Stan prac nad projektem nowego kodeksu cywilnego

advertisement
Stan prac nad projektem nowego
kodeksu cywilnego
Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Etapy prac nad projektem kodeksu
cywilnego
2006 – „Zielona księga. Optymalna wizja Kodeksu
cywilnego w Rzeczpospolitej Polskiej”
2006 – 2010 – prace KKPC III kadencji nad projektami:
części ogólnej (projekt ogłoszony w 2008 r.), części
ogólnej i o prawie własności, o ograniczonych prawach
rzeczowych, części ogólnej prawa zobowiązań, prawa
spadkowego
2011-2015 (styczeń) – prace KKPC IV kadencji nad
projektami: zmianą projektu części ogólnej (projekt
zatwierdzony przez KKPC w styczniu 2015 r.), projektem
części ogólnej i szczegółowej prawa zobowiązań, prawa
rzeczowego, prawa spadkowego
Zakres projektowanego kodeksu
cywilnego
Założeniem prac nad projektem jest utrzymanie zasady monistycznej (brak
odrębnej regulacji czynności handlowych).
KKPC opowiada się również za objęciem projektem prawa rodzinnego (Zielona
księga, s. 29-33), zaś wyłączeniem indywidualnych stosunków pracy, w
szczególności umowy o pracę (Zielona księga, s. 33-34) i prawa własności
intelektualnej (Zielona księga, s. 34 -35) - brak jednak ostatecznej decyzji co
do ewentualnego objęcia projektem umów przenoszących prawa na dobrach
niematerialnych i umowy licencyjnej – zmieniony projekt części ogólnej
zakłada bowiem ogólna regulację przenoszenia praw podmiotowych, która
odnosiłaby się również do praw na dobrach niematerialnych (zapełniając w
ten sposób istniejąca obecnie lukę).
KKPC nie proponuje regulacji w ramach kodeksu cywilnego prawa prywatnego
międzynarodowego (Zielona księga, s. 36).
KKPC nie podjęła ostatecznej decyzji co do objęcia projektem (jako osobnej
księgi - ostatniej) ogólnych zasad prawa międzyczasowego (projekt takich
przepisów został przyjęty jeszcze przez KKPC III kadencji)
Zakres projektowanego kodeksu
cywilnego
KKPC wstępnie opowiedziała się za objęciem projektem nowego
kodeksu cywilnego przepisów o umowach konsumenckich
regulowanych prawem unijnym (Zielona księga, s. 111). Dostrzeżono
jednak problem „nieprzystawalności europejskiego prawa
konsumenckiego do wewnętrznej systematyki polskiego Kodeksu
cywilnego” (Zielona księga, s. 107). Problem ten ujawnił się w trakcie
dyskusji nad struktura części szczegółowej (KKPC IV kadencji odłożyła
decyzję w tej sprawie do czasu opracowania projektów przepisów dot.
umów nazwanych). Problemem jest także nadmierna szczegółowość
regulacji konsumenckich. Projekt części ogólnej prawa zobowiązań
zakłada włączenie przepisów o przedumownych obowiązkach
informacyjnych i o umowach zawieranych w szczególnych
okolicznościach (poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość), a także
o kontroli wzorców umów.
Struktura części ogólnej (księga I)
Tytuł I. Przepisy wstępne
Tytuł II. Osoby
Dział I. Osoby fizyczne
Rozdział I. Zdolność prawna
Rozdział II. Zdolność do czynności prawnych
Rozdział III. Dobra osobiste
Rozdział IV. Stan cywilny
Rozdział V. Miejsce zamieszkania i zwykłego pobytu
Rozdział VI. Uznanie za zmarłego
Dział II. Osoby prawne
Dział III. Firma
Dział IV. Opieka i kuratela
Tytuł III. Oświadczenia i czynności prawne
Dział I. Przepisy ogólne
Struktura części ogólnej (księga I)
Dział II. Wykładnia oświadczeń
Dział III. Składanie oświadczeń
Dział IV. Sprzeczność czynności prawnej z prawem
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Niedozwolone postanowienia umowne
Dział V. Forma oświadczenia
Dział VI. Wady oświadczenia woli
Dział VII. Zastrzeżenie warunku i terminu
Tytuł IV. Przedstawicielstwo
Dział I. Przepisy ogólne o przedstawicielstwie
Dział II. Pełnomocnictwo
Tytuł V. Rozporządzanie prawami
Tytuł VI. Obliczanie terminu
Tytuł VII. Przedawnienie i terminy zawite
Dział I Przedawnienie
Dział II Terminy zawite
Struktura części ogólnej prawa
zobowiązań (część księgi II)
Tytuł I. Przepisy ogólne
Dział I. Pojęcie i struktura zobowiązania
Dział II. Wielość dłużników lub wierzycieli
Dział IV. Zmiana dłużnika i strony umowy
Tytuł II. Źródła zobowiązania
Dział I. Umowa
Rozdział I. Przepisy wstępne
Rozdział II. Przedumowne obowiązki informacyjne
Rozdział III. Zawarcie umowy
Rozdział IV. Odwołanie umowy
Rozdział V. Umowa na rzecz osoby trzeciej
Rozdział VI. Uznanie i ugoda
Dział II. Delikty
Rozdział I. Podstawy odpowiedzialności
Rozdział II. Szkoda i jej naprawienie
Dział III. Bezpodstawne wzbogacenie i dobrowolne prowadzenie cudzych spraw
Rozdział I. Bezpodstawne wzbogacenie
Rozdział II. Dobrowolne prowadzenie cudzych spraw
Struktura części ogólnej prawa
zobowiązań (część księgi II)
Tytuł III. Wygaśnięcie zobowiązania
Dział I. Wykonanie zobowiązania
Rozdział I. Świadczenie ze skutkiem zaspokojenia wierzyciela
Rozdział II. Pokwitowanie
Rozdział III. Dokumenty prezentacyjne
Rozdział IV. Miejsce i termin spełnienia świadczenia
Rozdział V. Wykonanie zobowiązań pieniężnych
Rozdział VI. Odsetki kapitałowe
Rozdział VII. Surogaty wykonania zobowiązania
Dział II. Inne przyczyny wygaśnięcia zobowiązania
Tytuł IV. Naruszenie zobowiązania
Dział I. Odpowiedzialność stron
Dział II. Odpowiedzialność osoby trzeciej
Struktura prawa rzeczowego (księga III)
Tytuł I. Przepisy ogólne
Dział I. Rzeczy
Dział II. Posiadanie
Dział III. Publiczne rejestry
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Księgi wieczyste i prawa jawne z księgi wieczystej
Rozdział III. Rejestr zastawów
Tytuł II. Własność
Dział I. Treść i wykonywanie własności
Dział II. Nabycie i utrata własności
Rozdział I. Przeniesienie własności
Rozdział II. Zasiedzenie
Rozdział III. Inne przypadki nabycia i utraty własności
Dział III. Współwłasność
Dział IV. Własność lokali
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Ustanowienie i ustanie własności lokalu
Rozdział III. Prawa i obowiązki właścicieli lokali
Rozdział IV. Zarząd nieruchomością wspólną
Dział V. Ochrona własności
Struktura prawa rzeczowego (księga III)
Tytuł III. Ograniczone prawa rzeczowe
Dział I. Przepisy ogólne
Dział II. Prawo zabudowy
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Powstanie i rozporządzenie prawem zabudowy
Rozdział III. Przedłużenie i wygaśnięcie prawa zabudowy
Dział III. Użytkowanie
Rozdział I. Użytkowanie rzeczy
Rozdział II. Użytkowanie praw
Rozdział III. Użytkowanie przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnego (KKPC nie zaakceptowała
propozycji zespołu wprowadzenia tych praw )
Dział IV. Służebności
Rozdział I. Służebności gruntowe
Rozdział II. Służebności osobiste
Rozdział III. Szczególne rodzaje służebności
Dział V. Ciężary realne
Dział VI. Prawa zastawnicze (KKPC zdecydowała o przeniesieniu przepisów do nowej
księgi o zabezpieczeniach wierzytelności)
Proponowana struktura księgi o
zabezpieczeniach wierzytelności
I. Przepisy wspólne
1.
Akcesoryjność
2.
Odpowiedzialność dłużnika i dającego zabezpieczenie
3.
Reguły ogólne dotyczące zabezpieczeń nieakcesoryjnych
4.
Zabezpieczenia terminowe i bezterminowe
5.
Nadzabezpieczenie
6.
Zmiana podmiotów
7.
Uprawnienie dającego zabezpieczenie do domagania się dania zabezpieczenia przez dłużnika w
wypadkach zagrożenia realizacją zabezpieczenia
8.
Zasada jawności zabezpieczeń ustanowionych na składnikach majątkowych
9.
Wielość ustanowionych zabezpieczeń
II. Zabezpieczenia osobiste
1.
Przepisy wspólne
2.
Poręczenie
3.
Gwarancja
III. Zabezpieczenia rzeczowe
1.
Przepisy wspólne
2.
Zastaw
3.
Hipoteka
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards