Rodzina a wspólnota religijna

advertisement
Rodzina a wspólnota religijna
RODZINA - zagadnienia ogólne, socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne, religijne
Publikacje dostępne w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego:
1.
Adamski Franciszek, Socjologia małżeńtwa i rodziny : wprowadzenie. Warszawa : Państ.
Wydaw. Naukowe, 1982. (Czytelnia, sygn. 100287195)
2. Celmer Zuzanna, Człowiek na całe życie. Kraków : "Eureka", 1992 (Wypożyczalnia,
sygn.159.9)
3. Kawula Stanisław, Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki. Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005 (Czytelnia, sygn. 100105395)
4. Maciaszkowa Janina, O współżyciu w rodzinie. Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1980.
(Dział Pracy z Dziećmi, sygn. 37)
5. Plopa Mieczysław, Psychologia rodziny : teoria i badania. Kraków : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2007 (Czytelnia, sygn. 100350212)
6. Smarzyński Henryk, Rodzina współczesna jako środowisko wychowawcze. Wrocław ;
Kraków : Zakład Nrodowy im. Ossolińskich, 1978. (Czytelnia, sygn. 100163049)
7. Spojrzenia na współczesną rodzinę w Polsce w kontekście wskazań soborowych, aut.
Czesław Czapów [et al.] ; dobór, oprac., układ Antoni Podsiad i Amelia Szafrańska.
Warszawa : "Pax", 1986 (Czytelnia, sygn. 100214466)
8. Sujak Elżbieta, Życie jako zadanie. Warszawa : "Pax", 1982 (Czytelnia, sygn. 100279252)
Pozostałe publikacje:
1. Adamski Franciszek, Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy. Kraków : Wydaw.
Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2002.
2. Braun-Gałkowska Maria, Poznawanie systemu rodzinnego. Lublin : Wydawnictwo KUL,
2007.
3. Bronowska Krystyna, Rodzina : od hordy ludzkiej po rodzinę XXI wieku. Szczecin :
Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2013.
4. Brzózy Zbigniew Nikodem, Więź pomiędzy rodzicami a dzieckiem : teologiczny kontekst
problemu. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja
Wydawnictw, 2009.
5. Celary Ireneusz, Rodzina chrześcijańska jako wspólnota wiary i ewangelizacji. "Paedagogia
Christiana" 2003, t. 2, s. 173-185
6. Dyczewski Leon, Rodzina, społeczeństwo, państwo. Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa
Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1994
7. Dzisiejsi rodzice : problemy i wyzwania, praca zbiorowa pod red. Józefa Stali. Tarnów ;
Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2009.
8. Giza-Poleszczuk Anna, Rodzina a system społeczny : reprodukcja i kooperacja w
perspektywie interdyscyplinarnej. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
2005
9. Grün Anselm, Na dobre i na złe : chrześcijańskie spojrzenie na rodzinę. Częstochowa :
Edycja Świętego Pawła, cop. 2010
10. Harwas-Napierała Barbara, Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008
11. Instytucja rodziny wczoraj i dziś : perspektywa interdyscyplinarna. T. 1, Między prawem i
rynkiem, pod red. Katarzyny Małgorzaty Stępkowskiej, Justyny Kingi Stępkowskiej. Lublin
: Politechnika Lubelska, 2012.
12. Instytucja rodziny wczoraj i dziś : perspektywa interdyscyplinarna. T. 2, Społeczeństwo i
kultura / pod red. Justyny Kingi Stępkowskiej, Katarzyny Małgorzaty Stępkowskiej. Lublin
: Politechnika Lubelska, 2012.
13. Jaka rodzina takie społeczeństwo : wspólnototwórczy wymiar wychowania integralnego,
red. Mariola Teresa Kozubek. Katowice : Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, 2012.
14. Kawula Stanisław, Rodzina współczesna : przeobrażenia i przyszłość a wyzwania
pedagogiki rodziny. Olsztyn : Wydawnictwo Epistheme, 2007
15. Kukołowicz Teresa, Rodzina w procesie uspołeczniania dziecka. Lublin : KUL, 1978.
16. Kukołowicz Teresa, Rodzina wychowuje : wybrane zagadnienia. Stalowa Wola : Oficyna
Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 1996
17. Kwak Anna, Rodzina i jej przemiany. Warszawa : ISNS. UW, 1994
18. Łyko Zachariasz, Tajemnica rodzinnego szczęścia. Warszawa : "Znaki Czasu", 1987
19. Majdański Kazimierz, Wspólnota życia i miłości : zarys teologii małżeństwa i rodziny.
Poznań ; Warszawa : "Pallottinum", 1983
20. Małżeństwo i rodzina w życiu i rozwoju człowieka, red. Kazimierz Gryżenia. Warszawa :
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.
21. Marynowicz-Hetka Ewa, Pedagogika społeczna. [T.] 1-2. Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2006-2007.
22. Miłość - małżeństwo - rodzina, praca zbiorowa pod red. Franciszka Adamskiego. Kraków :
Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 1981
23. Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności : kształty rodziny współczesnej,
red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek,
2008.
24. Nagórny Janusz, Wychowanie do wartości. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.
25. Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań,
praca zbiorowa pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit",
2004.
26. Pluta Andrzej, Młodzież i dom rodzinny. Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1979
27. Poręba Piotr, Współżycie pokoleń na bazie rodzinnej. Olsztyn : Warmińskie Wydaw.
Diecezjalne, 1981.
28. Postawy rodzicielskie współczesnych ojców / red. nauk. Maria Kujawska, Lidia Huber.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i
Dziennikarstwa, 2010.
29. Problemy małżeństwa i rodziny w wychowaniu i katechizacji : pomoce w przygotowaniu
dalszym do małżeństwa i życia w rodzinie chrześcijańskiej / oprac. przez ośrodek poznański.
Warszawa : [Kuria Metropolitalna Warszawska], 1982.
30. Pytanie o rodzinę : historia, teraźniejszość, perspektywy, red. Magdalena Malik, Maja
Piotrowska. Wałbrzych : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2012.
31. Rodzina - historia i współczesność : studium monograficzne, praca zbiorowa pod red. nauk.
Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",
2005.
32. Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, red. nauk. Barbara Harwas-Napierała. Poznań :
Wydaw. Naukowe UAM, 2003.
33. Rodzina jako nośnik tradycji narodowych, religijnych i patriotycznych : praca zbiorowa,
pod red. Henryka Bednarskiego i Ryszarda Kuchy. Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Pedagogiczna ; Ryki : Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i
Zarządzania, 2009.
34. Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka, red. nauk. Barbara Harwas-Napierała. Poznań :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009.
35. Rodzina szkołą wartości, red. Andrzej Pryba. Poznań : Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2011
36. Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, red. nauk. Bożena Muchacka.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008
37. Rodzina w nurcie współczesnych przemian : studia interdyscyplinarne, red. Dariusz Krok,
Paweł Landwójtowicz.Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego, 2010
38. Rodzina w świetle psychologii pastoralnej, red. Borys Jacek Soiński. Łódź :
Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2007.
39. Rodzina we współczesności, pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego. Wrocław : Oficyna
Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009
40. Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, red. Julia Gorbaniuk, Beata
Parysiewicz. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009.
41. Rodzina wobec współczesnych zagrożeń, praca zbiorowa pod red. Tomasza Jelonka. Kraków
: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, cop. 2009
42. Rodzina współczesna, pod red. naukową Marii Ziemskiej. Warszawa : Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, 1999.
43. Rodzina, wychowanie, nauczanie : praca zbiorowa. T. 2, pod red. Henryka Pielki. Koszalin
: Wydaw. Uczelniane WSI, 1995
44. Rodzina, wychowanie, nauczanie, praca zbiorowa pod red. Henryka Pielki. [T. 1]. Koszalin :
Wydaw. Uczelniane WSI, 1993
45. Rodziny w Polsce : ewolucja, zróżnicowanie, okres transformacji, praca zbiorowa pod red.
Stanisławy Golinowskiej, Bożeny Balcerzak-Paradowskiej. Warszawa : IPiSS, 1995
46. Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego, red. nauk. Teresa Rostowska, Anna
Jarmołowska. Warszawa : Difin, 2010.
47. Rozwój człowieka w rodzinie : praca zbiorowa. T. 1, pod red. Kazimierza Majdańskiego.
Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1982.
48. Ruch Światło-Życie w trosce o rodzinę, red. Wioletta Szymczak. Lublin : Wydawnictwo
KUL, 2009.
49. Rylski Sławomir, Tajemnica rodzinnego szczęścia. Warszawa : "Znaki Czasu", 1976
50. Slivková Mária, Rodzina : źródło i model wspólnoty międzyludzkiej. Ząbki : Apostolicum
Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, 2010
51. Stala Józef, Rola rodziny w budowaniu wspólnoty Kościoła. "Ateneum Kapłańskie" T. 147,
z. 1 (2006), s. 89-100
52. Szlendak Tomasz, Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
53. Tyc Waldemar, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny. Wrocław :
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007
54. Tyrawa Jan, Rodzina - wspólnota osób. "Colloquium Salutis" [T.] 25, (1993), s. 243-263
55. Tyszka Zbigniew, Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny. Poznań : Wydaw.
Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 1997
56. Tyszka Zbigniew, Rodzina we współczesnym świecie. Poznań : Wydaw. Naukowe UAM,
2003.
57. W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości, red.
nauk. Krzysztof Mudyń. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Kraków : Uniwersytet
Pedagogiczny, cop. 2013
58. Wachowiak Anna, Współczesne problemy socjologii rodziny. Poznań : Wydaw. Akademii
Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2001.
59. Wartość i dobro rodziny, red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak. Lublin :
Wydawnictwo KUL, 2011.
60. Wesoły Waldemar, Rodzina - wspólnota dążąca do zbawienia. "Zeszyty Teologiczne" R.
14, nr 2 (2005), s. 64-71
61. Więzi międzypokoleniowe w rodzinie i w kulturze, pod red. Wojciecha Świątkiewicza.
Rybnik ; Katowice : Studio Noa, 2012.
62. Wrońska Katarzyna, Rodzina jako wspólnota wartości. "Pedagogika Społeczna" 2006, nr 3,
s. 113-126
63. Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej,
praca zbiorowa pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit",
2008
64. Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX : materiały z konferencji naukowej
Katedry Historii Wychowania, czerwiec 1993 r., pod red. Juliusza Jundziłła. Bydgoszcz :
WSP, 1994
WSPÓLNOTY RELIGIJNE
Publikacje dostępne w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego:
1. Grosfeld Jan [i in.], Czy wspólnoty są do zbawienia koniecznie potrzebne? "Więź" 1997, nr
4, s. 59-71. (Czytelnia, sygn. czasopisma: B)
2. Grosfeld Jan, Kościół - wspólnota księży i świeckich. "Znak" 2001, nr 9, s. 32-39
(Wspólnota neokatechumenalna) (Czytelnia, sygn. czasopisma: B)
3. Petrowa-Wasilewicz Alina, Liczne drogi, jeden dom. "Znak" 2001, nr 9, s. 22-31 (Ruchy i
wspólnoty katolików świeckich w Polsce) (Czytelnia, sygn. czasopisma: B)
4.
Poradowski Michał, Neokatechumenat. Wrocław : Wydawnictwo "Nortom", cop. 2005.
(Czytelnia, sygn. 100170536)
5. Stegienko Larysa, "Trzeci sektor" po katolicku. "Więź" 1998, nr 12, s. 104-112. (Czytelnia,
sygn. czasopisma: B)
Pozostałe publikacje:
1. Bendkowski Krzysztof, Droga Neokatechumenalna - znak Kościoła misyjnego w parafiach.
"Sosnowieckie Studia Teologiczne" T. 4, (1999), s. 41-60
2. Borutka Tadeusz, Ruchy, wspólnoty, Akcja Katolicka - miejsce kształtowania
odpowiedzialności. "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 1999, nr 1, s. 7-24
3. Chomicka Ewa, Polowanie na sekciarzy : o kontrowersjach związanych z "Drogą
Neokatechumenalną". "Przegląd Religioznawczy" 2003, nr 1, s. 115-132
4. Clark Stephen B., Budowanie wspólnot chrześcijańskich : strategia odnowy Kościoła. Wrocław
; Kraków : "Kairos", 1994
5. Dembowski Bronisław, Nowe ruchy w życiu Kościoła. "Studia Włocławskie" T. 3, (2000), s. 3745
6. Kalinowski Mirosław, Parafia a małe wspólnoty religijne / Mirosław Kalinowski. "Studia
Warmińskie" T. 34, (1997), s. 365-373
7. Kwiecień Tomasz, Wiara nieochrzczonych. "W Drodze" 2007, [nr] 1, s. 4-19
8. Monicault Antoine de, Droga do Słowa. "Pastores" 2004, nr 2, s. 136-143 (O działalności
wspólnot neokatechumenalnych w Paryżu)
9. Orzeszyna Jan, Stowarzyszenia i ruchy katolickie drogą odnowy Kościoła i świata.
"Sosnowieckie Studia Teologiczne" T. 4, (1999), s. 197-205
10. Petrowa-Wasilewicz Alina, Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele. Warszawa : Katolicka
Agencja Informacyjna, 2000
11. Sędek Marek, Drogi dojrzałości : formacja w wybranych ruchach katolickich w Polsce : Ruch
Światło-Życie, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Droga neokatechumenalna, ruch charyzmatyczny.
Krościenko : "Światło-Życie". Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego, 2002
12. Skotnicki Edward, W duchu i prawdzie - rzecz o neokatechumenacie. "Pro Fide Rege et Lege"
2005, nr 4, s. 56-61
13. Stepulak Marian Zdzisław, Znaczenie małych grup religijnych w życiu wspólnot parafialnych.
"Teologia Praktyczna" T. 4, (2003), s. 127-148
14. Szefer Sylwester, Potrzebna sól ze smakiem. "W Drodze" 1996, nr 6, s. 12-14 (Nowe wspólnoty
chrześcijańskie)
15. Wojsz Agnieszka, Droga neokatechumenalna i nowa ewangelizacja. "Homo Dei" 1999, nr 2, s.
81-87
METODOLOGIA BADAŃ NAD RODZINĄ
Publikacje dostępne w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego:
1. Brzeziński Jerzy, Metodologia badań psychologicznych. Warszawa : Wydaw. Naukowe
PWN, 2003. (Wypożyczalnia, sygn. 159.9)
2. Łobocki Mieczysław, Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków : Oficyna
Wydawnicza "Impuls", 2009. (Czytelnia, syg. 100347958)
3. Nowak Stefan, Metodologia badań społecznych. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2007. (Wypożyczalnia, sygn. 3)
4. Sztumski Janusz, Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice : "Śląsk"
Wydawnictwo Naukowe, 2005. (Czytelnia, sygn. 100238535)
5.
Pozostałe publikacje:
1. Fazy rozwoju rodziny a jej potrzeby, praca zespołowa pod kier. nauk. Adama
Kurzynowskiego. Warszawa : SGH, 1991.
2. Frątczak Ewa, Metodyka badań cyklu życia jednostki i rodziny : wybrane aspekty. Warszawa
: SGH. Instytut Statystyki i Demografii, 1991.
3. Frątczak Ewa, Modelowanie cyklu życia jednostki i rodziny : teoria i praktyka. Warszawa :
SGH. Oficyna Wydawnicza, 1999
4. Kawczyńska-Butrym Zofia, Familiologia - przedmiot, zakres i metodologia badań. "Studia
nad Rodziną" R. 10, nr 1/2 (2006), s. 163-170.
5. Kowalski Włodzimierz S., Kwestionariusz stosunków między rodzicami a dziećmi A. Roe i
M. Siegelmana. Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1984.
6. Krüger Heinz-Hermann, Metody badań w pedagogice. Gdańsk ; Sopot : Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
7. Margasiński Andrzej, Model kołowy i skale FACES jako narzędzie badania rodziny :
historia, rozwój i zastosowanie. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława
Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2011.
8. Metodologiczne problemy badań nad rodziną, praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Tyszki.
Poznań : UAM, 1980.
9. Podgórski Ryszard Adam, Metodologia badań socjologicznych : kompendium wiedzy
metodologicznej dla studentów. Bydgoszcz ; Olsztyn : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007.
10. Ryś Maria, Systemy rodzinne : metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny
własnej. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2001.
11. Wywiad jako postępowanie badawcze, red. nauk. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz,
Krzysztof Krejtz. Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, 2005.
12. Ziemska Maria, Kwestionariusz dla rodziców do badania postaw rodzicielskich. Warszawa :
Państ. Wydaw. Naukowe, 1981.
13. Ziemska Maria, Kwestionariusz dla rodziny do badania postaw rodzicielskich. Warszawa :
MS, 1982.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards