Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (w oparciu o standard

advertisement
Zasada równości szans
kobiet i mężczyzn
(w oparciu o standard minimum)
15 grudnia 2016 r.
Równość szans kobiet i mężczyzn
Polityka horyzontalna
Kryterium nr 6
- Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet
i mężczyzn (w oparciu o standard minimum)
Kryterium nr 8 - Zgodność projektu z zasadą równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami
Spełnienie obu kryteriów jest konieczne do przyznania dofinansowania.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane
na etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.
Równość szans kobiet i mężczyzn
Dodatkowe źródła wiedzy
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn
w funduszach unijnych na lata 2014-2020
Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami
Standard minimum - wskazówki
Pamiętaj
• Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn jest
oceniana w oparciu o Standard minimum, który należy do kryteriów
zero-jedynkowych
• Standard minimum to minimalne wymagania stawiane wnioskom
współfinansowanym z EFS w zakresie realizacji zasady równości szans
kobiet i mężczyzn
• Brak uzyskania co najmniej 3 punktów w Standardzie minimum
oznacza odrzucenie wniosku, nie ma możliwości negocjacji
Standard minimum- wskazówki
• Analiza potrzeb grupy docelowej – od tego wszystko się zaczyna,
sprawdź, jaka jest sytuacja kobiet i mężczyzn względem problemu, który
jest podjęty w projekcie
• Rekrutacja – uwzględnij problem płci, pomyśl, do kogo kierujesz
wsparcie, jak znajdziesz uczestnika/ uczestniczkę (kanały informacji,
przekaz niestereotypowy – uczestnik, uczestniczka)
• Działania niwelujące nierówności ze względu na płeć (np. panel
dyskusyjny uwrażliwiający na temat równości szans kobiet i mężczyzn,
język wrażliwy na płeć)
Standard minimum- wskazówki
Kryterium 1 Standardu minimum wymaga wskazania istnienia lub braku
istnienia barier w obszarze tematycznym
(weryfikowane jest na podstawie pkt 3.1 - opis grupy docelowej)
Istotne jest podanie nie tylko liczby kobiet i mężczyzn, ale także
odpowiedź m.in. na pytania:
• czy któraś z tych grup znajduje się w gorszym położeniu
• jakie są tego przyczyny
• czy któraś z grup ma trudniejszy dostęp do edukacji, szkoleń,
zatrudnienia
• napisz uzasadnienie
Standard minimum- wskazówki
Kryterium 2 Standardu minimum nawiązuje do kryterium 1 – jeśli
bariery są, to jak działania w projekcie przyczynią się do ich ograniczenia
weryfikowane na podstawie pkt 3.1- opis grupy docelowej i pkt 4.1 –
zadania
W sytuacji, gdy przedstawione zostały bariery równościowe i dane
z podziałem na płeć, ale w żaden sposób nie zaplanowano działań
przeciwdziałających tym nierównościom lub działania nie odnoszą się
w żaden sposób do sytuacji kobiet i mężczyzn, wówczas wniosek nie
spełnia tego kryterium
Standard minimum- wskazówki
Kryterium 3 Standardu minimum jest alternatywne do kryterium 1
– jeśli barier nie ma, to co zamierzamy robić, aby zapobiec ich
wystąpieniu
weryfikowane na podstawie pkt 3.1 –opis grupy docelowej i pkt 4.1zadania
Można wprowadzić rozwiązania dodatkowe:
• działania informacyjne i uświadamiające w zakresie równości płci
• dbanie o formułowanie niestereotypowych informacji, materiałów,
działań
Standard minimum- wskazówki
Kryterium 4 Wskaźniki osobowe powinny zostać podane
w podziale na płeć i powinny być adekwatne do diagnozy
i zidentyfikowanych potrzeb
weryfikowane na podstawie pkt 3.2 - zgodność projektu
z właściwym celem szczegółowym i pkt 4.1 – zadania
Standard minimum- wskazówki
Definiowanie założeń wskaźników i planowanych do osiągnięcia
rezultatów co do zasady powinno być powiązane z całością założeń
projektu, tzn.:
• rodzajem grupy docelowej, której zostanie udzielone wsparcie
• stwierdzonymi problemami i barierami, z jakimi grupa ma do
czynienia
• rodzajem planowanego wsparcia
Standard minimum- wskazówki
Maksymalną liczbę punktów za spełnienie 4 kryterium Wnioskodawca
otrzymuje, jeżeli wskaże:
•
•
przynajmniej 1 wskaźnik w podziale na płeć
w jaki sposób rezultaty projektu przyczynią się do niwelacji barier
równościowych istniejących w obszarze tematycznym interwencji
i/lub zasięgu oddziaływania projektu
Standard minimum- wskazówki
Kryterium 5 Zarządzanie projektem – należy wskazać konkretne
działania, jakie zostaną podjęte w celu równościowego zarządzania
projektem, np.:
• elastyczny czas pracy
• włączenie osób posiadających doświadczenie w realizacji zasady
równości szans kobiet i mężczyzn, które posiadają
udokumentowaną wiedzę w prowadzeniu działań z zachowaniem
zasady równości szans płci
Równościowe zarządzanie projektem nie polega na zatrudnieniu do
obsługi projektu 50% mężczyzn i 50% kobiet
Standard minimum- wskazówki
Pamiętaj - stwierdzenia typu:
• „Projekt będzie realizował założenia równościowe”
• „Projekt jest zgodny z polityką równości szans kobiet i mężczyzn”
• „Wnioskodawca nie będzie dyskryminował nikogo ze względu
na płeć”
• „Projekt będzie zarządzany równościowo”
są niewystarczające!
Stwierdzenia te są deklaratywne i nie wynika z nich, w jaki sposób
faktycznie zostanie zapewniona realizacja zasady równości szans kobiet
i mężczyzn.
Standard minimum - wyjątki
• statut beneficjenta - jeśli w ramach statutu istnieje jednoznaczny zapis,
że wnioskodawca przewiduje w ramach działalności wsparcie skierowane
tylko do jednej płci (np. szkoła żeńska)
• zamknięta rekrutacja - projekt ze względu na swój zasięg oddziaływania
obejmuje wsparciem np. wszystkich uczniów lub pracowników instytucji
objętej wsparciem
W treści wniosku o dofinansowanie projektu
musi zostać podana informacja wraz z uzasadnieniem,
że projekt należy do wyjątku od standardu minimum
Dziękuję za uwagę
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie
Download