specyfikacja istotnych warunków zamówienia

advertisement
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Adres : Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp na:
„Dostawę nawozów i materiału siewnego dla Zakładu
Doświadczalnego w Falentach i dla Zakładu
Doświadczalnego w Biebrzy”
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem i opisem:
nazwa zadania: „Dostawę nawozów i materiału siewnego dla Zakładu Doświadczalnego
w Falentach i dla Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy”
I
Nazwa i adres Zamawiającego, sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz
osoby wskazane do kontaktów:
1.
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Adres: Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn.
Telefon: +48 ( 022) 628 37 63
Fax (022) ) 628 37 63
NIP: 534 24 37 004
REGON: 142173348
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.itep.edu.pl – na której opublikowane
zostanie ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz wszystkie informacje dotyczące
prowadzonego postępowania.
Zamawiający urzęduje w następujących dniach: od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 800 do 1500.
Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, faksem, e-mail.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) Jacek Kazimierczak – tel. 720 05 31 do 6 w 154.
2) Tomasz Walczuk - tel. 22 72 00 430 – w zakresie przedmiotu zamówienia
2.
3.
II
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) zwanej dalej „Pzp”,
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
III
Opis przedmiotu zamówienia:
1 część Zamówienia (nawozy dla ZD w Falentach).
Sól potasowa 60 % w ilości 25 000 kg pakowana w workach big-bag
Mocznik 46 % w ilości 25 000 kg pakowana w workach big-bag
Saletra Amonowa 34% w ilości 25 000 kg pakowana w workach big-bag
Polifoska 6-20-30 w ilości 40 000 kg pakowana w workach big-bag
Dostawa na koszt Wykonawcy do ZD w Falentach
2 część Zamówienia (nawozy dla ZD w Biebrzy).
Sól potasowa 60 % w ilości 48 000 kg pakowana w workach big-bag
Saletra Amonowa 34% w ilości 24 000 kg pakowana w workach big-bag
Fosforan Amonu 18-46 w ilości 24 000 kg pakowana w workach big-bag
Dostawa na koszt Wykonawcy do ZD w Biebrzy
3 część Zamówienia (nasiona dla ZD w Falentach).
Nasiona kukurydzy odmiana LG 32.32 w ilości 50 jednostek siewnych (50 tys. nasion)
Nasiona kukurydzy odmiana LG 32.52 w ilości 25 jednostek siewnych (25 tys. nasion)
Nasiona kukurydzy odmiana LG 32.58 w ilości 25 jednostek siewnych (25 tys. nasion)
Dostawa na koszt Wykonawcy do ZD w Falentach
4 część Zamówienia (nasiona dla ZD w Falentach).
Nasiona kukurydzy odmiana PR39H32 w ilości 28 jednostek siewnych (80 tys. nasion)
Nasiona kukurydzy odmiana PR39G12 w ilości 24 jednostek siewnych (80 tys. nasion)
Dostawa na koszt Wykonawcy do ZD w Falentach
5 część Zamówienia (nasiona dla ZD w Biebrzy).
Nasiona kukurydzy odmiana Glejt w ilości 25 jednostek siewnych (50 tys. nasion)
Nasiona kukurydzy odmiana Prosna w ilości 17 jednostek siewnych (50 tys. nasion)
Nasiona kukurydzy odmiana Dumka w ilości 17 jednostek siewnych (50 tys. nasion)
Dostawa na koszt Wykonawcy do ZD w Biebrzy
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia
obejmuje zakres określony kodami:
24440000-0 - Różne nawozy
03111000-2 - Nasiona
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających i rozliczeń z Dostawcą w walutach obcych.
4. Wykonawca dostarczy zamawiany sprzęt własnym transportem na swój koszt do
ITP –ZD w Falentach, ul. Opackiego 19, 05-090 Raszyn i do ITP. ZD w Biebrzy,
19-200 Grajewo.
IV
Termin wykonania zamówienia:
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia do 31.03.2010 r.
2
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
V
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp.
2.
Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez
Wykonawcę do postępowania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
VI
1.W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:




oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert
3
W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
/konsorcjum/, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, musi
we własnym imieniu złożyć dokumenty/oświadczenia wymienione w części VI ust. 1 i ust. 3.
Pozostałe dokumenty/oświadczenia, jeżeli potwierdzają spełnianie warunków przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - składane są w ich
imieniu wspólnie.
Oferta uczestników konsorcjum musi zawierać wskazanie pełnomocnika do reprezentowania
członków konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uwaga! Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
VII Wymagania dotyczące wadium, termin związania ofertą oraz finansowania ze
środków Unii Europejskiej:
1.
2.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą 30 dni od wyznaczonej w SIWZ daty
składania ofert.
VIII Opis sposobu przygotowania oferty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Forma dokumentów składanych wraz z ofertą musi być zgodna z formą określoną
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy opracowanych przez Zamawiającego.
Wykonawca może zastosować formularze wykazów, informacji i oświadczeń
opracowane samodzielnie, z zastrzeżeniem, że ich treść musi być tożsama z
załącznikami opracowanymi przez Zamawiającego.
Oferta musi zawierać:
1) dokumenty wymienione w części VI SIWZ,
2) formularz oferty, sporządzony zgodnie z formularzem załącznika,
Ofertę trzeba sporządzić na piśmie, w języku polskim, pismem maszynowym lub
ręcznie w sposób czytelny, z wykorzystaniem trwałych nośników pisma.
Zapisane strony oferty powinny być ponumerowane.
Wszelkie poprawki powinny być dokonane poprzez przekreślenie błędnego zapisu
i wstawienie obok poprawnego oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu
(np. wraz z imienną pieczątką osoby). Dokumenty powinny zostać połączone w sposób
uniemożliwiający ich przypadkową dekompletację /bez udziału osób trzecich/ oraz
uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów jej naruszenia tzn.
zszyte, spięte lub przesznurowane, a końce sznurka trwale zabezpieczone.
W przypadku, gdy Wykonawca umieszcza w ofercie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi
umieścić informację o ich zastrzeżeniu. Zamawiający dopuszcza spięcie i umieszczenie
dokumentów zastrzeżonych, w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z
2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm./, rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął
4
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż
nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, zawierającej nazwę
Wykonawcy, oznaczonej:
9.
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn
„Dostawę nawozów i materiału siewnego dla Zakładu Doświadczalnego
w Falentach i dla Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy”
Nie otwierać – dostarczyć do rąk Przewodniczącego Komisji Przetargowej
10.
IX
1.
2.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w Instytucie Technologicznoprzyrodniczym w Falentach przy Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, w sekretariacie
dyrektora Instytutu, do dnia 10.02.2011 r. do godziny 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w Technologiczno-przyrodniczym w Falentach przy
Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, w dniu 10.02.2011r. o godzinie 12.30.
X
Opis sposobu obliczenia ceny:
1.
Oferta musi zawierać cenę brutto dla zamówienia, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.), tj. wartość
wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający będzie obowiązany zapłacić
wykonawcy za dostawę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaży dostawa
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, a także
wszystkie koszty, opłaty oraz ewentualne upusty i rabaty.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Cenę
oferty należy podać w następujący sposób:
- cenę bez podatku VAT (netto),
- należny podatek VAT,
- cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto).
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie. Cena nie ulega
zmianie przez okres ważności oferty (związania).
Wszystkie ceny przedstawione w ofercie przetargowej muszą być podane i wyliczone
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: końcówki poniżej
0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).
2.
3.
4.
5.
XI
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
oraz ich znaczenie:
1.
2.
3.
4.
Jedynym kryterium wyboru oferty spośród ważnych ofert jest cena znaczenie– 100%
Do porównania ofert zostanie wzięta wartości ogółem brutto.
Wykonawca może podać tylko jedną cenę.
Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
5
Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w SIWZ.
Kryterium oceny ofert, które Zamawiający zastosuje celem wyłonienia
najkorzystniejszej oferty przedstawia się w sposób następujący:
Sposób obliczenia punktacji:
najniższa cena ze wszystkich ocenianych ofert x 100
--------------------------------------------------------------------- = ilość uzyskanych punktów
cena z oferty ocenianej
5.
6.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XII Informacje o formalnościach, po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, wymagania dotyczące zabezpieczenia
należytego wykonania umowy:
1.
2.
3.
4.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany
będzie do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Treść umowy określa załącznik do SIWZ (Wzór umowy).
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, nie później niż w dniu podpisania umowy należy dostarczyć do
siedziby Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
XIII Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania:
W niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej opisane
w dziale VI ust. 1 i 2 Pzp.
Zatwierdzam
……………………………….
(data i podpis)
Falenty, dnia 02.02.2011 r.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I FORMULARZY:
1) załącznik nr 1 - „FORMULARZ OFERTOWY”,
2) załącznik nr 2 - formularz oświadczenia - zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
3) załącznik nr 3 - formularz oświadczenia - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
4) załącznik nr 4 - „Wzór Umowy”,
6
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
na „Dostawę nawozów i materiału siewnego dla Zakładu Doświadczalnego
w Falentach i dla Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy”
I. Dane dotyczące Dostawcy
Nazwa
...........................................................................................................................................
Siedziba ........................................................................................................................................
Nr telefonu / faxu .........................................................................................................................
Nr NIP ..........................................................................................................................................
Nr REGON
...................................................................................................................................
II. Dane dotyczące zamawiającego
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty. Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn
tel./ fax /022/ 720-04-20
e-mail: [email protected]
www. imuz.edu.pl
III. Zobowiązania Dostawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.
za łączną kwotę:
Część 1 Zamówienia
Cena netto ................................................................................. zł
(słownie:..................................................................................................................złotych)
podatek VAT ............................................................................... zł
cena brutto .................................................................................. zł
(słownie: .................................................................................................................złotych)
Część 2 Zamówienia
Cena netto ................................................................................. zł
(słownie:................................................................................................................złotych)
podatek VAT ............................................................................... zł
cena brutto .................................................................................. zł
(słownie: .................................................................................................................złotych)
7
Część 3 Zamówienia
Cena netto ................................................................................. zł
(słownie:................................................................................................................złotych)
podatek VAT ............................................................................... zł
cena brutto .................................................................................. zł
(słownie: .................................................................................................................złotych)
Część 4 Zamówienia
Cena netto ................................................................................. zł
(słownie:................................................................................................................złotych)
podatek VAT ............................................................................... zł
cena brutto .................................................................................. zł
(słownie: .................................................................................................................złotych)
Część 5 Zamówienia
Cena netto ................................................................................. zł
(słownie:................................................................................................................złotych)
podatek VAT ............................................................................... zł
cena brutto .................................................................................. zł
(słownie: .................................................................................................................złotych)
Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29.01.2004 r. nie podlegam wykluczeniu z postępowania.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.
Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty otrzymania jej przez zamawiającego.
Oświadczam, że akceptuję:
Proponowany przez zamawiającego wzór umowy.
....................................................................
/ imię i nazwisko/
podpis uprawnionego przedstawiciela Dostawcy
8
Załącznik nr 2
................................................
/pieczęć Wykonawcy/
___.___.2011 r.
NAZWA POSTĘPOWANIA: „Dostawa nawozów i materiału siewnego dla Zakładu
Doświadczalnego w Falentach i dla Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy”
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż
……………………………………………………………….………………………………
/nazwa Wykonawcy/
nie podlega, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 – 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655/, wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………………………………………………….
/Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy/
9
Załącznik nr 3
..........................................
/pieczęć Wykonawcy/
___.___.2011 r.
NAZWA POSTĘPOWANIA: „Dostawa nawozów i materiału siewnego dla Zakładu
Doświadczalnego w Falentach i dla Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy”
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655/
…………………………………………………………………………………………………
/nazwa Wykonawcy/
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
3. dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
…………………………………………………….
/Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy/
10
Załącznik nr 4
UMOWA nr............
zawarta w dniu...................w ..........................pomiędzy:
………………………………………….
………………………………………….
……………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
zwanym dalej „Dostawcą”
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru i zapłaty
za zamówione nawozy/nasiona kukurydzy.
Przedmiotem niniejszej umowy są następujące nawozy/ odmiany nasion kukurydzy:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
§2
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia nawozów/nasion kukurydzy do dnia ……….... r.
do ………………………
§3
WYNAGRODZENIE
1. Za dostarczone nawozy i nasiona kukurydzy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę
.........................................netto plus podatek VAT tj. ......................................brutto.
Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy podany na fakturze.
11
2. Za dzień zapłaty strony przyjmują wydanie dyspozycji dokonania przelewu bankowi
prowadzącemu rachunek Zamawiającego.
§4
KARY UMOWNE
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) 10% wartości zamówienia netto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Dostawca;
2) 0,1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy; nie
więcej niż 10% wartości towaru.
3) 0,1% wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji; nie więcej niż 10% wartości towaru.
2. Zamawiający, na wniosek Dostawcy zapłaci karę umowną, w wysokości 10% wartości
zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy ze swojej winy. Jeżeli odstąpienie
dotyczyć będzie części zamówienia, kara umowna obliczana będzie od wartości
zamówienia pozostałego do zrealizowania.
§5
GWARANCJA
Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony materiał nasienny jak stanowią
przepisy inspekcji nasiennej.
§6
ZMIANA UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
SPRAWY NIEUREGULOWANE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177) oraz Kodeksu
cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Dostawcy i dwa dla Zamawiającego.
Zamawiający
Dostawca
12
Download