Zaproszenie do składania ofert

advertisement
Warszawa, dnia 05.02.2015 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności
nr 8/29118/2015
ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Na turystycznym szlaku kariery” (nr
projektu: POKL.09.02.00-14-008/14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w
celu wyłonienia wykonawcy usługi: 12 warsztatów w ramach Symulatora dla uczniów 4 średnich
szkół zawodowych w Warszawie wymienionych poniżej:
Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica, ul. Perzyńskiego 10, Warszawa;
Technikum nr 11, ul. Odrowąża 75, Warszawa;
Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne nr 21, ul. Krasnołęcka 3, Warszawa;
Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego, ul. Chłodna 36/46, Warszawa
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Rodzaj zamówienia – usługi.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części: 9.
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część, Oferent jest zobowiązany przestawić do
każdej z nich innego prowadzącego zajęcia.
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z
przyjętymi kryteriami.
1. Zamawiający
ECORYS Polska Sp. z o.o.
ul. Łucka 2/4/6; 00-845 Warszawa
NIP: 525-191-71-35, REGON: 012755278
Telefon: 22 339 45 12
Faks: 22 339 36 49
e-mail: [email protected]
2. Informacje nt. projektu „Na turystycznym szlaku kariery”
„Na turystycznym szlaku kariery” to unijny projekt realizowany przez Ecorys Polska Sp. z o.o. wraz z
Miastem Stołecznym Warszawa w okresie 01.08.2014 – 31.08.2015.
Jest skierowany do 100 uczniów 4 warszawskich techników kształcących się w branży turystycznej.
Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów oraz podniesienie jakości w
szkołach biorących udział w projekcie.
Uczniowie uczestniczą w zajęciach z rozwoju osobistego, treningach umiejętności społecznej,
spotkaniach z doradcą zawodowym, modelarniach zawodu – symulatorach – rozwijających
zainteresowania, w formie warsztatów obejmujących tematykę reklamy i PR w turystyce, organizację
imprez turystycznych, eko- i agroturystykę, marketing i prowadzenie własnej firmy, księgowość i
finanse, savoir-vivre w turystyce. Dodatkowe zajęcia są prowadzone z branżowego języka
angielskiego, informatyki turystycznej, treningów wizerunkowych, udzielania pierwszej pomocy.
Uczestnicy projektu ukończą certyfikowane szkolenia z zarządzania w turystyce, animacji, rozwijania
produktu, obsługi imprez turystycznych czy tour operatora. Projekt kończy się wakacyjnym
miesięcznym płatnym stażem w wiodących firmach branży turystycznej
3. Opis usługi.
Zamówienie obejmuje przeprowadzenie 12 warsztatów w ramach Symulatora zawodu
obejmujących następujące tematy:
1. „Reklama i PR w turystyce”
2. „Organizacja imprez turystycznych”
3. „Tworzenie produktu turystycznego”
4. „Księgowość i finanse w turystyce”
Część 1
Warsztat „Reklama i PR w turystyce” dla Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego, ul. Chłodna
36/46, Warszawa
1 grupa x 40h = 40h
Część 2
Warsztat „Organizacja imprez turystycznych” dla Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego, ul.
Chłodna 36/46, Warszawa
2 grupy x 40h = 80h
Część 3
Warsztat „Organizacja imprez turystycznych” dla Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica, ul.
Perzyńskiego 10, Warszawa
2 grupy x 40h = 80h
Część 4
Warsztat „Organizacja imprez turystycznych” dla Technikum Hotelarsko – Turystyczno –
Gastronomiczne nr 21, ul. Krasnołęcka 3, Warszawa
2 grupy x 40h = 80h
Część 5
Warsztat „Organizacja imprez turystycznych” dla Technikum nr 11 im. P.Wysockiego, ul. Odrowąża
75, Warszawa
1 grupa x 40h = 40h
Część 6
Warsztat „Tworzenie produktu turystycznego” dla Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego, ul.
Chłodna 36/46, Warszawa
1 grupa x 40h = 40h
Część 7
Warsztat „Tworzenie produktu turystycznego” dla Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica, ul.
Perzyńskiego 10, Warszawa
1 grupa x 40h = 40h
Część 8
Warsztat „Tworzenie produktu turystycznego” dla Technikum Hotelarsko – Turystyczno –
Gastronomiczne nr 21, ul. Krasnołęcka 3, Warszawa
1 grupa x 40h = 40h
Część 9
Warsztat „Księgowość i finanse w turystyce” dla Technikum nr 11 im. P.Wysockiego, ul. Odrowąża
75, Warszawa
1 grupa x 40h = 40h
Godzinę zajęć należy rozumieć jako godzinę dydaktyczną, tj. 45 min. Liczebność grup to
maksymalnie 10 osób.
Zajęcia prowadzone będą w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego (zgodnie z wyżej
wymienionymi lokalizacjami). Wykonawca we własnym zakresie zapewni materiały edukacyjne na
zajęcia.
Ostateczne terminy i harmonogram realizacji zajęć Zamawiający uzgodni z Wykonawcą po podpisaniu
umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów, każdorazowo zmiana
harmonogramu będzie uzgadniana z Wykonawcą usługi minimum 3 dni przed terminem, którego
dotyczą zmiany. W uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenia losowe) Zamawiający może odwołać
zajęcia na dzień przed terminem realizacji danej części usługi.
4. Warunki udziału w postępowaniu.
Do składania ofert zapraszamy osoby lub firmy zatrudniające osoby spełniające poniższe warunki
(osoby wskazane z ofercie muszą spełniać łącznie wszystkie poniżej wymienione warunki):



ukończone studia II stopnia;
min. dwuletnie doświadczenie w pracy trenera/nauczyciela/wykładowcy;
przeprowadzenie w ciągu ostatnich 3 lat min. 2 warsztatów z zakresu odpowiadającego
tematyce warsztatu, na który zgłaszana jest oferta lub zajęć tematycznie pokrewnych w
wymiarze min. 10h/ każdy dla grupy min. 5 osób/każdy.
Oferty niespełniające wszystkich warunków udziału w postępowaniu nie będą rozpatrywane.
Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby/podmioty, powiązane osobowo lub kapitałowo z
ECORYS Polska Sp. z o.o. (przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między ECORYS Polska Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu ECORYS Polska Sp.
z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy z
oferentem, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub
spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu
nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli).
5. Zakres wykonywanych zadań:





opracowanie programu harmonogramu zajęć oraz tematów i konspektów poszczególnych
zajęć;
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z harmonogramem (zajęcia przed lub po
obowiązkowych lekcjach w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków
szkoły) w terminie maksymalnym do końca kwietnia 2015 r.;
prowadzenie dokumentacji zajęć pozalekcyjnych (karty czasu pracy, dzienniki zajęć, listy
obecności);
sporządzanie sprawozdań miesięcznych z realizacji zajęć, w tym informacji o stanie realizacji
planu zajęć, ilości zrealizowanych godzin;
posługiwanie się podczas zajęć dokumentami, w tym materiałami szkoleniowymi,
certyfikatami potwierdzającymi zakończenie udziału w szkoleniu, prezentacjami i
publikacjami multimedialnymi, oznaczonymi zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi
dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in.
logo PO KL, logo UE) oraz umieszczania na nich informacji o współfinansowaniu szkolenia
przez Unię Europejską;



Do udziału w zajęciach uprawnieni są wyłącznie uczestnicy projektu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za każdorazową weryfikację statusu uczestników zajęć;
Przeprowadzenie sprawdzianów wiedzy i umiejętności uczniów, w tym samooceny uczniów
(pre test – przeprowadzone przed rozpoczęciem zajęć i post test – przeprowadzone po
zakończeniu zajęć) oraz opracowania raportu z efektywności zajęć;
Przeprowadzenie badania ankietowego oceny zajęć wśród uczestników (wg skali
pięciostopniowej) z uwzględnieniem, co najmniej takich informacji jak:
- poziom zadowolenia uczestników,
- ocena przygotowania merytorycznego trenera,
- ocena umiejętności komunikacyjnych i nauczania przez trenera,
- ocena organizacji szkolenia,
- ocena ogólna szkolenia,
oraz na podstawie wyników ankiet sporządzenie raportu ewaluacyjnego.
6. Warunki płatności.
Należność za prowadzenie zajęć zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawcę
prawidłowo wystawionego rachunku/faktury oraz podpisaniu przez Zamawiającego protokołu
odbioru usługi, po wykonaniu całej części zamówienia lub każdorazowo po wykonaniu każdej z części
zamówienia, w przypadku udzielenia zamówienia na więcej niż jedną część.
7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Oferta musi zawierać:
- prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, podpisany przez Wykonawcę.
- kopie lub skany (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów i oświadczeń
potwierdzających spełnianie warunków wymienionych w punkcie 4. (Oryginały należy przedstawić na
wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.)
- CV osób prowadzącej zajęcia
Jeden wypełniony formularz ofertowy służy zgłoszeniu do wykonania jednej części zamówienia
(prowadzenie jednego rodzaju zajęć w jednej szkole). Zgłaszając się do wykonania większej liczby
części zamówienia, należ wypełnić osobny formularz ofertowy dla każdej z nich.
Ofertę należy:
a) dostarczyć na adres:
ECORYS Polska Sp. z o.o.
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
z dopiskiem:
Oferta dla projektu: nr POKL.09.02.00-14-008/14-00
„Na turystycznym szlaku kariery” 8/29118/2015
lub
b) w wersji elektronicznej (skan podpisanych i opieczętowanych dokumentów) przesłać na
e -mail: [email protected]
lub faks na numer 22 339 36 49
do dnia 19.02.2015 r. do godz. 14:00.
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
8. Kryteria oceny oferty.
8.1 Przyjęte kryteria oceny oferty:
8.1.1 Cena – 40%
Oferta powinna zawierać cenę wynagrodzenia brutto przewidzianą na jedną godzinę prowadzenia
zajęć wraz z pozapłacowymi kosztami usługi.
Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
8.1.2 Kwalifikacje, doświadczenie – 60%
Kwalifikacje i doświadczenie będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
A. ukończone studia podyplomowe/szkolenia/kursy z zakresu odpowiadającego tematyce warsztatu,
na który zgłaszana jest oferta (maksymalnie 20 pkt.): – 20 pkt.
B. doświadczenie w pracy w branży turystycznej (maksymalnie 30 pkt.): min. rok – 10 pkt.; rok – 2
lata – 20 pkt.; powyżej 2 lat – 30 pkt.
C. doświadczenie w prowadzeniu w ciągu ostatnich 3 lat warsztatów z zakresu tematów zawartych
w ofercie lub zajęć tematycznie pokrewnych w wymiarze min. 10h/każdy dla grupy min. 5 osób/każdy
adekwatnych do tematyki warsztatu, na który zgłaszana jest oferta (maksymalnie 40 pkt.): 2
warsztaty/zajęcia – 10 pkt.; 3-5 warsztatów/zajęć – 25 pkt.; powyżej 5 warsztatów/zajęć – 40 pkt.
D. doświadczenie w prowadzeniu w ciągu ostatnich 3 lat warsztatów z zakresu tematów zawartych w
ofercie lub zajęć tematycznie pokrewnych adekwatnych do tematyki warsztatu, na który zgłaszana
jest oferta dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (maksymalnie 10 pkt.) – 10 pkt.
8.2. Przyjęta metoda przyznania punktów będzie polegać na ocenie każdej oferty według 100
punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza to ta, która otrzyma największą ilość punktów wg
wzoru:
a) Cena – 40%
b) Kwalifikacje, doświadczenie – 60%
PUNKTACJA wg wzoru: K = (X x 40%) + (Z x 60%)
gdzie:
X - liczba punktów za kryterium Cena godziny pracy
Z - liczba punktów za kryterium Kwalifikacja, Doświadczenie
K - Uzyskana liczba punktów
Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt. za kryterium „X” natomiast pozostali
oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru:
X = (Xm : Xc) x 100 pkt.
gdzie:
X - liczba punktów za kryterium cena
Xm - najniższa cena złożonych ofert
Xc - cena oferty badanej
Kwalifikacje i doświadczenie mierzone będą według kryteriów i progów punktowych zgodnie z pkt.
8.1.2. Maksymalnie Zamawiający może przyznać 100 pkt. w ramach kryterium „Kwalifikacje,
Doświadczenie”, a ilość punktów stanowi sumę: Z = A + B + C + D.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji informacji zawartych w ofercie.
9. Wybór Wykonawcy realizującego usługę.
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Zamówienie zostanie udzielone
Oferentom, którzy spełnią kryteria dostępu i przedstawią najkorzystniejszą ofertę. O wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta, którego oferta została wybrana nie
później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od daty końcowego terminu składania ofert.
10. Warunki unieważnienia postępowania
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą
Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust 5 PZP, zostały złożone oferty dodatkowe o
takiej samej cenie i spełniające w takim samym stopniu kryteria punktowe;
 Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
 Jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie
gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego;
 Jeżeli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie
doprowadzi do realizacji jego celu.
11. Osoba kontaktowa ze strony ECORYS Polska Sp. z o.o.
W przypadku dodatkowych pytań związanych z procesem ofertowym prosimy o kontakt:
Sylwia Dąbrowa
tel.: 22 339 45 12 w godz. 10.00-16.00; e-mail: [email protected]
Zapytanie ofertowe sporządziła:
Sylwia Dąbrowa
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards