Załącznik - Samorząd Województwa Mazowieckiego

advertisement
Załącznik do uchwały Nr 243/22/15
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 lutego 2015 r.
Umowa Partnerska nr 4
dotycząca: realizacji projektu nr LIFE12 NAT/PL/000084 pn. : „Wetlands conservation and
restoration in „Puszcza Kampinoska” Natura 2000 site”
zawarta w Warszawie w dniu …………….… pomiędzy:
Kampinoskim Parkiem Narodowym, ul. Tetmajera 38, 05 – 080 Izabelin, NIP: 1182081819,
REGON:145916637, reprezentowanym przez:
Mirosława Markowskiego - Dyrektora,
zwanym dalej: Beneficjentem koordynującym,
a
Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego, zwanym dalej „Województwem Mazowieckim” z siedzibą przy ul.
Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, w imieniu którego działają:
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Janina Ewa Orzełowska, Wicemarszałek
zwanym dalej Współbeneficjentem nr 4,
zwanymi w dalszej części umowy Współbeneficjentami lub Stronami,
o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, iż zawierają niniejszą dwustronną
Umowę partnerską nr 4 w celu uregulowania szczegółowego zakresu zadań
i obowiązków Współbeneficjenta nr 4 poprzez określenie jego technicznego
i finansowego udziału w Projekcie nr LIFE12 NAT/PL/000084 pn.: „Wetlands
conservation and restoration in „Puszcza Kampinoska” Natura 2000 site” (zwanego
w dalszej części umowy: Projektem”) szczegółowo opisanego w Umowie
o przyznanie dotacji „Umowa nr Life12 NAT/PL/000084” zwana dalej („Umową
o przyznanie dotacji”) zawartej w dniu 15 sierpnia 2013 r. wraz „Przepisami wspólnymi
2012” oraz „Opisem projektu” stanowiącymi Załączniki do Wielostronnej Umowy
Partnerskiej z dnia 9 maja 2014 r., o której mowa w ust. 2 poniżej.
2. Strony zgodnie oświadczają, iż w dniu ………………. zawarły Aneks nr 1
do Wielostronnej Umowy Partnerskiej regulującej ogólne zasady współpracy
wszystkich Współbeneficjentów przy realizacji Projektu a w szczególności rolę
i obowiązki Beneficjenta koordynującego przy realizacji Projektu, mocą którego
to Aneksu, Województwo Mazowieckie przystąpiło do Wielostronnej Umowy
Partnerskiej w charakterze Współbeneficjenta nr 4, pod warunkiem wyrażenia zgody
na takowe wstąpienie przez Komisję Europejską, stosownie do postanowień artykułu
15.2 Przepisów Wspólnych 2012 Umowy o Przyznanie Dotacji. Strony ustaliły
w Aneksie, że przystąpienie Województwa Mazowieckiego do Wielostronnej Umowy
Partnerskiej uważa się za dokonane z dniem udzielenia pisemnej zgody przez
Komisję Europejską.
Projekt
3. Strony Aneksu, o którym mowa w ust. 2 powyżej zastrzegły, iż w przypadku, gdy
przystąpienie Współbeneficjenta nr 4 do realizacji projektu wpłynie na zakres zadań
Współbeneficjenta Nr 1, Strony oświadczyły i wyraziły zgodę, aby Współbeneficjent
nr 4 przejął zadania i obowiązki w ramach działania E5 należące do
Współbeneficjenta Nr 1 i wynikające z Opisu Projektu na podstawie niniejszej
Umowy i w tym zakresie Strony upoważniły Beneficjenta koordynującego do
zawarcia Umowy ze Współbeneficjentem nr 4. .
4. Współbeneficjent nr 4 niniejszym oświadcza, iż wyraża zgodę na przejęcie zadań
i obowiązków Współbeneficjenta Nr 1 w zakresie określonym niniejszą Umową.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie
postanowienia Umowy o Przyznanie Dotacji wraz z załącznikami oraz postanowienia
Wielostronnej Umowy Partnerskiej z dnia 9 maja 2014 r. zmienionej Aneksem nr 1
z dnia ………………...
§2
Okres obowiązywania Umowy
Umowa wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać – stosownie do postanowień Wielostronnej
Umowy partnerskiej- z dniem udzielenia zgody przez Komisję Europejską na wstąpienie
Współbeneficjenta nr 4 do Wielostronnej Umowy Partnerskiej oraz złożenia podpisu przez
obie Strony Umowy i zostaje zawarta na czas określony tj. do upływu okresu obowiązywania
Wielostronnej Umowy Partnerskiej, określonego w § 2 Wielostronnej Umowy
Partnerskiej
§3
Szczegółowy zakres obowiązków i zadań Współbeneficjenta nr 4
1. Strony zgodnie oświadczają, iż zasady współpracy Beneficjenta koordynującego
oraz Współbeneficjenta nr 4 związane z realizacją Projektu zostały określone
w Wielostronnej Umowie Partnerskiej.
2. W ramach szczegółowego zakresu zadań związanych z realizacją Projektu
Współbeneficjent nr 4 zobowiązuje się do organizacji konferencji zamykającej
projekt w ramach działania E5.
3. Istotne zmiany zakresu realizowanych działań, w rozumieniu art. 15.2 Umowy o
przyznanie dotacji, będą ustalane pomiędzy Współbeneficjentem nr 4,
Beneficjentem Koordynującym oraz Beneficjentem zarządzającym – stosownie do
postanowień Wielostronnej Umowy Partnerskiej i przedstawiane do zatwierdzenia
Komisji Europejskiej. Zmiany będą obowiązywać po wyrażeniu na nie pisemnej zgody
przez Komisję Europejską.
4. Nieistotne zmiany zakresu realizowanych działań wymagają ustalenia pomiędzy
Beneficjentem Koordynującym a Beneficjentem Zarządzającym i będą
przedstawiane do wiadomości Monitorowi Projektu w rozumieniu art. 9 Umowy
o przyznanie dotacji w celu umożliwienia mu przekazywania zaleceń lub stwierdzeń
stosownie do art. 9.2 Umowy o przyznanie dotacji.
5. Działania Stron podejmowane w celu realizacji Projektu muszą być zgodne z Umową
o przyznanie dotacji wraz z załącznikami w postaci „Przepisów wspólnych 2012”
oraz Opisem projektu zawierającym szczegółowy opis działań oraz terminy ich
wykonania z zastrzeżeniem zmian przewidzianych niniejszą Umową.
Strona 2 z 4
Projekt
§4
Zagadnienia finansowe
1. Współbeneficjent nr 4 zobowiązuje się wnieść do projektu wkład finansowy w kwocie
2033 €. Szacowany całkowity koszt Współbeneficjenta nr 4 w realizacji Projektu
wynosi 9500 €.
2. Szczegółowy podział kwot wskazanych w ust. 1 na poszczególne działania i kategorie
budżetowe został określony w Harmonogramie wydatków stanowiącym Załącznik
nr 2 do niniejszej Umowy.
3. Beneficjent koordynujący jest zobowiązany przekazywać Współbeneficjentowi nr
4 środki finansowe otrzymane od Komisji Europejskiej, przeznaczone w budżecie
Projektu na realizację zadań Współbeneficjenta nr 4 w terminach określonych w § 5
ust. 7 Wielostronnej Umowy Partnerskiej z tym, że:
3.1. Pierwsza płatność, o której mowa w § 5 ust. 7 pkt. 7.1 ww. Umowy będzie
wynosiła 0 €.
3.2. Druga płatność, o której mowa w § 5 ust. 7 pkt. 7.2 ww. Umowy będzie wynosiła
5000 €.
3.3. Trzecia płatność, o której mowa w § 5 ust. 7 pkt. 7.3 ww. Umowy będzie
obliczona jako różnica między dotychczas otrzymanymi zaliczkami, a kwotą
uznaną do dofinansowania przez Komisję Europejską.
4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 3 powyżej zostaną przekazane w terminie 14
dni od dnia złożenia wniosku przez Współbeneficjenta nr 4 przy kontrasygnacie
Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.
5. Strony zgodnie oświadczają, iż wysokość kwot wskazanych w ust. 3 powyżej została
określona przez Strony na dzień zawarcia niniejszej Umowy. Zmiana wysokości tych
kwot w trakcie realizacji Projektu stanowi zmianę niniejszej Umowy i wymaga
sporządzenia aneksu do Umowy stosownie do postanowień Wielostronnej Umowy
Partnerskiej.
6. Środki finansowe, o których mowa powyżej stanowią dotację – wsparcie finansowe ze
strony Unii Europejskiej Fundusz LIFE + na rzecz realizacji Projektu LIFE + wypłacane
są w walucie EURO zgodnie z ustalonym przez Strony Harmonogramem na
podstawie wniosku Współbeneficjenta nr 4 przy kontrasygnacie Skarbnika lub osoby
przez niego upoważnionej na rachunek bankowy Współbeneficjenta nr 4 wskazany
we wniosku.
7. Wszelkie straty związane ze zmianami kursu waluty kraju Współbeneficjenta nr 4
w stosunku do EURO będą ponoszone przez Współbeneficjenta nr 4 i nie mogą
obciążać kosztów Projektu.
8. Ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach realizacji Projektu stanowią wydatek
niekwalifikowalny a dodatnie różnice kursowe dochód Współbeneficjenta nr 4.
§5
Rozwiązanie Umowy
1. Niniejsza Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą rozwiązania
Wielostronnej Umowy partnerskiej bez konieczności składania odrębnych
oświadczeń woli w tym przedmiocie.
2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w przypadkach określonych w Wielostronnej
Umowie Partnerskiej.
Strona 3 z 4
Projekt
3. Rozwiązanie umowy z powodów leżących po stronie Współbeneficjenta nr 4 nie jest
jednoznaczne z zakończeniem całości Projektu. Beneficjent koordynujący ma prawo
przekazać realizację Działań zawartych w niniejszej umowie innemu podmiotowi lub
wykonać je samodzielnie.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy z jakichkolwiek przyczyn,
Współbeneficjent nr 4 zobowiązuje się do przedstawienia końcowego raportu
odzwierciedlającego stan wykonanych prac oraz wysokość wydatków kwalifikowanych
podlegających zwrotowi.
§6
Postanowienia końcowe
1. Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Współbeneficjent 4 upoważnia Tomasza Krasowskiego, Dyrektora Departamentu
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
do kontaktów z Beneficjentem koordynującym.
3. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 powyżej, Współbeneficjent 4
powiadomi pisemnie o tym fakcie, jednocześnie wyznaczając kolejną osobę do
kontaktów, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy udzielone są wyłącznie
Współbeneficjentowi 4. Współbeneficjent 4 nie powierzy, nie dokona cesji lub w
inny sposób nie przekaże swych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy
stronie trzeciej bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Beneficjenta
koordynującego.
5. Niniejsza umowa stanowi część systemu dwustronnych Umów partnerskich pomiędzy
Beneficjentem koordynującym a Współbeneficjentami, które wraz z Wielostronną
Umową Partnerską tworzą szkielet zarządzania Projektem.
6. Wszelkie nierozwiązane polubownie spory, związane z postanowieniami niniejszej
Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta
koordynującego.
7. Umowa została sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
8. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:
a) Załącznik nr 1 – Wielostronna Umowa Partnerska wraz z Aneksem nr 1
b) Załącznik nr 2 - Harmonogram wydatków.
…………………………….
……………………………..
Beneficjent koordynujący
Współbeneficjent nr 4
Strona 4 z 4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards