Rodzaje kwerend wykorzystywanych do

advertisement
SYSTEMY BAZ DANYCH – WWW.EDUNET.TYCHY.PL
Rodzaje kwerend wykorzystywanych do przetwarzania danych
Pojęcie kwerendy
Głównym zastosowaniem bazy danych jest przechowywanie informacji oraz umożliwienie ich pobierania. Aby wykorzystać z tak zgromadzone dane należy posłużyć się kwerendą.
Kwerenda to zapytanie skierowane do bazy danych. Termin ten pojawia się głównie w zagadnieniach
związanych w bazą danych w Access. Wyróżnia się różnego rodzaju kwerendy.
Jeden z podziałów wyróżnia dwa ich rodzaje:

kwerendę wybierającą,

kwerendę funkcjonalną.
Kwerenda w programie Ms Access jest pytaniem dotyczącym informacji zapisanych w tabelach Access’a. Tworzy się ją za pomocą odpowiednich narzędzi dostępnych w programie, a następnie zapisuje jako
oddzielny obiekt w bazie danych.
Kwerenda może być prosta i pobierać dane umieszczone w pojedynczej tabeli lub może mieć formę
złożonego zapytania dotyczącego informacji przechowywanych w kilku tabelach. Po zadaniu pytania Access
zwraca jedynie żądane informacje.
© Grzegorz Szymkowiak
SYSTEMY BAZ DANYCH – WWW.EDUNET.TYCHY.PL
Kwerenda wybierająca
Kwerenda wybierająca umożliwia wybieranie z bazy danych rekordów spełniających odpowiednie
kryteria. W wyniku tego typu zapytania zazwyczaj wyświetlana jest tabela, która umożliwia jedynie prezentację danych – bez możliwości modyfikacji.
Do kwerend wybierających można zaliczyć:

kwerendę podsumowującą – jej działanie polega na pogrupowaniu danych z tabeli
(lub tabel) według określonego pola, a następnie wykonaniu obliczeń na danych w
każdej grupie. Obliczenia odbywają się z wykorzystaniem funkcji agregujących (np.
suma, średnia),

kwerendę z polem wyliczeniowym – prawidłowo zaprojektowana baza nie przechowuje w tabelach wartości obliczonych np. cena książki * liczba egzemplarzy + koszt
wysyłki,

kwerendę z parametrem – w bazie danych często tworzy się kwerendy, w których
zmianie ulega tylko warunek zdefiniowany w kryterium wyboru. Na przykład tworzona
jest lista osób, które mieszka w Poznaniu. W tym przypadku parametrem może być
miejsce zamieszkania,

kwerendę krzyżową – tego typu zapytanie stosuje się do analizy danych i jest odpowiednikiem tablicy dwóch zmiennych
Kwerenda funkcjonalna
Kwerenda funkcjonalna to zapytanie, którego zadaniem jest modyfikacja, usuwanie, wstawianie i reorganizacja danych. Dlatego nazywana bywa instrukcją operowania danymi.
W obrębie kwerendy funkcjonalnej wyróżniamy kilka ich rodzajów:

kwerenda tworząca tabelę – jest to zapytanie, którego zadaniem jest tworzenie
nowej tabeli zawierającą pola i rekordy określone w kwerendzie

kwerenda aktualizująca – w wyniku uruchomienia kwerendy tego typu następuje
zaktualizowanie wybranych za pomocą kwerendy pól i rekordów,

kwerenda dołączająca – umieszcza zestaw rekordów z jednej tabeli lub kilku tabel w
innej tabeli lub kilku tabelach,

kwerenda usuwająca – jest to zapytanie, które w efekcie usuwa w całości całe wiersze znajdujące się w jednej tabeli bądź kilku tabelach, spełniające określony warunek,
© Grzegorz Szymkowiak
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards