ZAŁĄCZNIK NR 1

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 1
………………………………………………
(pieczęć wykonawcy)
Dane Wykonawcy:
Nazwa firmy:
……………………………….
Adres:
……………………………….
Kontakt:
……………………………….
e-mail:
……………………………….
NIP:
……………………………….
REGON:
……………………………….
Nazwa i nr rachunku bankowego:
………………………………………………………
Powiatowy Zarząd Dróg
w Toruniu,
ul. Polna 113,
87-100 Toruń
FORMULARZ OFERTY
W nawiązaniu do ogłoszenia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Roboty w zakresie odtworzenia rowów, czyszczenia przepustów oraz regulacji poboczy na drogach
powiatowych Powiatu Toruńskiego” składamy ofertę na w/w zadanie i jednocześnie:

oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania;

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę jednostkową netto, zgodną z załączonym do oferty
kosztorysem ofertowym, a wartość robót określamy na kwotę:
Zadanie nr 1 ........................................ zł brutto
Zadanie nr 2 ........................................ zł brutto
Zadanie nr 3 ........................................ zł brutto

zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

udzielamy gwarancję na wykonane roboty na okres 6 miesięcy od daty odbioru.

przyjmujemy następujące warunki płatności: 21 dni od daty odbioru faktury przez
Zamawiającego;

przedmiot zamówienia zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*:
a) ………………………………………………………………………………………………………..
(zakres powierzonego zadania)
b) ………………………………………………………………………………………………………..
(zakres powierzonego zadania)
c) …………………………………………………………………………………………………………
(zakres powierzonego zadania)

deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
brutto określonej w ofercie, w następującej formie…………………………………………….;

oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji;
………………………….. dnia ……………
………………………………………
(podpis Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 2
………………………………………………
(pieczęć wykonawcy)
KOSZTORYS OFERTOWY
W nawiązaniu do ogłoszenia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Roboty w zakresie odtworzenia rowów, czyszczenia przepustów oraz regulacji poboczy na drogach
powiatowych Powiatu Toruńskiego” składamy ofertę na następujące zadania za kwotę:
Zadanie nr 1 - Roboty w zakresie rowów
L.p.
Zakres prac
jednostki
Szacunkowa
wielkość
robót
1.
Odtworzenie (wykopanie)
rowów
m3
4 000
23%
Odmulenie rowów
mb
5 000
23%
2.
(średnia grubość namułu 0,2 m)
Cena
jednostkowa w
PLN (netto)
Stawka
VAT
Wartość w PLN
(brutto)
Suma
Zadanie nr 2 – Roboty w zakresie oczyszczenia przepustów pod drogą
L.p.
1.
Zakres prac
Odmulenie/oczyszczenie
z korzeni przepustu o
średn. od 500mm do
1200mm
jednostki
Szacunkowa
wielkość
robót
mb
100
Cena
jednostkowa w
PLN (netto)
Stawka
VAT
Wartość w PLN
(brutto)
23%
Suma
Zadanie nr 3 – Roboty w zakresie regulacji poboczy
L.p.
Zakres prac
jednostki
Szacunkowa
wielkość
robót
1.
Ścinka zawyżonych
poboczy
m2
15 000
(średnia grubość ścinki 0,15 m,
średnia szerokość 1,25 m)
Cena
jednostkowa w
PLN (netto)
Stawka
VAT
Wartość w PLN
(brutto)
23%
Suma
………………………….. dnia ……………
………………………………………
(podpis Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 3
………………………………………………
(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.)
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
„Roboty w zakresie odtworzenia rowów, czyszczenia przepustów oraz regulacji poboczy na drogach
powiatowych Powiatu Toruńskiego”
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych:
………………………….. dnia ……………
………………………………………
(podpis Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 4
………………………………………………
(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
„Roboty w zakresie odtworzenia rowów, czyszczenia przepustów oraz regulacji poboczy na drogach
powiatowych Powiatu Toruńskiego”
My, niżej podpisani
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma / i adres Wykonawcy )
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia
warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
……………………………………………….
(pieczęć i podpis / podpisy wykonawcy
upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 4a
………………………………………………
(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp)
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
„Roboty w zakresie odtworzenia rowów, czyszczenia przepustów oraz regulacji poboczy na drogach
powiatowych Powiatu Toruńskiego”
Ja, niżej podpisany(-a)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełnienia
warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
……………………………………………….
(pieczęć i podpis / podpisy wykonawcy
upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy)
UWAGA: Niniejsze oświadczenie dotyczy jedynie osób fizycznych
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia są roboty interwencyjne polegające na: ………………………… na
drogach powiatowych Powiatu Toruńskiego, zgodnie z kosztorysem ofertowym załączonym przez
Wykonawcę do przetargu nieograniczonego (znak postępowania: PZD 11.252.01.2013).
2. Z uwagi na specyficzny rodzaj prac, Zamawiający zleci wykonanie zdania w zakresie przez siebie
ustalonym na podanej drodze powiatowej.
§2
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne roboty będzie zgodne z przyjętą
ofertą tj. wg cen jednostkowych wymienionych w kosztorysie ofertowym, który stanowi integralną
część niniejszej umowy
§3
TERMIN REALIZACJI
1 Termin wykonywania prac: maksymalnie 5 dni od daty wystawienia zlecenia
2 Termin realizacji danego zakresu prac będzie określany w wystawianym zleceniu
3 Termin obowiązywania niniejszej umowy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013r.
§4
WARUNKI REALIZACJI PRAC
1. Zamawiający określi w wystawianych zleceniach lokalizację i zakres robót.
2. Przedmiot umowy realizować należy zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, przepisami
prawa Polskiego oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego.
§5
ODBIÓR PRAC
1. Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie w terminie maksymalnie 14
dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.
2. Z czynności odbioru będą spisywane w obecności przedstawicieli obu Stron, protokoły zawierające
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
3. W wypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia
Zamawiającego o ich usunięciu oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych
uprzednio robót jako wadliwych.
§6
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego,
przelewem na rachunek Wykonawcy.
2. Fakturę końcową Wykonawca wystawi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu
końcowego odbioru, a w wypadku stwierdzenia usterek – po protokolarnym odebraniu ich usunięcia.
3. W razie opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.
§7
KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy, wynagrodzenie za wykonane i odebrane
roboty zostanie zmniejszone o 10%.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne:
- za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania robót lub ich części w wysokości 200 złotych;
- za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 100 złotych.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary
umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody.
§8
WARUNKI GWARANCJI
1. Na przedmiot Umowy określonej w §1 Wykonawca udziela 6 miesięcy gwarancji i zobowiązuje się
do usuwania usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego. Gwarancja rozpoczyna każdorazowo swój bieg od daty odbioru poszczególnych
robót zleconych przez zamawiającego i zakończonych podpisanym protokołem odbioru robót.
2. W wypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w ust. 1 Zamawiający obciąży
Wykonawcę kosztami usunięcia usterek.
3. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru prac.
§9
NADZÓR NAD PRACAMI
1. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował Pan
Wojciech Sobótka, tel. (056) 66-44-775.
2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będzie:
Pan……………………………………………..
§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ....................... w
wysokości stanowiącej 10% wartości brutto zamówienia, tj. .......................................
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% wniesionej kwoty zostanie
zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru wykonanego zadania.
Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni od daty upływu gwarancji
§ 11
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Wszystkie sprawy sporne, dla których Strony umowy nie znajdą polubownego rozwiązania, będą
rozstrzygane przez Sąd Rejonowy.
2. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 12
ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA
Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności formy uzgodnionego i podpisanego
przez Strony, aneksu pod rygorem nieważności.
§ 13
FORMA UMOWY
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.
Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards