Rozrachunki jednostki z pracownikami z tytułu

advertisement
Rozrachunki jednostki z pracownikami z tytułu: WYNAGRODZEŃ : zalicza się
rozliczenia z pracownikiem z tytułu należnych im wynagrodzeń, określonych umową
o pracę, umowy o dzieło, umowy zleceniem. Ewidencja tych rozrachunków odbywa
się: na dwóch kontach syntetycznych ,,Rozliczenia wynagrodzeń” i „Rozrachunki z
tyt. wynagrodzeń” (może wykazywać 2 Salda ,,Ma” tego konta oznacza
zobowiązanie jednostki gosp. Wobec pracowników z tyt. Wynagrodzeń, zasiłków
chorobowych, rodzinnych. Saldo „Wn” oznacza należności jednostki gosp. od
pracowników z tyt. Zaciągniętej zaliczki na poczet przyszłych wynagrodzeń.;
UDZIELONYCH DO ROZLICZENIA ZALICZEK na materiały, koszty podróży
służbowych; POŻYCZEK UDZIELONYCH z ZFŚS lub z własnych środków
obrotowych; KOSZTÓW związanych z używaniem własnego pojazdu do celów
służbowych; ŚWIADCZEŃ ODPŁATNYCH na rzecz pracowników (np. w związku
za sprzedażą materiałów; opłat za rozmowy tel.); NIEDOBORÓW I NADWYŻEK
składników aktyw.
Składka
ubezpieczenia
społecznego:
TYT.UBEZ.
PRACOWNIK
PRACOWDAWCA: EMERYTALNE9,76%  9,76%; RENTOWE6,5%-6,5%; CHOROBOWE 2,45%; WYPADKOWE--1,93%; F.PRACY-2,45%; f.GWAR.ŚW.SOCJ.--0,15% PRACOWNIK (18,71%ogółem);
PRACODAWCA (20,79%ogółem).
Składka zdrowotna pobrana(8,25%) stanowi zobow. wobec ZUS, natomiast
składka zdrowotna odliczona (7,75%) stanowi odliczenie od potrąconej zaliczki
podatku dochodowego.
Przedziały skali podatkowej: PODATEK DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH
wyliczany od podstawy obliczenia tego podatku (brutto- składki ubez. społecznych –
koszty uzyskania przychodów) Wysokość podatku uzależniona jest od wysokości
wynagrodzenia pracowników Wys. podatku wynagrodzenie: 19%  do 37024;
30% 37024 – 74048; 40%  ponad 74048PLN
Obliczając należną zaliczkę na podatek dochodowy należy uwzględnić
obowiązujące w danym roku przepisy w zakresie podatku dochodowego od os.fiz., a
w szczególności: wysokość kosztów uzyskania przychodów, które pomniejszają
podstawę opodatkowania; Kwotę uzyskania przychodów z jednej umowy o pracę
wynosi 102,25 miesięcznie, rocznie 1227PLN ; Kwoty zwolnione od podatku tzw.
Ulgi podatkowej wynoszą 44,17 miesięcznie i 530,04PLN rocznie.
PRACOWNIK: Brutto - skł.ubez.społ.(18,71%) =podstawa wymiaru składki
zdrowotnej – koszty uzyskania przychodów(102,25) = podstawa naliczania
podatku dochodowego x stopa procentowa (19%) = podatek dochodowy
doliczony – kwota wolna od podatku dochodowego (44,17) = potrącona zaliczka
na podatek dochodowy doliczony – skł.ubez.zdrowotnego (7,75%) = należna
zaliczka na podatek dochodowy
Dowody księgowe dotyczące rozliczenia pracowników z udzielonych ich zaliczek
na zakup np.małych ilości materiałów: WNIOSEK O ZALICZKĘ – wypełniany jest
w jednym egzemplarzu na jego podstawie dokonywane są wypłaty zaliczek
pracowników (np.na zakup materiałów). Na wniosku powinien być podany termin do
którego zaliczka ma być zaliczona. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 7 dni po
dokonaniu zakupu i dostarczeniu F-ry VAT lub rozrachunku przez pracownika. ;
DOWÓD KW – wystawia główny księgowy lub upoważniony do tego pracownik w
przypadku: gdy brak dokumentu źródłowego (np. f-a, Lp); wypłata wynagrodzeń z
tytułu umowy o pracę nie podjętą w terminie; wypłaty zaliczki na materiały;
(czasami) wypłaty dot. rozliczenia zaliczki; ROZLICZENIE ZALICZKI – służy do
rozliczenia się przez pracownika z pobranej zaliczki dokument ten wypełnia się w
jednym egzemplarzu podobnie jak wniosek o zaliczkę, wypełnione rozliczenie
powinno być sprawdzone pod względem merytorycznym i formalnym,
rozrachunkowym przez głównego księgowego, a następnie zatwierdzone przez
kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnioną.; DOWÓD KP – zwrot
przez pracownika niewykorzystanej zaliczki może być potwierdzony asygnatą
kasową, która powinna zawierać: wystawione przez kasjera w 3 egzemplarzach z
których oryginał, podpina się do raportu kasowego. Pierwsza kopia jest dla
wpłacającego. 2kopia pozostaje w bloczku asygnat, Podpisany przez kasjera, który
dokument wystawił oraz w pozycji kwotę powyższą otrzymaną.
Dowody księgowe dotyczące rozliczenia pracowników z udzielonych im zaliczek
na koszty podróży służbowych: Koszty podróży służbowej w małych
przedsiębiorstwach rozliczane są na podstawie „dowodu wew.” Dotyczącego
rozliczenia podróży służbowej wystawianego w jednym egzemplarzu na poczet
wydatków związanych z delegacja pracownik może być wypłacona zaliczka.
Wypłatę zaliczki można udokumentować asygnatę kasową, rozchodową KW.
Rozliczenia koszty podróży służbowej pracownik powinien dokonać w ciągu 7 dni
po jej zakończeniu. Do kosztów podróży służbowej zaliczamy: Koszty diet za czas
delegacji (od 1-03-2004 dieta wynosi 21PLN) ; Koszty przejazdów – zwrot kosztów
przejazdów obejmuje ceny biletów lub gdy pracodawca wyrazi zgodę na przejazd
samochodem, który stanowi własność pracownika, obowiązująca stawka za 1km
pomnożona przez przejechane km; Koszty noclegów (udokumentowane rachunkami,
nocleg min.6godz. od 21:00 do 7:00.
Przy obliczaniu diet obowiązują następujące zasady: Jeżeli podróż służbowa trwa
nie dłużej niż jedną dobę i wynosi od 8 do 12 godz. Pracownikowi przysługuje dieta
w wysokości ½ . Ponad 12 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości.
Kiedy podróż pracownika trwa ponad dobę (24h): Za każdą dobę przysługuje
dieta w pełnej wysokości a na nie pełną ale rozpoczętą dobę: do 8h (1/2 diety);
powyżej 8h (cała dieta)
Zgodnie z przepisami dieta nie przysługuje za czas delegowania do miejscowości w
której pracownik mieszka.; Gdy pracownikowi zapewniono bezpłatnie całodzienne
wyżywienie wówczas dieta nie przysługuje.
Rozrachunki jednostki z pracownikami z tytułu: WYNAGRODZEŃ : zalicza się
rozliczenia z pracownikiem z tytułu należnych im wynagrodzeń, określonych umową
o pracę, umowy o dzieło, umowy zleceniem. Ewidencja tych rozrachunków odbywa
się: na dwóch kontach syntetycznych ,,Rozliczenia wynagrodzeń” i „Rozrachunki z
tyt. wynagrodzeń” (może wykazywać 2 Salda ,,Ma” tego konta oznacza
zobowiązanie jednostki gosp. Wobec pracowników z tyt. Wynagrodzeń, zasiłków
chorobowych, rodzinnych. Saldo „Wn” oznacza należności jednostki gosp. od
pracowników z tyt. Zaciągniętej zaliczki na poczet przyszłych wynagrodzeń.;
UDZIELONYCH DO ROZLICZENIA ZALICZEK na materiały, koszty podróży
służbowych; POŻYCZEK UDZIELONYCH z ZFŚS lub z własnych środków
obrotowych; KOSZTÓW związanych z używaniem własnego pojazdu do celów
służbowych; ŚWIADCZEŃ ODPŁATNYCH na rzecz pracowników (np. w związku
za sprzedażą materiałów; opłat za rozmowy tel.); NIEDOBORÓW I NADWYŻEK
składników aktyw.
Składka
ubezpieczenia
społecznego:
TYT.UBEZ.
PRACOWNIK
PRACOWDAWCA: EMERYTALNE9,76%  9,76%; RENTOWE6,5%-6,5%; CHOROBOWE 2,45%; WYPADKOWE--1,93%; F.PRACY-2,45%; f.GWAR.ŚW.SOCJ.--0,15% PRACOWNIK (18,71%ogółem);
PRACODAWCA (20,79%ogółem).
Składka zdrowotna pobrana(8,25%) stanowi zobow. wobec ZUS, natomiast
składka zdrowotna odliczona (7,75%) stanowi odliczenie od potrąconej zaliczki
podatku dochodowego.
Przedziały skali podatkowej: PODATEK DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH
wyliczany od podstawy obliczenia tego podatku (brutto- składki ubez. społecznych –
koszty uzyskania przychodów) Wysokość podatku uzależniona jest od wysokości
wynagrodzenia pracowników Wys. podatku wynagrodzenie: 19%  do 37024;
30% 37024 – 74048; 40%  ponad 74048PLN
Obliczając należną zaliczkę na podatek dochodowy należy uwzględnić
obowiązujące w danym roku przepisy w zakresie podatku dochodowego od os.fiz., a
w szczególności: wysokość kosztów uzyskania przychodów, które pomniejszają
podstawę opodatkowania; Kwotę uzyskania przychodów z jednej umowy o pracę
wynosi 102,25 miesięcznie, rocznie 1227PLN ; Kwoty zwolnione od podatku tzw.
Ulgi podatkowej wynoszą 44,17 miesięcznie i 530,04PLN rocznie.
PRACOWNIK: Brutto - skł.ubez.społ.(18,71%) =podstawa wymiaru składki
zdrowotnej – koszty uzyskania przychodów(102,25) = podstawa naliczania
podatku dochodowego x stopa procentowa (19%) = podatek dochodowy
doliczony – kwota wolna od podatku dochodowego (44,17) = potrącona zaliczka
na podatek dochodowy doliczony – skł.ubez.zdrowotnego (7,75%) = należna
zaliczka na podatek dochodowy
Dowody księgowe dotyczące rozliczenia pracowników z udzielonych ich zaliczek
na zakup np.małych ilości materiałów: WNIOSEK O ZALICZKĘ – wypełniany jest
w jednym egzemplarzu na jego podstawie dokonywane są wypłaty zaliczek
pracowników (np.na zakup materiałów). Na wniosku powinien być podany termin do
którego zaliczka ma być zaliczona. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 7 dni po
dokonaniu zakupu i dostarczeniu F-ry VAT lub rozrachunku przez pracownika. ;
DOWÓD KW – wystawia główny księgowy lub upoważniony do tego pracownik w
przypadku: gdy brak dokumentu źródłowego (np. f-a, Lp); wypłata wynagrodzeń z
tytułu umowy o pracę nie podjętą w terminie; wypłaty zaliczki na materiały;
(czasami) wypłaty dot. rozliczenia zaliczki; ROZLICZENIE ZALICZKI – służy do
rozliczenia się przez pracownika z pobranej zaliczki dokument ten wypełnia się w
jednym egzemplarzu podobnie jak wniosek o zaliczkę, wypełnione rozliczenie
powinno być sprawdzone pod względem merytorycznym i formalnym,
rozrachunkowym przez głównego księgowego, a następnie zatwierdzone przez
kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnioną.; DOWÓD KP – zwrot
przez pracownika niewykorzystanej zaliczki może być potwierdzony asygnatą
kasową, która powinna zawierać: wystawione przez kasjera w 3 egzemplarzach z
których oryginał, podpina się do raportu kasowego. Pierwsza kopia jest dla
wpłacającego. 2kopia pozostaje w bloczku asygnat, Podpisany przez kasjera, który
dokument wystawił oraz w pozycji kwotę powyższą otrzymaną.
Dowody księgowe dotyczące rozliczenia pracowników z udzielonych im zaliczek
na koszty podróży służbowych: Koszty podróży służbowej w małych
przedsiębiorstwach rozliczane są na podstawie „dowodu wew.” Dotyczącego
rozliczenia podróży służbowej wystawianego w jednym egzemplarzu na poczet
wydatków związanych z delegacja pracownik może być wypłacona zaliczka.
Wypłatę zaliczki można udokumentować asygnatę kasową, rozchodową KW.
Rozliczenia koszty podróży służbowej pracownik powinien dokonać w ciągu 7 dni
po jej zakończeniu. Do kosztów podróży służbowej zaliczamy: Koszty diet za czas
delegacji (od 1-03-2004 dieta wynosi 21PLN) ; Koszty przejazdów – zwrot kosztów
przejazdów obejmuje ceny biletów lub gdy pracodawca wyrazi zgodę na przejazd
samochodem, który stanowi własność pracownika, obowiązująca stawka za 1km
pomnożona przez przejechane km; Koszty noclegów (udokumentowane rachunkami,
nocleg min.6godz. od 21:00 do 7:00.
Przy obliczaniu diet obowiązują następujące zasady: Jeżeli podróż służbowa trwa
nie dłużej niż jedną dobę i wynosi od 8 do 12 godz. Pracownikowi przysługuje dieta
w wysokości ½ . Ponad 12 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości.
Kiedy podróż pracownika trwa ponad dobę (24h): Za każdą dobę przysługuje
dieta w pełnej wysokości a na nie pełną ale rozpoczętą dobę: do 8h (1/2 diety);
powyżej 8h (cała dieta)
Zgodnie z przepisami dieta nie przysługuje za czas delegowania do miejscowości w
której pracownik mieszka.; Gdy pracownikowi zapewniono bezpłatnie całodzienne
wyżywienie wówczas dieta nie przysługuje.
Download