Wymagania edukacyjne – edukacja filozoficzna , elementy filozofii

advertisement
Wymagania edukacyjne – edukacja filozoficzna , elementy
filozofii
I Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny szkolne:
Ocena celująca: uczeń w sposób swobodny używa terminów i pojęć filozoficznych, prezentuje i
rozpoznaje kierunki i szkoły filozoficzne, pracuje z tekstem źródłowym, w którym potrafi wskazać
kierunki i stanowiska filozoficzne, nie popełnia błędów logicznych, samodzielnie i krytycznie
podejmuje problemy filozoficzne, prezentuje własne stanowisko w poznanych zagadnieniach
filozoficznych, uczestniczy w dyskusjach, uczestniczy w konkursach i olimpiadach
Ocena bardzo dobra: uczeń w sposób swobodny używa terminów i pojęć filozoficznych, prezentuje i
rozpoznaje kierunki i szkoły filozoficzne, pracuje z tekstem źródłowym- rozpoznaje stanowiska
filozoficzne, nie popełnia błędów logicznych, dyskutuje i samodzielnie stawia tezy
Ocena dobra: posługuje się terminami filozoficznymi, stawia pytania do tekstów źródłowych, zabiera
głos w dyskusjach
Ocena dostateczna: uczeń zna terminy i pojęcia filozoficzne omawiane na lekcjach, rozpoznaje
kierunki filozoficzne na podstawie tekstu źródłowego, zabiera głos w dyskusjach, z pomocą
nauczyciela stawia pytania do tekstu źródłowego
Ocena dopuszczająca: uczeń zna terminy i pojęcia filozoficzne, z pomocą nauczyciela poprawnie
wykonuje zadania, rozpoznaje kierunki i stanowiska, nie bierze udziału w dyskusjach
Ocena niedostateczna: uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą
II Formy sprawdzania osiągnięć:
-kartkówki z trzech ostatnich lekcji ( niezapowiedziane) obejmujące zagadnienia omówione na trzech
ostatnich lekcjach-projekty wykonywane indywidualnie lub w grupie
-referaty, prezentacje multimedialne
-odpowiedzi ustne
-aktywność: udział w dyskusji,
-sprawdziany z powtórek materiału
-zadania domowe
IV Klasyfikacja
Oceny za I okres i końcoworoczną ustala nauczyciel na podstawie ocen bieżących. Ocena roczna
uwzględnia postęp edukacyjny ucznia. Najważniejszymi elementami oceny końcowej są:
-pisemne prace klasowe
-aktywna praca na lekcjach
-pisemne prace domowe
V Nieprzygotowanie do lekcji
Uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania w ciągu roku szkolnego bez podania
przyczyny. Należy to uczynić pisemnie, przed lekcją. Uczeń, który spóźnił się na lekcję, traci tę
możliwość. Po wykorzystaniu „np.” kolejne nieprzygotowanie ucznia do zajęć skutkuje oceną
niedostateczną.
Dodatkowe wymagania: uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Jego brak
zgłasza nauczycielowi przed lekcją. Stwierdzenie braku zeszytu podczas lekcji skutkuje oceną
niedostateczną.
Wymagania edukacyjne: etyka
I Metody oceniania osiągnięć ucznia: podczas oceniania nauczyciel musi unikać zróżnicowania
stopni szkolnych ze względu na poglądy. Ocenie można poddać: sprawność uczniów w opisywaniu i
ocenie rzeczywistości, znajomość pojęć i teorii etycznych, umiejętność rozpoznawania w
wypowiedziach i czynach ludzkich założeń i poglądów moralnych. Kluczowym elementem
podlegającym ocenianiu jest umiejętność dostrzegania etycznego wymiaru rzeczywistości. Szczególny
nacisk zostanie położony na aktywność na zajęciach. Biorąc pod uwagę obawy przed publicznym
zabieraniem głosu, uczeń może skorzystać z innych możliwości, które będą premiowane (np. w formie
pisemnej).
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uczestniczy w konkursach, Olimpiadzie Filozoficznej.
Uzupełnia swoją wiedzę na temat etyki o dodatkowe lektury. Wnikliwie analizuje omawiane
problemy natury etycznej, angażuje się w podejmowane na lekcjach dyskusje. W swobodny sposób
posługuje się terminologią filozoficzną. Różnicuje poglądy szkół etycznych. Stawia pytania do
tekstów źródłowych, rozpoznaje problemy etyczne, prezentuje własne stanowisko.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który chętnie wypowiada swoje zdanie, zna szkoły etyczne i
problemy moralne, stawia pytania do tekstów źródłowych, rozpoznaje problemy etyczne
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bierze udział w dyskusjach, podejmuje próby rozstrzygania
problemów etycznych, zna szkoły etyczne
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w dyskusjach uczestniczy tylko na polecenie nauczyciela,
z jego pomocą stawia pytania do tekstów źródłowych
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który tylko biernie uczestniczy w zajęciach
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie wykazuje żadnego zainteresowania omawianymi
na zajęciach zagadnieniami
II Klasyfikacja
Oceny za I okres i końcoworoczną ustala nauczyciel na podstawie ocen bieżących. Ocena roczna
uwzględnia postęp edukacyjny ucznia. Najważniejszymi elementami oceny końcowej są:
-aktywna praca na lekcjach: dyskusje, udział w pracach w grupie
-referaty i prezentacje
III Formy sprawdzania osiągnięć:
-zadania domowe
-eseje powstające na bazie zdobytych wiadomości
-umiejętność prowadzenia dyskursu filozoficznego, prezentacja swojego stanowiska
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards