umowa darowizny pojazdu - Ubezpieczenie komunikacyjne

advertisement
UMOWA DAROWIZNY POJAZDU
zawarta w ....................................... w dniu .......................... pomiędzy ...............................................
zamieszkałym w …………….……...................... przy ul. …………..…………………………….,
seria i nr dowodu osobistego …………….…………. zwanym w treści umowy Darczyńcą,
a …………………….………….……… zamieszkałym w …………………………………… przy
ul. …………………………………..., seria i nr dowodu osobistego ………………..………
zwanym w treści umowy Obdarowanym.
§1
Przedmiotem darowizny jest samochód …………………………, marki ……………………….....,
model ………….…………….., rok produkcji ………………, numer silnika ………………………,
o pojemności ………..…….………., o numerze nadwozia ………………………….………………
i numerze rejestracyjnym ………………………………. .
§2
Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu darowizny, który opisany został w § 1
umowy.
§3
Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność, bezpłatnie, opisany w § 1 przedmiot
darowizny, Obdarowany zaś tę darowiznę przyjmuje.
§4
Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę ..............………….. zł.
(słownie …………………………………………………………………………...…………………).
§5
Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny wolny jest od obciążeń finansowych i praw osób
trzecich.
§6
Obdarowany zobowiązuje się przerejestrować przedmiot darowizny na swoje nazwisko w terminie
…………… dni od daty zawarcia umowy.
§7
Od daty zawarcia umowy wszelkie opłaty i ciężary związane z przedmiotem darowizny obciążać
będą Obdarowanego.
§8
Wydanie przedmiotu darowizny nastąpiło w dniu podpisania umowy.
§9
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 10
Koszty umowy poniesie …………………………………………………….
§ 11
Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwym sądom powszechnym.
Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej strony.
…………………………………….
Darczyńca
…………………………………….
Obdarowany
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards