Zał. do SIWZ Wzór oferty Znak: IZ.271.10.2013 Pieczęć Wykonawcy

advertisement
Zał. do SIWZ
Wzór oferty
Znak: IZ.271.10.2013
Pieczęć Wykonawcy
Gmina Wiązownica
37-522 Wiązownica 208
OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania:
Budowa zadaszenia nad widownią na terenie GOWiR w Radawie
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi
w SIWZ za cenę:
Cena ofertowa ryczałtowa netto ………………………………………….
słownie:
…………………………………………………………………..........................................
Podatek VAT ..................................................................................
Cena ofertowa ryczałtowa brutto …………………………………………
słownie: ......................................................................................................................................
1. Oświadczamy, że:
1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r.
2) na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami
podanymi w SIWZ,
3) akceptujemy warunki płatności,
4) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do
nich żadnych zastrzeżeń,
5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia,
6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia
podany przez Zamawiającego,
7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert,
8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a ) …………………………………….
b) ………………………………………
c) ……………………………………..
2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oferta została złożona na ………………….. stronach.
4. Do oferty dołączono następujące dokumenty:












Nazwa i adres Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………..
NIP ……………………………….
REGON ………………………….
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
…………………………………………………………………………………………..
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
…………………………………………………………….
Nr telefonu ……………………………………………
Nr faksu ………………………………………………..
E-mail ……………………………………………………
………………………………….., dn. ………………..
________________________________
(podpis oraz pieczątki osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Zał. do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.
Znak: IZ.271.10.2013
Oświadczenie3
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa zadaszenia nad widownią na terenie
GOWiR w Radawie ” oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z
2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
...................................
(miejsce i data)
...........................................................
(podpis oraz pieczątki osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń woli w imieniu każdego
z Wykonawców osobno.
3
Zał. do SIWZ Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Znak: IZ.271.10.2013
Oświadczenie2
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa zadaszenia nad widownią na terenie
GOWiR w Radawie ” oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu na
podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1- 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
1. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniając ej wykonanie
zamówienia,
.........................................
(miejsce i data)
........................................................
(podpis oraz pieczątki osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik w ich imieniu.
2
Zał. do SIWZ Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Znak: IZ.271.10.2013
Pieczęć wykonawcy
Nazwa i adres wykonawcy
...................................................................................................................................
WYKAZ OSÓB
którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający spełnienie warunku udziału w
postępowaniu określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 1 lit. c SIWZ.
Lp.
Nazwisko Imię
Funkcja w
Zakres i
Opis
realizacji
zamówienia
okres
doświadczenia
posiadanych
kwalifikacji
zawodowych
Podstawa
dysponowania
tymi
osobami*
.........................................
(miejsce i data)
........................................................
(podpis oraz pieczątki osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
* należy podać pełną podstawę dysponowania wskazanymi osobami ( umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, inne
formy umowy nienazwanej, zobowiązanie do udostępnienia zasobów itp.)
Zał. do SIWZ
Wykaz wykonanych robót budowlanych
Znak: IZ.271.10.2013
Pieczęć wykonawcy
WYKAZ
wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych potwierdzających
spełnianie warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 1 lit. b SIWZ
Lp.
Opis przedmiotu
Całkowita
Terminy realizacji
Nazwa Odbiorcy
zamówienia
( z uwzględnieniem
wykazania realizacji
określonego zakresu)
wartość
brutto
Data
roboty
rozpoczęcia
budowlanej
w PLN
Data
zakończenia
Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty
budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (
referencje itp.)
.........................................
(miejsce i data)
........................................................
(podpis oraz pieczątki osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Zał. do SIWZ
Oświadczenie osób fizycznych
Znak: IZ.271.10.2013
OŚWIADCZENIE
osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Budowa zadaszenia nad widownią na terenie GOWiR w Radawie ”
(imię i nazwisko): .......................................................................................................................
zamieszkały: ...............................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy): ....................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że:

w stosunku do mojej firmy nie otwarto likwidacji jak również nie ogłoszono
upadłości*.

ogłoszono upadłość i zawarto układ, który zatwierdzono prawomocnym
postanowieniem sądu*
____________________________
* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.
__________________________________
(podpis oraz pieczątki osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Zał. do SIWZ
Oświadczenie
Znak: IZ.271.10.2013
OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Budowa zadaszenia nad widownią na terenie GOWiR w Radawie ”
(imię i nazwisko): .......................................................................................................................
zamieszkały: ...............................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy): ....................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że:
osoby wskazane w załączniku do oferty - wykaz osób którymi będzie dysponował
w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - posiadają
wymagane prawem uprawnienia w powyższym zakresie oraz posiadają aktualne ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej.
__________________________________
(podpis oraz pieczątki osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards