1 Kwerendy wybierające Kwerenda wybierająca jest najczęściej

advertisement
Kwerendy wybierające
Kwerenda wybierająca jest najczęściej używanym rodzajem kwerendy. Służy do otrzymywania
danych z tabeli lub tabel i wyświetla wyniki w arkuszu danych, w którym można je następnie
aktualizować (z pewnymi ograniczeniami). Kwerendy wybierające mogą być również używane do
grupowania rekordów i obliczania sum, zliczeń, wyliczania średnich i przeprowadzania innych
obliczeń.
Ćwiczenie 1:
Utwórz kwerendę wybierającą, która wyświetli oceny z przedmiotu j. polski zgodnie z poniższym
schematem: imie, nazwisko, nazwa przedmiotu i ocena (na zwij ją Oceny z polskiego). Zacznij
wyświetlanie od najlepszych do najgorszych ocen.
Ćwiczenie 2
Wyświetl imie i nazwisko ucznia, nazwę przedmiotu z którego otrzymał ocenę niedostateczną.
Nazwij tę kwerendę oceny niedostateczne.
Odp:
Ćwiczenie 3
Utwórz zestawienie w którym podasz ile jest ocen niedostatecznych z poszczególnych
przedmiotów. Nazwij tą kwerendę zestawienie ocen niedostatecznych. Wykorzystaj opcję
grupowania.
1
Kwerendy parametryczne
Wykonanie kwerendy parametrycznej powoduje wyświetlenie okna dialogowego,
w którym należy podać informacje, takie jak kryteria pobierania rekordów czy wartości, które
mają być wstawione w polach. Kwerendę można tak zaprojektować, aby użytkownik był pytany
o kilka różnych informacji, na przykład o dwie daty. Następnie w programie Access zostaną
wyszukane
wszystkie te rekordy, których daty zawierają się między dwoma podanymi datami.
Kwerendy parametryczne są również przydatne do tworzenia formularzy, raportów
i stron dostępu do danych. Na przykład: na podstawie kwerendy parametrycznej można utworzyć
miesięczny wykaz pensji. Przy drukowaniu raportu wyświetlane jest okno dialogowe, w którym
użytkownik jest proszony o podanie miesiąca, którego raport ma dotyczyć. Po podaniu miesiąca
program Access wydrukuje odpowiedni raport.
Ćwiczenie 4
Utwórz kwerendę parametryczną, która „zapyta” o nazwę przedmiotu, a po wpisaniu nazwy
wyświetli oceny z tego przedmiotu zgodnie z poniższym schematem(nazwij ją Oceny z danego
przedmiotu).
Imie nazwisko nazwa ocena
Aby utworzyć kwerendę parametryczną należy w kwerendzie wybierającej wywołać okno
dialogowe z pytaniem - robimy to nawiasem [] który umieszczamy w wierszu KRYTERIA bądź
LUB kwerendy. W nawiasie tym możemy wpisać treść komunikatu, który będzie wyświetlony
w oknie.
UWAGA: Instrukcja LIKE [Wpisz nazwę przedmiotu] & *
2
wprowadzona w polu Przedmiot umożliwi wyszukiwać przedmioty podając część początku ich
nazwy.
Ćwiczenie 5.
Utwórz kwerendę parametryczną, która wyświetli dwa okna dialogowe w których podamy dwie
oceny (ocenaA i ocenaB) a następnie wyświetli oceny z przedziału (ocenaA do ocenaB) zgodnie z
poniższym schematem (nazwij ją Przedział ocen).
Zadanie:
1. Utwórz zapytanie wypisujące imię i nazwisko ucznia, których wychowawcą jest pan
Krystian Salwacki
2. Utwórz kwerendę parametryczną, która prosi o padanie nazwiska oraz imienia
wychowawcy a następnie wypisze imię i nazwisko wszystkich uczniów, którymi opiekuje
się podana osoba.
Kwerendy funkcjonalne
Budowa kwerend krzyżowych
Kwerendy krzyżowe stosowane są w celu obliczenia i zmiany struktury danych, co ułatwia
analizowanie tych danych. Kwerendy krzyżowe obliczają sumę, średnią, zliczają dane lub
przeprowadzają inny rodzaj podsumowania dla danych zgrupowanych według dwóch typów
informacji—jeden wzdłuż lewej, a drugi wzdłuż górnej krawędzi arkusza danych.
Ćwiczenie 6.
Utwórz kwerendę krzyżową, która policzy ile jest poszczególnych ocen z wszystkich
przedmiotów. Kwerendę nazwij Ilość ocen.
Wynik:
3
Ćwiczenie 7.
Utwórz kwerendę krzyżową, która policzy ile jest uczniów w poszczególnych klasach.Kwerendę
nazwij Ilość uczniów.
Wynik:
Fragment:
Wprowadzenie do SQL
SQL - Structured Query Language -strukturalny język zapytań
•
•
•
•
•
Światowy standard przeznaczony do definiowania, operowania i sterowania danymi w
relacyjnych bazach danych
Powstał w firmie IBM pod koniec lat 70-tych
Występuje w produktach większości firm produkujących oprogramowanie do zarządzania
bazami danych
Polecenia SQL mają postać podobną do zdań w języku angielskim
Pomimo prób standaryzacji istnieje szereg różnych dialektów SQL
4
•
•
SQL używany jest jako standardowe narzędzie umożliwiające dostęp do danych w różnych
środowiskach, z różnym sprzętem komputerowym i różnymi systemami operacyjnymi
Język SQL jest niewrażliwy na rejestr czcionki, czyli wielkie i małe litery nie są rozróżniane
SQL zapewnia obsługę:
•
•
•
•
•
•
•
•
– zapytań - wyszukiwanie danych w bazie
– operowania danymi - wstawianie, modyfikowanie i usuwanie
– definiowania danych - dodawanie do bazy danych nowych tabel
– sterowania danymi - ochrona przed niepowołanym dostępem
Użytkownik określa operacje jakie mają być wykonane nie wnikając w to, jak mają być
wykonane
Najprostsza postać zapytań w SQL służy do wybierania rekordów pewnej tabeli, które
spełniają określony w zapytaniu warunek
Taki typ zapytania stanowi odpowiednik operatora selekcji w algebrze relacyjnej
Takie najprostsze zapytanie, jak zresztą prawie wszystkie zapytania w tym języku, konstruuje
się za pomocą trzech słów kluczowych: SELECT, FROM i WHERE
Język SQL (Structured Query Language) służy do manipulowania danymi umieszczonymi w
relacyjnych bazach danych. Jest językiem uniwersalnym, dzięki czemu praca na różnych
systemach baz danych sprowadza się do wydawania tych samych lub podobnych komend tzw.
zapytań SQL. Język SQL został zaimplementowany w większości relacyjnych systemów baz
danych takich jak: DB2, Oracle, InterBase, MySQL, dBase, Paradox.
Składnię języka SQL można podzielić na trzy części:
•
język definiowania struktur danych - DDL (Data Definition Language) - jest
wykorzystywany do wszelkiego rodzaju operacji na tabelach, takich jak: tworzenie,
modyfikacja oraz usuwanie,
•
język do wybierania i manipulowania danymi - DML (Data Manipulation
Language) - służy do manipulowania danymi umieszczonymi w tabelach, pozwala na
wstawienie danych, ich prezentację, modyfikowanie oraz usuwanie,
•
język do zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do danych - DCL (Data Control
Language) - jest używany głównie przez administratorów systemu baz danych do
nadawania odpowiednich uprawnień do korzystania z bazy danych.
Kwerendy SQL są tworzone na podstawie instrukcji SQL. Języka SQL (Structured Query Language)
można używać do wykonywania kwerend, aktualizacji i zarządzania relacyjnymi bazami danych,
takimi jak bazy danych programu Access.
Gdy w widoku Projekt kwerendy tworzona jest kwerend a, program Access konstruuje w tle
odpowiednie instrukcje SQL. W rzeczywistości, większość właściwości kwerendy w arkuszu
właściwości w widoku Projekt kwerendy ma swoje odpowiedniki wśród klauzul i opcji
dostępnych w widoku SQL Jeśli jest to konieczne, można wyświetlić lub edytować instrukcję SQL
w widoku SQL. Jednakże po dokonaniu zmian kwerendy w widoku SQL kwerenda ta może nie
być wyświetlana w taki sposób, w jaki była wyświetlana wcześniej w widoku Projekt.
5
Niektórych kwerend SQL nie można utworzyć w siatce projektu. Dla kwerend przekazujących,
definiujących dane składających instrukcje SQL trzeba tworzyć bezpośrednio w widoku SQL. Dla
podkwerend, instrukcje SQL należy wpisać w wierszu Pole lub
Kryteria w siatce projektu kwerendy.
Podstawowe klauzule w SQL
SELECT nazwy_kolumn
FROM nazwa_tabeli
WHERE warunek;
Pozwalają na wybranie z tabeli określonych kolumn i rekordów spełniających ustalone
warunki czyli pozwalają na realizację rzutowania i selekcji.
Wybieranie rekordów - operacja SELECT
Zapytanie SELECT służy do wybierania z bazy danych żądanych rekordów. Jest ono podstawowym i
najbardziej rozbudowanym poleceniem języka SQL gdyż często potrzebujemy zaprezentować dane w
odpowiedni sposób oraz pobrać je w zależności od innych parametrów. Zapytanie składa się z :
•
•
•
instrukcji SELECT oznaczającej chęć wybrania danych z bazy
nazw kolumn oddzielonych przecinkami znajdujących się w tabeli
części FROM w której podajemy nazwę tabeli
SELECT kolumna,kolumna,.. FROM tabela
Zapytanie SELECT .. ORDER BY jest używane do posortowania wybranych danych.
Sortowanie odbywa się według wartości podanej kolumny(kolumn). Możemy sortować
rosnąco co oznaczamy słowem kluczowym ASC (ascend) lub malejąco co oznaczamy
słowem DESC (descend).
SELECT kolumna,kolumna,.. FROM tabela ORDER BY kolumna DESC
Sortować można również według kolumn nie wybieranych w danym zapytaniu a tylko
znajdujących się w tabeli.
Zapytanie SELECT .. WHERE stosowane jest gdy chcemy wybrać rekordy z tabeli według
podanych kryteriów. Wynikiem będą tylko te, które spełniają warunek (warunki) postawiony
zaraz po klauzuli WHERE.
SELECT kolumna,kolumna,.. FROM tabela WHERE kolumna='wartość'
Warunki logiczne mogą składać się z operatorów takich jak :
•
•
•
•
znak rówości (=)
negacja (!=)
znak mniejszości (<) lub (<=)
znak więkoszości (>) lub (>=)
6
Download