KWERENDY

advertisement
KWERENDY
ćw. 3
Kwerendy
Kwerendy pozwalają na wybieranie z tabel
rekordów według określonych kryteriów,
łączenie pól z różnych powiązanych ze sobą
tabel, wykonywanie obliczeń na polach
liczbowych. Kwerendy służą także do
uzupełniania, dołączania i usuwania rekordów.
Kwerendy tworzy się na podstawie tabel lub
innych kwerend.
Typy kwerend programu ACCESS
• Kwerenda wybierająca dane - prosta kwerenda wybierająca tabele
i pola
• kwerenda krzyżowa – tworzy arkusz kalkulacyjny oparty na
danych z trzech lub więcej pól.
• Kwerenda tworząca tabele – wybiera rekordy i zapisuje ich kopie
z nowej tabeli.
• Kwerenda aktualizująca – wyszukuje informacje i zmienia
zawartość wskazanych pól.
• Kwerenda usuwająca – wyszukuje informacje i usuwa je z bazy.
• Kwerenda dołączająca – pobiera rekordy ze wskazanych tabel i
dołącza je do innych tabel.
Uwagi
• Tworząc kwerendę wybierającą z co
najmniej dwóch różnych tabel ważne by w
górnym oknie Widoku Projektu Kwerendy
widoczne były wszystkie tabele definiujące
relacje między obiektami których kwerenda
dotyczy
Kwerenda parametryczna i
łączenie wartości pól i obliczenia
• Kwerendy Parametryczne pozwalający na zdefiniowanie
zewnętrznych kryteriów kwerendy
• Definicja wartości parametrów:
– w polu kryteria w nawiasach [ ] wprowadzamy nazwę wyświetlaną
kryterium
• Łączenie wartości pól i obliczenia na wartościach (dotyczy pola:
Pole):
– Łączenie napisów -> postać:
Nazwa: [Tabela1.Pole1]&[Tabela2.Pole2]&…&”napis”
przykład:
Imię i nazwosko: [Studenci.Imię]&” ”[Studenci.Nazwisko]
– Obliczenia: Nazwa:[Tabela1.Pole1]+[Tabela2.Pole2]*liczba
Brutto: [Pracownicy.Netto]*1.22
Pokaz na podstawie
• http://helionica.pl/index.php/Kwerenda_bazy_
danych
• http://helionica.pl/index.php/Kwerenda_bazy_
danych
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards