Przykład sprawdzianu

advertisement
80
Przykład sprawdzianu
Po zrealizowaniu tematów 1-5 z rozdziału Przetwarzanie danych w bazach danych proponujemy następujący sprawdzian. Czas trwania – 2 godziny lekcyjne.
Część teoretyczna. Punktacja: 0 – 2 punkty za każdą odpowiedź.
Grupa A
1. Co to jest baza danych?
2. Wyjaśnij pojęcie klucza oraz klucza unikalnego w bazach danych.
3. Dlaczego przed przystąpieniem do projektowania bazy danych istotny jest etap określania
wymagań sytemu?
4. Wymień dwie zasady planowania pól i tworzenia tabel. Podaj dwa przykłady.
5. Na czym polega relacja „jeden do jednego”? Podaj przykład i przedstaw na rysunku.
6. Jaką funkcję mogą pełnić przyciski umieszczane na formularzu? Podaj kilka przykładów.
Grupa B
1. Co to jest system zarządzania bazą danych (SZBD)?
2. Wymień i krótko scharakteryzuj cechy modelu relacyjnego bazy danych?
3. Na podstawie jakich elementów bazy danych przygotowujemy zapytania (kwerendy)?
4. Na czym polega wymuszanie więzów integralności? Podaj dwa przykłady.
5. Na czym polega relacja „jeden do wielu”? Podaj przykład i przedstaw na rysunku.
6. Wyjaśnij na dwóch przykładach zastosowanie maski wprowadzania i wykorzystanie ograniczania wartości pól.
Część praktyczna. Punktacja: 0 – 5 punktów za każde zadanie.
Zadania w części praktycznej dotyczą bazy danych Hurtownia (zapisanej na CD dla ucznia
w folderze Temat 1).
Grupa A
1. Otwórz formularz wprowadzania danych dostawców. Dla pola KodPocztowy zastosuj
odpowiednią maskę wprowadzania w adresie stałym i adresie do korespondencji. Dla pola
NazwaDostawcy utwórz listę wyboru.
2. Otwórz formularz wprowadzania danych klienta. Dla pola NrTelefonu zastosuj odpowiednią maskę wprowadzania.
3. Utwórz kwerendę, wyszukującą wszystkie klientki z tabeli Klienci. Zakładamy, że w odróżnieniu od imion męskich wszystkie imiona żeńskie kończą się na literę 'a'. W projekcie
kwerendy należy umieścić dane adresowe klientek.
4. Uzupełnij kwerendę KCwiczenie6 o możliwość podawania danych z dowolnego miesiąca
– po uruchomieniu kwerendy miesiąc powinien być podawany jako parametr.
5. Wyeksportuj dane wszystkich dostawców do pliku tekstowego.
6. Utwórz w języku SQL kwerendę, która wyświetli listę zamówień na czereśnie większych
niż 300 kg. W tabeli wynikowej powinny być widoczne kolumny z nazwiskiem i imieniem
klienta, liczbą kilogramów, datą złożenia oraz datą realizacji zamówienia.
Grupa B
1. Otwórz formularz wprowadzania danych dostawców. Dla pola NrTelefonu i NrFaksu zastosuj odpowiednią maskę wprowadzania.
2. Otwórz formularz wprowadzania danych klienta. Dla pola KodPocztowy zastosuj odpowiednią maskę wprowadzania. Umieść na formularzu przycisk o nazwie Szukaj, wyszukujący nazwisko klienta.
81
3.
4.
5.
6.
Utwórz kwerendę wyszukującą dostawców, których nazwy zaczynają się na literę 'M' lub
literę 'F'. W projekcie kwerendy umieść wszystkie dane dostawcy.
Dodaj do formularza zamówień pole obliczeniowe, w którym zostanie obliczone, ile upłynęło dni od daty złożenia zamówienia do daty jego realizacji.
Wyeksportuj dane dotyczące wszystkich zamówień do tabeli arkusza kalkulacyjnego.
Utwórz w języku SQL kwerendę, która wyświetli listę zamówień na pomarańcze mniejszych niż 100 kg. W tabeli wynikowej powinny być widoczne kolumny z nazwiskiem
i imieniem klienta, liczbą kilogramów, datą złożenia oraz datą realizacji zamówienia.
Uwaga: Zalecamy dodanie do tabel Klienci i Dostawcy przynajmniej po 10 rekordów, aby
uczniowie pracowali na większej liczbie danych. Można te dane przygotować w plikach tekstowych lub arkuszu kalkulacyjnym i wtedy dodać jeszcze jedno zadanie polegające na zaimportowaniu danych do odpowiednich tabel bazy danych.
Download