My i przestrzeń publiczna

advertisement
„W jaki sposób można dostosować
zastaną przestrzeń publiczną do potrzeb
konkretnej imprezy masowej
za pomocą scenografii?”
My i przestrzeń publiczna
Przestrzeń publiczna:
wszelkie miejsca dostępne powszechnie i nieodpłatnie,
fizyczna przestrzeń w której może znaleźć się każda
jednostka społeczna. Zgodnie z definicja prawną (ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu
dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości
ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów
społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy
funkcjonalno - przestrzenne.
Scenografia
Scenografia to specyficzna dziedzina
sztuki. Malarz namaluje obraz i już po
godzinie może go zmienić, domalować
coś. Natomiast scenografia to nie tylko
projekt, który się maluje jakiś czas, ale
produkcja. To proces tworzenia z
projektu czegoś, co widz widzi, w czym
działa aktor - ustawienie w przestrzeni
świateł, kostiumów.
Cyt. Ryszard Kuzyszyn
Jerzy Moskal:
„Scenografia to po prostu świat”
Scenografia
to
dekoracja,
kostiumy,
rekwizyty,
charakteryzacja postaci i oświetlenie, czyli plastyczna
oprawa widowiska (filmu, sztuki teatralnej, spektaklu
operowego, baletowego lub telewizyjnego). Odgrywa
bardzo
dużą
rolę
w
odbiorze
spektaklu,
współuczestnicząc w jego tworzeniu. Sama w sobie jest
sztuką. Kształt przestrzeni jaki buduje, stanowi dla widza
przekaz i integralną część widowiska. Kandydaci na ten
kierunek studiów powinni przygotować się na naukę
historii oraz teorii sztuki w parze z technicznymi
i technologicznymi aspektami twórczości scenograficznej.
Scenografia jest to miejsce,
w którym toczy się akcja. Jest
to wizualna oprawa filmu (może
to być środek miasta, park,
kino, itd), różnego rodzaju
sztuk teatralnych, operowych,
baletowych a także programów
prowadzonych w telewizji.
Scenografia
To plastyczna oprawa filmu, sztuki teatralnej, widowiska
operowego, baletowego lub telewizyjnego. Składa się
z dekoracji, kostiumów, rekwizytów, charakteryzacji postaci
i oświetlenia. Jest to: sztuka kształtowania przestrzeni
teatralnej oraz plastyczne oprawy przedstawień, filmów;
wizualna oprawa widowiska, teatralnego, filmowego,
telewizyjnego, baletowego itd.
Najczęściej stanowi ją zabudowa
sceny, składająca się ze zmiennych
elementów malarskich,
architektonicznych i świetlnych.
Elementy te tworzą przestrzeń i tło
dla akcji dramatu (filmu)
lub występu scenicznego.
Wykonuje się ją z lekkich materiałów,
takich jak drewno, dykta, płyta
pilśniowa, płótno, tektura, papiermâché.
Impreza - przedsięwzięcie
organizowane w celach
rozrywkowych,
propagandowych lub
dochodowych: widowisko,
koncert, festiwal, zabawa,
loteria, zawody sportowe.
Widowisko
To zdarzenie przed publicznością, często o charakterze
sztuki.
Sztuka
Dziedzina
działalności
ludzkiej,
uprawiana przez artystów. Nie
istnieje jedna spójna, ogólnie
przyjęta definicja sztuki, gdyż jej
granice są redefiniowane w sposób
ciągły, w każdej chwili może pojawić
się dzieło, które w arbitralnie
przyjętej, domkniętej definicji się nie
mieści. Sztuka spełnia rozmaite
funkcje, m.in. estetyczne, społeczne,
dydaktyczne, terapeutyczne, jednak
nie stanowią one o jej istocie.
Sztuka narodziła się wraz z rozwojem cywilizacji ludzkiej.
Można przypuszczać, że na początku pełniła przede
wszystkim funkcję związaną z obrzędami magicznymi,
którą zachowała u ludów pierwotnych.
Wyraz sztuka (łac.ars, grec. techne) w starożytności
i średniowieczu oznaczały tyle, co umiejętność,
znajomość ściśle określonych reguł i postępowanie
zgodnie z nimi, czyli tyle, co rzemiosło.
SCENOGRAFIĘ DO IMPREZY
WYKONAŁY
 PAULINA BRYCH
 WERONIKA CZARNECKA
 WIOLETTA KOWALCZYK
 WERONIKA WÓJCIK
PREZENTACJĘ
WYKONAŁY
 PATRYCJA
FLORIAŃCZYK
 PAULINA ŻYŁA
OPIEKUN:
REGINA JURKOWSKA-SIWECKA
DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ
Garwolin 2011
Download