Wskazówki PARP dotyczące wniosku Beneficjenta o

advertisement
Wskazówki PARP dotyczące wniosku Beneficjenta o płatność dla Działania 4.2
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
1. Kiedy należy złożyć wniosek o płatność?
Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność w terminach określonych w § 6
umowy o dofinansowanie zawartej z PARP, tj.:
 wniosek o płatność pośrednią należy złożyć do PARP w terminie 30 dni od daty
zakończenia zadania, określonego w harmonogramie zadań, który stanowi załącznik do
wniosku o dofinansowanie (zgodnie z zapisami § 6 ust. 7 umowy);
 wniosek o płatność końcową należy złożyć do PARP najpóźniej w dniu zakończenia
okresu kwalifikowalności wydatków, który został wskazany w umowie o
dofinansowanie w § 5 ust. 3 (zgodnie z zapisami § 6 ust. 8 umowy).
W przypadku, gdy okaże się, że Beneficjent nie zdąży złożyć wniosku o płatność w określonym
umową terminie, należy pisemnie zawiadomić PARP o tym fakcie (zgodnie z uregulowaniami w
§ 8 umowy). I tak:
Dla opóźnień w złożeniu wniosku o płatność pośrednią Beneficjent jest zobowiązany wystąpić z
pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji zadania nie później niż 30 dni przed dniem
upływu okresu realizacji zadania. Wraz z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji zadania
Beneficjent jest zobowiązany złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu
realizacji zadania, aktualny harmonogram zadań oraz aktualny harmonogram
płatności/wydatków.
W sytuacji, gdy Beneficjent nie może złożyć wniosku o płatność końcową w wyznaczonym
terminie, nie później niż 30 dni przed dniem upływu okresu kwalifikowalności wydatków
Projektu zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji
Projektu. Wraz z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu Beneficjent jest
zobowiązany złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji Projektu,
aktualny harmonogram zadań oraz aktualny harmonogram płatności/wydatków.
2. W jaki sposób należy złożyć wniosek o płatność?
Wniosek o płatność należy wypełnić za pomocą Generatora Wniosków Płatniczych dla
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Generator Wniosków Płatniczych dostępny
jest na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, która jest również podłączona
do strony internetowej PARP dla Działania 4.2 POIG.
Beneficjent wypełnia wniosek o płatność z wykorzystaniem przygotowanej przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i obowiązującej Instrukcji wypełniania wniosku beneficjenta o płatność
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dostęp do ww. instrukcji
możliwy jest przez Generator Wniosków Płatniczych, w menu „Pomoc”.
Z uwagi na fakt, iż wzór wniosku o płatność oraz instrukcja wypełniania wniosku są
dokumentami uniwersalnymi dla całego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
zalecamy zapoznanie się z niniejszymi wskazówkami precyzującymi sposób wypełnienia
wniosku o płatność ze względu na specyfikę Działania 4.2 POIG.
Po wypełnieniu wniosku za pomocą Generatora Wniosków Płatniczych należy go wydrukować,
podpisać przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy oraz złożyć w jednym
egzemplarzu do PARP. Pierwszą stronę wniosku o płatność należy opatrzyć pieczątką firmową.
Jednocześnie wypełniony wniosek należy zapisać w formacie .xml i przekazać na adres
mailowy: [email protected]
Strona 1 z 6
3. Od czego zacząć wypełnianie wniosku o płatność dla Działania 4.2 POIG?
Z uwagi na występujące w Działaniu 4.2 POIG różne poziomy intensywności wsparcia (procentu
dofinansowania) dla wydatków inwestycyjnych, wydatków na szkolenia oraz wydatków na
doradztwo zalecamy rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem wniosku o płatność od
wypełnienia pomocniczego zestawienia finansowego. Pomocnicze zestawienie finansowe
zostało przygotowane w arkuszu kalkulacyjnym i zamieszczone na stronie internetowej PARP
dla Działania 4.2 POIG. W zestawienie należy wpisać wszystkie wydatki rozliczane danym
wnioskiem o płatność, przyporządkowując je do odpowiednich kategorii (analogicznie jak w
harmonogramie zadań). Zestawienie zawiera ustawione formuły obliczeniowe, ułatwiające
Beneficjentowi sprawne wypełnienie tabeli i wyliczenie prawidłowych wartości faktycznie
poniesionych wydatków kwalifikowanych oraz należnej kwoty dofinansowania. Po uzupełnieniu
wszystkich informacji do pól niepodświetlonych zostanie wyliczona wartość wydatków
kwalifikowanych oraz kwoty dofinansowania do wypłaty (tabela podświetlona kolorem
zielonym), która powinna zostać przeniesiona do wniosku o płatność wypełnianego za pomocą
Generatora Wniosków Płatniczych.
Zwracamy uwagę, że w arkuszu kalkulacyjnym ustawiono formuły obliczeniowe, które
standardowo powinny odpowiadać rozliczaniu wniosku Beneficjenta. Po usunięciu formuł
obliczenia nie zostaną dokonane w sposób automatyczny. Ustawione formuły nie uwzględniają
również dopuszczalnych przesunięć w wydatkach kwalifikowanych pomiędzy kategoriami
wydatków, które zgodnie z zapisami § 8 ust. 11 umowy o dofinansowanie są możliwe do 10 %
wartości kwoty danej kategorii, z której następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu
kategorii wydatków, do której następuje przesunięcie. W takim przypadku należy skorygować
uznaną wartość wydatków kwalifikowanych zgodnie z zapisami umowy, z wykasowaniem
formuły obliczeniowej.
Ponadto do zestawienia pomocniczego można dostawiać bądź usuwać wiersze oznaczone
literami a,b,c,... w celu dostosowania tabeli do rozliczanego zadania. Wówczas w odpowiednie
komórki należy skopiować formuły oraz zaktualizować pozostałe formuły w arkuszu z
uwzględnieniem nowo wstawionych wierszy.
W sytuacji, gdy Beneficjent poniósł wydatki na podstawie dokumentów księgowych wyrażonych
w walutach obcych, zalecamy skorzystać z formuł obliczeniowych zawartych w arkuszu 2
„faktury_waluty_obce” pomocniczego zestawienia finansowego. Arkusz „faktury_waluty_obce”
pozwoli na prawidłowe wyliczenie kwoty wydatków kwalifikowanych w zł, którą następnie
będzie można przenieść do arkusza 1 „Działanie_4.2” wyliczającego wartość wydatków
kwalifikowanych oraz kwoty dofinansowania w ramach rozliczanego zadania.
Jednocześnie, zwracamy szczególną uwagę na rozbieżności w zakresie przeliczania wartości
wydatków kwalifikowanych poniesionych w walucie obcej na walutę polską pomiędzy zapisami
Instrukcji wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka a przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7
kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
(Dz.U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414). Z uwagi na obowiązujące PARP i Beneficjenta przepisy
prawa krajowego niezbędne jest stosowanie do przeliczeń wydatków poniesionych w walutach
obcych zapisów § 1 ust. 7 ww. rozporządzenia, tj.:
„Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, poniesione w walucie obcej, przelicza się na
walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej
dokonania. W przypadku, gdy kurs z dnia dokonania płatności jest wyższy od kursu z dnia
zaksięgowania dokumentu księgowego, kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia
wsparciem jest pomniejszana o ujemne różnice kursowe.”
Strona 2 z 6
Ww. zapis został zastosowany w formułach obliczeniowych zawartych w arkuszu 2
„faktury_waluty_obce” pomocniczego zestawienia finansowego.
Wypełnione pomocnicze zestawienie finansowe prosimy wydrukować i załączyć do
dokumentów składanych wraz z wnioskiem o płatność. Jednocześnie wersję elektroniczną
zestawienia należy przekazać na adres mailowy: [email protected] wraz z wnioskiem o
płatność w wersji elektronicznej.
4. Jak wypełnić wniosek o płatność dla Działania 4.2 POIG?
Obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o płatność jest uniwersalna dla całego POIG
Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Z uwagi na specyfikę Działania 4.2 POIG poniżej zamieszczamy krótkie wyjaśnienia, co należy
wpisać w poszczególnych polach wniosku dla rozliczania projektu w ramach Działania 4.2
POIG.
Pozycja we
wniosku o
płatność
1
2
3
4
4a
5
6
7
8
9
10
Dodatkowe wskazówki PARP dotyczące wypełnienia danej pozycji
Data rozpoczęcia realizacji zadania oraz data dokonania ostatniej płatności
w ramach rozliczanego zadania (nie późniejsza niż data kończąca okres
kwalifikowalności wydatków określony w § 5 ust. 3 umowy)
Nazwa Beneficjenta musi być zgodna z nazwą podaną w komparycji
umowy o dofinansowanie zawartej z PARP.
Jako osoby wyznaczone do kontaktu należy podać takie osoby, które w
przypadku wątpliwości lub braków we wniosku o płatność będą mogły
udzielić pracownikowi PARP stosownych wyjaśnień.
Numer rachunku bankowego musi być zgodny z numerem wskazanym w
§ 4 ust. 6 umowy, lub w przypadku zmiany rachunku z pisemną informacją
przekazaną przez Beneficjenta do PARP o zmianie rachunku bankowego.
Informację o zmianie rachunku bankowego, na który będą dokonywane
płatności, Beneficjent powinien przekazać w terminie 7 dni od dokonania
zmiany i nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność.
Proszę wpisać „4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”
Proszę wpisać „4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz
wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”
Proszę wpisać „nie dotyczy”
Proszę wpisać tytuł projektu podany w § 2 ust. 1 umowy o dofinansowanie
Proszę wpisać numer wniosku o dofinansowanie podany w § 2 ust. 1
umowy o dofinansowanie
Proszę wpisać numer umowy o dofinansowanie podany w komparycji
umowy
Proszę wskazać rodzaj płatności:
Płatność pośrednia – po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań
Płatność końcowa – po zakończeniu realizacji projektu/ostatniego zadania
Proszę wpisać kwotę wydatków kwalifikowanych, która została wyliczona
za pomocą pomocniczego zestawienia finansowego przygotowanego przez
PARP
Proszę wpisać kwotę dofinansowania, która została wyliczona za pomocą
pomocniczego zestawienia finansowego przygotowanego przez PARP
Strona 3 z 6
Proszę wypełnić tabelę 11 przenosząc odpowiednie dane dotyczące
dokumentów księgowych z pomocniczego zestawienia finansowego.
11
W kolumnie [9] należy podać wartości podatku VAT poniesionego w
odniesieniu do wydatków kwalifikowanych, wyłącznie w przypadku, gdy
VAT jest kosztem kwalifikowanym dla Beneficjenta.
12
Suma kwot wydatków kwalifikowanych w kolumnie [8] powinna być
tożsama z kwotą wykazaną w pozycji 9 wniosku o płatność.
Nie dotyczy Działania 4.2 POIG
W kolumnie [1] proszę wymienić wszystkie zadania, które zostały
wykazane w harmonogramie zadań stanowiącym załącznik do umowy.
W kolumnie [2] należy dokonać krótkiego opisu stanu realizacji prac
poszczególnych zadań.
W kolumnie [3] i [4] należy wpisać wartości wydatków zgodnie z
harmonogramem zadań stanowiącym załącznik do umowy.
W kolumnie [5] i [6] należy podać wartości wydatków faktycznie
poniesionych w ramach poszczególnych zadań.
13
Z uwagi na rozwiązanie przyjęte w Działaniu 4.2 POIG polegające na
rozliczaniu projektu po każdym z zadań wydatki kwalifikowane wykazane
w kolumnie [6] dla zadania rozliczanego obecnie składanym wnioskiem o
płatność powinny być tożsame z sumą wydatków kwalifikowanych
wykazanych w tabeli 11 oraz pozycji 9 wniosku o płatność. Natomiast
wydatki kwalifikowane wykazane w kolumnie [6] dla zadań rozliczonych w
ramach poprzednio złożonych wniosków o płatność powinny być tożsame z
wydatkami kwalifikowanymi zaakceptowanymi przez PARP (zgodnie z
pismami otrzymanymi od PARP informującymi o wysokości przekazanego
dofinansowania na rachunek Beneficjenta).
Wydatki ogółem wykazane w kolumnie [5] powinny obejmować wszystkie
wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane poniesione dla realizacji
przedstawionych zadań (zgodnie z podanymi pozycjami wydatków
wykazanymi w harmonogramie zadań).
W wierszu „razem” automatycznie zliczane są wartości wykazane dla
poszczególnych zadań.
W przypadku, gdy w ramach projektu Beneficjent ponosi wydatki
wykazane w harmonogramie zadań w ramach kategorii „nabycie prawa
własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu”, należy dodatkowo
uzupełnić dane w wierszu „w tym wydatki poniesione na zakup gruntów”.
14
15
W przypadku, gdy w ramach projektu Beneficjent ponosi wydatki
wykazane w harmonogramie zadań w ramach kategorii „usługi
szkoleniowe”, należy dodatkowo uzupełnić dane w wierszu „w tym crossfinancing”.
Proszę krótko odnieść się do planowanych do realizacji wydatków oraz
czynności w kolejnym zadaniu.
Dla wniosku o płatność pośrednią należy wypełnić tabelę dotyczącą
Strona 4 z 6
wskaźników produktu, odnosząc się do wszystkich wskaźników produktu
zawartych w umowie o dofinansowanie.
Dla wniosku o płatność końcową należy wypełnić tabelę dotyczącą
wskaźników produktu oraz tabelę dotyczącą wskaźników rezultatu,
odnosząc się do wszystkich wskaźników produktu i rezultatu zawartych w
umowie o dofinansowanie.
Informacje podane w kolumnach od [1] do [4] powinny być zgodne z pkt 26
wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik do umowy.
16
17
18
19
20
21
W przypadku wniosku o płatność końcową Beneficjent powinien wykazać
100 % realizacji wszystkich wskaźników produktów, a także 100 %
realizacji wskaźników rezultatu zadeklarowanych do osiągnięcia do roku
zakończenia realizacji projektu.
Wypełnić, jeśli dotyczy.
Proszę wypełnić analogicznie jak załącznik nr 3 do umowy o
dofinansowanie – harmonogram wydatków / płatności, z tym że należy
wykazać wyłącznie wydatki kwalifikowane ogółem na 4 kolejne kwartały
(tj. bez podziału planowanych wydatków na kategorie inwestycyjne,
szkoleniowe i doradcze).
Podane w tym punkcie kwoty powinny być zgodne z załącznikiem nr 3 do
umowy o dofinansowanie lub zaktualizowanym harmonogramem
wydatków / płatności przekazanym przez Beneficjenta do PARP.
W sytuacji, gdy Beneficjent przewiduje zmiany w harmonogramie
wydatków / płatności w stosunku do kwot i terminów wskazanych w
załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie, powinien pisemnie
zawiadomić PARP o planowanych zmianach oraz załączyć zaktualizowany
harmonogram wydatków / płatności. Jeżeli zmiany te wynikają z przesunięć
w realizacji zadań lub całego Projektu, proszę zapoznać się z informacjami
przedstawionymi w pkt 1 str. 1 niniejszych wskazówek.
Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 pkt 2 umowy o dofinansowanie Beneficjent
musi realizować projekt zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych. Jeżeli
w trakcie kontroli lub audytu wykazane zostały nieprawidłowości
podlegające działaniom naprawczym, proszę je opisać w tym punkcie.
Proszę odnieść się do obowiązków Beneficjenta dotyczących promocji
projektu, przedstawionych w § 10 umowy o dofinansowanie.
Proszę podać miejsce faktycznego przechowywania dokumentacji
związanej z projektem oraz zaznaczyć właściwą opcję dotyczącą
możliwości odzyskania lub odliczenia kosztu podatku VAT.
Obowiązkowymi załącznikami do każdego wniosku o płatność są:
 kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej
wartości księgowej), poświadczone przez upoważnioną osobę za
zgodność z oryginałem na każdej stronie, potwierdzające poniesione
wydatki, wraz z kopiami dokumentów potwierdzających dokonanie
zapłaty,
 kopie protokołów odbioru dokumentującymi wykonanie robót, dostaw,
usług lub kopiami innych dokumentów potwierdzające zgodność
realizacji projektu z warunkami umowy, poświadczone przez
upoważnioną osobę za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
Ponadto, w sytuacjach określonych w § 6 ust. 1 pkt 3-7 umowy o
Strona 5 z 6
dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do dołączenia do wniosku o
płatność dodatkowych dokumentów.
Proszę zwrócić uwagę na wymogi przedstawione w Instrukcji wypełniania
wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka dotyczące opisywania oryginałów dokumentów
księgowych poświadczających wydatki ponoszone w ramach projektu.
Kopie dokumentów księgowych dołączonych do wniosku o płatność
powinny odzwierciedlać stosowny opis dokonany na oryginałach tych
dokumentów. W przypadku dokumentów księgowych wyrażonych w
walutach obcych należy dodatkowo podać kurs waluty z dnia dokonania
płatności oraz kurs waluty z dnia zaksięgowania dokumentu księgowego.
W przypadku, gdy opis sporządzony na oryginałach dokumentów
źródłowych wymagać będzie korekt, należy wszelkich wymaganych
poprawek dokonywać wyłącznie na oryginałach dokumentów. Poprawki
należy wprowadzać poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty, wpisanie
treści poprawnej wraz z datą dokonania poprawki oraz podpisem osoby do
tego upoważnionej. Korekty powinny czytelnie podawać poprawne
informacje.
W sytuacji, gdy wymagany opis jest zbyt obszerny, należy całość lub część
opisu zamieścić w załączniku trwale spiętym z oryginałem dokumentu
księgowego. Niedopuszczalne jest dokonywanie niezbędnych zmian w
opisach poprzez zamazywanie danych, stosowanie korektora, itp. Ponadto,
nie należy korygować opisu poprzez skreślanie pojedynczych liczb lub liter
tj. należy dokonać korekty kwoty, wyrażenia jako całości.
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu wypełniania wniosku o płatność
prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]
Strona 6 z 6
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards