Mazow

advertisement
ROZPORZĄDZENIE Nr 34
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 18 sierpnia 2008 r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego.
(Warszawa, dnia 7 września 2008 r.)
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm. 1)) zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomniki przyrody wymienione w załączniku do rozporządzenia, zwane dalej "pomnikami", stanowiące okazałych
rozmiarów drzewa, skupiska drzew i głazy narzutowe.
2. Nazwy i położenie pomników określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2. 1. Szczególnym celem ochrony pomników jest zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych, naukowych, kulturowych i
historycznych poprzez ich ochronę w granicach lokalizacji.
2. Ochrona drzew w granicach lokalizacji obejmuje zasięg korony i systemu korzeniowego nie mniejszy niż w promieniu 15 metrów od
zewnętrznej krawędzi pnia drzewa.
§ 3. W stosunku do pomników, w ramach czynnej ochrony, ustala się możliwość:
1) dokonywania zabiegów pielęgnacyjno - zabezpieczających zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew w stosunku do tworów
przyrody żywej;
2) dokonywania zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu w stosunku do tworów przyrody nieożywionej.
§ 4. W stosunku do pomników wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub
rybackiej;
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów
i bursztynu;
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
10) umieszczania tablic reklamowych.
§ 5. Nadzór nad pomnikami sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
______
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.
ZAŁĄCZNIK
L.p.
Położenie
Powiat
1
Gmina/
Dzielnic
a
Miejscow
ość
Obiekt
poddany
ochronie
Bliższa
lokaliza
cja
2
3
4
5
ciechano
wski
Ciechanó
w
Ciechanó
w
Nadleśni
ctwo
Ciechanó
w,
Leśnictw
o
Sulerzyż
Uroczysk
o
"Śmiecin
",
oddział
160j(229
c)
1
6
drzewo
Nazwa obiektu
Obwód
Wys
Nazwa
gatunkow
a polska
Nazwa
gatunkow
a
łacińska
(cm)
(m)
7
8
9
10
Dąb
szypułko
wy
Quercus
robur
300
19
Rodzaj
skały/
minerału
Inne
11
12
2
ciechano
wski
Ciechanó
w
ciechano
wski
Glinojec
k
3
Rutki
Głowice
Ogonowo
4
Grudusk
ciechano
wski
Stryjewo
Wielkie
5
Żarnowo
ciechano
wski
6
Glinojec
k
Ojrzeń
ciechano
wski
7
Kraszewo
Ojrzeń
ciechano
wski
Kraszewo
Działka
numer
ewidency
jny 18,
przy
skrzyżow
aniu
dróg
drzewo
Lipa
drobnoli
stna
Tilia
cordata
450
23
Działka
numer
ewidency
jny 11
drzewo
Dąb
szypułko
wy
Quercus
robur
428
19
Działka
numer
ewidency
jny 21
głaz
narzutow
y
1175
Na
granicy
działek
numer
ewidency
jny 4 i
8
głaz
narzutow
y
1412
2
Działka
numer
ewidency
jny 305,
przy
drodze
biegnące
j przez
wieś
drzewo
Lipa
drobnoli
stna
Tilia
cordata
308
21
Działka
numer
ewidency
jny 301
drzewo
Dąb
szypułko
wy
Quercus
robur
292
19
Granit
średnioz
iarnisty
, różowy
Granit
średnioz
iarnisty
, różowy
8
Ojrzeń
ciechano
wski
9
Kraszewo
Ojrzeń
ciechano
wski
10
Kraszewo
Tilia
cordata
372
21
Działka
numer
ewidency
jny 334,
przy
drodze,
przed
zabudowa
niami
wsi,
przy
kapliczc
e
drzewo
Lipa
drobnoli
stna
Tilia
cordata
228
17
Działka
numer
ewidency
jny 170
drzewo
Dąb
szypułko
wy
Quercus
robur
817
25
Ojrzeń
Osada
Wola
Działki
numer
ewidency
jny 60 i
43
drzewo
Klon
pospolit
y
Acer
platanoi
des
373
21
Dąb
szypułko
wy
Quercus
robur
235;
280;
280; 316
20
Ojrzeń
ciechano
wski
Lipa
drobnoli
stna
Młock
ciechano
wski
12
drzewo
Ojrzeń
ciechano
wski
11
Działka
numer
ewidency
jny 301
Radziwie
Działka
numer
ewidency
jny 103
grupa
drzew
"Uparty
Mazur"
4
sztuki
Download