowanie nowych składowisk na odpady niebezpieczne
w hutach metali nieżelaznych: miedzi, ołowiu, cynku i aluminium,

Uruchomienie instalacji do unieszkodliwiania urządzeń chłodniczych,

Budowa stacji do dekontaminacji transformatorów zawierających PCB,

Uruchomienie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych (po usunięciu elementów szczególnie
niebezpiecznych typu: elementy zawierające rtęć, PCB, akumulatory i baterie
itp.),

Budowa 2 492 gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych
(GPZON),

Budowa 43 stacji przeładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON).
2.4. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego zakłada się
budowę nowych, rozbudowę lub modernizacje istniejących składowisk odpadów
komunalnych. Przyjęto zasadę, że każda gmina w województwie będzie miało składowisko
odpadów komunalnych lub będzie miała zapewniony dostęp do grupowych składowisk
odpadów. Przyjęto kierunkowy model gospodarki odpadami (w oparciu o normy i standardy
Unii Europejskiej) zakładający przejście od dotychczasowej metody polegającej na
składowaniu całości wytworzonych odpadów na składowiskach, do nowoczesnych sposobów
18
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
unieszkodliwiania odpadów z wcześniejszą ich segregacją „u źródła”. W okresie
kierunkowym funkcjonować będą następujące obiekty gospodarki odpadami:
- Istniejące, rozbudowywane, modernizowane i nowe składowiska odpadów, które
przejmować będą z upływem czasu coraz to mniejsze ilości odpadów
- Zakłady Zagospodarowania Odpadów tj. spalarnie, kompostownie, sortownie itp.
- Spalarnie odpadów medycznych
- Elementem wspomagającym będzie sieć podkarpackich zakładów produkcyjnych
wykorzystujących odpady z segregacji
Ustalono również, ze istniejące „dzikie wysypiska śmieci i mogilniki zostaną sukcesywnie
zlikwidowane.
2.5. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
2.5.1. Sektor komunalny
Poniżej podano cele, kierunki działań i plan działań zawarty w Wojewódzkim planie
Gospodarki Odpadami dla odpadów komunalnych. Podane cele są zgodne z celami
nadrzędnymi polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami.
19
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
Tabela 1. Cele, kierunki działań i plan działań zawarty w Wojewódzkim planie Gospodarki
CELE EKOLOGICZNE
Długookresowe do roku 2014
KIERUNKI I PLAN DZIAŁAŃ
Kierunki działań:
1.
Podnoszenie świadomości obywateli, w szczególności
w zakresie minimalizacji wytwarzania
odpadów.
2. Wprowadzanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym
budowa Zakładów Zagospodarowania Odpadów (sortowanie, kompostowanie, obiekty termicznego
unieszkodliwiania odpadów, składowiska o funkcji ponadlokalnej, firmy recyklerskie)
3. Dążenie do kontroli przez gminy lub powiaty nad Zakładami Zagospodarowania Odpadów, co jest
istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami
4. Konsekwentne wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów na obszarze całego województwa
Założenia:
5. Sukcesywna eliminacja odpadów ulegających biodegradacji z odpadów kierowanych na
1. Deponowanie w roku 2014 na składowiskach
składowiska
nie więcej niż 53% wszystkich odpadów
6. Wdrażanie systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych ze strumienia
komunalnych
odpadów komunalnych
2. Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie
7. Rozwój systemów zbiórki i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych
więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości
8. Modernizacja składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniają wymogów ochrony środowiska,
odpadów komunalnych ulegających
a będą użytkowane do czasu wprowadzenia rozwiązań ponadlokalnych
biodegradacji (w stosunku do roku 1995)
9. Intensyfikacja działań w zakresie zamykania nie spełniających odpowiednich wymagań i
nieefektownych lokalnych składowisk odpadów komunalnych
Krótkoterminowe na lata 2003-2006
10. Sukcesywna rekultywacja składowisk wyłączanych z eksploatacji i nieczynnych kwater na
składowiskach funkcjonujących oraz likwidacja nielegalnych składowisk
11. Utworzenie wojewódzkiego zintegrowanego systemu zbiórki, ściśle powiązanego z krajowym dla
specyficznych rodzajów odpadów.
Założenia:
1. Zminimalizowanie ilości wytwarzanych
odpadów w sektorze komunalnym oraz
wdrożenie nowoczesnych systemów ich
odzysku i unieszkodliwienia
Średniookresowe na lata 2007-2014
20
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
Plan działań:
Założenia:
1. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów
1. Docelowym rozwiązaniem jest powołanie nadrzędnych jednostek organizacyjnych zajmujących się
wszystkich mieszkańców województwa
kompleksowo zadaniami związanymi z gospodarką odpadami na podległym mu terenie – będą to
2. Skierowanie w roku 2006 na składowiska do
Zakłady Zagospodarowania Odpadów. O ich wyposażeniu oraz przyjętej technologii decydować
83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów
będą inwestorzy.
komunalnych ulegających biodegradacji
2.
Na obszarach gmin należących do poszczególnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów.
3. Osiągnięcie do końca roku 2007 zakładanych
Sposób zbiórki odpadów zależy od przyjętej w ZZO technologii wynikającej z rodzaju zabudowy.
limitów odzysku i recyklingu odpadów
3.
Lokalizacja Zakładów Zagospodarowania Odpadów jest zgodna z zasadą „bliskości” (ustawa o
opakowaniowych: odzysku w wysokości 50%,
odpadach z dnia 27.04.2001). Przyjęto, że optymalna odległość od centrum gminy (wzdłuż dróg)
recyklingu 25%.
powinna wynosić 0d 15 do 30 km od ZZO. W przypadku konieczności dowozu odpadów (lub
4. Deponowanie na składowiskach nie więcej
surowców) z większej odległości, należy przewidzieć budowę stacji przeładunkowych., w skład
niż 78% wytworzonych odpadów komunalnych
której wchodzą stanowiska do rozładunku, zasobnie na odpady, urządzenia zgniatające.
4. Przy doborze gmin do poszczególnych Zakładów Zagospodarowania Odpadami uwzględniono
istniejące lub planowane porozumienie międzygminne.
5. Zebrane selektywne odpady komunalne (odpady organiczne) poddawane będą w pierwszej
kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii).Pozostałe odpady oraz odpady z procesów
przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, deponowane będą na składowiskach i
unieszkodliwiane w inny sposób.
6. Prowadzone będą bardzo intensywne działania informacyjno edukacyjne mające na celu
zachęcanie mieszkańców do zagospodarowywania odpadów organicznych we własnym zakresie
(kompostowanie przydomowe, karmienie zwierząt na terenach wiejskich itp.). Porównanie
wskaźników emisji odpadów na terenach wiejskich z ilością odbieranych odpadów wskazuje, ze
obecnie praktycznie cała ilość odpadów organicznych ( w tym papier, drewno, resztki z
przygotowania żywności itp.) jest w gospodarstwach wykorzystana. W Planie przyjęto, że na
terenach miejskich możliwe jest zagospodarowanie ok. 10% odpadów organicznych (na terenach z
zabudową jednorodzinną).
21
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
2.5.2. Sektor gospodarczy
Polityka państwa zawarta w II Polityce Ekologicznej Państwa promuje wdrażanie
nowych technologii mających na celu zminimalizowanie odpadów, metodę czystej produkcji
oraz budowy własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwiania odpadów przez ich
wytwórców. Planuje się że w perspektywie kilku lub kilkunastu lat spowoduje to znaczną
redukcje ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenie stopnia odzysku u ich wytwórców.
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego określa główne cele
ekologiczne dla sektora gospodarczego (zgodne z celami zawartymi w II Polityce
Ekologicznej Państwa) oraz określa kierunki i plany działania w celu ich osiągnięcia.
Szczegółowe zadania i plany ich realizacji określono dla poszczególnych grup odpadów:
Grupa 01 – Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu i wzbogacaniu rud oraz
innych surowców mineralnych
Grupa 02 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz
przetwórstwa żywności
Grupa 03 – Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy
celulozowej, płyt i mebli
Grupa 04 – Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego
Grupa 05 – Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz
wysokotemperaturowej przeróbki węgla
Grupa 06 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków
nieorganicznych
Grupa 07 - Odpady z przemysłu syntezy organicznej
Grupa 08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych
(farb, lakierów, emalii ceramicznych) kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
Grupa 09 – Odpady z przemysłu fotograficznego
Grupa 10 – Odpady nieorganiczne z procesów termicznych
Grupa 11 – Odpady nieorganiczne z przygotowania powierzchni i powlekania metali oraz
procesów hydrometarulgii metali nieżelaznych
Grupa 12 – Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni
metali i tworzyw sztucznych
Grupa 13 – Oleje odpadowe (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05 i 12)
Grupa 14 – Odpady z rozpuszczalników organicznych (z wyłączeniem grup 07 i 08)
Grupa 15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i
ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach
Grupa 16 – Odpady różne nie ujęte w innych grupach
Grupa 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
drogowych
Grupa 18 – Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych oraz związanych z
nimi badań
Grupa 19 – Odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania
ścieków i gospodarki odpadami
Grupa 20 – Odpady komunalne
22
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
Tabela 2 Cele ekologiczne
CELE EKOLOGICZNE
(na lata 2003-2014)
1. Zwiększenie stopnia
wykorzystania odpadów
2. Bezpieczne dla
środowiska
unieszkodliwienie
odpadów
3. Eliminacja zagrożenia
ze strony odpadów
pochodzenia zwierzęcego
GŁÓWNE KIERYNKI DZIAŁAŃ
1. Systematyczne wprowadzanie
bezodpadowych i mało odpadowych
technologii produkcji.
2. Wprowadzenie metod i technologii „czystej
produkcji” powodującej zmniejszenie ilości i
uciążliwości wytwarzanych odpadów
3. Stymulowanie podmiotów gospodarczych
wytwarzających odpady przemysłowe do
zintensyfikowania działań zmierzających do
maksymalizacji gospodarczego
wykorzystania odpadów
4. Dostosowanie gospodarki odpadami do
wymagań polskiego prawa zawartych w
znowelizowanych krajowych aktach
prawnych oraz wytycznych zawartych w II
Polityce Ekologicznej Państwa
5. Wyeliminowanie nieprawidłowego
unieszkodliwiania w tym także nielegalnego
lub nieprawidłowego składowania
6. Budowa i modernizacja składowisk
odpadów przemysłowych oraz rekultywacja
składowisk wyłączonych z eksploatacji
7. Budowa składowisk odpadów
azbestowych lub przystosowanie do tego
celu kwater na składowiskach odpadów
komunalnych
8. Dekontaminacja i unieszkodliwianie
urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja
PCB
9. Organizacja nadzoru weterynaryjnego nad
procesem powstawania i niszczenia
odpadów pochodzenia zwierzęcego
szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych
zwierząt (HRM)
SZCZEGÓŁOWE KIERUNKI I PLAN DZIAŁAŃ
GRUPA 01
1. Zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów po zlikwidowanym przemyśle siarkowym, który
stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. W latach 2003-2006 podejmie się następujące
działania:
rozbudowa składowiska odpadów obojętnych w Jeziórku
modernizacja zbiornika V—100 tys. m3 na składowanie odpadu po rafinacji siarki-keku
zagospodarowanie siarki zanieczyszczonej w ilosci ok. 10 tys. Mg
2. Urobek i płuczka powstałe przy wiertniczych robotach poszukiwawczych, gromadzone będą
chwilowo (do zestalenia) w szczelnych stalowych zbiornikach znajdujących się na terenie wiertni, a
następnie przez kilka lat do zasypywania wyrobiska po eksploatacji gliny w Tarnogrodzie.
3. Odpady i szlamy powstające przy pozyskiwaniu kruszyw drogowych w żwirowniach wykorzystane
zostaną w całości do:
rekultywacji terenu
niwelacji terenu
w budownictwie
przekazywany odbiorcom indywidualnym
4. odpadowe piaski i iły wykorzystane zostaną do niwelacji terenu i w budownictwie
GRUPA 02
1. Modernizacja zakładów, unieszkodliwianie odpadów z produkcji zwierzęcej i z przemysłu
mięsnego, z uwzględnieniem przedsiębiorstw wykorzystujących odpady do wytwarzania
pełnowartościowych produktów
2. Wprowadzenie procesów produkcyjnych zagęszczania odpadów płynnych dla zmniejszania ich
objętości i uciążliwości
3. Zagospodarowanie odpadowej biomasy w przemysłowej produkcji kompostu nawozowego
4. Stworzenie na obszarze województwa systemu zbiornic zwierząt padłych i odpadów poubojowych
w ramach realizacji ustaleń Krajowego Planu Gospodarki odpadami.
GRUPA 03
1. rozwijanie przyrodniczych kierunków wykorzystania odpadów drzewnych
2. doskonalenie metod, technik i procesów przekształcania odpadów drzewnych z odzyskiem
energii
3. bezwzględne stosowanie termicznego przekształcania odpadów drzewnych w odpowiednich
instalacjach (tzw. drewna poużytkowego) zawierające m. In. Impregnaty, kleje, lakiery itp.
GRUPA 04
1. rozwijanie technologii minimalizujących powstawanie odpadów
2. bezwzględne poddawanie procesowi odzysku bądź unieszkodliwienia całości odpadów tej grupy
GRUPA O5
Z uwagi na ponad 99% odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów z grupy 05, nie zachodzi
potrzeba prowadzenia działalności w celu zwiększania ich odzysku
23
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
GRUPA 06
1. planowana budowa na terenie Zakładu Chemicznego „Siarkopol” instalacji do unieszkodliwiania
roztworów zanieczyszczonego kwasu siarkowego
2. wykorzystanie przez Rejon Dróg publicznych soli z zawartością chlorku (posypywanie dróg)
3. Odpady zawierające siarczki: unieszkodliwianie w firmie „EKO-TOP” Rzeszów
4. Składowanie sadzy na składowisku Rafinerii Jasło
5. Sole i inne roztwory: przekazywanie firmom w celu unieszkodliwienia i wykorzystanie
6. szlam soli zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi: unieszkodliwianie w firmie „RAFEKOLOGIA” w Jedliczu
7. Wodorotlenek wapnia: wykorzystywanie do celów budowlanych
8. Zużyty węgiel aktywny: unieszkodliwiane w EKO-TOP Rzeszów
GRUPA 07
Nie przewiduje się generalnej zmiany systemu gospodarowania odpadami grupy 07. Jedyną
sugestią może być akcja edukacyjna dla drobnych wytwórców odpadów z tej grupy
GRUPA 08
Stworzenie możliwości zapewnienia zgodnego z wymogami ochrony środowiska, magazynowania,
transportu i unieszkodliwiania odpadów grupy 08
GRUPA 09
Odpady traktowane jako niebezpieczne
GRUPA 10
Podgrupa 10 01:
1. Plany modernizacyjne Elektrowni Stalowa Wola
2. Lokalizacja obiektów gospodarki z ubocznymi produktami spalania powinna być jak najbliżej
miejsca wytwarzania w celu ograniczenia kłopotliwego transportu, ewentualnie w miejscu
zagospodarowania
3. Stworzenie warunków dla wykorzystania w pierwszym rzędzie produktów odpadowych przed
naturalnymi surowcami
4. lokalizacja na terenie województwa instalacji do magazynowania popiołów lotnych z okresu
szczytu zimowego na okres letni i możliwość wykorzystania w produkcji materiałów budowlanych.
Podgrupa 10 02:
Rekultywacja składowisk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne znajdujących się na
terenie Huty w Stalowej Woli, oraz remont i zabezpieczenie stawu osadowego nr 6 znajdującego się
na terenie zakładu
GRUPA 11
Brak nowych wytycznych
GRUPA 12
1. rozwijanie metod i technik minimalizacji odpadów grupy 12
2. Zwiększenie stopnia recyklingu odpadowych szlamów z obróbki metali oraz materiałów
ścierających
3. Zwiększenie odzysku odpadów, które są deponowane na składowiskach
GRUPA 13
Zoptymalizowanie zbiórki odpadów grupy 13 od przedsiębiorców rozproszonych
24
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
GRUPA 14
1. objęcie systemem (ograniczenia stosowania rozpuszczalników chlorowcoorganicznych poprzez
stosowanie mniej toksycznych substancji czyszczących, oraz zwiększenie stopnia regeneracji
rozpuszczalników) sektora małych i średnich przedsiębiorstw
2. określenie zakresu niezbędnych modernizacji istniejących instalacji do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
3. określenie konieczności budowy nowych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych
4. zwiększenie odzysku surowców z odpadów niebezpiecznych
GRUPA 15
Krótkoterminowe:
1. zapobieganiu powstawaniu odpadów i ich minimalizacja, poprzez osiąganie minimalnych
poziomów odzysku i recyklingu
2. sprawne funkcjonowanie sieci punktów skupu
3. utworzenie baz danych pozwalających na uzyskanie pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i
metod ich zagospodarowania
4.zapewnienie odzysku, głównie recyklingu odpadów, których powstanie w danych warunkach
techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć
5. unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem)
6. bezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska składowanie odpadów, których nie da się poddać
procesom odzysku lub unieszkodliwiania z powodów techniczno-ekonomicznych
7. uzgodnienia ze strefą przemysłową reprez. zakłady przetwarzające odpady, działań
zapewniających recykling i odzysk
8. działania informacyjno-edukacyjne
Długoterminowe:
Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi
GRUPA 17
Minimalizacja odpadów powstałych przy robotach remontowo-budowlanych poprzez wprowadzenie
systemu gospodarowania odpadami którego elementami są: zbiórki, transport, zagospodarowanie
GRUPA 18
Odpady traktowane jako niebezpieczne
25
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
2.5.3. Odpady niebezpieczne.
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego proponuje
system gospodarki odpadami niebezpiecznymi, oparty na trzystopniowym podziale zadań
- zbiórka,
- gromadzenie i przygotowanie do transportu,
- odzysk/unieszkodliwienie,
Zakłada utworzenie sieci następujących obiektów:
I stopień:
1. gminne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) – przyjmujące bezpłatnie
odpady niebezpieczne od mieszkańców regionu oraz małych przedsiębiorstw
2. miejsca zbierania wybranych odpadów niebezpiecznych (MZWON) – przyjmujących
określone rodzaje odpadów niebezpiecznych od mieszkańców regionu oraz małych
przedsiębiorstw
II stopień
Stacje przeładunkowe odpadów niebezpiecznych (SPON) – mające na celu gromadzenie i
sprawdzanie (kontrola i analizy wybranych grup odpadów) zebranych w gminnych punktach
odpadów niebezpiecznych i odpowiednie przygotowanie ich do transportu oraz ekspedycja
do zakładów odzysku, unieszkodliwiania lub na składowisko. W odniesieniu do olejów
odpadowych funkcje SPON mogą pełnić Bazy Zbiórki jeśli takim zapleczem dysponują firmy
zbierające oleje przepracowane.
III stopień
1. Instalacje do odzysku surowców z odpadów
2. instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (z wyłączeniem
odpadów medycznych)
3. instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych
4. instalacje do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oparte na fizykochemicznych i
fizycznych procesach (zestalenie/stabilizacja, witryfikacja itd.)
5. Składowiska odpadów niebezpiecznych
25
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Tabela 3 Cele podstawowe
KIERUNKI I PLAN DZIAŁAŃ
CELE PODSTAWOWE
Kierunki działań:
1. zmniejszenie docelowo ilości składowanych odpadów niebezpiecznych
1.Likwidacja uciążliwości starych o ok.14 000 ton rocznie
składowisk odpadów
2. wyodrębnienie około 4700 ton odpadów niebezpiecznych
niebezpiecznych
występujących w strumieniu odpadów komunalnych, a tym samym
zmniejszenie zagrożenia ekologicznego jakie występuje przy ich
2. całkowita likwidacja składowisk
deponowaniu łącznie z odpadami komunalnymi
odpadów niebezpiecznych (np. przez 3. objęcie powiązanym systemem sektora małych i średnich
spalenie nagromadzonych odpadów i przedsiębiorstw, mających istotny udział w wytwarzaniu odpadów
rekultywację terenu opróżnionego
niebezpiecznych, a nie ujmowanego dotychczas w statystyce GUSskładowiska)
owskiej
4. określenie konieczności budowy nowych instalacji do odzysku i
3. przeciwdziałanie powstawaniu
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych spełniających wszystkie
odpadów niebezpiecznych
wymagania środowiskowe
5. zwiększenie odzysku surowców z odpadów niebezpiecznych
4. gospodarka odpadami
6. zmniejszenie zagrożenia zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i
niebezpiecznymi oraz ich
podziemnych poprzez deponowanie w środowisku przekształconych
unieszkodliwianie
odpadów niebezpiecznych (zestalanie, witryfikacja) oraz likwidację starych
nieczynnych składowisk odpadów
Plan działań:
1. Utworzenie bazy danych odpadów w tym niebezpiecznych dla potrzeb
stworzenia prawidłowego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
i symulowania działań podmiotów gospodarczych w tym zakresie
2. wystąpienie do organów administracji samorządowej różnych szczebli o
dokonanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego pod
kątem wdroże4nia założeń systemu
3. ukierunkowanie i stymulowanie decyzji kredytowych i dotacyjnych
podejmowanych przez instytucje finansowe krajowe i zagraniczne w celu
umożliwienia realizacji opracowanego projektem systemu
4. stymulowanie akcji edukacyjno-informacyjnych związanych z
wdrożeniem przedmiotowego projektu wśród mieszkańców terenów
objętych projektem
5. utworzenie Biura Koordynatora, które będzie kreowało politykę w
zakresie gospodarki odpadami w tym niebezpiecznymi oraz wspierało
poprawność funkcjonowania systemu przez wzajemne kojarzenie
wytwórców odpadów niebezpiecznych z zintegrowaną siecią instalacji i
urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
26
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
III. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU STRATEGICZNEGO
ROZWOJU POWIATU PRZEMYSKIEGO ORAZ GMINY MEDYKA
1.Uwarunkowania
przemyskiego
wynikające
z
planu
strategicznego
rozwoju
powiatu
W październiku 1999 r. został zatwierdzony do realizacji dokument pt. „Plan
Strategiczny Rozwoju Powiatu Przemyskiego”. Stanowi on podstawę podejmowania działań i
inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu powiatu oraz aktywizacji społecznej jego
mieszkańców. Poniżej przedstawiono misję oraz główne kierunki działań strategicznych gmin
powiatu przemyskiego.
W „Planie Strategicznym Rozwoju Powiatu Przemyskiego” określono misję powiatu
do roku 2015:
„POWIAT PRZEMYSKI TO KRAINA POGRANICZA KULTUR WSCHODU I ZACHODU Z SETKAMI
LAT BURZLIWEJ HISTORII, Z KTÓREJ ZRODZIŁY SIĘ BOGATE TRADYCJE, OFERUJĄCYCH
GOŚCIOM UNIKALNĄ, DZIKĄ I CZYSTĄ PRZYRODĘ WKOMPONOWANĄ W PIĘKNE
KRAJOBRAZY ORAZ ZDROWĄ REGIONALNĄ KUCHNIĘ OPARTĄ NA EKOLOGICZNEJ
ŻYWNOŚCI, SPRZYJAJĄCA ODNOWIE I ROZWOJOWI SIŁ WITALNYCH CZŁOWIEKA”
Główne kierunki działań strategicznych gmin powiatu:
1. Sfera społeczna
 zwiększenie poziomu dochodów mieszkańców,
 zmniejszenie poziomu bezrobocia poprzez rozwijanie przedsiębiorczości
indywidualnej i aktywizację zawodową,
 podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców.
2. Potencjały
 skoordynowane i zharmonizowane rozwijanie infrastruktury technicznej i
proekologicznej,
 zwiększenie świadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
 tworzenie
warunków
do
podnoszenia
aktywności
zawodowej
i
przedsiębiorczości mieszkańców,
 zwiększenie integracji oraz uaktywnianie mieszkańców powiatu.
3. Sfera gospodarcza
 tworzenie warunków do rozwijania małej i średniej przedsiębiorczości,
 rozwijanie i różnicowanie usług i handlu związanych z obsługą ruchu
przygranicznego tranzytowego i turystycznego,
 zwiększenie udziału turystyki w strukturze gospodarczej powiatu,
 podnoszenie dochodów w gospodarstwach rolnych poprzez:
a.
zwiększenie towarowości gospodarstw (głównie gminy nizinne),
b.
zwiększenie udziału alternatywnych źródeł dochodów, w tym:
- związanych z agroturystyką,
- związanych z pielęgnacją krajobrazu (głównie gminy górzyste).
27
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
W związku z powyższymi założeniami, należy się spodziewać w przyszłości wzrostu
ilości odpadów związanych z:
 zwiększonym ruchem turystycznym i przygranicznym, wzrost w strumieniu odpadów
komunalnych odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych,
 wraz z rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw nastąpi wzrost ilości odpadów
przemysłowych i niebezpiecznych,
 rozwój rolnictwa ekologicznego i agroturystyki może przyczynić się do zwiększenia
stopnia przetwarzania odpadów biodegradowalnych u źródła ich powstawania.
2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII ROZWOJU GMINY
MEDYKA
W marcu 2000 r. został zatwierdzony do realizacji dokument pt. „Strategia Rozwoju
Gminy Medyka”. Stanowi on podstawę podejmowania działań i inicjatyw służących rozwojowi
gospodarczemu gminy oraz aktywizacji społecznej jej mieszkańców. Poniżej przedstawiono
misję oraz główne kierunki działań strategicznych gminy Medyka.
W „Strategii Rozwoju Gminy Medyka” określono wizję gminy do roku 2015:
„GMINA O ZINTEGROWANEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, ROZBUDOWANYM
ZAPLECZU TECHNICZNYM i KULTURALNYM, ROZWINIĘTYM ROLNICTWEM
DOSTOSOWANYM DO WARUNKÓW RYNKOWYCH ORAZ PRĘŻNYM
SEKTOREM PRZEDSIĘBIORSTW.
GMINA WYKORZYSTUJĄCA WŁASNY POTENCJAŁ i POŁOŻENIE W ROZWOJU
TRANS GRANICZNYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, PODEJMUJĄCA
DZIAŁANIA i PROJEKTYZMIERZAJĄCE DO LOKALNEGO ROZWOJU.”
Główne kierunki działań strategicznych gminy:
4. Ochrona środowiska naturalnego
 kompleksowe uregulowanie gospodarki odpadami komunalnymi,
 uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie,
 ochrona zasobów przyrody,
 poprawa i ochrona jakości wód,
 ochrona powietrza.
5. Rozwój społeczny – edukacji i ochrony zdrowia
 edukacja młodzieży,
 aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców,
 ochrona zdrowia mieszkańców gminy.
6. Rozwój infrastruktury technicznej
 uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie,
 kompleksowe uregulowanie gospodarki odpadami komunalnymi,
 poprawa stanu sieci drogowej w gminie.
7. Rozwój gospodarczy
 stworzenie przez gminę sprzyjających warunków dla rozwoju powstających i
istniejących na terenie gminy przedsiębiorstw
28
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII



rozwój handlu przygranicznego z Ukrainą,
rozwój turystyki przygranicznej
promocja gospodarcza i turystyczna gminy
8. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego
 specjalizacja produkcji rolnej w gminie,
 aktywizacja gospodarcza rolników,
tworzenie systemu zachęt do zakładania przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego
Przyjęte kierunki działań mogą wywołać pozytywne jak i negatywne skutki dla stanu
środowiska naturalnego w gminie. Największe zagrożenia związane mogą być z:

dynamicznym rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, co skutkować
może wzrostem emisji zanieczyszczeń do poszczególnych komponentów
środowiska i stwarzaniem nowych uciążliwości dla mieszkańców regionu;

dynamiczny rozwój turystyki i ruchu przygranicznego spowodować może
wzrost natężenia ruchu samochodowego, presje inwestycyjną na cenne obszary
przyrodnicze oraz wzrost emisji ścieków i odpadów pochodzących z obiektów
infrastruktury turystycznej;

rozwój sieci komunikacyjnej dla potrzeb lokalnych, turystyki i tranzytu przez
teren gminy skutkować będzie presją na zajmowanie nowych terenów pod tego
typu inwestycje, co może powodować konflikty z terenami cennymi przyrodniczo,
może to powodować wzrost zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w
szczególności tlenkami azotu, a także wzrost natężenia hałasu komunikacyjnego;

rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego może spowodować wzrost ilości
odpadów organicznych.
Z tych względów niezwykle istotne jest wprowadzenie stosownych zapisów w gminnym
planie zagospodarowania przestrzennego określających formę przeznaczenia terenów i
zasady ich zagospodarowania ze szczególnym uwzględnieniem kierunków działań
zawartych w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
W Programie Gospodarki Odpadami dla gminy Medyka uwzględniono wszystkie
podstawowe cele strategiczne i operacyjne zawarte w omawianych dokumentach
strategicznych powiatu i gminy a realizacja zaproponowanych w programie zadań
ekologicznych umożliwi przeciwdziałanie wymienionym powyżej negatywnym skutkom.
29
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
IV. DANE PODSTAWOWE O GMINIE. CHARAKTERYSTYKA GMINY
4.1. Położenie
Gmina medyka położona jest we wschodniej części województwa Podkarpackiego w
Powiecie Przemyskim , a znaczna jej część obejmuje obszar zwany "Bramą Przemyską".
Oddalona jest o 14 km na zachód od siedziby Powiatu Przemyśla , a od centrum
województwa od Rzeszowa o około 100 km .
OD północy sąsiaduje z gminą Stubno , od zachodu z gminą Żurawicą , od południa z
gminą Przemyśl , od wschodu granica gminy przebiega wzdłuż granicy państwa z Ukrainą
Tabela 4. Podział powierzchni powiatu przemyskiego z rozbiciem na gminy stan w 2003 r.
powierzchnia
[%] powierzchni
l.p.
wyszczególnienie
powiatu
[ha]
[km²]
1
Powiat przemyski
2
Źródło: GUS
Medyka
121 360
1 214
100,00
6 067
61
5,0
4.2. Ludność
Tabela 5. Ludność gminy Medyka z podziałem na sołectwa w 2003 r.
Liczba
Powierzchnia Gętość
Wyszczególnienie
mieszkańców w [ha]
zaludnienia
1
2
3
4
Miejscowości wchodzące w skład
gminy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MEDYKA
LESZNO
HURKO
HURECZKO
SIEDLISKA
JAKSMANICE
TORKI
Ogółem w gminie
2636
640
530
360
663
475
859
6163
1681
1169
649
271
612
720
965
6067
Źródło urząd gminy
30
0,64
1,83
1,22
0,75
0,92
1,52
1,12
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Tabela 6 Ludność Gminy Medyka w porównaniu z powiatem Przemyskim w 2003 r.
ludność
ludność w wieku
produkcyjnym
l.p.
wyszczególnienie
1
Powiat przemyski
71 166
59
40 208
7
Medyka
6 025
100
3 522
ogółem
na 1 km²
Źródło: Urząd Gminy
Średnia gęstość zaludnienia powiatu wynosi 100 osób na km2. Ponad połowę
populacji stanowią kobiety, na 100 mężczyzn przypada 102 kobiet. Społeczność gminy jest
stosunkowo młoda. Ludność w wieku produkcyjnym to 58,2 %, 28 % stanowi ludność
przedprodukcyjna, natomiast 13,6 % ludność w wieku poprodukcyjnym. Wskaźnik przyrostu
naturalnego na 1000 mieszkańców wynosi 1,3.
Tabela 7 Prognozowana ilość mieszkańców w gminie Medyka w latach 2004-2015
2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Prognozowana
ilość mieszkańców
w tys
Źródło: GUS
6,02
6,03
6,04
6,05
6,06
6,07
6,07
6,08
6,08
6,09
6,09
4.3. Użytkowanie terenu
Gmina Medyka pod względem użytkowania jest obszarem rolniczym . Taki sposób
użytkowania gruntów przy niewielkiej ilości przemysłu na obszarze gminy , sprzyja rozwojowi
turystyki. Formy użytkowania terenu na obszarze gminy przedstawia tabela 6.
Tabela 8. Formy użytkowania terenu w gminie Medyka (stan 2003 r.)
Formy użytkowania terenu Powierzchnia [ha] Odsetek powierzchni [%]
Grunty orne
3643
60
Sady
120
2
Łąki
342
6
Pastwiska
890
15
Lasy
74
1
Tereny zurbanizowane
998
16
Razem
6067
100
Źródło: Urząd Gminy
31
6,10
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Sposób zagospodarowania gruntów
3643
6067
Grunty orne
Sady
Łąki
Pastwiska
Lasy
120
342
998
74
890
Tereny zurbanizowane
Razem
4.4. Rolnictwo
Warunki naturalne – obejmujące zarówno gleby, jak i klimat – sprzyjają rozwojowi
rolnictwa. Dobry stan środowiska naturalnego regionu stwarza warunki do prowadzenia
produkcji zdrowej żywności. Gospodarka rolna w gminie Medyka nosi wyraźne cechy
przeszłości społeczno-politycznej regionu. Słaby rozwój przemysłu na tych terenach nie
pozwalał na wchłonięcie powstałych na wsi nadwyżek siły roboczej. Mimo znacznej emigracji
zarobkowej, bardzo szybko postępował proces rozdrabniania gospodarstw i silnego
przeludnienia wsi. W rezultacie obecnie większość gospodarstw indywidualnych należy do
grupy bardzo małych, liczących mniej niż 5 ha powierzchni. Liczba gospodarstw
indywidualnych wynosi 1119, a średnia powierzchnia gospodarstwa 2,92 ha. Dominującą
większość, bo ponad 72,5 % wszystkich gospodarstw stanowią gospodarstwa małe
obszarowo o powierzchni poniżej 5 ha.
Tabela 9.
Struktura obszarowa gospodarstw gminy Medyka
Wielkość
gospodarstw [ha]
do 5
5-10
powyżej 10
Ogólnie
Źródło: GUS
Liczba
gospodarstw
1000,00
82,00
37,00
1119,00
% (ilość
gospodarstw)
72,50%
22,10%
5,40%
100%
32
Powierzchnia w ha % (powierzchnia)
1420,00
41,30%
584,00
16,99%
1434,00
41,71%
3438,00
100%
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
powyzej 10ha
42%
do 5ha
41%
5-10ha
17%
Rolnictwo gminy Medyka należy prawie wyłącznie do sektora prywatnego.
Tabela 10 Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych
Wyszczególnienie
grunty orne
odłogi
ugory
sady
łąki
pastwiska
lasy i grunty leśne
pozostałe grunty
Ogółem
w ha
2528
266
105
69
258
40
7
165
3438
Ogółem
w odsetkach
73,53%
7,74%
3,05%
2,01%
7,50%
1,16%
0,20%
4,80%
100,00%
Źródło GUS 2002
Powierzchnia zasiewów zbóż na terenie gminy (stan na 2002 r.) wynosi 1724ha, z
tego udział poszczególnych upraw kształtuje się następująco:
- pszenica – 75,3 %,
- żyto – 1,3 %,
- jęczmień – 13,9 %,
- owies - 4,8%
- pszenżyto – 4,7 %.
33
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Tabela 11 gospodarstwa zajmujące się uprawą głównych ziemiopłodów
W % ogólnej
Liczba
liczby
Wyszczególnienie gospodarstw
gospodarstw
Zboża
664
59,3
Ziemniaki
802
71,7
Buraki cukrowe
82
7,3
Rzepak i rzepik
30
2,7
Warzywa
327
29,2
Pastewne
262
23,4
Źródło GUS 2002
Korzystne warunki środowiska przyrodniczego dla produkcji rolnej w północnych i
wschodnich gminach powiatu sprawiają, że gminy te specjalizują się w produkcji zbóż oraz
roślin bardziej wymagających – zwłaszcza pszenicy, buraków cukrowych, a także rzepaku.
Natomiast żyto, jako uprawa mniej wymagająca, ma w tej gminie (a także w całym powiecie)
mniejszy udział w ogólnej powierzchni zasiewów od średniej województwa podkarpackiego.
Dzięki korzystnym warunkom agrotechnicznym również plony większości roślin uprawnych
przekraczają średnią w województwie podkarpackim. Wysokie plony zbóż podstawowych
(powyżej średniej krajowej – wynoszącej 31 dt/ha) uzyskuje gmina Medyka (45 dt/ha).
W produkcji zwierzęcej pogłowie zwierząt utrzymuje się na niższym poziomie od
przeciętnego w województwie podkarpackim i kształtuje się na poziomie:
- zwierzęta gospodarskie – 28 szt. na 100 ha użytków rolnych,
Zarówno pogłowie, jak i obsada zwierząt gospodarskich, ulegają powolnej tendencji
spadkowej. Najwyższa obsada bydła na terenie powiatu przemyskiego występuje w gminie
Medyka, Stubno. Jest to związane z dużym udziałem użytków zielonych w tych gminach
4.5. Rynek pracy
Ludność gminy Medyka – ze względu na rolniczy charakter utrzymuje się głównie z
pracy w rolnictwie. Poziom bezrobocia na terenie gminy jest stosunkowo wysoki, pomimo
bliskiego sąsiedztwa miasta Przemyśla, w którym znajdują się większe w skali lokalnej
zakłady. Większość mieszkańców z powodzeniem zajmuje się rolnictwem. Wiele osób
znalazło zatrudnienie w firmach, których działalność związana jest z przejściem granicznym
Medyka-Szeginie.
Tabela 12. Wybrane dane o bezrobotnych w 2002 r .
Pracujący
Bezrobotni
Wyszczególnienie ogółem kobiety mężczyźni zarejestrowani
Gm. Medyka
1064
387
677
541
Powiat Przemyski
6484
2821
3663
6500
Dane nie obejmują rolnictwa indywidualnego oraz podmiotów
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób
Źródło: GUS
Najwięcej kłopotów ze znalezieniem pracy na terenie gminy mają ludzie młodzi w
wieku od 18 do 24 lat posiadający wykształcenie zawodowe i średnie bez stażu.
34
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Tabela 13. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2002 r.
Wyszczególnienie Ogółem
Sektor
Publiczny
Powiat przemyski
Medyka
Źródło: GUS
Prywatny
Własność
Państwowa Samorządu Prywatna krajowa Zagraniczna
terytorialnego Razem Zakłady
osób
fizycznych
3 307
6
164 3 127
2 717
10
241
1
13
225
181
2
Tabela 14. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według wybranych sekcji PKD w
2002 r.
Sektor
Publiczny
Wyszczególnienie
Ogółem
Państwowa
Powiat przemyski
Medyka
3 307
241
Prywatny
Własność
Prywatna krajowa
Samorządu
Zagraniczna
Razem
Zakł. osób
terytorialnego
fizycznych
6
1
164
13
3 127
225
2 717
181
Źródło: GUS
4.6. Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna i hydrogeologiczna istotna z
punktu widzenia lokalizacji obiektów gospodarki odpadami
Obszar gminy zbudowany jest z fald brzeżnych kryjących płaszczowiznę skolską.
Głównym budulcem są warstwy fliszu karpackiego kredowego i trzeciorzędowego .
Pofałdowane warstwy inoceramiczne kredy górnej przedzielają różnorodne synkliny
zbudowane z łupków W utworach mioceńskich przeważają utwory ilaste , w okresie
pleistoceńskim osadziły się utwory eoliczne (lessy)
Pod względem geomorfologicznym teren gminy w dominującej większości należy do
Płaskowyżu Chyrowskiego .
Część południowa gminy to treny o łagodnych wzniesieniach pociętych dolinami o różnej
wielkości i kształcie . Nachylenia stoków są zróżnicowane , średnio 5-10% , lokalnie większe
od 20 % . w obrębie stoków północnych , w miejscowości Jaksmanowice występują osuwiska
sięgające do głębokości 2-4 m .
Główną rzeką gminy jest San wraz z dopływami, przepływający w zachodniej części
gminy .
Gleby w gminie różnią się pod względem typologii i rodzaju skały macierzystej. W
większości są to gleby pseudobielicowe i brunatne wytworzone z lessów , pyłów lessowych i
częściowo z glin. Wszystkie gleby są strukturalne , urodzajne o dobrym stopniu kultury. Pod
względem bonitacji w obszarze gminy występują w większości gleby klasy I-III . Zajmują one
około 70 % powierzchni wszystkich użytków rolnych .
35
10
2
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Tabela 15 Udział gleb gminy według ich przydatności rolniczej
Gleby gruntów ornych i sadów
Typ
wskaźnika
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
794
197
I
II
III
IV
V
VI
70
34
192
543
435
53
17
0,6
3,2
9
7,2
0,9
0,3
Powierzchnia
(ha)
11
482 1191 964
Udział w
pow. gminy
(%)
Udział w
pow.
gr.rolnych
(%)
1,8
7,9
19,6 15,9 13,1
3,2
11,5
3
13
32,1
5,3
19
26
21,4
Grunty łąk i pastwisk
VI
Źródło urząd gminy
Ogólnie można powiedzieć, że gleby gminy Medyka należą do lepszych gleb w
województwie podkarpackim.
Gmina Medyka leży na pograniczu dwóch regionów hydrogeologicznych:
Karpackiego i Podkarpackiego . W regionie Podkarpackim obejmującym obszar całej gminy
występują głównie wody porowe w utworach czwartorzędowych , piaskach i żwirach
zalegających w spągu osadów wodnolodowcowych i rzecznych . Zwierciadło wody ciągłym
poziomie jest swobodne lub lekko napięte . Zasilanie wód następuje prze ifiltrację wód
powierzchniowych i opadowych .
Zbiorniki wód podziemnych położone częściowo na terenie gminy Medyka :
 GZWP 429 „Dolina Przemyśl” ze strefą ochrony sanitarnej, obejmuje swym zasięgiem
następujące gminy: Żurawica, Medyka, Stubno, Orły. Powierzchnia – 60 km2, średnia
głębokość - 10-30 m, zasoby dyspozycyjne - 8 tys. m3/d.
 Studnie głębinowe miejscowość Torki
Obszar gminy Medyka należy do słabo zalesionych jest to tylko 0,81 % powierzchni
gminy . Lasy występują przygranicznie w części południowej gminy posiadają funkcję
głównie ochronną 32 ha, lasy rezerwatowe 1 ha, produkcyjną 8 ha. Lasy stanowią
ostoje dla zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, oraz spełniają funkcje
wodochronne. Bardzo dobre gleby , wysokich klas bonitacyjnych preferują rozwój
rolnictwa, niż przeznaczanie pod zalesianie gruntów rolnych w większym wymiarze.
Możliwości gospodarowania odpadami z zastosowaniem techniki GIS
Stan gospodarki odpadami, zarówno przemysłowymi jak i komunalnymi, w Polsce na
dzień dzisiejszy nie jest najlepszy. Dostępne obecnie technologie przeróbki i utylizacji
odpadów nie są w pełni wykorzystywane. Problemy wynikają z ograniczeń prawnych,
finansowych i organizacyjnych. Wciąż poważną przeszkodą w sprawnym gospodarowaniu
odpadami w wielu regionach kraju jest niedostateczny i zbyt wolny dostęp do informacji.
Niestety na dzień dzisiejszy większość danych o odpadach, dostępna jest w postaci
tradycyjnych opracowań, badań dokumentacji, projektów zagospodarowania itp. Informacje
w takiej postaci są trudne do obróbki i szybkiego wykorzystania. Zarówno proces
sporządzanie i weryfikacji map jak i aktualizacja danych tabelarycznych, opisowych i innych
wykonywanych tradycyjną techniką jest bardzo złożony i utrudniony. Pochłania znaczne
nakłady finansowe i przede wszystkim czas.
Zastosowanie komputerowej techniki GIS pozwala na przeprowadzenie
kompleksowej analizy jakościowej obszarów pod kątem poszukiwań lokalizacji dla
36
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
projektowanych inwestycji. Poprzez stworzenie bazy danych zawierającej istotne kryteria
(cechy) brane pod uwagę przy planowaniu gospodarki odpadami, tworzy się mapę
przydatności terenu badań dla lokalizacji inwestycji.
Dlatego proponuje się, przy ewentualnym wyznaczaniu lokalizacji składowisk i
obiektów wchodzących w skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów (sortownia,
kompostownia, GPZON, itp.) na terenie powiatu przemyskiego, korzystanie z możliwości
jakie daje zastosowanie techniki GIS.
37
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
V. GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE MEDYKA – STAN
AKTUALNY
5.1. Sektor komunalny
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze
zmianami) odpady komunalne definiuje się jako: „odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od
innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych” (art. 3, ust. 3, p. 4).
Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych związanych z działalnością
bytową człowieka są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności
publicznej (infrastruktury).
W 2002 r. (wg GUS) na terenie gminy Medyka zebrano 300 Mg odpadów
komunalnych, co stanowi 0,048 Mg odpadów komunalnych na mieszkańca na rok. Odpady
te praktycznie w całości skierowano na składowiska odpadów komunalnych w Młynach .
Tabela 16. Zestawienie ilości odpadów powstałych w gminie Medyka w porównaniu powiatem przemyskim
objętych ewidencją
L.p.
Wyszczególnienie
Rok 2002
Rok 2003
Teoretyczna
ilość odpadów
w 2003*
[Mg]
1
Powiat przemyski
4 990
7
Medyka
300
* - wg wskaźnika 0,25 Mg/1 mieszkańca/rok
Źródło: dane z Urzędów Gmin
7 082
331
17 803
1 507
Zorganizowanym wywozem odpadów komunalnych (na podstawie ankiet z Urzędów
Gmin) objętych jest około 75 % mieszkańców powiatu. W gminie , Medyka – 36 %,
Na terenie gminy Medyka oraz powiatu przemyskiego działają następujące firmy
świadczące usługi w zakresie zbiórki odpadów komunalnych (dane z Urzędów Gmin):
 Przemyska Gospodarka Komunalna „SITA” sp. z o.o., ul. Słowackiego 104, 37-700
Przemyśl – obsługuje gminy Fredropol, Krasiczyn, Przemyśl, Żurawica, Medyka,
Krzywcza;
 Zakład Oczyszczania Bogusława i Marian Dybek, ul. Witosa 48, 37-710 Żurawica –
obsługuje gminę Orły, Żurawica, Medyka;
 Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS Podkarpacie sp. z o.o. w
Przemyślu, ul. Wernyhory 23 – obsługuje gminę Przemyśl, Żurawica, Medyka;
Do gromadzenia odpadów na terenie gminy (dane z 2003 r.) wykorzystywane są
30sztuk/rok kontenery KP-7, kontenery o pojemności 1100litrów 1030szt/rok, i około 9600
worków rocznie.
Częściowa segregacja odpadów komunalnych prowadzona jest w gminie Medyka w
roku 2002 roku zebrano 13 ton szkła, a w roku 2003 zebrano 13,7 ton .
Gminne składowisko odpadów komunalnych
Na terenie gminy nie ma wysypiska odpadów wszystkie odpady są kierowane na
wysypisko w Młynach.
38
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
5.2. Komunalne osady ściekowe
W procesie oczyszczania ścieków powstają trzy rodzaje odpadów, które muszą być
odprowadzone z oczyszczalni. Każda oczyszczalnia produkuje różne ilości odpadów, poniżej
podano wielkości orientacyjne (dane na podstawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami):
19 08 01 – skratki – np. 0,08 m3 /1000 m3 ścieków,
19 08 02 –
zawartość piaskowników – np. 0,015 m3 /1000 m3 ścieków,
19 08 05 –
ustabilizowane komunalne osady ściekowe – np. 30,0 m3 /1000 m3
ścieków.
Tabela 18. Wykaz komunalnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Medyka (stan na koniec 2002 r).
Lp.
Miejscowość
Gmina
6 Medyka
Medyka
b – biologiczna,
b-m – biologiczno-mechaniczna,
m-b – mechaniczno-biologiczna.
Źródło: Ankiety z Urzędów Gmin.
Komunalne oczyszczalnie ścieków
Odbiornik Zlewnia
Qprojekt.
Qrzeczyw.
[m3/d]
[m3/d]
San
San
400
150
Typ
m-b
Tabela 19. Zestawienie ilości wytworzonych osadów ściekowych w gminie Medyka w 2002 r.
Lp. Miejscowość
Gmina
Ilość komunalnego osadu
ściekowego [m3/rok] *
6
Medyka
Medyka
1647,7
Powiat Przemyski
21218,5
* - ilości wyliczone na podstawie wskaźników
Sposób
postępowania z
osadem
wywóz i składowanie
5.3. Odpady opakowaniowe
W 2003 r. masę odpadów opakowaniowych powstałych w gminie Medyka oszacowano
na około 330,54 Mg (przyjmując za KPGO odpowiednie współczynniki wytwarzania
przypadające na jednego mieszkańca).
Masy poszczególnych strumieni odpadów wynoszą odpowiednio:
 opakowania z papieru i tektury
112,55 Mg
 opakowania wielomateriałowe
12,51 Mg
 opakowania z tworzyw sztucznych
49,53 Mg
 opakowania ze szkła
137,56 Mg
 opakowania z blachy stalowej
12,26 Mg
 opakowania z aluminium
6,13 Mg
39
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
5.4. Sektor gospodarczy
5.4.1. Odpady przemysłowe
Ilość odpadów wytworzonych w 2002 r. pochodzenia przemysłowego na terenie gminy
Medyka wg bazy SIGOP (System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi)
wynosiła 121,991 Mg z czego:
 17,65 Mg poddano odzyskowi
 99,14 Mg poddano unieszkodliwianiu bez składowania
 3,0 Mg poddano unieszkodliwianiu przez składowanie
 2,201 Mg magazynowano z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwiania
W roku 2003 wytworzono 4,35 Mg odpadów przemysłowych w , tym :
 2,0 Mg poddano odzyskowi
 4,0 Mg poddano unieszkodliwianiu przez składowanie
 0,55 Mg magazynowano z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwiania.
(Terminal Przeładunkowy w Chałupkach Medyckich po awarii w 2002 roku wznowił pracę
dopiero we wrześniu 2003 )
Tabela 20 Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów w gminie Medyka w porównaniu z powiatem przemyskim
(wg bazy SIGOP)
Ilość wytworzonych odpadów i sposób
zagospodarowania
Ilość odpadów wytworzonych
magazynowano
odzyskano
unieszkodliwiono poza składowaniem
unieszkodliwiono przez składowanie
Powiat przemyski
Gmina Medyka
[Mg]
[Mg]
274654
121,991
105660
2,201
186647
17,65
28498
99,14
35020
3,0
* podano unieszkodliwianiu odpady zgromadzone z lat poprzednich
W 2002 r. wytworzono 17,1 Mg odpadów niebezpiecznych, a w roku 2003 wytworzono
10,13Mg/rok z czego:
 magazynowano 9,06 Mg;
 odzyskano 9,23 Mg;
unieszkodliwiono poza składowaniem 9,91 Mg.
Uwzględnione odpady zebrane z lat poprzednich
40
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Tabela 21. Bilans odpadów pochodzenia przemysłowego w grupach gmina Medyka 2002 r.
Lp.
Grupy
Nazwa grupy
Wytworzone
[Mg]
1.
3
Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury,
masy celulozowej, płyt i mebli
0,25
6
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania
produktów przemysłu chemii nieorganicznej
2.
3.
4.
8
10
5.
4
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok
ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych) kitu, klejów,
szczeliw i farb drukarskich
Odpady nieorganiczne z procesów termicznych
0,1
202,5
12
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki
powierzchni metali i tworzyw sztucznych
24,05
6.
13
Oleje odpadowe (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05 i 12)
9,8
7.
8.
15
16
9.
17
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych
oraz drogowych
10.
19
Odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz
oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały
filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach
Odpady różne nie ujęte w innych grupach
RAZEM
45,1
149,94
20,1
29,8
485,64
Źródło: Starostwo Powiatowe
Wytwarzanie odpadów przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie gmina Medyka
Gmina Medyka
Nazwa przedsiębiorstwa PKP CARGO S.A. Zakład Przewozów Towarowych i
Przeładunku w Przemyślu Adres Plac Legionów 1./. Lokalizacja Medyka, Żurawica.
Tabela 22 Odpady z przedsiębiorstw z terenu gminy Medyka
Medyka
Kod
Nazwa odpadu innego niż niebezpieczny
Kg/rok
100101
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
200 000
160117
150203
Metale żelazne
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania ochronne inne niż
wymienione w 150202
100 000
600
41
Sposób
Zagospodarowania
Zagospodarowanie
we własnym
zakresie
Odzysk
Utylizacja
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Medyka
Kod
130205
160601
160213
191301
170204
130110
160107
Nazwa odpadu niebezpiecznego
Kg/rok
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
Baterie i akumulatory ołowiowe
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne
elementy inne niż wymienione w 160209 do
160212
Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi
zawierające substancje niebezpieczne
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
zawierające lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające
związków chlorowcoorganicznych
Filtry olejowe
4500
Sposób
Zagospodarowania
Regeneracja
1100
50
Unieszkodliwianie
Unieszkodliwianie
3800
Unieszkodliwianie
2100
2300
Regeneracja
170
Unieszkodliwianie
Gmina Medyka
Nazwa przedsiębiorstwa Zakład Usług Wodnych
Adres Medyka./. Lokalizacja Oczyszczalnia ścieków Medyka i Torki
Kod
190805
Nazwa odpadu innego niż niebezpieczny
Kg/rok
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
26000
Sposób
zagospodarowania
Składowanie na
polach lagunowych
Gmina Medyka
Nazwa przedsiębiorstwa CHEM TRANS LOGISTIC POŁUDNIE SP. z o.o.
Adres ul. Wielicka 28 A./. Lokalizacja Terminal Przeładunkowy Chałupki Medyckie
Kod
130508
061302
150202
160213
160708
Nazwa odpadu innego niż niebezpieczny
Kg/rok
Mieszanina odpadów z piaskowników i z
odwadniania olejów w seperatorach
Zużyty węgiel aktywny
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne
elementy inne niż wymienione w 160209 do
160212
Odpady zawierające ropę naftową lub jej
produkty
3000
42
Sposób
zagospodarowania
4000
300
Utylizacja
15 szt
Utylizacja
8000
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Gmina, Medyka
Nazwa przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe CARGO S.A. Zakład Taboru w
Żurawicy
Adres Żurawica./. Lokalizacja Obiekty w i Medyce
Medyka
Kod
Nazwa odpadu innego niż niebezpieczny
Kg/rok
Sposób
zagospodarowania
120101 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego 24000
Odzysk
stopów
160117 Metale żelazne
40000
Odzysk
170405 Żelazo i stal
18000
Odzysk
100101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
2500
Wykorzystanie
120113 Odpady spawalnicze i zużyte elektrody
50
Odzysk
150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, ubrania
200
Utylizacja
ochronne
030105 Trociny, wióry, ścinki drewna
250
Przekazywany
osobom fizycznym
Gmina Medyka
Nazwa przedsiębiorstwa: Pan Lesław Stec Firma Handlowo-Usługowa „STEMAR” Ostrów
364
Adres /. Lokalizacja Obiekt Magazynowy Medyka
Kod
160213
160601
Nazwa odpadu niebezpiecznego
Kg/rok
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne
elementy inne niż wymienione w 160209 do
160212
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3
Sposób
zagospodarowania
Unieszkodliwianie
105
unieszkodliwianie
Gmina Medyka
Nazwa przedsiębiorstwa Jeronimo Martins Dystrybucja Spółka z o.o. Poznań
Adres /. Lokalizacja Market Biedronka w Medyce
Kod
150101
150102
160380
150103
080318
Kod
160213
Nazwa odpadu innego niż niebezpieczny
Kg/rok
Odpady opakowaniowe- papier tektura
Odpady opakowaniowe- tworzywa sztuczne
Produkty spożywcze, przeterminowane lub
nieprzydatne do spożycia
Odpady opakowaniowe z drewna
Odpadowy toner drukarski
30000
6000
500
8000
100
Odzysk
Unieszkodliwianie
Nazwa odpadu niebezpiecznego
Kg/rok
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne
elementy
15
Sposób
zagospodarowania
Unieszkodliwianie
43
Sposób
zagospodarowania
Odzysk
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Lista podmiotów świadczących usługi w zakresie zbierania, transportu odpadów
działające na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Przemyskiego
Tabela 23 Lista podmiotów świadczących usługi w zakresie zbierania, transportu odpadów
Obszar
L.p. prowadzenia
działalności
1.
Powiat
przemyski
Nazwa zakładu Rodzaj odpaduAdres
Kod
Przedsiębiorstwo
Obrotu Wyrobami
Hutniczymi
CENTROSTAL w
Rzeszowie S.A
Przedsiębiorstwo
Powiat
Handlowoprzemyski , Usługowe "BOMI"
2.
Rzeczpospolita Michalina Kołcz
Polska
Przemyśl ,
ul.Jasińskiego 40
Firma HandlowoPowiat
Usługowa
przemyski ,
3.
Barbara Karnas
Rzeczpospolita
Ujkowice 208 gm.
Polska
Przemyśl
130205,
150101,
150102,
150107,
160103,
160107,
160113,
160117,
160118,
160119,
160120,
160122,
160601,
160606,
170401,
170402,
170405,
170407,
170401,
170402,
170403,
170404,
170405,
170407,
120101,
120102,
120103,
120104,
120105,
120113,
160101,
160117,
160118,
160119,
160120,
170506,
170401,
170402,
170404,
170406,
160118,
120103,
120104,
44
Sposób
postępowania
Rodzaj
działalności
Przekazywane
odbiorcom
posiadającym
ważne
zezwolenia w
zakresie
gospodarowania
tymi odpadami
Zbieranie
Przekazywane
odbiorcom
posiadającym
ważne
zezwolenia w
zakresie
gospodarowania
tymi odpadami
Zbieranie i
transport
Przekazywane
odbiorcom
posiadającym
ważne
zezwolenia w
zakresie
gospodarowania
tymi odpadami
Zbieranie i
transport
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
4.
5.
6.
7.
8.
Powiat
przemyski
Firma HandlowoProdukcyjnoUsługowa "KEM"
Elżbieta i Marian
Krawczyk
Dąbrowa
Górnicza
ul.Budowlanuch 5
120101,
120103,
150104,
160117,
160118,
170401,
170402,
170403,
170404,
170405,
170406,
170407,
170411,
191001,
191002,
191202,
191203,
Przekazywane
odbiorcom
posiadającym
ważne
zezwolenia w
zakresie
gospodarowania
tymi odpadami
Zbieranie
Przekazywane
Zakład Rafinacji
odbiorcom
Metali S.C
posiadającym
Bogusław
Powiat
160214,
ważne
Jakubiec i Henryk
Zbieranie
przemyski
160216, 160605 zezwolenia w
Dyrkacz
zakresie
Przemyśl
gospodarowania
ul.Rzecza 10/54
tymi odpadami
Bolesław
Przekazywane
Pacuchaodbiorcom
Prowadzenie w
170401,
posiadającym
Kraju
170402,
Powiat
ważne
Przetwórstwa i
170403,
Zbieranie
przemyski
zezwolenia w
Obrotu Metali
170404,
zakresie
Nieżelaznych 170406, 170407
gospodarowania
Żurawica ul.Ojca
tymi odpadami
Św Jana Pawła II
120103,
Przekazywane
120104,
odbiorcom
Lesław Stec 120116,
Wytwarzanie
Powiat
posiadającym
Firma Handlowo
170401,
odpadów z
przemyski
ważne
Usługowa
170402,
uwzględnieniem
Rzeczpospolita
zezwolenia w
"STEMAR"
170403,
zbierania i
Polska
zakresie
Osrów 364
170404,
transportu
gospodarowania
170406,
tymi odpadami
170407,
120103,
120104,
Przekazywane
Gminna
150101,
odbiorcom
Spółdzielnia
150104,
posiadającym
"Samopomoc
150107,
Powiat
ważne
Zbieranie i
Chłopska" w
160117,
przemyski
zezwolenia w
transportu
Birczy
160118, 160120
zakresie
ul.Bieszczadzka
160199,
gospodarowania
200
170202,
tymi odpadami
170401,
170402,
45
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
170405,
170407,
191201,
191202,
191203,
191205,
9.
10.
Powiat
przemyski
Józef Olech
Przemyśl ul.
Świetej Kólowej
Jadwigi nr11
Powiat
przemyski
Zakłady
UsługowoProdukcyjnoHandlowy Teresa
Trznadl Bircza nr
18
150101,
120102,
150103,
150104,
150105,
150106,
150107,
150109,
170401,
170402,
170403,
170404,
170405,
170406,
170407,
170411,
191201,
191202,
191203,
191204,
191205,
191207,
191208,
191209,
150101,
150102,
150103,
150104,
150105,
150107,
170401,
170402,
170403,
170404,
170405,
170406,
170407,
191201,
191202,
191203,
191204,
191205,
160103,
160106,
160117,
46
Przekazywane
odbiorcom
posiadającym
ważne
zezwolenia w
zakresie
gospodarowania
tymi odpadami
Zbieranie
Przekazywane
odbiorcom
posiadającym
ważne
zezwolenia w
zakresie
gospodarowania
tymi odpadami
Zbieranie
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
160118,
160122,
120101,
120103,
120104,
120113,
120117,
11.
Marian Tysowski
Rzeczpospolita
Buszkowice nr
Polska
128
160117
Przekazywane
odbiorcom
posiadającym
Wytwarzanie
ważne
odpadów z
zezwolenia w uwzględnieniem
zakresie
transportu
gospodarowania
tymi odpadami
170405,
170407,
191202,
Przekazywane
191203,
odbiorcom
Mieczysław
191205,
Powiat
posiadającym
Szumełda
160106,
przemyski
ważne
12.
"TRANSOP"
160117,
Rzeczpospolita
zezwolenia w
Żurawica K. St.
160118,
Polska
zakresie
Wyszyńskego 1
160122,
gospodarowania
150104,
tymi odpadami
120101,
120103,
120104, 120113
Nie segregowane
odpady
komunalne
przekazywane na
200101,
Składowisko
Zakład
200102,
Odpadów w
UsługowoPowiat
200139,
Młynach.
Handlowoprzemyski
200140,
Pozostałe
13.
TransportowoRzeczpospolita
200201,
przekazywane
Komunalny Zofia
Polska
200202,
odbiorcom
Szeremeta ,
200301,
posiadającym
Walawa 81A
200307,
ważne
zezwolenia w
zakresie
gospodarowania
tymi odpadami
47
Zbieranie i
transport
Zbieranie i
transport
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
120103,
160117,
160118,
170401,
Firma Usłogowo170402,
Rzeczpospolita Handlowa Janusz
14.
170405,
Polska
Kijanka
170407,
Maćkowice 164
191202,
191203,
191201,
191205,
020110,
030307,
120101,
120103,
150103,
150104,
150105,
150106,
Mieczysław
Rzeczpospolita
160117,
15.
Jakubiec
Polska
160118,
Witoszyńce 67
160120,
170401,
170102,
170405,
170407,
191001,
191201,191202,
191203, 200140
Przekazywane
odbiorcom
posiadającym
ważne
zezwolenia w
zakresie
gospodarowania
tymi odpadami
Transport
Przekazywane
odbiorcom
posiadającym
ważne
zezwolenia w
zakresie
gospodarowania
tymi odpadami
Transport
*pozycje 13,14,15 - złożone wnioski
5.4.2. Odpady medyczne i weterynaryjne
Odpady medyczne
Na terenie gminy Medyka źródłem powstawania odpadów medycznych jest (stan na
31.12.2002 r.), jedna przychodnia oraz jedna apteka .
Zgodnie z danymi WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) wśród odpadów,
powstających w placówkach służby zdrowia ok.:
 75 % - 90 % stanowią odpady nie stanowiące zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi
(odpady komunalne, komunalnopodobne);
 10 % - 25 % odpady medyczne.
Odpady powstające w placówkach medycznych można podzielić na 4 podstawowe
grupy:
Grupa A
odpady komunalne, w tym np. biurowe, kuchenno – ogrodowe,
wielkogabarytowe, ampułki po użytych lekach, surowce wtórne i.in.
Grupa B
odpady infekcyjne, np. zużyte opatrunki, krew i jej produkty z zawartością
plazmy i surowicy, tampony, przedmioty ostre (igły, strzykawki, skalpele,
pipety itp.) i.in.
48
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Grupa C Szczątki ludzkie i zwierzęce: tkanka pooperacyjna, rozpoznawalne szczątki
ciała ludzkiego
Grupa D Cytostatyki, niewykorzystane płyny z chemioterapii, odpady chemiczne i
farmaceutyki (przeterminowane leki, materiały fotograficzne), odpady o
wysokiej zawartości metali ciężkich (np. termometry rtęciowe, świetlówki) oraz
radioaktywne.
Z powodu braku aktualnych danych oszacowano ilość odpadów medycznych
wytworzonych na terenie powiatu przemyskiego w roku 2003 r.:
 około 14,50 Mg odpadów medycznych z czego:
- ok. 12,97 Mg odpadów grupy A;
- ok. 1,54 Mg odpadów grupy B, C, D w tym grupy B – 1,17 Mg, a grupy C i D –
0,32 Mg.
Odpady weterynaryjne
Odpady weterynaryjne to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem
zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem
badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach. W katalogu odpadów zostały one
zakwalifikowane do grupy 18 02. Wśród odpadów, powstających w placówkach
weterynaryjnych można, podobnie jak odpady medyczne, wyróżnić odpady komunalne, nie
stanowiące zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, odpady infekcyjne i specjalne, należące do
niebezpiecznych i w tym kontekście wymagające stosownego postępowania z nimi.
Określenie wielkości produkcji tych odpadów oraz ich składu morfologicznego jest
trudne, ponieważ nie istnieje w Województwie Podkarpackim baza danych, z której takie
informacje można by zaczerpnąć. Odwołując się do treści Krajowego Planu Gospodarki, w
składzie morfologicznym odpadów weterynaryjnych jest następujący:




tkanka zwierzęca
39%
sprzęt jednorazowy 17%
środki opatrunkowe 21%
opatrunki gipsowe
3%.
Na podstawie szacunków można stwierdzić, że w powiecie przemyskim powstaje ok.
0,10 Mg rocznie odpadów weterynaryjnych zawierających żywe drobnoustroje
chorobotwórcze lub ich toksyny oraz przeterminowanych i wycofanych ze stosowania
chemikaliów i leków.
Odpady o charakterze komunalnym odbierane są przez firmy wywozowe świadczące w
danym regionie usługi odbioru odpadów od mieszkańców.
Odpadowe tkanki zwierzęce można poddawać procesom grzebania (w wyznaczonych i
odpowiednio zabezpieczonych miejscach) w dołach o minimalnym nakładzie ziemi 1,5 m
uprzednio zalane lub posypane środkiem dezynfekcyjnym. W przypadkach indywidualnych
rozwiązanie takie jest możliwe do zrealizowania. Generalnie jednak tkanka zwierzęca
powinna być unieszkodliwiana metodami termicznymi.
Odpady medyczne i weterynaryjne:
Aktualnie w województwie podkarpackim odpady te unieszkodliwia się głównie przez
spalanie w tzw. "spalarkach " . Aktualnie działa 9 spalarni odpadów medycznych : w Dębicy,
w Krośnie, w Stalowej Woli, w Jaśle, w Kolbuszowej, w Tarnobrzegu, w Mielcu oraz w
Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie , oraz firma EKO-TOP Sp. z
o.o. w Rzeszowie
49
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
5.4.3. Wyeksploatowane pojazdy
Złomowane pojazdy zawierają wiele niebezpiecznych dla środowiska substancji takich
jak oleje, płyny chłodnicze i hamulcowe, akumulatory itp. Większość elementów tych
pojazdów ma wartość surowcową (złom, akumulatory, opony, szkło, tworzywa sztuczne, itd.).
Obecnie samochody wycofywane, dostarczane są głównie do tzw. auto-złomów.
Według ankiet z Urzędów Gmin na terenie powiatu przemyskiego nie ma przedsiębiorstw
zajmujących się unieszkodliwianiem wraków samochodowych.
Aktualnie na terenie województwa podkarpackiego istnieją trzy zakłady zajmujące się
kasacją samochodów :
WTÓR -STAL w Stalowej Woli
POLIT- w Rzeszowie
PKS sp. z o.o. w Przemyślu, ul. Dworskiego 106
5.4.4. PCB
Zgodnie z polskim ustawodawstwem przez PCB należy rozumieć: polichlorowane
trifenyle,
monometylotetrachlorodifenylometan,
monometylodichlorodifenylometan,
monometylodibromo- difenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych
substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.
PCB wykorzystywane były głównie w zamkniętych urządzeniach elektroenergetycznych takich, jak kondensatory, transformatory, wyłączniki olejowe, dławiki itp.
Jego szkodliwość polega na tym, że przedostając się do organizmów żywych, nie ulega
rozkładowi i kumuluje się, powodując trwałe uszkodzenia systemu nerwowego, wątroby,
śledziony i nerek. Stwierdzono też rakotwórcze działanie PCB.
Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska zgodnie z
obowiązującymi w kraju przepisami prawnymi ma nastąpić w 2010 r.
Zgodnie z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24.06.2002 (Dz.U.96 poz.860)
podmioty gospodarcze miały obowiązek do przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń
zawierających PCB w ilości powyżej 5l (eksploatowanych i wycofanych z eksploatacji) oraz
magazynowanych odpadów PCB w terminie do 31.12.2002 r., a następnie przedłożenia
informacji o wynikach inwentaryzacji Wojewodzie (z obowiązku tego wywiązały się 32
zakłady z terenu województwa podkarpackiego, nie ma wśród nich zakładów położonych na
terenie gminy Medyka ).
Obecnie brak jest pełnego rozeznania o ilości urządzeń zawierających PCB oraz
magazynowanych odpadach PCB. Wynika to z tego, że informacje z inwentaryzacji są
niepełne.
Unieszkodliwianie
W kraju nie ma aktualnie instalacji mogącej bezpiecznie niszczyć kondensatory
zawierające PCB. Kondensatory zawierające PCB unieszkodliwiane są jedynie w
instalacjach zagranicznych. Odbiór i przekazanie do zniszczenia za granicą kondensatorów z
PCB realizowane jest obecnie tylko przez dwie firmy posiadające stosowne zezwolenia tj.:
1.
2.
POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie przekazuje kondensatory do termicznego
unieszkodliwienia firmie francuskiej TREDI kontrolowanej przez rząd francuski.
INTEREKO Sp. z o.o. w Opolu przekazuje kondensatory z PCB do Belgii, gdzie w
instalacjach firmy INDAVER prowadzone jest ich termiczne unieszkodliwianie.
Termiczne unieszkodliwianie płynów zawierających PCB, pochodzących z
transformatorów i innych urządzeń elektroenergetycznych oraz ich dekontaminacja
50
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
realizowana jest obecnie tylko w dwóch krajowych instalacjach, zlokalizowanych poza
terenem województwa tj. w:
1. Zakładach Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku
2. Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.
Dekontaminacja urządzeń z PCB realizowana jest obecnie tylko przez
Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. we
Włocławku.
5.4.5. Oleje odpadowe
Odpady olejowe powstają w motoryzacji oraz przemyśle. Oleje odpadowe
pochodzące z rynku motoryzacyjnego to przede wszystkim zużyte oleje silnikowe i oleje
przekładniowe. Oleje odpadowe pochodzące z przemysłu to zanieczyszczone oleje
hydrauliczne, przekładniowe, maszynowe, turbinowe, sprężarkowe, transformatorowe oraz
grzewcze. Poza olejami odpadowymi w praktyce gospodarczej powiatu występują odpady
zanieczyszczone olejami tj. zaolejone szlamy z separatorów olejowych oraz odstojników,
szlamy z obróbki metali zawierające oleje, zużyte filtry olejowe, zaolejone zużyte sorbenty,
trociny, czyściwo oraz opakowania po olejach. Brak dokładnego monitoringu tego typu
odpadów.
Dane SIGOP mówią, iż w strukturze gospodarki olejami odpadowymi dominuje
wykorzystanie – 80,2% wytwarzanych odpadów, unieszkodliwianie – 18,3%, magazynowanie
– ok. 1,2% oraz składowanie - 0,4%.
Odzysk i unieszkodliwianie
Odpady olejowe powstające w zakładach na terenie powiatu odbierane są przez firmy
specjalistyczne trudniące się zbieraniem olejów przepracowanych, emulsji olejowo-wodnych,
szlamów zaolejonych i prowadzące serwisy separatorów olejowych oraz odstojników.
Odpady olejowe poddawane są procesowi odzysku lub unieszkodliwiania w istniejących na
terenie kraju instalacjach:
1.
w Rafinerii Nafty Jedlicze, w Rafinerii Jasło S.A., Rafinerii Nafty Glimar S.A,
Rafinerii Trzebinia S.A. – metodą re-rafinacji lub krakingu termicznego,
2.
w Południowych Zakłady Rafineryjne Naftopol S.A., Oddział Kędzierzyn – Koźle,
w firmie MERCAR Sp. z o.o. w Poznaniu – metodą krakingu termicznego,
3.
w Przedsiębiorstwie Kruszyw Lekkich „Keramzyt” w Mszczonowie – jako dodatek
spulchniający glinę przy produkcji kruszyw w miejsce tradycyjnie stosowanego
oleju napędowego lub ropy naftowej.
5.4.6. Baterie i akumulatory
Akumulatory elektryczne i baterie galwaniczne, występujące w postaci wielko- i
małogabarytowej, należą do produktów, które po zużyciu stają się odpadami o charakterze
niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia ludzi. Szczególnie wysoki jest poziom rozproszenia
miejsc powstawania odpadów, trudny do kontroli i właściwego gromadzenia odpadów oraz
ich przetwarzania. Praktyką powszechnie stosowaną jest przenikanie odpadowych baterii i
akumulatorów, szczególnie małogabarytowych, do strumienia odpadów komunalnych i w
51
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
rezultacie deponowanie ich na składowiskach komunalnych. Odpadowe baterie i
akumulatory posiadają dużą wartość surowcową. Poddane procesom odzysku stanowią
znaczne zasoby ochraniające naturalne złoża surowcowe.
Baterie i akumulatory ołowiowe
90% ilości zużytych akumulatorów powstaje w sektorze transportowym, zarówno
podmiotów gospodarczych jak i indywidualnych użytkowników. Dlatego też ilość zużytych
akumulatorów ołowiowych oszacowano na podstawie ilości zarejestrowanych samochodów
osobowych i ciężarowych, przy przyjęciu następujących założeń:
1.
średnia waga akumulatora (wraz z elektrolitem) samochodu osobowego – 12
kg,
2.
średnia waga akumulatora do samochodów ciężarowych, autobusów i
ciągników siodłowych przy uwzględnieniu różnej ilości akumulatorów w
pojeździe – 34 kg,
3.
zmiana akumulatora w samochodzie osobowym – co 3,5 roku,
4.
zmiana akumulatora w samochodzie ciężarowym – co 3 lata.
W powiecie przemyskim z wymiany akumulatorów w samochodach osobowych i
ciężarowych w 2003 r. powstało ok. 40 Mg odpadu akumulatorowego z elektrolitem. Brak
danych z poszczególnych gmin.
Akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe
Ilość akumulatorów Ni-Cd, wprowadzanych na rynek systematycznie maleje, ze
względu na powszechne wycofywanie kadmu z procesów technologicznych. Wielkość
powstawania odpadowych akumulatorów Ni-Cd jest trudna do określenia, ze względu na ich
długą żywotność – rzędu 10-12 lat.
Można szacować, że ilość zużytych akumulatorów Ni-Cd wielkogabarytowych w skali
roku na terenie powiatu przemyskiego jest rzędu 1 Mg.
Akumulatory Ni-Cd małogabarytowe
Ze względu na długi okres żywotności tych źródeł prądu w najbliższych latach będą one
przechodzić do odpadów. W 1996 r. wprowadzono na rynek krajowy 314 ton akumulatorów
małogabarytowych oraz około 700 tys. sztuk akumulatorów w telefonach bezprzewodowych i
komórkowych, czyli dodatkowo około 70 Mg – razem 384 Mg. Można szacować, że w
najbliższych latach na terenie powiatu przemyskiego będzie powstawać ok. 0,5 Mg zużytych
akumulatorów małogabarytowych.
Odzysk i unieszkodliwianie baterii i akumulatorów
Zużyte akumulatory ołowiowe poddawane są procesom technologicznym mającym na
celu odzysk ołowiu i kwasu siarkowego. Przerób tych odpadów przeprowadzany jest głównie
poza terenem województwa podkarpackiego, a mianowicie w przedsiębiorstwie „Orzeł Biały”
S.A. w Bytomiu (moc przerobowa 100 tys. Mg akumulatorów) oraz w „Baterpol” Sp. z o.o. w
Świętochłowicach (moc przerobowa 70 tys. Mg). Istniejące moce przerobowe znacznie
przekraczają zapotrzebowanie na przerób akumulatorów ołowiowych w kraju, którego
wielkość szacowana jest na około 70 tys. Mg.
Obie firmy posiadają sieć zbierania zużytych akumulatorów oraz pośredniczą w
wyposażeniu odbiorców w kwasoodporne pojemniki do transportu akumulatorów.
Elektrolit z baterii i akumulatorów ołowiowych unieszkodliwiany jest łącznie
z akumulatorami i nie stanowi problemu. Przerabiany jest w instalacji firmy „Orzeł Biały” S.A.
w Bytomiu, której moc przerobowa przewyższa aktualnie zapotrzebowanie na przerób
elektrolitu, bądź w innych instalacjach.
Ze względu na fakt bardzo dużego rozproszenia miejsc powstawania zużytych
akumulatorów i baterii najbardziej istotnym czynnikiem determinującym gospodarkę tymi
odpadami jest ich odzysk z rynku. Aktualnie zbieranie baterii pierwotnych i wtórnych
52
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
funkcjonuje w kraju bardzo słabo, właściwie w sposób incydentalny (szkoły, gminy). Baterie
cynkowo-węglowe przerabiane są w firmie „Recykling- Bolesław” Sp. z o.o. w Bukownie.
5.4.7. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
Zużyte i wycofane z eksploatacji urządzenia elektryczne i elektroniczne zgodnie z
ustawodawstwem Unii Europejskiej dzielone są na:
 Wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego: duże urządzenia chłodnicze,
lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, kuchnie, piece elektryczne, płyty
kuchenne, kuchenki mikrofalowe, urządzenia grzewcze, grzejniki elektryczne,
wentylatory, klimatyzatory, inne,
 Małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatarki, żelazka,
tostery, frytkownice, młynki do kawy, krajalnice elektryczne, ekspresy do kawy,
suszarki do włosów, elektryczne szczoteczki do zębów, golarki, zegary, wagi,
 Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny: scentralizowane przetwarzanie danych:
serwery, minikomputery, drukarki; osobiste urządzenia komputerowe: komputery
osobiste (w tym CPU, myszy, ekrany, klawiatury), laptopy (w tym CPU, myszy,
ekrany, klawiatury), notebooki, notpady, drukarki, kopiarki, elektryczne i elektroniczne
maszyny do pisania, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, systemy i terminale
użytkowników, faksymile, teleksy, telefony, automaty telefoniczne, telefony
bezprzewodowe, telefony komórkowe, automatyczne sekretarki, inne,
 Sprzęt radiowo-telewizyjny i muzyczny: zestawy radiofoniczne (radia z budzikiem,
radiomagnetofony), telewizory, kamery wideo, magnetowidy, zestawy HF,
wzmacniacze, instrumenty muzyczne, inne,
 Sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe, lampy fluorescencyjne, lampy
fluorescencyjne kompaktowe, lampy wyładowcze, w tym wysokociśnieniowe lampy
sodowe, lampy halogenowe, lampy sodowe niskociśnieniowe, inny sprzęt
oświetleniowy,
 Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia, zabawki
elektroniczne, sprzęt medyczny, przyrządy monitorowania i kontrolno-sterujące,
 Zabawki elektroniczne, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne i samochody
wyścigowe, konsole gier wideo, gry wideo, sprzęt sportowy wyposażony w komputery
i urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 Sprzęt medyczny: sprzęt do radioterapii, sprzęt kardiologiczny, sprzęt do
dializowania, respiratory, sprzęt medycyny jądrowej, sprzęt laboratoryjny do analiz in
vitro, analizatory, zamrażarki, inne,
 Przyrządy monitorowania i kontrolno-sterujące: detektory dymu, regulatory
ogrzewania, termostaty,
 Automatyczne urządzenia dozujące: automaty z gorącymi napojami, automaty z
gorącymi lub zimnymi napojami w butelkach i puszkach, automaty z produktami
stałymi, bankomaty, inne urządzenia automatyczne dozujące.
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne generalnie pochodzą z dwóch źródeł:
gospodarstw domowych oraz innych użytkowników – przemysł, instytucje, biura, szpitale,
handel, inni.
W województwie podkarpackim nie prowadzono dotąd badań strumienia odpadów –
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stąd też nie ma żadnych danych
statystycznych. Udział poszczególnych grup urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest
trudny do określenia.
53
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
5.5. Odpady azbestowe
Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem
chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu.
Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w
powietrzu. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go
włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.
Azbest wprowadzany do środowiska utrzymuje się w nim przez czas nie określony. Źródłem
emisji azbestu do środowiska w wyniku działalności człowieka są:
Tereny wydobycia i produkcji azbestu oraz zakłady przetwórstwa azbestu,
Niewłaściwe składowanie odpadów przemysłowych wytwarzanych w przetwórstwie
azbestu,
Ścieranie tarcz sprzęgłowych i hamulcowych, korozja płyt azbestowo-cementowych,
Urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacyjne zawierające azbest.
Największym zagrożeniem dla ludzi i środowiska jest azbest składowany bez żadnych
zabezpieczeń przed pyleniem na terenie posesji, na drogach lub „dzikich składowiskach”
często nad potokami lub rzekami.
Sytuacja ta spowodowana jest faktem, że większość posiadaczy pokryć dachowych
zawierających azbest to mieszkańcy terenów wiejskich, którzy w latach 80 i 90. tych kryli
dachy płytami cementowo-azbestowemi (będące w tym okresie najtańszymi pokryciami),
których nie stać na pokrycie kosztów wywozu w/w pokryć ze względu na wysoką cenę.
Ponadto bardzo mała jest wiedza mieszkańców powiatu na temat szkodliwości wyrobów
zawierających azbest i zasad postępowania z tymi odpadami.
Odpady zawierające azbest klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne
i gospodarka nimi obwarowana jest szczególnymi wymaganiami. Azbest wprowadzany do
środowiska utrzymuje się w nim przez czas nie określony.
Powodem indywidualnego podejścia do wyrobów zawierających azbest jest fakt
ogłoszenia i przyjęcia przez Radę Ministrów RP w maju 2002 r. „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.
Zadania przewidziane „ Programem....” wymagają koordynacji wszystkich jednostek i
instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za ich realizację lub pośrednio biorących udział w
ich realizacji. W celu realizacji wszystkich zadań zawartych w „Programie...” należy
zaangażować administrację publiczną i różnych instytucji działających na trzech poziomach:
 centralnym,
 wojewódzkim,
 lokalnym.
Na poziomie lokalnym w realizację zadań „ Programu...” zaangażowane są samorząd
powiatowy oraz samorząd gminy.
Do zadań Samorządu powiatu należy;
- sporządzenie rocznych informacji w zakresie realizacji zadań „ Programu..” na terenie
powiatu oraz ich przekazywanie samorządowi województwa,
- gromadzenie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających
azbest na terenie powiatu i każdej gminy, w tym opracowanie załączników mapowych
stosownie do rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r.,
- inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających
azbest,
- współpraca z wojewodą ,samorządem województwa oraz samorządem gminnym, w
zakresie zadań wynikających z „ Programu...”,
- uwzględnienie usuwana azbestu i wyrobów zawierających azbest w powiatowych
planach gospodarki odpadami,
54
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
ustalenie rejonów spodziewanego wzrostu zagrożenia pyłem azbestu z uwagi na
koncentrację występowania uszkodzeń lub technicznego zużycia wyrobów
zawierających azbest,
- wystąpienie do odpowiednich jednostek o przeprowadzenie monitoringu zagrożonych
rejonów/ obiektów/ i ustalenia stopnia emisji pyłu i włókien azbestu.
Do zadań Rady Powiatu należy:
- nadzorowanie wykorzystania przyznanych środków finansowych,
- prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za składowanie odpadów
zawierających azbest, w stosunku do uboższych właścicieli obiektów. Inicjowanie i
organizowanie innych form pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
Do zadań organu wykonawczego gminy należy:
- uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych
planach gospodarki odpadami,
- wypełnianie przez właścicieli obiektów budowlanych
„arkuszy oceny stanu i
możliwości bezpiecznego użytkowania...” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. i złożenia ich do właściwego urzędu. Należy
szczególną uwagę zwrócić na prawidłowy opis w arkuszach obiektów publicznych jak
na przykład: drogi ,place, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, domy kultury, i tym
podobne obiekty, które będą w przyszłości mogły korzystać finansowo ze wsparcia z
zewnątrz i których oczyszczanie z azbestu powinno nastąpić w pierwszej kolejności,
- sporządzenie zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest, w układzie 3-ch
grup pilności, jak w arkuszach ocen,
- przekazanie zebranych informacji wraz z arkuszami ocen, do urzędu nadzoru
budowlanego w powiece.
Do zadań Rady Gminy należy:
- przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „ Programu ...”.
-
Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 14 sierpnia 1998r. koszt usunięcia wyrobów
zawierających azbest z powodu nadmiernego zużycia ponosi właściciel obiektu. Z uwagi na
obowiązujące regulacje prawne i właściwości azbestu , usuwanie wyrobów zawierających
azbest podlega wielu uwarunkowaniom. Właściciel lub zarządca obiektów winien;
- sporządzić przegląd techniczny wyrobów zawierających azbest- na podstawie tego
przeglądu sporządza się „ Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania
wyrobów zawierających azbest”. Ocenę tą przejmuje powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego, który informuje Starostwo Powiatowe oraz Urzędy Gmin o przyjętych
protokołach ocen,
- uzyskać pozwolenie na wykonywanie prac remontowo- budowlanych związanych z
wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych – usuwaniem odpadów zawierających
azbest powinny zajmować się tylko przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie
pozwolenia, a także sprzęt techniczny oraz przeszkolonych pracowników,
- zgłosić co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót właściwemu
organowi administracji architektonicznego zamiaru rozpoczęcia robót z
zaznaczeniem, że usuwanie będą wyroby zawierające azbest,
- dokonać identyfikacji rodzaju azbestu i oszacować ilość wyrobów zawierających
azbest.
Na terenie powiatu przemyskiego działają specjalistyczne firmy zajmujące usuwaniem
odpadów zawierających azbest. Najbliższe składowisko odpadów przyjmujące w/w odpady
znajduje się powiecie jarosławskim w miejscowości Młyny. Szacunkowa powierzchnia pokryć
dachowych zawierająca azbest w gminie Medyka – 36 408 m2 co stanowi 4 % odpadów z
terenu całego powiatu . Gminy nie pokrywają żadnych kosztów związanych z usuwaniem
tych odpadów.
55
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
5.6. Podsumowanie
1. Najwięcej problemów stwarzają odpady niebezpieczne wytwarzane w zakładach w
niewielkich ilościach np. świetlówki, baterie, płyny hamulcowe. Odpady te przeważnie
trafiają na składowiska ponieważ wytwórcy odpadów uważają, że taka mała ilość tych
odpadów nie zaszkodzi środowisku, lub nie ma odbiorców tak małej ilości.
2. W ostatnim okresie dokonano wiele zmian w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi. Zaliczyć do nich można:
 objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów ok. 36 % mieszkańców gminy,
 zlokalizowanie kontenerów na odpady oraz pojemników w poszczególnych
posesjach,
 wprowadzenie zróżnicowanego systemy gromadzenia odpadów na obszarze
gminy, która prowadzi zbiórkę odpadów systemem kontenerowym:
 pojemniki małe – budownictwo jednorodzinne,
 pojemniki duże – budownictwo wielorodzinne,
 kontenery – budownictwo zagrodowe i obiekty infrastruktury
społeczno-gospodarczej,
 wprowadzenie selektywnej zbiórki w systemie „u źródła” na terenie
gmin Medyka,
 zabezpieczenie potrzeb transportowych w zakresie wywozu
odpadów głównie nieposegregowanych, w niektórych gminach
także posegregowanych,
 podejmowanie
działań
nad
poszerzeniem
stanu
wiedzy
proekologicznej całego społeczeństwa gminy.
3. Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich składowanie.
4. Nadal na terenie gminy występują „dzikie” wysypiska śmieci.
5. Brak rozwiązania gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym.
6. Brak rozwiązania problemu odpadów azbestowych.
56
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
Tabela 24. Zestawienie wskaźników stanu i wskaźników reakcji – stan istniejący
Lp.
Wskaźnik presji
Wartość wskaźnika
presji
Ilość zebranych odpadów
komunalnych [Mg/rok]
Ilość odpadów objętych
zorganizowaną zbiórką [%]
Obiekty gospodarki odpadami
komunalnymi:
o linie do segregacji
o kompostownie
[szt./(Mg/rok)]
o linie do demontażu
odpadów
 wielkogabarytowych
o linie do przekształcania
gruzu
 budowlanego
 ZZO
 WPGiSO
 Stacje przeładunkowe
Udział odzyskiwanych surowców
wtórnych w całkowitym strumieniu
zebranych odpadów komunalnych
i komunalnopodobnych [%]
Ilość odzyskanych odpadów [Mg]:
o wielkogabarytowych
o budowlanych
 niebezpiecznych
1.
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych
[Mg/rok]
2.
Udział odpadów z sektora komunalnego
składowanych na składowiskach [%]
Wskaźnik reakcji
1568,99
100
57
Wartość wskaźnika
reakcji
331
36
0
brak danych
0
0
0
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
3
4
5
6
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
Ilość wytworzonych odpadów
opakowaniowych [Mg] w tym:
o tworzywa sztuczne
o papier i tektura
o szkło
o opakowania z blachy stalowej
o opakowania z aluminium
 opakowania wielomateriałowe
49,53
112,55
137,56
12,26
6,13
12,51
Czynne składowiska odpadów komunalnych
[szt./ha]
0
Ilość powstających osadów ściekowych
Ilość odzyskiwanych surowców
wtórnych [Mg] w tym:
o tworzywa sztuczne
o papier i tektura
o szkło
o blacha stalowa i
aluminium
o opakowania
wielomateriałowe
3,0 Mg s.m osadu/rok
Ilość wytwarzanych odpadów w sektorze
gospodarczym [ Mg] w tym(2002):

niebezpiecznych
Składowiska zamknięte w ciągu roku
[szt] w tym:
 zrekultywowane
 do rekultywacji
Sposób postępowania z osadami
ściekowymi:
 wykorzystane w tym:
 na cele przemysłowe
 na cele rolnicze
 kompostowane
 przekształcone termicznie
 składowane
 inne
Sposób zagospodarowania odpadów
z sektora gospodarczego [ Mg]
w tym:
 tymczasowo składowane
 odzyskane
 unieszkodliwiane
 składowane
Sposób zagospodarowania odpadów
niebezpiecznych powstających w
17,1
58
13,7
0
0
3
121,991
2,201
17,65
99,14
3,0
17,1
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
7
8
9
10
11
Ilość odpadów powstających w placówkach
medycznych [Mg/rok]:
 odpady o charakterze komunalnym
 odpady infekcyjne i specjalne
Ilość odpadów powstających w placówkach
weterynaryjnych [Mg]
Ilość odpadów zawierających azbest [w tys
Mg](pokrycia dachowe )
Nagromadzenie odpadów w mogilnikach
[Mg]
Ilość składowanych składników tworzyw
samochodowych [tys. Mg]
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
brak danych
0,09
ok 0,529
0
brak danych
59
przemyśle [Mg] w tym:
 odzyskane
 unieszkodliwione
 magazynowane
Obiekty gospodarki odpadami [szt /
wydajność]:
 zakłady termicznej utylizacji
odpadów
 składowiska odpadów
 w tym składowiska odpadów
niebezpiecznych
 inne instalacje
 PZON
 SPON
Ilość zakładów termicznej utylizacji
odpadów medycznych [szt. /
wydajność]
Ilość zakładów termicznej utylizacji
odpadów weterynaryjnych
[szt. / wydajność]
Ilość składowisk odpadów
azbestowych [szt]
Ilość zlikwidowanych mogilników [szt./
Mg]
Ilość poddanych recyklingowi tworzyw
samochodowych [tys. Mg]
9,23
9,91
9,06
0
0
0
0
0
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
VI. PROGNOZA ILOŚCI WYTWORZONYCH ODPADÓW
6.1. Metodyka opracowania prognozy
Do oszacowania ilości wytworzonych odpadów komunalnych w Planie Gospodarki
Odpadami dla Powiatu Przemyskiego przyjęto wskaźniki zawarte w Krajowym Planie
Gospodarki Odpadami (KPGO).
Przyjęte wskaźniki są średnimi dla Polski i przyjętymi wartościami średnimi dla
województwa. Przyjęcie tych wartości niesie za sobą pewne zagrożenie dotyczące
określenie rzeczywistej ilości odpadów. Nie ma to jednak większego wpływu na
formułowanie celów oraz kierunków działań, jak również na przyjęcie konkretnych działań
operacyjnych dążących do poprawy stanu gospodarki odpadami w powiecie. Natomiast ma
to wpływ na zwymiarowanie potrzebnej infrastruktury technicznej, która pozwoli na
osiągnięcie zamierzonych celów ilościowych dotyczących głównie odzysku i recyklingu
odpadów komunalnych.
Tabela 25. Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2014 r. w Polsce na obszarach wiejskich
(wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002)
Procentowe zmiany wskaźnika
emisji odpadów w latach dla
obszarów:
Wiejskich
Nazwa strumienia
20062010
0
2011-2014
Odpady organiczne roślinne
20012005
1
Odpady organiczne zwierzęce
0
-1
-1
Odpady organiczne inne
2
2
1
Odpady zielone
2
2
1
Papier i tektura (niopakowaniowe)
2
1
0
Opakowania z tektury i papieru
2
1
0
Opakowania wielomateriałowe
2
1
0
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)
1
0
-2
Opakowania z tworzyw sztucznych
1
0
-2
Tekstylia
Szkło (nieopakowaniowe)
2
1
1
2
2
2
2
1
1
Opakowania z blachy stalowej
1
1
0
0
0
0
Opakowania z aluminium
1
0
0
Odpady mineralne
0
1
1
Drobna frakcja popiołowa
Odpady wielkogabarytowe
-2
5,92
-3
0
-3
0
Odpady budowlane
8,45
5,92
6,58
Odpady niebezpieczne
8,45
0
0
Opakowania ze szkła
Metale
60
0
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Tabela 26.
Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych (kg/M, rok) dla roku 2002 (wg.
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik 2002)
L.p.
Przyjęty wskaźnik
nagromadzenia
Źródła powstawania odpadów
wieś
1
Odpady z gospodarstw domowych
116
2
3
Odpady z obiektów infrastruktury
Odpady wielkogabarytowe
45
15
4
Odpady z budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych
40
5
6
Odpady z ogrodów i parków
Odpady z czyszczenia ulic i placów
5
-
7
Odpady niebezpieczne wchodzące
strumień odpadów komunalnych
w
Razem
2
223
Tabela 27 Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury (%) (wg. Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami, październik, 2002)
L.p.
Frakcje odpadów
Odpady
domowe
wieś
Odpady z obiektów
infrastruktury
1
Odpady organiczne
pochodzenia roślinnego
13
10
2
Odpady organiczne
pochodzenia zwierzęcego
1
0
Inne odpady organiczne
Papier i tektura
Tworzywa sztuczne
Materiały tekstylne
Szkło
Metale
Odpady mineralne
Frakcja drobna (< 10 mm)
Razem
2
13
13
3
8
4
10
33
100
0
30
30
3
10
5
5
7
100
3
4
5
6
7
8
9
10
61
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Tabela 28. Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich dla roku 2000 (wg.
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002)
L.p.
Strumień odpadów komunalnych
Wieś
kg
%
22,11
9,9
18,8
1,1
2,21
4,16
1,9
1a
1b
1c
2
Domowe odpady organiczne, w
tym:
odpady organiczne roślinne
odpady organiczne zwierzęce
odpady organiczne inne
Odpady zielone
3
Papier i tektura (niopakowaniowe)
10,64
4,8
4
5
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania wielomateriałowe
15,43
1,73
6,9
0,8
6
Tworzywa sztuczne
(nieopakowaniowe)
21,03
9,4
7
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,77
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tekstylia
Szkło (nieopakowaniowe)
Opakowania ze szkła
Metale
Opakowania z blachy stalowej
Opakowania z aluminium
Odpady mineralne
Drobna frakcja popiołowa
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane
Odpady niebezpieczne
Razem
4,65
1
18,3
4,55
1,63
0,47
13,25
40,28
15
40
2
223
2,1
0,4
8,2
2
0,7
0,2
5,9
18,1
6,7
17,9
0,9
100
1
W poniższych tabelach dokonano charakterystyki poszczególnych strumieni odpadów.
Tabela 29.
Skład odpadów wielkogabarytowych (%)
(wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002)
L.p.
Wyszczególnienie
1
Drewno
2
Metale
3
Inne (balastowe, materace, plastik itp.)
Razem
62
Wartość
60
30
10
100
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Tabela 30.
Udziały procentowe poszczególnych materiałów w grupach sprzętu AGD
(Tyszkiewicz, 1999)
Sprzęt
Stal,
żelazo
Kuchnie
gazowe
Pralki,
wirówki
Pralki
automat.
Chłodziar
ki,
zamrażar
ki
Odkurzac
ze
Maszyny
do szycia
78
3.3
2
Inne
metale
kolorowe
1
71
1,65
-*
2.2
13,3
nw**
-
12,4
67,5
3
-
-
7,8
3.4
14,5
3,8
50
2,5
5
-
35
9
-
3,5
65
8
7
-
19
nw
-
1
37
-
-
44
16
nw
-
0,9
Stopy Durale
miedzi
Tworzyw Szkło
Mat.
Inne
a
elektro-te- materiał
sztuczne
chniczne
y
5,1
11,1
1,5
* uzyskane dane nie zawierają informacji o występowaniu
** nie występuje
Tabela 31.Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych (%) (wg. Krajowego Planu Gospodarki
Odpadami, październik, 2002)
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
Wyszczególnienie
Cegła
Beton
Tworzywa sztuczne
Bitumiczna powierzchnia dróg
Drewno
Metale
Piasek
Inne
Razem
Wartość
40
20
1
9
7
5
15
3
100
Tabela 32.Średni skład odpadów z ogrodów i parków (%) (wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami,
październik, 2002)
L.p.
1
2
Wyszczególnienie
Odpady organiczne
Odpady mineralne
Razem
63
Wartość
80
20
100
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Tabela 33.Skład morfologiczny zmiotek ulicznych (%) (wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik,
2002)
L.p.
1
Wyszczególnienie
Odpady mineralne
Wartość
100
Tabela 34.Średni wskaźnik powstawania odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych
(Litwin, Piotrowska, 1998)
L.p.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
Odpad
Aerozole
Akumulatory
Baterie
Farby i lakiery
Farmaceutyki
Rozpuszczalniki
Świetlówki
Zużyte oleje
Inne (w tym inne substancje chemiczne np. kwasy
i zasady, pestycydy, chemiczne produkty
laboratoryjne)
Razem
Ilość
kg/M/rok
0,05
0,33
0,07
0,32
0,08
0,23
0,01
0,02
0,15
1,26
%
4,0
26,1
5,6
25,4
6,3
18,3
0,8
1,6
11,9
100,0
Prognoza ilości odpadów została obliczona w następujący sposób:
- dla gmin wiejskich użyto wskaźników dla wsi, uwzględniając ich zmiany w latach, i
wartości wskaźników dla każdego roku pomnożono przez prognozowaną ilość
mieszkańców w gminach w danym roku.
6.2. Prognoza ilości wytworzonych odpadów komunalnych
Prognozę liczby mieszkańców dla powiatu przemyskiego do 2015 r. wg GUS
przedstawiono w tabeli 35.
Poniższe wyliczenia uwzględniają również odpady związane z ruchem turystycznym
na terenie gminy Medyka
Tabela 35. Prognoza demograficzna dla gminy Medyka w tys. osób
2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Prognozowana ilosć
mieszkańców
6,02
6,03
6,04
6,05
6,06
6,07
6,07
6,08
6,08
6,09
6,09
Uwzględniając dwa podstawowe czynniki wpływające na zmiany ilościowo –
jakościowe odpadów komunalnych, tj.:
 zmiany demograficzne,
 zmiany struktury odpadów,
64
6,10
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
przedstawiono w tabeli 36 ilość odpadów komunalnych, które będą wytwarzane w gminie
Medyka w okresie do 2015r.
Tabela 36. Prognoza dla poszczególnych strumieni odpadów komunalnych
w latach 2004, 2006, 2010 i 2015
Rodzaj odpadów
Odpady organiczne roślinne
Odpady organiczne zwierzęce
Odpady organiczne inne
Odpady zielone
Papier i tektura(niopakowaniowe)
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)
Opakowania z tworzyw sztucznych
Tekstylia
Szkło (nieopakowaniowe)
Opakowania ze szkła
Metale
Opakowania z blachy stalowej
Opakowania z aluminium
Odpady mineralne
Drobna frakcja popiołowa
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane
Odpady niebezpieczne
Odpady komunalne
Ilość odpadów w Mg/rok w latach
2004
2006
2010
2015
136,46
138,31
138,99
139,71
6,02
5,98
5,77
5,52
19,17
20,01
21,77
23,00
31,94
33,35
36,28
38,33
83,05
85,86
89,79
90,26
115,00
118,89
124,32
124,97
12,78
13,21
13,81
13,89
158,15
161,88
162,68
147,81
50,61
51,80
52,06
47,30
38,33
39,63
41,44
43,78
6,39
6,67
7,26
7,67
140,55
146,74
159,62
168,64
31,01
31,43
31,59
31,75
12,41
12,57
12,64
12,70
6,20
6,29
6,32
6,35
90,30
91,53
95,71
101,12
260,65
248,64
221,20
190,94
7,15
7,60
7,64
7,68
383,95
442,59
559,81
773,89
23,04
25,07
25,19
25,33
1613,17 1688,05 1813,87 2000,61
Tabela 37. Prognoza ilości poszczególnych odpadów budowlanych w strumieniu odpadów komunalnych
Rodzaj odpadów
Odpady budowlane – Cegła
Odpady budowlane – Beton
Odpady budowlane – Tworzywa sztuczne
Odpady budowlane – Bitumiczna
powierzchnia dróg
Odpady budowlane – Drewno
Odpady budowlane – Metale
Odpady budowlane – Piasek
Odpady budowlane – Inne
Odpady budowlane
Ilość odpadów w Mg/rok w latach
2004
2006
2010
2015
153,58
177,04
223,92
309,55
76,79
88,52
111,96
154,78
3,84
4,43
5,60
7,74
34,56
39,83
50,38
69,65
26,88
30,98
39,19
54,17
19,20
22,13
27,99
38,69
57,59
66,39
83,97
116,08
11,52
13,28
16,79
23,22
383,95
442,59
559,81
773,89
65
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Tabela 38.
Komunalnych
Prognoza ilości poszczególnych odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów
Ilość odpadów w Mg/rok w latach
2004
2006
2010
2015
0,92
1,00
1,01
1,01
6,01
6,54
6,58
6,61
1,29
1,40
1,41
1,42
5,85
6,37
6,40
6,43
1,45
1,58
1,59
1,60
4,22
4,59
4,61
4,63
0,18
0,20
0,20
0,20
0,37
0,40
0,40
0,41
2,74
2,98
3,00
3,01
Rodzaj odpadów
Odpady niebezpieczne – Aerozole
Odpady niebezpieczne – Akumulatory
Odpady niebezpieczne – Baterie
Odpady niebezpieczne – Farby i Lakiery
Odpady niebezpieczne – Farmaceutyki
Odpady niebezpieczne – Rozpuszczalniki
Odpady niebezpieczne – Świetlówki
Odpady niebezpieczne – Zużyte oleje
Odpady niebezpieczne – Inne (w tym inne
substancje chemiczne np. kwasy i zasady,
pestycydy, chemiczne produkty laboratoryjne)
Odpady niebezpieczne
23,04
25,07
25,19
25,33
Tabela 39. Prognoza ilości poszczególnych odpadów wielkogabarytowych w strumieniu odpadów
Rodzaj odpadów
Ilość odpadów w Mg/rok w latach
2004
2006
2010
2015
Odpady wielkogabarytowe Kuchnie gazowe (gazowoelektryczne)
Odpady wielkogabarytowe – Pralki
automatyczne, pralko – suszarki
1,07
1,14
1,15
1,15
1,72
1,82
1,83
1,84
Odpady wielkogabarytowe –
Chłodziarki, zamrażarki
3,00
3,19
3,21
3,23
Odpady wielkogabarytowe –
Odkurzacze
0,21
0,23
0,23
0,23
Odpady wielkogabarytowe –
Maszyny do szycia
0,07
0,08
0,08
0,08
Odpady wielkogabarytowe – Pralki,
wirówki
0,57
0,61
0,61
0,61
Odpady wielkogabarytowe
6,65
7,07
7,11
7,14
Szczegółową prognozę dla poszczególnych strumieni odpadów komunalnych na lata
2004 do 2015 przedstawiono w tabeli 40
66
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Tabela 40. Prognoza dla poszczególnych strumieni odpadów komunalnych na lata 2004 do 2015
Lata
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Mg/rok
Rodzaj odpadów
Odpady komunalne
1199,03 1211,15 1212,79 1214,71 1217,12 1219,16 1221,22 1214,99 1209,04 1203,53 1198,36 1193,72
Odpady
organiczne
roślinne
136,46 138,09 138,31 138,51 138,74 138,88 138,99 139,12 139,24 139,39 139,53 139,71
Odpady organiczne
zwierzęce
Odpady organiczne inne
Odpady zielone
6,02
19,17
31,94
6,03
19,59
32,65
5,98
20,01
33,35
5,93
20,44
34,07
5,88
20,88
34,81
5,83
21,32
35,54
5,77
21,77
36,28
5,72
22,00
36,67
5,67
22,24
37,07
5,62
22,49
37,48
5,57
22,74
37,90
5,52
23,00
38,33
Papier i tektura
(niopakowaniowe)
83,05
84,88
85,86
86,85
87,86
88,83
89,79
89,87
89,95
90,05
90,14
90,26
115,00
117,53
118,89
120,25
121,65
122,99
124,32
124,44
124,55
124,68
124,81
124,97
12,78
13,06
13,21
13,36
13,52
13,67
13,81
13,83
13,84
13,85
13,87
13,89
Tworzywa sztuczne
(nieopakowaniowe)
158,15
161,63
161,88
162,12
162,38
162,55
162,68
159,57
156,52
153,55
150,64
147,81
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Tekstylia
Szkło (nieopakowaniowe)
Opakowania ze szkła
Metale
50,61
38,33
6,39
140,55
31,01
51,72
39,18
6,53
143,64
31,38
51,80
39,63
6,67
146,74
31,43
51,88
40,08
6,81
149,90
31,48
51,96
40,55
6,96
153,15
31,53
52,02
41,00
7,11
156,37
31,56
52,06
41,44
7,26
159,62
31,59
51,06
41,89
7,33
161,37
31,62
50,09
42,35
7,41
163,13
31,65
49,14
42,82
7,50
164,93
31,68
48,20
43,29
7,58
166,76
31,71
47,30
43,78
7,67
168,64
31,75
Opakowania z blachy
stalowej
Opakowania z aluminium
Odpady mineralne
Drobna frakcja popiołowa
12,41
6,20
90,30
260,65
12,55
6,28
90,48
255,93
12,57
6,29
91,53
248,64
12,59
6,30
92,58
241,54
12,61
6,31
93,66
234,67
12,63
6,31
94,69
227,86
12,64
6,32
95,71
221,20
12,65
6,32
96,76
214,76
12,66
6,33
97,82
208,51
12,67
6,34
98,89
202,46
12,68
6,34
99,99
196,60
12,70
6,35
101,12
190,94
Opakowania z papieru i
tektury
Opakowania
wielomateriałowe
67
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Lata
2004
Rodzaj odpadów
Odpady
wielkogabarytowe
Odpady wielkogabarytowe
- Kuchnie gazowe
(gazowo-elektryczne)
Odpady wielkogabarytowe
– Kuchnie gazowe
(gazowo-elektryczne) Stal, żelazo
Odpady wielkogabarytowe
– Kuchnie gazowe
(gazowo-elektryczne) Stopy miedzi
Odpady wielkogabarytowe
– Kuchnie gazowe
(gazowo-elektryczne) Durale
Odpady wielkogabarytowe
– Kuchnie gazowe
(gazowo-elektryczne) Inne metale kolorowe
Odpady wielkogabarytowe
– Kuchnie gazowe
(gazowo-elektryczne) Tworzywa sztuczne
Odpady wielkogabarytowe
– Kuchnie gazowe
(gazowo-elektryczne) Szkło
Odpady wielkogabarytowe
– Kuchnie gazowe
(gazowo-elektryczne) Inne materiały
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Mg/rok
2011
2012
2013
2014
2015
10026,79 10032,21 10037,22 10042,23 10047,24 10052,25 10057,25 10062,26 10067,27 10072,27 10077,28 10082,29
1,07
1,14
1,14
1,14
1,14
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
0,84
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
0,90
0,90
0,90
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,12
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
68
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
2004
2005
2006
2007
Lata
2009
2010
Mg/rok
2008
Rodzaj odpadów
Odpady wielkogabarytowe
– Pralki automatyczne,
pralko – suszarki
Odpady wielkogabarytowe
– Pralki automatyczne,
pralko – suszarki – Stal,
żelazo
Odpady wielkogabarytowe
– Pralki automatyczne,
pralko – suszarki – Stopy
miedzi
2011
2012
2013
2014
2015
1,72
1,82
1,82
1,83
1,83
1,83
1,83
1,84
1,84
1,84
1,84
1,84
1,16
1,23
1,23
1,23
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
Odpady wielkogabarytowe
– Pralki automatyczne,
pralko – suszarki –
Tworzywa sztuczne
0,13
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
Odpady wielkogabarytowe
– Pralki automatyczne,
pralko – suszarki – Szkło
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,25
0,26
0,26
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
Odpady wielkogabarytowe
– Pralki automatyczne,
pralko – suszarki – Mat.
elektrotechniczne
Odpady wielkogabarytowe
– Pralki automatyczne,
pralko – suszarki – Inne
materiały
69
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
2004
2005
2006
2007
Lata
2009
2010
Mg/rok
2008
Rodzaj odpadów
2011
2012
2013
2014
2015
Odpady wielkogabarytowe
– Chłodziarki, zamrażarki
3,00
3,19
3,19
3,20
3,20
3,21
3,21
3,21
3,22
3,22
3,22
3,23
Odpady wielkogabarytowe
– Chłodziarki, zamrażarki –
Stal, żelazo
1,50
1,59
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
Odpady wielkogabarytowe
– Chłodziarki, zamrażarki –
Stopy miedzi
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,15
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
1,05
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,13
1,13
1,13
1,13
Odpady wielkogabarytowe
– Chłodziarki, zamrażarki –
Szkło
0,27
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
Odpady wielkogabarytowe
– Chłodziarki, zamrażarki –
Inne materiały
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Odpady wielkogabarytowe
– Chłodziarki, zamrażarki –
Durale
Odpady wielkogabarytowe
– Chłodziarki, zamrażarki –
Tworzywa sztuczne
70
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Lata
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Mg/rok
Rodzaj odpadów
Odpady wielkogabarytowe
– Odkurzacze
Odpady wielkogabarytowe
– Odkurzacze – Stal,
żelazo
Odpady wielkogabarytowe
– Odkurzacze – Stopy
miedzi
Odpady wielkogabarytowe
– Odkurzacze – Durale
Odpady wielkogabarytowe
– Odkurzacze – Tworzywa
sztuczne
Odpady wielkogabarytowe
– Odkurzacze – Inne
materiały
2011
2012
2013
2014
2015
0,21
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,14
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
2004
2005
2006
2007
Lata
2009
2010
Mg/rok
2008
Rodzaj odpadów
2011
2012
2013
2014
2015
Odpady wielkogabarytowe
– Maszyny do szycia
0,07
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Odpady wielkogabarytowe
– Maszyny do szycia –
Stal, żelazo
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Odpady wielkogabarytowe
– Maszyny do szycia –
Inne metale kolorowe
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Odpady wielkogabarytowe
– Maszyny do szycia –
Tworzywa sztuczne
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Odpady wielkogabarytowe
– Maszyny do szycia –
inne materiały
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
2004
2005
2006
2007
Lata
2009
2010
Mg/rok
2008
Rodzaj odpadów
Odpady wielkogabarytowe
– Pralki, wirówki
Odpady wielkogabarytowe
– Pralki, wirówki – Stal,
żelazo
2011
2012
2013
2014
2015
0,57
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,41
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,44
0,44
0,44
Odpady wielkogabarytowe
– Pralki, wirówki – Stopy
miedzi
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Odpady wielkogabarytowe
– Pralki, wirówki – Inne
metale kolorowe
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Odpady wielkogabarytowe
– Pralki, wirówki –
Tworzywa sztuczne
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Odpady wielkogabarytowe
– Pralki, wirówki – Inne
materiały
0,07
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
73
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Rodzaj odpadów
Odpady budowlane
Odpady budowlane –
Cegła
Odpady budowlane –
Beton
Odpady budowlane –
Tworzywa sztuczne
Odpady budowlane –
Bitumiczna powierzchnia
dróg
Odpady budowlane –
Drewno
Odpady budowlane –
Metale
Odpady budowlane –
Piasek
Odpady budowlane – Inne
2004
2005
2006
2007
2008
383,95
417,21
442,59
469,49
498,09
Lata
2009
2010
Mg/rok
528,11 559,81
153,58
166,88
177,04
187,80
199,23
211,25
76,79
83,44
88,52
93,90
99,62
3,84
4,17
4,43
4,69
34,56
37,55
39,83
26,88
29,20
19,20
57,59
11,52
2011
2012
2013
2014
2015
597,20
637,08
679,70
725,19
773,89
223,92
238,88
254,83
271,88
290,08
309,55
105,62
111,96
119,44
127,42
135,94
145,04
154,78
4,98
5,28
5,60
5,97
6,37
6,80
7,25
7,74
42,25
44,83
47,53
50,38
53,75
57,34
61,17
65,27
69,65
30,98
32,86
34,87
36,97
39,19
41,80
44,60
47,58
50,76
54,17
20,86
22,13
23,47
24,90
26,41
27,99
29,86
31,85
33,98
36,26
38,69
62,58
12,52
66,39
13,28
70,42
14,08
74,71
14,94
79,22
15,84
83,97
16,79
89,58
17,92
95,56
19,11
101,95
20,39
108,78
21,76
116,08
23,22
74
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
2004
Rodzaj odpadów
Odpady niebezpieczne
Odpady niebezpieczne –
Aerozole
2005
2006
2007
2008
23,04
25,03
25,07
25,11
25,15
Lata
2009
2010
Mg/rok
25,17
25,19
2011
2012
2013
2014
2015
25,22
25,24
25,27
25,29
25,33
0,92
1,00
1,00
1,00
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
Odpady niebezpieczne –
Akumulatory
6,01
6,53
6,54
6,55
6,56
6,57
6,58
6,58
6,59
6,59
6,60
6,61
Odpady niebezpieczne –
Baterie
1,29
1,40
1,40
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
1,42
1,42
Odpady niebezpieczne –
Farby i Lakiery
5,85
6,36
6,37
6,38
6,39
6,39
6,40
6,41
6,41
6,42
6,42
6,43
Odpady niebezpieczne –
Farmaceutyki
1,45
1,58
1,58
1,58
1,58
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
1,60
Odpady niebezpieczne –
Rozpuszczalniki
4,22
4,58
4,59
4,59
4,60
4,61
4,61
4,61
4,62
4,62
4,63
4,63
Odpady niebezpieczne –
Świetlówki
0,18
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
Odpady niebezpieczne –
Zużyte oleje
0,37
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,41
2,74
2,98
2,98
2,99
2,99
3,00
3,00
3,00
3,00
3,01
3,01
3,01
Odpady niebezpieczne –
Inne (w tym inne
substancje chemiczne np.
kwasy i zasady, pestycydy,
chemiczne produkty
laboratoryjne)
75
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
6.3. Prognoza ilości wytworzonych odpadów z sektora gospodarczego
6.3.1. Odpady przemysłowe
Zmiany w ilości i rodzaju wytwarzanych w sektorze gospodarczym odpadów - w
perspektywie czasowej do 2015 r. - zależeć będą przede wszystkim od rozwoju
poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. Z doświadczeń światowych wynika, że
na każde 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów (Krajowy
Plan Gospodarki Odpadami). Przyjmując wariant „optymistyczny” rozwoju sytuacji w Polsce,
jako stałą tendencje przewiduje się wyjście z recesji i dalszy rozwój gospodarczy kraju w
następstwie restrukturyzacji przemysłu i handlu w okresie najbliższych 15 lat. Budowie
nowoczesnej gospodarki towarzyszyć będzie rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
Tabela 41. Rodzaje i wskaźnikowe ilości odpadów powstające w małych i średnich zakładach
Rodzaj działalności
AGD naprawa
elektromechanika
produkcja sprzętu
elektronicznego
produkcja maszyn i
urządzeń oraz remonty
produkcja materiałów
budowlanych
ślusarstwo
blachartswo, lakiernictwo
samochodowe
mechanika samochodowa
drukarnie
zakłady poligraficzne
galwanizernia
produkcja artykułów
chemicznych
pralnia chemiczna
myjnia samochodowa
zakład fotograficzny
zakład wyprawy skór
stacje paliw
Rodzaj wytwarzanych odpadów
zużyte rozpuszczalniki
zaolejone czyściwo
odpady poneutralizacyjne
odpady lakiernicze
szlamy i opiłki stalowe zaolejone
Wskaźnikowe ilości
odpadów Mg/rok/zakład
0,001
0,01
0,002
0,005
emulsja olejowa
0,01
0,001
emulsja olejowa
zaolejone czyściwo
szlamy i opiłki stalowe zaolejone
odpady lakiernicze
0,001
0,01
0,01
0,1
zużyte oleje
emulsja olejowa
baterie i akumulatory
odpady farb drukarskich
zużyte czyściwo
szlamy z obróbki odpadów
zużyte kwaśne kąpiele trawiące
zanieczyszczone pigmenty
zanieczyszczone rozpuszczalniki
zanieczyszczone rozpuszczalniki
szlam z czyszczenia urządzeń
szlam z mycia podwozi
zużyte błony fotograficzne
zużyte odczynniki fotograficzne
strużyna z garbowania
chromowego lub roślinnego
odpady w postaci szlamów
zużyte oleje
odpady z czyszczenia zbiorników
0,2
0,2
0,2
0,01
0,01
0,01
0,05
0,2
0,01
0,3
76
0,5
0,25
0,01
5,0
0,05
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
apteki
produkcja mebli, usługi
stolarskie
produkcja farb i lakierów
ogrodnictwo,
gospodarstwo rolne
po ropie naftowej i jej produktach
przeterminowane i wycofane ze
sprzedaży leki oraz chemikalia
środki do konserwacji
i impregnacji mebli
odpady farb i lakierów
odpadowe kity, kleje i szczeliwa
odpady farb i lakierów
opakowania po środkach ochrony
roślin
oleje przepracowane
1,0
0,004
0,025
0,001
0,001
0,3
w zależności od zużycia
nawozów
Do 2015 r. sytuacja demograficzna nie będzie ulegać większym zmianom.
Dominować będzie jednak tendencja zwyżkowa w liczbie mieszkańców. Z poprawą
warunków życia wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców, co spowoduje większe
zapotrzebowanie na usługi medyczne. Skutkiem tego będzie wzrost ilości odpadów z
jednostek służby zdrowia.
Obecna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie
nowych technologii mało – i bezodpadowych, metod Czystej Produkcji oraz budowę
własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców.
W perspektywie kilkunastu lat spowoduje to spadek ilości wytwarzanych odpadów w
istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów u ich wytwórców.
Tendencji tej towarzyszyć będzie trend odwrotny polegający na ujawnianiu przez
kontrolerów odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, które jak dotąd nie wystąpiły o
odpowiednie zezwolenia. Dotyczyć to będzie głównie niewielkich zakładów oraz jednostek
weterynaryjnych. Ocenia się, że udział tzw. „szarej strefy odpadowej”, składającej się
głównie z małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych wynosi 5-8%
całości obecnego strumienia odpadów w Polsce (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami).
Prognoza z racji tego, że obejmuje także zapotrzebowanie na nakłady finansowe i
przestrzenne, nie powinna pomijać faktu, iż na terenie powiatu występuje nieoszacowana,
ale na pewno znaczna, ilość odpadów nagromadzonych w różnych miejscach i obiektach, w
których aktywność gospodarcza ma jedynie wymiar historyczny. Tego rodzaju składowiska
nie są w pełni znane władzom lokalnym, a zatem w pierwszym czteroleciu obowiązywania
niniejszego Planu należy przewidzieć szczegółową inwentaryzację tych obszarów.
Po rozpoznaniu skali zjawiska konieczne będzie oszacowanie ryzyka istnienia tych
obiektów, a w ślad za tym, określenie sposobów przywrócenia zajętym terenom walorów
użytkowych. Zważywszy, że najczęściej będą to nagromadzenia, dla których ustalenie
sprawcy będzie bardzo trudne, obowiązek unieszkodliwienia lub rekultywacji składowiska
będzie powinnością samorządu gminnego. Olbrzymie prawdopodobieństwo takiego
scenariusza uzasadnia uwzględnienie sygnalizowanego problemu w niniejszym planie i
przewidzenie jego urealnienia w początkowym okresie obowiązywania.
Prognoza ilości wytwarzanych odpadów w okresie do 2015 r., w sytuacji bardzo
szacunkowych prognoz rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki, nie poddaje się prostym
przewidywaniom.
Odpady z ciepłowni – kotłowni: w związku z brakiem planów budowy nowych
dużych ciepłowni opalanych węglem, pomimo tendencji do powrotu do ogrzewania
węglowego w budownictwie jednorodzinnym, przewiduje się, że ilość odpadów
paleniskowych - popiołu i żużla – nie ulegnie zasadniczym zmianom.
Odpady z przemysłu wydobywczego: na ilość i jakość powstających odpadów
mineralnych, a także na możliwości zwiększenia ich odzysku decydujący wpływ będzie mieć
tempo rozwoju całego sektora górniczego w kraju w ciągu najbliższych lat. Szczególnie
77
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
korzystna koniunktura utrzymuje się od kilku lat w górnictwie kamieni drogowych i
budowlanych oraz kruszywa naturalnego. Górnictwo surowców skalnych stało się
najważniejszą dziedziną przemysłu wydobywczego w Polsce. Rozwój tej branży przemysłu
będzie postępował w ciągu najbliższych lat w związku z budową autostrad i dróg
ekspresowych, a także wobec wzrastającego eksportu kruszyw łamanych i kruszyw
naturalnych grubych. Na niezmienionym poziomie powinno utrzymać się wydobycie
pozostałych surowców skalnych: piasków przemysłowych i surowców ilastych.
W górnictwie surowców skalnych można spodziewać się znacznego spowolnienia
przyrostu odpadów górniczych i przeróbczych. Prognozy te wiążą się z korzystnymi
zmianami w dziedzinie urabiania kopalin skalnych, a także z wprowadzeniem, przynajmniej
w większych zakładach górniczych, nowoczesnych technologii przeróbki.
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych
(farb, lakierów, emalii ceramicznych, kitu, szczeliw i farb drukarskich): ilość odpadów
powstających w tej grupie nie powinna wzrastać. Spodziewać się można większego stopnia
wykorzystania odpadowego toneru.
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni
metali i tworzyw sztucznych: nie przewiduje się istotnych zmian zarówno ilości i jakości
odpadów metalicznych z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni
metali i tworzyw sztucznych.
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i
infrastruktury drogowej: prognoza uzależniona jest od stanu gospodarki. Ożywienie
skutkować będzie zwiększeniem ilości powstających odpadów.
Zużyte opony: ilość odpadów ze zużytych opon zwiększa się o ok. 10% co 3 lata.
Jakość odpadów nie ulega większym zmianom.
Odpady z przemysłu rolno-spożywczego: prognozowane ilości odpadów w
przemyśle rolno-spożywczym jest niezwykle trudne z uwagi na zmiany restrukturyzacyjne,
jakie są planowane w rolnictwie w najbliższym okresie. Szacuje się, że przy sprzyjającej
koniunkturze gospodarczej ilość odpadów w poszczególnych sektorach tego przemysłu
może wzrosnąć do 2006 r. o średnio 10%.
Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych: ilość
odpadów jest ściśle związana z liczbą zakładów produkcyjnych oraz zakładów, w których
dokonuje się konserwacji, napraw maszyn lub używa odzieży ochronnej. W związku z
prognozowanym wzrostem gospodarczym, liczba takich zakładów będzie rosła,
proporcjonalnie zwiększy się także ilość odpadów sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin
i ubrań ochronnych.
Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z
oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych:
stały wzrost ilości odpadów, coraz dobitniej uświadamia potrzebę ochrony wód poprzez
skanalizowanie i oczyszczanie ścieków, a także rosnąca presja na wzrost poziomu odzysku i
unieszkodliwiania odpadów, spowodują przyrost ilości takich instalacji, a tym samym wzrostu
ilości odpadów z ich działalności.
Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych: dynamika wzrostu odpadów
elektrycznych i elektronicznych jest znacznie wyższa niż innych rodzajów odpadów. Na
podstawie badań w krajach Unii Europejskiej zakłada się, że ilość tych odpadów wzrasta o
3÷5% w skali roku. Charakterystyka jakościowa (skład materiałowy) tych odpadów będzie
ulegała zmianie min. na skutek ograniczania stosowania substancji niebezpiecznych.
78
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
W przypadku pozostałych grup odpadów nie przewiduje się znacznych zmian w ilości
ich wytwarzania.
6.3.2. Odpady medyczne i weterynaryjne
Tabela 42. Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów w placówkach medycznych i
weterynaryjnych gminy Medyka w latach 2004-2015.
Rok
Strumień odpadów
Odpady powstające w placówkach
służby zdrowia:
Odpady z grupy A
Odpady z grupy B, C, D:
W tym z grupy B
W tym z grupy C, D
Odpady medyczne powstające w
prywatnych gabinetach lekarskich
(ok. 1 %)
2004
2005
2007
2009
2011
2013
2015
Mg/rok
14,51
12,97
1,54
1,17
0,32
14,53
12,99
1,54
1,17
0,32
14,57
13,02
1,55
1,18
0,32
14,61
13,06
1,55
1,18
0,32
14,63
13,08
1,55
1,18
0,32
14,65
13,10
1,56
1,18
0,32
14,68
13,12
1,56
1,18
0,32
0,175
Odpady weterynaryjne (ok. 0,5%
strumienia odpadów powstających w
placówkach służby zdrowia)
0,087
Razem:
30,76
0,17
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,09
30,82
0,09
30,89
0,09
30,98
0,09
31,03
0,09
31,07
0,09
31,13
79
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
VII. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ
7.1. Cele i kierunki działań w sektorze komunalnym
Celem strategicznym gospodarki odpadami dla gminy Medyka jest:
Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz
wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania
Określony powyżej cel strategiczny (w zakresie gospodarki odpadami) będzie
możliwy do osiągnięcia poprzez realizowanie przyjętych kierunków działań przy założeniu
standardów odzysku odpadów. Kierunkami tymi są:
1. Unikanie powstawania odpadów;
2. Odzysk odpadów ze wskazaniem na recykling materiałowy i organiczny;
3. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych
4. Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi.
Cele krótkookresowe 2004–2006
w zakresie organizacji systemu:
prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w sposób systemowy w układzie
ponadlokalnym,
uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu
odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego
wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska, likwidacja „dzikich wysypisk”,
podniesienie świadomości społecznej obywateli,
rozwój selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,
rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów
komunalnych,
budowa obiektów gospodarki odpadami umożliwiających odzysk i unieszkodliwianie
odpadów.
cele ilościowe:
1. objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy
2. deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie
więcej niż 78% wytworzonych odpadów komunalnych.
3. skierowanie w 2006 r. na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
4. osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku (50%) i recyklingu (25%)
poszczególnych odpadów
Cele średniookresowe 2007–2014
w zakresie organizacji systemu:
1.
dalsza organizacja i doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
2.
dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
3.
kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,
80
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
cele ilościowe:
1 Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie
więcej niż 53% wszystkich odpadów komunalnych.
2 Skierowanie w 2010 r. na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
3 Osiągnięcie w 2010 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych
odpadów:
Tabela 43.
gminie Medyka
Poziomy recyklingu dla poszczególnych grup odpadów w strumieniu odpadów komunalnych w
Lata
Rodzaj odpadu
2006
2010
2015
Limit % Ilość Mg Limit % Ilość Mg Limit % Ilość Mg
Odpady biodegradowalne
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane
Odpady niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania ze szkła
Opakowania z tworzyw sztucznych
18
26
20
22
45
35
22
29,57
1,98
88,52
5,52
53,50
51,36
11,40
25
50
40
50
50
45
30
41,63
3,82
223,92
12,60
62,16
71,83
15,62
52
54
44
54
55
50
35
87,48
4,15
340,51
13,68
68,73
84,32
16,56
Opakowania metalowe
Opakowania wielomateriałowe
35
20
4,40
2,64
45
30
5,69
4,14
50
35
6,35
4,86
Wyznaczone cele strategiczne oraz kierunki działań wymagają podjęcia konkretnych
przedsięwzięć realizacyjnych prowadzących do ich osiągnięcia. Ich zestawienie przedstawia
tabela 44.
Tabela 44. Zestawienie przedsięwzięć realizacyjnych prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych kierunków
działań w zakresie gospodarki odpadami
Kierunki działania
Unikanie powstawania
odpadów komunalnych
Odzysk odpadów
Przedsięwzięcia realizacyjne
1.uświadomienie społeczeństwu zasad funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami;
2.wskazanie zasad ograniczania opakowań.
1.
stworzenie systemu selektywnego gromadzenia
odpadów. Zakłada się wyposażenie gospodarstw
domowych w niezbędną ilość pojemników i worków
foliowych do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz
wysegregowanych
odpadów
opakowaniowych
i
surowcowych;
2.
stworzenie
systemu
gromadzenia
odpadów
podlegających biodegradacji (odpady organiczne z
gospodarstw domowych, odpady zielone, odpady drewna,
papier i tektura złej jakości);
3.
stworzenie
systemu
transportu
selektywnie
gromadzonych odpadów;
81
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Unieszkodliwianie
odpadów
niebezpiecznych
instalacjach
specjalistycznych
w
Unieszkodliwianie
odpadów, których nie
udało
się
poddać
odzyskowi
i
recyklingowi
4.
budowa
instalacji
do
segregacji
odpadów
opakowaniowych i surowcowych;
5.
budowa kompostowni selektywnie gromadzonych
odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych;
6.
stworzenie
systemu
zbiórki
odpadów
wielkogabarytowych i budowa zaplecza technicznego dla
ich demontażu;
7.
budowa zaplecza technicznego dla przygotowania
odpadów palnych do unieszkodliwienia termicznego.
1.
stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów
niebezpiecznych poprzez organizację zbiórki okresowej
oraz budowę gminnych punktów gromadzenia odpadów
niebezpiecznych;
2.
stworzenie
systemu
transportu
odpadów
niebezpiecznych poprzez powołanie podmiotu lub zlecenie
firmie specjalistycznej;
3.
unieszkodliwianie odpadów w instalacjach
1.
stworzenie zaplecza dla przetwarzania biologicznego
odpadów kierowanych na składowisko.
Dla realizacji określonych powyżej celów strategicznych, kierunków działań
oraz przedsięwzięć realizacyjnych konieczne jest stworzenie sprawnego systemu
gospodarki odpadami.
7.2. Cele i kierunki działań w sektorze gospodarczym
Celem strategicznym gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym dla gminy
Medyka jest:
Minimalizacja wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz
wprowadzenie nowoczesnego systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego
wykorzystania
Cele szczegółowe na lata 2004 – 2014:
1. Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów
2. Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów
3. Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego
4. Pełna ewidencja i kontrola strumienia wytwarzanych odpadów przemysłowych.
Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:
1. Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i małoodpadowych technologii produkcji.
2. Wprowadzenie metod i technologii „czystej produkcji” powodującej zmniejszenie ilości i
uciążliwości wytwarzanych odpadów
82
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
3. Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do
zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania
odpadów
4. Dostosowanie gospodarki odpadami do wymagań polskiego prawa zawartych w
znowelizowanych krajowych aktach prawnych oraz wytycznych zawartych w II Polityce
Ekologicznej Państwa
5. Wyeliminowanie nieprawidłowego unieszkodliwiania w tym także nielegalnego lub
nieprawidłowego składowania
6. Budowa i modernizacja składowisk odpadów przemysłowych oraz rekultywacja składowisk
wyłączonych z eksploatacji
7. Budowa składowisk odpadów azbestowych lub przystosowanie do tego celu kwater na
składowiskach odpadów komunalnych
7.3. Odpady z jednostek służby zdrowia i z jednostek weterynaryjnych
Cele szczegółowe na lata 2004 – 2014:
1. Minimalizacja ilości powstawania odpadów.
2. Eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami.
3. Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego
poprzez:
 objęcie wszystkich podmiotów z terenu powiatu wytwarzających odpady medyczne i
weterynaryjne zorganizowanym systemem zbiórki odpadów,
 weryfikację firm posiadających i ubiegających się o pozwolenie na transport i zbiórkę
odpadów medycznych i weterynaryjnych z terenu powiatu,
 minimalizację ilości powstających niebezpiecznych odpadów medycznych i
weterynaryjnych wymagających termicznego unieszkodliwiania poprzez segregację
odpadów u źródeł ich powstawania,
 opracowanie programu edukacyjnego dotyczącego prawidłowego postępowania z
odpadami medycznymi i weterynaryjnymi dla pracowników służby zdrowia i klinik
weterynaryjnych.
 organizacje nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia
odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt
(HRM).
Dla usprawnienia systemu zbierania odpadów pochodzenia zwierzęcego,
proponuje się wybudowanie na terenie powiatu magazynu – chłodni do tymczasowego
magazynowania padłych zwierząt. Wielkość takiego magazynu powinna przewidywać
możliwość przechowania ok. 5 Mg masy padłych zwierząt. Problem można również
rozwiązać poprzez wybudowanie odpowiedniej liczby grzebowisk, np. jedno na powiat.
Proponuje się, by realizację systemu zbiórki tych odpadów powierzyć gminom.
7.4. Odpady z pojazdów samochodowych
Cel ekologiczny do 2014 roku

Ograniczanie powstawania odpadów z pojazdów samochodowych oraz zwiększanie
ich odzysku i recyklingu (SWE).
83
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Poprzez:
- maksymalne wykorzystanie istniejącej sieci auto-złomów, przedsiębiorstw zajmujących
się kasacją pojazdów, instalacji unieszkodliwiających odpady motoryzacyjne
- wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych zapewniających
maksymalną efektywność recyklingu samochodów (wytypowanie punktów odbioru
samochodów POS)
- eliminację zagrożeń ekologicznych spowodowanych niewłaściwym postępowaniem z
pojazdami wycofanymi z eksploatacji
- prowadzenie monitorowania procesu recyklingu.
Zgodnie z wymogami opracowywanej ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji zakłada się, że:

po dniu 1 stycznia 2006 r. stacja demontażu powinna osiągnąć poziom
ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów w wysokości nie mniejszej niż 85%
średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie
mniejszy niż 80% średniej masy pojazdu rocznie,

dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięty poziom
ponownego użycia i odzysku może wynosić nie mniej niż 75%, a poziom ponownego
użycia i recyklingu nie mniej niż 70% średniej masy pojazdu rocznie,

po dniu 1 stycznia 2015 r. poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych
pojazdów powinien wynosić nie mniej niż 95% średniej masy pojazdu rocznie oraz
poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 85% średniej masy pojazdu
rocznie.
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy o postępowaniu z wyeksploatowanymi
samochodami oraz z projektem ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
stacje demontażu będą zobowiązane po dniu 1 stycznia 2007 r. do bezpłatnego
przyjmowania samochodów od ostatniego właściciela. Producenci i importerzy samochodów,
w przypadku niewypełnienia obowiązku odzysku i recyklingu będą zobowiązani uiścić opłatę
produktową. Środki z opłaty produktowej przeznaczone będą na dofinansowanie zadań w
zakresie demontażu pojazdów, których demontażu nie wykonano na podstawie umowy z
przedsiębiorcami lub organizacjami odzysku.
7.5. Odpady azbestowe
Cel ekologiczny do 2014 roku

Zintensyfikowanie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
poprzez:
 zinwentaryzowanie odpadów zawierających azbest w sektorze komunalnym i
gospodarczym i przygotowanie gminnych i powiatowych planów gospodarki odpadami
uwzględniających problematykę azbestu,
 uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego lokalizacji nowych
składowisk odpadów azbestowych
 organizację kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i
bezpiecznym jego demontażu, w tym szkolenie firm budowlanych zajmujących się
demontażem płyt azbestowo-cementowych (w latach 2004-2014),
 opracowanie monitoringu usuwania i prawidłowego postępowania z wyrobami
zawierającymi azbest
84
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII

usuwanie wyrobów zawierających azbest w celu zrealizowania obowiązku usunięcia
tych wyrobów do 2032 r. zgodnie z programem usuwania azbestu.
Wobec zakazu stosowania wyrobów zawierających azbest, jedynym źródłem
odpadów jest wytwarzanie ich podczas robót w miejscach, gdzie dawniej były zastosowane.
Znaczna masa odpadów zawierających azbest stanowi część nieruchomości (np. dachy).
Wg polskiego prawa sposób zagospodarowania tych odpadów należy do właściciela
nieruchomości. W celu ograniczenia nielegalnego pozbywania się tych odpadów przez ich
właścicieli proponuje się aby gminy powiatu przemyskiego współfinansowały koszty
transportu i unieszkodliwiania tych odpadów, korzystając z funduszy ochrony środowiska i
programów regionalnych.
85
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
7.6. PCB
Cel ekologiczny do 2014 roku

poprzez:





Całkowite wyeliminowanie odpadów zawierających PCB ze środowiska do 2010 r.
(poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub
unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB),
inwentaryzację urządzeń zawierających PCB zlokalizowanych na terenie powiatu
przemyskiego oraz przygotowanie harmonogramu ich unieszkodliwiania i
dekontaminacji (do końca 2004 r.),
likwidację urządzeń zawierających PCB (zakończenie prac do końca 2010 roku),
przygotowanie projektu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających
PCB nie podlegających rejestracji,
opracowanie planu dofinansowania kosztów unieszkodliwiania urządzeń
zawierających PCB poniesionych przez posiadaczy,
podniesienie
świadomości
przedsiębiorców,
dotyczącej
prawidłowego
postępowania z odpadami zawierającymi PCB (w latach 2004-2014).
7.7. Oleje odpadowe
Cel ekologiczny do 2014 roku

poprzez:




Wypracowanie i wdrożenie zasad ogólnowojewódzkiego systemu zbiórki olejów
odpadowych
Organizację na terenie gmin okresowe zbiórki odpadów olejowych wraz z innymi
odpadami niebezpiecznymi
Organizację gminnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych w tym
olejowych
zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł
rozproszonych – małe i średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni posiadacze przez np. informowanie o punktach, które przyjmują oleje odpadowe,
uświadomienie mieszkańcom zasad prawidłowego postępowania z olejami
odpadowymi
7.8. Baterie i akumulatory
Cel ekologiczny do 2014 roku



Stuprocentowy odzysk akumulatorów ołowiowych oraz ilości pozostałych baterii i
akumulatorów zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w
sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i
poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719) w ilości:
akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe – 60% w 2006 r., 70% w 2007 r.,
akumulatory Ni-Cd małogabarytowe – 45% w 2006 r., 50% w 2007 r.,
86
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII

poprzez:

pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych ) – 30% w
2006 r. i 50% w 2007 r.
poprawę organizacji zbiórki akumulatorów i baterii z rozproszonych miejsc
powstawania – informowanie o punktach przyjmujących zużyte akumulatory i
baterie,

uświadomienie mieszkańcom sposobów prawidłowego postępowania z
odpadowymi bateriami i akumulatorami (w latach 2004-2014).7.9.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych
poprzez:


organizację selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych z
gospodarstw domowych (punkty zbierania odpadów niebezpiecznych
organizowane przez gminy tzw. GPZON),
prowadzenie akcji informacyjnej dla mieszkańców gminy o sposobach wdrażania
selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
87
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
VIII. ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI
ODPADAMI
8.1. Ogólne założenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Dotychczasowe doświadczenia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wykazują, że:
 nie ma uniwersalnej metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych, każda z nich
posiada wady i zalety,
 nie ma metody umożliwiającej całkowitą likwidację odpadów komunalnych, a co za
tym idzie, składowanie pozostałości po stosowaniu różnych metod jest niezbędne,
 konwencjonalne metody unieszkodliwiania całej masy odpadów komunalnych
prowadzą do wytwarzania nowych odpadów, wymagających kolejnego
unieszkodliwiania,
 wskutek niejednorodności odpadów komunalnych tylko ich część ulega
unieszkodliwieniu przy zastosowaniu jednej tylko konwencjonalnej metody.
W świetle powyższych uwag za właściwy uważa się kompleksowy sposób
unieszkodliwiania odpadów komunalnych uwzględniający komplementarność i
elastyczność technologii.
Komplementarności polega na zastosowaniu kilku technologii, z których każda pozwala
unieszkodliwić określoną część odpadów w sposób najefektywniejszy i najprostszy,
sprowadzając końcowe produkty unieszkodliwiania do postaci najmniej szkodzących
środowisku w czasie, przestrzeni i w określonych warunkach społeczno-gospodarczych.
Elastyczność polega na takim zestawieniu technologii i prognozowaniu możliwości ich
rozwoju, aby można było dostosować prowadzenie zakładu do zmiennych warunków
zewnętrznych: jakość odpadów, popyt na materiały i energię itp.
Zasada komplementarności metod jest realizowana w praktyce w formie budowy
oddzielnych obiektów (zakładów), bądź w formie zakładów o kilku ciągach technologicznych
(odzyskiwanie surowców, kompostowanie, utylizacja termiczna itp.)
Racjonalna gospodarka odpadami wymaga zorganizowania odpowiedniego
systemu. System ten związany z gromadzeniem, odbiorem i transportem, przetwarzaniem
oraz unieszkodliwianiem odpadów działa na dwóch głównych płaszczyznach:
1. organizacyjnej – określającej kompetencje, zadania, obowiązki i prawa
poszczególnych uczestników systemu (jednostki samorządowej, mieszkańców oraz
podmiotów świadczących usługi w ramach systemu),
2. logistyczno-technicznej – określającej kompleksowe zapotrzebowanie na środki
techniczne niezbędne do realizacji wymienionych działań.
Działania składające się na całość systemu są ze sobą ściśle powiązane i wynikają
jedne z drugich. Przyjęcie rozwiązań dotyczących gromadzenia będzie rzutowało na
konieczność wyboru takich a nie innych sposobów odbioru, transportu, przetwarzania i
unieszkodliwiania odpadów.
W chwili obecnej wszelkie działania związane z gospodarką odpadami powinny być
podporządkowane nowym regulacjom prawnym z tej dziedziny. Powinny one w swych
założeniach za podstawę przyjmować prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów (art. 10
Ustawy o odpadach). Jest to warunek wyjściowy a zarazem nadrzędny nad innymi
rozwiązaniami w gospodarce odpadami.
Takie potraktowanie zasad gospodarki odpadami skutkuje powstaniem kilku
strumieni (frakcji) odpadów – odpady zmieszane, surowce wtórne, odpady niebezpieczne,
bioodpady itd. wymagających odrębnego dalszego postępowania z nimi. Efektem tych
działań jest uzyskanie z części odpadów materiałów o cechach użytkowych, z których w
dalszych procesach powstają nowe produkty.
88
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Funkcjonowanie gospodarki odpadami zgodnie z wymienionymi powyżej zasadami
winno prowadzić do realizacji podstawowego celu, jakim jest ochrona środowiska i
zmniejszenie negatywnego oddziaływania odpadów na życie i zdrowie człowieka oraz na
środowisko.
Prowadząc gospodarkę odpadami należy także brać pod uwagę stronę ekonomiczną
tych działań. Powinny one być dostosowane do możliwości technicznych i finansowych danej
jednostki samorządowej. Już na wstępie trzeba podkreślić, że są to działania kosztowne,
wielokrotnie nie pokrywające poniesionych nakładów. Z tego też względu najbardziej
wskazanym rozwiązaniem jest prowadzenie gospodarki odpadami w ramach porozumień
kilku jednostek samorządowych. Pozwala to na obniżenie kosztów przy jednoczesnym
zapewnieniu pełnego standardu wykonywanych działań. Zaleca się w przypadkach gdy
system gospodarki odpadami tworzony jest od podstaw lub wymaga gruntownej
reorganizacji, realizowanie kolejnych zadań w sposób etapowy.
W oparciu o powyższe kryteria przedstawiono poniżej uwarunkowania jakie mają
wpływ na stworzenie systemu gospodarki odpadami na terenie gmin powiatu przemyskiego.
Wyjaśnienia skrótów:
 GPGON – gminny punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych,
 GPZON – gminny punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych,
 MZWON – miejsca zbiórki wybranych odpadów niebezpiecznych,
 PGON – punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych,
 SPON – stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych,
 ZGZP – Związek Gmin Ziemi Przemyskiej,
 ZR – zakład recyklingu,
 ZZO – zakład zagospodarowania odpadów.
8.2. Krótki przegląd metod prowadzenia gospodarki odpadami
Podstawowym zadaniem poprzedzającym racjonalne zagospodarowywanie
odpadów komunalnych jest rozdział odpadów na strumienie:
- odpady zmieszane;
- surowce wtórne;
- odpady kompostowalne (bioodpady);
- odpady problemowe;
- odpady wielkogabarytowe i nietypowe (np. gruz).
Każdy strumień odpadów wymaga odrębnego traktowania i stosowania odrębnych technik
oraz technologii przetwarzania i unieszkodliwiania. Podstawę indywidualizacji postępowania
stanowi system zbiórki odpadów gwarantujący odrębność ich dopływu do miejsca
przetworzenia lub unieszkodliwienia.
8.2.1. Odpady zmieszane
Do zbiórki odpadów zmieszanych można stosować różnego rodzaju rozwiązania czy
typy pojemników. Wybór metody oraz środków powinien w dużej mierze zależeć od:
- rodzaju zabudowy – jednorodzinna lub wielorodzinna;
- uwarunkowań logistycznych – możliwości ustawienia danego rodzaju pojemnika i
zapewnienia swobodnego dojazdu do jego opróżniania;
- technicznych – dysponowanie pojazdami do obsługi konkretnych typów pojemników.
Wyróżnia się dwa najpowszechniejsze systemy zbiórki:
89
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
- System donoszenia polegający na ustawieniu pojemników o większej pojemności (np.
1100 litrowych) obsługujący większą ilość mieszkańców – polecana w zabudowie
wielorodzinnej. Niemniej odradza się stosowanie zbyt dużych pojemników np.
kontenerów KP-7. Można je wprawdzie opróżniać rzadziej lub z mniejszą częstotliwością
jednak wiąże się to ze wzrostem zagrożenia sanitarnego (zwłaszcza latem) lub
wydłużeniem drogi dla mieszkańców. Ponadto wytwarza się pewna anonimowość
wyrzucania odpadów – nie ma „samokontroli sąsiedzkiej” osób wyrzucających do nich
odpady;
- System zbiórki u źródła polegający na posiadaniu przez każde gospodarstwo domowe
własnego pojemnika na odpady – system zalecany dla zabudowy jednorodzinnej. System
ten ułatwia prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów (uzyskanie surowców wtórnych o
dużej czystości) oraz ewidencję odpadów. W systemie tym stosuje się najczęściej
pojemniki o pojemności 110/120 lub 240 litrów. Alternatywnie można stosować worki
plastikowe zależy to głównie od możliwości finansowych. Wprawdzie nakłady
jednostkowe na zakup worków są mniejsze jednak jest to wydatek coroczny – koszt
zakupu pojemników zwraca się po ok. 5 latach.
Zastosowanie jednego z wymienionych wyżej systemów będzie jednak w
ostateczności zależało od możliwości technicznych i logistycznych oraz finansowych danej
jednostki administracyjnej.
8.2.2. Surowce wtórne
Zbiórka surowców wtórnych i recykling opakowań ma na celu wyłączenie ich ze
strumienia odpadów, które trafiają na wysypisko. Do najczęściej selekcjonowanych frakcji
surowcowych należą: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne i metale. Wynika to głównie z
możliwości późniejszego ich zagospodarowania i zbytu. Pozyskiwanie surowców wtórnych
może się odbywać na kilka sposobów:
- pozyskiwanie surowców z odpadów zmieszanych – odbywa się to w stacji
segregacji. Głównymi minusami tej metody są: niski stopień pozysku surowca wtórnego o
niskim stopniu czystości oraz istniejące zagrożenie sanitarne dla pracowników
pracujących przy selekcji. Model ten jest również niewskazany ze względu na to, że nie
uczy mieszkańców nawyków ekologicznych. Odpowiedzialność za wytworzone odpady
przenoszona jest na inny podmiot. Metoda ta jest również niezgodna z zaleceniami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „o odpadach”. Metoda segregacji odpadów
zmieszanych może być stosowana w systemie gospodarki odpadami w celu pozyskania
odpadów surowcowych do produkcji paliw alternatywnych.
- Pozyskanie surowców z selektywnej zbiórki – polega na rozdziale odpadów na
poszczególne frakcje już w miejscu ich powstania. Uzyskane tą drogą surowce cechuje
duża czystość i wymagają one tylko ostatecznego podczyszczenia i ewentualnego
rozdziału w stacji segregacji przed przekazaniem do dalszej przeróbki. Ilość
pozyskiwanych materiałów jest znacząca. W pewnych przypadkach zauważalny jest
efekt ekonomiczny z ich sprzedaży. Metoda ta przenosi część prac na poszczególnych
mieszkańców a tym samym sprzyja wzrostowi świadomości i zachowań ekologicznych
wśród społeczeństwa. Metoda ta jest polecana przez autorów niniejszego opracowania i
winna być stosowana jako podstawowa metoda pozyskiwania odpadów opakowaniowych
i surowców użytkowych.
8.2.3. Odpady kompostowalne (bioodpady)
Bioodpady (odpady organiczne z gospodarstw domowych, odpady z utrzymania
terenów zielonych) stanowią specyficzny rodzaj surowca wtórnego. Są one doskonałym
materiałem do produkcji kompostu – naturalnego nawozu.
90
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Najpopularniejszą metodą przerobu bioodpadów jest kompostowanie (rozkład
tlenowy). Podobnie jak w przypadku surowców wtórnych, materiał do tego procesu może być
pozyskiwany z selektywnej zbiórki lub z odpadów zmieszanych. Materiał pozyskany pierwszą
metodą jest znacznie lepszym materiałem wyjściowym a uzyskany z niego kompost –
produkt finalny – pozbawiony jest zanieczyszczeń pogarszających jego jakość.
W zależności od istniejących możliwości terenowych i ekonomicznych
kompostowanie może się odbywać kilkoma metodami:
- w otwartych pryzmach – proces prowadzony jest w pryzmach w sposób naturalny.
W celu zapewnienia niezbędnych warunków wilgotnościowo-tlenowych konieczne jest
okresowe przerzucanie pryzm.
- przyspieszone w bioreaktorach – kompostowanie odbywa się w zamkniętych
kontenerach lub bioblokach, w których w sposób przyspieszony zachodzą biologiczne
procesy kompostowania. Następuje to w wyniku kontrolowanego sterowania
wilgotnością, napowietrzaniem i temperaturą.
W ostatnim czasie notuje się wzrost zainteresowania produktem powstającym w
wyniku beztlenowego rozkładu biomasy. Produktem tym jest biogaz o dużej zawartości
metanu wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz kompost
otrzymywany po procesie stabilizacji tlenowej stałej pozostałości poprocesowej. Istnieje
szereg technik i technologii pozwalających na produkcję biogazu poza składowiskiem. Do
technologii produkcji biogazu zaliczyć można między innymi pryzmy energetyczne oraz
reaktory metanowe.
Wytwarzanie biogazu w pryzmach energetycznych polega na sztucznym
wytworzeniu warunków do beztlenowego rozkładu biomasy zawartej w odpadach
zmieszanych lub selektywnie gromadzonych odpadach organicznych. Powstający w
pryzmach biogaz kierowany jest do agregatów prądotwórczych, gdzie uzyskiwana jest
energia elektryczna. W zależności od stosowanego rodzaju odpadów, stała pozostałość
kierowana jest do unieszkodliwienia na składowisku odpadów lub do stabilizacji tlenowej w
celu otrzymania ustabilizowanego biologicznie kompostu.
Popularność zyskuje technologia produkcji biogazu w reaktorach metanowych.
Odpowiednio przygotowany materiał wsadowy (biomasa z odpadów zmieszanych lub
selektywnie gromadzonych odpadów organicznych) poddawany jest procesowi
beztlenowego rozkładu z odzyskiem metanu. Pozostała po reakcji woda jest oczyszczana
lub wykorzystywana jako płynny nawóz organiczny. Poprocesowa pozostałość stała jest
stabilizowana tlenowo i kierowana do wykorzystania rolniczego jako kompost lub do
rekultywacji terenów zdegradowanych, natomiast w ostateczności na składowisko odpadów.
Powstały w wyniku beztlenowego rozkładu biogaz kierowany jest bezpośrednio do
elektrociepłowni lub agregatu siłowniano-ciepłowniczego.
Stosowanie jednej z wymienionych powyżej metod wymaga zbierania bioodpadów w
sposób selektywny. Stosowanie do tych celów odpadów zmieszanych (zawierających w
swym składzie bioodpady) jest nie zalecane z uwagi na niską jakość uzyskanego produktu
lub wręcz niemożliwość zastosowania.
8.2.4. Zagospodarowanie odpadów zmieszanych i balastu
Frakcje odpadów zebrane w selektywnej zbiórce a nie nadające się do dalszego
wykorzystania muszą być „zagospodarowane” lub unieszkodliwione w inny sposób z
zachowaniem jednak wszelkich wymogów ochrony środowiska. Do tych odpadów należą
przede wszystkim odpady zmieszane oraz balast powstały na etapie doczyszczania
surowców wtórnych czy kompostu. Do możliwych sposobów zagospodarowania tej grupy
odpadów zalicza się:
- spalanie – metoda pozwalająca na niemal „definitywne” pozbycie się odpadów. Mogą
tam trafiać praktycznie wszystkie frakcje bez względu na sposób zbiórki odpadów.
Spalanie pozwala także na technologiczne wykorzystanie powstającego w tym procesie
91
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
ciepła. Wymusza to konieczność lokalizacji spalarni w stosunkowo niewielkiej odległości
od potencjalnych odbiorców czyli np. większego miasta. Termiczne unieszkodliwianie
odpadów wymaga jednak spełnienia rygorystycznych warunków technologicznych i
norm dotyczących oczyszczania spalin. Jest to przede wszystkim główny pretekst
przeciwników spalarni blokujących ich budowę. Spalarnia jest także niewspółmiernie
bardziej kosztowna od np. składowiska odpadów, co jest kolejną przyczyną blokującą jej
powstanie. Ponadto występują obecnie tendencje ogólnoświatowe odchodzenia od
bezpośredniego spalania nieprzetworzonych odpadów komunalnych. W Polsce wymóg
przetwarzania odpadów został podkreślony w obowiązującej ustawie o odpadach,
dlatego w dalszej części opracowania nie rozpatrywano bezpośredniego spalania nie
przetworzonych odpadów surowych.
- produkcja paliwa alternatywnego – metoda polegająca na wykorzystaniu wyłączonej
z odpadów zmieszanych frakcji palnej lub balastu palnego z segregacji surowców
wtórnych. Rozdrobnienie i wymieszane w odpowiednich proporcjach odpady palne
stanowią surowiec do produkcji paliwa w postaci sypkiej, granulatu (tzw. pelety) lub
brykietów, które mogą stanowić dodatkowe paliwo w istniejących instalacjach
przemysłowych (np. elektrociepłownie, cementownie, itd.).
- przetworzenie – jest procesem polegającym na rozkładzie zawartej w odpadach
frakcji organicznej. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach składowane mogą być
wyłącznie odpady, z których wyłączono surowce wtórne i które zostały przetworzone
fizycznie, chemicznie lub biologicznie. Zgodnie z powyższym odpady komunalne
traktowane dotychczas jako balast i kierowane do unieszkodliwienia na składowisku,
poddawane winny być wcześniej procesom umożliwiającym ich przetworzenie.
- deponowanie na składowisku odpadów – ten sposób postępowania obejmuje
wyłącznie odpady, które nie zostały zagospodarowane. Składowisko winno jednak
spełniać wszystkie wymagania dotyczące zabezpieczenia przed negatywnym wpływem
na środowisko. Trafiające tam odpady winny być w możliwie największym stopniu
rozdrobnione i zagęszczone oraz pozbawione frakcji organicznej i odpadów
niebezpiecznych.
8.3. Selektywna zbiórka odpadów
Selektywna zbiórka polega na osobnym zbieraniu, posortowanych uprzednio,
wybranych rodzajów odpadów z gospodarstw domowych, co ma umożliwić ich optymalną
utylizację lub określony rodzaj przetwarzania. W tym celu, użytkownik powinien mieć do
dyspozycji różne kontenery lub wiele pojemników na odpadki. Ten rodzaj zbiórki prowadzi
się równolegle z tradycyjnym sposobem zbierania odpadów.
Zbiórka selektywna jest najlepszym sposobem odzyskiwania wybranych materiałów w
ilości wystarczającej do ich recyklingu, ponieważ przy obecnym stanie techniki sortowanie
odpadów nie oczyszczonych skazane jest na niepowodzenie. Szczególną trudność sprawia
bowiem przy sortowaniu mieszanina substancji wilgotnych (ulegających fermentacji) i
materiałów suchych (opakowania i papier).
Prowadzenie zbiórki selektywnej nie jest celem samym w sobie. Powinno się przy tym
przestrzegać 4 zasad:
1. Zbiórka selektywna powinna być spójna z następującym po niej przetwarzaniem, jako
integralna część szerzej rozumianego systemu zagospodarowania odpadów. Skądinąd,
pociąga to za sobą konieczność reorganizacji całości służb zbierających odpady.
2. Warunki, w których będzie prowadzona zbiórka, powinny umożliwić wydzielenie jak
największej ilości odpadów spełniających kryteria jakości, niezbędne do ich recyklingu.
Skuteczność zbiórki jest uwarunkowana stosunkiem ilości odpadów efektywnie
poddanych recyklingowi do ogólnej ilości zebranych odpadów.
92
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
3. Zbiórce powinna towarzyszyć kampania informacyjna, prowadzona w oparciu o proste i
jasne przesłania. Tego typu akcja musi być powtarzana systematycznie, nawet wtedy, gdy
wyniki operacji wskazują na bardzo dobry odbiór przedsięwzięcia przez użytkowników.
4. Pomimo selektywnej zbiórki materiałów, zebrane odpady powinny zawsze trafiać do
centrum sortowania. W rzeczywistości, wśród posegregowanych odpadów
systematycznie pojawiają się odpady niepożądane, które nawet w małej ilości mogą
pogorszyć jakość partii odpadów, sprawiając, że nie będzie ona odpowiadała
podstawowym kryteriom odbioru. Centrum sortowania służy również do określania jakości
posortowanych produktów i optymalizacji ich transportu.
Istnieje wiele sposobów prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Zastosowanie jednego
ze sposobów jako podstawowego wcale nie eliminuje pozostałych, które mogą być
sposobami uzupełniającymi, niejednokrotnie w istotny sposób podnoszącymi efektywność
segregacji. Przykładowo z jednej strony, zbiórka szkła i makulatury do kontenerów
ustawionych w miejscach ogólnie dostępnych i przy drogach publicznych, z drugiej zaś,
selektywna zbiórka odpadów ulegających fermentacji oraz innych, prowadzona od drzwi do
drzwi.





Selektywna zbiórka obejmować winna następujące rodzaje odpadów:
surowce wtórne – odpady opakowaniowe,
biomasę,
odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlano-remontowe,
odpady niebezpieczne.
8.3.1. Surowce wtórne i biomasa
Istnieje kilka opcji stosowania selektywnej zbiórki w zależności od struktury
zabudowy.
Rejon o dużym „natężeniu ruchu” mieszkańców (np. rejony o zwartej wielorodzinnej
zabudowie):
Opcja I: 5 pojemników o poj. 1,1 m3 do selektywnego gromadzenia:
 szkła,
 makulatury,
 puszek,
 tworzyw sztucznych,
 bioodpadów.
Opcja II: zestaw składający się z 2 pojemników:
 1 pojemnik o pojemności 3,2 m3 o podwójnej funkcji recyklingowo-reklamowej,
zawierający 3 otwory do „wrzucania” szkła, plastików i puszek,
 1 pojemnik o pojemności 1,1 m3 do gromadzenia bioodpadów.
W związku z lokalizacją dużego przejścia granicznego na terenie gminy Medyka,
proponuje się aby w punktach dużego natężenia ruchu rozstawić pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów z oznakowaniami w językach: polskim, ukraińskim i rosyjskim.
Dla rejonów z zabudową jednorodzinną:
Opcja I: zestaw składający się z 2 pojemników:
 frakcja organiczna
pojemnik 110 l,
 frakcja sucha
pojemnik 110 l.
93
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Opcja II: zestaw składający się z 3 pojemników, w przypadku zabudowy z ogrzewaniem
piecowym:
 frakcja organiczna
pojemnik 110 l,
 frakcja sucha
pojemnik 110 l,
(szkło, makulatura, tworzywa szt., szmaty, puszki)
 frakcja popiołowo-żużlowa pojemnik 110 l.
Opcja III: zestaw worków plastikowych o różnej kolorystyce i oznakowaniu.
Wybór opcji dokonywany być winien na etapie projektu technicznego dotyczącego
systemu gromadzenia odpadów.
Do pojemników przeznaczonych do gromadzenia frakcji organicznej kierowane winny
być:
 wszystkie odpady zielone,
 liście drzew,
 obierki z ziemniaków, resztki warzyw i owoców,
 opakowania papierowe w małych ilościach,
 suche resztki jedzenia (bez kości, mięsa, olejów).
8.3.2. Odpady wielkogabarytowe
System zbiórki odpadów wielkogabarytowych może być:
 okresowy odbiór tych odpadów bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie
warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako “usługa na telefon”,
 bezpośredni odbiór przez producenta, który dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu
elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego. System ten polega na odbiorze
sprzętu AGD i urządzeń elektronicznych przez producenta gdzie podlega on
demontażowi i odzyskuje się niezbędne surowce wtórne. Taka forma pozyskiwania
odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania.
Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych,
 wymienny polegający na przekazywaniu jeszcze dobrego, ale przestarzałego
konstrukcyjnie sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji.
8.3.3. Odpady niebezpieczne
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz Planem
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego proponuje się na terenie powiatu
przemyskiego utworzenie:
- Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) -mających na celu
ułatwienie zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców regionu oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (posiadających lub nie posiadających decyzji na wytwarzanie odpadów
niebezpiecznych) – takich jak: nieużyteczne lekarstwa, farby i lakiery oraz opakowania po
nich, przeterminowane środki ochrony roślin wraz z opakowaniami, zużyte baterie i
akumulatory, lampy fluorescencyjne, oleje i smary, emulsje olejowe, chemikalia i
rozpuszczalniki oraz inne odpady przeznaczone do unieszkodliwiania Ich wielkość powinna
być uzależniona od stopnia urbanizacji i uprzemysłowienia terenu oraz typu dominującej
zabudowy. W ośrodkach miejskich będą to duże obiekty, natomiast w typowych gminach
wiejskich niewielkie punkty. Na terenie województwa podkarpackiego planuje się utworzenie
w pierwszym etapie 51 jednostek GPZON (pozostałe w miarę potrzeb w II etapie).
94
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
- utworzenie Miejsc Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych (MZWON)
Zbiórka odpadów niebezpiecznych od mieszkańców regionu oraz z sektora małych i
średnich przedsiębiorstw będzie kontynuowana i rozszerzana w wytypowanych placówkach
tj.:
 Apteki – zbiórka nieużytecznych lekarstw,
 Szkoły – zbiórka zużytych baterii,
 Punkty serwisowe i sklepy motoryzacyjne – zbiórka zużytych akumulatorów i
przepracowanych olejów,
 Specjalistyczne firmy – zbiórka lamp fluorescencyjnych, przepracowanych olejów i
zużytych akumulatorów,
 Stacje benzynowe - zbiórka zużytych akumulatorów i przepracowanych olejów,
 Sklepy ze sprzętem elektrotechnicznym - zbiórka zużytych baterii i akumulatorów.
W celu zapewnienia pełnej korelacji przedstawionego systemu zbiórki odpadów
niebezpiecznych z istniejącymi cząstkowymi systemami zbiórki przewiduje się włączenie do
jego struktur sieci odbioru odpadów z Placówek Opieki Zdrowotnej (POZ) z rozszerzeniem o
Placówki Opieki Weterynaryjnej (POW) zbierające odpady grożące infekcją.
- Stacji Przeładunkowych Odpadów Niebezpiecznych (SPON) - mających na celu
gromadzenie, identyfikację, przygotowanie do transportu oraz ekspedycję odpadów
niebezpiecznych dostarczanych z Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych,
sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Miejsc Zbiórki Wybranych Odpadów
Niebezpiecznych oraz okazjonalnie od dużych przedsiębiorstw posiadających decyzje na
wytwarzanie odpadów.
Przy założonej liczbie Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w
województwie podkarpackim – 51 (I etap) zachodzi konieczność utworzenia w regionie kilku
Stacji Przeładunkowych Odpadów Niebezpiecznych, odbierających odpady niebezpieczne z
najbliżej położonych punktów zbiórki.
Stacje takie proponuje się utworzyć w następujących miejscowościach:
 Rzeszów
 Jedlicze
 Stalowa Wola-Tarnobrzeg
8.4. Umocowania prawne gospodarki odpadami komunalnymi
8.4.1. Gmina
Gmina jako jednostka najniższego szczebla powinna wypełniać zdecydowanie
największą część zadań związanych z gospodarką odpadami na swoim obszarze. Zadania
te wynikają z obowiązujących umocowań prawnych.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” określa rolę oraz
obowiązki samorządu gminnego w zakresie zagadnień związanych między innymi z ochroną
środowiska oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy. Działania w tym
zakresie ustawa zalicza do zadań własnych gminy.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym
i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy należą „wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art.
6 ust. 1)”. Z przepisów art. 7 ust. 1 wynika, że zadania własne gminy obejmują w
szczególności sprawy:
95
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
„1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej;
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz
gaz”.
W celu realizacji tych zadań, na podstawie upoważnień ustawowych, gminie
przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na terenie gminy
(art. 40 ust. 1). Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwał (art. 41
ust.1).
Postanowienia Ustawy „o samorządzie gminnym” umożliwiają gminą powiatu
przemyskiego podejmowanie działań w oparciu o uregulowania prawne w obrębie szeroko
pojętej gospodarki odpadami.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”
określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania
czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w
zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy. Stanowi też podstawę do podejmowania
przez Rady Gmin uchwał, a poprzez Zarządy odpowiednich decyzji administracyjnych w tym
zakresie, stymulujących właściwe funkcjonowanie tej sfery działalności komunalnej.
Zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach należą do
obowiązkowych zadań własnych gminy (art. 3 ust. 1). Zgodnie z art. 3 ust. 2 gminy mają
obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenia niezbędnych
warunków do ich utrzymania, a w szczególności:
„2. zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi
gminami:
a) instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
6.
organizują
selektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie odpadów
komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałają
z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju
odpadami.”
Rada gminy ustala, w drodze uchwały, szczegółowe zasady utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy dotyczące (art. 4):
„1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
b) prowadzenie we własnym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
2.
rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.”
Zgodnie z zapisem art. 6a ust. 1 „Rada gminy może w drodze uchwały, na podstawie
akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym,
przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub wskazane obowiązki, o których mowa w
art. 5 ust. 1.” Przejmując obowiązki rada gminy ustala wysokość opłat za świadczone usługi
(art. 6a ust. 2), których ściągalność może być egzekwowana w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 6b).
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje gminie również prawo
wydawania wymaganych prawem zezwoleń (art. 7 ust. 1 i 6), egzekwowania przestrzegania
warunków zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia w przypadku naruszenia ustalonych zasad
(art. 9 ust. 2).
Przepisy cytowanej ustawy dają gminom narzędzia do realizacji zadań w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi na ich terenie. Przekazane ustawą
96
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
uprawnienia, przy prawidłowym i systematycznym stosowaniu, umożliwiają skuteczne
stymulowanie działań zmierzających do realizacji postawionych celów.
Uprawnienia posiadane przez gminy oraz narzędzia prawne do ich egzekwowania
winny znaleźć swe miejsce w organizacji systemu gospodarki odpadami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach nakłada na gminę zadania związane z
organizacją systemu gospodarki odpadami a także z jej nadzorem.
Organ wykonawczy gminy odpowiedzialny jest za opracowanie gminnego planu
gospodarki odpadami (art. 14 ust. 5), który jest integralną częścią gminnego programu
ochrony środowiska (art. 14 ust. 6).
Ponadto gmina jest organem opiniującym wydawanie m. in. Zatwierdzenie programu
gospodarki odpadami niebezpiecznymi (art. 19 ust. 4), zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów (art. 26 ust. 5,6), zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów (art. 28 ust. 2).
Gmina może także wydać posiadaczowi odpadów nakaz w trybie decyzji w
przypadku gdy składuje on odpady w miejscach do tego nie przeznaczonych (art. 34).
Należy dodać, że w rozumieniu ustawy posiadacz odpadów to „wytwórca odpadów, osoba
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna”.
8.4.2. Powiat
W obecnych uregulowaniach prawnych powiat w zakresie gospodarki odpadami
sprawuje głównie funkcje organizacyjne, kontrolne i opiniujące.
Zgodnie z wymogami ustawy o odpadach zarząd powiatu jest odpowiedzialny za
opracowanie powiatowego planu gospodarki odpadami (art. 14 pkt. 5 i 6).
Powiat jest także organem zatwierdzającym programy gospodarki odpadami
niebezpiecznymi z wyjątkiem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(art. 19 pkt. 2).
Do urzędu powiatowego należy składać informacje o wytwarzanych odpadach i
sposobach zagospodarowania wytworzonych odpadów (art. 24 pkt. 1, 2) oraz wnioski o
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów
(art. 26 – dotyczy to przedsięwzięć, które nie są zaliczane do mogących znacząco
oddziaływać na środowisko). Powiat wydaje również zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie zbierania i transportu odpadów (art. 28).
8.4.3. Mieszkaniec
Każdy mieszkaniec powinien pozbywać się wytworzonych przez siebie odpadów w
sposób właściwy.
Zadaniem właściciela nieruchomości ustawa „o porządku i czystości w gminie”,
zgodnie z art. 5 ust. 1 jest, między innymi wyposażenie nieruchomości w urządzenia do
zbierania odpadów komunalnych, utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i
technicznym oraz zbieranie odpadów powstających na terenie nieruchomości zgodnie z
przepisami ustawy oraz zasadami określonymi w uchwale rady gminy. Nadzór nad realizacją
tych obowiązków należy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wykonanie
obowiązków, zgodnie z art. 5 ust. 6 podlega egzekucji administracyjnej.
Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi zadania usuwania odpadów mieszkaniec
powinien zlecić jednostce posiadającej odpowiednie zezwolenie. Fakt usuwania odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości winien być udokumentowany korzystaniem z usług
firmy wywozowej (art. 6 ust. 1). Brak udokumentowania stanowi podstawy do przejęcia
97
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
obowiązku usuwania odpadów przez gminę w trybie wykonania zastępczego (art. 6 ust. 3),
według stawek uchwalonych przez radę gminy.
8.4.4. Podmioty gospodarcze
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. „o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej”
nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu
odpadów opakowaniowych i poużytkowych (art. 3 ust. 1). Obowiązek ten może być
realizowany przez przedsiębiorcę samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku
(art. 4 ust. 1). Wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem
odpadów opakowaniowych przedsiębiorca lub organizacja odzysku może zlecić osobom
trzecim (art. 4 ust. 3).
Z przepisów cytowanej ustawy wynika, że obowiązek odzysku i recyklingu określonej
grupy odpadów należy do ich producentów działających bezpośrednio lub za pośrednictwem
innych podmiotów. W przypadku opakowań działania te finansowane są przez producentów
produktów w opakowaniach. Należy zatem wydzielić system odzysku odpadów
opakowaniowych, a w szczególności jego finansowanie, z systemu gospgdarki pozostałymi
odpadami komunalnymi.
98
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
8.5. Gmina Medyka
Jak widać z powyższego zestawienia jednostką, która posiada najwięcej kompetencji
związanych z gospodarką odpadami jest gmina. Powiat spełnia w zasadzie tylko funkcję
kontrolną i opiniującą. Mieszkańcy jak i podmioty gospodarcze działające na danym
obszarze jako wytwórcy i posiadacze odpadów powinni podporządkować się działaniom
określonym przez gminę, a także w razie konieczności składać odpowiednie informacje we
właściwych organach samorządowych z racji prowadzonej działalności.
Takie umocowania prawne, jakkolwiek słuszne z założeniem, że podstawowe
świadczenia powinny wypełniać organy „najbliższe problemowi”, nie zawsze dają możliwości
realizacji tych działań we właściwym zakresie. Bezsprzecznie to gmina w zakresie
gospodarki odpadami posiada najlepsze rozeznanie własnego terenu w tym zakresie.
Jednak związane z nim zadania wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów
związanych z:
 gromadzeniem odpadów – konieczności zapewnienia odpowiedniej ilości
pojemników,
 usuwaniem odpadów – zapewnienie odpowiedniej ilości sprzętu wywozowego do
obsługi rozstawionych typów pojemników,
 przetwarzaniem odpadów – stworzenie zakładu przygotowującego do dalszej
dystrybucji selektywnie zebranych odpadów (surowców wtórnych),
 unieszkodliwianiem
odpadów
–
zapewnienie
bezpiecznego
sposobu
unieszkodliwiania frakcji nie nadających się do dalszego przetworzenia –
składowisko.
Nakłady te bardzo często przekraczają możliwości finansowe pojedynczych gmin.
Rozwiązaniem tego problemu może być wspólne działanie w ramach większej
jednostki. Niestety zadania tego nie może realizować powiat (brak prawnych uprawnień).
Wyjściem z sytuacji jest utworzenie komunalnego związku gmin w celu prowadzenia
wspólnej gospodarki komunalnej.
W tym celu gminy powinny zrzec się swych zadań w tym zakresie na rzecz
utworzonego podmiotu. Wszystkie te działania powinny być umocowane prawnie
odpowiednimi uchwałami Rad Gmin a także znaleźć odzwierciedlenie w statusie tworzonego
związku. Zaopatrzony w takie kompetencje Związek będzie realizował wspólną politykę
dotyczącą szeroko rozumianych odpadów.
Połączenie się gmin w Związek pozwoli na zmniejszenie kosztów oraz lepsze
wykorzystanie środków pochodzących ze składek członkowskich. Powstały Związek staje się
„silniejszym” partnerem realizacji powierzonych mu zadań (np. uzyskanie niższych cen na
pojemniki czy sprzęt je obsługujący). Nie bez znaczenia jest też np. konieczność znalezienia
lokalizacji pod wspólny zakład utylizacji odpadów. Jednostkowe koszty realizacji tych
inwestycji będą mniejsze niż w przypadku gdy każda gmina prowadziła by je na zasadzie
„tylko dla siebie”. Związek występując w imieniu gmin członkowskich będzie mógł także
łatwiej spełniać warunki otrzymania dofinansowania ze źródeł pomocowych.
Oparcie systemu gospodarki odpadami o związek komunalny stwarza również
możliwość przyłączenia się do niego jednostek administracyjnych z innych powiatów, którym
z racji położenia korzystniej się jest do niego przystąpić. Takich możliwości nie dają działania
prowadzone w ramach kompetencji powiatowych.
Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami jest szeroka wiedza społeczeństwa na temat celów funkcjonowania systemu,
zasad segregacji odpadów, zależności opłat od jakości gromadzonych odpadów, wpływu
gospodarki odpadami na środowisko, itd. Wiedza ta
winna być przekazywana za
pośrednictwem wszelkich dostępnych mediów w sposób przystępny, stąd zadania te winny
być prowadzone przez organ centralny, czyli Związek.
99
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Uwzględniając wszystkie omówione powyżej uwarunkowania najbardziej zalecanym
rozwiązaniem systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu przemyskiego jest przyjęcie
modelu związkowego. Organem inicjującym w tym zakresie może być proponowany do
powołania w najbliższej przyszłości „Związek Gmin Ziemi Przemyskiej”.
Należy mieć jednak pełną świadomość, że realizacja modelu związkowego jest
następstwem dobrowolnego porozumienia się gmin członkowskich. W przypadku braku
konsensusu powiat nie może w żaden sposób narzucić tego rozwiązania gminom.
W takim przypadku gminy będą musiały realizować zadania gospodarki odpadami
we własnym zakresie. Takie rozwiązanie na pewno wpłynie na wzrost kosztów systemu
gospodarki odpadami w poszczególnych gminach – konieczności samodzielnego
realizowania wszystkich zadań. Sposobem na ich obniżenie jest częściowe przejęcie
obowiązków przez powiat zwłaszcza tych o charakterze ponadgminnym (składowisko
odpadów, Zakład Odzysku itp.).
Uwzględniając te aspekty w rozdziałach przedstawiono szczegółowe rozwiązania
modelu gospodarki odpadami dla powiatu przemyskiego w oparciu o dwa warianty:
- WARIANT I – model związkowy – zakładający realizację wszystkich zadań związanych
z gospodarką odpadami przez „Związek Gmin Ziemi Przemyskiej:”;
- WARIANT II – model gminno-powiatowy – zakładający realizację zadań związanych ze
zbiórką i transportem odpadów przez gminy oraz zadań związanych z odzyskiem i
unieszkodliwianiem odpadów przez powiat.
8.5.1. Modele systemu gospodarki odpadami dla gminy Medyka
8.5.1.1 WARIANT I – model związkowy
Zgodnie z przyjętymi założeniami stworzono ramy organizacyjne systemu
gospodarki odpadami dla gmin powiatu przemyskiego w wariancie związkowym opartego o
zaproponowany do utworzenia „Związek Gmin Ziemi Przemyskiej” (ZGZP):
1. ZGZP przejmuje zadania gmin członkowskich związane z usuwaniem, odzyskiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
2. W uchwalonym znowelizowanym regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie swojego działania ZGZP określa zasady postępowania z odpadami
komunalnymi. W oparciu o zasadę selektywnej zbiórki odpadów tworzy podsystemy:
 zbiórki odpadów zmieszanych,
 zbiórki surowców wtórnych ( makulatury, szkła, tworzyw sztucznych),
 zbiórki bioodpadów,
 zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
 zbiórki odpadów niebezpiecznych.
3. ZGZP powołuje jednostkę organizacyjną dla wykonywania powyższych zadań np.
Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO). Trzonem ZZO powinno być związkowe
składowisko odpadów wraz z zakładem recyklingu.
4. Nowo zawiązana jednostka organizacyjna powinna działać na prawach spółki prawa
handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariatu utworzonego przez
gminy należące do ZGZP.
5. Działalność ZZO winna zaowocować utworzeniem Banku Danych, stanowiącego
podstawowe źródło informacji merytorycznych i statystycznych o wytwarzanych
odpadach na terenie gmin należących do Związku. Informacje te powinny być
wykorzystywane przy opracowaniu wieloletniego związkowego planu gospodarki
odpadami, planów krótkoterminowych, przy tworzeniu biznes planów dotyczących
określonych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz przy składaniu wniosków o
dofinansowanie.
100
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
6. Zalecane jest, aby ZZO przejęło także zbiórkę odpadów lub części frakcji (np.
surowców wtórnych) z poszczególnych gmin. Zalążkiem działu transportowego mogą
być komunalne zakłady budżetowe gmin wchodzących w skład związku.
7. Część zadań, których ZZO nie jest w stanie realizować (przynajmniej w początkowym
okresie) we własnym zakresie powinno zostać zlecone jednostkom „zewnętrznym” po
przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
8. ZZO ustala wysokość opłat za świadczenie usług uwzględniając premiowanie
selektywnej zbiórki odpadów. Opłata za zbiórkę odpadów winna uwzględniać także
koszty przyszłej rekultywacji związkowego składowiska. Zasadą funkcjonowania
systemu opłat jest określenie stawki za wywóz odpadów, równej dla wszystkich
mieszkańców i uwzględniającej warunki powstawania odpadów (typ zabudowy,
rodzaj ogrzewania, itd.). Zebrane opłaty w zryczłtowanej formie będą trafiały do kasy
ZZO.
9. ZZO może prowadzić obsługę gospodarki odpadami także podmiotów
gospodarczych działających na terenie Związku. Zakres obsługi powinien być taki
sam jak dla mieszkańców w ramach utworzonych podsystemów. Opłaty za usługi
powinny być wyższe niż za takie same świadczone mieszkańcom.
10. W ramach przetargu ZGZP udziela zleceń na usuwanie odpadów komunalnych z
określonego obszaru Związku firmom wywozowym, spełniającym ustalone
wymagania.
11. ZGZP sprawuje kontrolę realizacji zadań przez firmy wyłonione w przetargach.
Zakres kontroli powinien obejmować między innymi:
- zgodności przepływu strumieni odpadów ze schematem funkcjonalnym systemu,
- terminowości wykonywanych usług,
- jakości wykonywanych usług itd.
Jednocześnie ZGZP winien być arbitrem w sporach pomiędzy
producentami odpadów a firmami wywozowymi w zakresie kwalifikacji
odpadów, stosowania zniżek w opłatach itp.
12. W zarządzanym przez ZGZP Zakładzie będzie prowadzony odzysk i recykling
odpadów zebranych na terenie Związku. Zebrane selektywnie frakcje będą
poddawane podczyszczeniu, przetworzeniu i przygotowaniu ich do dalszej przeróbki
lub przekazaniu odbiorcom docelowym.
13. Na zarządzanym przez ZZO związkowym składowisku odpadów będą deponowane
odpady nie nadające się do dalszego wykorzystania. Będą to przede wszystkim
odpady zmieszane a także balast uzyskanych z podczyszczenia surowców wtórnych
czy demontażu odpadów wielkogabarytowych.
14. ZZO realizując podsystem zbiórki surowców wtórnych i ich przetwarzania będzie
współpracował z ogólnopolskimi organizacjami odzysku odpadów opakowaniowych.
Wyłączone ze strumienia odpadów surowcowych frakcje możliwe do wykorzystania
mogą być zbywane recyklerom.
15. ZGZP poprzez wydzieloną komórkę będzie zajmowało się prowadzeniem
działalności informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców gmin członkowskich
Związku.
16. Prowadzona przez ZZO gospodarka odpadami na terenie Związku powinna być
oparta o zasady gospodarki rynkowej i zmierzać do samofinansowania się systemu.
Finansowanie działań ZZO będzie pochodziło z następujących źródeł:
- opłaty mieszkańców za usuwanie odpadów,
- opłaty podmiotów gospodarczych za usuwanie odpadów,
- środki ze sprzedaży wyselekcjonowanych surowców wtórnych,
- środki ze sprzedaży produktów odzysku (kompost, paliwo alternatywne itp.),
- dotacje ogólnopolskich organizacji odzysku (w przypadku współpracy z nimi),
- dotacje celowe gmin na poszczególne zadania (np. budowa składowiska),
- środki z rozdziału opłaty produktowej (w przypadku gdy zostanie naliczona),
- dotacje uzyskane z krajowych i zagranicznych środków pomocowych.
101
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
8.5.1.2. WARIANT II – model gminno-powiatowy
System gminny organizacji systemu gospodarki odpadami zakłada jego
decentralizację wynikającą z postanowień Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z powyższym założeniem gminy
realizować będą wszystkie zadania związane ze zbiórką, transportem, odzyskiem i
unieszkodliwianiem odpadów na swoim terenie samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami.
Do zadań gminy należeć będzie:
1. Organizacja systemu selektywnego gromadzenia odpadów. Zgodnie z przyjętym
przez radę gminy planem gospodarki odpadami gmina określi rodzaje
pozyskiwanych strumieni odpadów, rodzaje wykorzystywanych pojemników oraz
sposoby rozliczeń finansowych za świadczone usługi. Wybrany i przyjęty system
selektywnej zbiórki odpadów winien zapewnić wyłączenie ze strumienia odpadów
komunalnych określonych wielkości frakcji przeznaczonych do odzysku w Krajowym
Planie Gospodarki Odpadami.
2. Organizacja systemu zbiórki i transportu odpadów. Wiązać się to będzie z
koniecznością powołania gminnej jednostki organizacyjnej lub z wyłonieniem firmy
świadczącej usługi, określeniem częstotliwości odbioru odpadów oraz wyznaczeniem
miejsc odzysku i unieszkodliwiania. Gmina dokonać winna rozeznania instalacji
odzysku i unieszkodliwiania odpadów i po zawarciu porozumienia z ich
administratorami wpływać na firmy wywozowe, aby tam kierowały zebrane
selektywnie odpady.
3. Organizacja systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Samodzielnie lub w
porozumieniu z innymi gminami gminy określą sposoby odzysku i unieszkodliwiania
odpadów oraz zorganizują taki system. Istnieje również możliwość uzgodnienia
dostaw strumieni odpadów z istniejącymi zakładami przetwarzania i
unieszkodliwiania odpadów. W przypadku braku możliwości kierowania odpadów do
odzysku lub unieszkodliwiania w istniejących instalacjach zachodzić będzie
konieczność budowy takich instalacji przez gminy. Zgodnie z założeniami Krajowego
Planu Gospodarki Odpadami odpady opakowaniowe i surowce winny być poddane
recyklingowi, zaś odpady organiczne poddane kompostowaniu. Wymaga to budowy
zakładu recyklingu i kompostowni.
4. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami. Do zadań gminy
należeć będzie kontrola realizacji zbiórki odpadów, przepływów strumieni odpadów i
systemu opłat oraz reagowanie na nieprawidłowości w tym zakresie.
5. Organizacja systemu edukacji ekologicznej społeczeństwa. Edukacja ekologiczna
związana winna być realizacją nakreślonych celów, stosowanymi sposobami
odzysku i unieszkodliwiania oraz dostosowana do poszczególnych grup
społeczeństwa. Wiązać się to będzie z koniecznością powołania gminnego centrum
edukacyjnego, określeniem zakresu i form edukacji, wydawnictwem ulotek, itp.
W proponowanym systemie rola powiatu ograniczona zostanie do wydawania
pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, pozwoleń budowlanych na budowę
składowisk i instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów (z wyłączeniem instalacji
zastrzeżonych dla wojewody) lub pozwoleń na funkcjonowanie instalacji odzysku i
unieszkodliwiania odpadów zgodnie z zasadami ochrony środowiska i przyjętymi celami
gospodarki odpadami.
102
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
8.6. Wytyczne techniczno-logistyczne systemu
Na terenie powiatu przemyskiego zostaną stworzone cztery podsystemy.
8.6.1. Zbiórka odpadów zmieszanych
W zależności od rodzaju zabudowy odpady zmieszane balastowe będą zbierane w
następujący sposób:

w zabudowie jednorodzinnej gromadzone będą w oparciu o pojemniki 110 lub
120 litrowe,

w zabudowie wielorodzinnej w oparciu o pojemniki 1100 litrowe.
Zebrane odpady będą kierowane do unieszkodliwienia na składowisko odpadów
komunalnych.
8.6.2. Zbiórka surowców wtórnych
Zbiórkę surowców wtórnych w zależności od rodzaju zabudowy proponuje się
prowadzić w następujący sposób:

metodą „u źródła” w zabudowie jednorodzinnej w oparciu o kolorowe worki
plastikowe, zakłada się objęcie zbiórką: szkła, tworzyw sztucznych;

metodą donoszenia w zabudowie wielorodzinnej w oparciu o kolorowe
pojemniki specjalistyczne o pojemności 1100 litrów, zakłada się objęcie zbiórką
makulatury, szkła i tworzyw sztucznych;

metoda donoszenia na terenie całego Związku w systemie uzupełniającym w
oparciu o pojemniki o pojemności 1,5 m3. Zakłada się zbieranie szkła i tworzyw
sztucznych;

metoda donoszenia w placówkach oświatowych na terenie Związku w
systemie uzupełniającym w oparciu o czterodzielne pojemniki typu „Borowik” o
pojemności 480 litrów. Zakłada się zbieranie makulatury, szkła, tworzyw
sztucznych i puszek aluminiowych.
Mimo znacznych ilości możliwych do odzysku metali nie proponuje się selektywnej
zbiórki tej frakcji (poza zbiórką puszek aluminiowych w szkołach) z uwagi na łatwy zbyt tego
surowca. Wystawienie odpadów metalowych przy punkcie zbiórki odpadów zmieszanych czy
posesji skutkuje prawie natychmiastowym ich usunięciem przez osoby trudniące się ich
zbiórką.
Zebrane na terenie gmin powiatu odpady powinny trafić do Zakładu Recyklingu
prowadzonego przez ZZO lub do zakładów prowadzonych przez gminy. Tu następować
będzie ich:
 podczyszczenie – wybranie niepożądanych zanieczyszczeń z poszczególnych
frakcji surowców wtórnych,
 rozsortowanie – podział frakcji na rodzaje np. szkła na szkło białe i kolorowe,
 przygotowanie do sprzedaży – nadanie formy zebranym frakcjom surowców
wtórnych cech pożądanych przez odbiorców np. sprasowanie lub zbelowanie czy
rozdrobnienie.
Do budowy podsystemów zbiórki odpadów zmieszanych i surowców wtórnych
zostanie wykorzystany istniejący system zbierania odpadów (wykorzystanie istniejących
pojemników), w związku z tym określenie dodatkowych ilości pojemników i worków do
obsługi tych podsystemów jest trudne, będzie to możliwe w trakcie wprowadzania tych
podsystemów.
103
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
8.6.3. Zbiórka bioodpadów
Ze względu na rolniczy charakter gmin powiatu przemyskiego oraz dominującą
zabudowę jednorodzinną, znaczna część bioodpadów z gospodarstw domowych zostaje
zagospodarowana przez mieszkańców we własnym zakresie. W związku z tym przewiduje
się:

Zbieranie odpadów organicznych z gospodarstw domowych tylko w
zabudowie wielorodzinnej metodą donoszenia. Będą one gromadzone w
specjalistycznych pojemnikach o pojemności 240 litrów, ustawionych w pobliżu
pojemników na odpady zmieszane i surowce wtórne. Zebrane odpady organiczne
będą trafiały do kompostowni działającej w ramach ZZO lub kompostowni
gminnych.

Odpady organiczne z pielęgnacji i utrzymania zieleni (trawa, gałęzie) będą
gromadzone na specjalnych placach (w poszczególnych gminach powiatu) lub
bezpośrednio dostarczane do funkcjonujących kompostowni.

Osady ściekowe z oczyszczalni działających na terenie powiatu po
przeprowadzeniu procesów osuszania oraz posiadające niezbędne badania
fizyko-chemiczne będą przekazywane do kompostowni przy ZZO lub
kompostowni gminnych.
Zorganizowany system zbiórki odpadów organicznych w rejonach zabudowy zwartej
wielorodzinnej nie wyklucza odbioru tej grupy odpadów z gospodarstw jednorodzinnych.
Zakłada się jednak, że odbiór odpadów organicznych będzie miał tu charakter dobrowolny
(wyrażenie chęci przez mieszkańców) lub w zorganizowany (w systemie donoszenia) w
przypadku wyrażenia chęci przez większą ilość mieszkańców.
Zebrane w sposób selektywny odpady organiczne skierowane będą do kompostowni
w celu ich przetworzenia i gospodarczego wykorzystania (produkcja kompostu).
Wyprodukowany kompost może być wykorzystany do zabiegów pielęgnacyjnych istniejących
lub zakładania nowych terenów zielonych na terenie gmin powiatu. Kompost uszlachetniony
zbywany może być jako nawóz organiczny do wykorzystania w rolnictwie.
8.6.4. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (nietypowych) będzie odbywała się w dwojaki
sposób:


w trakcie prowadzonych okresowo zbiórek (np. raz na kwartał). Mieszkańcy
zostaną wcześniej powiadomieni o terminie zbiórki oraz rodzaju zbieranych
odpadów.
w Punktach Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych (PGON), które będą
zlokalizowane w każdej gminie oraz przy ZZO. W punktach tych mieszkańcy będą
mogli pozbywać się odpadów wielkogabarytowych w terminach poza
prowadzeniem okresowych zbiórek.
Zebrane odpady wielkogabarytowe (z obu systemów) będą trafiać do Punktu
demontażu odpadów wielkogabarytowych gdzie będą demontowane. Po rozbiórce część
uzyskanych materiałów stanowiących surowiec wtórny będzie dołączona do dane frakcji,
natomiast pozostała część (balast) będą kierowane na składowisko odpadów. Części
stanowiące odpady niebezpieczne (np. urządzenia chłodnicze) kierowane będą do
unieszkodliwienia w zakładach specjalistycznych.
Do punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych powinny trafiać także odpady z
sektora budowlanego (wymieniane okna, gruz, betonowe nawierzchnie dróg). Byłyby one
104
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
rozdrabniane przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu Punktu lub wypożyczanego
okresowo (kruszarki do gruzu). Zbiórka odpadów z sektora budowlanego powinna odbywać
się na podobnych zasadach co odpadów wielkogabarytowych z tym, że gruz powinien być
przewożony do punktu gromadzenia bezpośrednio z miejsca wytworzenia po wcześniejszym
uzgodnieniu z zarządzającym instalacją do kruszenia.
8.6.5. Zbiórka odpadów niebezpiecznych
Zbiórka odpadów niebezpiecznych będzie prowadzona w Gminnych Punktach
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Na terenie powiatu będzie działać 10 GPZON
– po jednym w każdej gminie .
Ponadto zbiórka odpadów niebezpiecznych od mieszkańców regionu oraz z sektora
małych i średnich przedsiębiorstw będzie kontynuowana i rozszerzana w wytypowanych
placówkach tj.:
 Apteki – zbiórka nieużytecznych lekarstw,
 Szkoły – zbiórka zużytych baterii,
 Punkty serwisowe i sklepy motoryzacyjne – zbiórka zużytych akumulatorów i
przepracowanych olejów,
 Stacje benzynowe - zbiórka zużytych akumulatorów i przepracowanych olejów,
 Sklepy ze sprzętem elektrotechnicznym - zbiórka zużytych baterii, sprzętu elektrycznego
i elektronicznego .
Zgromadzone tu odpady będą odbierane
specjalistyczne posiadające niezbędne zezwolenia.
i
unieszkodliwiane
przez
firmy
8.6.6. Środki transportu
Niezbędnym elementem funkcjonowania systemu gospodarki jest sprawnie
działający system ich odbioru. Zgodnie z przedstawionymi powyżej wytycznymi do obsługi
zaproponowanych typów pojemników konieczne będzie zapewnienie następujących
rodzajów samochodów specjalistycznych:
 Odpady zmieszane:
 Samochód z zaczepami do obsługi pojemników 110/120 i 1100 litrowych. Zaleca się
samochód o pojemności co najmniej 10 m3 z zagęszczaniem liniowym i co najmniej 3
krotnym zgniotem.
 Surowce wtórne:
 Samochód z zaczepami do obsługi pojemników 1100 litrowych. Zaleca się samochód
o pojemności co najmniej 10 m3 z zagęszczeniem liniowym i co najmniej 3 krotnym
zgniotem.
 Samochód skrzyniowy z podwyższonymi „burtami” z dźwigiem HDS do opróżniania
pojemników o pojemności 1,5 m3 w uzupełniającym systemie donoszenia oraz do
zbiórki surowców gromadzonych w workach foliowych.
 Odpady zielone:
 Samochód z zaczepami do obsługi pojemników 240 litrowych. Zaleca się samochód
o pojemności ok. 10 m3 z zagęszczaniem bębnowym i co najmniej 3 krotnym
zgniotem. Z uwagi na specyfikę gromadzonych odpadów samochód do ich odbioru
winien być wyposażony w urządzenie do mycia pojemników.
 Samochód skrzyniowy do zbiórki (odbioru) odpadów organicznych z pielęgnacji i
utrzymania zieleni.
105
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII



Odpady wielkogabarytowe i z sektora budowlanego:
Samochód skrzyniowy z podwyższonymi burtami z dźwigiem HDS oraz samochód
samowyładowczy do transportu gruzu w kontenerach.
Odpady problemowe i niebezpieczne:
Specjalistyczne samochody firm posiadających odpowiednie zezwolenia.
8.6.7. Zakład Zagospodarowania Odpadów
Elementem zamykającym system gospodarki odpadami jest zorganizowanie
przerobu i unieszkodliwienia odpadów zebranych w systemie selektywnej zbiórki. Konieczne
jest zatem stworzenie niezbędnej do tego infrastruktury. ZZO poza omówionymi powyżej
zadaniami powinien zarządzać następującymi elementami:
 Zakład Recyklingu – prowadzący przetworzenie selektywnie zebranych surowców
wtórnych.
 Kompostownia – prowadząca przetwarzanie odpadów organicznych.
 Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych – prowadzący zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych.
 Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – prowadzący zbiórkę i czasowe
przetrzymanie selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych.
Poszczególne wymienione powyżej składowe ZZO powinny być wyposażone w
niezbędne technologie i wyposażenie techniczne zapewniające ich właściwe
funkcjonowanie. Wskazane jest ich zlokalizowanie w jednym miejscu, co ułatwi przepływ
odpadów obniżając jednocześnie koszty funkcjonowania.
8.6.8 Zakład Recyklingu
Zakład Recyklingu (ZR) to obiekt, w którym dokonuje się rozdziału i przygotowania
selektywnie zebranych surowców wtórnych do wykorzystania, wywozu i sprzedaży lub
innego zagospodarowania. Zadaniem ZR jest usunięcie zanieczyszczeń i balastu,
wynikających z jakości zbiórki i wymagań odbiorcy, frakcjonowanie (sortowanie na różne
gatunki w celu dostosowania do technologii przetwarzania, np. rozdział makulatury na twardą
i gazetową, tworzyw sztucznych na poszczególne polimery), zmniejszenie rozmiarów na
potrzeby wykorzystania środków transportu.
Zakład może przyjmować również odpady makulatury, tworzyw sztucznych i szkła
opakowaniowego gromadzone selektywnie przez podmioty gospodarcze co zwiększy ilość
przetwarzanych odpadów tego typu.
Początkowo przy mniejszej ilości trafiających do Zakładu Recyklingu surowców
wtórnych sortowanie może odbywać się ręcznie. Wskazane jest jednak aby odbywało się to
już w pomieszczeniu zadaszonym (warunki pracy). Od początku ZR powinien posiadać także
urządzenia do przygotowania wysortowanych frakcji do transportu (prasa, belownica,
rozdrabniarka). Docelowo ZR działający w ramach ZZO wyposażony winien być w linię
sortowniczą zapewniającą przerób większej ilości surowców wtórnych.
Konieczność prowadzenia segregacyjnej zbiórki odpadów wymaga, aby pozyskane
surowce wtórne były w odpowiedni sposób przygotowywane do sprzedaży, a odpady
organiczne przetwarzane. Dlatego też proponuje się następującą organizację Zakładu
Utylizacji Odpadów:
Hala z linią do doczyszczania i waloryzacji zebranych surowców wtórnych wraz z
wyposażeniem (prasa, belownice itp.).
Boksy na surowce wtórne przeznaczone do sprzedaży.
Pomieszczenie do tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych.
Pomieszczenie do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Płyta do kompostowania odpadów organicznych.
106
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Pomieszczenia socjalne.
Składowisko pozostałych odpadów komunalnych wraz z wyposażeniem (brodzik, waga,
kompaktom, system monitorowania, obiekty socjalne).
8.6.9. Kompostownia
Kompostowanie to przerób odpadów organicznych, przy zachowaniu odpowiednich
warunków powietrzno-wilgotnościowych i termicznych przez mikroorganizmy tlenowe w
masę próchniczą o wysokiej wartości nawozowej.
Sugeruje się aby kompostownia zlokalizowana była w pobliżu pozostałych
elementów ZGO. W zależności od możliwości lokalizacyjnych możliwe jest prowadzenie
procesu kompostowania dwoma metodami:
1. pryzmową – polegającą na kompostowaniu bioodpadów usypanych w pryzmy.
Charakteryzuje się ona większym zapotrzebowaniem na teren przy mniejszych
nakładach inwestycyjnych.
Materiał przeznaczony do kompostowania powinien posiadać przez cały
czas dojrzewania wilgotność 45-55%, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego
natlenienia. Niedotrzymanie tych warunków spowalnia tempo lub wręcz zatrzymuje
cały proces humifikacji (kompostowania). Sterowanie natlenieniem kompostowanej
masy w systemie pryzm osiąga się przez ich mechaniczne przerzucanie oraz
ewentualnie przez zastosowanie instalacji wentylacyjnej.
Utrzymanie właściwej wilgotności sprowadza się do zraszania pryzm w okresach
nadmiernego przesuszenia oraz do przerzucenia pryzm po wystąpieniu intensywnych
opadów.
Najważniejszą czynnością w technologii pryzmowej jest odpowiednie przerzucanie
pryzm. Przy mniejszych potrzebach, a takie będą w pierwszym okresie funkcjonowania
kompostowni, wystarczy okresowe wykorzystywanie maszyn typu ładowarka.
Zwiększające się ilości dostarczanych bioodpadów wymuszą wprowadzenie
specjalistycznego urządzenia, jakim jest przerzucarka do pryzm.
Uzbrojenie techniczne kompostowni stanowi docelowo węzeł rozładowczy z
rozdrabniarką do bioodpadów i mieszarką masy przeznaczonej do kompostowania. Z
przygotowanego materiału formuje się pryzmy o przekroju trapezu lub trójkąta.
Powierzchnia niezbędna do prowadzenia kompostowania pryzmowego uzależniona jest
od ilości materiału poddawanego temu procesowi oraz od wielkości pryzm. Oszczędność
powierzchni można osiągnąć przez układanie większych pryzm, stosując przy tym
przerzucarkę większej wydajności.
Po okresie kompostowania trwającym ok. 6-8 miesięcy kompost jest zwykle
przesiewany przy pomocy sita bębnowego lub wibracyjnego o drobnej perforacji (20 mm)
jednak w przypadku, gdy kompost ma przeznaczenie na cele rekultywacyjne można
odstąpić od tej czynności.
Funkcjonowanie kompostowni wiąże się z koniecznością doprowadzenia niezbędnych
mediów (energia elektryczna, woda).
2. zamknięta – kompostowanie prowadzi się w zamkniętych bioblokach lub reaktorach
co zmniejsza zapotrzebowanie na teren jednak konsekwencją prowadzenia
wymuszonego procesu kompostowania jest wzrost nakładów inwestycyjnych. Proces
kompostowania odpadów organicznych w tej technologii przebiega według
poniższych faz:
 dojrzewanie intensywne w bioreaktorach sterowane przy pomocy procesora,
którego czas określa się na 14-21 dni,
 dojrzewanie pośrednie prowadzone w pryzmach wymagające mechanicznego
przerzucania przy pomocy przerzucarki,
107
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII

dojrzewanie końcowe wymaga odsiania drobnej frakcji kompostu i wyłączenie
grubego uziarnienia (frakcja nadsitowa). Faza ta to nieprzewietrzane pryzmy
układane w celu przeprowadzenia higienizacji kompostu oraz jego wychłodzenia.
Po okresie dojrzewania końcowego kompost jest odsiewany i gotowy do zbycia.
W zależności od technologii instalacja składa się z kilku podstawowych elementów:
Stacja przyjęcia materiału wsadowego z wydzielonym miejscem do
magazynowania bioodpadów, w której następuje przygotowanie masy kompostowej.
Instalacja intensywnego kompostowania, której elementami roboczymi są
bioreaktory wykonane z betonu lub stali. Ich ilość wynikać będzie z masy odpadów
kierowanych do przetworzenia. W bioreaktorach stworzone są warunki zapewniające
prawidłowy przebieg procesu kompostowania.
System napowietrzania – powodujący przepływ powietrza przez kompostowaną
masę.
System nawilżania – sieć rur umieszczona wewnątrz bioreaktora wyposażona w
system zaworów i dysz umożliwiający dostarczenie odpowiedniej ilości wody
potrzebnej do nawilżania masy kompostowej w zależności od stopnia
zaawansowania procesu rozkładu.
System oczyszczania odcieku oraz powietrza technologicznego – usuwający
zanieczyszczenia jakie powstały w wyniku procesu kompostowania, wielokrotnie
działają one na zasadzie obiegu zamkniętego.
System sterowania procesem – sterowanie procesem odbywa się przy pomocy
procesora i systemu punktów pomiarowych rejestrujących parametry masy
kompostowej. W razie potrzeby dzięki temu możliwe jest automatyczne skorygowanie
istniejących w bioreaktorze warunków – prowadzenie procesu bez zakłóceń.
Plac dojrzewania kompostu – przeznaczony jest do układania pryzm
kompostowych w fazie dojrzewania pośredniego i końcowego. Utwardzony betonem
lub asfaltem plac, o powierzchni dostosowanej do ilości kompostowanych odpadów i
wielkości przerzucarki pryzm kompostowych, musi być odpowiednio wyprofilowany i
wyposażony w kanały odprowadzający wody opadowe.
Wybór metody i technologii kompostowania oraz dobór niezbędnych urządzeń
wspomagających uzależniony jest przede wszystkim od masy odpadów organicznych
kierowanych do procesu. W przypadku kompostowni działającej na potrzeby Związku
Komunalnego istnieje możliwość doboru urządzeń zapewniających ich maksymalne
wykorzystanie.
8.6.10. Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych
Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych powinien być zlokalizowany przy
Zakładzie Recyklingu. Będą tu trafiały nietypowe odpady zbierane w czasie okresowych
zbiórek, w gminnych GPZON oraz indywidualnych dostaw.
Powinien on znajdować się w odrębnej hali lub wydzielonej części ZR. Stworzone tu
powinny zostać warunki techniczne do ręcznego (w warunkach warsztatowych, przy użyciu
typowych narzędzi) rozbrajania i rozdrabniania tych odpadów z odzyskiem surowców
wtórnych, które przekazywane będą do dalszej przeróbki w Zakładzie Recyklingu, jako balast
gromadzone będą na powierzchni magazynowej np. w kontenerach, skąd kierowane będą
na składowisko. Ze względu na specyfikę odpadów wielkogabarytowych główne surowce
uzyskiwane tą drogą to metale (żelazne i nieżelazne) – na sprzedaż oraz drewno – do
produkcji paliwa alternatywnego.
Możliwe, że w trakcie prowadzenia zbiórki do stacji trafią przedmioty nadające się do
dalszego wykorzystania (np. używane, ale jeszcze niezniszczone meble), na które mogą się
108
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
znaleźć chętni. Należy zatem stworzyć zasady umożliwiające odbiór takich przedmiotów
przez potrzebujących (np. przetrzymanie takich przedmiotów przez miesiąc przy
jednoczesnym ogłoszeniu informacji o ich posiadaniu w siedzibie ZZO).
8.6.11. Zakład utylizacji odpadów budowlanych
Odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów budowlanych zajmować się będzie zakład
usytuowany w pobliżu lub na terenie składowisk odpadów komunalnych. Zakład ten
wyposażony będą w linie do przekształcania gruzu budowlanego (kruszarki, przesiewacze
wibracyjne) i doczyszczanie dowiezionych odpadów budowlanych.
Odpady budowlane wchodzące w strumień odpadów komunalnych zawierają najczęściej
(Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, październik, 2002):
 odpady materiałów i elementów budowlanych i drogowych - gruz betonowy, ceglany,
ceramiczny i asfaltowy;
 odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych;
 odpady asfaltów, smół i produktów smołowych - pokrycia dachowe;
 złomy metaliczne;
 gleba i grunt z wykopów, kamienie i żwir;
 odpady materiałów izolacyjnych.
Zbiórką i transportem tego typu odpadów z miejsca ich powstawania powinni
zajmować się wytwórcy tych odpadów (firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne
prowadzące prace remontowe). Zaleca się już na placu budowy składować w oddzielnych
miejscach wstępnie posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne
wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania oraz na składowisko.
Wśród odpadów budowlanych, które mogą trafić do zakładu odzysku i
unieszkodliwiania znajdują się:
 gruz betonowy, ceglany, ceramiczny i asfaltowy;
 odpady materiałów stosowanych do wytwarzania okien, drzwi i meblościanek;
 odpady materiałów izolacji przeciwwilgociowych i pokryć dachowych;
 odpady z instalacji sanitarnych i elektrycznych, stali zbrojeniowej oraz ślusarki
budowlanej;
 gleba i grunt z wykopów, kamienie;
 odpady materiałów izolacyjnych.
Obróbka odpadów budowlanych polega na rozdrobnieniu i rozdzieleniu na frakcje, w
celu uzyskania kruszywa budowlanego. W fazie wstępnej, ładowarka z chwytakiem dokonuje
wstępnej segregacji, oddzielając części o dużych wymiarach od pozostałych odpadów.
Pozostałe odpady kierowane są na przesiewacz wibracyjny w celu wydzielenia frakcji 0-20,
20-80 oraz >80 mm. Frakcja >80 mm kierowana jest na linię sortowniczą odpadów
komunalnych, gdzie wydzielane są:
 odpady ferromagnetyczne;
 odpady metali kolorowych;
 jednorodne odpady tworzyw sztucznych.
Niewysortowana pozostałość kierowana jest na kruszarkę w celu przetworzenia na
kruszywo budowlane. Frakcja <20 mm kierowana jako kruszywo drobne (podsypka). Frakcja
20–80 mm zagospodarowywana jest jako kruszywo budowlane.
Najprostsze wyposażenie linii przeróbki gruzu budowlanego stanowią:
 Przenośnik taśmowy z koszem zasypowym.
 Kruszarka udarowa.
109
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII




Przenośnik taśmowy.
Oddzielacz elektromagnetyczny.
Przesiewacz wibracyjny trzypokładowy (dla frakcji 6, 10 i 20 mm).
Przenośnik taśmowy odbiorczy.
8.6.12. Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
Na terenie każdej gminy przewidziana jest lokalizacja Punktu Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych.
Podstawowe zadanie Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych polega na odbieraniu
odpadów niebezpiecznych od mieszkańców określonego rejonu oraz małych i średnich
przedsiębiorstw.
Wzorcowy Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych składa się z:
 zadaszonego przedsionka z kontenerami na odpady,
 punktu przyjmowania odpadów niebezpiecznych (odpowiedni stół i waga),
 pomieszczenia rejestracji odpadów i magazynu środków dezynfekujących,
 strefy kontroli i sprawdzania odpadów,
 magazynu opakowań,
 punktu pakowania i rejestracji odpadów,
 magazynu spedycyjnego,
 pomieszczeń biurowych i sanitarno-bytowych dla personelu.
Wyposażenie takiego punktu stanowią:
 kontenery specjalne,
 beczki (kontenery) na odpady niebezpieczne,
 pojemniki na specyficzne odpady ciekłe.
Pomieszczenia Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych powinno
posiadać instalację wywiewną (odciągową), z odpowiednio zabezpieczonym (filtr) wyrzutem
spalin do atmosfery. Należy do niej podłączyć również te pojemniki (beczki) z odpadami,
które przy otwieraniu mogą wydzielać szkodliwe wyziewy (np. beczki z substancjami
ropopochodnymi).
Obiekt taki powinien posiadać odpowiedniej jakości nawierzchnię betonową
uniemożliwiającą penetrację rozlanych cieczy do gleby. Teren należy odpowiednio ogrodzić i
chronić w sposób ciągły (całodobowo).
Powierzchnia obiektu - 6÷ 8 arów (wraz z placem dojazdowym). Zatrudnienie 2-3
osoby.
Punkty takie najlepiej organizować w tych rejonach, gdzie zlokalizowane są różne
warsztaty rzemieślnicze i drobny przemysł, względnie obiekty służb zajmujących się
gospodarką odpadami komunalnymi
Zgromadzone w PZON odpady niebezpieczne skierowane zostaną do Zakładów
Utylizacji Odpadów, gdzie będą gromadzone przed ekspedycją do unieszkodliwienia lub
będą z nich odbierane bezpośrednio przez przedsiębiorstwa zajmujące się
unieszkodliwianiem odpadów.
110
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
8.7. Podsumowanie
Funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów winno zapewniać realizację
następujących zasad:
 im więcej da się wyselekcjonować z odpadów komunalnych surowców wtórnych do
dalszego zagospodarowania tym mniej odpadów trafi na składowisko i będzie ono
funkcjonowało dłużej;
 im czystszy surowiec wtórny – tym mniejsze koszty jego przetworzenia i możliwe
wyższe zyski z jego sprzedaży.
Przedstawione powyżej rozwiązania dla powiatu przemyskiego w zakresie
zagospodarowania (unieszkodliwiania) poszczególnych grup odpadów należy traktować jako
wytyczne. Przed ostatecznym wprowadzeniem ich do realizacji wymagają one jeszcze
ostatecznego uszczegółowienia.
Niemniej należy zachować główne wytyczne działania poszczególnych systemów
takie jak rodzaje stosowanych pojemników czy miejsca zbiórki poszczególnych frakcji.
Przed wprowadzeniem związkowego systemu selektywnej zbiórki odpadów
konieczne jest przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej wyjaśniającej założenia
systemu, sposoby selektywnego gromadzenia odpadów, korzyści ekonomiczne i społeczne.
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami przewiduje powstanie ZZO „Jarosław Młyny”
obsługujący powiat przemyski, jarosławki i grodzki Przemyśl. W związku z tym proponuje się
nawiązanie współpracy z powiatem jarosławskim i miastem Przemyśl co umożliwi obniżenie
kosztów inwestycyjnych i kosztów obsługi systemu.
W poniższych tabelach zestawiono dane na temat planowanych ilości odpadów
komunalnych i planowanego recyklingu dla ZZO „Jarosław Młyny”.
Tabela 45. Prognozowana ilość odpadów komunalnych (w tys. Mg) na obszarze objętym działalnością
ZZO "Jarosław Młyny" w latach 2004-2014
Rok
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Miasta
66,3
68,9
70,7
72,7
74,7
76,9
79,2
81,5
84,1
86,8
89,6
Wsie
47,8
49,3
50
50,7
51,5
52,3
53,2
53,9
54,7
55,6
56,5
111
Razem
114,1
118,2
120,7
123,4
126,2
129,2
132,4
135,4
138,8
142,4
146,1
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Tabela 46. Prognozowana ilość poszczególnych strumieni odpadów w latach 2004-2014 na obszarze objętym działalnością ZZO "Jarosław Młyny" (tys.Mg/rok)
Strumień odpadów
Domowe organiczne
Odpady zielone
2004.
17,77
2,35
2005.
18,12
2,40
2006.
18,30
2,46
2007.
18,47
2,51
2008.
18,64
2,56
2009.
18,81
2,62
2010.
18,99
2,67
2011.
19,05
2,71
2012.
19,10
2,74
2013.
19,16
2,77
2014.
19,22
2,81
Papier i karton nieopakowaniowy
6,47
6,61
6,69
6,77
6,84
6,92
7,00
7,02
7,03
7,00
7,07
10,62
1,19
11,25
4,13
2,77
0,52
8,60
2,74
1,05
0,30
4,60
13,08
7,44
18,27
0,95
114,10
11,22
1,26
11,42
4,34
2,83
0,53
8,92
2,77
1,09
0,31
4,63
12,84
7,90
19,85
0,99
118,03
11,82
1,33
11,44
4,55
2,86
0,55
9,25
2,78
1,12
0,32
4,70
14,48
8,00
21,06
0,99
122,70
12,44
1,40
11,45
4,77
2,89
0,56
9,59
2,78
1,15
0,33
4,77
12,11
8,01
22,32
0,99
123,31
13,12
1,47
11,47
5,01
2,93
0,58
9,94
2,78
1,18
0,34
4,85
11,76
8,02
23,66
1,00
126,15
13,83
1,55
11,48
5,27
2,96
0,59
10,31
2,79
1,22
0,35
4,92
11,42
8,03
25,80
1,00
129,87
14,60
1,64
11,50
5,54
2,99
0,61
10,70
2,79
1,25
0,36
5,00
11,08
8,04
26,58
1,00
132,34
15,40
1,73
11,29
5,81
3,03
0,62
11,06
2,80
1,29
0,37
5,08
10,76
8,05
28,36
1,00
135,43
16,27
1,73
11,09
6,11
3,07
0,62
11,45
2,81
1,33
0,38
5,16
10,45
8,06
30,25
1,00
138,65
17,19
1,93
10,89
6,43
3,11
0,63
11,85
2,81
1,37
0,39
5,24
10,15
8,07
32,27
1,00
142,26
18,19
2,04
10,70
6,78
3,14
0,64
12,27
2,82
1,42
0,40
5,32
9,86
8,08
34,43
1,00
146,19
Opakowania papierowe
Opakowania kompozytowe
Tworzywa szt, nieopakowaniowe
Opakowamia z tworzyw sztucznych
Odpady tekstylne
Szkło nieopakowaniowe
Opakowania szklane
Metal
Opakowania stalowe
Opakowania aluminiowe
Odpady mineralne
Drobna frakcja popiołowa
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane
Odpady niebezpieczne
Razem
112
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Tabela 47. Planowany recykling odpadów biodegradowalnych (w tys. Mg) na obszarze objętym działalnością ZZO "Jarosław Mlyny "
Wyszczególnienie
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
Rok
2009.
Ilość odpadów biodegradowalnych
wytworzonych w roku
37,22
38,35
39,26
40,19
41,16
42,19
43,26
44,17
45,14
46,18
47,28
Dopuszczalna ilość składowania odpadów
biodegradowalnych
25,41
25,12
24,82
24,52
23,92
23,17
22,42
20,93
17,94
14,95
14,05
Ilość unieszkodliwionych odpadw
zielonych
0,42
0,64
0,86
0,97
1,09
1,21
1,34
1,52
1,7
1,89
2,08
Ilość unieszkodliwionych odpadów
opakowaniowych
4,14
4,71
5,32
5,97
6,3
6,64
7,01
7,39
7,81
8,25
8,73
Ilość domowych odpadów organicznych z
terenów wiejskich zagospodarowanych we
własnym zakesie
4,46
4,51
4,52
4,52
4,53
4,54
4,54
4,54
4,54
4,53
4,53
1,33
1,36
1,38
1,39
1,41
1,43
1,44
1,45
1,46
1,46
1,47
1,45
2,02
2,37
2,81
3,92
5,2
6,51
8,34
11,71
15,1
16,42
Ilość domowych odpadów organicznych z
zabudowy jednorodzinnej terenów
miejskich zagospodarowanych we
własnym zakresie
Dodatkowo konieczny recykling odpadów
biodegradowalnych
113
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Tabela 48. Zakładana masa pozyskanych odpadów opakowaniowych (w tys. Mg) na obszarze objętym działalnością ZZO „Jarosław Młyny”
Wyszczególnienie
Tworzywa sztuczne
Papier i tektura
Szkło
Opakowania stalowe
Opakowania aluminiowe
Opakowania kompozytowe
Razem
2004.
0,58
4,14
1,89
0,12
0,08
0,14
6,95
2005.
0,78
4,71
2,59
0,15
0,09
0,20
8,52
2006.
2007.
1,00
5,32
3,24
0,20
0,11
0,27
10,14
1,19
5,97
3,84
0,25
0,13
0,35
11,73
2008.
1,25
6,30
3,98
0,26
14,00
0,37
26,16
Rok
2009.
1,32
6,64
4,12
0,27
0,14
0,39
12,88
2010.
1,39
7,01
4,28
0,28
0,14
0,41
13,51
Tabela 49. Planowany recykling odpadów wielkogabarytowych na obszarze objętym działalnością ZZO „Jarosław Młyny” (w tys. Mg)
Rok
Masa
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
0,94
1,60
2,08
2,56
3,05
3,53
4,02
4,43
4,84
5,25
5,66
114
2011.
1,45
7,39
4,42
0,28
0,15
0,43
14,12
2012.
1,53
7,81
4,58
0,29
0,15
0,46
14,82
2013.
1,61
8,25
4,74
0,30
0,16
0,48
15,54
2014.
1,69
8,73
4,91
0,31
0,16
0,51
16,31
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
Tabela 50. Planowany recykling odpadów budowlanych na obszarze objętym działalnością ZZO "Jarosław Młyny" (tys.Mg/rok)
Rok
Masa
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
1,83
2,98
4,20
5,58
7,10
8,78
10,63
12,76
15,13
17,75
20,66
115
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
Tabela 51. Zakładane ilości pozyskanych odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych na obszarze objętym działalnością ZZO "Jarosław Młyny"
(w tys. Mg)
Rok
Masa
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
0,13
0,15
0,22
0,29
0,36
0,43
0,50
0,57
0,65
0,68
0,80
116
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
Tabela 52. Szacunkowa ilość odpadów resztkowych do składowania obszarze objętym działalnością ZZO "Jarosław Młyny"
Rok
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Razem
Razem
Procent
[tys. Mg] wytworzonych
93,90
93,60
92,10
90,70
89,60
88,40
87,10
84,90
81,10
77,30
75,40
954,10
82,30
79,20
76,30
73,50
71,00
68,40
65,80
62,70
58,50
54,30
51,60
743,60
Niezbędna pojemność
składowisk przy
wykorzystaniu :(tys.m3)
spychaczy
kompaktorów
gąsienicowych
126,80
126,40
124,50
122,50
121,10
119,40
117,70
114,70
109,60
104,50
101,90
1289,10
110,40
110,10
108,40
106,70
105,40
104,00
102,40
99,00
95,40
91,00
88,70
1121,50
117
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
IX. SZACUNKOWE KOSZTY WDROŻENIA PLANU GOSPODARKI
ODPADAMI DLA POWIATU PRZEMYSKIEGO
W tabeli 53 przedstawiono koszty wdrożenia Planu Gospodarki Odpadami w Gminie
Medyka w latach 2004-2014
Tabela 53. Szacunkowe koszty implementacji PGO w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w latach
2004-2014 w tys. PLN
Rodzaj
przedsięwzięcia
Łącznie
Lata realizacji
2004-2007
515
2008-2014
1 008
1 523
Pozainwestycyjne
39,6
11,25
50,85
Razem
554
1 019
1 574
Inwestycyjne
W oparciu o bilanse przedstawione w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa
podkarpackiego dotyczące niezbędnych nakładów finansowych oraz jednostkowych kosztów
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (w przeliczeniu na jednego mieszkańca i w
przeliczeniu na 1 Mg wytworzonych odpadów), określono dla gminy:
 średnie szacunkowe koszty eksploatacyjne systemu uwzględniające wszystkie
wytwarzane odpady – w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie przemyskim;
 średnie szacunkowe koszty eksploatacyjne systemu uwzględniające wszystkie
wytwarzane odpady – w przeliczeniu na 1 Mg odpadów komunalnych wytwarzanych
w gminie Medyka.
Tabela 54.
Średnie koszty eksploatacyjne systemu uwzględniające wszystkie wytwarzane na terenie gminy
odpady komunalne w latach 2004-2010
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Średnie koszty
eksploatacyjne w roku
(PLN)
Ilość odpadów Wskaźnik na Wskaźnik na
w roku (Mg)
1 Mg odp./r 1 Ma/r (PLN)
550,83 zł
568,21 zł
585,37 zł
602,58 zł
618,73 zł
635,72 zł
652,03 zł
189,63
202,07
212,64
223,85
235,13
246,89
259,23
(PLN)
91,5
94,2
96,9
99,6
102,1
104,8
107,4
31,5
33,5
35,2
37
38,8
40,7
42,7
Przeprowadzone w tabeli obliczenia wdrożenia systemu gospodarki odpadami
komunalnymi w gminie w latach 2004-2010 w przeliczeniu na 1 Mg wytwarzanych odpadów
wskazują, że wskaźnik ten będzie się zmieniać od 91,5 w 2004 r. do 107,4 w 2010 r.
118
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
W tabeli 55 określono dla gminy Medyka koszty działań edukacyjno-informacyjnych w
latach 2004-2015.
Tabela 55. Koszty działań edukacyjno-informacyjnych w latach 2004-2014 (PLN/rok).
Lp.
Rok
Wskaźnik kosztów
(PLN/M/r)
Ilość ludności w
roku
(wg GUS)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
119
6,02
6,032
6,041
6,05
6,06
6,066
6,071
6,077
6,082
6,089
6,095
Razem:
Koszty edukacji w
roku
(PLN)
1 806 zł
1 810 zł
1 812 zł
605 zł
606 zł
607 zł
607 zł
608 zł
608 zł
609 zł
610 zł
125 400
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
Tabela 56. Przedsięwzięcia dotyczące gospodarowania odpadami w gminie Medyka w latach 2004 – 2014
Lp.
Zadania do realizacji
Jednostki
realizujące
Okres realizacji
1 Opracowanie i zatwierdzenie gminnych planów
gospodarki odpadami
urząd gminy
2004
2 Objęcie wszystkich mieszkańców terenów
wiejskich zorganizowaną zbiórką odpadów
komunalnych
urząd gminy,
2004 - 2006
3 Wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców
wtórnych w wybranych miejscowościach
poszczególnych gmin
przedsiębiorcy
urząd gminy,
przedsiębiorcy
Koszt realizacji
Źródła finansowania
tys. zł
18
budżety gmin
36
2004 - 2006
22,5
urząd gminy,
przedsiębiorcy
2007-2014
36
5 Wprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych urząd gminy,
przedsiębiorcy
2004 - 2007
18
4 Rozwój selektywnej zbiórki surowców wtórnych
6 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów
niebezpiecznych
7 Wprowadzenie zbiórki odpadów
wielkogabarytowych oraz wycofywanych
z eksploatacji urządzeń elektrycznych
i elektronicznych
8 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów
wielkogabarytowych oraz wycofanych z
eksploatacji urządzeń elektrycznych i
elektronicznych
urząd gminy,
przedsiębiorcy
urząd gminy,
2008-2014
2004 - 2007
31,5
22,5
budżety gmin, PFOŚiGW,
GFOŚiGW
budżety gmin, PFOŚiGW,
GFOŚiGW, WFOŚiGW,
środki pomocowe UE
budżety gmin, PFOŚiGW,
GFOŚiGW,
WFOŚiGW,środki
pomocowe UE
budżety gmin, PFOŚiGW,
GFOŚiGW, WFOŚiGW,
środki pomocowe UE
budżety gmin, PFOŚiGW,
GFOŚiGW, WFOŚiGW,
środki pomocowe UE
budżety gmin, PFOŚiGW,
przedsiębiorcy
GFOŚiGW, WFOŚiGW,
urząd gminy,
przedsiębiorcy
środki pomocowe UE
budżety gmin, PFOŚiGW,
GFOŚiGW,
WFOŚiGW,środki
pomocowe UE
2008-2014
120
34,2
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Lp.
Zadania do realizacji
9 Budowa Gminnych Punktów Gromadzenia
Odpadów Niebezpiecznych
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
Jednostki
realizujące
Okres realizacji
Koszt realizacji
Źródła finansowania
tys. zł
28,8
budżety gmin,
GFOŚiGW, WFOŚiGW,
środki pomocowe UE,
środki przedsiębiorców
2,7
budżety gmin, PFOŚiGW
urząd gminy,
przedsiębiorcy
2004 - 2010
urząd gminy,
2004 - 2006
przedsiębiorcy
urząd gminy,
urząd gminy,
przedsiębiorcy
2004 - 2007
2005-2007
7,2
27
zadanie
11,25
14 Usuwanie wyrobów azbestowo - cementowych
urząd gminy
mieszkańcy, urząd
gminy
ciągłe
2004 - 2030
85,5
WFOŚiGW, PFOŚiGW,
GFOŚiGW, środki własne
mieszkańców, środki
pomocowe UE
15 Dekontaminacja i unieszkodliwianie urządzeń
zawierających PCB oraz likwidacja PCB
Podmioty
gospodarcze
2004-2010
108
Środki własne
16 Budowa lokalnych sortowni odpadów
Gmina, związki
gmin
2004-2006
40,5
WFOŚiGW, PFOŚiGW,
GFOŚiGW, środki własne
mieszkańców, środki
pomocowe UE
17 Inwentaryzacja „dzikich składowisk”
18 Likwidacja „dzikich składowisk”
Gmina
Gmina
2004-2005
2004-2007
0,18
10,8
2004-2014
27
Środki własne
budżety gmin, PFOŚiGW,
GFOŚiGW, WFOŚiGW,
PFOŚiGW, środki własne,
WFOŚiGW, GFOŚiGW
10 Określenie źródeł powstawania odpadów
weterynaryjnych, organizacja systemu odbioru
11 Wdrożenie systemu zbierania padłych zwierząt
12 Budowa Powiatowego Punktu Gromadzenia
Padłych Zwierząt
13 Podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami
19 Modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków w Gmina, podm.
części dot. gospodarki osadami
gospodarcze
121
budżety gmin
budżety gmin, PFOŚiGW,
WFOŚiGW
budżety gmin, PFOŚiGW,
WFOŚiGW
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
X. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA
ŚRODOWISKO
Przedstawienie wniosków z analizy oddziaływania projektu planu gospodarki
odpadami dla gminy Medyka wynika z przepisów prawnych zawartych w art. 41 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627 z
późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003
r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (D. U. Nr 66/2003, poz. 620). Stan
środowiska w gminie Medyka przedstawiono w odniesieniu do wód powierzchniowych,
podziemnych, gleb i powietrza.
Gmina Medyka
obejmujący tereny o walorach turystyczno-krajobrazowych,
cechujący się niewielkim zanieczyszczeniem środowiska podlegać powinien szczególnej
ochronie w aspekcie nie pogarszania jego jakości. Stąd tak dużego znaczenia nabiera m.in.
prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami na obszarze całego powiatu w celu
zapobiegania powstawaniu i eliminacji ewentualnych źródeł zagrożeń dla środowiska. Jest to
tym bardziej istotne w związku z faktem, że obecny stan gospodarki odpadami w powiecie
nie odpowiada aktualnie obowiązującym standardom, w wyniku czego poszczególne
elementy środowiska narażone są na degradację, a mianowicie:
Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny wpływu gospodarki odpadami na
środowisko w gminie Medyka można stwierdzić, że wywiera ona negatywny wpływ na
praktycznie wszystkie komponenty środowiska a w szczególności na:

stan powietrza atmosferycznego, w tym także na zmiany klimatu, ze względy na
emisję
gazu
wysypiskowego
–
praktycznie
cały
strumień
odpadów
biodegradowalnych kierowanych jest na składowiska, zanikanie warstwy ozonu
stratosferycznego - ze względu na uwalnianie z odpadów urządzeń chłodniczych
freonów i ich pochodnych. Osobnym problemem są kotłownie na paliwo stałe oraz
spalanie odpadów opakowaniowych w paleniskach domowych, co jest m.in. źródłem
emisji toksycznych substancji do powietrza atmosferycznego,

eutrofizację wód i ich toksyczne skażenie ze względu na bardzo częstą
nieprawidłową lokalizację starych, zamkniętych już, składowisk odpadów oraz brak
urządzeń zabezpieczających przed przenikaniem odcieków do wód gruntowych i
powierzchniowych,

negatywny wpływ na degradację gleb wywiera gospodarka osadami ściekowymi,
które są obecnie składowane na terenie oczyszczalni ścieków lub na składowiskach
odpadów komunalnych. W gminie Medyka oraz w powiecie Przemyskim nie istnieje
grzebalnica dla padłych zwierząt co może być przyczyną lokalnych skażeń
środowiska.

niski poziom ilości odpadów objętych zorganizowaną zbiórką wpływa także na
dostępność zasobów wodnych, degradacje terenów leśnych, różnorodność
biologiczną oraz jakość środowiska miejskiego,

potencjalnie poważnym problemem w zakresie wpływu na zdrowie ludzi jest sposób
demontażu i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest.
Biorąc pod uwagę przedstawione w planie gospodarki odpadami cele i działania w
zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Medyka w perspektywie najbliższych
kilkunastu lat pozytywnie należy ocenić zamierzenia, których wdrożenie jednoznacznie
122
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
przyczyni się do zmniejszenia dotychczasowych obciążeń dla środowiska, wynikających z
faktu powstawania odpadów, nieodłącznie towarzyszących bytowaniu ludzi i ich działalności
gospodarczej.
Proponowany system gospodarki odpadami oparty jest na programie wdrażania i
realizacji selektywnej zbiórki odpadów.








Zrealizowanie założonych w planie celów, takich jak:
uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu
odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego
wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,
objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,
wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów
komunalnych,
rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i odpadów remontowobudowlanych,
wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych i zdecydowane
zmniejszenie ilości tych odpadów deponowanych na składowisku,
objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką surowców wtórnych,
osiągnięcie w 2014 r. założonych limitów odzysku i recyklingu odpadów
deponowanie do 2014 r. na składowiskach nie więcej niż 57% wszystkich odpadów
komunalnych.
Poprawa organizacji zbiórki odpadów w postaci objęcia nią wszystkich mieszkańców
gminy zapobiegnie:
 powstawaniu tzw. „dzikich wysypisk”, które mają ogromny wpływ na zanieczyszczenia
wód powierzchniowych i podziemnych, gleb oraz powstawanie odorów,
 niekontrolowanemu spalaniu odpadów na powierzchni gruntów oraz w paleniskach
domowych powodując zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.
Usprawnienie organizacji selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady
niebezpieczne, surowce wtórne, odpady biodegradowalne i wielkogabarytowe przyczyni się
do poprawy stanu środowiska powiatu poprzez:
 stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana,
makulatura, tworzywa sztuczne, metale, oleje przepracowane),
 wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych
trafiających na składowisko, powodujących znaczne zagrożenie zanieczyszczeniem
substancjami toksycznymi wód i gleb,
 zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku i
skierowanie ich do kompostowania, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla
środowiska przyrodniczego wysypisk oraz spowoduje uzyskanie materiału
znajdującego zastosowanie w gospodarce (kompostu),
 zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku i tym samym
ograniczenie terenu zajmowanego przez składowisko oraz wydłużenie czasu jego
eksploatacji.
Na podstawie analizy i oceny wpływu projektowanych rozwiązań zawartych w
Gminnym Planie Gospodarki Odpadami na środowisko można stwierdzić, że wpłynie on na
poprawę stanu środowiska w szczególności w zakresie:

ograniczenia degradacji gleb i ich toksycznego skażenia w związku z ograniczeniem
składowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z odpadów komunalnych

poprawy stanu powietrza atmosferycznego w obszarach oddziaływań obiektów i
instalacji gromadzenia, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów ze względu na
123
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
wdrożenie technik i technologii spełniających warunki najlepszych dostępnych
technik,

ograniczenie stopnia eutrofizacji i toksycznego skażenia wód powierzchniowych i
podziemnych w wyniku objęcia zorganizowaną zbiórką całego strumienia odpadów
komunalnych i komunalnopodobnych, ograniczenia udziału odpadów komunalnych
biodegradowalnych składowanych na składowiskach., zaprzestania składowania
odpadów niebezpiecznych, wzrost poziomu odzyskiwanych surowców wtórnych do
poziomu całkowitego strumienia zebranych odpadów komunalnych,

w zależności od przyjętych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie
zbiórki odpadów komunalnych należy prognozować także poprawę warunków
środowiska miejskiego,

wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych będzie pozytywnie wpływał na
ograniczenie degradacji gleb i zasoby leśne (makulatura).
W wyniku realizacji GPGO możliwe jest także występowanie oddziaływań
negatywnych, co będzie efektem przyjętych rozwiązań szczegółowych. Dotyczy to w
szczególności obiektów gospodarki odpadami. Z tych też względów należy zwrócić
szczególną uwagę na procesy projektowania, a następnie poziomu wykonawstwa obiektów
gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu wykonywanych raportów z
ocen oddziaływania na środowisko i poziomu wydawanych pozwoleń zintegrowanych dla
tych obiektów, zaś na etapie ich eksploatacji bardzo istotnym będzie zakres i poziom
systemów monitorowania ich pracy.
Założone cele i podstawowe kierunki działań przedstawione w GPGO są zgodne z
dyrektywami Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa i Krajowym Planem
Gospodarki Odpadami. Planowane działania zmierzają do osiągnięcia celów ustalających
zarówno terminy, jak i ilości odzyskiwanych, poddawanych recyklingowi, wykorzystanych i
unieszkodliwianych odpadów.
W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzanych odpadów należy oprócz
działań edukacyjnych i nakierowanych na kompostowanie przydomowe frakcji odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną duży
nacisk położyć na oddziaływanie, w tym prawne i fiskalne, na producentów opakowań celem
zmniejszenia masy opakowań, ich toksyczności oraz wszędzie gdzie to możliwe
zastępowanie opakowań jednorazowych opakowaniami wielokrotnego użytku. W związku z
rozwojem nowych technologii produkcji opakowań biodegradowalnych możliwe będzie w
perspektywie najbliższych kilku lat podjęcie rynkowych prób zastąpienia plastikowych i
styropianowych kubków, talerzyków i tacek wyrobami biodegradowalnymi. W zakresie
przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzania odpadów przemysłowych w tym także
niebezpiecznych kluczowe znaczenie będzie miało wdrożenie w przemyśle najlepszych
dostępnych technik, wynikających z obowiązku uzyskania przez niektóre zakłady pozwoleń
zintegrowanych.
Nowe ustawy wprowadzają lub utrwalają szereg nowych instrumentów i zasad
prawnych, które będą miały fundamentalne znaczenie dla prowadzenia działalności
gospodarczej, zwłaszcza takiej, która wiąże się z istotnym oddziaływaniem na środowisko.
Szczególne znaczenie będzie mieć tzw. zintegrowane pozwolenie oraz obowiązek
prowadzenia działalności z uwzględnieniem wymogów tzw. Najlepszej Dostępnej Techniki
(ang. Best Available Technique - BAT), będące konsekwencją transpozycji do polskiego
prawa unijnej Dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania
zanieczyszczeń (zwanej potocznie Dyrektywą IPPC). Jednym z istotnych elementów
ustalania warunków zgodności z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) jest
zapobieganie powstawaniu odpadów w procesie technologicznym, a tam gdzie jest to
niemożliwe minimalizowanie ich ilości i unieszkodliwianie odpadów. Preferowane jest
124
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
zawracanie powstających odpadów do procesu technologicznego. Duży nacisk Dyrektywa
IPPC kładzie na zastępowanie w procesach technologicznych substancji toksycznych
substancjami mniej toksycznymi lub nietoksycznymi, co skutkować będzie także
powstawaniem mniej toksycznych odpadów.
W gospodarce odpadami pozwoleniom zintegrowanym podlegają instalacje:
1. do odzysku lub unieszkodliwiania, za wyjątkiem składowania, odpadów
niebezpiecznych niebezpiecznych zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę,
2. do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o zdolności
przetwarzania ponad 3 tony na godzinę,
3. do unieszkodliwiania, za wyjątkiem składowania, odpadów innych niż
niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę,
4. do składowania odpadów, za wyjątkiem odpadów obojętnych, o zdolności
przyjmowania ponad 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton.
Skutkować to powinno ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko
obiektów i instalacji stosowanych w gospodarce odpadami.
Na podstawie prognoz zawartych w WPGO można stwierdzić, że w horyzoncie
czasowym do 2014 r. będzie miała miejsce pozytywna tendencja zmian ilości wytwarzanych
odpadów przemysłowych, za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, których ilość niestety
będzie wzrastać. Szansą na ograniczenie strumienia odpadów niebezpiecznych z sektora
gospodarczego mogą być zmiany technologiczne wymuszane wdrażaniem dyrektywy IPPC,
co może nastąpić już w horyzoncie czasowym średniookresowym tj. do 2007 r.
Projekt GPGO nie zawiera rozwiązań, które mogłyby prowadzić do transgranicznych
oddziaływań emisji zanieczyszczeń z projektowanych instalacji gospodarki odpadami.
125
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
XI. LOKALNA KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA
Opracowanie koncepcji i wdrożenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla
gminy Medyka lub związku gmin wymaga stałego, intensywnego udziału społecznego i w
przypadku programu gospodarki odpadami nie może polegać jedynie na prowadzeniu
kampanii informacyjnej. Podstawowym założeniem skutecznie przeprowadzonej kampanii
informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności lokalnej winno być uczestnictwo społeczeństwa
w podejmowaniu kluczowych decyzji, dotyczących systemu zarówno na etapie wdrażania,
jak i funkcjonowania systemu.
Jedną z form bezpośredniego udziału przedstawicieli różnych sektorów w tworzeniu,
wdrażaniu i funkcjonowaniu systemu jest międzysektorowe lobby społeczne, tworzące
podstawy partnerstwa samorządu powiatowego i gminnego, biznesu, organizacji
pozarządowych, lokalnych liderów i mieszkańców powiatu (gmin wiejskich i miast). Formą
organizacyjną takiego lobby mogą być: powiatowa rada ds. gospodarki odpadami, społeczne
zespoły sterujące, itp. Utworzenie Rady na szczeblu powiatu zaproponowano w PPGO.
Głównym celem działania rady lub zespołu sterującego będzie stworzenie warunków
do autentycznego wyrażania opinii i pomysłów reprezentantów mieszkańców,
przedsiębiorstw i organizacji oraz uwzględniania ich w procesie budowy i aktualizacji
powiatowego i gminnych programów gospodarki odpadami, ich wdrażaniu, monitoringu i
działania.
Rada lub zespół sterujący, w ramach swoich prac, powinna prowadzić działania w
zakresie:
 przyjęcie raportu o stanie gospodarki odpadami komunalnymi (diagnoza stanu
obecnego),
 opiniowanie dokumentów projektu,
 bieżące przekazywanie informacji nt. projektu do zainteresowanych grup
mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji,
 omawianie opinii i stanowisk zainteresowanych podmiotów,
 identyfikowanie i analiza kwestii niejasnych, spornych oraz społecznie lub
politycznie drażliwych,
 inicjowanie i prowadzenie nieformalnych negocjacji kwestii spornych,
 wypracowanie konsensusu w kwestiach spornych.
W skład rady lub zespołu sterującego powinni wchodzić przedstawiciele czterech
kluczowych grup, które powinny brać udział w opracowaniu programu i jego wdrażaniu:
1. Samorząd powiatu, samorządy gmin i miast oraz Starostwo Powiatowe w Przemyślu ,
urzędy gmin i miast:
 Starosta Powiatu Przemyskiego,
 Wójtowie i burmistrzowie gmin i miast z terenu powiatu;
 koordynatorzy programu w Starostwie, urzędach gmin i miast;
 przewodniczący komisji ochrony środowiska w radzie powiatu, radach gmin i
miast.
2. Inne instytucje i przedsiębiorstwa z terenu powiatu:
 Zakład Gospodarki Komunalnej,
 Zakłady Utylizacji i Oczyszczania Miasta,
 Administracje budynków komunalnych i spółdzielni mieszkaniowych,
 Ośrodki Doradztwa Rolniczego,
 Spółdzielnie Kółek Rolniczych,
 Gminne Ośrodki Kultury,
 Szkoły podstawowe i ponad podstawowe,
 Komenda Policji,
 Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe,
126
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
 przedstawiciele największych zakładów pracy,
 przedstawiciele organizacji rzemieślniczych, handlowych i usługowych.
3. Mieszkańcy (społeczność lokalna):
 przedstawiciele organizacji społecznych,
 osoby o dużym autorytecie społecznym.
4. Konsultanci zewnętrzni.
Radzie lub zespołowi sterującemu przewodniczyć powinien Starosta Powiatu
Przemyskiego. Posiedzenia rady odbywać się powinny co najmniej 1 raz na kwartał.
Za wdrożenie GPGO dla gminy Medyka odpowiedzialni będą wyznaczeni pracownicy
Urzędu Gminy , będą oni uczestniczyć w spotkaniach Rady. Uczestnictwo przedstawicieli
Urzędu Gminy , odpowiedzialnych za wdrożenie GPGO, umożliwi skoordynowanie działań w
skali całego powiatu, szybki przepływ informacji, łatwiejszą możliwość nawiązania
współpracy z innymi gminami, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi. Dla gminy
Medyka (jak również pozostałych gmin powiatu przemyskiego) ważną sprawą jest
zorganizowanie gospodarki odpadami w skali całego powiatu w wariancie związkowym
(mniejsze koszty, łatwiejsza możliwość dotrzymania limitów odzysku i recyklingu,
koordynacja działań).
Współpraca z mediami
Najlepszym sposobem oddziaływania na przekonania dużych społeczności jest we
współczesnym świecie wykorzystanie mediów - telewizji, radia i prasy. Każdy z tych kanałów
posiada swą specyfikę: telewizja - bardzo duży zasięg, prasa - wagę i trwałość słowa, radio komunikatywność. Specyfika ta winna być świadomie wykorzystywana w programie udziału
społecznego.
Prasa
Na etapie wdrażania systemu prasa winna regularnie informować o zasadach
działania systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz o wynikach osiąganych w zakresie
selektywnej zbiórki materiałów oraz ilościach materiałów przekazanych do recyklingu.
Informować o akcjach i konkursach organizowanych w ramach promocji i upowszechniania
selektywnej zbiórki odpadów.
Radio
Koncentracja kampanii w radiu powinna być przeprowadzona równolegle do kampanii
telewizyjnej. Po każdej fazie realizacji programu winna zostać wyemitowana w lokalnej stacji
co najmniej jedna audycja poświęcona programowi gospodarki odpadami. Prezentacje
radiowe poświęcone winny być głownie dłuższym wywiadom i dyskusjom ekspertów z
aktywnym włączeniem słuchaczy. Forma, czas trwania i termin emisji winny zostać
uzgodnione z konsultantem ds. kontaktów z mediami.
Wydawnictwa
Po zakończeniu projektu i jego zatwierdzeniu powinny zostać wydane i
rozpowszechnione następujące materiały o charakterze informacyjnym i edukacyjnym:
 syntetyczna, popularna wersja raportu końcowego, omawiająca uwarunkowania
prawne i organizacyjne systemu,
 materiały informacyjne (ulotki) przedstawiające możliwe rozwiązania w zakresie
selektywnego gromadzenia odpadów w kuchni, schematy położenia i urządzenia
127
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII



stref zbiórki w określonym terenie obsługi oraz materiały w prosty sposób
obrazujące zasady segregacji u źródła,
materiały prezentujące podział odpadów ze względu na możliwość i przydatność
do recyklingu, ich oznaczenie, sposób przygotowania (np. usuwanie kapsli i
zakrętek) odpadu do usunięcia,
materiały informujące o zróżnicowaniu opłat za odbiór odpadów segregowanych i
niesegregowanych, sposobie ich naliczania w praktyce i spodziewanych
rezultatach,
plakaty promujące selektywną zbiórkę odpadów i proekologiczne zachowanie
konsumentów.
W celu motywowania i wspierania zachowań zmierzających do minimalizacji ilości
odpadów i efektywnej segregacji surowców wtórnych organizacja zarządzająca gospodarką
odpadami komunalnymi w gminie powinna:
 zastosować instrumenty cenowe dla wsparcia segregacji odpadów,
 powołać doradców gospodarki odpadami lub miejski punkt informacji o
gospodarce odpadami.
Głównymi obiektami zainteresowania doradców gospodarki odpadami lub (w zależności od
przyjętego rozwiązania) punktu informacji o gospodarce odpadami powinni być:
 dozorcy bloków mieszkalnych,
 personel stacji recyklingowych,
 firmy wywozowe,
 społeczność lokalna,
 zakłady przemysłowe, rzemieślnicze, usługowe, handlowe.
Zasadniczą częścią pracy doradcy lub punktu informacji powinno być dostarczenie
następujących informacji:
 ogólne informacje nt. znaczenia segregacji odpadów u źródła w celu podniesienia
motywacji i stopnia zaufania do tych działań,
 instrukcje segregacji,
 wskazanie niebezpiecznych lub szkodliwych frakcji odpadów i stopnia ich
szkodliwości,
 wskazanie miejsc zbiórki odpadów niebezpiecznych i szkodliwych,
 wskazanie frakcji odpadów nadających się do recyklingu,
 wskazanie miejsc zbiórki surowców wtórnych,
 kreowanie zachowań świadomego ekologicznie konsumenta,
 szczegółowa informacja oparta na analizie danych funkcjonowania programu
gospodarki odpadami dla zobrazowania wyników segregacji w rejonie objętym
jego działaniami.
Doradcy gospodarki odpadami (lub osoby prowadzące punkt informacyjny) powinni
być przeszkoleni w następujących zakresach:
 ogólnej wiedzy w zakresie ochrony środowiska,
 informacji uzasadniających zalecane zachowania w instrukcjach nt. segregacji
odpadów,
 problemów segregacji „u źródła”,
 problemów segregacji odpadów specjalnych,
 argumentów do kreowania i motywacji zachowań,
 sposobu wykorzystania danych otrzymanych z monitoringu systemu gospodarki
odpadami,
 środków kreowania proekologicznych zachowań konsumenckich, itp.
128
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Kampania informacyjno-edukacyjna w szkołach
Szkoły mają bardzo szerokie możliwości włączenia się w proces informacyjnoedukacyjny związany z problematyką opakowań i odpadów opakowaniowych. W tym
zakresie możliwe są zarówno formy zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych.
Szkoła powinna:
 inicjować i korzystać z kontaktów z władzami samorządowymi oraz innymi
reprezentantami społeczności lokalnej; szkołami wyższymi; terenowymi
ośrodkami edukacji ekologicznej i innymi instytucjami i organizacjami (w tym z
pozarządowymi organizacjami ekologicznymi),
 inicjować oraz uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych programach
edukacji ekologicznej,
 stale podejmować i rozszerzać zakres praktycznych działań na rzecz ochrony
środowiska w szkole i jej otoczeniu,
 eksponować pozytywną rolę dzieci w edukacji ekologicznej dorosłych,
 prowadzić edukację ekologiczną w terenie.
Dla osiągnięcia tych celów szkoła powinna wprowadzić różne formy działań
bezpośrednio skierowanych na pobudzenie świadomości, podnoszenie poziomu wiedzy i
wyrabianie umiejętności wśród dzieci i młodzieży, a pośrednio również u wszystkich
mieszkańców gminy. Spośród zalecanych form należy wymienić:
 ścieżki tematyczne „Opakowania i odpady opakowaniowe” w ramach przedmiotu
Środowisko w nauczaniu początkowym oraz w klasach wyższych w ramach
poszczególnych przedmiotów,
 badania ankietowe dzieci i młodzieży,
 pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi (przedstawiciele władz lokalnych,
zakładów przemysłowych, organizacji ekologicznych),
 konkursy plastyczne, literackie, konkursy zbiórki surowców wtórnych,
 przedstawienia teatralne, happeningi ekologiczne,
 festyny, manifestacje, aukcje, pokazy,
 dni otwarte w zakładach przemysłowych (zakłady utylizacji odpadów, wysypisko
odpadów, zakłady oczyszczania miasta, centra recyklingowe),
 współpraca i wymiana doświadczeń z innymi szkołami poprzez internet,
 kluby młodego ekologa,
 inwentaryzacja dzikich wysypisk.
Dla wspomagania realizacji celów stawianych szkole należy:
 rozszerzyć i pogłębić program studiów dla wychowawców przedszkolnych i
nauczycieli, uwzględniając specyficzne potrzeby edukacji ekologicznej w zakresie
opakowań i odpadów opakowaniowych,
 zapewnić dostęp do atrakcyjnych pomocy dydaktycznych (w tym poradników i
przewodników dla nauczycieli),
 zwiększyć liczbę programów radiowych i telewizyjnych zawierających treści
związane ze świadomym zachowaniem konsumenta i gospodarka odpadami
opakowaniowymi.
Kampania informacyjno-edukacyjna dla podmiotów gospodarczych działających na
terenie gminy
Główny ciężar działań informacyjno-szkoleniowych dla podmiotów gospodarczych z
terenu miasta powinny przejąć izby gospodarcze, izby rzemieślnicze, cechy, kongregacje
kupieckie, itp. Zakres szkoleń powinien obejmować:
129
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII




zagadnienia prawne wynikające z ustawy o odpadach, ustawy o porządku i
czystości w gminie, ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz
ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej,
obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie opakowań i odpadów
opakowaniowych w świetle uwarunkowań prawnych,
zagadnienia związane z rodzajami materiałów wykorzystywanych do produkcji
opakowań, ich oznakowaniem, możliwością wielokrotnego użytku, właściwego
postępowania z odpadami opakowaniowymi, przydatnością opakowań do
recyklingu,
podstawowe założenia systemu gospodarki w gminie ze szczególnym
uwzględnieniem systemu segregacji odpadów.
Zdecydowana większość osób czynnych zawodowo ma bezpośredni wpływ na stan
środowiska. Wynika to z mniej lub bardziej świadomych decyzji podejmowanych na każdym
stanowisku pracy. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w znacznej mierze
zależna jest więc od konkretnych działań podejmowanych w zakładach pracy. Skuteczność
tych działań wymaga spełnienia następujących warunków:
 wiedza o ochronie środowiska, w tym gospodarce odpadami, w miejscu pracy
powinna być upowszechniana przez kierownictwo zakładu, specjalistyczne służby
pracownicze i związki zawodowe, włączając w to program doskonalenia
zawodowego kadry oraz elementy edukacji środowiskowej związanej ze specyfiką
prowadzonej działalności,
 w programach szkoleniowych służb BHP w zakładach pracy należy podjąć
tematykę skutków oddziaływania zakładów pracy na lokalne środowisko i zdrowie
ludzi w zakresie gospodarki odpadami,
 we wszystkich działaniach promocyjnych należy lansować technologie i
rozwiązania przyjazne środowisku.
Większe zakłady i jednostki handlowe powinny przeprowadzić cykl instruktażowoszkoleniowy dla swoich pracowników. Szkolenia nie powinny ograniczać się jedynie do
działalności w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie firmy, ale powinny
także uwzględniać podnoszenie ogólnej świadomości ekologicznej pracowników oraz ich
zachowania konsumenckie, a także gospodarkę odpadami opakowaniowymi - w tym
selektywną zbiórkę - na terenie gminy.
Kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona przez organizacje społeczne
Organizacje społeczne, w tym działające na rzecz ochrony środowiska, mają
zróżnicowany charakter i formy działania, a także różnorodne powiązania ze sferą polityki,
ekonomii i kultury.
Działania pozarządowych organizacji ekologicznych polegają najczęściej na:
 kształtowaniu świadomości ekologicznej osób zaangażowanych w działania
społeczne,
 przybliżaniu społeczeństwu istoty i znaczenia problemów ekologicznych,
 wpływaniu na osoby i instytucje odpowiedzialne za podejmowanie decyzji
dotyczących zarządzania środowiskiem,
 propagowaniu humanistycznego i kulturowego wzorca ekologii.
Z tych też względów organizacje ekologiczne powinny być włączone do prac nad
systemem gospodarki odpadami na jak najwcześniejszym etapie projektowania systemu.
Tak, by ich zasób wiedzy o projektowanym systemie mogły efektywnie wykorzystać na
etapie jego wdrażania i funkcjonowania.
130
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Dla pogłębienia roli i znaczenia tych organizacji w kampanii informacyjno-edukacyjnej
należy dążyć do tego, aby:
 podstawowe założenia programowe społecznych organizacji ekologicznych w
zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz gospodarki odpadami na
terenie miasta były zgodne z założeniami programu opracowanego w mieście,
 programy informacyjno-edukacyjne organizacji społecznych współrealizowały
program informacyjno-edukacyjny przyjęty przez miasto, uwzględniający potrzeby
społeczności lokalnej i wpływały na integrację działań środowiskowych,
 jednym z priorytetowych zadań społecznych organizacji ekologicznych było
pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie rzetelnych informacji, niezbędnych do
podnoszenia świadomości i aktywnego działania mieszkańców miasta na rzecz
środowiska,
 wzrastającą rolę w kampanii informacyjno-edukacyjnej zajmowały formalne i
nieformalne grupy lokalne, wspierające rozwój systemu selektywnej zbiórki i
proekologiczne zachowania konsumentów, prezentując rozwiązania oryginalne,
specyficzne dla danego terenu.
Dla efektywnego działania społecznych organizacji ekologicznych programy
informacyjno-edukacyjne realizowane przez te organizacje winny uzyskać wsparcie zarówno
merytoryczne, jak i finansowe ze strony miasta i podmiotów gospodarczych zarządzających
systemem gospodarki odpadami. Głównym źródłem finansowania działań organizacji w tym
zakresie powinny być Gminne i Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska. Nie wyklucza to
jednak ubiegania się o fundusze na te cele z innych źródeł, jak: fundusze ekologiczne (np.
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, fundacje, środki pomocowe).
Dobra współpraca władz miejskich oraz przedsiębiorstw zarządzających gospodarką
odpadami może zaowocować włączeniem się społecznych organizacji ekologicznych w
proces informacyjno-edukacyjny w następujących zakresach:
 prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, urzędników, przedsiębiorców, działaczy
samorządu terytorialnego, mieszkańców,
 przygotowywanie i kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych dla
mieszkańców miasta,
 organizowanie konkursów, wystaw, prelekcji,
131
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
XII. ORGANIZACJA I ZASADY MONITORINGU SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY MEDYKA
Zarządzanie systemem gospodarki odpadami na terenie gminy powinno być
prowadzone w oparciu o odpowiednie przepisy prawa lokalnego.
Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 i Nr 46, poz. 499).
Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami
Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w gminie wynikać będzie z ustawowo
określonego zakresu zadań poszczególnych szczebli administracji i samorządów oraz z
zadań określonych w PGO, zaakceptowanych przez wójta gminy.
Ponadto PGO powinien być skorelowany z systemem planowania obowiązującym na
terenie gminy, m.in. z Programem Ochrony Środowiska, Planem Zagospodarowania
Przestrzennego oraz z innymi planami opracowanymi na użytek gminy (np. plan
zagospodarowania energii, plan ochrony zdrowia).
Zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów w zakresie gospodarki
odpadami wynikające z obowiązujących ustaw
Zadania gmin: wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13 września 1996 r.
Do zadań własnych gminy należy utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz
m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie, a także tworzenie warunków
niezbędnych do ich utrzymania.
Powyższe zadania gmina powinna realizować na podstawie gminnego planu
gospodarki odpadami. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego
inspektora sanitarnego, w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy w zakresie m.in.: prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz
częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych.
Zadania powiatów: wynikają z ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca
1998 r., zgodnie z którą powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym
m.in. w zakresie ochrony środowiska i przyrody, oraz zagospodarowania przestrzennego,
nadzoru budowlanego i utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej.
Zgodnie z art. 41 ustawy, rada powiatu może stanowić akty prawa miejscowego, m.in.
powiatowe przepisy niezbędne do ochrony środowiska naturalnego. Akty prawa
miejscowego powiatu stanowi rada powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca
do wydania aktu nie stanowi inaczej (art. 42, ust. 1). Powiatowe przepisy porządkowe
podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady powiatu (art. 42, ust. 3). Starosta przesyła
przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym gmin położonych na obszarze
powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu (art. 42, ust.
4).
Powiat jako jednostka samorządowa organizująca wspólne działania gmin w
sprawach przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne gmin predysponuje tę
jednostkę administracyjną w szczególności do racjonalnego rozwiązywania problemów
gospodarki odpadami komunalnymi. Rola powiatów może mieć również charakter
inspirujący, koordynujący i mediacyjny. Powiaty mogą również przejąć te zadania na
podstawie porozumień jako zadania publiczne o zasięgu ponadgminnym, zgodnie z tym, że
inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych w skali powiatu
132
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
będzie bardziej efektywne ekonomicznie i technicznie, niż w skali pojedynczej gminy.
Narzędziem ekonomicznym powiatu jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Opiniowanie projektu PGO
Zgodnie z ustawą o odpadach, projekt PGO dla gminy podlega opiniowaniu przez
Zarząd Województwa oraz Zarząd Powiatu.
Aktualizacja PGO
Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niż raz na 4
lata. Pod koniec 2008 r. należy zaktualizować PGO dla Gminy Medyka. Istnieje możliwość
aktualizacji planu przez upływem 4 lat, gdy sytuacja lokalna powiatu ulegnie zmianie.
Raporty z wykonania planu
Wdrażanie PGO będzie podlegało ocenie w następującym zakresie:
 określenie stopnia wykonania przedsięwzięć,
 określenie stopnia realizacji przyjętych celów,
 oceny rozbieżności między przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,
 analizy przyczyn tych rozbieżności.
Urząd Gminy przygotowuje sprawozdanie z realizacji planu co 2 lata, które jest
przedstawiane radzie Gminy w celu określenia stopnia realizacji planu. Urząd Gminy na
bieżąco kontroluje postęp w zakresie wdrażania przedsięwzięć określonych w planie.
Wskaźniki monitorowania Planu
Poniższa tabele przedstawia zestaw wskaźników monitoringu prowadzonego przez
organ odpowiedzialny za realizację Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.
133
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Tabela 57 . Proponowany zestaw wskaźników monitoringu GPGO
Lp.
Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor Stan istniejący
komunalny
1
2
3
4
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok]
Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok]
Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%]
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok
[kg/M/rok]
Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca
na rok [kg/M/rok]
Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych
na składowiskach [%]
Udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych
na składowiskach w [%]
Ilość zebranych od mieszkańców odpadów biodegradowalnych [Mg]
Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych [Mg] w tym:
 tworzywa sztuczne
 papier i tektura
 szkło
 opakowania z blachy stalowej
 opakowania z aluminium
 - opakowania wielomateriałowe
Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu
zebranych odpadów komunalnych i komunalnopodobnych [%]
Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym:
 tworzywa sztuczne
 papier i tektura
 szkło
 blacha stalowa i aluminium
 - opakowania wielomateriałowe
Ilość odzyskanych odpadów [Mg]:
 wielkogabarytowych
 budowlanych
 - niebezpiecznych
Czynne składowiska odpadów komunalnych [szt./ha]
Składowiska nieczynne [szt]
Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi:
 linie do segregacji
 kompostownie [szt./(Mg/rok)]
 linie do demontażu odpadów
 wielkogabarytowych
 linie do przekształcania gruzu
 budowlanego
Ilość powstających osadów ściekowych
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sposób postępowania z osadami ściekowymi:
 wykorzystane w tym:
 na cele przemysłowe
 na cele rolnicze
 kompostowane
 przekształcone termicznie
 składowane
 inne
134
1568,99
331
36
250
54
100
100
0
49,53
112,55
137,56
12,26
6,13
12,51
brak danych
13,7
13,7
0
0
0
0
3,0
Mg
osadu/rok
3,0
s.m
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Lp.
1
Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – Stan istniejący
sektor gospodarczy
Ilość
wytwarzanych
odpadów
w
sektorze 121,991
gospodarczym [Mg] w tym:

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17,1
niebezpiecznych
Sposób zagospodarowania odpadów z sektora
gospodarczego [ Mg ] w tym:
 tymczasowo składowane
 wykorzystywane
 unieszkodliwiane
 składowane
Sposób zagospodarowania odpadów niebezpiecznych
powstających w przemyśle [%] w tym:
 wykorzystane
 unieszkodliwione
 magazynowane
Tereny składowisk [szt.]:
 niezrekultywowanych
 zrekultywowanych w 2000 r
Obiekty gospodarki odpadami [szt / wydajność]:
 zakłady termicznej utylizacji odpadów
 składowiska odpadów nieniebezp.
 w tym składowiska odpadów niebezpiecznych
 inne instalacje
Ilość
odpadów
powstających
w
placówkach
medycznych [Mg/rok]:
 odpady o charakterze komunalnym
 odpady infekcyjne i specjalne
Ilość
zakładów
termicznej
utylizacji
odpadów
medycznych [szt. / wydajność]
Ilość
odpadów
powstających
w
placówkach
weterynaryjnych [Mg]
Ilość odpadów zawierających azbest [tys. Mg]
Ilość składowisk odpadów azbestowych [szt]
Nagromadzenie odpadów w mogilnikach [Mg]
135
2,201
17,65
99,14
3,0
9,23
9,91
9,06
0
0
14,51
0
0,09
14,54
0
0
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Spis tabel
Tabela 1. Cele, kierunki działań i plan działań zawarty w Wojewódzkim planie Gospodarki 20
Tabela 2 Cele ekologiczne ....................................................................................................... 23
Tabela 3 Cele podstawowe ....................................................................................................... 26
Tabela 4. Podział powierzchni powiatu przemyskiego z rozbiciem na gminy stan w 2003 r. 30
Tabela 5. Ludność gminy Medyka z podziałem na sołectwa w 2003 r. ................................. 30
Tabela 6 Ludność Gminy Medyka w porównaniu z powiatem Przemyskim w 2003 r. ......... 31
Tabela 7 Prognozowana ilość mieszkańców w gminie Medyka w latach 2004-2015 ............. 31
Tabela 8. Formy użytkowania terenu w gminie Medyka (stan 2003 r.) ................................ 31
Tabela 9.
Struktura obszarowa gospodarstw gminy Medyka ................................... 32
Tabela 10 Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych.................................................. 33
Tabela 11 gospodarstwa zajmujące się uprawą głównych ziemiopłodów ............................... 34
Tabela 12. Wybrane dane o bezrobotnych w 2002 r . ............................................................. 34
Tabela 13. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2002 r. . 35
Tabela 14. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według
wybranych sekcji PKD w 2002 r.............................................................................................. 35
Tabela 15 Udział gleb gminy według ich przydatności rolniczej ............................................ 36
Tabela 16. Zestawienie ilości odpadów powstałych w gminie Medyka w porównaniu
powiatem przemyskim objętych ewidencją ............................................................................. 38
Tabela 18. Wykaz komunalnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Medyka (stan na
koniec 2002 r)........................................................................................................................... 39
Tabela 19. Zestawienie ilości wytworzonych osadów ściekowych w gminie Medyka w 2002
r................................................................................................................................................. 39
Tabela 20 Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów w gminie Medyka w porównaniu z
powiatem przemyskim (wg bazy SIGOP) ................................................................................ 40
Tabela 21. Bilans odpadów pochodzenia przemysłowego w grupach gmina Medyka 2002 r.
.................................................................................................................................................. 41
Tabela 22 Odpady z przedsiębiorstw z terenu gminy Medyka ............................................... 41
Tabela 23 Lista podmiotów świadczących usługi w zakresie zbierania, transportu odpadów 44
Tabela 24. Zestawienie wskaźników stanu i wskaźników reakcji – stan istniejący................ 57
Tabela 25. Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2014 r. w Polsce na
obszarach wiejskich (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002) ........ 60
Tabela 26.
Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych (kg/M, rok) dla
roku 2002 (wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik 2002) ........................ 61
Tabela 27 Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury (%) (wg.
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002) ................................................. 61
Tabela 28. Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich
dla roku 2000 (wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002) ................. 62
Tabela 29.
Skład odpadów wielkogabarytowych (%) ....................................................... 62
Tabela 30.
Udziały procentowe poszczególnych materiałów w grupach sprzętu AGD
(Tyszkiewicz, 1999) .................................................................................................................. 63
Tabela 31.Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych (%) (wg. Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami, październik, 2002) ............................................................................. 63
Tabela 32.Średni skład odpadów z ogrodów i parków (%) (wg. Krajowego Planu Gospodarki
Odpadami, październik, 2002) ................................................................................................. 63
Tabela 33.Skład morfologiczny zmiotek ulicznych (%) (wg. Krajowego Planu Gospodarki
Odpadami, październik, 2002) ................................................................................................. 64
Tabela 34.Średni wskaźnik powstawania odpadów niebezpiecznych z gospodarstw
domowych (Litwin, Piotrowska, 1998) ................................................................................... 64
Tabela 35. Prognoza demograficzna dla gminy Medyka w tys. osób ..................................... 64
136
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Tabela 36. Prognoza dla poszczególnych strumieni odpadów komunalnych .......................... 65
w latach 2004, 2006, 2010 i 2015 ........................................................................................... 65
Tabela 37. Prognoza ilości poszczególnych odpadów budowlanych w strumieniu odpadów
komunalnych ............................................................................................................................ 65
Tabela 38.
Prognoza ilości poszczególnych odpadów niebezpiecznych w strumieniu
odpadów Komunalnych ............................................................................................................ 66
Tabela 39. Prognoza ilości poszczególnych odpadów wielkogabarytowych w strumieniu
odpadów ................................................................................................................................... 66
Tabela 40. Prognoza dla poszczególnych strumieni odpadów komunalnych na lata 2004 do
2015 .......................................................................................................................................... 67
Tabela 41. Rodzaje i wskaźnikowe ilości odpadów powstające w małych i średnich
zakładach .................................................................................................................................. 76
Tabela 42. Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów w placówkach medycznych i ..... 79
weterynaryjnych gminy Medyka w latach 2004-2015. ........................................................... 79
Tabela 43.
Poziomy recyklingu dla poszczególnych grup odpadów w strumieniu odpadów
komunalnych w gminie Medyka .............................................................................................. 81
Tabela 44. Zestawienie przedsięwzięć realizacyjnych prowadzących do osiągnięcia
wyznaczonych kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami ....................................... 81
Tabela 45. Prognozowana ilość odpadów komunalnych (w tys. Mg) na obszarze objętym
działalnością ........................................................................................................................... 111
Tabela 46. Prognozowana ilość poszczególnych strumieni odpadów w latach 2004-2014 na
obszarze objętym działalnością ZZO "Jarosław Młyny" (tys.Mg/rok) .................................. 112
Tabela 47. Planowany recykling odpadów biodegradowalnych (w tys. Mg) na obszarze
objętym działalnością ZZO "Jarosław Mlyny " ..................................................................... 113
Tabela 48. Zakładana masa pozyskanych odpadów opakowaniowych (w tys. Mg) na obszarze
objętym działalnością ZZO „Jarosław Młyny” ...................................................................... 114
Tabela 49. Planowany recykling odpadów wielkogabarytowych na obszarze objętym
działalnością ZZO „Jarosław Młyny” (w tys. Mg) ............................................................... 114
Tabela 50. Planowany recykling odpadów budowlanych na obszarze objętym działalnością
ZZO "Jarosław Młyny" (tys.Mg/rok) .................................................................................... 115
Tabela 51. Zakładane ilości pozyskanych odpadów niebezpiecznych z masy odpadów
komunalnych na obszarze objętym działalnością ZZO "Jarosław Młyny" ............................ 116
(w tys. Mg) ............................................................................................................................. 116
Tabela 52. Szacunkowa ilość odpadów resztkowych do składowania obszarze objętym
działalnością ZZO "Jarosław Młyny" .................................................................................... 117
Tabela 53. Szacunkowe koszty implementacji PGO w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi w latach 2004-2014 w tys. PLN ...................................................................... 118
Tabela 54.
Średnie koszty eksploatacyjne systemu uwzględniające wszystkie wytwarzane
na terenie gminy odpady komunalne w latach 2004-2010 ..................................................... 118
Tabela 55. Koszty działań edukacyjno-informacyjnych w latach 2004-2014 (PLN/rok). .... 119
Tabela 56. Przedsięwzięcia dotyczące gospodarowania odpadami w gminie Medyka w latach
2004 – 2014 ............................................................................................................................ 120
Tabela 57 . Proponowany zestaw wskaźników monitoringu GPGO ..................................... 134
137
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Streszczenie.
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Formalną podstawą opracowania jest umowa zawarta w dniu 11.02.2004 r. pomiędzy
Urzędem Gminy Medyka, Medyka 288 a Przedsiębiorstwem Usługowym „Południe II” z
siedzibą w Krakowie, ul. Łokietka 98-104.
2 ODPADY KOMUNALNE
W 2002 r. (wg GUS) na terenie gminy Medyka zebrano 300 Mg odpadów
komunalnych, co stanowi 0,048 Mg odpadów komunalnych na mieszkańca na rok. Odpady
te praktycznie w całości skierowano na składowiska odpadów komunalnych w Młynach .
Tabela Zestawienie ilości odpadów powstałych w gminie Medyka w porównaniu powiatem
przemyskim objętych ewidencją
L.p.
Wyszczególnienie
Rok 2002
Rok 2003
Teoretyczna
ilość odpadów
w 2003*
[Mg]
1
Powiat przemyski
4 990
7
Medyka
300
* - wg wskaźnika 0,25 Mg/1 mieszkańca/rok
7 082
331
17 803
1 507
Źródło: dane z Urzędów Gmin
Zorganizowanym wywozem odpadów komunalnych (na podstawie ankiet z Urzędów
Gmin) objętych jest około 75 % mieszkańców powiatu. W gminie , Medyka – 36 %,
Na terenie gminy Medyka oraz powiatu przemyskiego działają następujące firmy
świadczące usługi w zakresie zbiórki odpadów komunalnych (dane z Urzędów Gmin):
 Przemyska Gospodarka Komunalna „SITA” sp. z o.o., ul. Słowackiego 104, 37-700
Przemyśl – obsługuje gminy Fredropol, Krasiczyn, Przemyśl, Żurawica, Medyka,
Krzywcza;
 Zakład Oczyszczania Bogusława i Marian Dybek, ul. Witosa 48, 37-710 Żurawica –
obsługuje gminę Orły, Żurawica, Medyka;
 Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS Podkarpacie sp. z o.o. w
Przemyślu, ul. Wernyhory 23 – obsługuje gminę Przemyśl, Żurawica, Medyka;
Do gromadzenia odpadów na terenie gminy (dane z 2003 r.) wykorzystywane są
30sztuk/rok kontenery KP-7, kontenery o pojemności 1100litrów 1030szt/rok, i około 9600
worków rocznie.
Częściowa segregacja odpadów komunalnych prowadzona jest w gminie Medyka w roku
2002 roku zebrano 13 ton szkła, a w roku 2003 zebrano 13,7 ton
3. ODPADY OPAKOWANIOWE
W 2003 r. masę odpadów opakowaniowych powstałych w gminie Medyka oszacowano
na około 330,54 Mg (przyjmując za KPGO odpowiednie współczynniki wytwarzania
przypadające na jednego mieszkańca).
Masy poszczególnych strumieni odpadów wynoszą odpowiednio:
 opakowania z papieru i tektury
112,55 Mg
 opakowania wielomateriałowe
12,51 Mg
138
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII




opakowania z tworzyw sztucznych
opakowania ze szkła
opakowania z blachy stalowej
opakowania z aluminium
49,53 Mg
137,56 Mg
12,26 Mg
6,13 Mg
4. ODPADY PRZEMYSŁOWE
Ilość odpadów wytworzonych w 2002 r. pochodzenia przemysłowego na terenie gminy
Medyka wg bazy SIGOP (System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi)
wynosiła 19 775 Mg z czego:
Tabela Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów w gminie Medyka w porównaniu z
powiatem przemyskim (wg bazy SIGOP)
Ilość wytworzonych odpadów i sposób
zagospodarowania
Ilość odpadów wytworzonych
magazynowano
odzyskano
unieszkodliwiono poza składowaniem
unieszkodliwiono przez składowanie
Powiat przemyski
Gmina Medyka
[Mg]
[Mg]
274654
121,991
105660
2,201
186647
17,65
28498
99,14
35020
3,0
* podano unieszkodliwianiu odpady zgromadzone z lat poprzednich
W 2002 r. wytworzono 17,1 Mg odpadów niebezpiecznych, a w roku 2003 wytworzono
10,13Mg/rok z czego:
 magazynowano 9,06 Mg;
 odzyskano 9,23 Mg;
unieszkodliwiono poza składowaniem 9,91 Mg.
Uwzględnione odpady zebrane z lat poprzednich
Tabela Bilans odpadów pochodzenia przemysłowego w grupach gmina Medyka 2002 r.
Wytworzone
Lp.
Grupy
Nazwa grupy
[Mg]
1.
2.
3
Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury,
masy celulozowej, płyt i mebli
6
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania
produktów przemysłu chemii nieorganicznej
3.
4.
8
10
5.
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok
ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych) kitu, klejów,
szczeliw i farb drukarskich
0,25
4
Odpady nieorganiczne z procesów termicznych
0,1
202,5
12
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki
powierzchni metali i tworzyw sztucznych
24,05
6.
13
Oleje odpadowe (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05 i 12)
9,8
7.
8.
15
16
9.
17
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych
oraz drogowych
10.
19
Odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz
oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały
filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach
Odpady różne nie ujęte w innych grupach
RAZEM
139
45,1
149,94
20,1
29,8
485,64
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
5 WSKAŻNIKI PRESJI I REAKCI
Lp.
Wskaźnik presji
Wartość wskaźnika
presji
Ilość zebranych odpadów
komunalnych [Mg/rok]
Ilość odpadów objętych
zorganizowaną zbiórką [%]
Obiekty gospodarki odpadami
komunalnymi:
o linie do segregacji
o kompostownie
[szt./(Mg/rok)]
o linie do demontażu
odpadów
 wielkogabarytowych
o linie do przekształcania
gruzu
 budowlanego
 ZZO
 WPGiSO
 Stacje przeładunkowe
Udział odzyskiwanych surowców
wtórnych w całkowitym strumieniu
zebranych odpadów komunalnych
i komunalnopodobnych [%]
Ilość odzyskanych odpadów [Mg]:
o wielkogabarytowych
o budowlanych
 niebezpiecznych
1.
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych
[Mg/rok]
2.
Udział odpadów z sektora komunalnego
składowanych na składowiskach [%]
Wskaźnik reakcji
1568,99
100
140
Wartość wskaźnika
reakcji
331
36
0
brak danych
0
0
0
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
3
4
5
6
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
Ilość wytworzonych odpadów
opakowaniowych [Mg] w tym:
o tworzywa sztuczne
o papier i tektura
o szkło
o opakowania z blachy stalowej
o opakowania z aluminium
 opakowania wielomateriałowe
49,53
112,55
137,56
12,26
6,13
12,51
Czynne składowiska odpadów komunalnych
[szt./ha]
0
Ilość powstających osadów ściekowych
Ilość odzyskiwanych surowców
wtórnych [Mg] w tym:
o tworzywa sztuczne
o papier i tektura
o szkło
o blacha stalowa i
aluminium
o opakowania
wielomateriałowe
3,0 Mg s.m osadu/rok
Ilość wytwarzanych odpadów w sektorze
gospodarczym [ Mg] w tym(2002):

niebezpiecznych
Składowiska zamknięte w ciągu roku
[szt] w tym:
 zrekultywowane
 do rekultywacji
Sposób postępowania z osadami
ściekowymi:
 wykorzystane w tym:
 na cele przemysłowe
 na cele rolnicze
 kompostowane
 przekształcone termicznie
 składowane
 inne
Sposób zagospodarowania odpadów
z sektora gospodarczego [ Mg]
w tym:
 tymczasowo składowane
 odzyskane
 unieszkodliwiane
 składowane
Sposób zagospodarowania odpadów
niebezpiecznych powstających w
17,1
141
13,7
0
0
3
121,991
2,201
17,65
99,14
3,0
17,1
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
7
8
9
10
11
Ilość odpadów powstających w placówkach
medycznych [Mg/rok]:
 odpady o charakterze komunalnym
 odpady infekcyjne i specjalne
Ilość odpadów powstających w placówkach
weterynaryjnych [Mg]
Ilość odpadów zawierających azbest [w tys
Mg](pokrycia dachowe )
Nagromadzenie odpadów w mogilnikach
[Mg]
Ilość składowanych składników tworzyw
samochodowych [tys. Mg]
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
brak danych
0,09
ok 0,529
0
brak danych
142
przemyśle [Mg] w tym:
 odzyskane
 unieszkodliwione
 magazynowane
Obiekty gospodarki odpadami [szt /
wydajność]:
 zakłady termicznej utylizacji
odpadów
 składowiska odpadów
 w tym składowiska odpadów
niebezpiecznych
 inne instalacje
 PZON
 SPON
Ilość zakładów termicznej utylizacji
odpadów medycznych [szt. /
wydajność]
Ilość zakładów termicznej utylizacji
odpadów weterynaryjnych
[szt. / wydajność]
Ilość składowisk odpadów
azbestowych [szt]
Ilość zlikwidowanych mogilników [szt./
Mg]
Ilość poddanych recyklingowi tworzyw
samochodowych [tys. Mg]
9,23
9,91
9,06
0
0
0
0
0
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
6 PROGNOZA WYTWORZONYCH ODPADÓW W LATACH 2004-2015
Tabela Prognoza dla poszczególnych strumieni odpadów komunalnych
w latach 2004, 2006, 2010 i 2015
Ilość odpadów w Mg/rok w latach
Rodzaj odpadów
2004
2006
2010
2015
Odpady organiczne roślinne
136,46
138,31
138,99
139,71
Odpady organiczne zwierzęce
6,02
5,98
5,77
5,52
Odpady organiczne inne
19,17
20,01
21,77
23,00
Odpady zielone
31,94
33,35
36,28
38,33
Papier i tektura(niopakowaniowe)
83,05
85,86
89,79
90,26
Opakowania z papieru i tektury
115,00
118,89
124,32
124,97
Opakowania wielomateriałowe
12,78
13,21
13,81
13,89
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)
158,15
161,88
162,68
147,81
Opakowania z tworzyw sztucznych
50,61
51,80
52,06
47,30
Tekstylia
38,33
39,63
41,44
43,78
Szkło (nieopakowaniowe)
6,39
6,67
7,26
7,67
Opakowania ze szkła
140,55
146,74
159,62
168,64
Metale
31,01
31,43
31,59
31,75
Opakowania z blachy stalowej
12,41
12,57
12,64
12,70
Opakowania z aluminium
6,20
6,29
6,32
6,35
Odpady mineralne
90,30
91,53
95,71
101,12
Drobna frakcja popiołowa
260,65
248,64
221,20
190,94
Odpady wielkogabarytowe
7,15
7,60
7,64
7,68
Odpady budowlane
383,95
442,59
559,81
773,89
Odpady niebezpieczne
23,04
25,07
25,19
25,33
Odpady komunalne
1613,17 1688,05 1813,87 2000,61
143
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
7 ODPADY MEDYCZNE I WETERYNARYJNE
Tabela Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów w placówkach medycznych i
weterynaryjnych gminy Medyka w latach 2004-2015.
Rok
Strumień odpadów
Odpady powstające w placówkach
służby zdrowia:
Odpady z grupy A
Odpady z grupy B, C, D:
W tym z grupy B
W tym z grupy C, D
Odpady medyczne powstające w
prywatnych gabinetach lekarskich
(ok. 1 %)
2004
2005
2007
2009
2011
2013
2015
Mg/rok
14,51
12,97
1,54
1,17
0,32
14,53
12,99
1,54
1,17
0,32
14,57
13,02
1,55
1,18
0,32
14,61
13,06
1,55
1,18
0,32
14,63
13,08
1,55
1,18
0,32
14,65
13,10
1,56
1,18
0,32
14,68
13,12
1,56
1,18
0,32
0,175
0,17
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
Odpady weterynaryjne (ok. 0,5%
strumienia odpadów powstających w
placówkach służby zdrowia)
0,087
Razem:
30,76
0,09
30,82
0,09
30,89
0,09
30,98
0,09
31,03
0,09
31,07
0,09
31,13
8.CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ
Cele i kierunki działań w sektorze komunalnym
Celem strategicznym gospodarki odpadami dla gminy Medyka jest:
Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz
wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania
Określony powyżej cel strategiczny (w zakresie gospodarki odpadami) będzie
możliwy do osiągnięcia poprzez realizowanie przyjętych kierunków działań przy założeniu
standardów odzysku odpadów. Kierunkami tymi są:
5. Unikanie powstawania odpadów;
6. Odzysk odpadów ze wskazaniem na recykling materiałowy i organiczny;
7. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych
8. Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi.
144
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
Tabela
Poziomy recyklingu dla poszczególnych grup odpadów w strumieniu odpadów
komunalnych w gminie Medyka
Lata
Rodzaj odpadu
2006
2010
2015
Limit % Ilość Mg Limit % Ilość Mg Limit % Ilość
Mg
Odpady biodegradowalne
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane
Odpady niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania ze szkła
Opakowania z tworzyw sztucznych
18
26
20
22
45
35
22
29,57
1,98
88,52
5,52
53,50
51,36
11,40
25
50
40
50
50
45
30
41,63
3,82
223,92
12,60
62,16
71,83
15,62
52
54
44
54
55
50
35
87,48
4,15
340,51
13,68
68,73
84,32
16,56
Opakowania metalowe
Opakowania wielomateriałowe
35
20
4,40
2,64
45
30
5,69
4,14
50
35
6,35
4,86
9. ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH DO
OSIĄGNIĘCIA WYZNACZONYCH KIERUNKÓW DZIAŁAŃ W ZAKRESIE
GOSPODARKI ODPADAMI
Przedsięwzięcia realizacyjne
Kierunki działania
Unikanie powstawania
odpadów komunalnych
Odzysk odpadów
Unieszkodliwianie
odpadów
niebezpiecznych
instalacjach
w
1.uświadomienie społeczeństwu zasad funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami;
2.wskazanie zasad ograniczania opakowań.
8.
stworzenie systemu selektywnego gromadzenia
odpadów. Zakłada się wyposażenie gospodarstw
domowych w niezbędną ilość pojemników i worków
foliowych do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz
wysegregowanych
odpadów
opakowaniowych
i
surowcowych;
9.
stworzenie
systemu
gromadzenia
odpadów
podlegających biodegradacji (odpady organiczne z
gospodarstw domowych, odpady zielone, odpady drewna,
papier i tektura złej jakości);
10.
stworzenie
systemu
transportu
selektywnie
gromadzonych odpadów;
11.
budowa
instalacji
do
segregacji
odpadów
opakowaniowych i surowcowych;
12.
budowa kompostowni selektywnie gromadzonych
odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych;
13.
stworzenie
systemu
zbiórki
odpadów
wielkogabarytowych i budowa zaplecza technicznego dla
ich demontażu;
14.
budowa zaplecza technicznego dla przygotowania
odpadów palnych do unieszkodliwienia termicznego.
4.
stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów
niebezpiecznych poprzez organizację zbiórki okresowej
oraz budowę gminnych punktów gromadzenia odpadów
niebezpiecznych;
145
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
specjalistycznych
Unieszkodliwianie
odpadów, których nie
udało
się
poddać
odzyskowi
i
recyklingowi
5.
stworzenie
systemu
transportu
odpadów
niebezpiecznych poprzez powołanie podmiotu lub zlecenie
firmie specjalistycznej;
6.
unieszkodliwianie odpadów w instalacjach
2.
stworzenie zaplecza dla przetwarzania biologicznego
odpadów kierowanych na składowisko.
Dla realizacji określonych powyżej celów strategicznych, kierunków działań
oraz przedsięwzięć realizacyjnych konieczne jest stworzenie sprawnego systemu
gospodarki odpadami.
10. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W SEKTORZE GOSPODARCZYM
Celem strategicznym gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym dla gminy
Medyka jest:
Minimalizacja wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz
wprowadzenie nowoczesnego systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego
wykorzystania
11 ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
Racjonalna gospodarka odpadami wymaga zorganizowania odpowiedniego
systemu. System ten związany z gromadzeniem, odbiorem i transportem, przetwarzaniem
oraz unieszkodliwianiem odpadów działa na dwóch głównych płaszczyznach:
1. organizacyjnej – określającej kompetencje, zadania, obowiązki i prawa
poszczególnych uczestników systemu (jednostki samorządowej, mieszkańców oraz
podmiotów świadczących usługi w ramach systemu),
2. logistyczno-technicznej – określającej kompleksowe zapotrzebowanie na środki
techniczne niezbędne do realizacji wymienionych działań.
146
Plan Gospodarki Odpadami
Gminy Medyka
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ”POŁUDNIE II” SP. Z O. O.
BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ROZWOJU TECHNOLOGII
12. SZACUNKOWE KOSZTY WDROŻENIA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA POWIATU PRZEMYSKIEGO
W tabeli przedstawiono koszty wdrożenia Planu Gospodarki Odpadami w Gminie
Medyka w latach 2004-2014
Szacunkowe koszty implementacji PGO w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w
latach 2004-2014 w tys. PLN
Rodzaj
przedsięwzięcia
Lata realizacji
Łącznie
2004-2007
515
2008-2014
1 008
1 523
Pozainwestycyjne
39,6
11,25
50,85
Razem
554
1 019
1 574
Inwestycyjne
12.LOKALNA KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA
Opracowanie koncepcji i wdrożenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla
gminy Medyka lub związku gmin wymaga stałego, intensywnego udziału społecznego i w
przypadku programu gospodarki odpadami nie może polegać jedynie na prowadzeniu
kampanii informacyjnej. Podstawowym założeniem skutecznie przeprowadzonej kampanii
informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności lokalnej winno być uczestnictwo społeczeństwa
w podejmowaniu kluczowych decyzji, dotyczących systemu zarówno na etapie wdrażania,
jak i funkcjonowania systemu.
147
Download