Francja

advertisement
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Poznaj gospodarkę:
Francja
Najchętniej
odwiedzany kraj na
świecie.
Analiza gospodarki francuskiej przygotowana przez członków
Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach Strefy Analitycznej SKNF WZ UW.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Spis treści
1. Wstęp .......................................................................................... 3
2. Sytuacja polityczna ...................................................................... 3
3. Bank Centralny i polityka pieniężna ............................................ 5
4. Wskaźniki makroekonomiczne .................................................... 8
5. Rynek Kapitałowy ...................................................................... 15
6. Struktura gospodarki ................................................................. 19
7. Znane spółki .............................................................................. 23
8. Podsumowanie.......................................................................... 26
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
1. Wstęp
Gospodarka francuska zalicza się do najbardziej rozwiniętych na świecie. Francja należy
do elitarnej Grupy Ośmiu (G8), czyli nieformalnej grupy skupiającej najbogatsze państwa
świata. Zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem produkcji rolnej. Ważną rolę
odgrywa również hodowla, między innymi bydła i owiec. Kraj zajmuje drugie miejsce na
świecie w produkcji serów i piąte w produkcji masła. Jest także pierwszym na świecie
producentem wina. Francja słynie także z świetnie rozbudowanej, największej w Europie
Zachodniej sieci kolejowej.
W niniejszej publikacji przybliżamy obecną sytuację gospodarczą Francji. W każdym
kolejnym rozdziale zwracamy uwagę na jej poszczególne aspekty, które umożliwiają bliższe
poznanie gospodarki tego kraju.
2. Sytuacja polityczna
Francja jest republiką o systemie parlamentarno-prezydenckim. Podstawowym aktem
prawnym jest konstytucja, uchwalona 4 października 1958 roku, która głosi, że Francja jest
laicką, niepodzielną, demokratyczną i socjalną republiką. Kraj ten jest silnie scentralizowany.
Cała Francja podzielona jest na departamenty. Władza wykonawcza we Francji należy do
Prezydenta, natomiast władza ustawodawcza do dwuizbowego parlamentu, w którego skład
wchodzi Zgromadzenie Narodowe oraz Senat.
Prezydent wybierany jest na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych i
bezpośrednich. Mianuje premiera i, zgodnie z jego propozycją, członków rządu. Może także
rozwiązać Zgromadzenie Narodowe. W sytuacjach nadzwyczajnych może także przejąć
pełnię władzy w państwie. Od 15 maja 2012 urząd ten sprawuje François Hollande.
Parlament składa się z Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, które realizują funkcję
związaną z kontrolowaniem rządu, a także opracowują i głosują ustawy. Zgromadzenie
Narodowe składa się z 577 deputowanych, którzy są wybierani w wyborach powszechnych i
bezpośrednich raz na 5 lat. Obecny skład został wybrany w czerwcu 2012 roku, a jego
przewodniczącym jest Bernard Accoyer. Senat jest złożony z 348 senatorów, którzy od 2003
roku wybierani są na 6 lat (wcześniej wybierano ich na 9-letnią kadencję) w wyborach
powszechnych i niebezpośrednich. Jego skład odnawiany jest w jednej trzeciej co 3 lata. Rolę
przewodniczącego Senatu pełni obecnie Jean-Pierre Bel.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Od czasów wyborów parlamentarnych w 2012 roku, największym poparciem cieszy się
Partia Socjalistyczna (PS), która w drugiej turze wyborów samodzielnie uzyskała 40,91%
wszystkich głosów i 280 mandatów, a razem ze sprzymierzonymi z nią Zielonymi oraz
pozostałymi ugrupowaniami lewicowymi – 49,93% głosów i 331 mandatów. Na czele tej
partii stoi Martine Aubry. Duże poparcie zdobyła również Unia na Rzecz Ruchu Ludowego
(UMP), na której czele stoi Xavier Bertrand. Samodzielnie uzyskała 37,95% wszystkich głosów
i 194 mandaty, natomiast wraz z prawicowymi sojusznikami – 44,13% głosów i 229
mandatów. Za nimi znalazł się Front Narodowy, który jednak zdobył znacznie mniejsze
poparcie – uzyskał tylko 3,66% wszystkich głosów i 2 mandaty.
Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych z 17 czerwca
2012 roku
9,02%
6,18%
40,91%
37,95%
PARTIE LEWICOWE
PARTIE PRAWICOWE
Partia Socjalistyczna
3,66%
2,28%
RUCH NARODOWY
INNE
Unia na Rzecz Ruchu Ludowego
Pozostałe
24 i 25 maja we Francji odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Według wyników
TNS/Scytl we współpracy z Parlamentem Europejskim zwyciężył Ruch Narodowy, zdobywając
24,95% wszystkich głosów i 23 mandaty. 20,79% głosów uzyskała reprezentująca prawicę
Unia na Rzecz Ruchu Ludowego. Następne miejsce zdobyli przedstawiciele PS wraz z PSG z
13,98% głosów. Miejsca w Parlamencie Europejskim uzyskali również: Ruch Demokratyczny
wraz z Unią Demokratów i Niezależnych (7 mandatów), Zieloni (6 mandatów), FG (3
mandaty), UOM (1 mandat) oraz Ins. (1 mandat). Frekwencja na wyborach wyniosła 43,5%.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
3. Bank Centralny i polityka pieniężna
Bank Centralny Francji (Banque de France) powstał w 1800 roku w celu przywrócenia
zaufania do krajowego systemu bankowego po wstrząsach finansowych wywołanych przez
rewolucję francuską. Założony przez Napoleona Bonaparte, który w tamtym okresie był
Pierwszym Konsulem, miał za zadanie wyprowadzić kraj z głębokiej recesji i w tym celu jego
pierwszym zadaniem było wydawanie banknotów na okaziciela w zamian za zdyskontowane
weksle, co miało na celu upłynnić system wymiany handlowej. Początkowo bank działał tylko
i wyłącznie na terenie Paryża i w 1803 roku otrzymał on wyłączne prawo do emisji
banknotów na terenie tego miasta na okres 15 lat, które w dalszej historii działalności
instytucji było wielokrotnie odnawiane. Przez wiele lat bank prężnie się rozwijał jako
prywatny kapitał, oczywiście napotykając na drodze wiele problemów, chociażby w postaci
ograniczenia działalności tylko do terenu stolicy Francji, które zostało zniesione dopiero w
roku 1848 i nastąpiła gwałtowna ekspansja działalności na obszar całego kraju. W latach
1936 - 1945 trwała nacjonalizacja banku, która miała za zadanie całkowite pozbycie się
kapitału prywatnego z udziałów w Banku Francji i przejęcie władzy nad tą instytucją przez
państwo. Kolejnym ważnym "kamieniem milowym" w historii banku centralnego jest rok
1973, w którym na nowo został stworzony statut banku, a zawarte w nim postanowienia były
najbliższe obecnemu wyglądowi banków centralnych w największych gospodarkach. Prezes
Banku Francji otrzymał dużo więcej mocy decyzyjnej niż w poprzednich latach, a w ręce
ministra finansów przekazana została kontrola nad wypłatą dywidendy przez bank i innym
wykorzystaniem zysku wypracowywanego przez instytucję. W 1993 roku bank centralny stał
się całkowicie niezależny od państwa w celu zapewnienia ciągłości i stałości prowadzonej
polityki pieniężnej, a jako jego główny cel określono dbanie o stabilność cen w kraju.
Uniezależnienie od państwa było wielkim krokiem w kierunku wstąpienia do Europejskiego
Systemu Banków Centralnych i ostatecznego przyjęcia europejskiej waluty w 2002 roku wraz
z 14 innymi państwami.
Siedziba Banku Francji od początku istnienia znajduje się w Paryżu. Przewodniczącym
banku jest Christian Noyer wybrany w 2003 roku, po tym jak przez 4 lata pełnił funkcje vice
prezydenta w zarządzie Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Posiada on dwóch
zastępców, którzy obok niego pełnią najważniejsze funkcji w banku, są to : Anne Le Lorier i
Robert Ophele. Sprawne funkcjonowanie infrastruktury rynku finansowego i systemów
płatniczych jest niezmiernie istotne dla gospodarki jako całości, ponieważ umożliwia sprawne
realizowanie polityki pieniężnej i przyczynia się do stabilności finansowej i zaufania do
waluty. Dlatego też Bank Francji ma szeroki zakres kompetencji w odniesieniu do nadzoru
nad systemem finansowym państwa i jest to ściśle określone w prawie francuskim i
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
traktatach Unii Europejskiej. Warto wymienić trzy kluczowe obszary mające dbać o
bezpieczeństwo krajowego systemu finansowego:



zapewnienie bezpieczeństwa bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych;
zapewnienie sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa systemów płatności;
zapewnienie bezpieczeństwa rozliczeń instrumentów finansowych i rozliczeń.
Polityka pieniężna, w związku z przynależnością do Eurosystemu, została przekazana w
kompetencje Europejskiego Banku Centralnego. Zarówno kontrola i ustalanie rynkowych
stóp procentowych jak i dokonywanie operacji otwartego rynku jest zadaniem EBC. Spójrzmy
zatem jak obecnie kształtują się najważniejsze wskaźniki polityki pieniężnej.
Stopa procentowa w strefie euro wynosi obecnie 0,15% i jest to najniższy poziom w
historii. Tak niska wartość wynika z poważnych problemów z inflacją w całej strefie euro,
która ostatnimi czasy wręcz oscyluje w graniach deflacyjnych.
Trzymiesięczna stopa międzybankowa we Francji systematycznie maleje od 2009 roku,
zatem koszt pieniądza pomiędzy bankami nadal jest niski, jednak swoje dno osiągnęła w
2012 roku i od tamtego czasu następuje bardzo powolny wzrost.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Poziom rezerw walutowych Francji na przestrzeni ostatnich 10 lat zwiększył się, jednak
po intensywnych wzrostach aż do roku 2012 nastąpiło systematyczne zmniejszanie się
poziomu rezerw, które trwa aż do dziś.
Obowiązująca walutą we Francji jest oczywiście euro, które weszło do obiegu w roku
2002, jednak aż do 2012 roku można było wymieniać franki francuskie na wspólną walutę, a
wartość niewymienionych pieniędzy Bank Francji zamienił na swój zysk. W Eurosystemie
każdy kraj ma prawo do bicia monet euro, dlatego też w każdym państwie monety mają swój
charakterystyczny wygląd. Przykładowo we Francji monety o nominałach 1, 2, 5 centów
przedstawiają portret Marianny, czyli nieoficjalnego godła Francji. Jednak prawo do emisji
banknotów leży całkowicie po stronie Europejskiego Banku Centralnego, więc pełna
odpowiedzialność za sprawowanie kontroli i zapobieganie fałszerstwom również należy do
nich.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
4. Wskaźniki makroekonomiczne
Produkt Krajowy Brutto
Francja jest piątą co do wielkości gospodarką na świecie oraz drugą w Europie. Posiada
rozwiniętą oraz zdywersyfikowaną bazę przemysłową oraz rolniczą, na które składają się
m.in. lotnictwo, wyposażenie wojskowe, perfumy, farmaceutyka, produkcja wina, wołowiny
oraz pszenicy. Francja jest również krajem, który odwiedza największa liczba turystów na
świecie (80 mln rocznie). Wobec tego sektor usług przyczynia się w największym stopniu do
wytworzenia PKB, odpowiada on za około 79% Produktu Krajowego Brutto.
PKB Francji
2.250.000
5,0%
2.000.000
4,0%
1.750.000
3,0%
1.500.000
2,0%
1.250.000
1,0%
1.000.000
0,0%
750.000
-1,0%
500.000
-2,0%
250.000
-3,0%
0
-4,0%
PKB w mln EUR
Stopa wzrostu realnego PKB
Źródło: opracowanie własne, dane Eurostat.
Powyższy wykres prezentuje PKB Francji w ujęciu wartościowym, jak i pod względem
realnego wzrostu. Nie trudno zauważyć, iż wartość PKB z roku na rok sukcesywnie rośnie.
Jedynym istotnym wyjątkiem od tej reguły jest rok 2009, kiedy to produkt krajowy brutto
zmalał. Stopa wzrostu realnego PKB w tym okresie wyniosła -3,1%. Na taki stan rzeczy wpływ
w głównym stopniu miało załamanie koniunktury międzynarodowej oraz ówczesna sytuacja
na światowych rynkach.
Według danych INSEE, Francuska gospodarka nie wykazała wzrostu przez pierwsze trzy
miesiące roku 2014. Cały pierwszy kwartał cechował się stagnacją (w poprzednim osiągnięto
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
wzrost na poziomie 0,2%). Co więcej, Rząd zdołał uniknąć recesji wyłącznie dzięki wysokim
wydatkom oraz wyższym zapasom i rezerwom.
PKB per capita we Francji w roku 2013 wyniósł 31 300 EUR. Wartość owego wskaźnika
jest równa 276% średniej światowej. Jak widzimy na poniższym wykresie, wskaźnik ten wciąż
rośnie.
PKB per capita (EUR)
35.000
32.500
30.000
27.500
25.000
22.500
20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
0
Źródło: opracowanie własne, dane Eurostat.
Inflacja
Jak możemy zauważyć na poniższym wykresie, inflacja (HICP) we Francji znajduje się na
stosunkowo stabilnym poziomie i jest całkowicie pod kontrolą. W przeciągu ostatnich 10 lat
nie przekroczyła ona poziomu 4%. W roku 2009 inflacja prawie zamieniła się w deflację.
Wyniosła wtedy 0,1%. Jako, iż stabilny wzrost cen jest jak najbardziej pożądany, obecny stan
rzeczy ma korzystny wpływ na całą gospodarkę, a co za tym idzie na wzrost PKB.
Na przestrzeni ostatnich 3 lat inflacja we Francji sukcesywnie spada. W 2011 roku
wynosiła ona 2,3%, w 2012 – 2,2%, natomiast w 2013 już tylko 1%. Tendencja niskiego
poziomu inflacji zauważalna jest również, gdy przeanalizujemy ostatnie trzy miesiące. W
marcu wskaźnik HICP wyniósł 0,7% natomiast w kwietniu i maju po 0,8%. Na tę chwilę
brakuje danych za czerwiec 2014. Warto również wspomnieć o tym, iż poziom wzrostu cen
we Francji w ostatnim czasie był niższy niż średni poziom inflacji krajów UE. Zależność tę
ukazuje nam wykres poniżej.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Inflacja (HICP)
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
European Union (28 countries)
France
Źródło: opracowanie własne, dane Eurostat.
Bezrobocie
Stopa bezrobocia
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
France
European Union (28 countries)
Źródło: opracowanie własne, dane Eurostat.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat bezrobocie w Francji nieznacznie rośnie. Po pierwszych
trzech miesiącach 2014 roku wskaźnik ten wyniósł 10,1% (podobnie jak w poprzednim
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
okresie). Szacuje się, iż we Francji Metropolitarnej bezrobocie wśród aktywnej populacji
wynosi około 9,7% czyli 2,8 mln osób. Pozytywnym faktem jest to, iż w przeciągu roku spadło
ono o 0,2%. Pośród osób nieaktywnych zawodowo, 1,4 mln osób pragnie pracować, jednak
w świetle prawa nie są uznawani za osoby aktywne. Są częścią tzw. Unemployment Halo
(osoby, które nie mogą podjąć pracy w przeciągu 2 tygodni lub w danym momencie jej
aktywnie nie poszukują). Wyłącznie w pierwszym kwartale 2014 roku zjawisko to
powiększyło się aż o 55 000 osób, a w skali roku o 110 000. Na zakończenie warto
wspomnieć, iż obecnie bezrobocie we Francji kalkulowane jest według nowej metody, która
znacząco obniża ilość osób uznawanych jako pozostające bez pracy.
Deficyt budżetowy + dług publiczny
Deficyt budżetowy Francji
0
0,00%
-20000
-1,00%
-40000
-2,00%
-60000
-3,00%
-80000
-4,00%
-100000
-5,00%
-120000
-6,00%
-140000
-7,00%
-160000
-8,00%
Deficyt (mln EUR)
Deficyt (% PKB)
Źródło: opracowanie własne, dane Eurostat.
Deficyt budżetowy Francji w roku 2013 wyniósł 87 566 mln Euro czyli 4,2% PKB. Na
przestrzeni lat 1995-2013 średni deficyt budżetowy wyniósł 3,74%, osiągając najniższą
wartość w roku 2000 (-1,5% PKB), a najwyższą w 2009 (-7,5% PKB), kiedy to mieliśmy do
czynienia z główną falą kryzysu. Od tego momentu deficyt stale spada.
Jeżeli chodzi o dług publiczny, to zdecydowanie wykazuje on tendencje wzrostową. W
roku 2013 wyniósł on aż 93,5% PKB. Według prognoz francuskiego rządu, dług w roku 2014
wyniesie 95,1% PKB (1 bln 950 mld EUR), zaś deficyt spadnie do poziomu 3,6% PKB. W 2015
roku natomiast deficyt ma spaść do 3% PKB.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Dług publiczny Francji
2.500.000
100%
90%
2.000.000
80%
70%
1.500.000
60%
50%
1.000.000
40%
30%
500.000
20%
10%
0
0%
Dług (mln EUR)
Dług (% PKB)
Źródło: opracowanie własne, dane Eurostat.
Import / eksport
Eksport
500.000
30%
450.000
25%
400.000
350.000
20%
300.000
250.000
15%
200.000
10%
150.000
100.000
5%
50.000
0
0%
Export (mln EUR)
Export (% PKB)
Źródło: http://countryeconomy.com
Eksport Francji w roku 2013 wyniósł 436 418 mln EUR, co stanowiło 21,19% PKB i jest to
spadek o 6 225 mln EUR w stosunku do rekordowego roku 2012. Francja jest jednym z
największych eksporterów dóbr luksusowych i produktów rolniczych na świecie. Głównymi
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
dobrami przeznaczonymi do eksportu są: artykuły związane z lotnictwem (10,1%), produkty
spożywcze (9,7%), chemikalia (9,5%), maszyny przemysłowe (8,3%), żelazo i stal (7,9%),
elektronika (6,7%), pojazdy mechaniczne (6,3%) oraz środki farmaceutyczne (6,1%). Lwia
część eksportu Francji przypada na Europę - jest to około 70% całości. Do głównych
partnerów w tym obszarze możemy zaliczyć takie kraje jak: Niemcy (16,6%), Włochy (8,2%),
Hiszpanię (7,3%) oraz Belgię (7,2%).
Również import w roku 2013 zanotował spadek. Osiągnął on wartość 512 726 mln EUR
(24,89% PKB), podczas gdy w roku 2012 wyniósł 524 918 mln EUR (25,83%). Głównymi
importowanymi dobrami są: paliwa (17%), produkty metalowe (7,8%), maszyny
przemysłowe i rolnicze (7,5%), samochody (7%). Za 68% importu odpowiadają przepływy z
Europy. Do głównych partnerów handlowych możemy zaliczyć: Niemcy (17%), Chiny (8%),
Belgię (7,8%) oraz Włochy (7,3%).
Analizując wykresy przedstawiające eksport oraz import możemy zauważyć, iż zazwyczaj
import był wyższy, czyli bilans handlowy był ujemny. Jedynym wyjątkiem jest okres od roku
1993 do roku 1999 oraz rok 2002. Wtedy to gospodarka francuska zanotowała dodatni bilans
handlowy.
Import
600.000
30%
550.000
500.000
25%
450.000
400.000
20%
350.000
300.000
15%
250.000
200.000
10%
150.000
100.000
5%
50.000
0
0%
Import (mln EUR)
Import (% PKB)
Źródło: http://countryeconomy.com
PMI
Oba wskaźniki PMI na przestrzeni lat zachowują się bardzo podobnie. Wskazuje to na
ścisłe powiązanie koniunktury panującej w przemyśle i usługach. Do przełomu lat 2012/2013
oba wskaźniki sukcesywnie spadały. W późniejszym okresie nastąpiło polepszenie sytuacji
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Francji oraz wzrost obu indeksów. Według najnowszych danych obejmujących pierwsze
półrocze 2014 roku, oba wskaźniki uplasowały się nieznacznie poniżej 50 punktów. Oznacza
to pogorszenie się sytuacji gospodarczej kraju. Prognozy na lipiec wskazują, iż oba wskaźniki
powinny wzrosnąć, jednak tylko wskaźnik PMI dla usług przekroczy poziom 50 punktów.
PMI dla przemysłu
60,0
58,0
56,0
54,0
52,0
50,0
48,0
46,0
44,0
42,0
40,0
Źródło: Stooq, Tradingeconomics
PMI dla usług
62,0
60,0
58,0
56,0
54,0
52,0
50,0
48,0
46,0
44,0
42,0
40,0
Źródło: Stooq, Tradingeconomics
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Wskaźnik wolności gospodarczej
Rządy prawa
Prawa własności
Wolnośc od korupcji
Efektywność regulacji
Swoboda działalności gospodarczej
Stosunki, prawo pracy i płace
Stabilność monetarna
Wskaźnik wolności gospodarczej
80
69,9
79,9
51,8
76,1
63,5
Ograniczony rząd
Wydatki rządowe
Stabilność fiskalna
Wolne rynki
Wolny handel
Wolność inwestycyjna
Wolnośc finansowa
Pozycja w rankingu
5,6
48,4
82,8
70
70
70
Źródło: heritage.org
Wskaźnik wolności gospodarczej dla Francji wynosi 63,5, co stawia ją na 70 miejscu na
świecie (rok 2014). Wynik ten jest gorszy od poprzedniego o 0,7% głównie ze względu na
spadki w obszarach stabilności monetarnej, fiskalnej oraz swobody działalności
gospodarczej. Biorąc pod uwagę wyłącznie obszar europejski, Francja plasuje się na 33
miejscu (na 43 możliwe). Warto również wspomnieć, iż wartość uzyskanego wskaźnika w
skali światowej jest nieznacznie wyższa od średniej, natomiast w Europie wyraźnie poniżej
średniej.
5. Rynek Kapitałowy
Giełda mająca swoją siedzibę w Paryżu jest częścią platformy Euronext, powstałej w 2000
roku w wyniku połączenia giełd z Amsterdamu, Brukseli oraz właśnie z Paryża. Następnie do
platformy dołączyła także giełda mieszcząca się w Lizbonie oraz londyńska giełda
instrumentów pochodnych LIFFE tworząc największe tego typu porozumienie na świecie.
Spółka Euronext jest jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie, prowadzącą
ekspansywną politykę rozwoju swojego potencjału, czego owocem było zawarcie w 2007
roku fuzji z amerykańską New York Stock Exchange – NYSE. Nowo powstała spółka nosi od
tamtego momentu nazwę NYSE Euronext.
Kapitalizacja Euronext to około 3,8 tryliona USD, co sprawia, że pod względem wielkości
jest to czwarta największa giełda na świecie (po NYSE, NAZDAQ i Tokyo SE). Poniższy wykres
pokazuje, że kapitalizacja regularnie rośnie, zbliżając się do najwyższych historycznie
poziomów z roku 2007.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Kapitalizacja Euronext w mln USD
31/01/2001
30/06/2001
30/11/2001
30/04/2002
30/09/2002
28/02/2003
31/07/2003
31/12/2003
31/05/2004
31/10/2004
31/03/2005
31/08/2005
31/01/2006
30/06/2006
30/11/2006
30/04/2007
30/09/2007
29/02/2008
31/07/2008
31/12/2008
31/05/2009
31/10/2009
31/03/2010
31/08/2010
31/01/2011
30/06/2011
30/11/2011
30/04/2012
30/09/2012
28/02/2013
31/07/2013
31/12/2013
31/05/2014
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Źródło: opracowanie własne, World Federation of Exchanges
Szacuje się iż łączna kapitalizacja spółek notowanych na paryskiej giełdzie stanowi
równowartość około 70% francuskiego PKB.
Obecnie w ramach Euronext notowanych jest 1065 spółek, w tym około 600 pochodzi z
opisywanej giełdy paryskiej (około sześćdziesiąt to spółki zagraniczne). Jak widzimy na
poniższym wykresie ogólna liczba notowanych spółek od niemal 10 lat znajduje się na
relatywnie stałym poziomie.
Liczba notowanych spółek Euronext
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
31/01/2001
30/06/2001
30/11/2001
30/04/2002
30/09/2002
28/02/2003
31/07/2003
31/12/2003
31/05/2004
31/10/2004
31/03/2005
31/08/2005
31/01/2006
30/06/2006
30/11/2006
30/04/2007
30/09/2007
29/02/2008
31/07/2008
31/12/2008
31/05/2009
31/10/2009
31/03/2010
31/08/2010
31/01/2011
30/06/2011
30/11/2011
30/04/2012
30/09/2012
28/02/2013
31/07/2013
31/12/2013
31/05/2014
0
Źródło: opracowanie własne, World Federation of Exchanges
Najważniejszym indeksem francuskiej giełdy jest CAC 40, który skupia 40 największych
spółek (blue chipów) notowanych na Bourse de Paris. Indeks notowany jest od początku roku
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
1988, a rozpoczęcie notowań nastąpiło od okrągłego poziomu 1000 pkt. W skład indeksu
wchodzą dobrze znane na świecie marki takie jak między innymi AXA, BNP Paribas, Danone,
Michelin, czy Renault. Największą wagę w indeksie ma natomiast firma petrochemiczna
Total.
Wykres wartości indeksu CAC40 od 2000 roku
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Źródło: opracowanie własne, stooq.pl
Indeks CAC40 znajduje się już od ponad dwóch lat w trendzie wzrostowym, jednak w
dużej mierze wzrosty na indeksie spowodowane są ogólną dobrą koniunkturą na światowych
giełdach. Warto też zauważyć, że pomimo tak relatywnie długiego trendu wzrostowego,
wartość indeksu ciągle jest sporo poniżej szczytów z roku 2007.
Wykres wartości indeksu CAC40 od 2010 roku
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2010-01-04
2011-01-04
2012-01-04
2013-01-04
2014-01-04
Źródło: opracowanie własne, stooq.pl
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Wyżej opisaną tezę o zależności sytuacji na paryskiej giełdzie od koniunktury panującej na
światowych rynkach potwierdza poniższy wykres ilustrujący korelację pomiędzy CAC40 a
jego niemieckim odpowiednikiem - DAX30. Jak widzimy oba indeksy poruszają się od dwóch
lat w niemal identycznym tempie.
Korelacja pomiędzy CAC40 a DAX30
5000
12000
4500
10000
4000
3500
8000
3000
2500
6000
2000
4000
1500
1000
2000
500
0
2010-01-01
0
2011-01-01
2012-01-01
CAC40
2013-01-01
2014-01-01
DAX30
Źródło: opracowanie własne, stooq.pl
Na poniższym wykresie prezentujemy rentowności francuskich obligacji rządowych.
Zauważalna jest ewidentna tendencja spadkowa. Trend ten trwa od połowy 2008 roku.
Obecnie rentowności znajdują się poniżej 2% i nic nie wskazuje na to, abyśmy w najbliższym
czasie byli świadkami powrotu do poziomów sprzed kilku lat. Pomimo spadających
rentowności, francuskie obligacje nie posiadają najwyższych ratingów w największych
agencjach ratingowych. Obecnie wyceniane są one na AA wg Standard & Poor’s, AA+
(perspektywa stabilna), wg Fitch i Aa1 wg Moody’s (perspektywa negatywna).
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Rentowność francuskich obligacji 10letnich [%]
6
5
4
3
2
1
0
28-11-2005 28-11-2006 28-11-2007 28-11-2008 28-11-2009 28-11-2010 28-11-2011 28-11-2012 28-11-2013
Źródło: opracowanie własne, stooq.pl
6. Struktura gospodarki
Francja
Francja jest drugą największą gospodarką Unii Europejskiej (po Niemczech) oraz piątą na
świecie (po USA, Chinach i Japonii). Jest europejską potęgą rolniczą, co potwierdza drugie
miejsce na świecie w eksporcie produktów rolno-spożywczych. Co ciekawe, Francja jest
również trzecim rynkiem na świecie pod względem napływu inwestycji zagranicznych oraz
zajmuje szóste miejsce na liście największych światowych eksporterów i piąte wśród
importerów. W 2012 roku PKB Francji wyniósł 2 032 miliarda EUR.
Do filarów gospodarki należą, m.in. przemysł obronny, lotniczy, samochodowy,
energetyka atomowa, sektor wysokich technologii produkcyjnych oraz rolnictwo. Z kolei w
ciągu tylko ostatnich lat do wzrostu francuskiego PKB najbardziej przyczyniły się
budownictwo oraz produkcja artykułów elektrycznych i elektronicznych.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Struktura gospodarki w 2011 roku wyglądała następująco:
Struktura PKB
1,80%
18,70%
79,50%
Rolnictwo
Przemysł
Usługi
Źródło: własne na podst. CCFIP
Widzimy, że usługi stanowią 79,5%, a przemysł 18,7% wartości PKB. Francja to kraj
wysoko rozwinięty, więc nie dziwi jedynie 1,8% udział rolnictwa w całości PKB, lecz mimo to
jest ono bardzo ważnym sektorem gospodarki i, co bardzo ważne, niezwykle istotną częścią
francuskiego eksportu.
Eksport
6%
6% 1%
Eksport
Przemysł
Dobra kapitałowe
33%
10%
Produkty rolno-spożywcze
Motoryzacja
10%
Samoloty i statki kosmiczne
14%
20%
Farmaceutyka
Energia
Inne
Źródło: własne na podst. CCFIP
Na powyższym wykresie widzimy francuski eksport w 2011 roku. Najwięcej stanowią
dobra przemysłowe (33%) oraz dobra kapitałowe (czyli wykorzystywane do produkcji innych
dóbr) - 20%. Równie ważnym segmentem są poruszone wcześniej produkty rolno-spożywcze
oraz dobra przemysłu samochodowego i lotniczego.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Przemysł
Podstawą francuskiego przemysłu jest branża chemiczna, motoryzacyjna oraz lotnicza.
Branża lotnicza jest silnym filarem całej gospodarki. Pod tym względem Francja zajmuje
pierwsze miejsce w Europie, co zawdzięcza w dużej mierze ogromnym korporacjom, m.in
konsorcjum Airbus czy Dassault Aviation. Sektor ten zatrudnia około 300 tysięcy
pracowników, a w 2012 roku przychody wyniosły 42,5 miliardów euro z czego aż 75%
pochodziło z eksportu. Co istotne, Francja przoduje również w produkcji artykułów
luksusowych w postaci odzieży, wyrobów jubilerskich, biżuterii czy kosmetyków.
Ciekawą informacją jest to, że Francja jest jedynym krajem na naszym kontynencie
(oprócz Rosji) posiadającym własny kosmodrom. Pod kątem energetycznym jest najbardziej
niezależnym krajem UE dzięki bardzo dużym inwestycjom w energetykę nuklearną (powstaje
tu nawet do 80% energii elektrycznej), co plasuje ją na pierwszym miejscu na
świecie – elektrownie konwencjonalne odpowiadają jedynie za 9,8% produkowanej energii
(dla porównania, w Polsce jest to 96%). Produkcja energii jest tak duża, że Francja ją
eksportuje – stanowi to ok. 6% całego eksportu.
Podstawą francuskiego przemysłu motoryzacyjnego są trzy znane firmy: Renault,
Peugeot oraz Citroën, z czego ostatnie dwa należą do jednego koncernu – PSA, a w skład
koncernu Renault, blisko współpracującego z japońskim Nissanem, wchodzi m.in. rumuńska
Dacia, a od niedawna nawet słynna rosyjska Łada. W roku 2011 wyprodukowano we Francji
2,29 mln samochodów.
Przemysł farmaceutyczny przyniósł francuskiej gospodarce w 2011 roku dochód rzędu
50 mld EUR, z czego 45% to eksport stanowiący 6% całej sprzedaży za granice kraju. Biorąc
pod uwagę ogół przemysłu chemicznego, Francja zajmuje 5 miejsce wśród producentów oraz
3 miejsce wśród eksporterów na świecie. Sektor ten rozwija się bardzo dynamicznie – w
samym roku 2011 odnotowano wzrost produkcji rzędu 10%..
Francja posiada duże zasoby surowców mineralnych, jednak ciągle zmniejsza ich
wydobycie. W ciągu ostatnich lat zamknięto część nierentownych kopalni węgla
kamiennego, a obecnie wydobywa się go jedynie w Lotaryngii, gdzie występują również złoża
rud żelaza. We Francji wydobywane są również nieduże ilości ropy naftowej i gazu ziemnego,
a także uranu, boksytów, soli potasowej oraz kamiennej.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Rolnictwo
Francja jest na drugiej pozycji na świecie (po USA) w eksporcie produktów rolnospożywczych oraz największym europejskim producentem – 15% ziem uprawnych całej UE
znajduje się we Francji (ponad 55% powierzchni kraju). W sektorze rolniczym, w 490 000
gospodarstwach, pracuje niemal 1 mln osób.
Poniższy wykres przedstawia podział terenów rolnych we Francji. Najwięcej, bo niemal 40%,
zajmują grunty orne o powierzchni 181 km2. Lasy to ponad 35%, a łąki i pastwiska o
powierzchni 101,5 km2 stanowią 22%. Jak widzimy, sady i winnice to jedynie 2,6% (11,8 km2).
Tereny rolne w tys. km2
11,8
101,5
Gruny orne
181
Lasy
Łąki i pastwiska
160
Sady i winnice
Źródło: własne
Dominującą pozycję Francji na świecie potwierdzają następujące dane: w produkcji
zboża (pszenica, jęczmień i kukurydza) zajmuje czwarte miejsce na świecie, drugie w uprawie
buraków cukrowych, lnu i winogron, trzecie – w zbiorach owoców i warzyw, a czwarte – pod
względem upraw rzepaku i słonecznika, a w produkcji cukru - pierwsze miejsce w Europie.
Dodatkowo Francja plasuje się na pierwszym miejscu na świecie w produkcji wina, a dzięki
lasom zajmującym niemal 30% powierzchni kraju – na trzecim w produkcji surowego
drewna. Co również istotne, Francja jest jednym z największych światowych producentów
sera.
Francja odpowiada za 17% mleka krowiego wyprodukowanego w całej UE oraz za 12%
mięsa. Produkty zwierzęce stanowią 43% całkowitej sprzedaży produktów rolnych, co równa
się przychodom rzędu 25,7 mld EUR. Sprzedaż mleka to niemal 9 mld EUR, a trzy
najpopularniejsze rodzaje mięsa generują przychody w wysokości 14 mld EUR.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Sprzedaz produktów zwierzęcych w mld EUR
2,2
0%
3,2
3,4
20%
Inne
8
40%
Wieprzowina
Drób
8,9
60%
Wołowina
80%
Mleko
100%
Źródło: własne na podst. EAAP
Usługi
Francja ma powód do dumy – jest najchętniej odwiedzanym krajem na świecie, a rocznie
odwiedza ją około 78 mln osób. W sektorze turystycznym działa około 230 tys. podmiotów,
w których zatrudnienie znajduje ponad 560 tys. osób. Mimo tak dużej liczby turystów
Francja jest na drugim miejscu na świecie pod względem przychodów z tego tytułu, po USA
(77 mld EUR w 2012).
Handel jest również bardzo istotną częścią sektora usług. Sprzedaż roczna w handlu
krajowym wynosi około 850 mld euro. 53% tej wartości stanowi handel hurtowy, 35% detaliczny, a około 12% - drobny handel i naprawy samochodowe. We Francji bardzo dużą
rolę odgrywają grupy handlowe. Takie marki jak E. Leclerc, Carrefour czy Auchan są znane
poza jej granicami, także w Polsce, a Francja jest europejskim liderem w zakresie wielkich
sieci handlowych.
Sektor usług bankowych i finansowych zatrudnia ponad 800 tys. osób i wytwarza około
5% całego PKB. Cztery największe podmioty bankowe (BNP Paribas, BCPE, Crédit Agricole i
Société Générale) reprezentują 80% sektora bankowego we Francji.
7. Znane spółki
Orange (dawniej France Télécom)
Orange to międzynarodowa firma telekomunikacyjna i równocześnie największe tego typu
przedsiębiorstwo w Europie. Jej historia sięga do 1941 roku, kiedy w ramach Ministerstwa
Łączności powstała Generalna Dyrekcja Komunikacji, która w 1990 roku stała się
autonomiczna i przyjęła nazwę France Télécom. Pierwszym prezesem został Marcel Roulet.
W 2000 roku przedsiębiorstwo wykupiło większość udziałów brytyjskiej sieci komórkowej
Orange plc. 1 lipca 2013 roku France Télécom oficjalnie zmieniło nazwę na Orange S.A.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Obecnym Prezesem spółki jest Stéphane Richard. Spółka prowadzi działalność w 30 krajach,
a całkowita ilość klientów wynosi ponad 236 mln (stan na 31.12.2013r.).
Renault
To jeden z najsłynniejszych producentów samochodów na świecie. Pierwszy wehikuł
konstrukcji Louisa Renault powstał w 1898 roku w szopie w Billancourt. W 1899 roku
powstała firma Les Fréres Renault. W czasie I Wojny Światowej Renault zostało dostawcą
ciężarówek, silników lotniczych, ciągników artyleryjskich i czołgów dla Ententy. Od
zakończenia II Wojny Światowej spółka stale się rozwija. Od 2008 roku 100% jej
przemysłowych zakładów posiada certyfikat ISO 14001. Od 2009 roku Prezesem Renault jest
Carlos Ghosn. Wtedy również zostało zaprezentowane nowe hasło marki: „Drive the
Change”. Ma ono odzwierciedlać jej wartość, a także chęć bycia producentem równocześnie
innowacyjnym oraz bliskim ludziom.
L’Oréal
Grupa L’Oréal to międzynarodowy koncern kosmetyczny, którego siedziba mieści się w Clichy
we Francji. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1909 roku przez Eugène Schuellera Jest
obecne w 130 krajach na 5 kontynentach. L’Oréal posiada 28 marek z rocznymi obrotami
powyżej 50 mln euro, wśród których znajdują się między innymi L’Oréal Paris, Maybelline
New York, Lancôme, Diesel, Yves Saint Laurent czy The Body Shop. W 2013 roku spółka
zarejestrowała 624 patenty. Od 2011 roku Prezesem L’Oréal jest Jean-Paul Agon.
Michelin
Spółka ta, której siedziba znajduje się w Clermont-Ferrand we Francji to największy w
Europie i jeden z największym na świecie producent opon. Wydaje również znane mapy i
przewodniki dla turystów zmotoryzowanych. Jego historia sięga do 1889 roku, kiedy
działalność ta została rozpoczęta przez braci Michelin – André oraz Edouarda. Michelin
posiada 67 obiektów produkcyjnych w 17 krajach i prowadzi działania marketingowe w
ponad 170 państwach. Bardzo popularny jest Ludzik Michelin, który powstał w wyniku
pomysłu braci Michelin oraz plakacisty O’Galopa już w 1898 roku.
BNP Paribas
Ta grupa kapitałowa, a zarazem największy bank detaliczny we Francji, który posiada ponad
2200 oddziałów. Założony został w 2000 roku w wyniku połączenia banków BNP (Banque
Nationale de Paris) oraz Paribas. Siedziba BNP Paribas mieści się w Paryżu. Bank jest obecny
w 80 krajach i ma jedną z najbardziej rozbudowanych globalnych sieci bankowych.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Wypracował 3 główne uzupełniające się dziedziny działalności: bankowość korporacyjna i
inwestycyjna, bankowość detaliczna oraz zarządzanie aktywami. Obecnym Prezesem Zarządu
BNP Paribas jest Baudouin Prot.
Crédit Agricole
Grupa Crédit Agricole, która została utworzona w 1990 roku to lider bankowości
uniwersalnej we Francji (pod względem ilości klientów) i w Europie (pod względem
przychodów z bankowości detalicznej). Jest równocześnie jednym z 10 największych
uczestników międzynarodowego rynku bankowego. Posiada ponad 11,5 tysiąca placówek na
całym świecie i 51 mln klientów w 50 krajach. W 2013 roku jej zysk netto wyniósł 2,51 mld
euro.
AXA
Ta jedna z największych firm ubezpieczeniowych na świecie posiada 102 mln klientów w 58
krajach. Ma w swojej szerokiej ofercie ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia podróżne, czy
komunikacyjne, a także fundusze inwestycyjne, pomoc w zarządzaniu ryzykiem dla firm i
wiele, wiele innych. Jej zysk netto w roku 2013 wyniósł prawie 4,5 mld euro. W 2010 Henri
de Castries został wybrany na Prezesa Zarządu spółki i pełni tę funkcję do dziś. Centrala
spółki znajduje się w dzielnicy La Défense w Paryżu.
Carrefour
Carrefour jest uważany za pioniera, a zarazem lidera wielkiej dystrybucji, który już od wielu
lat zajmuje 1 miejsce w Europie i 2 na świecie. Posiada swoje sklepy na 3 kontynentach: w
Azji, Ameryce Łacińskiej oraz w Europie. Prowadzi działalność w wielu formatach
handlowych, na które składają się miedzy innymi hipermarkety, supermarkety, sklepy
internetowe czy punkty drive-in. Oferuje także szereg innych usług, np. turystyczne i
ubezpieczeniowe. Carrefour został założony w 1959 roku przez rodziny Fournier i Defforay,
pierwszy supermarket otworzył w 1960, natomiast pierwszy hipermarket – już 3 lata
później. Spółka zatrudnia prawie 365 tysięcy pracowników na całym świecie.
Danone
Grupa Danone to znany koncern spożywczy, który powstał w 1973 roku z połączenia firmy
BSN (producenta opakowań szklanych i napojów) oraz Geravis Danone (producenta
żywności). Pod obecną nazwą działa od 1994 roku. Siedziba spółki znajduje się w Paryżu.
Danone jest obecny w ponad 140 krajach świata. Jest najbardziej znany z wytwarzania
produktów mlecznych (np. jogurty, serki homogenizowane), jednak obszary jego działalności
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
obejmują również odżywianie na wczesnym etapie życia, wody oraz żywienie medyczne.
Prezesem Zarządu spółki jest Franck Riboud. W 2013 roku przychód ze sprzedaży netto
wyniósł 21,3 mld euro.
Airbus Group
Airbus Group (do 2014 roku EADS) jest światowym pionierem w dziedzinie aeronautyki, a
także usług związanych z przestrzenią kosmiczną i obronnością. Grupa powstała w 2000 roku
w wyniku połączenia trzech przedsiębiorstw: DASA (Niemcy), Aerospatiale Matra (Francja)
oraz CASA (Hiszpania). Jest największym inwestorem w badania i rozwój firm
reprezentujących przemysł lotniczy na całym świecie. Od 2014 roku spółka prowadzi swoją
działalność w trzech działach: Airbus (czołowy producent samolotów), Airbus Defence &
Space (programy kosmiczne i rozwiązania dla sił zbrojnych oraz bezpieczeństwa cywilnego)
oraz Airbus Helicopters (produkcja śmigłowców cywilnych i wojskowych).
8. Podsumowanie
Stabilna sytuacja polityczna Francji co jakiś czas jest zaburzana różnego rodzaju aferami i
skandalami. Jednak, jak wiadomo, to sytuacja gospodarcza, a nie polityczna w większej
mierze pozwala na ocenę stabilności oraz perspektyw rozwoju danego kraju. Produkt
Krajowego Brutto, czyli jeden z najpowszechniejszych sposób na ocenę koniunktury w danej
gospodarce regularnie rośnie. W dużej mierze jest to zasługa silnego sektora usług, który
odpowiada za około 79% PKB.
Pisząc o polityce pieniężnej państwa, należy zaznaczyć, że w przypadku Francji
odpowiedzialny za nią jest Europejski Bank Centralny, a co za tym idzie Francja nie ponosi
dodatkowego ryzyka związanego z działalnością banku centralnego. Głównymi partnerami
handlowymi Francji są Niemcy, Włosi, Hiszpanie oraz Belgowie, a więc nie występuje tutaj
także ryzyko kursowe związane ze zmiennością kursów walutowych (we wszystkich tych
krajach walutą obowiązującą jest euro).
Problemem analizowanej gospodarki jest stale zwiększający się poziom długu
publicznego, którego wartość w relacji do PKB zbliża się do psychologicznego poziomu 100%.
Kolejnym problemem, który dotyka wiele gospodarek europejskich jest utrzymująca się na
niskich poziomach inflacja oraz balansujące wokół strategicznego poziomu 50 pkt wskaźniki
koniunktury PMI.
Jeśli chodzi o rynek kapitałowy, to giełda paryska jest częścią spółki NYSE Euronext.
Analizą wykazaliśmy, że koniunktura na rynku francuskim w dużej mierze skorelowana jest z
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
sytuacją na światowych rynkach kapitałowych. Pomimo długiego trendu wzrostowego
główny indeks francuskiej giełdy CAC 40 nie wybił jeszcze szczytów z roku 2007. Rentowości
obligacji skarbowych Francji regularnie spadają, pomimo tego, iż agencje ratingowe wcale
nie dają im najwyższych not inwestycyjnych.
Francja zajmuje drugie na świecie miejsce pod względem eksportu produktów rolnospożywczych (jeden z największych producentów sera na świecie). Jak powszechnie
wiadomo, słynie ona także z produkcji win oraz turystyki. To właśnie sektor turystyczny jest
dumą francuskiej gospodarki, dzięki czemu kraj ten jest najchętniej odwiedzanym na świecie.
Francja to także wiele znanych na całym świecie marek. Każdy konsument zna takie spółki
jak Carrefour, Danone, L’Oréal, Renault czy Orange. Nie można zapomnieć także o markach
odzieżowych, bo przecież przez wielu Paryż uważany jest za światową stolicę mody.
Podsumowując Francja jest to gospodarka o silnych, budowanych przez wiele lat
podstawach. Dobrze rozwinięty handel zagraniczny, sektor usługowy oraz rolniczy pozwalają
z optymizmem patrzeć na przyszłość tego kraju. Nawet jeśli koniunktura na światowych
rynkach po raz kolejny osłabnie, to gospodarka francuska zawsze może liczyć na wpływy z
turystyki, bo przecież bez względu na sytuację gospodarczą na podróżowanie zawsze znajdą
się chętni.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Studenckie Koło Naukowe Finansów
www.sknf.wz.uw.edu.pl
Strefa Analityczna SKNF WZ UW:
[email protected]
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Maciej Sycewicz - Koordynator sekcji
Współtwórcy:
Jakub Marciniak
Robert Pietrzak
Damian Pyśk
Aleksandra Rapkiewicz
Raport sporządzony został przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów WZ
UW i ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie stanowi on rekomendacji w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji
stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub
wystawców a zamieszczone w nim informacje, komentarze i opinie nie stanowią porad
inwestycyjnych, rekomendacji lub ofert zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych a
także nie są analizami inwestycyjnymi lub analizami finansowymi, o których mowa w ustawie
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards