Uploaded by User2020

Umowa darowizny samochodu - wzór

advertisement
UMOWA DAROWIZNY SAMOCHODU
zawarta dnia …....................w …......................................... pomiędzy:
(data)
(miejscowość)
Panem/ią….....................................................................................................................................,
(imię i nazwisko darczyńcy)
zamieszkałym w
….....................................................................................................................................................
(adres darczyńcy)
legitymującym/cą się dowodem osobistym nr ...........................................
(seria i numer dowodu osobistego)
zwanym dalej: “Darczyńcą”
a
Panem/ią
…....................................................................................................................................................,
(imię i nazwisko obdarowanego)
zamieszkałym w
….....................................................................................................................................................
(adres obdarowanego)
legitymującym/cą się dowodem osobistym nr ...........................................
(seria i numer dowodu osobistego)
zwanym dalej: “Obdarowanym”.
§1
1. Przedmiotem darowizny jest samochód osobowy:
marka........................................................model ..........................................................................
rok produkcji..............................................nr silnika ….……………………………………………..
pojemność ………………………………….nr nadwozia ………………………..…………………...
nr rejestracyjny …………………………… przebieg …….…………………………………………..
2. Darczyńca oświadcza, iż jest wyłącznym właścicielem samochodu opisanego w § 1 pkt.1.,
będącego przedmiotem darowizny oraz, że przedmiot darowizny wolny jest od wad prawnych.
§2
Strony określają wartość przedmiotu darowizny na kwotę...........................................................zł
(słownie:........................................................................................................................................).
§3
Darczyńca oświadcza, iż przekazuje Obdarowanemu na własność określony w § 1 Przedmiot
darowizny, a Obdarowany oświadcza, iż darowiznę tę przyjmuje.
§4
Wydanie przedmiotu darowizny następuje w momencie podpisania niniejszej umowy/już
nastąpiło/nastąpi w dniu ..............................................
§5
Darczyńca oświadcza, iż jest ………………………………………………………. Obdarowanego.
(stopień pokrewieństwa)
§6
Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy
obciążą .......................................................... .
(oznaczenie strony która poniesie koszty)
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowa została sporządzona w .................... jednobrzmiących egzemplarzach, po…..............
(ilość)
(ilość)
dla każdej ze stron.
...….............................
Darczyńca
...….............................
Obdarowany
Download