Wykaz kont wraz z zasadami funkcjonowania dla budżetu Gminy

advertisement
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 2717/14
Burmistrza Andrychowa
z dnia 11.04.2014 r.
Wykaz kont wraz z zasadami funkcjonowania dla budżetu
Gminy Andrychów
1.Wykaz kont syntetycznych
W Organie
prowadzone są księgi rachunkowe dotyczące wykonania budżetu, należności
finansowych, zobowiązań finansowych, dochodów i wydatków funduszy pomocowych oraz stanu
funduszy pomocowych, przychodów z tytułu prywatyzacji oraz operacji niekasowych według
poniższego planu kont:
KONTA BILANSOWE
Nr
konta
Nazwa konta
Zasady ewidencji analitycznej
Uwagi
133
Rachunek budżetu
Ewidencja wg rachunków bankowych( wyciągi)
Technika
komputerowa
134
Kredyty bankowe
Ewidencja wg umów kredytowych
Technika
komputerowa
135
Rachunek środków na Ewidencja wg jednostek
niewygasające
wydatki
140
Środki pieniężne w
drodze
222
Rozliczenie dochodów Prowadzone dla rozliczeń dokonywanych
budżetowych
z poszczególnymi jednostkami budżetowymi Gminy
223
dla
rozliczeń
dokonywanych
Rozliczenie wydatków Prowadzone
Technika
z
poszczególnymi
jednostkami
budżetowymi
Gminy komputerowa
budżetowych
224
Rozrachunki budżetu
Ewidencja wg poszczególnych
wg poszczególnych budżetów.
225
Rozliczenie
niewygasających
wydatków
Ewidencja wg jednostek
Technika
komputerowa
Ewidencja środków pieniężnych w drodze wg
Technika
poszczególnych tytułów
komputerowa
tytułów
oraz
Technika
komputerowa
Technika
komputerowa
Technika
komputerowa
240
Pozostałe rozrachunki Ewidencja
innych rozrachunków związanych
Technika
z realizacją budżetu prowadzona wg poszczególnych komputerowa
tytułów lub kontrahentów
250
Należności finansowe Ewidencja wg umów pożyczkowych
Technika
komputerowa
260
Zobowiązania
finansowe
Ewidencja wg umów pożyczkowych
Technika
komputerowa
290
Odpisy aktualizujące
należności
Ewidencja wg odpisów aktualizujących
Technika
komputerowa
901
Dochody budżetu
Ewidencja wg podziałek planu finansowego
Technika
komputerowa
902
Wydatki budżetu
Ewidencja wg podziałek planu finansowego
Technika
komputerowa
903
Niewykonane wydatki Ewidencja wg podziałek planu finansowego
Technika
komputerowa
904
Niewygasające
wydatki
Ewidencja wg podziałek planu finansowego
909
Rozliczenia
międzyokresowe
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych
wg poszczególnych tytułów
Technika
komputerowa
Technika
komputerowa
960
Skumulowane wyniki Ewidencja skumulowanych niedoborów
nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych
budżetu
961
Wynik wykonania
budżetu
962
Wynik na pozostałych Konto służy do ewidencji pozostałych operacji Technika
niekasowych mających wpływ na wynik komputerowa
operacjach
wykonania budżetu
Ewidencja wg źródeł zwiększeń i
zmniejszeń wyniku wykonania budżetu
lub
Technika
komputerowa
rodzajów
Technika
komputerowa
KONTA POZABILANSOWE
Nr konta
Nazwa konta
Zasady ewidencji analitycznej
Uwagi
991
Planowane
Ewidencja planu dochodów budżetowych
dochody budżetu oraz jego zmian
Zgodnie z Uchwałami
Rady Miejskiej
i Zarządzeniami
Burmistrza
992
Planowane
Ewidencja planu wydatków budżetowych
wydatki budżetu oraz jego zmian
Zgodnie z Uchwałami
Rady Miejskiej
i Zarządzeniami
Burmistrza
2.Zasady funkcjonowania kont
Konto 133 – Rachunek budżetu – służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych
na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy na koncie 133 są dokonywane wyłączenie na
podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów
między jednostką a bankiem. W razie stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym sumy
księguje się zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto
240 jako „sumy do wyjaśnienia”. Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu
bankowego zawierającego sprostowanie błędu.
Typowe zapisy strony Wn konta 133
Lp
Treść operacji
Konto
przeciwstawne
1.
Wpływ środków pieniężnych na rachunek budżetu.
901
2.
Wpływ części oświatowej subwencji, otrzymanej w grudniu, a dot. roku następnego.
909
3.
Przelewy dochodów zrealizowane przez jednostki.
222
3.
Wpływ dochodów od US, dochodów związanych z realizacja zadań administracji rządowej.
224
4.
Wpływ z tyt. subwencji, udziałów przekazanych w następnym miesiącu po upływie okresu
sprawozdawczego.
224
5.
Wpływ kredytów przelanych przez bank na rachunek budżetu.
134
6
Wpływ pożyczek przelanych przez bank na rachunek budżetu.
260
7.
Wpływ środków z lokat założonych w bankach innych niż bank prowadzący rachunki
Gminy.
140
Typowe zapisy strony Ma konta 133
Lp. Treść operacji
Konto
przeciwstawne
1.
Wydatki z rachunku budżetu.
902
2
Przelew środków dla jednostek budżetowych.
223
3.
Przekazanie dochodów z zakresu administracji rządowej.
224
4.
Zwroty nadpłat udziałów i podatków na rachunek US.
224
5.
Zwrot niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym.
901
6.
Zwrot niewykorzystanych dotacji zwrócone w terminie do 31 stycznia roku
następnego.
224
6.
Spłata kredytu udzielonego przez bank.
134
7.
Spłata pożyczki.
260
8.. Przekazanie środków na lokaty w bankach innych niż bank prowadzący bankową
obsługę Gminy, oraz na rachunek środków niewygasajacych
140
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej
Ewidencja szczegółowa do konta 133 jest prowadzona wg poniższych rachunków
budżetowych;
- rachunku podstawowego
- rachunku lokat terminowych
- rachunków środków pomocowych ( jeżeli zgodnie z umową jest wymóg wydzielenia tych środków)
Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan środków pieniężnych
na rachunku budżetu, a saldo Ma kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego
przez bank na rachunku budżetu.
Konto 135– Rachunek środków na niewygasające wydatki – służy do ewidencji operacji
pieniężnych na rachunku bankowym środków na niewygasające wydatki. Zapisy na koncie
135 są dokonywane wyłączenie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym
musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem.
Typowe zapisy strony Wn konta 135
Lp
Treść operacji
Konto
przeciwstawne
1.
Wpływ środków pieniężnych ujętych w planach wydatków niewygasających
140
2.
Zwroty niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z rachunków bieżących
jednostek
225
3.
Odsetki od rachunku
901
3.
Obciążenia z tyt. pomyłek i błędów bankowych
240
Typowe zapisy strony Ma konta 135
Lp. Treść operacji
Konto
przeciwstawne
1.
Przelewy środków na wydatki niewygasające
225
2
Zwroty niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające
140
3.
Uznanie z tytułu pomyłek i błędów bankowych
240
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej
Ewidencja szczegółowa do konta 135 jest prowadzona wg jednostek, którym przekazano
środki na wydatki niewygasające.
Konto 134 – Kredyty bankowe – służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na
finansowanie budżetu.
Typowe zapisy strony Wn konta 134
Lp. Treść operacji
Konto
przeciwstawne
1.
Spłata kredytu
133
2.
Umorzenie kredytu
962
3.
Wyksięgowanie odsetek , które uprzednio zostały dopisane do kredytu
909
Typowe zapisy strony Ma konta 134
Lp. Treść operacji
Konto
przeciwstawne
1.
Kredyt bankowy na finansowanie budżetu
133
2.
Odsetki od kredytu bankowego
909
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej
Ewidencja szczegółowa do konta 134 jest prowadzona wg poszczególnych umów
kredytowych.
Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające zadłużenie z tytułu kredytów
zaciągniętych na finansowanie budżetu.
Konto 140 – Środki pieniężne w drodze – służy do ewidencji środków pieniężnych
w drodze, w tym:
1) środków otrzymanych z innych budżetów, w przypadku gdy środki te zostały przekazane
w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą
następnego okresu sprawozdawczego;
2) kwot wpłacanych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do banku
z tytułu dochodów budżetowych w przypadku potwierdzenia wpłaty przez bank
w następnym okresie sprawozdawczym;
3) przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie
sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu
w następnym okresie sprawozdawczym.
Środki pieniężne w drodze ewidencjonowane są tylko na przełomie roku.
Typowe zapisy strony Wn konta 140
Lp.
Treść operacji
1.
Przelew środków między rachunkami.
2.
Środki otrzymane z innych budżetów, w przypadku gdy środki te zostały
przekazane w poprzednim roku budżetowym i są objęte wyciągiem bankowym z
datą następnego roku budżetowego.
Konto
przeciwstawne
133
224,901
Typowe zapisy strony Ma konta 140
Lp.
1.
Treść operacji
Przekazanie środków na rachunek bieżący budżetu.
Konto
przeciwstawne
133
Konto 140 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych w drodze.
Konto 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych – służy do ewidencji rozliczeń
z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów
budżetowych.
Typowe zapisy strony Wn konta 222
Lp.
1.
Treść operacji
Dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe-przeniesienie na
podstawie sprawozdania Rb-27S
Konto
przeciwstawne
901
Typowe zapisy strony Ma konta 222
Lp.
1.
Treść operacji
Przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu dokonane przez jednostki
budżetowe
Konto
przeciwstawne
133
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej
Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się wg poszczególnych jednostek
budżetowych i projektów realizowanych ze środków pomocowych z tytułu zrealizowanych
przez nie dochodów budżetowych.
Konto 222 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan zrealizowanych dochodów
budżetowych objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek
budżetu.
Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych, przekazanych przez jednostki
budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe na rachunek budżetu, lecz nieobjętych
okresami sprawozdawczymi.
Konto 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych – służy do ewidencji rozliczeń
z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych.
Typowe zapisy strony Wn konta 223
Lp.
1.
Treść operacji
Środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków jednostek
budżetowych, w tym również na realizację projektów finansowanych lub
współfinansowanych ze środków europejskich lub innych środków zagranicznych
niepodlegających zwrotowi
Konto
przeciwstawne
133
Typowe zapisy strony Ma konta 223
Lp. Treść operacji
Konto
przeciwstawne
1.
Wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z
okresowych sprawozdań tych jednostek Rb-28s
902
2.
Zwrot nie wykorzystanych środków przez jednostki budżetowe
133
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej
Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się wg poszczególnych jednostek
budżetowych i projektów realizowanych ze środków pomocowych ,którym przelano na ich
rachunki środki budżetowe przeznaczone na pokrycie realizowanych przez nie wydatków
budżetowych.
Konto 223 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan przelanych środków na rachunki
bieżące jednostek budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków
budżetowych.
Konto 224 – Rozrachunki budżetu – służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami,
a w szczególności:
 rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz
budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów;
 rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji;
 rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.
Typowe zapisy strony Wn konta 224
Treść operacji
Lp.
Konto
przeciwstawne
1.
Przelew niewykorzystanej dotacji w terminie do 31 stycznia roku następnego
133
2.
Przypis należnych JST podatków ,udziałów na podstawie złożonych przez US
sprawozdań Rb-27 z wykonania planu dochodów
901
3.
Naliczenie w grudniu należnej za styczeń następnego roku, a niedotrzymanej w
grudniu dotacji celowej, subwencji oświatowej
909
4.
Naliczenie odsetek z tyt. nieterminowych wpłat dochodów budżetowych z tyt.
dotacji, subwencji ,udziału w podatkach
909
5. Przekazanie dochodów z zakresu administracji rządowej
Typowe zapisy strony Ma konta 224
Treść operacji
Lp.
133
Konto
przeciwstawne
1.
Przelewy dochodów dokonane przez urzędy skarbowe
133
2
Wpływ na rachunek budżetu dochodów należnych budżetowi państwa z tyt.
realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych
133
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej
Ewidencja szczegółowa do konta 224 jest prowadzona wg stanu należności i zobowiązań
dla poszczególnych tytułów oraz budżetów w szczególności wg:

-rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez US na rzecz budżetu gminy

-rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów

-rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji

-rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.
Rozrachunki z tytułu podatku VAT Gminy Andrychów, jako płatnika podatku VAT –224/133
Przykład księgowań rozrachunków i rozliczeń podatku
 Otrzymanie zapłaty za świadczoną przez Gminę usługę
- wartość brutto 133/901
 Zapłata za fakturę związaną ze sprzedażą opodatkowaną
- wartość brutto 902/133
 Przeniesienie na koniec miesiąca podatek należny z rejestru VAT 901/224
 Przeniesienie na koniec miesiąca podatek naliczony z rejestru VAT 224/902
 Rozliczenie na podstawie deklaracji –przelew do US
224/133
Konto 224 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo
Ma konta 224 – stan zobowiązań budżetu z tytułu pozostałych rozrachunków.
Konto 225– Rozliczenia niewygasających wydatków – służy do ewidencji rozliczeń z
jednostkami z tytułu realizowania niewygasających wydatków.
Typowe zapisy strony Wn konta 225
Lp
1.
Treść operacji
Środki przelane z rachunku środków na wydatki niewygasające
Konto
przeciwstawne
135
Typowe zapisy strony Ma konta 225
Lp. Treść operacji
Konto
przeciwstawne
1.
Wydatki zrealizowane w ciężar planu wydatków niewygasających
904
2
Zwroty niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające
135
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej
Ewidencja szczegółowa do konta 225 jest prowadzona wg jednostek, którym przekazano
środki na wydatki niewygasające.
Konto 240 – Pozostałe rozrachunki – służy do ewidencji innych rozrachunków związanych
z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach: 222,
223, 224, 260.
Typowe zapisy strony Wn konta 240
Lp.
1.
2
Treść operacji
Konto
przeciwstawne
Przelew wyjaśnionej wpłaty na właściwy rachunek bankowy
133
Wypłaty środków pieniężnych dotyczących innych rozrachunków związanych z
realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach:
222, 223, 224, 260.
133
Typowe zapisy strony Ma konta 240
Lp.
Treść operacji
Konto
przeciwstawne
1.
Wpłata na rachunek bankowy wymagająca wyjaśnienia
133
2.
Wpływy środków pieniężnych dotyczących innych rozrachunków związanych z
realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na
kontach: 222, 223, 224, 260
133
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej
Ewidencja szczegółowa do konta 240 jest prowadzona wg poszczególnych tytułów
Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 stan zobowiązań z tytułu
pozostałych rozrachunków.
Konto 250 – Należności finansowe – służy do ewidencji należności finansowych,
a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek
Typowe zapisy strony Wn konta 250
Lp.
1.
Treść operacji
Wartość udzielonych pożyczek
Konto
przeciwstawne
133
Typowe zapisy strony Ma konta 250
Lp.
1.
Treść operacji
Spłata udzielonych pożyczek
Konto
przeciwstawne
133
2.
Umorzenie należności
962
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej
Ewidencja szczegółowa do konta 250 jest prowadzona wg poszczególnych umów
pożyczkowych.
Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych,
a saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności finansowych.
Konto 260 – Zobowiązania finansowe – służy do ewidencji zobowiązań finansowych
z wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek
i wyemitowanych instrumentów finansowych.
Typowe zapisy strony Wn konta 260
Lp.
Treść operacji
Konto
przeciwstawne
1.
Wartość spłaconych pożyczek
133
2.
Umorzenie części pożyczki
962
Typowe zapisy strony Ma konta 260
Lp.
Treść operacji
Konto
przeciwstawne
1.
Wartość zaciągniętych pożyczek
133
2.
Zarachowane odsetki od pożyczki
909
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej
Ewidencja szczegółowa do konta 260 jest prowadzona wg poszczególnych umów
pożyczkowych.
Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań
finansowych, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań finansowych.
Konto 290 – Odpisy aktualizujące należności – służy do ewidencji odpisów aktualizujących
należności.
Typowe zapisy strony Wn konta 290
Lp.
1.
Treść operacji
Zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności i(zapis równoległy Wn
rachunek bieżący Ma Zespół 2)
Konto
przeciwstawne
962
Typowe zapisy strony Ma konta 290
Lp.
1.
Treść operacji
Konto
przeciwstawne
Odpisy aktualizujące należności
962
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej
Ewidencja szczegółowa do konta 290 jest prowadzona wg poszczególnych tytułów.
Konto 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.
Konto 901 – Dochody budżetu – służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.
Typowe zapisy strony Wn konta 901
Lp.
Treść operacji
Konto
przeciwstawne
1.
Zwroty subwencji, dotacji dotyczące roku bieżącego
133
2.
Zwroty dotacji nadpłaconych( dokonywane po 15 stycznia roku następnego)
224
3.
Przeniesienie w końcu roku sumy dochodów budżetu Gminy
961
Typowe zapisy strony Ma konta 901
Lp.
Treść operacji
Konto
przeciwstawne
1.
Wpływy z tytułu dochodów budżetowych wpływających na rachunek budżetu
133
2.
Zrealizowane wpływy na
budżetowych (Rb-27S)
budżetowych jednostek
222
3.
Zrealizowane wpływy na podstawie sprawozdań innych organów w zakresie
dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Rb-27)
224
4.
Wpływy z tytułu rozrachunków z innymi budżetami na dany rok budżetowy
224
5.
Wpływy z tytułu subwencje i dotacji
133
6.
Wpływy pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
133
7.
Wpływy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
133
8.
Przeksięgowanie subwencji oświatowej na dochody właściwego roku budżetowego
przelanej na rachunek Gminy w poprzednim roku budżetowym
909
podstawie
sprawozdań
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej
Ewidencja szczegółowa do konta 901 jest prowadzona wg podziałek planu finansowego.
Saldo Ma oznacza sumę dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok.
Konto 902 – Wydatki budżetu – służy do ewidencji wydatków budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.
Typowe zapisy strony Wn konta 902
Lp.
Treść operacji
Konto
przeciwstawne
1.
Wydatki realizowane bezpośrednio z rachunku bieżącego
133
2.
Wydatki jednostek budżetowych na podstawie sprawozdań Rb-28S
223
Typowe zapisy strony Ma konta 902
Lp.
Treść operacji
Konto
przeciwstawne
1.
Zwroty wydatków budżetowych w tym samym roku budżetowym
133
2.
Przeniesienie w końcu roku sumy wydatków budżetu jednostki samorządu
terytorialnego
961
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej
Ewidencja szczegółowa do konta 902 jest prowadzona wg podziałek planu finansowego.
Konto 903 – Niewykonane wydatki – służy do ewidencji niewykonanych wydatków
zatwierdzonych do realizacji w latach następnych
Typowe zapisy strony Wn konta 903
Lp.
1.
Treść operacji
Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach
następnych
Konto
przeciwstawne
904
Typowe zapisy strony Ma konta 903
Lp.
1.
Treść operacji
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego przeniesienie salda
Konto
przeciwstawne
961
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej
W zakresie niewygasających wydatków organ stanowiący(łącznie z wykazem wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego) ustala plan finansowy tych wydatków w
podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków
majątkowych
Konto 904 – Niewygasające wydatki – służy do ewidencji niewygasających wydatków
Typowe zapisy strony Wn konta 904
Lp.
Treść operacji
Konto
przeciwstawne
1.
Wydatki zrealizowane
225
2.
Przeniesienie niewykorzystanych wydatków niewygasających
901
Typowe zapisy strony Ma konta 904
Lp.
1.
Treść operacji
Wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków
Konto
przeciwstawne
903
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej
W zakresie niewygasających wydatków organ stanowiący(łącznie z wykazem wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego) ustala plan finansowy tych wydatków w
podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków
majątkowych
Konto 909 – Rozliczenia
międzyokresowych.
międzyokresowe
–
służy
do
ewidencji
rozliczeń
Typowe zapisy strony Wn konta 909
Lp. Treść operacji
Konto
przeciwstawne
1.
Koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych okresów, tj. odsetki od
zaciągniętych kredytów i pożyczek
134, 260
2.
Przypis w styczniu otrzymanych w grudniu dotacji, subwencji, które dotyczyły
dochodów stycznia
901
Typowe zapisy strony Ma konta 909
Lp. Treść operacji
Konto
przeciwstawne
1.
Przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów (np. subwencje i
dotacje przekazane w grudniu dotyczące następnego roku budżetowego)
133
2.
Wyksięgowanie odsetek, które uprzednio zostały dopisane do kredytu, pożyczek w
momencie ich zapłaty
134,260
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej
Ewidencję szczegółową do konta 909 prowadzi się wg tytułów rozliczeń międzyokresowych
Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma.
Konto 960 – Skumulowane wyniki budżetu – służy do ewidencji stanu skumulowanych
wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Konto 960 w ciągu roku jest
przeznaczone do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia
skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Typowe zapisy strony Wn konta 960
Lp. Treść operacji
1.
Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego ujmuje się przeniesienie salda
konta 961
Konto
przeciwstawne
961, 962
Typowe zapisy strony Ma konta 960
Lp.
1.
Treść operacji
Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego ujmuje się przeniesienie salda
konta 961
Konto
przeciwstawne
961, 962
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej
Nie prowadzi się ewidencji szczegółowej do konta 960
Konto 960 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn konta 960 oznacza stan
skumulowanego
deficytu budżetowego, a saldo Ma konta 960 – stan skumulowanej nadwyżki budżetu.
Konto 961 – Wynik wykonania budżetu – służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu,
czyli deficytu lub nadwyżki.
Typowe zapisy strony Wn konta 961
Lp.
1.
Treść operacji
Przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu pod datą ostatniego
dnia roku kalendarzowego
Konto
przeciwstawne
902,903
Typowe zapisy strony Ma konta 961
Lp.
1.
Treść operacji
Przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetowych. Księgowanie
pod datą 31 grudnia roku kalendarzowego
Konto
przeciwstawne
901
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej
Nie prowadzi się ewidencji szczegółowej do konta 961
Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan
deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki.
W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo konta
961 przenosi się na konto 960.
Konto 962 – Wynik na pozostałych operacjach – służy do ewidencji pozostałych operacji
niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu.
Typowe zapisy strony Wn konta 962
Lp.
1.
Treść operacji
Koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne związane z operacjami
budżetowymi
Konto
przeciwstawne
134,260
Typowe zapisy strony Ma konta 962
Lp.
1.
Treść operacji
Przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne związane umorzeniem
kredytu, pożyczki
Konto
przeciwstawne
134,260
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej
Nie prowadzi się ewidencji szczegółowej do konta 962
Na koniec roku konto 962 może wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyżkę kosztów nad
przychodami lub saldo Ma oznaczające nadwyżkę przychodów nad kosztami. Pod datą
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 przenosi się na konto 960.
KONTA POZABILANSOWE
Konto 991 – Planowane dochody budżetu – służy do ewidencji planu dochodów
budżetowych oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu.
Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu
zwiększające planowane dochody.
Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn
konta 991.
Konto 992 – Planowane wydatki budżetu – służy do ewidencji planu wydatków
budżetowych oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu
zwiększające planowane wydatki.
Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków
budżetowych lub wydatki zablokowane.
Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetowych.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma
konta 992.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards