Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014-2020

advertisement
2015-06-29
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020
Warszawa, 25 czerwca 2015r.
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest w przypadku
funduszy unijnych jedną z naczelnych i podstawowych zasad
horyzontalnych, obowiązujących w całej UE.
Ma ona swoją podstawę prawną w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, który
wskazuje że UE zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz
wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet
i mężczyzn, solidarność między pokoleniami oraz ochronę praw dziecka.
Kwestia równości szans kobiet i mężczyzn została również uregulowana na
gruncie prawa polskiego, przede wszystkim w Konstytucji
Rzeczypospolitej
1
2015-06-29
Dyskryminacja ze względu na płeć…
płeć…
Oznacza wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub
ograniczenie, którego skutkiem lub celem jest uszczuplenie
lub uniemożliwienie jednej z płci korzystania na równi
z drugą płcią z zasobów, praw człowieka oraz podstawowych
wolności w dziedzinach życia politycznego, gospodarczego,
społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych.
Komisja Europejska zdefiniowała 10 barier równości
równości::
Segregacja pozioma i pionowa rynku pracy,
Różnice w płacach kobiet i mężczyzn,
Mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy,
Niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków domowych,
Niski udział kobiet w podejmowaniu decyzji,
Przemoc ze względu na płeć,
Niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia,
Niewystarczający system opieki przedszkolnej,
Stereotypy płci we wszystkich obszarach,
Dyskryminacja wielokrotna.
2
2015-06-29
Zasada równości kobiet i mężczyzn
Segregacja pionowa i pozioma rynku pracy.
Segregacja pozioma to podział sektorowy gospodarki
i zawodów na „męskie” i „kobiece”, podział będący
konsekwencją stereotypów płci,
Segregacja pionowa to utrudniony dla kobiet dostęp
do awansu, zajmowania stanowisk kierowniczych
i decyzyjnych.
Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami, a także równości szans kobiet i mężczyzn,
ze względu na swój charakter, w głównej mierze będą realizowane
w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS.
W związku z horyzontalnym charakterem przedmiotowych zasad wszystkie
programy operacyjne realizowane w ramach funduszy polityki spójności
powinny zaplanować mechanizmy pozwalające na przeciwdziałanie
wszelkim formom dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na
niepełnosprawność i płeć.
3
2015-06-29
Wytyczne w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosrawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych
na lata 2014- 2020.
dokument odnoszący się do systemu wdrażania programów czyli jak
wdrażać w praktyce zasadę równości szans płci na każdym poziomie
programu (planowanie, realizacja, monitorowanie, ewaluacja, kontrola),
dokument zawiera także zalecenia w jaki sposób uwzględniać zasadę przy
różnych typach form wsparcia realizowanych w projektach (np. szkolenia,
zakup sprzętów itd.).
Agenda działań na rzecz równości szans
i niedyskryminacji
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
dokument odnoszący się do działań na rzecz wzmocnienia
potencjału równościowego wśród podmiotów zaangażowanych
w realizację funduszy unijnych.
4
2015-06-29
Czym jest „Agenda…”?
Podjęcie systematycznych i kompleksowych działań przez wszystkie podmioty
zaangażowane we wdrażanie funduszy unijnych na rzecz realizacji zasady równości
szans płci.
Zapisy dokumentów realizowane będą w oparciu o następujące cele:
systemu instytucjonalny zgodny z zasadą równości szans płci,
podniesienie świadomości projektodawców na temat realizacji zasady w
programach operacyjnych,
dodatkowe działania na rzecz systemu programowania i wdrażania w ramach
programów operacyjnych.
Adresaci:
Instytucja koordynująca UP, instytucje zarządzające PO, instytucje pośredniczące,
instytucja audytowa, członkowie komitetów monitorujących, beneficjenci.
Przykładowe działania zaplanowane w Agendzie :
szkolenia
horyzontalne
o
charakterze
świadomościowym
i merytorycznym w zakresie obowiązującego prawa oraz polityk dot. równości
szans płci (w tym realizacji tej polityki w miejscu pracy),
szkolenia specjalistyczne, dotyczące równości szans płci związanych
ze specyfiką poszczególnych PO i uzależnionych od rodzaju przewidywanego
wsparcia i kryteriów wyboru projektów (np. standardu minimum),
kontynuacja grupy roboczej ds. równości szans płci równości dla funduszy
unijnych 2014-2020 w rozszerzonej formie,
szkolenia i spotkania informacyjne dla beneficjentów związanych
ze specyfiką poszczególnych konkursów w ramach PO i uzależnionych od
zakresu i rodzaju przewidywanego wsparcia,
opracowanie i upowszechnienie poradników, dotyczących realizacji zasady
równości szans płci (wspólna wersja poradnika dla EFS i EFRR, FS).
5
2015-06-29
Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości
szans płci i równości szans i niedyskryminacji traktuje
rozłącznie. Art. 7 obliguje Państwa Członkowskie do:
Uwzględniania i propagowania równości szans mężczyzn
i kobiet oraz punktu widzenia płci w trakcie przygotowywania
i wdrażania programów, w tym w odniesieniu do monitorowania,
sprawozdawczości i ewaluacji.
Podejmowania odpowiednich kroków w celu zapobiegania
wszelkim formom dyskryminacji ze względu na m.in.
niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, rasę, pochodzenie
etniczne, religię lub światopogląd podczas przygotowania
i realizacji programów.
Oznacza to, iż na każdym poziomie działań zostaną zaplanowane
mechanizmy pozwalające na realizację zasady równości szans
kobiet i mężczyzn.
Zasada ta zostanie zatem uwzględniona w następujących obszarach
wdrażania programów operacyjnych:
Wybór projektów,
Kontrola,
Monitoring i sprawozdawczość,
Ewaluacja;
Informacja i promocja.
6
2015-06-29
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
w ramach funduszy unijnych na lata 20142014-2020 w przypadku
prowadzenia konsultacji społecznych
(np. dokumentów składających się na system realizacji programu
operacyjnego), organizowania konferencji lub innych spotkań
należy każdorazowo umieszczać w formularzach zgłoszeniowych
zapytanie
o specjalne potrzeby uczestników
W przypadku zgłoszenia specjalnej potrzeby w formularzu
zgłoszeniowym należy spełnić w szczególności następujące warunki:
dokumenty i inne materiały przygotowane w dostępnej formie,
w szczególności niedopuszczalne są skany dokumentów papierowych – należy
udostępniać wersje edytowalne plików, np. wersję „PDF”, „Word”, które
umożliwiają odczytanie dokumentów przez czytniki dla osób z dysfunkcją wzroku;
platforma elektroniczna spełnia wymagania WCAG 2.0 co najmniej na poziomie
określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 3
Wytycznych;
transmisje audiowizualne na żywo są zaopatrzone przynajmniej w napisy;
stosowanie systemów wspomagających słyszenie (pętle indukcyjne, systemy
FM);
7
2015-06-29
usługa tłumacza języka migowego, materiały w alfabecie Braille’a, usługa
asystenta osobistego;
dostępność sal konferencyjnych dla osób z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami (dostępne windy/podjazdy, wyraźne oznakowanie,
pomieszczenia sanitarne dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
„tradycyjne” przyciski w windzie, itp.);
należy być również przygotowanym na konieczność zapewnienia
materiałów informacyjnych w różnych formatach, np. wersje w druku
powiększonym, wersje elektroniczne dokumentów, wersje w języku
łatwym, nagranie tłumaczenia na język migowy na nośniku elektronicznym,
audiodeskrypcje itp.
Ostateczny opis obowiązków beneficjenta w zakresie stosowania
zasady równości szans, znajdzie się w zaakceptowanych przez
MIR Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 20142014-2020
8
2015-06-29
Standard minimum
Każdy projekt współfinansowany z EFS musi spełnić standard
minimum,
o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w funduszach unijnych
na lata 2014-2020.
Standard minimum
W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach PO WER 2014-2020 wskazano
miejsca we wniosku
o dofinansowanie, w których można umieścić
stosowne informacje w celu uzyskania punktów.
9
2015-06-29
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Zespół ds. Informacji i Promocji
Tel. 022022-578578-44
44--05
[email protected]
10
Download