Piątek, 29 V 2009. Lecture: "Paradoxes in statistical reasoning"

advertisement
Wszystkie wystąpienia, wykłady i warsztaty będą miały miejsce w budynku Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52.
Piątek, 29 V 2009.
Godzina:
s. 12
s. 14
Filozofia ponowoczesna
Etyka
9:30 – 10:00
Izabela Janus "Idealna
racjonalna akceptowalność w
ujęciu Richarda Rorty’ego"
Aleksandra Kacprzak "Zło a
kwestia wolności w filozofii
Immanuela Kanta"
10:00 – 10:30
Tomasz Kaszubski "Sieci,
translacje, ontologie lokalne"
Maja Bednarska "Imperatyw
Kategoryczny Kanta oraz
Zasada Odpowiedzialności
Jonasa wobec człowieka w
mediach"
9:15 – 9:30
s. 11
Rozpoczęcie Zlotu
10:30 – 11:00
Aleksandra Szczepan
Ewa Wyrębska "Czy
"Przedwojenne próby
imperatyw kategoryczny jest
"ratowania nowoczesności" w
pusty? Apologia nauki
perspektywie ponowoczesnej." moralności Immanuela Kanta"
11:00 – 11:30
Przerwa kawowa
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
Agnieszka Świtalska
"Nauczyciel akademicki jako
podmiot autorytetu. Między
obowiązkiem moralnym a
supererogacją"
Marta Zaręba "Animalizm E.
Olsona. Koncepcje osoby
ludzkiej we współczesnej
ontologii analitycznej"
Lecture:
Elżbieta Sala "Dekonstrukcja
pojęcia tożsamości"
"Paradoxes in
statistical reasoning"
- dr hab. Jacek
Malinowski
Michał Rupniewski
"Przyczynowość z wolności
czy wolność w
przyczynowości"
Mariola Paruzel "Kim jest
homo narrans?"
Justyna Kostaś "Dlaczego
zwierzęta nie mogą
rozkazywać? Studium z Johna
Finnisa teorii rozumności
praktycznej"
s. 21
s. 13
13:00 – 13:30
Karolina Dobosz "Sposoby
konceptualizowania ‘inności’ w
refleksji postmodernistycznej –
kim jest ‘Inny’ w opisie
etnograficznym?"
13:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
Przerwa obiadowa
Warsztat:
"Współczesne
koncepcje
przyczynowości:
Mackie, Lewis,
Belnap" - dr hab.
Tomasz Placek, prof.
UJ
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
Marta Ratkiewicz "Z miłości
czy z obowiązku? Kazus
pomocy przyjacielowi w
dyskusjach o roli emocji w
moralności"
Filozofia Wschodu
Filozofia niemiecka
Agnieszka Rostalska
"Argumenty za dualizmem w
filozofii sankhji"
Szymon Nowak "Peirce'a i
Gadamera ontologia obrazu"
Katarzyna Gdowska "Istniejące
≡ poznawalne ≡ wyrażalne –
realizm ontologiczny w
filozofii njaji-waiśesziki
(nyāya-waiśeṣika), bramińskiej
szkoły filozofii przyrody"
Andrzej Serafin "Ἐπαγωγή w
hermeneutyce Gadamera"
Maciej Karasiński "Tantryczna Szymon Makuła "Metafilozofia
filozofia wyzwolenia"
wczesnego Wittgensteina."
Grzegorz Okraszewski "W
Michał Janiak "Pojęcie filozofii
poszukiwaniu syntezy życia w myśli Karla Jaspersa"
filozofia Rabidranatha Tagore."
Przerwa kawowa
Warsztat:
"Wprowadzenie do
logik adaptywnych,
część pierwsza" - dr
Rafał Urbaniak"
Martyna Świątczak
"Konfucjusz - chiński
Sokrates?"
Anna Musioł "Filozofia jako
krytyka poznania a filozofia
jako ontologia fundamentalna.
Filozoficzne projekty Ernsta
Cassirera i Martina
Heideggera"
Natalia Nadkańska "Pytanie o
prawo naturalne w kontekście
etyki hinduistycznej, buddyjskiej
oraz współczesnego prawa
indyjskiego."
Magdalena Hoły "Nic, pustka,
bez-grunt - Heideggerowskie
ujęcia "nicości""
Warsztat:
Workshop:
"Filozofia
"Prison Break or
feministyczna" - dr
how to regain free
Sławomira
will after Libet - if
Walczewska
we really want it..." mgr Maja Kittel
Spotkanie integracyjne odbędzie się w klubie Re, ul. św. Krzyża 4, od godz. 20:00.
Sobota, 30 V 2009.
Godzina:
s. 11
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
Warsztat:
"Filozoficzne
aspekty
wartościowania
sztuki
współczesnej" –
dr hab. Andrzej
Nowak, mgr
Aneta Rostkowska
s. 13
s. 15
s. 16
s. 21
s. 22
Filozofia w nauce
[patronat: Centrum
Kopernika]
Etyka
Filozofia prawa i
polityki
Antropologia
filozoficzna
Metafizyka analityczna i
filozofia języka
Jakub Idźkowski
"Racjonalność u Michała
Hellera"
Krystian Barzykowski
"Morderstwo –
dzieciobójstwo z punktu
widzenia psychologii
ewolucyjnej"
Maria Robaszkiewicz
"Filozofia praktyczna w
praktyce. Koncepcja
ćwiczeń w myśleniu
politycznym Hannah Arendt
jako narzędzie rozwoju
wrażliwości filozoficznej"
Michał Pospiszyl
"Fenomen(y)ologie
boskości. E. Levinas, G.
Marcel, J-L. Marion"
Łukasz Krawiranda
"Problem Antynomii
Konstytucji – czyli: od
oczywistości do
paradoksu jeden krok."
Dominik Rogoz "Od
wygnania do
gościnności."
Błażej Skrzypulec
"Przygodna identyczność
a sztywna desygnacja"
Adam Midura "Cel i metoda. Magda Harasimowicz "O Mateusz Krystian Kucz
Kilka argumentów w debacie pojęciu przyzwyczajenia"
"Etyka i standardy w
o normatywnym
organizacjach
naturalizmie"
pozarządowych w Polsce"
Łukasz Pyfel "Od teorii
ugruntowanej do
ugruntowanego
teoretyzowania - dzieje
pewnej metodologii"
Piotr Wilkin
"Zastosowania teorii gier
w analizie zachowań
społecznych"
Paulina Karbownik
"Demokracja: wybór
między jednostką a
wspólnotą? - Problem
tyranii większości"
Radosław Oryszczyszyn
"Carl Popper i Friedrich
August Hayek o
ograniczeniach nauk
społecznych"
Zuzanna Kasprzyk
"Sceptycyzm moralny i
kontekstualizm"
Adam Dyrda "Filozofia
odpowiedzialności
prawniczej"
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
Miłosz Puczydłowski
Adam Andrzejewski "O
"Joseph Sloveitchik –
dwóch rozumieniach
antropologia filozoficzna kryterium identyczności"
współczesnego judaizmu"
Krzysztof Banach
"Archetyp golema w
cybernetyce Norberta
Wienera"
Krzysztof Posłajko
"Które predykaty
wyznaczają własności?"
Przerwa kawowa
Warsztat:
"Filozoficzne
aspekty
wartościowania
sztuki
współczesnej" –
Michał Araszkiewicz
"Uniwersalna teoria
koherencji a zmiana
pojęciowa"
Melania Żurba "Cnoty i
działanie"
Piotr Kawałek "Francisa
Bacona wizja prawa"
Marcin Trepczyński "Co
Agent Tomasz zrobił z
nauką"
Tomasz Pawlik "Prawda
w ujęciu Gottloba Frege"
Łukasz Lamża "Z punktu
widzenia kamienia filozofia procesu a
indeterminizm nauk
przyrodniczych"
Mateusz Łełyk "O
etyczności Traktatu
logiczno-filozoficznego"
Wojciech Ciszewski
"Dlaczego prawo
własności?"
Jakub Tercz "Co Pan robi
z niewolnikiem?
Bataille`owska krytyka
służebnej roli rozumu w
filozofii Hegla"
Katarzyna Kuś
"Kontrfaktyczne okresy
warunkowe jako
epistemologia wiedzy
modalnej"
12:30 – 13:00
dr hab. Andrzej
Nowak, mgr
Aneta Rostkowska
13:00 – 13:30
(pod patronatem
interdyscyplinarne
go kwartalnika
kulturalnego Splot
www.splot.art.pl)
Marcin Szymajda
"Instrumentalizm
kopenhaskiej interpretacji
mechaniki kwantowej"
Leszek Wroński
"Kontrowersje wokół
warunku Markowa w
przyczynowości
probabilistycznej."
13:30 – 15:00
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
Emmanuel Kośka
"Kelsen i jego dzieło"
Anna Kozłowska
Rafał Ciok "Nazwy puste
"Koncepcja nerwic
w oczach historycznorepresyjnych A. Terruwe i
przyczynowych teorii
C. Baarsa jako próba
odniesienia"
"ożenienia" Zygmunta
Freuda z Tomaszem z
Akwinu"
Juliusz Sikora "Czy
Radosław Zyzik
Adam Błażejewicz
obiektywistyczny egoizm
"Neurolaw - prawo w
"Podmiot – Inny –
Ayn Rand da się pogodzić perspektywie neuronauk"
Ideologia. Wokół
z etyką chrześcijańską?"
koncepcji podmiotowości
Slavoja Žižka."
Jakub Oblizajek "M. A.
Krąpca krytyka
współczesnej filozofii
języka"
Przerwa obiadowa
Logika
15:00 – 15:30
Piotr Sędłak "Wartości
czy fakty?"
Warsztat:
"Biologiczne
podstawy etyki i
prawa" - dr hab.
Bartosz Brożek, dr
Wojciech Załuski
(pod patronatem
Centrum
Kopernika Badań
Interdyscyplinarn
ych)
Filozofia religii
Magda Kamińska "Uwagi
Konrad Szocik
o paradoksie
"Nowoczesny ateizm
poznawalności"
humanistyczny a realizm
tomistyczny"
Filozofia prawa i
polityki
Antropologia filozoficzna
Jakub Janik "'Nowa
Atlantyda' Franciszka
Bacona jako dzieło
wyjątkowe na tle innych
utopii
wczesnonowożytnych"
Maria Mazurkiewicz "Praca,
jako możliwość rozwoju
człowieka lub jego
degradacji. Filozofia pracy
według Simone Weil"
Agnieszka Kowalczyk
Bartosz Wcisło "Dlaczego
Piotr Stankiewicz
Anna Markwart "Egoizm
"Uwikłanie dyskursu
nie musimy się
"Richarda Dawkinsa 'Bóg a dobro ogółu w myśli
ekologicznego w
przejmować paradoksem
urojony' - krytyka z
Adama Smitha i Bernarda
dychotomię
Natura-Kultura
Fitcha?"
punktu widzenia ateisty"
Mandeville'a"
Presentations in English
Katarzyna Kobos "The
Fact within the Fiction:
Thought Experiments"
widziane z perspektywy
myśli Bruno Latoura"
Michał Zawidzki "Czy
logika mówi nam
cokolwiek o świecie?"
Arkadiusz Tyda
"Kategoria diabła w
ujęciu Leszka
Kołakowskiego"
Paweł Grela "Wątki
konserwatywne w
platońskim "Państwie".
Spojrzenie przez pryzmat
poglądów Edmunda
Burke’a."
Anna Orzechowska-Barcz
"Planetarium widzenia – o
wierszach Adrienne Rich i
ekofeminizmie"
Krzysztof Adamek
"Possible worlds and
physics"
16:30 – 17:00
Mateusz Hohol
"Platonizm jako sposób
istnienia obiektów
matematycznych –
Rogera Penrose’a
filozofia matematyki"
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
Wojciech Doraczyński
"Historia politycznego
mitu"
Kamil Łuczaj "Czy
Bolesław Czarnecki "Is
performatywna koncepcja knowing-how a species of
płci została sfalsyfikowana propositional knowledge
zanim powstała? Judith
or mere competence?"
Butler versus socjobiolodzy
w kontekście izraelskiego
eksperymentu kibucowego"
Przerwa kawowa
Warsztat:
"Wprowadzenie
do logik
adaptywnych,
część druga" - dr
Rafał Urbaniak
Tadeusz Ciecierski "O
pojęciu podobieństwa
znaczenia"
Cezar Jędrysko "O
eschatologicznym
charakterze twórczości w
filozofii Mikołaja
Bierdiajewa."
Krystian Szadkowski
"Giorgio Agambena i
Jacquesa Ranciera
redefinicje
Marksowskiego pojęcia
proletariatu."
Katarzyna Wejman
Natalia Basek "Przemiany
"Fenomen religijności w
społeczne w
Bartosz Kaczkowski "Czy filozofii L. Wittgensteina
(po)komunistycznej
potrzebna nam
- na podstawie wybranych Polsce w perspektywie
empiryczna teoria
fragmentów"
teorii Pierre’a Bourdieu
napisów?"
(na przykładzie
Opowieści galicyjskich
Andrzeja Stasiuka)"
18:30 – 19:00
Wojciech Wciórka "Czy
akcentowane pytania
rozstrzygnięcia to ukryte
pytania uzupełnienia?"
19:00 – 19:30
Marcin Urbaniak
"Samobójstwo Boga narodziny człowieka"
Dawid Lipski ""Szósta
droga" Jacquesa
Maritaina jako kolejna
możliwość uzasadnienia
istnienia Absolutu."
Warsztat:
"Co to jest
kryptoteologia?"
- dr hab. Agata
Bielik-Robson
Katarzyna Dąbrowska
"Kulisy demokracji:
problem możliwości
społecznego dialogu w
ujęciu Johna Deweya i
Waltera Lippmanna."
Jakub Chmielniak
"Alexandre Kojeve: bóg
końca historii. Rzecz o
państwie uniwersalnym i
ostatnich ludziach"
Impreza konferencyjna odbędzie się w klubie Spokój, ul. Bracka 3-5, od godz. 20:00.
Doreen Hoffmann "Amo:
volo ut sis – I love: I want
you to be"
Tomasz Krause
"Multiculturalism and
culture clashes:
philosophical aspects on
the basis of the modern
British Muslim minority
case"
Niedziela, 31 V 2009.
Godzina:
s. 15
s. 16
s. 21
s. 22
Historia filozofii
Estetyka i filozofia współczesna
Kognitywistyka
Filozofia języka
9:00 – 9:30
Mikołaj Małecki "Brama-mgnienie
(Augenblick) jako wieczny powrót tego
samego w myśli F. Nietzschego."
Miłosz Renda "Kultura masowa - od
Adorno do Jamesona"
9:30 – 10:00
Tomasz Kaputa "Metoda
paradygmatów w dialektyce
platońskiej"
10:00 – 10:30
Karol Kleczka "Uniwersalna intuicja.
Analiza porównawcza
heideggerowskiego bycia i istnienia u
Św. Tomasza z Akwinu."
10:30 – 11:00
Agnieszka Dębska, Barbara
Adrian Ziółkowski "Dlaczego argument
Pomiechowska "Modele przyswajania Putnama z "Mózgów w naczyniu" nie
języka"
jest argumentem antysceptyckim?"
Olga Kłosiewicz "Doświadczenie
Krzysztof Hanusz "Hipoteza
niezwykłości. O przemianie tożsamości przestrzeni semantycznej w kontekście
człowieka w ujęciu estetyki i
programowania sztucznych
antropologii kultury."
inteligencji"
Piotr Wołkowski "Biologiczne aspekty
Chomsky’ego teorii zdolności
językowej"
Tomasz Szubart "Johna L. Austina
remedium na fundamentalizm i
sceptycyzm"
Jan Cieślar "Dwie wersje dowodu
ontologicznego i ich krytyka"
Justyna Tomczyk "Myśl ucieleśniona – Monika Filarowska "Eksternalizacja – o
ciało umyślone. Rozważania o
terapeutycznej roli języka"
doświadczeniach soma estetycznych"
Maksymilian Roszyk "Relatywizm
teoretyczny a koncepcje prawdy"
11:00 – 11:30
Bogna Kosmulska "Kilka uwag na
temat pojęcia apatheia w myśli
Ewagriusza z Pontu"
Małgorzata Garapich "Człowiek
Artur Błaszkowski "Panie Heideggerze,
osaczony - człowiek portwierdzony.
co zwie Się myśleniem?
Malarstwo Andrzeja Wróblewskiego w Fenomenologia na gruncie problemów
perspektywie antropologii
filozofii umysłu."
filozoficznej."
Anna Drożdżowicz "Teoria
bezpośredniego odniesienia a
esencjalizm Kripkego – krytyka
Nathana U.Salmona"
11:30 – 12:00
Rafał Kur "Jak to Kartezjusz obraził
duszę"
Błażej Baszczak "Sztuka i przemoc w
ujęciu Jean-Luc Nancy"
Michał Godziszewski "Dlaczego
esencjalizm Kripkego jest nie do
utrzymania?"
12:00 – 12:30
Wojciech Szymański "Pożytki z
Benjamina"
Andrzej Pazdalski "Czy eksternalizm
jest logiczną metodą odparcia
sceptycyzmu ?"
Joanna Komorowska "Poznanie
bezpośrednie" – problem z
introspekcją"
Przerwa kawowa.
12:30 – 13:00
Magdalena Otlewska "Symbolizm
świata Hildegardy z Bingen"
Agnieszka Nalepa "Melancholia
religijna w filmach Ingmara Bergmana i
pismach Sørena Kierkegaarda"
13:00 – 13:30
Monika Marczuk "Człowiek wściekły
Michela de Montaigne"
Monika Adamska "Przed-estetyczne
badanie wybranych liryków Juliusza
Słowackiego przy użyciu narzędzi analizy
fenomenologicznej Romana Ingardena."
Adrianna Smurzyńska "Świadomość
zdemaskowana? Krytyka
heterofenomenologii Daniela C.
Dennetta z punktu widzenia filozofii
Charlesa Sandersa Peirce’a"
Filip Kawczyński "Tożsamość osobowa
i nazwy własne"
Joanna Szelegieniec "O czym mówimy Ryszard Kaczorowski "Nieokreśloność
mając na myśli qualia?"
tożsamości osobowej"
13:30 – 14:00
Igor Bykowski "Karol Linneusz i
Emanuel Swedenborg, jako czołowe
postaci filozofii szwedzkiej w XVIII
wieku."
Magda Szopa "O wyśmiewaniu
nieświadomego. Śmiech jako akt
katartyczny w ujęciu Zygmunta
Freuda."
Bartosz Janik "Czym jest i czym
zajmuje się lub powinna się zająć
filozofia psychiatrii?"
14:00 – 14:30
Leopold Hess "Fakt i norma w myśli
Spinozy"
Krzysztof Skonieczny "Problematyka
stawania się w filozofii Gillesa
Deleuze’a"
Marta Ewa Romaneczko "Empiryczne
podstawy psychoanalitycznego
założenia o istnieniu podświadomości"
14:30 – 15:00
Błażej Olżewski "Problem idealizmu
Berkeleyowskiego w filozofii
transcendentalnej Kanta"
Bartosz Walocha "Lektura
symptomalna – model lektury tekstu
naukowego proponowany przez Louisa
Althussera"
Paweł Bankiewicz "Intencjonalność
emocji"
15:00 – 15:30
Piotr Semeniuk "Relacje między
rozumem, a moralnością według
poglądów I. Kanta oraz A.
Schopenhauera. Próba pogodzenia obu
stanowisk."
Wojciech Ehrhardt "Bitwa o kulturę czy wolny internet ma rację bytu."
Jarosław Ziółkowski "Monizm
Anomalny Donalda Davidsona a zarzut
epifenomenalizmu"
Mapa budynku:
Download