Nowelizacja prawa zamówień publicznych – aktualizacja informacji

advertisement
Załącznik nr 1
Ramowy program szkolenia
NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – AKTUALIZACJA
INFORMACJI DLA J.O. LP
PODWYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE KODEKSU CYWILNEGO
1. Zasady wykonywania robót budowlanych
2. Zasady zatrudnianie podwykonawców i dalszych podwykonawców
3. Gwarancja zapłaty za wykonane roboty budowlane.
UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OGRANICZENIA
PODWYKONAWSTWA W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY – PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1. Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia
2. Kluczowa część zamówienia oraz prace związane z rozmieszczeniem i instalacją
3. Obowiązek osobistego wykonania części zamówienia w sytuacji polegania przez
Wykonawcę na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2 b ustawy Pzp
4. Dodatkowe informacje zamieszczane w SIWZ
POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW A PODWYKONAWSTWO
1. Cel żądania wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy oraz nazw (firm) podwykonawców, na których
zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy
Pzp
2. Konsekwencje zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp w odniesieniu do podmiotów trzecich, na zasoby których
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp:
 Zasady konstruowania warunków związanych i proporcjonalnych do
przedmiotu zamówienia
 Czytelność i jednoznaczność warunków – jak sprawdzić „rzetelność”
wykonawcy.
 Wymagania dotyczące zakresu i sposobu udostępniania zasobów podmiotów
trzecich
 Warunki udziału w postępowaniu uwzględniające cel zawiązania „konsorcjum”
 Możliwość wykazywania spełniania warunku dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b:
4. Dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów:
 Co to jest „inny dokument” dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej
 Dowody faktycznego dysponowania przez Wykonawcę zasobami podmiotów
trzecich dotyczące w szczególności:
o Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
o Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia
o Charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem
o Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia
OCHRONA PODWYKONAWCY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI:
1. Nowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące
2. Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu
3. Informacji o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają
obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu
 Procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w
sprawie zamówienia na roboty budowlane
4. Zasady dokonywania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku umów na
roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy
 Procedura zgłaszania do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo oraz
kopii umowy o podwykonawstwo
 Terminy i forma dokumentów
 Zgłaszanie zastrzeżeń – co może Zamawiający?
 Sankcje z tytułu braku uwzględnienia zastrzeżeń do umowy o
podwykonawstwo
 Zasady postępowania w sytuacji uchylenia się Wykonawcy od obowiązku
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
 Podmioty uprawione do wystąpienia o bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia
 Terminy i forma dokumentów
 Zgłaszanie uwag oraz wykazywanie zasadności zapłaty wynagrodzenia
5. Warianty decyzyjne Zamawiającego związane z żądaniem bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia
6. Konsekwencje dla Wykonawcy dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy
 Czy bezpośrednia zapłata wynagrodzenia zmniejsza wynagrodzenie należne
Wykonawcy?
 Kara umowna
 Prawo odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego
 Depozyt sądowy – procedura składania spornej kwoty wynagrodzenia do
depozytu
7. Jak konstruować umowę w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji – nowe
wymagane elementy umowy dotyczące:
 Obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także
projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, i jej zmian
 Wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian
 Obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian
 Zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem
przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
 Terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
 Zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
 Wysokości kar umownych, z tytułu:
o
o
o
o
Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany
Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności
ZMIANY W ZAKRESIE PODNIESIENIA PROGU BAGATELNOŚCI DO 30 000 euro.
1. Wady i zalety podniesienia progu wartości zamówień wyłączonych z ustawy Pzp
2. Progi bagatelności w wybranych krajach Unii Europejskiej
3. Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp:
 Zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o
finansach publicznych
 Akty WEWNĘTRZNE KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO
 Kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające
 Zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej
4. Zamówienia do 30 000 euro, a dyscyplina finansów publicznych
 Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych – kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych w zakresie zamówień wyłączonych z ustawy Pzp?
 Delikty w zamówieniach publicznych o wartości nieprzekraczającej
równowartości 14 000 euro
o Udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania przepisów
ustawy Pzp
o Wadliwe zaciągnięcie zobowiązania wobec Wykonawcy
o Niewykonywanie zobowiązań na rzecz Wykonawcy
o Wadliwe dokonanie zapłaty za wykonanie zamówienia na rzecz
Wykonawcy
o Nieprawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
o Nieustalenie należności od Wykonawcy
o Niepobranie należności od Wykonawcy
o Bezprawne umorzenie należności od Wykonawcy
o Odpowiedzialność kierownika zamawiającego z tytułu
zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli
zarządczej
 Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
5. Dyskusja
Download