Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Banku

advertisement
Broszura informacyjna o wymogach MiFID
dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A.
Szanowni Państwo,
w trosce o naszych Klientów, którzy inwestują lub zamierzają inwestować w produkty i instrumenty finansowe dostępne
w Banku lub korzystają bądź zamierzają skorzystać z usług inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, wkładamy wiele wysiłku,
aby zapewnić wysoki standard usług oraz zagwarantować Klientom odpowiedni poziom ochrony inwestycyjnej.
Miło nam poinformować, że w zakresie oferowania produktów i świadczenia usług inwestycyjnych Bank Ochrony
1
Środowiska S.A. spełnia standardy wynikające z MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive).
Głównym celem MiFID jest zwiększenie ochrony Klientów poprzez wprowadzenie jednolitych dla wszystkich krajów Unii
Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, wysokich standardów w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i ochrony
inwestycyjnej Klientów.
Niniejsza broszura pozwoli Państwu poznać zasady MiFID i korzyści, jakie dla Klientów niesie jego wdrożenie.
Bank realizując wymogi MiFID, w tym w szczególności jeden z podstawowych celów MiFID, jakim jest ochrona Klientów
korzystających z usług inwestycyjnych:
1. działa w najlepiej pojętym interesie Klienta:
• uczciwie – dążąc do wykonania wszystkich zobowiązań wobec Klientów;
• rzetelnie – zapewniając niezwłoczną realizację zleceń/dyspozycji, w kolejności ich przyjmowania;
• profesjonalnie – zapewniając przygotowanie merytoryczne pracowników Banku;
2. przekazuje Klientom właściwe, kompletne i niewprowadzające w błąd informacje o instrumentach finansowych i rodzajach
ryzyka związanych z inwestowaniem w te instrumenty,
3. świadczy Klientom usługi dostosowane do ich wiedzy i doświadczenia.
W broszurze umieściliśmy informacje o zasadach klasyfikacji Klientów, badaniu adekwatności usług inwestycyjnych dla
Klientów jak również informacje o Banku w tym o sposobach komunikacji z Bankiem.
Mamy nadzieję, że niniejsza Broszura będzie pomocna w procesie inwestowania w produkty i instrumenty finansowe dostępne
w Banku.
W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Banku:
1. w placówkach Banku,
2. za pośrednictwem infolinii 801 355 455 (z tel. stacjonarnych) lub +48 22 543 34 34 (z tel. komórkowych i spoza
Polski).
Wszystkie informacje dostępne są na internetowej stronie Banku: www.bosbank.pl
1
Dyrektywa MiFID obejmuje:
1) Dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie rynków instrumentów finansowych,
2) Dyrektywę Komisji wprowadzającą środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu
do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych
na potrzeby tejże dyrektywy,
3) Rozporządzenie Komisji wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego Rady w odniesieniu do zobowiązań
przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów
finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy.
ROZDZIAŁ I. CZYM JEST MiFID
1.
MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive) to Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca rynku instrumentów
finansowych mająca zastosowanie do wszystkich instytucji świadczących usługi inwestycyjne.
2.
MiFID odnosi się do szerokiego zakresu usług inwestycyjnych, takich jak obrót instrumentami rynku pieniężnego (np. bony
skarbowe), papierami wartościowymi (np. akcje), instrumentami pochodnymi czy obrót tytułami uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych.
3.
Celem MiFID jest zapewnienie najwyższej ochrony inwestycyjnej Klientów, uczciwej konkurencji w sektorze finansowym
oraz zapewnienie przejrzystości działania firm inwestycyjnych na rynkach kapitałowych w Unii Europejskiej.
4. Polskie prawo do wymogów MiFID dostosowują:
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z poźn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm
inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków
powierniczych (Dz. U.2012 poz. 1078),
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków
technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału
wewnętrznego (Dz. U. 2012 poz. 1072).
ROZDZIAŁ II. KORZYŚCI DLA KLIENTA WYNIKAJĄCE Z MiFID
1. Zapewnienie najwyższego poziomu ochrony, w ramach MiFID, Klientom korzystającym z usług inwestycyjnych Bank
dokonuje poprzez:
1) przeprowadzanie klasyfikacji Klientów ze względu na ich różny poziom wiedzy na temat instrumentów finansowych
i usług inwestycyjnych oraz doświadczenia inwestycyjnego,
2) dokonywanie oceny adekwatności instrumentów finansowych, pod względem wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego
Klienta,
3) stosowanie polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
4) przekazywanie Klientom transparentnych informacji o instrumentach finansowych oraz usługach inwestycyjnych.
2. Bank realizuje najszerszy zakres działań ochronnych w stosunku do Klientów o najmniejszej wiedzy i doświadczeniu
inwestycyjnym. Bank stwarza tym Klientom możliwość poznania mechanizmów działania instrumentów finansowych, ryzyk
z nimi związanych oraz zasad wykonywania transakcji.
3. Bank realizuje wymogi MiFID, dotyczące w szczególności:
1) zasad obsługi zleceń/dyspozycji Klientów,
2) przekazywania potwierdzeń z wykonania zleceń/dyspozycji Klientów,
3) zasad opracowywania i przekazywania Klientom informacji w celach promocyjnych lub reklamowych,
4) zasad zarządzania konfliktami interesów.
ROZDZIAŁ III. KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG
INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH MiFID
I. Wymogami MiFID objęte są:
1. Oferowane przez Bank instrumenty finansowe objęte wymogami MiFID:
1) Lokaty inwestycyjne z gwarancją kapitału,
2) Ubezpieczenia strukturyzowane i ubezpieczenia z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi z gwarancją kapitału,
3) Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
4) Ubezpieczenia strukturyzowane i ubezpieczenia z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi bez gwarancji kapitału
5) Terminowe transakcje wymiany walut - FX Forward,
6) Instrumenty finansowe na stopę procentową – IRS.
2. Katalog instrumentów finansowych dostępnych w ofercie Banku może ulec zmianie.
3. Szczegółowy opis produktów wraz z opisem ryzyk związanych z inwestowaniem został zamieszczony w odrębnym
dokumencie „Opis instrumentów finansowych objętych wymogami MiFID w Banku Ochrony Środowiska S.A.”, który dostępny
jest na stronie internetowej Banku www.bosbank.pl/mifid oraz w placówkach Banku.
ROZDZIAŁ IV. ZASADY MiFID
I. Polityka klasyfikacji i zmiany klasyfikacji Klientów
1.
2.
Celem klasyfikacji jest dostosowanie poziomu ochrony, do poziomu wiedzy i doświadczenia Klienta.
Każdemu Klientowi Banku, przed rozpoczęciem świadczenia usług inwestycyjnych, zostanie nadana przez Bank, zgodnie
ze standardami MIFID, jedna z trzech następujących kategorii Klienta:
1) Klienci Detaliczni, którym przysługuje najwyższy poziom ochrony inwestycyjnej ze strony Banku,
2) Klienci Profesjonalni, którym przysługuje niższy poziom ochrony inwestycyjnej ze strony Banku niż Klientom
Detalicznym. Zgodnie z MiFID Bank przyjmuje, że Klienci Profesjonalni posiadają odpowiedni poziom wiedzy
i doświadczenia, pozwalający na prawidłową ocenę ryzyka związanego z podejmowanymi decyzjami inwestycyjnymi,
3) Uprawnieni Kontrahenci, którym przysługuje najniższy poziom ochrony inwestycyjnej ze strony Banku.
Zgodnie MiFID Bank przyjmuje, że Uprawnieni Kontrahenci mają wiedzę większą niż Klienci Profesjonalni na temat
działania rynków instrumentów finansowych.
A. Klienci Detaliczni
Klientem Detalicznym jest Klient, który w zakresie wiedzy o instrumentach i usługach finansowych oraz doświadczenia
inwestycyjnego nie spełnia kryteriów określonych dla Klientów Profesjonalnych i Uprawnionych Kontrahentów,
w szczególności jest nim:
1) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
3) inny, niż określony w pkt 2, przedsiębiorca, który nie spełnia warunków klasyfikacji do kategorii Klientów
Profesjonalnych, o której mowa poniżej.
B . Klienci Profesjonalni
Klientem Profesjonalnym jest Klient, który posiada doświadczenie, wiedzę i fachowość umożliwiające podejmowanie
decyzji inwestycyjnych i ocenę związanego z nimi ryzyka. Według Zasad klasyfikacji Klientów Banku Ochrony
Środowiska S.A. zgodnie z wymogami MiFID, Klientami Profesjonalnymi są:
1) instytucje finansowe, w szczególności:
a) banki;
b) firmy inwestycyjne;
c) zakłady ubezpieczeń;
d) fundusze inwestycyjne lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych;
e) fundusze emerytalne lub towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
f)
towarowe domy maklerskie,
2) jednostki administracji rządowej lub samorządowej, organy publiczne, które zarządzają długiem publicznym, banki
centralne, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Banki
Inwestycyjny lub inne organizacje międzynarodowe pełniące podobne funkcje,
3) inwestorzy instytucjonalni niebędący instytucjami finansowymi, prowadzący regulowaną działalność na rynku finansowym
- agenci transferowi, dystrybutorzy jednostek funduszy inwestycyjnych niebędący bankami ani firmami
inwestycyjnymi,
4) podmioty prowadzące poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej
przez podmioty wskazane w pkt. 1 i 3 – zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne instytucje kredytowe,
5) inni inwestorzy instytucjonalni, których głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe,
w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych – fundusze
sekurytyzacyjne,
6) przedsiębiorcy, którzy spełniają, co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych
w euro obliczana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień
sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
a) suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro;
b) osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro;
c) kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro;
7) podmioty inne niż wskazane w pkt 1– 6, które na swój wniosek zostały przez Bank uznane za Klienta
Profesjonalnego.
C. Uprawnieni Kontrahenci
Uprawniony Kontrahent to Klient Profesjonalny, posiadający rozległą wiedzę na temat działania rynków instrumentów
i produktów finansowych, z wyłączeniem podmiotów wskazanych w części B pkt 6 i 7, z którym Bank zawiera transakcje
lub pośredniczy w zawieraniu transakcji w ramach następujących usług w zakresie instrumentów finansowych.
II. Zmiana Kategorii Klienta
1.
2.
3.
4.
5.
Bank może zmienić kategorię Klienta Detalicznego, będącego osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, na kategorię Klienta Profesjonalnego, jeśli Klient złoży w formie pisemnej, w dowolnej
chwili trwania umowy o świadczenie usług inwestycyjnych, wniosek o zmianę przyznanej mu kategorii oraz przedstawi
dokumenty zaświadczające, że spełnia przynajmniej dwa z poniższych warunków:
1) zawierał transakcje, o wartości stanowiącej co najmniej równowartość 50 000 euro każda, na rynku instrumentów
finansowych ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał, w ciągu czterech ostatnich kwartałów,
2) wartość portfela instrumentów finansowych Klienta, łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład,
wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro,
3) pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy
zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług inwestycyjnych. W przypadku osób
prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej warunek ten dotyczy przynajmniej
jednej osoby fizycznej, uczestniczącej w podjęciu decyzji dotyczącej składania zleceń/dyspozycji.
Klient Profesjonalny może być traktowany przez Bank jak Uprawniony Kontrahent w przypadku zawierania z Bankiem transakcji,
lub pośredniczenia w ich zawieraniu.
Zmiana kategorii na Uprawnionego Kontrahenta jest możliwa na podstawie informacji posiadanych przez Bank
lub na podstawie informacji przekazanych przez Klienta.
Bank może dokonać zmiany kategorii na niższą:
1) w wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku złożonego przez Klienta,
2) z inicjatywy Banku, jeżeli pracownik Banku stwierdzi, że Klient przestał spełniać warunki wymagane do traktowania
go jak Klienta Profesjonalnego,
3) z Kategorii Uprawnionego Kontrahenta na niższą, jeśli Bank stwierdzi, że Klient nie zawiera z Bankiem transakcji,
lub nie korzysta z pośrednictwa Banku w ich zawieraniu.
Bank może dokonać zmiany kategorii Klienta na niższą z własnej inicjatywy, jeśli stwierdzi, że Klient nie spełnia warunków
nadanej mu kategorii na podstawie informacji dostarczanych przez Klienta, w szczególności na podstawie aktualnych
dokumentów:
1) w przypadku Klientów niebędących osobami fizycznymi:
a)
b)
c)
d)
audytowanego rocznego sprawozdania finansowego Klienta, lub
rocznego sprawozdania finansowego Klienta, lub
kwartalnych, półrocznych sprawozdań finansowego w formie F-01 za ostatni rok obrachunkowy Klienta,
lub sprawozdania F-02;
wyciągów z operacji, dokonywanych na rachunku instrumentów finansowych – potwierdzających dokonywane
transakcje oraz wartość portfela;
e)
6.
7.
8.
świadectw pracy, umów cywilnoprawnych, określających zakres obowiązków, lub innych dokumentów,
sporządzonych albo przetłumaczonych na język polski – potwierdzających staż pracy w sektorze finansowym
na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych
lub usług inwestycyjnych – warunek ten dotyczy przynajmniej jednej osoby fizycznej uczestniczącej w podjęciu
decyzji dotyczącej składania zleceń/dyspozycji,
2) w przypadków Klientów będących osobami fizycznymi:
a) wyciągów z operacji, dokonywanych na rachunku instrumentów finansowych – potwierdzających dokonywane
transakcje oraz wartość portfela;
b) świadectw pracy, umów cywilnoprawnych, określających zakres obowiązków, lub innych dokumentów,
sporządzonych albo przetłumaczonych na język polski – potwierdzających staż pracy w sektorze finansowym
na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych
lub usług inwestycyjnych.
Bankowi przysługuje prawo do zmiany kategorii z Klienta Profesjonalnego na Klienta Detalicznego, również w przypadku
nieposiadania przez Bank aktualnych informacji pozwalających stwierdzić, że Klient spełnia warunki traktowania go, jak
Klienta Profesjonalnego, jeżeli mimo wezwania do przedstawienia Bankowi stosownych dokumentów, Klient ich nie
przedstawia. Zmiana kategorii odnosi się do wszystkich oferowanych przez Bank instrumentów finansowych i usług
inwestycyjnych. Zmiana kategorii pozostaje bez wpływu na postanowienia umowy o świadczenie usług inwestycyjnych,
zawartej przez Klienta z Bankiem.
W przypadku zmiany kategorii Klienta Bank informuje pisemnie Klienta o:
1) decyzji podjętej w związku z wnioskiem Klienta o zmianę kategorii,
2) zmianie kategorii, dokonanej z inicjatywy Banku,
3) dacie, od której obowiązuje nowa kategoria,
4) zasadach traktowania Klientów należących do kategorii, do której Klient został zaklasyfikowany.
Klient jest zobowiązany do przekazywania informacji o zmianach danych, które mają albo mogą mieć wpływ na zmianę
kategorii.
Poniższa tabela prezentuje zakres obowiązków Banku i informacji przysługujących Klientom Banku w zależności
od przyznanej kategorii Klienta.
Zakres obowiązków Banku i informacji przysługujących Klientom Banku Ochrony Środowiska S.A. w zależności
od przyznanej kategorii Klienta, zgodnie z zasadami wynikającymi z MiFID
Uprawnieni Kontrahenci
Klienci Profesjonalni
Przekazanie informacji o stosowanych
przez Bank zasadach zarządzania
konfliktami interesów.
Przekazanie informacji o stosowanych
przez Bank zasadach zarządzania
konfliktami interesów.
Przekazanie informacji o sytuacji
wystąpienia konfliktu interesów.
Przekazanie informacji o sytuacji
wystąpienia konfliktu interesów.
Klienci Detaliczni
Przekazanie informacji o stosowanych
przez Bank zasadach zarządzania
konfliktami interesów oraz
udostępnieniu, na żądanie, Regulaminu
zarządzania konfliktami interesów
w Banku Ochrony Środowiska S.A.
Przekazanie informacji o sytuacji
wystąpienia konfliktu interesów.
Przekazanie „Polityki działania w najlepiej
pojętym interesie Klientów Banku
Ochrony Środowiska S.A. w zakresie usług
inwestycyjnych i obrotu instrumentami
finansowymi”.
Przekazywanie potwierdzeń zawarcia
transakcji oraz istotnych informacji
o stanie wykonania transakcji –
w przypadku świadczenia usługi
dokonywania transakcji.
Przekazywanie istotnych informacji
o stanie wykonania zlecenia/dyspozycji –
w przypadku świadczenia usługi
wykonywania zleceń/dyspozycji.
Przekazywanie informacji obejmujących
zestawienie przechowywanych lub
rejestrowanych aktywów – w przypadku
świadczenia usługi przechowywania
i rejestrowania instrumentów
finansowych lub prowadzenia
rachunków pieniężnych.
Przekazanie informacji zawierających opis
instrumentów finansowych znajdujących
się w ofercie Banku Ochrony Środowiska
S.A. i związanych z nimi ryzyk.
Przekazanie „Polityki działania w
najlepiej pojętym interesie Klientów
Banku Ochrony Środowiska S.A. w
zakresie usług inwestycyjnych i obrotu
instrumentami finansowymi.”
Przekazywanie potwierdzeń zawarcia
transakcji obejmujących informacje
określone w Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 24 września 2012 r.
w sprawie trybu i warunków
postępowania firm inwestycyjnych,
banków, o których mowa w art. 70
ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, oraz banków
powierniczych (Dz.U.z 2012, poz. 1078).
Przekazywanie informacji dotyczących
wykonania zleceń/dyspozycji –
w przypadku świadczenia usługi
wykonywania zleceń/dyspozycji.
Przekazywanie informacji obejmujących
zestawienie przechowywanych lub
rejestrowanych aktywów – w przypadku
świadczenia usługi przechowywania
i rejestrowania instrumentów
finansowych lub prowadzenia
rachunków pieniężnych.
Przekazanie informacji zawierających
opis instrumentów finansowych
znajdujących się w ofercie Banku
Ochrony Środowiska S.A. i związanych
nimi ryzyk.
Przekazanie informacji dotyczących
Banku Ochrony Środowiska S.A.
i prowadzonej przez Bank Ochrony
Środowiska S.A. działalności oraz
informacji związanych z usługą, która
ma być świadczona na rzecz Klienta.
Klient poddawany jest ocenie
adekwatności, mającej na celu
stwierdzenie, czy posiada on
doświadczenie i wiedzę, aby
prawidłowo ocenić ryzyko związane z
danym instrumentem finansowym.
III. Ocena adekwatności oferowanych instrumentów finansowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
W celu zapewnienia Klientom odpowiedniego poziomu ochrony inwestycyjnej, Bank dokonuje oceny adekwatności
oferowanych instrumentów finansowych. Proces oceny adekwatności przeprowadzany jest w odniesieniu do potencjalnych
Klientów zainteresowanych przeprowadzeniem oceny oraz Klientów Banku, zaklasyfikowanych do kategorii Klienta
Detalicznego w ramach MiFID i przeprowadzany jest zawsze przed podpisaniem umowy dotyczącej instrumentu finansowego.
Ocena adekwatności przeprowadzana jest również w przypadku wprowadzenia do oferty Banku nowego instrumentu
finansowego oraz przeprowadzana i ponawiana zawsze na życzenie Klienta.
Celem oceny adekwatności jest ustalenie czy usługa inwestycyjna lub instrument finansowy są adekwatne dla Klienta
biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie w obszarze zawierania transakcji na instrumentach finansowych, tzn. czy
Klient rozumie mechanizmy działania instrumentów finansowych, zna ryzyka z nimi związane oraz zasady wykonywania
transakcji oraz posiada doświadczenie wystarczające do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Wynik oceny adekwatności dotyczy poszczególnych grup instrumentów finansowych, różniących się poziomem
ryzyka inwestycyjnego.
Bank dokonuje oceny adekwatności na podstawie informacji podanych przez Klienta, które obejmują w szczególności:
1) wiedzę Klienta dotyczącą poszczególnych rodzajów usług inwestycyjnych i instrumentów finansowych,
2) charakter i częstotliwość transakcji dokonywanych na instrumentach finansowych.
W przypadku osób fizycznych małoletnich, częściowo ubezwłasnowolnionych i ubezwłasnowolnionych, procesowi oceny
adekwatności poddawany jest ich przedstawiciel ustawowy, który w imieniu Klienta będzie podejmował decyzje
inwestycyjne.
W przypadku Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej
ocenie adekwatności podlega osoba umocowana do występowania w imieniu Klienta. Bank przyjmuje, że w takim przypadku
uzyskana przez niego ocena adekwatności jest oceną adekwatności Klienta oraz że Klient upoważnił do zawierania transakcji
w jego imieniu osoby o wiedzy tożsamej jak osoby umocowanej wobec której przeprowadzono ocenę adekwatności.
Ocenę adekwatności przeprowadza się:
1)
w placówce Banku, albo
2)
w siedzibie Klienta.
Klienci, którzy złożą rezygnację z przeprowadzenia oceny adekwatności lub nie odpowiedzą na wszystkie pytania zawarte
w formularzu oceny, są zobowiązani do podpisania oświadczenia, że transakcję w instrumenty finansowe dokonują wyłącznie
na podstawie:
1) własnej analizy instrumentu finansowego, analizy sytuacji rynkowej, własnej decyzji oraz na własne ryzyko i własną
odpowiedzialność oraz,
2) rozumieją, akceptują ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe i korzystaniem z usług inwestycyjnych
oraz zapoznali się z nimi.
Odmowa przeprowadzenia oceny adekwatności uniemożliwia Bankowi ustalenie czy instrument finansowy jest dla Klienta
adekwatny.
W przypadku, gdy Klient odmawia zarówno przeprowadzania oceny adekwatności jak i podpisania oświadczenia o rezygnacji
z jej przeprowadzenia, Bank informuje Klienta, iż nie będzie możliwe zawarcie przez niego umowy dotyczącej instrumentów
finansowych.
Bank może zaproponować Klientowi ponowne przeprowadzenie oceny adekwatności w celu jej uaktualniania. W przypadku
braku zainteresowania Klienta aktualizacją oceny, dotychczasowa pozostaje obowiązującą.
Zmiana warunków otoczenia prawnego lub sytuacji rynkowej może być powodem złożenia Klientowi propozycji ponownego
przeprowadzenia oceny adekwatności niezależnie od terminu jego poprzedniego przeprowadzenia. Bank indywidualnie
informuje Klienta o potrzebie aktualizacji oraz o możliwych skutkach odmowy jej ponownego wypełnienia.
IV.
Zarządzanie konfliktami interesów w Banku Ochrony Środowiska S.A.
1. Przez konflikt interesów rozumiane są znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności
między interesem Banku, osoby powiązanej z Bankiem i obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny
z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do
powstania sprzeczności między interesami Klientów Banku.
2. Potencjalne źródła konfliktu interesów. Konflikt interesów może powstać w sytuacji, gdy Bank lub osoba powiązana
z Bankiem:
1) może uzyskać korzyści finansowe lub uniknąć straty finansowej wskutek poniesienia straty finansowej lub
2) nieuzyskania korzyści finansowej przez Klienta lub grupę Klientów,
3) posiada powody natury finansowej lub innej, aby preferować Klienta lub grupę Klientów Banku w stosunku
do innego Klienta lub grupy Klientów,
4) ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta albo transakcji przeprowadzanej
w imieniu Klienta, który to interes jest rozbieżny z interesem Klienta,
5) prowadzi analogiczną działalność do działalności Klienta,
6) może uzyskać korzyści lub uniknąć strat kosztem odpowiednio interesów Osoby powiązanej albo Banku,
7) otrzyma od osoby innej niż dany Klient korzyść majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku
z usługą świadczoną na rzecz Klienta.
3. Konfliktem interesów nie jest sytuacja, w której Bank, działając w dobrej wierze i zgodnie z zasadami świadczenia usług
inwestycyjnych, uzyskuje pozytywny wynik finansowy z transakcji, a Klient na tej samej transakcji odnosi negatywny wynik
finansowy.
4. Zasady przeciwdziałania konfliktom interesów. Bank stosuje zasady przeciwdziałania konfliktom interesów,
a w szczególności:
1) identyfikuje i rejestruje okoliczności lub zdarzenia, które mogą stanowić potencjalny lub bieżący konflikt interesów
oraz postępuje zgodnie z przyjętymi w Banku procedurami,
2) wprowadza ograniczenia i zasady monitorowania w zakresie dokonywania transakcji własnych przez osoby powiązane
zgodnie z przyjętymi w Banku procedurami,
3) monitoruje przepływ i dostęp do informacji poufnych poprzez przyjęte rozwiązania regulacyjne, organizacyjne
oraz techniczne, ograniczające oraz kontrolujące dostęp do informacji,
4) posiada wewnętrzną strukturę organizacyjną, która jest zaprojektowana w sposób ograniczający możliwość
skoncentrowania kompetencji decyzyjnych i wykonawczych z kompetencjami w zakresie kontroli i nadzoru,
co mogłoby powodować działania i decyzje szkodzące interesom Klienta lub grupy Klientów,
5) stosuje system kontroli wewnętrznej, w ramach którego funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego,
zajmująca niezależną pozycję w stosunku do kontrolowanych jednostek i komórek organizacyjnych Banku.
5. Bank informuje o zidentyfikowanych konfliktach interesów zgodnie z obowiązującymi procedurami. W przypadku gdy Klient
nie potwierdzi otrzymania powyższej informacji lub woli korzystania z usług Banku w związku z zaistniałym konfliktem
interesów:
1) Umowa o świadczenie usług nie może zostać zawarta lub,
2) Bank powstrzymuje się od świadczenia usług inwestycyjnych na rzecz Klienta do czasu otrzymania oświadczenia
Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy.
V. Przyjmowanie i przekazywanie korzyści pieniężnych i niepieniężnych (Zachęty)
1. Pod pojęciem Zachęt rozumie się świadczenia pieniężne lub niepieniężne, których przyjęcie lub przekazanie przez Bank lub
osobę powiązaną z Bankiem może przyczynić się do powstania sytuacji konfliktu interesów, w szczególności do powstania
sprzeczności między interesami Klientów.
2. W Banku dopuszczalne jest przyjmowanie i przekazywanie jedynie poniższych Zachęt:
1) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych od Klienta lub od osoby działającej w jego imieniu albo Klientowi
lub osobie działającej w jego imieniu,
2)
opłat lub prowizji niezbędnych dla świadczenia danej usługi inwestycyjnej pod warunkiem, że:
a)
informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie
i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana Klientowi przed zawarciem
umowy;
b)
są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości świadczenia usługi inwestycyjnej
na rzecz Klienta.
V I . Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Banku Ochrony Środowiska S.A.
1. Bank w ramach wymogów MiFID stosuje wobec Klienta Detalicznego i Klienta Profesjonalnego:
1) politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
2) politykę wykonywania zleceń/dyspozycji,
3) zasady alokacji.
2. Wprowadzając Politykę w zakresie usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi Bank ma na celu zapewnienie
w szczególności:
1) wykonania
obowiązków
Banku
wobec
Klienta,
w
zakresie
zleceń/dyspozycji
dokonywanych
na instrumentach finansowych,
2) jakości usług inwestycyjnych świadczonych przez Bank m.in poprzez zapewnienie Klienta, że Bank nie dokonuje
alokacji tj. nie łączy zleceń/dyspozycji Klienta ze zleceniami/dyspozycjami własnymi Banku.
3. Bank, realizując zlecenie/dyspozycję Klienta, dąży do ustalenia z Klientem wszystkich warunków zlecenia/dyspozycji. Jeśli
tryb przyjmowania zleceń/dyspozycji nie zapewnia ustalenia wszystkich warunków, Bank bierze pod uwagę czynniki
wymienione poniżej według wskazanej numerycznie kolejności począwszy od czynnika najważniejszego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
cenę instrumentu finansowego w danym miejscu realizacji,
prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia zlecenia/dyspozycji,
czas realizacji zlecenia/dyspozycji,
koszty ponoszone przez Klienta w związku z realizacją zlecenia/dyspozycji – opłaty i prowizje związane bezpośrednio
z realizacją zlecenia/dyspozycji,
wielkość zlecenia/dyspozycji,
charakter zlecenia/dyspozycji (kupno/sprzedaż),
inne czynniki mające istotny wpływ na realizację zlecenia/dyspozycji.
4. Składając Bankowi zlecenie/dyspozycję, Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje jako miejsce wykonywania
zleceń/dyspozycji rachunek własny Banku oraz jest świadomy że jego zlecenia/dyspozycji realizowane są poza rynkiem
zorganizowanym.
5. Zasady przekazywania zlecenia/dyspozycji nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
określa właściwy dla danego tytułu uczestnictwa fundusz inwestycyjny w regulacjach dotyczących jego funkcjonowania.
W tym przypadku Bank nie odpowiada za te zasady oraz nie uczestniczy w procesie wykonywania zlecenia/dyspozycji.
6. Bank realizuje zlecenia/dyspozycji niezwłocznie, według kolejności ich przyjmowania, za wyjątkiem sytuacji, gdy:
1) Klient określi inną kolejność realizacji składanych zleceń/dyspozycji,
2) odroczenie realizacji wynika z określonych przez Klienta warunków wykonania zlecenia/dyspozycji,
3) awaria albo niedostępność systemu informatycznego uniemożliwia realizację zlecenia/dyspozycji,
4) charakter lub wielkość zlecenia/dyspozycji sprawiają, że kolejność realizacji nie może mieć zastosowania.
7. Obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie Klienta nie dotyczy Banku w przypadku:
1) szczegółowego określenia przez Klienta dodatkowych warunków realizacji zlecenia/dyspozycji (np. czasu, ceny). W tym
zakresie obowiązek Banku do działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ogranicza się
do postępowania zgodnie z instrukcją Klienta,
10
2)
zindywidualizowanych
zleceń/dyspozycji,
gdy na rynku nie
są dostępne
wiarygodne informacje
o porównywalnych transakcjach,
3) gdy Klient składa zlecenia/dyspozycje, bezpośrednio i samodzielne, za pośrednictwem przeznaczonego do tego
systemu Banku.
8. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia zdarzeń, na które Bank nie ma wpływu,
w szczególności:
1) działania siły wyższej,
2) wystąpienia zdarzeń nagłych i związanych z tym gwałtownych zmian cen,
3) awarii albo niedostępności systemu informatycznego Banku lub podmiotu obsługującego
4) miejsce realizacji,
5) wystąpienia sytuacji uniemożliwiających przekazywanie zleceń/dyspozycji do miejsca realizacji, z przyczyn niezależnych
od Banku.
9. Klientowi przysługuje prawo zwrócenia się do Banku z pisemną prośbą o udzielenie informacji, w jaki sposób Bank wywiązał
się ze zobowiązania działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Bank zobowiązany jest odpowiedzieć Klientowi
w formie pisemnej lub przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie zapewniającym możliwość
przechowywania przez Klienta i Bank tych informacji oraz uniemożliwiającym modyfikację ich treści.
10. Bank informuje Klientów o każdej istotnej zmianie niniejszej Polityki. Przedmiotowe informacje są przekazywane
za pomocą ustalonego w umowie z Klientem sposobu komunikacji oraz poprzez zamieszczenie stosownych informacji na
stronie internetowej Banku. Złożenie zlecenia/dyspozycji przez Klienta, po przekazaniu Klientowi zmian Polityki,
rozumiane jest jako wyrażenie zgody na stosowanie zasad zawartych w zaktualizowanej Polityce.
ROZDZIAŁ V. INFORMACJE O BANKU
I. Nazwa Banku oraz Akcjonariat Banku
1. Nazwa Banku
Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowana przez
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS
0000015525, NIP 5270203313, kapitał zakładowy w wysokości 628 732 450 złotych, w całości wpłacony.
2. Akcjonariat
Bank jest spółką akcyjną, której akcje znajdują się w obrocie na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie. Głównymi akcjonariuszami są:
1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
Aktualne Informacje o akcjonariacie są dostępne na stronie internetowej Banku:www.bosbank.pl
II.
Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Bankiem
Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, tel.: +48 22 543 34 34,
Adres e-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.bosbank.pl
III.
Język, w którym Klient może się kontaktować z Bankiem i w którym sporządzane będą dokumenty
11
oraz przekazywane informacje
Klienci Banku mogą kontaktować się z Bankiem w języku polskim. Umowy z Klientami oraz informacje przekazywane
Klientom są sporządzane również w języku polskim.
IV. Sposoby komunikowania się Klienta z Bankiem
1. Klienci mogą kontaktować się z Bankiem:
1)
2)
3)
4)
V.
pod numerami telefonów: 801 355 455 lub +48 22 543 34 34, w dni powszednie, w godz. 7: 45 - 21: 00, oraz
w soboty, w godz. 10:00 - 18:00,
drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.bosbank.pl
osobiście w placówkach Banku,
drogą korespondencyjną.
Zasady składania zleceń/dyspozycji
1. Klienci Banku mogą składać zlecenia/dyspozycje w zakresie instrumentów finansowych oferowanych przez Bank
w
sieci placówek Banku, których lista dostępna jest na stronie internetowej Banku www.bosbank.pl,
lub w Departamencie Skarbu (dotyczy Klientów Banku posiadających autoryzację do zawierania transakcji bezpośrednio
z Departamentem Skarbu).
VI. Oświadczenie potwierdzające, że Bank posiada zezwolenie na działalność oraz nazwa organu nadzoru,
który udzielił zezwolenia
Bank pozostaje pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, która stosownie do treści Ustawy z dnia
21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 174 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
29 września 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128, z późn. zm.) sprawuje nadzór nad bankami, oddziałami
i przedstawicielstwami banków zagranicznych w Polsce.
VII. Zasady wnoszenia i rozpatrywania przez Bank skarg i reklamacji Klientów
1. Klienci Banku mają prawo do składania skarg i reklamacji w zakresie świadczonych przez Bank usług:
1) w placówkach Banku,
2) drogą korespondencyjną,
3) drogą elektroniczną,
4) telefonicznie,
5) za pośrednictwem podmiotów innych niż Bank w zakresie produktów, dla których Bank pełni rolę dystrybutora.
2. Bank udziela odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji lub skargi.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku uzasadnionej niemożności
udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych (przykładowo w przypadku reklamacji rozpatrywanych
z udziałem instytucji zewnętrznych, w szczególności organizacji płatniczych lub w szczególnie skomplikowanych
przypadkach), Bank wyjaśnia Klientowi w uzgodnionej formie przyczyny opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać
ustalone dla rozpatrzenia sprawy a także określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi,
który nie przekroczy 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
3. Szczegółowy tryb składania oraz rozpatrywania reklamacji został określony w Zasadach przyjmowania oraz rozpatrywania
skarg i reklamacji w Banku Ochrony Środowiska S.A., które są dostępne w każdej placówce Banku oraz na stronie
internetowej.
VIII. Zakres, częstotliwość i terminy przekazywania Klientowi potwierdzeń realizacji zlecenia/dyspozycji
12
1. Bank przekazuje Klientom potwierdzenia realizacji zlecenia/dyspozycji niezwłocznie po zawarciu transakcji, jednak nie
później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu wykonania zlecenia/dyspozycji Klienta.
2. Szczegółowe zasady przekazywania potwierdzeń określone są w regulacjach dotyczących poszczególnych usług
inwestycyjnych.
IX. Koszty i opłaty związane z usługami inwestycyjnymi
Bankowi przysługuje prawo do pobierania opłat oraz prowizji z tytułu świadczonych usług, zgodnie z „Taryfą opłat
i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów
detalicznych”, „Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw
i wspólnot mieszkaniowych” oraz „Taryfą opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe
w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych” oraz innych opłat określonych w umowie
zawartej z Klientem.
13
Download