Sylabus - Wydział Lekarski

advertisement
STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU
na rok akademicki 2014/2015
Nazwa przedmiotu:
Choroby Wewnętrzne
Wydział:
Kierunek studiów:
Poziom studiów
Forma studiów
Rok studiów:
Typ przedmiotu
Język kształcenia:
Opis przedmiotu kształcenia - Program nauczania
Kod modułu: E
Lekarski
Lekarski
jednolite magisterskie
stacjonarne X niestacjonarne X
Semestr studiów:
V
IX i X
obowiązkowy
polski
Nazwa jednostki realizującej przedmiot
Semestr IX, zimowy
(115 godz.)
W
Ć
S
Semestr X, letni
(115 godz.)
W
Ć
S
Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i
2
22,5
3,75
3
18,5
2,5
Leczenia Izotopami
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi
3
22,5
3,75
2
18,5
2,5
i Transplantacji Szpiku
Katedra i Klinika Kardiologii
2
22,5
3,75
3
19
2.5
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
3
22,5
3,75
2
19
2.5
Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób
15
5
Wewnętrznych
Razem:
10
90
15
10
90
15
230
Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)
C1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe osoby dorosłej.
C2. Wiedza o symptomatologii chorób układu wydzielania wewnętrznego, układu krwiotwórczego,
układu krążenia, chorób zawodowych i reumatoidalnych u dorosłych.
C3. Umiejętność interpretacji badań dodatkowych (laboratoryjnych, obrazowych, czynnościowych) w
chorobach wewnętrznych.
C4. Umiejętność diagnostyki różnicowej chorób wewnętrznych.
C5. Znajomość współczesnej terapii chorób wewnętrznych.
Efekty kształcenia
Numer
efektu
kształcenia
Opis efektu kształcenia (zgodnie ze szczegółowymi
efektami kształcenia zawartymi w standardach
właściwymi dla przedmiotu)
Odniesienie
do efektu
kształcenia
ze
standardów
(np. A.W1,
A.U1)
Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów
kształcenia*
Forma zajęć
dydaktycznych:
W.1
Zna uwarunkowania genetyczne,
środowiskowe i epidemiologiczne
poszczególnych chorób wewnętrznych
E.W1
W.2
Zna i rozumie procesy patogenezy
poszczególnych jednostek chorobowych,
E.W7
Zaliczenie
W,S,Ć
cząstkowe i
końcowe
ćwiczeń,
egzamin testowy
i praktyczny
Zaliczenie
W,S,Ć
cząstkowe i
U.1
wymienia i porównuje ich objawy, różnicuje,
objaśnia diagnostykę, zna powikłania
poszczególnych jednostek chorobowych oraz
leczenie, w tym:
chorób układu krążenia: choroby
niedokrwiennej serca, wad serca, chorób
wsierdzia, mięśnia serca, osierdzia,
niewydolności serca (ostrej i przewlekłej),
chorób naczyń tętniczych i żylnych,
nadciśnienia tętniczego (pierwotnego i
wtórnego), nadciśnienia płucnego
chorób układu wydzielania wewnętrznego:
chorób przysadki i podwzgórza, tarczycy,
przytarczyc, kory i rdzenia nadnerczy, chorób
jajników i jąder, guzów neuroendokrynnych,
zespołów wielogruczołowych, różnych typów
cukrzycy i zespołu metabolicznego,
hipoglikemii, otyłości, dyslipidemii,
metabolizmu tkanki kostnej, osteoporozy,
chorób układu krwiotwórczego: aplazji
szpiku, niedokrwistości, granulocytopenii i
agranulocytozy, małopłytkowości, białaczek
ostrych, nowotworów mieloproliferacyjnych i
mielodysplastyczno-mieloproliferacyjnych,
zespołów mielodysplastycznych,
nowotworów z dojrzałych limfocytów B i T,
skaz krwotocznych, trombofilii, stanów
bezpośredniego zagrożenia życia w
hematologii, zaburzeń krwi w chorobach
innych narządów; krwiodawstwa i
krwiolecznictwa, przeszczepu szpiku,
chorób zawodowych, zaburzeń wodnoelektrolitowych i kwasowo-zasadowych:
stanów odwodnienia, przewodnienia,
zaburzeń gospodarki elektrolitowej, kwasicy i
zasadowicy, nadciśnienia tętniczego
pierwotnego i wtórnego,
chorób reumatycznych: chorób układowych
tkanki łącznej, układowych zapaleń naczyń,
zapaleń naczyń z zajęciem kręgosłupa, chorób
metabolicznych kości, w szczególności
osteoporozy i choroby zwyrodnieniowej
stawów, dny moczanowej
Przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem
E.U1
dorosłym
U.2
Przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie
fizykalne pacjenta dorosłego
E.U3
U.3
Potrafi interpretować wyniki badań
E.U 24
końcowe
ćwiczeń,
egzamin testowy
i praktyczny
Egzamin
praktyczny,
zaliczenie
cząstkowe
ćwiczeń
Egzamin
praktyczny,
zaliczenie
cząstkowe
ćwiczeń
Odpowiedź
Ć
Ć
S,Ć
laboratoryjnych i identyfikować przyczyny
odchyleń od stanu prawidłowego
ustna zaliczenie
cząstkowe
ćwiczeń,
egzamin
testowy,
egzamin
praktyczny
Wykonuje podstawowe procedury i zabiegi
E.U 29
Zaliczenie
Ć
U.4
lekarskie
cząstkowe
ćwiczeń,
egzamin
praktyczny
*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny;
egzamin praktyczny
** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning;
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Zajęcia na uczelni (godz.) 230 (115 + 115)
Praca własna (godz.)
133,5 (49,5+84)
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
363,5
Punkty ECTS przedmiotu
12,5 (6+6,5)
Treść zajęć: (proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na
zamierzone efekty kształcenia)
Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
Wykłady - Semestr IX (zimowy)
1. Osteoporoza
2. Wtórne przyczyny osteoporozy
Wykłady - Semestr X (letni)
1. Plejotropowe działanie witaminy D
2. Guzy neuroendokrynne układu pokarmowego
3. Zespoły wielogruczołowe (MEN)
Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia
Prof. dr hab. Marek Bolanowski
Prof. dr hab. Marek Bolanowski
Ćwiczenia - semestr IX (zimowy)
Tematyka ćwiczeń (22,5 godz.)
Ćwiczenie1.
Nadczynność tarczycy: kluczowe elementy badania
przedmiotowego i podmiotowego , badanie fizykalne
tarczycy, choroby przebiegające z nadczynnością
tarczycy, diagnostyka różnicowa, interpretacja
wyników badań biochemicznych i obrazowych,
metody leczenia.
Ćwiczenie 2.
Niedoczynność tarczycy. Zapalenia tarczycy.
Przyczyny , objawy i diagnostyka . Ćwiczenie
badania podmiotowego i przedmiotowego
ukierunkowanego na tarczycę. Badanie
ultrasonograficzne tarczycy, przydatność badania
USG w różnych schorzeniach tarczycy.
Ćwiczenie 3.
Rak tarczycy - etiologia i patogeneza raka tarczycy,
rodzaje raka tarczycy. Diagnostyka laboratoryjna,
obrazowa, metody leczenia. Patogeneza, diagnostyka
i leczenie wola. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa wady, zalety, przydatność w diagnostyce raka i
innych chorób tarczycy.
Ćwiczenie 4.
Zasady leczenia cukrzycy typu 2- nowoczesne
metody leczenia cukrzycy typu 2,zasady doboru
osoby prowadzące zajęcia
profesorowie, adiunkci i asystenci
kliniki
profesorowie, adiunkci i asystenci
kliniki
profesorowie, adiunkci i asystenci
kliniki
profesorowie, adiunkci i asystenci
kliniki
Ćwiczenie 5.
Ćwiczenie 6.
Ćwiczenie 7.
leków doustnych i insuliny w cukrzycy typu 2.
Wybrane zaburzenia endokrynne przebiegające z
nadciśnieniem tętniczym. Ukierunkowane badanie
podmiotowe i przedmiotowe. Zasady postępowania
diagnostycznego i terapeutycznego u chorych z
nadciśnieniem hormonozależnym. Diagnostyka
różnicowa endokrynopatii przebiegających z
nadciśnieniem.
Ostre stany w cukrzycy: kwasica ketonowa,
nieketonowa śpiączka hipermolarna, kwasica
mleczanowa, hipoglikemia.
Postępowanie w chorobach układu wydzielania
wewnętrznego u kobiet w ciąży. Choroby tarczycy a
ciąża, odrębność przebiegu, leczenia, diagnostyka
laboratoryjna. Cukrzyca w ciąży: rozpoznanie,
leczenie.
profesorowie, adiunkci i asystenci
kliniki
profesorowie, adiunkci i asystenci
kliniki
profesorowie, adiunkci i asystenci
kliniki
SEMINARIA (semestr zimowy):
1. Nadczynność tarczycy – prof. dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska
2. Niedoczynność tarczycy i zapalenia tarczycy - dr n. med. Justyna Kuliczkowska-Płaksej
3. Wole obojętne. Rak tarczycy - dr n. med. Jadwiga Szymczak
4. Zasady leczenia cukrzycy typu 2 - dr hab. Jacek Daroszewski
5. Endokrynopatie przebiegające z nadciśnieniem - dr n. med. Anna Bohdanowicz-Pawlak
6. Stany ostre w cukrzycy - lek. Aleksandra Zdrojowy-Wełna
7. Choroby tarczycy i cukrzyca a ciąża - lek. Katarzyna Pukajło
Ćwiczenia, semestr X (letni)
Tematyka ćwiczeń (18,5 godz.)
Ćwiczenie 1.
Choroby podwzgórza i przysadki:
ukierunkowane badanie podmiotowe i
przedmiotowe. Badania laboratoryjne (w tym testy
czynnościowe) i badania obrazowe służące do
rozpoznania, diagnostyki różnicowej oraz oceny
skuteczności leczenia. Analizowanie wyników
badań, rozwiązywanie problemów – przypadki
kliniczne.
Ćwiczenie 2.
Podstawy andrologii - specjalistyczne badanie
podmiotowe i przedmiotowe, problem
hipogonadyzmu hipo- i hipergonadotropowego.
Problem andropauzy. Możliwości diagnostyki
laboratoryjnej i leczenia.
Ćwiczenie 3.
Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej,
nadczynność i niedoczynność przytarczyc. Badanie
podmiotowe i przedmiotowe ukierunkowane na
choroby przebiegające z tymi zaburzeniami.
Diagnostyka laboratoryjna, możliwości obrazowania.
Zasady leczenia.
Ćwiczenie 4.
Choroby nadnerczy - ukierunkowane badanie
podmiotowe i przedmiotowe, obraz kliniczny,
podstawy diagnostyki (laboratoryjnej i obrazowej)
chorób nadnerczy przebiegających z ich
nadczynnością i niedoczynnością.
Ćwiczenie 5.
Praktyczna insulinoterapia – zajęcia połączone z
praktyczna nauką posługiwania się penami z
insuliną, glukometrami, pompą insulinową.
Praktyczne ustalanie dawek insulin o różnym czasie
działania na konkretnych przykładach – kart
cukrzycowych pacjentów z wartościami glikemii.
osoby prowadzące zajęcia
profesorowie, adiunkci i asystenci
kliniki
profesorowie, adiunkci i asystenci
kliniki
profesorowie, adiunkci i asystenci
kliniki
profesorowie, adiunkci i asystenci
kliniki
profesorowie, adiunkci i asystenci
kliniki
Ćwiczenie 6.
Zaburzenia miesiączkowania - przyczyny,
ukierunkowany wywiad lekarski, badanie
przedmiotowe, diagnostyka laboratoryjna
(podstawowe badania hormonalne oraz testy
czynnościowe), badania obrazowe. Zasady leczenia.
profesorowie, adiunkci i asystenci
kliniki
SEMINARIA (semestr letni):
1. Choroby podwzgórza i przysadki - prof. dr hab. Marek Bolanowski
2. Podstawy andrologii – prof. dr hab. Marek Mędraś
3. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej - prof. dr hab. Zygmunt Zdrojewicz
4. Choroby nadnerczy, obraz kliniczny i podstawy diagnostyki niedoczynności i nadczynności kory nadnerczy
- dr n. med. Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska
5. Insulinoterapia praktyczna - dr n. med. Justyna Kuliczkowska-Płaksej
6. Zaburzenia miesiączkowania - prof. dr hab. Bożena Bidzińska-Speichert
Katedra i Klinika Kardiologii
Wykłady – semestr zimowy
Wykład 1
Wstrząs kardiogenny Prof. dr hab. Andrzej Mysiak
Wykład 2
Intensywna terapia kardiologiczna
Prof. dr hab. Andrzej Mysiak
Ćwiczenia – semestr zimowy
Ćwiczenie 1 Profilaktyka schorzeń układu krążenia, czynniki ryzyka - wszyscy nauczyciele
Ćwiczenie 2 Choroba niedokrwienna serca: diagnostyka nieinwazyjna, leczenie postaci stabilnej - wszyscy
nauczyciele
Ćwiczenie 3 Zawał mięśnia sercowego typu STEMI - wszyscy nauczyciele
Ćwiczenie 4 Zawał mięśnia sercowego typu NSTEMI - wszyscy nauczyciele
Ćwiczenie 5 Ciąża a choroby serca - wszyscy nauczyciele
Ćwiczenie 6 Zastawkowe choroby serca - wszyscy nauczyciele
Ćwiczenie 7 Komorowe zaburzenia rytmu serca – diagnostyka, leczenie - wszyscy nauczyciele
Ćwiczenia – semestr letni
Ćwiczenie 1 IZW i zapalenie osierdzia - wszyscy nauczyciele
Ćwiczenie 2 Zatorowość płucna – patofizjologia, klasyfikacja, leczenie - wszyscy nauczyciele
Ćwiczenie 3 Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca – diagnostyka, leczenie - wszyscy nauczyciele
Ćwiczenie 4 Przewlekła niewydolność serca – patofizjologia, diagnostyka, leczenie - wszyscy nauczyciele
Ćwiczenie 5 Ostra niewydolność serca - wszyscy nauczyciele
Ćwiczenie 6 Choroby mięśnia sercowego - wszyscy nauczyciele
Seminaria – semestr zimowy
Seminarium 1 Profilaktyka schorzeń układu krążenia, czynniki ryzyka - wszyscy nauczyciele
Seminarium 2 Choroba niedokrwienna serca: diagnostyka nieinwazyjna, leczenie postaci stabilnej - wszyscy
nauczyciele
Seminarium 3 Zawał mięśnia sercowego typu STEMI - wszyscy nauczyciele
Seminarium 4 Zawał mięśnia sercowego typu NSTEMI - wszyscy nauczyciele
Seminarium 5 Ciąża a choroby serca - wszyscy nauczyciele
Seminarium 6 Zastawkowe choroby serca - wszyscy nauczyciele
Seminarium 7 Komorowe zaburzenia rytmu serca – diagnostyka, leczenie - wszyscy nauczyciele
Seminaria – semestr letni
Seminarium 1 IZW i zapalenie osierdzia - wszyscy nauczyciele
Seminarium 2 Zatorowość płucna – patofizjologia, klasyfikacja, leczenie - wszyscy nauczyciele
Seminarium 3 Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca – diagnostyka, leczenie - wszyscy nauczyciele
Seminarium 4 Przewlekła niewydolność serca – patofizjologia, diagnostyka, leczenie - wszyscy nauczyciele
Seminarium 5 Ostra niewydolność serca - wszyscy nauczyciele
Seminarium 6 Choroby mięśnia sercowego - wszyscy nauczyciele
Ćwiczenia i seminaria prowadzą:
prof. dr hab. Andrzej Mysiak, prof. dr hab. Wojciech Kosmala, dr hab. Marta Negrusz-Kawecka, dr hab.
Jacek Gajek, prof. nadzw., dr hab. Monika Przewłocka-Kosmala, dr n. med. Małgorzata KobusiakProkopowicz, dr n. med. Dariusz Biały, dr n. med. Tomasz Grzebieniak, dr n. med. Marcin Protasiewicz, lek.
med. Konrad Kaaz, lek. med. Aleksandra Rojek, lek. med. Tomasz Bańkowski, lek. med. Dariusz Łuciuk.
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
1.Wykłady
1. Ostre białaczki i zespoły mielodysplastyczne
2. Chłoniaki złośliwe
3. Skazy krwotoczne
Prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski
Prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski
Prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski
Ćwiczenia semestr zimowy - prowadzą asystencji i adiunkci Katedry
Ćwiczenie1. Zapoznanie studentów z normami hematologicznymi, diagnostyką chorób krwi, podstawowymi
badaniami oraz szczegółowymi badaniami diagnostycznymi w hematologii, zmianami cytogenetycznymi w
chorobach krwi.
Ćwiczenie 2. Przedstawienie schematu postępowania w różnych zaburzeniach hematologicznych. Przedstawienie i
wyjaśnienie roli i znaczenia cytokin hematopoetycznych w hematologii.
Ćwiczenie 3. Zapoznanie z patomechanizmem, objawami, diagnostyką i leczeniem niedokrwistości
niedoborowych, hemolitycznych, aplastycznych i w zespołach mielodysplastycznych.
Ćwiczenie 4. Przedstawienie patogenezy, diagnostyki, objawów i terapii w ostrych białaczkach szpikowych.
Zapoznanie z leczeniem objawowym w ostrych białaczkach.
Ćwiczenie 5. Przedstawienie i wyjaśnienie procedury przeszczepu szpiku w chorobach hematologicznych.
Zapoznanie z powikłaniami wczesnymi i późnymi po transplantacji szpiku, wyjaśnienie postępowania
terapeutycznego.
Ćwiczenie 6. Przedstawienie patogenezy, diagnostyki, objawów i terapii przewlekłych nowotworów
mieloproliferacyjnych (PNM). Charakterystyka przewlekłej białaczki szpikowej, czerwienicy, nadpłytkowości
samoistnej, pierwotnego zwłóknienia szpiku oraz chorób z pogranicza PNM/MDS.
Ćwiczenia semestr letni - prowadzą asystencji i adiunkci Katedry
Ćwiczenie 1. Przedstawienie patogenezy, diagnostyki, objawów i terapii przewlekłej białaczki limfatycznej,
chłoniaków złośliwych nieziarniczych i choroby Hodgkina. Zapoznanie i scharakteryzowanie metod leczenia
przeciwciałami monoklonalnymi typu hybrydowego i ludzkiego.
Ćwiczenie 2. Przedstawienie patogenezy, diagnostyki, objawów i terapii dyskrazji plazmocytowych. Zapoznanie z
procedurą plazmaferezy.
Ćwiczenie 3. Przedstawienie patogenezy, diagnostyki, objawów i terapii nabytych i wrodzonych skazy
krwotocznych: naczyniowych, płytkowych i osoczowych oraz trombofilii.
Ćwiczenie 4. Przedstawienie zasad krwiolecznictwa w hematologii. Scharakteryzowanie wczesnych i późnych
powikłań potransfuzyjnych.
Ćwiczenie 5. Przedstawienie patogenezy, diagnostyki, objawów i terapii aplazji szpiku, hipoplazji szpiku, PRCA,
agranulocytozy oraz pancytopenii.
Ćwiczenie 6. Scharakteryzowanie i przedstawienie chemio- i radioterapii w hematologii, zwrócenie uwagi na
nowoczesne metody diagnostyczne - immunofenotypizację i cytogenetykę. Zapoznanie studentów z aspektami
psychologicznymi w relacji lekarz-pacjent hematologiczny.
Seminaria semestr zimowy.
Seminarium 1. Przedstawienie diagnostyki powiększonych węzłów chłonnych, różnicowanie stanów zapalnych i
nowotworowych. Zapoznanie z postępowaniem diagnostycznym w leukocytozie oraz leukopenii.
Seminarium 2. Przedstawienie diagnostyki, obrazu klinicznego i leczenia w nabytych i wrodzonych skazach
krwotocznych
Seminarium 3. Zapoznanie z przyczynami i diagnostyką i niedokrwistości.
Seminaria semestr letni.
Seminarium 1. Przedstawienie problemu zmian skórnych w hematologii, scharakteryzowanie chłoniaków
nieziarniczych skóry.
Seminarium 2. Przedstawienie problemu zmian kostnych w nowotworach krwi. Scharakteryzowanie diagnostyki
osteoporozy i osteolizy nowotworowej Zapoznanie z badaniami obrazowymi stosowanymi w uszkodzeniach układu
kostnego (CT, MRI, scyntygrafia)
Seminarium 3. Zapoznanie z przyczynami i diagnostyką i nadkrwistości.
Ćwiczenia i seminaria prowadzą:
Prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski, prof. dr hab. Dariusz Wołowiec, prof. dr hab. Lidia UsnarskaZubkiewicz, prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak, prof. dr hab. Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus, dr
hab. Tomasz Wróbel prof. nadzw., dr hab. Katarzyna Kapelko-Słowik, dr n. med. Donata UrbaniakKujda, dr n. med. Marek Kiełbiński, dr n. med. Stanisław Potoczek, dr n. med. Justyna Rybka, lek. Jakub
Dębski
Katedra i Klinika Chorób wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego
Wykłady - Semestr letni
Tematyka wykładów
Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia
Wykład 1.
Stany nagłe w chorobach wewnętrznych i
zawodowych.
Prof. dr hab. Anna Skoczyńska
Wykład 2.
Środowiskowe zagrożenia cywilizacyjne w XXI wieku
Dr hab. Arkadiusz Derkacz
Ćwiczenia - Semestr zimowy
Tematyka ćwiczeń
Ćwiczenie 1. stratyfikacja
ryzyka
sercowonaczyniowego
Ćwiczenie 2. diagnostyka
różnicowa i
ocena
powikłań
narządowych
nadciśnienia
tętniczego
Ćwiczenie 3. zasady
farmakoterapii
nadciśnienia
Ćwiczenie 4. nadciśnienie
tętnicze
oporne
Ćwiczenie 5. –
nadciśnienie
tętnicze
jatrogenne
Ćwiczenie 6.
choroby
zawodowe – 1
Ocena całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego. Kluczowe elementy
badania podmiotowego i przedmiotowego chorego z nadciśnieniem
tętniczym z ukierunkowaniem na możliwe powikłania narządowe. Badania
dodatkowe w stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego - ocena
sztywności naczyń, ocena wskaźnika kostka-ramię, badanie FMD.
Klasyfikacja do poszczególnych grup ryzyka chorych z nadciśnieniem
tętniczym
Badania laboratoryjne i obrazowe w diagnostyce różnicowej etiologii
nadciśnienia tętniczego. Kwalifikacja do poszerzonej diagnostyki
obrazowej, badanie polisomnograficzne, interpretacja badania
dopplerowskiego tętnic nerkowych, angiografii. Sposoby pomiaru
ciśnienia. Automatyczna rejestracja ciśnienia tętniczego (ABPM ambulatory blood pressure monitoring) i jej interpretacja. Praktyczna
analiza pojęć: średnie ciśnienie tętnicze, ładunek ciśnienia, profil dobowy.
Wartości prawidłowe i nieprawidłowe w pomiarach domowych i
gabinetowych. Standaryzacja pomiaru ciśnienia tętniczego. Pojęcie
centralnego ciśnienia tętniczego i sposoby jego rejestracji. Zasady
kompleksowej oceny powikłań narządowych choroby nadciśnieniowej
Zasady postępowania terapeutycznego w szczególnych grupach chorych z
nadciśnieniem tętniczym (zespół metaboliczny, cukrzyca, udar mózgowy,
ciąża, wiek podeszły, zespół metaboliczny, przewlekłe choroby nerek).
Zasady doboru leków zależnie od profilu chorego - leczenie etiotropowe,
indywidualizacja farmakoterapii zgodnie z zasadami EBM. Stany zagrożenia
życia w hipertensjologii oraz metody ich leczenia.
Chory z opornym nadciśnieniem tętniczym – przyczyny, diagnostyka,
leczenie.
Pojęcie
rzekomoopornego
nadciśnienia
tętniczego,
maskowanego nadciśnienia tętniczego, „nadciśnienia białego fartucha”
oraz „efektu białego fartucha”. Diagnostyka non-compliance
osoby prowadzące
zajęcia
asystenci i adiunkci
asystenci i adiunkci
asystenci i adiunkci
asystenci i adiunkci
Jatrogenne nadciśnienie tętnicze (doustna antykoncepcja hormonalna,
HTZ, steroidoterapia, leczenie immunosupresyjne, leki zawierające
sympatykomimetyki) i nadciśnienie indukowane egzogennie
asystenci i adiunkci
Choroby zawodowe o podłożu alergicznym. Choroby zawodowe układu
oddechowego
asystenci i adiunkci
Przewlekłe zawodowe narażenie na ołów i inne metale ciężkie
asystenci i adiunkci
Ćwiczenie 7.
choroby
zawodowe - 2
Ćwiczenia - Semestr letni
Tematyka ćwiczeń
Ćwiczenie 6.
Kwasica oddechowa i metaboliczna. Zasadowica oddechowa i
metaboliczna. Mechanizmy kompensacyjne. Zasady diagnostyki i terapii.
Stany odwodnienia i przewodnienia organizmu. Hipo- i hipernatremia, kaliemia, -kalcemia. Hipofosfatemia. Zasady postępowania
Zaostrzenie POChP, zaostrzenie astmy, zapalenie płuc - zasady
postępowania
Jatrogenne działanie leków i środków kontrastowych. Nefropatia
kontrastowa - zasady profilaktyki i rozpoznawania. NSF indukowane
gadolinem. Wskazania do badań z podaniem środków kontrastowych a
ryzyko powikłań. Zasady postępowania. Zatrucia lekami. Wskazania do
monitorowania stężeń leków w surowicy. Interakcje między lekami.
Toksykologia w medycynie pracy. Zatrucie tlenkiem węgla.
Ostre stany zagrożenia życia wtórne do zaburzeń hemostazy. Zatorowość
płucna - zasady rozpoznawania, kwalifikacja do leczenia zabiegowego,
postępowanie farmakologiczne, zakrzepice - diagnostyka stanów
predysponujących do zakrzepicy, postępowanie lecznicze, DIC - zasady
diagnostyki i leczenia, skazy krwotoczne, w tym jatrogenne przedawkowanie antykoagulantów, krwotok u pacjenta leczonego
środkami łamiącymi hemostazę.
Dekompensacja niewydolności serca, diagnostyka, czynniki sprzyjające
dekompensacji, klasyfikacja hemodynamiczna, zasady farmakoterapii;
Udar mózgu - zasady postępowania. Ocena świadomości pacjenta wg
skali Glasgow.
Ćwiczenie 7.
Podstawy EBM. Test zaliczeniowy.
Ćwiczenie 1.
Ćwiczenie 2.
Ćwiczenie 3.
Ćwiczenie 4.
Ćwiczenie 5.
osoby prowadzące
zajęcia
asystenci i adiunkci
asystenci i adiunkci
asystenci i adiunkci
asystenci i adiunkci
asystenci i adiunkci
asystenci i adiunkci
asystenci i adiunkci
Seminaria - Semestr zimowy
Tematyka seminariów
Seminarium 1.
Seminarium 2.
Seminarium 3.
Seminarium 4.
Seminarium 5.
Seminarium 6.
Seminarium 7.
Nadciśnienie tętnicze jako choroba cywilizacyjna. Epidemiologia, czynniki
ryzyka, rozpoznanie i klasyfikacja wg ESC/ESH i WHO. Ocena całkowitego
ryzyka sercowo-naczyniowego wg skali SCORE, Framingham. Kluczowe
elementy badania podmiotowego i przedmiotowego chorego z
nadciśnieniem tętniczym. Zasady interpretacji EKG.
Przebieg naturalny choroby nadciśnieniowej. Subkliniczne powikłania
narządowe, metody ich wykrywania, choroby współistniejące z
nadciśnieniem tętniczym. Ogólne cele i zasady terapii hipotensyjnej.
Pojęcie ciśnienia docelowego oraz krzywej J w leczeniu hipotensyjnym.
Wdrażanie leczenia. Podstawowe grupy leków hipotensyjnych i wskazania
do ich zastosowania. Leczenie skojarzone oraz indywidualizacja terapii.
Podstawy chronoterapii nadciśnienia tętniczego. Zasady EBM w terapii
hipotensyjnej (przegląd randomizowanych badań kontrolowanych w
hipertensjologii). Metody leczenia niefarmakologicznego nadciśnienia.
Wtórne postacie nadciśnienia tętniczego. Podstawy diagnostyki,
interpretacji badań dodatkowych oraz leczenia przyczynowego.
Nadciśnienie tętnicze jako choroba parazawodowa. Narażenie
środowiskowe i zawodowe na czynniki fizyczne i chemiczne jako przyczyna
nadciśnienia tętniczego.
Zawodowe czynniki ryzyka w służbie zdrowia.
Skutki zawodowego i środowiskowego narażenia na promieniowanie
jonizujące i elektromagnetyczne/ wibracje i hałas
Imię i nazwisko osoby
prowadzącej zajęcia
dr hab Rafał Poręba
dr hab. Arkadiusz
Derkacz
dr Anna SzymańskaChabowska
dr Helena Martynowicz
prof. Anna Skoczyńska
dr Anna Jodkowska
dr Bogusław Beck
Seminaria - Semestr letni
Tematyka seminariów
Imię i nazwisko osoby
prowadzącej zajęcia
dr Beata KaczmarekWdowiak
Seminarium 1.
Ostra niewydolność oddechowa, posocznica - standardy postępowania
Seminarium 2.
Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej w
chorobach wewnętrznych i zawodowych. Zasady diagnostyki, interpretacja
badań dodatkowych, standardy postępowania.
prof. Anna Skoczyńska
Seminarium 3.
Zatrucia - jako całość (gazy) ze szczególnym naciskiem na CO
dr Bogusław Beck
Seminarium 4.
Stany nagłe w zaburzeniach metabolicznych.
dr Adrian Doroszko
Seminarium 5.
Udar mózgu, zatorowość płucna, zakrzepice - standardy postępowania
Lek. Maciej Podgórski
Seminarium 6.
Podstawy Evidence Based Medicine (EBM).
dr Anna SzymańskaChabowska
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
1. Podział chorób reumatycznych. Reumatoidalne zapalenie stawów.
Problemy: Wprowadzenie do chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Charakterystyczne cechy
wywiadu i badania fizykalnego w reumatologii. Klasyfikacja chorób reumatycznych. Epidemiologia,
etiopatogeneza, objawy, diagnostyka, różnicowanie i terapia reumatoidalnego zapalenia stawów.
Znaczenie prawidłowego prowadzenia leczenia farmakologicznego oraz rehabilitacji w opóźnieniu
powstania niepełnosprawności z powodu chorób reumatycznych.
2. Układowe choroby tkanki łącznej.
Problemy: Kryteria rozpoznawania, epidemiologia, różnicowanie oraz zasady postępowania w toczniu
układowym, twardzinie układowej, zapaleniu skórno-mięśniowym oraz zespole Sjogrena. Znaczenie
oznaczania przeciwciał w krwi obwodowej w chorobach reumatycznych.
3. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Krystalopatie.
Problemy: Epidemiologia, czynniki ryzyka, objawy, diagnostyka, różnicowanie oraz zasady leczenia
choroby zwyrodnieniowej stawów. Krystalopatie. Hiperurykemia pierwotna i wtórna. Ostry napad dny
moczanowej – czynniki wywołujące, charakterystyczne objawy, leczenie (farmakoterapia oraz dieta). Dna
moczanowa przewlekła.
4. Spondyloartropatie seronegatywne. Badanie płynu stawowego.
Problemy: Podział oraz kryteria diagnostyczne spondyloartropatii seronegatywnych, ze szczególnym
uwzględnieniem cech bólu zapalnego kręgosłupa. Zesztywniające zapalenie stawów – objawy,
diagnostyka, leczenie farmakologiczne i rehabilitacyjne. Wskazania do leczenia sanatoryjnego w
chorobach reumatycznych. Znaczenie badania płynu stawowego.
5. Osteoporoza i jej powikłania. Problemy:
Definicja i określanie czynników ryzyka osteoporozy. T-score, Z-score. BMD. Osteoporoza pierwotna i
wtórna. Objawy, badania diagnostyczne, różnicowanie oraz leczenie.
Seminaria i ćwiczenia prowadzą:
prof. dr hab. Piotr Wiland, dr hab. Jerzy Świerkot, dr n. med. Katarzyna Gruszecka, dr n. med. Magdalena
Szmyrka-Kaczmarek, dr n. med. Renata Sokolik, dr n. med. Krzysztof Borysewicz, dr n. med. Marta
Madej, dr n. med. Ewa Morgiel.
Literatura podstawowa i uzupełniająca (max po 3 pozycje)
Literatura podstawowa:
1. Szczeklik A. (red) Choroby Wewnętrzne, Medycyna Praktyczna 2013
Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.
Milewicz A. (red) Endokrynologia Kliniczna. Podręcznik dla studentów. AM Wrocław 2007
MSD - Merck Manual for Healthcare Professionals, 2013
Wiland P. (red) Monitorowanie stanu pacjenta w chorobach reumatycznych. Wyd. Górnicki 2008
Wytyczne ESC 2010-2014
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)
Sala wykładowa, sala seminaryjna, sale chorych, sale dydaktyczne, rzutnik multimedialny z ekranem i
zaciemnieniem pomieszczenia, komputery.
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu (określić formę i warunki zaliczenia zajęć wchodzących w zakres
przedmiotu, zasady dopuszczenia do egzaminu końcowego teoretycznego i/lub praktycznego, jego formę oraz
wymagania jakie student powinien spełnić by go zdać, a także kryteria na poszczególne oceny):
Zaliczenie bez oceny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu będzie uzyskanie zaliczenia 90% zajęć
prowadzonych w Katedrze.
Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć wchodzących w skład przedmiotu (wykłady, seminaria i ćwiczenia) jest
obecność na zajęciach oraz ustne zaliczenie (na zal.) u asystenta prowadzącego ćwiczenia na podstawie
odnotowanej przez nauczyciela aktywności: prezentacja przypadku, udział w dyskusji, obserwacja, odpowiedź
ustna, test. Jest to jednocześnie warunek dopuszczenia do egzaminu końcowego.
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: egzaminu testowego (100 pytań z wszystkich dziedzin chorób
wewnętrznych, czas egzaminu 100 minut), oraz poszerzonego egzaminu praktycznego, który obejmuje wywiad
lekarski i badanie pacjenta oraz interpretację badań dodatkowych jak EKG, badania laboratoryjne, zdjęcia
radiologiczne. Zaliczenie egzaminu testowego (co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi) będzie stanowić o
dopuszczeniu do egzaminu praktycznego. Niezaliczenie testu będzie skutkować zdawaniem egzaminu w terminie
poprawkowym. Obowiązuje losowanie egzaminatora.
ocena:
Bardzo dobry
(5,0)
Ponad dobry
(4,5)
Dobry
(4,0)
Dość dobry
(3,5)
Dostateczny
(3,0)
Kryteria
Co najmniej 85 prawidłowych odpowiedzi testowych, bardzo dobra ocena
poszerzonego egzaminu praktycznego.
Co najmniej 80 prawidłowych odpowiedzi testowych, ponad dobra ocena
poszerzonego egzaminu praktycznego.
Co najmniej 75 prawidłowych odpowiedzi testowych, dobra ocena egzaminu
poszerzonego praktycznego.
Co najmniej 70 prawidłowych odpowiedzi testowych, dość dobra ocena
poszerzonego egzaminu praktycznego.
Co najmniej 60 prawidłowych odpowiedzi testowych, dostateczna ocena
poszerzonego egzaminu praktycznego.
Nazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):
Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami,
Kierownik: Prof. dr hab. Marek Bolanowski
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr1
50-367 Wrocław, ul. Pasteura 4,
tel. 71 784 2546, email: [email protected]
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku,
Kierownik: Prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr1
50-367 Wrocław, ul. Pasteura 4,
tel. 71 784 2576, email: [email protected]
Katedra i Klinika Kardiologii
Kierownik Prof. dr hab. Andrzej Mysiak
Akademicki Szpital Kliniczny
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213,
tel. 71 736 4200, email: [email protected]
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego
Kierownik: Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
Akademicki Szpital Kliniczny
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
tel. +48 71 736 4000, email: [email protected],
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: Prof. dr hab. Piotr Wiland
Akademicki Szpital Kliniczny
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel. 71 734 3300, e-mail: [email protected]
Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku
Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia
Data sporządzenia sylabusa: 28.08.2014
Prof. dr hab. Marek Bolanowski
Podpis Dziekana
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards