Program w PDF - E

advertisement
. ..'
TEATR
POLSKI
ZASP
Londyn
1970/71
23 sezon
LUDWIK HIERONIM MORSTIN
Jeden z najwybitniejszych komediopiarzy i poetów poi kiego teatru ostatniego
półwiecza. Rozpoczął działalność literacką je zcze w epoce Młodej Polski, przed
Pierwszą Wojną światową.
Debiutował
jako dramaturg poematem cenicznym
„LILIE". wystawionym w Teatrze Krakowskim w 1912 roku. Twórczość jego
była zaw ze związana ze współczesnością,
chociaż często czerpał swoje
tematy z polskiej historii,
lub opierał je na motywach
antycznych. Głęboki humanizm łączył się w nim z poczuciem aktualna' ci przy
równoczesnej miłości do antyku - do Hellady i Rzymu
- których wartości wiąza­
ły się z gorącym umiłowa­
niem polskiej tradycji kulturalnej.
Był poetą, który znalazł
najpełniejszą formę wypowiedzi w teatrze. Jego utwory sceniczne: tetralogia antyczna - ,.PE ELOPA", „KLEOPATRA . PANTEJA" i najgłośniejsza ,.OBRO A KSANTYPY" pozostaną na
zawsze w naszej literaturze dramatycznej.
na równi z utworami, opartymi o tematykę polską, jak .,KOPERNIK" . „POLACY NIE GĘSI'', czy opowieść sceniczna
o królowej Jadwidze . .JASKóŁKA· ' . Nie
można też pominąć współczesnych dramatów poetyckich: .. RZECZYPOSPOLI-
TEJ POETóW" i „MISTERIUM NOCY
MAJOWEJ", a także komedii obyczajowych, jak PRZYGODA FLORENCKA'· i .,BU TOWNICA", których
pierwsze wykonania powierzył autor naszej polskiej scenie w Londynie. Tu
także wy tawili 'my „OBRONĘ KSA TYPY' w 1955 roku. Pi ał wówcza Tymon Terlecki:
, Za najcenniejszy dar uważa Morstin kobietę. Ma
do niej stosunek renesansowo zmysłowy i romantycznie idealistyczny. Znamiennie dramat o Ksantypie nazwał „obroną". Takich obron można by wskazać
więcej.
Całą twórczość
Morstina
wolno może uważać za
obronę człowieka, jednostki.
o obowości przed wszelką
przemocą :
przemocą rzeczy, mas, maszyn. małości
i ciasnoty' .
..OBR NA KSANTYPY' grana była
poza Pol ką w Czechosłowacji, w Wiedniu, v. Atenach i w Lucernie.
Komedia zo tała przełożona na angielki. francuski, czeski, węgierski, niemiecki.
rosyjski i nowogrecki .
L. K.
TEATR POLSKI
Kier. art. LEOPOLD KIELANOWSKI
Premiera 29 listopada 1970 roku
LUDWIK
HIERONIM
KOMEDIA W TRZECH AKTACH
„KSANTYPA była żonq, naji najbardziej kł6t­
/iwą. ze wszystkich żon jakie kiedykolivi.ek były, są i bęc4! ... "
KSENOFONT
cudaczniejszą,
OS OBY:
Ksantypa-
-
S o kr at es -
-
KRYSTYNA DYGAT
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
BOGDAN URBANOWICZ
Mirryna
MAGDA MAREK
Tyreusz
STANISŁAW ZIĘ.CIAKIEWICZ
Sofrone
KRYSTYNA PODLESKA
Charmides
WITOLD SCHEJBAL
Wieśniak
-
ROMAN RATSCHKA
-
Parrasjos. malarz
-
-
-
-
-
ROBERT OLEKSOWICZ
-
Epistates -
ANDRZEJ KAMIŃSKI
Fedros -
JAN HUBERT
-
Eryksymach, lekarz - -
ROMAN RA TSCHKA
się
w Atenach za czasów Peryklesa
3 akt w
LUDWIK HIERONIM MORSTIN
MORSTIN
Obrona Ksantypy
Rzecz dzieje
„Widownia i scena jest niero=erwalnq ca/ością, gd=ie w dź-więku słowa, w mu=yce wiers=a. l1.' ge.frie aktora, w ucieleśnionym natchnieniu poety, w ruchu, w barwie.
w akcji d =ieje się coś, co nie jest imitacją życia, ale jest od życia dużo piękniejs=e,
bard=iej s=fachetne i w=rus=ające".
ZASP
dziesięć
lat
później
Kostiumy:
MARIA KOMAR
Scenografia:
JAN SMOSARSKI
Współpraca
Reżyseria:
LEOPOLD KIELANOWSKI
artystyczna: HALINA żELEŃSKA
Organizacja: OLGA LISIEWICZOWA
•
UT\VORY L. Il. MORSTINA NA SCENIE POL I IE.J ;\ LO
Rezyscria: LEOPOLD KIELANOWSKI
TEATR NOWY
Chepslow VIilas
premiera
4. 4. 1955
Irena Brzezińska (Ksantypa) , Slanislaw Belski (Sokrates) Adolf
Bozynski (Tyreusz), Robert Hopen
(Charmldes)
Scenografia: H.
Żeleńska
TEATR POLSKI
(Ognisko)
premiera
22. 2. 1957
W. Wojtecki , Kr. Dygatówna, J .
Sempolinska, B.
Urbanowicz
I.
Brzezińska
Scenograria: T.
Orłow i cz
TEATR POLSKI
(Ognisko)
premiera
14. 2. 1958
I. Brzezińska, A. Butscher, J. Sem·
polinska, R. Ratschka, Kr. Dyga·
tówna I. Sobieniewska
Scenografia : T. Orlowin
Red . programów Olga Lisiewiczowa
Układ graficzny T. Filipowicz
Printed by Caldra House Ltd., 23 Coleridge Street, Su ex, R. ·:1 5AR
.·
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards