kiedy byli mali

advertisement
Opracowała:
mgr Anna Thiel
mgr Magdalena Nowak – Podemska
SPIS TREŚCI
1. Geneza programu.
2. Rola i znaczenie przedstawień teatralnych w życiu
małego dziecka.
3. Założenia programowe koła teatralnego.
4. Cele ogólne i szczegółowe.
5. Opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań
ustalonych w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego.
6. Metody, formy i środki w realizacji zajęć.
7. Tematyka zajęć i sposoby ich realizacji.
8. Przewidywane osiągnięcia dzieci – ewaluacja.
9. Scenariusze zajęć realizowanych w ramach koła
teatralnego.
10. Literatura.
Przedszkole Gminne w Sianowie położone jest niedaleko dużego
miasta Koszalin. Niektóre z dzieci, które uczęszczają do naszego
przedszkola, miały kontakt z teatrem, ze sztuką dziecięcą w wykonaniu
artystów z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.
Większość dzieci jednak nie miała styczności z edukacją teatralną.
W odpowiedzi na potrzebę kształtowania wrażliwości dzieci na piękno
żywego słowa, na kulturę języka pragniemy utworzyć na terenie naszej
placówki koło teatralne dla dzieci 4 i 5letnich.
Posiadane doświadczenie pedagogiczne pozwoliło nam zaobserwować
bogactwo zabaw tematycznych wśród dzieci. Nasi wychowankowie
odtwarzają sytuacje z życia rodzinnego, przybierając role różnych
członków rodziny. Odtwarzają w zabawie treści znanych bajek, wierszy
i piosenek wcielając się w role, a śmielsze dzieci chętnie naśladują
głównego bohatera.
Teatr
w
życiu
dziecka
jest
bardzo
ważnym
czynnikiem
wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Daje on dziecku
możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie
pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także
marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralne poszarzają i kształtują
wiedzę ucznia. Opierają się w bardzo dużej mierze na zabawie.
W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu,
a także nad umacnianiem wiary w siebie. Sprawdzają i rozwijają swoje
umiejętności:
autorskie,
literackie,
plastyczne,
wokalne,
a
także
organizacyjne. Poprzez ekspresję dzieci mają możliwość uzewnętrznienia
siebie, wyjścia ku światu. Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą
współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne
więzi emocjonalne między członkami zespołu. Obserwując nasze dzieci
zauważyłyśmy, że zabawa w teatr rozwija ich wyobraźnię, twórczą
aktywność, zachęca nieśmiałe dzieci do zabawy.
Prowadzone obserwacje podczas pobytu dzieci w przedszkolu
umocniły nas w przekonaniu, że zorganizowanie koła teatralnego
przyczyni
się
do
wspomagania
aktywności
dzieci
w
rozwoju
zainteresowań teatrem i wzbogaci wiadomości w tym zakresie.
Dysponując bogatym warsztatem pracy spróbujemy zachęcić nasze
dzieci, by zechciały sprawdzić się w roli aktorów. Uważamy, że zajęcia te
staną się dla dzieci przyjemnością, zabawą a równocześnie przyniosą
duże korzyści dla ich wszechstronnego rozwoju.
Pomocne
będą
posiadane
przez
nas
inscenizacje
bajek
i opowiadania, pacynki, kukiełki i scenki teatralne. Dzięki wieloletniej
pracy
zyskałyśmy
bogaty
magazyn
kostiumów
i
różnorodnych
rekwizytów. Pragniemy, aby od improwizowanych scenek przechodzić do
większych przedsięwzięć, kiedy to całe przedszkole zamieni się
w „ baśniową krainę ”. Zajęcia z zakresu edukacji teatralnej prowadzone
będą metodą zabawy, która dostarcza dzieciom
przeżyć,
zadowolenie,
przynosi
z
sobą
różne
wiele różnorakich
emocje
i
nowe
doświadczenia. Dużą pomocą będzie dla nas obecność rodziców w trakcie
przygotowań do inscenizacji, gdy trzeba przebrać dzieci w kostiumy,
wykonać fryzury i makijaż. Z wielką przyjemnością zaprosimy rodziców
na zajęcia otwarte, by mogli zobaczyć w jaki sposób dzieci przygotowują
się do występów, jak wyglądają zajęcia koła teatralnego, czego uczą się ich
dzieci, jak radzą sobie w przed występem.
Dzieci w wieku przedszkolnym cechuje naturalna potrzeba
aktywności, ekspresyjnego wyrażania swoich uczuć. Od najmłodszych lat
dziecko żywo gestykuluje, przekłada z miejsca na miejsce różne
przedmioty, bawi się w dom, wciela się w role członków rodziny.
Inspiracją tych zabaw jest otaczająca rzeczywistość, scenki z życia
rodzinnego,
społecznego,
role
pełnione
przez
dorosłych.
Scenki
odgrywane przez dzieci starsze są oczywiście bogatsze, bardziej
rozbudowane,
uwzględniające
relacje
między
postaciami.
W dziecięcych zabawach rzeczywistość przeplata się z fantazją,
wyobrażenia dziecka z obrazami, które obserwuje na co dzień. Obcowanie
z książkami, filmem, telewizją wzbogaca doświadczenia przedszkolaków,
staje się źródłem nowych przeżyć, pobudza dziecięcą wyobraźnię.
Dziecko w wieku przedszkolnym cechuje naturalna potrzeba
aktywności, ekspresyjnego wyrażania swoich przeżyć. Jedną z nich są
spontanicznie organizowane zabawy w role. Aktywność twórcza dziecka
wyrażona w formie ruchowej, słownej, plastycznej jest budującą
wartością dzieciństwa. Wartością, którą należy pielęgnować i rozbudzać.
Dzięki niej małe dziecko zdobywa i doskonali wiele umiejętności,
nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami i dorosłymi. Spontanicznie
przez dzieci podejmowane zabawy w role są pierwowzorem bardziej
doskonałej
formy,
ról
odtwarzanych
przez
nie
w
zabawach
inscenizowanych. Potrzeba odtwarzania w zabawie, przedstawieniu czy
w pracach plastycznych tego, co dziecko przeżyło i zapamiętało w czasie
słuchania, opowiadania lektury różnych utworów, warta jest uwagi
i pomocy dorosłych. Dlatego warto organizować zabawy w teatr, które są
jedną z bardziej ulubionych form. Często zdarza się, że jej tematem jest
utwór literacki, ładnie opowiedziana baśń czy opowiadanie. Można łatwo
zaobserwować, jaką wielką radość sprawia dzieciom organizowanie
przedstawienia dla kolegów, dla pań albo po prostu dla siebie.
Teatrzyk
wprowadza
się
w
przedszkolu
w
różnych
sytuacjach,
w zależności od potrzeb i możliwości. Zabawy w teatr pomagają
w rozwijaniu wrażliwości estetycznej, ukazywaniu piękna utworów
literackich, wzbogacaniu wiedzy o świecie, wychowaniu społecznym
i wyzwalaniu twórczej ekspresji. Wzbogaca się także aktywność, która
przybiera coraz to nowsze formy, przechodząc stopniowo w świadomą
twórczość. Zabawy w teatr odgrywają dużą rolę w rozwijaniu zdolności
myślenia i mowy, a także twórczej wyobraźni i fantazji. Uczą dzieci
samokontroli
doświadczenia,
i
współdziałania.
dostrzec
własne
Pozwalają
im
umiejętności
pogłębić
i
swoje
możliwości.
Dziecko w zabawach w teatr bardzo chętnie utożsamia się
z przedstawionymi przez siebie postaciami. Każde dziecko przeżywa
i wczuwa się w sytuację bohatera, uczestniczy w ich przygodach,
smutkach i radościach. Przygotowania i udział w przedstawieniach
rozwijają pomysłowość i zamiłowanie do twórczej działalności. Dzieci nie
uczą się tekstów, lecz zapamiętują ich treść, aby odtworzyć ja w sposób
twórczy, wzbogacając własne przeżycia i doświadczenia. Wczuwając się
w postacie bajkowe, zachowują się jak prawdziwi aktorzy. Dając dzieciom
możliwość bycia kimś innym, na przykład wybraną postacią z ulubionej
bajki czy wiersza, uczymy je współdziałania, zabawy, pozwalamy na
rozwijanie
własnej
inwencji
twórczej,
pomysłowości,
wyobraźni.
Dla dzieci cichych, zamkniętych w sobie, nieśmiałych jest to
okazja do swobodnego bycia sobą lub kimś wymarzonym. Organizujemy
zajęcia, podczas których zaangażujemy je w tworzeniu scenografii,
kukiełek , masek
i strojów. Tego typu zajęcia nauczą dzieci
współdziałania, planowania i organizacji pracy, ale przede wszystkim
dostarczają
wiele
radości
z
własnych
możliwości
twórczych.
Edukacja teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej
skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności
emocjonalnej i ruchowej. Sprzyja rozładowaniu napięcia
i
energii,
przynosi
uwzględnia
radość
potrzeby
i
satysfakcję.
intelektualne,
Teatr
emocjonalne,
moralne i estetyczne. Nawiązuje do ogólnych założeń
pedagogiki ekspresji i aktywizuje dzieci do przeżywania,
rozwoju twórczości teatralnej i wiedzy o sztuce teatralnej.
To niezapomniana przygoda dla nauczycieli i dzieci,
ponieważ teatr tworzą nie tylko scena i ustawione na niej dekoracje,
aktorzy, publiczność i kurtyna. Teatr to praca wspólna nad analizą tekstu
literackiego, słowem, gestem, ruchem, nad kontaktem z partnerami, nad
umiejętnością pracy z całym zespołem. Zabawa w teatr pobudza
aktywność, rozwija nowe doświadczenia i zainteresowania, uczy
otaczającego
świata
i
integruje
dziecko
z
grupą.
Praca w kółku teatralnym pozwala przywracać właściwą rangę
językowi ojczystemu i krzewić kulturę żywego słowa. Zabawa w teatr
służy precyzji mówienia, a jednocześnie eliminuje niektóre wady
wymowy. Powierzenie małej roli dziecku z niewyraźną mową wpływa
korzystnie
na
jego
samopoczucie
i
status
wśród
rówieśników.
Dziecko
czuje
z
niewyraźną
się
ważne
mową
i
pozbywa
się
akceptowane
kompleksów,
przez
grupę.
Zajęcia teatralne szczególnie korzystnie wpływają na dzieci
nadpobudliwe ruchowo. Uczestnictwo w zabawie w teatr umożliwia im
ekspansję ruchową w formie ćwiczeń ruchowych, naśladowczych,
mimicznych. Zajęcia teatralne są również terapią dla dzieci, u których
przejawia się nadpobudliwość w sferze emocjonalnej. Takie dzieci mają
możliwość pozbywania się negatywnych emocji (gniew, złość, agresja,
płacz, kłótliwość, skarżenie). Zabawy teatralne sprzyjają rozwojowi
ruchowemu
dzieci
zahamowanych
i
spowolniałych.
Ćwiczenia mimiki i gestów zmniejszają zahamowanie w sferze
emocjonalno
uczuciowej.
Uczą
wrażliwości
i
ekspresji.
Teatr rozwija dzieci intelektualnie, wzbogacając ich świat nowymi
treściami, poszerzą słownictwo, rozwija logiczne myślenie, kształci
pamięć i uwagę, eliminuje nieśmiałość i lęk. Jest punktem wyjścia do
uaktywniania
i
występując
bo
wszelkich
przed
sfer
psychicznych.
publicznością
słyszą
GŁÓWNYM
dzieci
Bawiąc
czują
się
się
oklaski,
CELEM
KOŁA
w
szczęśliwe,
pochwały.
TEATRALNEGO
wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju poprzez:
o
kształtowanie postawy świadomego twórcy i odtwórcy
kultury,
o
teatr
rozbudzenie zainteresowania literaturą i teatrem,
jest
o
wydobywanie i ukierunkowanie emocji i uczuć,
o
wyrabianie postawy wrażliwego obserwatora życia
codziennego,
o
tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej
aktywności dziecka,
o
wspomaganie w poznawaniu różnych postaw bohaterów
literackich próby ich oceny.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
o
zapoznanie z głównymi formami teatralnymi, słownictwem i
wiadomościami dotyczącymi pojęcia „Teatr”,
o
kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem
ojczystym w zakresie mówienia,
o
kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć,
nastrojów i emocji za pomocą gestów, ruchu i mimiki,
o
doskonalenie pamięci potrzebnej do opanowania tekstów ról
w przygotowanych przedstawieniach,
o
kształtowanie postawy odwagi i pokonywania nieśmiałości w
obliczu zetknięcia się z widownią odbierającą prezentowany
tekst,
o
rozwijanie uzdolnień indywidualnych,
o
wdrażanie do niesienia innym radości z przeżywania „żywego
słowa”, wspólnego kulturalnego spędzania czasu wolnego
poprzez prezentowanie przygotowanych przedstawień
zaproszonym gościom: dzieciom z innych grup i osobom z
zewnątrz przedszkola ( np. z okazji Dnia Matki, zakończenia
roku przedszkolnego i in.,
o
kształtowanie postawy aktywnego spędzania czasu i
nawiązywania serdecznych i kulturalnych kontaktów
rówieśniczych.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2008 r. DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ
INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie
czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w
dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby
lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do
racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także
do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w
poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz
nauce
dzieci
o
zróżnicowanych
możliwościach
fizycznych
i
intelektualnych;
(…)
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i
technicznym
oraz
rozwijanie
umiejętności
prezentowania
swoich
przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie
umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne
oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny,
grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez
wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także
kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji
szkolnej.
Cele te są realizowane, w miarę możliwości, we wszystkich
obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. (…..)
Dla osiągnięcia tych celów należy wspomagać rozwój, wychowywać
i kształcić dzieci w następujących obszarach:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z
dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach
zadaniowych.
1) 1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego
oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na
ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się
współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie
dorosłych;
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje
przewidywać skutki swoich zachowań;
4) (…)
5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko (…); wie, komu
można podawać takie informacje.
(…)
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod
względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o
ważnych sprawach;
4) w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.
(…)
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie,
przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką,
gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).
(…)
9. Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne.
1) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi
zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze
swojego regionu;
2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych (…);
(…)
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
(…)
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się
zajmują;
2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i
orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np.
policjanta, strażaka;
3) (…)
Jak również na treściach dotyczących zabaw w teatr zawartych
w programie „NASZE PRZEDSZKOLE - Program edukacji
przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”
(obszar aktywności artystycznej – W ŚWIECIE SZTUKI – TEATR):
 oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu i w
teatrze;
 poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz
ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf);
 przestrzeganie zasad właściwego zachowania się;
 dzielenie się swoimi odczuciami na temat obejrzanego przedstawienia;
 odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich
jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda;
 wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację
wypowiedzi;
 przygotowywanie przedstawień wybranych baśni poprzez
przydzielanie ról, przygotowywanie scenografii i akcesoriów;
 umiejętne posługiwanie się rekwizytami;
 przygotowywanie kącika teatralnego;
 swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów
literackich lub wymyślonych przez dzieci;
 wzbogacanie kącika w stroje, maski, wspólnie wykonywanie pacynek,
kukiełek, sylwet (do teatrzyku cieni).
Realizacja celów programu musi odbywać się przez zastosowanie
odpowiednich sposobów kierowania procesem, czyli realizacją metod.
Twórcza praca nauczyciela ma polegać na poszukiwaniu własnych
sposobów pracy, dających jak najlepsze efekty. Każde zadanie może mieć
kilka
rozwiązań,
dlatego należy
szukać
optymalnych
rozwiązań,
najkorzystniejszych dla danych warunków.
Biorąc pod uwagę charakter prezentowanego programu i założone
cele preferowane będą metody, które wyzwalają u dzieci konieczność
poszukiwania rozwiązań, aktywizują myślenie, wyzwalają inwencję,
ekspresję twórczą, mobilizują do zastanawiania się, zadawania pytań
i udzielania na nie odpowiedzi poprzez rozwiązywanie problemów. Do
nich zaliczamy następujące metody:
 podające (polegające na przyswajaniu podanego, gotowego
materiału): - pogadanki,
- dyskusje,
- pokaz.
 problemowe
(odkrywanie
nowych
wiadomości
podczas
rozwiązywania i samodzielnego poszukiwania)
- burza mózgów,
- drama,
- dyskusja dydaktyczna,
- inscenizacja,
- gry dydaktyczne.
 aktywizujące ( przeżywanie różnorodnych treści i wartości )
 praktyczne ( działanie polegające na zmienianiu rzeczywistości
i samego siebie poprzez sprawdzenie wiadomości w praktyce)
- zajęcia teatralne,
- wykonywanie prac plastyczno – technicznych ( dekoracje,
rekwizyty ).
Racjonalne łączenie przedstawionych metod zapewni optymalny efekt
pracy dydaktyczno – wychowawczej proponowanej w programie.
O efekcie pracy z uczniami decydują nie tylko stosowane przez
nauczyciela metody, ale również różne formy teatralne:
 Do tradycyjnych form należą przedstawienia teatralne dla
dużej widowni, w których dziecko jest tylko widzem.
 Unowocześniony teatr dziecięcy ma charakter kameralny i stara się
włączyć widzów do udziału w akcji rozgrywającej się na scenie, a
także zmierza do zerwania ze sceną, aby się zamienić w teatr
wspólnej zabawy aktorów i dzieci. Taka forma teatru polega na
kierowaniu „dramą dziecięcą”. Elementy dramy będziemy
wykorzystywać często na różnych zajęciach, np. będziemy zachęcać
dzieci, aby przy akompaniamencie muzyki próbowały wcielać się
we wszystko, co tylko nasunie im wyobraźnia, improwizować różne
zdarzenia, w których odgrywają obrane przez siebie role, itp.
 Przykładem
zabaw
teatralno
–
dramowych
są
zabawy
pantomimiczne i zabawy inscenizowane. Pierwsze polegają
na przedstawieniu osoby, przedmiotu, zjawiska lub sytuacji za
pomocą mimiki, gestów i ruchu bez użycia słów. Drugie służą
rozwijaniu ekspresji dramatycznej dziecka, w której słowo
połączone
jest
z
ruchem,
mimiką,
gestem.
Inscenizując
opowiadania i baśnie napisane prozą dzieci nie uczą się tekstu
swoich ról na pamięć, w pewnym sensie improwizują. Zabawy
inscenizowane stwarzają zatem dużo możliwości rozwijania
słownej inwencji dziecka, a także sprzyjają integracji, która może
się dokonywać między słowem i muzyką ( piosenki, taniec ) lub
plastyką ( stroje, dekoracje ).
 W programie przewidujemy też zapoznanie dzieci z teatrem lalek
i teatr cieni. Scenka takiego teatru i lalka ( kukiełka, marionetka,
pacynka, sylweta itp.) ułatwiają małemu dziecku percepcję
widowiska, gdyż nie jest ono jeszcze zdolne do tego, aby ogarnąć
uwagą dużą scenę teatru żywego aktora i śledzić grę występujących
osób. Przedstawienia lalkowe będą miały charakter kameralny.
Pożądane będą przede wszystkim krótkie występy kukiełek czy
pacynek, oparte na prostych tekstach literackich i środkach
scenicznych, organizowane doraźnie. Dzieci mogą wówczas
posługiwać się gotowymi kukiełkami, lub same wykonywać lalki z
różnych materiałów, sylwetki z kartonu itp.
Podstawowymi narzędziami pracy dydaktycznej w przedszkolu,
które urozmaicają pracę poznawczą dzieci oraz podnoszą jej efektywność
są środki dydaktyczne. Do realizacji podjętych celów wykorzystane
będą następujące środki:
* wzrokowe: rekwizyty, lalki teatralne, maski, kostiumy;
*słuchowe: nagrania radiowe, magnetofonowe, instrumenty
muzyczne itp.;
*wzrokowo – słuchowe: kasety wideo, płyty dvd, audycje
telewizyjne.
Myślimy, że zgromadzone środki dydaktyczne w znacznym stopniu
przybliżą dzieciom tematykę programu, pozwolą ją szybciej i łatwiej
poznać, pomogą skupić uwagę, uatrakcyjnią zajęcia.
FORMY PRACY

indywidualna – zróżnicowana,

grupowa – jednolita, zróżnicowana,

zbiorowa.
Lp
1.
2.
Tematyka
zajęć
Poznajmy
się!
Potrafimy
więcej niż
nam się
wydaje
Cele edukacyjne
Oczekiwane
osiągnięcia
Metody i środki
realizacji
 Przedstawianie i
określanie swoich
oczekiwań
 Ustalenie zasad
pracy
 Poznanie
oczekiwań i
możliwości
dzieci
 Wstępne
ustalenie składu
grupy.
Zintegrowanie
zespołu
 Pogadanka z
elementami
dyskusji
 Określenie
zadań i
obowiązków
 Przełamanie
zahamowań
 Poznanie
własnych i
cudzych odczuć i
możliwości
 Kształcenie
umiejętności
uważnego
słuchania czyichś
wypowiedzi i
rozpoznawania
intencji
mówiącego
 Pozytywne
nastawienie do
świata
 Poczucie
przynależności
do zespołu
 Zestaw
ćwiczeń i
zabaw
uwzględniają
cych mimikę,
gest, głos,
dźwięk
 Drama
3.
4.
Integracja
form
ekspresji
Teatr to nie
tylko aktorzy
 Improwizowanie
krótkich scenek –
indywidualnie i w
grupie
 Inscenizowanie
literatury z
zastosowaniem
gry aktorskiej,
kukiełek,
pacynek, sylwet,
teatrzyku cieni,
teatru
supełkowego
 Przygotowywanie
inscenizacji
utworów:
 układanie prac
plastycznych wg
chronologii
wydarzeń,
powtarzanie
treści i dialogów,
samodzielne
wykonywanie
kukiełek, sylwet
lub elementów
strojów
aktorskich i
dekoracji
 Rozwijanie
umiejętności
nazywania
własnych uczuć,
wrażeń oraz
formułowanie
sądów ze
świadomością
odpowiedzialnoś
ci za słowo
 Dbanie o
kulturę języka
ojczystego
 Praca w grupie
z zachowaniem
dyscypliny
 Drama
 Gry
dydaktyczne
 Inscenizacje
 Ekspresja
plastyczna
(portret, rzeźba,
maska)
 Analiza treści
utworów –
omawianie i
ocena
postępowania
bohaterów z
próbą
 Poznanie
możliwości
plastycznych
dzieci
 Refleksja n/t
zależności
między
uczuciem a
postawą,
gestem, mimiką
 Zbiorowa
praca z
tekstem
literackim
 Rozmowa
 Drama
 Gra
dydaktyczna
 Burza
mózgów








5.
Edukacja
kulturalna
uzasadnienia
własnego
stanowiska
Propozycje
rozwiązań
inscenizacyjnych,
przełożenie
zdobytych
doświadczeń na
praktyczne
opracowanie
inscenizacji
Próba z tekstem:
interpretacja
głosowa
przeprowadzenie
dialogu z użyciem
np. pacynek,
zabawek
ruch sceniczny:
wykorzystanie
niewerbalnych
środków wyrazu
– ruchy ciała,
rąk, mimika,
spojrzenie,
uśmiech
zgranie
Analizowanie
inscenizacji i
przebiegu
widowiska
Wyodrębnienie i
korygowanie
własnych błędów
i niedopatrzeń
 Film i spektakl
teatralny –
wspólne
obejrzenie,
dyskusja
 Głosowa
interpretacja
wybranych
utworów
poetyckich i
fragmentów
prozy:
 współudział w
 Uświadomienie
sobie własnych
predyspozycji
 Podniesienie
sprawności
wyrazistego
mówienia
 Podniesienie
sprawności
dykcji, intonacji
i interpretacji
głosowej
 Oswojenie z
kostiumami,
oświetleniem i
muzyką
 Umiejętność
samokrytyki i
samooceny
 Inscenizacja
 Porównywanie
utworów
literackich z ich
filmową
adaptacją
 Rozwijanie
umiejętności
nazywania
własnych uczuć,
wrażeń
 Kształcenie
umiejętności
aktywnego
 Zbiorowa
praca z
tekstem
literackim
 Dyskusja
 Analiza
wierszy
przygotowaniu
uroczystości
przedszkolnych
 Bogacenie
zasobów
słownictwa:
 Poznawanie
poezji
(przenośnie,
metafory,
budowanie
nastroju za
pomocą wyrazów
dźwiękonaśladow
czych,
wyszukiwanie
rymów, zabawy w
rymowanki
6.
Sztuka
tworzenia
7.
Region, w
którym
żyjemy i jego
tradycje
kulturowe
uczestnictwa w
dialogu,
uzasadniania
własnego
stanowiska,
argumentowani
a, kulturalne
słuchanie
wypowiedzi
innych osób
 Zabawy w teatr
połączone z
tworzeniem
własnych tekstów
i scenek
rodzajowych
 Tworzenie
własnych
zakończeń
opowiadań i
bajek
 Wzbogacenie
słownictwa
czynnego i
biernego
 Świadome
wprowadzanie
dialogu jako
elementu
ożywiającego
akcję
 Dyskusja
 Burza
mózgów
 Pisarze naszego
regionu
 Twórczość
ludowa
najbliższej
okolicy (legendy)

 Zbiorowa
praca z
tekstem
literackim
 Rozmowa
Poznanie
tekstów
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

dziecko umie przekazywać swoje myśli i uczucia w formie dramy,

aktywnie uczestniczy w inscenizacjach i teatrzykach
organizowanych na terenie przedszkola,

umie odczytać informację przekazaną gestem, mimiką, układem
tanecznym, grą aktorów; nastroju zaakcentowanego dekoracją,
strojem , charakteryzacją aktorów; dynamiką i przebiegiem akcji
przedstawionej w sztuce teatralnej.
EWALUACJA
Zajęcia koła teatralnego, bez względu na zdolności indywidualne,
a także predyspozycje wrodzone dzieci są swoistą terapią pedagogiczną,
która w naturalny sposób dostarcza dzieciom różnorodnych bodźców,
zaspakaja podstawowe potrzeby psychofizyczne, wyzwala rozmaite formy
działania i ekspresji twórczej, koryguje deficyty rozwojowe ( wady
wymowy), rozwija i doskonali pamięć wzrokową i słuchową, rewelacyjnie
ćwiczy koordynację wzrokowo – słuchową, a tym samym wpływa na
harmonijny rozwój wszystkich analizatorów odpowiedzialnych za
powodzenie dziecka w szkole, przy czym czyni to w sposób bezstresowy,
dostarczający
przy
tym
wiele
radości
i
satysfakcji.
Zajęcia
teatralne
są
również
niezawodną
formą
oddziaływań
wychowawczych. Dziecko uczy się współdziałania w grupie, uczy się
odpowiedzialności za swoje działanie, a przy tym ma świadomość, że w
tejże grupie pełni bardzo ważną rolę, rolę, od której zależy sukces pracy
całego zespołu. Uczy się również dyscypliny pracy, a tym samym
szacunku dla pracy kolegów. Bowiem orientuje się, że przeszkadzanie
innym podczas zajęć szybko zmienia kierunek oddziaływania i zaczyna
dotyczyć jego samego.
Opracowany program realizowany jest w czasie zajęć kółka
teatralnego działającego w przedszkolu. Zajęcia te prowadzone są raz
w tygodniu -
w wymiarze jednej godziny) i cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród dzieci4 i 5 letnich. Dzieci w trakcie zajęć
uczą się efektywnie i kulturalnie planować i spędzać swój czas wolny.
Zachęcamy
więc wszystkich nauczycieli do stworzenia dzieciom
możliwości zrealizowania ich zdolności aktorskich. Repertuar inscenizacji
będziemy dobierać do uroczystości okolicznościowych, organizowanych w
naszym
przedszkolu
i nie tylko. W celu prawidłowej realizacji programu nawiążemy
współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną. W realizację programu
zaangażujemy również rodziców jako partnerów w procesie kształcenia
i
wychowania.
Nauczyciele
powinni
wykazać
się
wielorakimi
umiejętnościami w kontaktach z rodzicami na terenie przedszkola jak
i poza nim, indywidualnie i zespołowo, tradycyjnie i niekonwencjonalnie.
Rodzice powinni mieć wpływ na bieżące potrzeby koła teatralnego, np.
wspólne prace nad przygotowaniem kostiumów dla dzieci. Wiemy jak
bardzo cieszą się rodzice widząc swoje pociechy na scenie. A im bardziej
ich zaangażujemy we wszystkie przygotowania do tworzenia teatrzyków,
tym bogatsze będą ich przeżycia i będziemy mogły współpracować
poprzez współdziałanie, a nie tylko bycie „biernym widzem”. Dopiero
wówczas
uzyskamy
dobrą
płaszczyznę
współpracy
rodziców
z
przedszkolem.
Ewaluacji będzie podlegać:

atrakcyjność programu dla dzieci,

użyteczność – czego nauczyły dzieci zajęcia teatralne,

strategia – czy stosowane metody są skuteczne.
Narzędziami zbierania informacji będą:

anonimowe ankiety dla rodziców,

zadania
kierowane
do
dzieci,
wymagające
praktycznych
umiejętności,

wywiady – zbieranie opinii dzieci,

obserwacje.
SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA
RATUJMY NASZĄ PLANETĘ
Muzyka z odgłosami lasu. Na scenę wchodzą zwierzęta, trzymają „wodę” (niebieska
folia) na której przyczepione są ryby. Dookoła jest pięknie i czysto.
ORZEŁ: Jak tu pięknie, czysto i zielono.
LIS: Ptaki pięknie śpiewają, a kwiaty cudnie pachną.
ZAJĄC: Jaki tu spokój. A wokoło unosi się cudowny zapach leśnego powietrza.
PIOSENKA: „Jaki tu spokój … Nic się nie dzieje…”
WILK: To nasz dom kochany, tutaj mieszkamy. Ziemia jest dla nas dobra, bo żyjemy
zgodnie z jej prawami. Karmi nas, chroni, obsypuje swoimi darami.
(W tle słychać dźwięk jadącego samochodu i pisk opon. Wysiada rodzina)
DZIEWCZYNKA: (na plecach ma plecak) Gdy słoneczko mocno grzeje, gdy
wiosenny wieje wiatr, wyruszamy gdzieś za miasto– mama, tata, ja i brat.
CHŁOPIEC: (na plecach ma plecak a w ręku radio) Dotarliśmy już nad rzekę,
urządzimy dyskotekę.
OJCIEC: (w ręce trzyma wiadro i ścierkę) Wody w rzece nie brakuje, więc samochód
wyszoruję.
MATKA:(w ręce ma koszyk i koc)W wycieczkowym tym koszyku smakołyków mam
bez liku. Mam kanapki i cukierki no i soku dwie butelki.
RAZEM: Więc gdy bardzo się zmęczymy piknik sobie urządzimy.
Rodzina siada na koc, wyciągają śmieci z plecaków i rozrzucają po całej scenie.
PIOSENKA: „Biedroneczki są w kropeczki”- Danuta Rinn, B. Czyżewski
BIEDRONKI: Wszystko podeptane, zasypane papierami, puszkami i odpadami. Nic
nie mogę znaleźć do jedzenia. Dzisiaj od rana wietrzyk powiewa. Rozrzuca śmieci
pomiędzy drzewa. Gdzie teraz wszyscy się podziejemy? Opuszczać swego domu nie
chcemy!
PIOSENKA: „Motylem jestem”- Irena Jarocka
MOTYLE: Zapach nieprzyjemny wszędzie panuje. Świeże powietrze szybko zatruje.
Powiedzcie przyjaciele co teraz zrobimy? Czyste powietrze przecież zawsze mieć
musimy.
PIOSENKA: „Pszczółka Maja”
PSZCZOŁY: W ulu mieszkają nasze rodziny, tutaj spędzamy czas mroźnej zimy. Ale
głowy nas bolą od ciągłego hałasu. Źle smakują kwiaty, nektar jest nie do wypicia
.Gdzie teraz wszyscy się podziejemy? Opuszczać naszego ula nie chcemy!
PIOSENKA: „Crazy frog”
ŻABA 1: Na środku naszego jeziora leży wielka puszka, a w niej ciecz trująca. Gdy się
rozlewa, wkoło wypala trawę i drzewa.
ŻABA 2: Brak nam czystej wody, co teraz zrobimy? Żyć bez niej nie mogą zwierzęta i
rośliny.
ŻABA 3:W naszym lesie na polanie, wielkie dzisiaj zamieszanie. Był tu chyba wróg
przyrody i narobił wiele szkody.
ŻABA 1: Jak mamy chronić nasz dom kochany?
ŻABA 2: Przecież sami brudów nie pokonamy.
(Na scenę wchodzi smutna i zgarbiona Ziemia).
ZIEMIA: Boli mnie głowa, noga i brzuch. Chyba jestem chora. Pójdę do mojego
doktora.
(Na scenie pojawia się lekarz).
ZIEMIA: Dzień dobry panie doktorze. Źle się czuję. Czy pan mi pomoże?
LEKARZ: Dzień dobry. Proszę podać rękę. Pani ma gorączkę. Jest pani blada jak
ściana. Zapiszę pani kurację.
Proszę codziennie brać: świeże powietrze, czystą wodę. Przy śpiewie ptaków
odpoczywać. Ubierać się– nie ze względu na modę, lecz na pogodę. Proszę na zieleń
lasów spoglądać, a będzie pani dobrze wyglądać.
(Na scenę wchodzą leśne duszki z miotełkami).
DUSZEK 1:Co tu się dzieje? Czy mnie aby wzrok nie myli? Czy widzicie na polanie te
śmieci porozrzucane?
DUSZEK 2: Od muzyki tej i wrzasku pospadają liście w lasku. Myć samochód tutaj
chcieli! Czyście może zapomnieli? Że od tego rybki małe brudną wodę będą miały?
CÓRKA: Co za draka, co za wstyd. Uprzątniemy wszystko w mig.
MATKA: Śmieci zaraz pozbieramy. Do koszyka powkładamy. Znowu czysty będzie
las. Nie zostanie po nas ślad.
SYN: Teraz radio wyłączymy i czym prędzej odstawili. Odtąd słuchać byśmy chcieli
wesolutkich ptasich treli. Niechaj woda szumi nam. Niech przyroda cieszy nas.
OJCIEC: Gdy wyjechać chcesz w niedzielę na wycieczkę jedź rowerem. Zostaw w
domu auto nowe. Będziesz mieć powietrze zdrowe. Będzie pachniał każdy kwiat i
wesoło gwizdał wiatr.
Ludzie zaczynają sprzątać. Wrzucają śmieci do odpowiednich pojemników.
PIOSENKA: „Duszki leśne”
(Na scenę wraca uśmiechnięta i szczęśliwa Ziemia.)
ZIEMIA: Dziękuję moi mili żeście porządek zrobili. Szanować musicie przyrodę.
Dostaniecie za to najlepszą nagrodę.
BIEDRONKA: Będzie nią śpiew skowronka. I zielona pachnąca łąka.
LIS: Będą to czyste lasy. Lepsze niż rarytasy.
DUSZEK 1: Przyroda droższa jest od klejnotów.
DUSZEK 2: Więc nie zostawiaj w lesie klamotów.
ORZEŁ: I nie wyrzucaj śmieci do wody. Bo już ci nie da nigdy ochłody.
LIS: Zrozum wreszcie przyjacielu młody Nie niszcz ciągle przyrody.
WILK: Bo ona twym domem na wieki. I zastąpi wszystkie leki.
ZAJĄC: Uzdrowi każdego człowieka. I na szacunek od nas czeka.
BIEDRONKA: Nasza Ziemia to matka kochana. Wita nas uśmiechem słońca z rana.
Więc dbajmy o to, aby ludzie ją szanowali. I swojego otoczenia nie zanieczyszczali.
PIOSENKA: „Pomóż zbudować nam raj…”
ŻABA3: Dbajmy o lasy, aby w nich nie było śmieci!
MOTYL: Dbajmy o wody, aby ludzie ich nie zanieczyszczali!
PSZCZOŁA: Dbajmy o powietrze, aby go fabryki nie zatruwały!
MOTYL: Dbajmy o łąki, aby były pełne kwiatów!
ŻABA1 : Dbajmy o naszą Ziemię, żeby była zdrowa i czysta!
WSZYSCY: Ratujmy naszą planetę!
PIOSENKA: „Moja planeta”– Majka Jeżowska
SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA
OPRACOWANY NA BAZIE BAJKI P. E. STADTMULLER
„O BORSUKU SAMOTNIKU”.
Na scenę wjeżdża pociąg krasnoludków.
Wszyscy śpiewają piosenkę pt.
„Pociąg krasnoludków” / muz. A. Koszewski, sł. A. Sikorski/
DA
Ze stacyjki siedmiu smutków
D
Rusza pociąg krasnoludków
A
Maszynista z kozią bródką
D
Zagwizdał cichutko
GD
Wyruszają na wycieczkę
AD
W drodze zaczynają sprzeczkę
GD
Gdy się jeden z drugim kłócił
AD
Pociąg się wywrócił.
śpiew piosenki pt.„Krasnal”
DA
I. Krasnoludek, krasnal mały skrzat
D
To przyjaciel dobry jest i brat
A
Pod krzaczkami w lesie chowa się
D
I pomoże, gdy potrzeba jest.
DA
Ref. Krasnal, krasnal, ładnie bawi się
D
Krasnal, krasnal, zawsze wszystko zje
A
Krasnal, krasnal, zawsze uśmiech ma
D
Więc krasnalem jestem ja.
DA
II. Zawsze wszystko bardzo czyste ma
D
O porządek co dzień pięknie dba
A
Z kolegami ładnie bawi się
D
Bić nie wolno, o tym dobrze wie.
D
Ref. Krasnal ........
Krasnoludek:
Na skraju lasu, w norze pod drzewem
Żyje sam Borsuk.
Zajączek:
Dziś go odwiedzę.
Pewnie samotny jest ten biedaczek.
Może nocami ze smutku płacze?
Puk. Puk. Pan czegoś nie potrzebuje?
BORSUK
Nie! Mnie do szczęścia nic nie brakuje!
Choć w samotności dom swój prowadzę
Ze wszystkim sobie świetnie tu radzę.
Krasnoludek:
Ktoś się zbliża. Kto to taki?
Ach, to miś, co ma bliźniaki.
Misie w domu popłakują,
Bo kołderek potrzebują.
MIŚ
Pomóż Borsuku, kolego.
Potrzebuję mchu suchego
Na kołderki dla maluchów.
Ty masz moc miękkiego puchu.
BORSUK
O, nic z tego mój sąsiedzie!
Sam sobie radź w swojej biedzie!
Wprawdzie mam sporo zapasów
( nazbierałem prosto z lasu),
Ale mam taki obyczaj:
„Dobry zwyczaj– nie pożyczaj!”
WIEWIÓRKA
Stuku — puku. Stuku — puku.
Otwórz sąsiedzie Borsuku!
Żołędzi mi pożycz– proszę...
Oddam jutro.
BORSUK
… Ach! Nie znoszę
Kiedy chcecie coś ode mnie.
Mnie samemu żyć przyjemnie.
Zbierałem zapasy przez lato
I nie dam ci nic! Co ty na to?
WIEWIÓRKA
Nie znajdę żołędzi z wieczora,
A tu już kolacji pora...
BORSUK
Nie dam ci żołędzi tak łatwo!
Idź do kogoś innego sąsiadko.
Krasnoludek:
Do Borsuka nikt nie puka.
Spokój, cisza u Borsuka.
Wokół radość i hałasy
Borsuk siedzi sam tymczasem.
Aż tu nagle:
Chlast! Prast! Chlupu!
Oj! Uciekaj mój borsuku!!!
MIŚ
Wielka powódź!
WIEWIÓRKA
Nora w wodzie!
SOWA
Borsuk płynie na komodzie!!!
ZAJĄCZEK
Woda wszędzie dookoła!!!
Krasnoludek:
Borsuk w krzyk.
BORSUK
Pomocy!!!
Krasnoludek:
… woła.
Dotąd nie potrzebował nikogo.
Czy sąsiedzi mu pomogą?
MIŚ
Dom Borsuka tonie cały,
Chociaż taki był wspaniały.
Trzeba pomóc sobie w biedzie.
Zamieszkaj u mnie sąsiedzie.
PANI MISIOWA
Nie gardź naszą skromną chatą.
Poczęstuję cię herbatą.
W fotelu odpocznij sobie.
Ogrzej swoje łapy obie.
SOWA
A kto to tak prędko pędzi?
ZAJĄCZEK
Wiewiórka z workiem żołędzi!
ŻABKA1
Mówią zwierzęta pod lasem,
Że Borsuk stracił zapasy.
ŻABKA 2
Tak! Wszystko porwała woda!
Oj! Bardzo Borsuka szkoda.
WIEWIÓRKA
Byłam i ja pod lasem.
Niosę mu swoje zapasy.
ZWIERZĘTA RAZEM
Nie martw się Borsuku sąsiedzie!
Pomożemy ci w twojej biedzie!
BORSUK
Przyjaciele. Jestem wzruszony.
Choć przyznaję, że i zawstydzony.
Nie chciałem się dzielić z nikim.
Wolałem być samotnikiem,
Mówiłem, że sam sobie radzę,
Dziś bez was sam nie poradzę.
Za waszą pomoc dziękuję.
Dziś bardzo was potrzebuję.
MIŚ
Smutno nam, że źle ci się wiedzie.
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
Przyjmij dziś naszą szczerą pomoc.
Wszystkie zwierzątka ci pomogą.
BORSUK
No, ale ja wam nie pomagałem.
Nie pożyczałem, przeganiałem...
Wstyd mi. Przepraszam za złe zachowanie.
Nic już takiego się nie stanie.
Trzeba pomagać innym w potrzebie.
Wiesz to gdy bieda spadnie na ciebie.
Od dziś nie będę już chytrym mrukiem,
Ale życzliwym, miłym Borsukiem.
Śpiew piosenki pt.„Ballada o wadach” / autor nieznany/
DA
Bawić się będziemy wkoło, chodź kolego
D
Zabawimy się wesoło, chodź kolego
A
Może w piłkę dziś zagramy, chodź kolego
D
Lepiej w berka pobiegamy, chodź kolego.
DA
To nie będzie, żaden sekret,
Przecież każdy o tym wie
DA
Dobrze jest mieć przyjaciela,
D
Żyć samemu bardzo źle.
DA
La la la la, la la la la, la la la la, la la la
DA
Dobrze jest mieć przyjaciela
D
Żyć samemu bardzo źle
SCENARIUSZE ZABAW
przygotowujących dzieci do przedstawienia
„MAKÓWKOWY TEATRZYK”
I. Etapy przygotowania się z dziećmi do przedstawienia „MAKÓWKOWY
TEATRZYK”
SPOTKANIE 1
NAUCZYCIELKA
Pamiętacie, jak pokazywałam wam makówki? Znalazłam wesoły wierszyk o nich i
chciałabym go wam przeczytać, może się wam spodoba? Czyta wierszyk i omawia
go z dziećmi;
Makówkowy teatrzyk
jest tu na co popatrzeć.
Makówkowa rodzina
przedstawienie zaczyna.
Jest tata Mak wąsaty
i mama w chustce w kwiaty
i córeczki w sukienkach
duża, mała, maleńka.
Makówkowa rodzina
właśnie taniec zaczyna.
Już tata Mak z wąsami
macha w górze rękami
i kłania się i śpiewa
jak to się mak zasiewa.
Do rodziny mówi tak:
razem ze mną siejcie mak
Sieje mak razem z tatą
mama w chustce w kwiaty
i córeczki w sukienkach
duża, mała, maleńka.
Kończy się przedstawienie,
słuchamy zapatrzeni,
jest cisza, spokój taki,
jakby kto posiał makiem.
 kto występuje w makówkowym teatrzyku?
 Kto należy do tej rodziny i jak wygląda?
 Pokażcie jak mogła tańczyć makówkowa rodzina?
dzieci improwizują przy muzyce indywidualnie i w grupie
 Czy wiecie jak się kiedyś siało mak i inne zboża?
Dzieci pokazują wg. własnego pomysłu
 Pokażę wam, jak naprawdę się to robiło.
zaprasza jedno dziecko, przewiązuje chustę przez ramię i w pasie dziecka, a
następniepokazuje w jaki sposób, jakim ruchem wysypywano z niej ziarna.
 Czy znacie zabawę w sianie maku?
Bawią się w znaną zabawę „Siała baba mak”
SPOTKANIE 2 - Wprawki dramowe
Zadanie 1
Dzieci dzielą się na trzy zespoły, każdy z nich będzie mówił wierszyk „Siała
baba mak”, ale w inny sposób:
Zespół I
smutno, płaczliwie
Zespół II
wesoło
Zespół III
kłótliwie, jak przekupki na targu.
Dzieci wykonują to zadanie indywidualnie i zespołowo
Zadanie 2
Jesteś Tatą w makówkowej rodzinie. Przedstaw się, jaki jesteś, jak się
poruszasz, co robisz?
Jesteś mama w makówkowe rodzinie, przedstaw się, jaką jesteś mamą, jak się
zachowujesz wobec swoich dzieci, męża?
Co robią córki w twojej makówkowej rodzinie?
Zadanie 3
Rysowanie makówkowej rodziny wg. własnych wyobrażeń.
SPOTKANIE 3 - Ćwiczenia dialogowe
Wstęp:
 Co to znaczy, „cisza jak makiem zasiał”?
Dzieci próbują wyjaśniać, nauczycielka odpowiada:
Gdy jesteśmy zasłuchani w bajkę, muzykę, oglądamy lub czytamy książeczkę
skupieni wyłącznie na tej czynności, a wokoło jest zupełnie cicho, to można
powiedzieć: „jest cisza jak makiem zasiał”. Zdarza się, że robimy straszny hałas, wtedy
wystarczy powiedzieć: ma być cisza „jak makiem zasiał” tzn. wszyscy mają się
uspokoić i nikomu nie wolno wydać żadnego dźwięku.
Zadanie 1
Bawimy się w zabawę: „Głośno-cicho, jak makiem zasiał”
Dzieci biegają po sali głośno krzycząc, na dźwięk bębenka zastygają w bezruchu. Na
sali musi być cicho , jak makiem zasiał. Kto wyda choćby najmniejszy dźwięk,
odpada z zabawy. Wygrywa ostatnie dziecko.
Zadanie 2
Prowadzenie dialogów w parach:
Wyobraźcie sobie, że jesteście makówkową rodziną, zdecydujcie kim chcielibyście
być w tej rodzinie i porozmawiajcie ze sobą. Na jaki temat będziecie rozmawiali, co
makówki mają sobie do powiedzenia?
Zadanie 3
„Czyżyk”- zabawa ruchowa z piosenką o ptaszku, który lubi mak.
SPOTKANIE 4 - Ćwiczenia wyobraźni
Co by było, gdyby na makówkowe pole przyszedł smok. Opowiedzcie własne
historie. Kto jeszcze mógłby tam się znaleźć? Jak przeżyłaby to spotkanie
makówkowa rodzina? Co mogłoby stać się ze smokiem? A gdyby smok najadł się
maku, to co by się z nim stało? Jakie właściwości ma mak?
Niech każdy z was wczyje się w postać smoka. Jakim smokiem chcielibyście być? Jaki
charakter ma twój smok?
Każde dziecko wciela się w smoka ze swojej bajki i inscenizuje tę sytuację ruchem.
Zabawa „Stary smok mocno śpi” na podstawie piosenki „Stary niedźwiedź...”
itd.
SPOTKANIE 5 - Zabawy plastyczno - teatralne
Zadanie 1
Rysowaliście już makówkową rodzinę, może dzisiaj zrobimy ją z makówek?
Przygotowałam wełnę, krepę , sznurki, i inne drobiazgi które umożliwią wam
zrobienie makówkowych kukiełek.
Zadanie 2
Robimy przedstawienie kukiełkowe na podstawie wierszyka „Makówkowy
teatrzyk” – improwizacja dzieci
II. PRZEDSTAWIENIE MAKÓWKOWY TEATRZYK
OSOBY
Tata
Mama
Dzieci-Makówki
Barwny Ptak
Ptaki
Strach na wróble
Dzieci biegają wśród wchodzącej publiczności powtarzając w kółko:
Tak, tak, tak ptaki też lubią mak
Druga część dzieci tworzy pole makowe stojąc na scenie z makówkami w ręku.
Inne dzieci to ptaki, które biegają między makówkami. Wśród ptaków jest jeden
barwny ptak, wokół którego krążą pozostałe ptaki.
Barwny ptak
cicho ptaki, makówkowy teatrzyk
jest tu na co popatrzeć
Makówkowa rodzina
przedstawienie zaczyna
Tata
Jestem tata Mak wąsaty
w tym czasie ptak przynosi mu wąsy i kapelusz, a zabiera makówkę
Mama
a ja mama w chustce w kwiaty
w tym czasie ptak przynosi jej chustkę i zabiera makówkę. Mama zakłada chustkę
na głowę i przedstawia:
i moje córeczki.
córeczki kolejno przedstawiają się, a ptaki zabierają im makówki
duża
mała
(teraz przedstawia się chłopiec dla zmylenia)
…….oj, pomyliłem się
maleńka
Wszyscy
Makówkowa rodzina
właśnie taniec zaczyna (tańczą przy muzyce)
Tata Mak (mówi podczas tańca)
Już tata Mak z wąsami
macha w górze rękami
i kłania się i śpiewa,
jak to się mak zasiewa.
(ptaki mają worek maku - piłeczki ping-pongowe - i drażnią się z tatą Mak, który
ich goni i w końcu ten worek im zabiera
Wszyscy
Tata do rodziny mówi tak.
Razem ze mną siejcie mak.
układa Tata na podłodze kilka piłeczek ping-pongowych i mówi:
oto tak, oto tak, tak się sieje mak.
Mama
Mama razem z tatą sieje mak układając piłeczki na podłodze
oto tak, oto tak, tak się sieje mak.
w tym czasie ptaki przeszkadzają i wydziobują mak czyli zabierają piłeczki i mówią
tak, tak, tak ptaki też lubią mak. (piłeczki wkładają do woreczka)
Córki
i córeczki też sieją mak
układają piłeczki tak jak rodzice
ptaki przeszkadzają i robią dużo hałasu ćwierkając.
w tym czasie wchodzi strach na wróble
Strach na wróble
robi porządek i stara się pogodzić ptaki z makówkową rodziną rozdając im mak
(piłeczki z worka) i mówi:
Jestem strach na wróble taki, co lubi ptaki.
A teraz cisza, spokój taki,
jakby kto posiał makiem. chwila ciszy
Wszyscy
My jesteśmy grzeczne dzieci,
ale czasem rozrabiamy jak leci.
rzucają piłeczkami w STRACHA i śmieją się z niego. Strach ucieka. Wszyscy za nim
KONIEC
SCENARIUSZ INSCENIZACJI
WITAJ WIOSNO
na podstawie wiersza Jana Brzechwy Przyjście wiosny
i piosenki Złoty kluczyk
OSOBY:
Narrator
Kret
Jeż
Wąż
Kos
Sroka
Słoneczko
Dziecko I
Dziecko II
Dziecko III
Dziecko IV
Dzieci stoją w półkolu. Na pierwszym planie: jeż, kret, wąż, kos i sroczka. Wchodzi narrator
Narrator
Naplotkowała sosna, że już zbliża się wiosna
Kret skrzywił się ponuro:
Kret
przyjedzie pewno furą
Zdziwione dzieci razem:
FURĄ!?
Narrator
jeż najeżył się srodze
Jeż
raczej na hulajnodze
Wszyscy
HULAJNODZE!?
Narrator
wąż syknął
Wąż
ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze
Wszyscy
NA ROWERZE!?
Narrator
kos gwizdnął
Kos
wiem coś o tym, przyleci samolotem
Wszyscy
SAMOLOTEM!?
Sroka
skąd znowu
Narrator
rzekła sroka
Sroka
ja z niej nie spuszczam oka
i w zeszłym roku w maju
widziałam ją w tramwaju
Wszyscy
W TRAMWAJU!?
Dziecko 1
nieprawda, wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem!
Wszyscy
MOTOCYKLEM?
Dziecko 2
a ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem!
Wszyscy
SAMOCHODEM!
Dziecko 3
nieprawda, bo w karecie!
Wszyscy
W KARECIE? CÓŻ PAN PLECIE?
Dziecko 4
oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką!
Wszyscy
WŁASNĄ ŁÓDKĄ!
Wchodzi „słoneczko”
Słoneczko
A wiosna przyszła pieszo
Wszyscy (szeptem, ze zdziwieniem)
pieszo, pieszo, pieszo.......???
Wchodzi „wiosna”
Słoneczko
Już kwiaty za nią spieszą
Już trawy przed nią rosną
I szumią:WITAJ WIOSNO!!!!
Wszyscy (kłaniając się)
Witaj wiosno!!!!!!!!
Chłopcy „zamieniają się” w drzewa, dziewczynki w pąki kwiatów
Wszyscy śpiewają-inscenizacja piosenki „Złoty kluczyk”
Miła wiosno, dobra wiosno wracaj do nas już
Bo zawilec nie chce rosnąć taki z niego tchórz
Słoneczko wprowadza wiosnę, wręcza złoty klucz i śpiewa:
Ref: Złoty kluczyk weź wiosno do rąk
Złotym kluczem otwórz każdy pąk
Złoty kluczyk weź wiosno do rąk
Złotym kluczem otwórz każdy pąk
Podczas śpiewania refrenu piosenki przez wszystkie dzieci „wiosna otwiera” kluczem pąki
kwiatów (dziewczynki otwierają dłonie wcześniej złożone w pąk kwiatu)
Wszyscy
Wszyscy śpiewają
Otwórz okna w sennych domach z wiatrem w berka graj
Pustym skrzynkom na balkonach pierwsze listki daj
Ref: Złoty kluczyk weź wiosno do rąk
Złotym kluczem otwórz każdy pąk
Złoty kluczyk weź wiosno do rąk
Złotym kluczem otwórz każdy pąk
Podczas śpiewania II zwrotki piosenki i refrenu „wiosna otwiera” pąki na drzewach (chłopcy
inscenizują ruchem ciała rozwijanie się pąków na drzewach)
Dziewczynki przebrane za kwiaty oraz „Słoneczko” i „Wiosna” tańczą:
Taniec Kwiatów /do muzyki Enya/.
KONIEC
SCENARIUSZ ZABAWY TEATRALNEJ
CO DZIADKOWIE ŚPIEWALI,
KIEDY BYLI MALI
ZABAWY PRZYGOTOWUJĄCE DZIECI DO PRZEDSTAWIENIA
1. Zajęcia integracyjne –przeprowadzenie typowych integrujących zabaw dziecięcych ( w
berka, chowanego),
2.
zabawy z elementami dramy ( np. „Stary niedźwiedź mocno śpi”) .
3. Wprowadzenie do tematyki przedstawienia:
-
zapoznanie z postacią babci , która opowiada o swoich latach dziecięcych, używając
słownictwa z tamtych czasów ( wytłumaczenie niezrozumiałych słów i pojęć),
-
przybliżenie dzieciom czasów, w których przedszkolakami byli ich dziadkowie i
rodzice ( jak się ubierali, czym poruszali, co śpiewali, jak się bawili ).
4. Ćwiczenia poprzedzające realizację przedstawienia :
-
czytanie wierszyków, prostych tekstów, wyliczanek, rymowanek – wybór, wspólnie z
dziećmi tych, które najbardziej się podobają,
-
śpiewanie starych piosenek, które ciągle funkcjonują w przedszkolu – wybór , wraz z
dziećmi, najciekawszych,
-
wprowadzenie gier i zabaw starych i nowych – wspólny wybór najatrakcyjniejszych.
5. Zabawy i ćwiczenia mające na celu zapamiętanie wybranych rymowanek i
wyliczanek:
wypowiadanie ich na zasadzie kontrastów:
 cicho – głośno
 wesoło – smutno
 wolno – szybko
 dźwięki niskie – dźwięki wysokie
 głosem babci – głosem dziecka.
6. Wyśpiewywanie wyliczanek ( również na przykładzie kontrastów).
Dzieci dobierają się w pary.
Pierwsze dziecko śpiewa wyliczankę w wybrany sposób – drugie na przykładzie
kontrastu.
7. Zabawy z użyciem instrumentów muzycznych ( kołatki, trójkąty, talerze, grzechotki,
tamburina).
Praca w grupach ( różne podziały zespołów ):
-
I grupa – wystukuje instrumentami rytm
-
II grupa - wypowiada wyliczankę.
Potem następuje zmiana.
8. Wypowiadanie wyliczanek i rymowanek z odpowiednim układem ruchowym:
-
stukanie o podłogę
-
klaskanie w parach w dłonie
-
marsz
-
rzucanie piłki do rąk kolegi
-
wyliczanie innych dzieci , itp.
Zabawy z piosenką.
9. Przypomnienie piosenki – zabawy „ Kółko graniaste” , „Lulilanka”, „Praczki”, w
układach ruchowych
10. Wprowadzenie piosenki „Kałużowy taniec” – piosenka współczesna, użycie rekwizytów –
parasolek. Zabawy utrwalające układ ruchowy oraz tekst i melodię piosenki.
11. Wysłuchanie piosenki „Szła dzieweczka” w wykonaniu zespołu „Mazowsze”. Poznanie i
zrozumienie słownictwa.
Wprowadzenie nowoczesnej wersji tej piosenki – rapu. Taniec dzieci w układzie
dowolnym ( zachowanie stylu rapowego).
LITERATURA
1. M. Strzałkowska : Rym cym, rym cym cym.gdzieś mi z głowy uciekł rym.
2. D. Wawiłow: Święto dzieciaków
3. D. Wawiłow: Wiersze dla niegrzecznych dzieci
4. J. Brzechwa, J. Porazińska, E. Szelburg – Zarembina, J. Tuwim Wiersze
WSTĘP
Celem tej zabawy jest zapoznanie dzieci z zabawami i wyliczankami pochodzącymi z czasów
dzieciństwa ich rodziców i dziadków.
Przedstawienie ma charakter musicalu. Dzieci są podzielone na 4 zespoły. Poszczególne
zespoły wchodzą na scenę i po wykonaniu piosenki siadają w półkolu tworząc naturalną
scenę. Stamtąd też wychodzą do następnych zabaw.
Trzy zespoły (po 6 osób) występując na przemian przy akompaniamencie pianina bawią się w
tradycyjne zabawy w kole typu: „Kółko graniaste”, „Furman”, „Praczki”.
Zespół czwarty występuje pomiędzy zabawami, wykonując na różne rytmiczne sposoby
tradycyjne wyliczanki. Każda wyliczanka przedstawiona jest w inny sposób: wyliczanie
palcem, uderzanie rękami o podłogę, klaskanie w dłonie kolegi). Przy tych zabawach
wykorzystuje się też rekwizyty (piłka, drewniany konik).
KOSTIUMY
zespół nr 1 – ludowe stroje wielkopolskie
zespół nr 2 – galowe stroje z lat 70-tych , tzn. biała bluzka z czerwoną aksamitką przy
szyi i granatowa spódniczka lub spodnie
zespół nr 3 – kolorowe T-shirty i leginsy.
zespół nr 4 – dzieci z tego zespołu ubrane są w koszulki jednakowego koloru z
ponaszywanymi na nie kolorowymi wstążeczkami, co ma kojarzyć się z
powtarzającymi coś w kółko papugami.
SCENOGRAFIA
Na czarnej kotarze zawieszone stare fotografie i namalowana farbami na płótnie stara szafa,
przez którą wchodzą na scenę poszczególne zespoły.
KOLEJNOŚĆ WYDARZEŃ
Przedstawienie rozpoczyna się i kończy wyliczanką wykonaną przez wszystkie dzieci.
„Tum, tum” (wyliczanka)
„Kółko graniaste”
„Entliczek, pentliczek” (wyliczanka)
„Lulilanka”
„Ene, due, rabe” (wyliczanka)
„Kałużowy taniec”
„Ele mele dudki” (wyliczanka)
„Praczki”
„Jedzie kareta” (wyliczanka)
„Furman”
„Raz, dwa, trzy, cztery” (wyliczanka)
„Ta Dorotka”
„Siedzi anioł” (wyliczanka)
„Czarny baran”
„Pałka zapałka” (wyliczanka)
Końcowym akcentem jest wykonana przez wszystkie dzieci piosenka „Szła dzieweczka” w
nowoczesnej aranżacji (rap).
KONIEC
SCENARIUSZ ZABAWY TEATRALNEJ
BAJKA O LESIE
OSOBY:
Jeże (występują w jasnych koszulkach)
Wilki(występują w czarnych koszulkach)
Duży wilk (nauczycielka w czarnej koszulce, wspomagająca wilki),
Sprzedawczyni (nauczycielka w jasnej koszulce, wspomagająca jeże)
SCENOGRAFIA
Duże drzewo, uformowane z pogniecionego papieru pakowego, symbolizujące
las. (przyczepione do kotary)
MUZYKA
Akompaniament nauczycielki rytmiki na keyboardzie
Przedstawieniem kieruje nauczycielka występująca w roli prowadzącej całą zabawę sprzedawczyni w sklepie. Druga nauczycielka wspiera grupę wilków. Po obu stronach sceny
znajdują się ławeczki (jedna dla jeży, druga dla wilków), po środku mały stoliczek – leśny
sklepik.
Nauczycielki stają po środku, trzymając z obu stron „kurtynę”
Nauczycielki mówią razem bardzo wolno
B A J K A…O…L E S I E!
Składają kurtynę, która staje się serwetą przykrywającą ladę sklepiku, pod którą ukrywają się
smakołyki
Sprzedawczyni
W lesie mieszkają różne zwierzęta, w lesie mieszkają różne zwierzęta.
Jestem ciekawa, jakie zwierzęta mieszkają w tym lesie?
Zwierzęta jedzą różne smakołyki, zwierzęta jedzą różne smakołyki.
Mam coś dobrego, może ktoś przyjdzie do mojego sklepiku?
wykłada koszyk ze słodyczami na ladę
Na scenę przy akompaniamencie instrumentu wychodzą jeże, zaglądają do sklepiku, ale nie
lubią słodyczy kiwając paluszkami mówią:
Jeże
Nie, nie, nie.(3 razy przy odpowiednim akompaniamencie)
Wracają z powrotem na swoją ławeczkę
Sprzedawczyni
Może coś innego będzie im smakowało?
Asortyment w sklepie zostaje wymieniony na jabłuszka.
Na scenę przy innym akompaniamencie wchodzą wilki
zaglądają do sklepiku, ale one nie lubią jabłuszek
Wilki
Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Kiwają przecząco paluszkami i wracają
z powrotem na swoją ławeczkę
Sprzedawczyni chowa pod ladę koszyczek z jabłuszkami.
Znowu w lesie pojawiają się zwierzęta, tym razem jeże i wilki nadchodzą razem.
Zaglądają do sklepu.
Wilki i jeże zdziwione
Nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic!?
Sprzedawczyni podchodzi do jeży, przygląda im się
Sprzedawczyni
Krótkie nóżki?
Jeże
Krótkie nóżki.
Sprzedawczyni
Długi ryjek?
Jeże
Długi ryjek.
Sprzedawczyni
Ostre kolce?
Jeże
Ostre kolce.
Sprzedawczyni
Ach cóż to za groźny zwierz?
Jeże razem głośno
To jest jeż!!!
Teraz Sprzedawczyni podchodzi do wilków
Sprzedawczyni
Długie łapy?
Wilki
Długie łapy.
Sprzedawczyni
I pazury?
Wilki
I pazury.
Sprzedawczyni:
Wielkie uszy i zębiska?
Wilki
Wielkie.
Sprzedawczyni
Ach cóż to za groźny zwierz?
Wilki
To jest wilk!! Krzyczą groźnie, próbując przestraszyć jeże, wystawiają pazury i wydają
okrzyki: uaaaa!!
Jeże nie boją się i śmieją się z wilków, po czym śpiewają piosenkę.
Oto jeż, mały jeż,
jeż to bardzo śmieszny zwierz,
na polance sobie stoi
i nikogo się nie boi,
nawet wilka też, nawet wilka też.
Jeże po piosence chwalą się wilkom
A my umiemy się bawić!
mówią wyliczankę klaszcząc w ręce
Bawiły się jeże w kosi, kosi łapki,
pojedziem daleko do jeżowej babci,
do jeżowej babci, jeżowego dziadka,
będą gruszki i jabłuszka,
będzie też sałatka.
Wilki nie pozostają dłużne i też się chwalą
Wilki
A my też umiemy się bawić!
mówią swoją wyliczankę tupiąc nóżkami
Bawiły się wilki w tupu, tupu łapy,
nie lubimy jabłek, nie jemy sałaty,
a od gruszek oraz śliwek lepsza marmolada,
a najlepsza jest na świecie
słodka czekolada.
Wszystkie zwierzęta siadają zmęczone
Wszystkie zwierzęta każde z osobna
Jestem głodny, jestem głodny, jestem głodny!!
Sprzedawczyni
Mam coś dla was! częstuje siedzące na ławeczce zwierzęta jabłuszkami
Jeże biorą jabłuszka, każdy grzecznie dziękuje i zjada kawałek. Wilki poczęstowane
jabłuszkami odmawiają
Wilki razem
Nie, nie,nie.
Sprzedawczyni
To może coś innego?
Teraz Wilki chętnie zjadają biszkopciki. Każdy poczęstowany grzecznie dziękuje. Nagle
zaczynają je boleć zęby, narzekają i jęczą.
Sprzedawczyni
To może jednak zjecie jabłuszka?
Wilki są głodne, więc jednak dają się namówić na owoce.
Jeże
Smakuje wam?
Wilki
Tak!!!
Jeże
To może teraz razem się pobawimy.
Wszyscy wstają, robią duże koło i śpiewają.(na melodię piosenki „Puszysty kot”)
Malutki jeż, kochany jeż raz przyjaciela miał - 3 razy.
I wilkiem on się zwał.
La, la, la, la, la –3 razy
I wilkiem on się zwał.
Ogromny wilk i czarny wilk raz przyjaciela miał-3 razy.
I jeżem on się zwał.
La, la, la, la, la-3 razy
I jeżem on się zwał.
Wszyscy odwracają się twarzą do publiczności i śpiewają podając sobie po kolei ręce na znak
zgody
Oto jeż, oto wilk,
przyjaciele już od dziś,
razem śmieją się, biegają,
tańczą, bawią i śpiewają,
przyjaciółmi są, przyjaciółmi są.
Sprzedawczyni
Dzięki jabłuszkom!
Kłaniają się, machają rączkami do publiczności i wychodzą.
KONIEC
ĆWICZENIA UWZGLĘDNIAJĄCE MIMIKĘ, GEST, GŁOS I DŹWIĘK
Marsz na punkt
Cele: wyczucie czasu i przestrzeni, koncentracja uwagi
Do ćwiczenia wyznaczona zostaje określona płaszczyzna o dowolnym kształcie i
powierzchni. Grupa ustawia się po obwodzie płaszczyzny. Każdy uczestnik ćwiczenia
obiera sobie w obrębie wydzielonej płaszczyzny punkt, do którego wyruszy na
określony sygnał. Dzieci jednocześnie maszerują do wybranego przez siebie celu po
linii prostej. Nie mogą odrywać wzroku od obranego punktu. Nie mogą też się zderzać
nawzajem, czy ocierać się o siebie.
Ćwiczenie wykonuje się w różnym tempie zaczynając od wolnego, kończąc na
szybkim. Stopniowo ogranicza się też przestrzeń.
Ufam partnerowi
Cele: budowanie wzajemnego zaufania,
Dzieci stoją parami. Zwróceni są twarzami w tę samą stronę, z tym, że jeden stoi
przed drugim. Stojący z przodu pada do tyłu i daje się złapać osobie stojącej za nim.
Ograniczony język
Cele: rozwijanie wyobraźni i komunikowania się
Nauczyciel zwraca się do grupy: Jestem potężną czarownicą. Za dużo mówicie.
Odbieram wam prawo mówienia. Jednakże jestem wspaniałomyślna i pozwalam wam
zostawić sobie cztery wybrane przez was słowa. Napiszcie je na kartce. Dobierzcie się
parami i spróbujcie porozumieć się z drugą osobą używając- ty swoich , ona swoich
czterech słów.
Razem głośniej
Cele: uwalnianie napięcia emocjonalnego, rozgrzewka, budowanie
zaufania.
Grupa kuca razem. Prowadzący zaczyna mruczeć, a dzieci mu wtórują stopniowo
podnosząc głos. Na koniec wszyscy wyskakują do góry głośno krzycząc razem.
Posłuchaj mnie
Cele; budowanie zdrowych relacji z ludźmi, wdrażanie do samooceny
Jedna z osób w parze ma zaciśnięte pięści, druga używając słów próbuje ją przekonać,
aby je otworzyła. Osoba otwiera tylko wtedy, gdy czuje, że została przekonana.
Warianty: zwinięty w kłębek, trzymający jakiś przedmiot, leżący itp.
Mistrz i uczniowie
Cele: samoświadomość, ćwiczenie ekspresji, wprowadzenie do ćwiczeń
ruchowych
Dzieci stoją w kręgu. Wybrany uczeń wchodzi do środka i chodzi dookoła. Na
określony sygnał zatrzymuje się. Grupa próbuje określić cechy charakterystyczne
poruszania się danego ucznia, następnie próbuje go naśladować. dzieci maja za
zadanie wczuć się w daną osobę .
Niezidentyfikowana maszyna
Cele: koncentracja, techniki mimiczne
Pierwsza osoba wstaje i wykonuje jakiś ruch, który stale powtarza, obok niej staje
następna i wykonuje swój ruch, i tak dalej....
Trzy emocje
Cele: rozwój relacji interpersonalnych, komunikacja, rozwój społeczny
Grupa wybiera lub układa historyjkę, która posłuży za temat do improwizacji.
Następnie dostaje lub wymyśla trzy uczucia, które musi włączyć do swojej opowieści
tak, że historia zaczyna się od pierwszego, przechodzi przez drugie, kończy się na
trzecim, np: zmartwienie - panika- ulga
Nakręcane zabawki
Cele: koncentracja, ruch , improwizacja
Każdy z uczestników staje się zabawką, która porusza się dopóki jest nakręcona.
Prowadzący określa czas jednej sekwencji ruchu. Koniec i początek ruchu powinien
być wyraźnie zaznaczony.
Raz, dwa trzy Baba jaga patrzy
Cele: koncentracja, ruch
1. Teresa Fiutowska - Teatr "smyk" dla smyka - scenariusze przedstawień
dla przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej.
2. Barbara Bleja – Sosna, „Uroczystości w przedszkolu”;
3. Halina Piaścik, „Nasz teatrzyk”;
4. Małgorzata Wieczorek, „Inscenizacje na każdą okazję”;
5. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszcególnych typach szkół
6. Rozporządzenie MEN z dnia 08 czerwca 2009 w sprawie dopuszczenia
do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i
programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego
podręczników
Download