05 Zal. nr 4 - Istotne postanowienia umowy

advertisement
Załącznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy: 23/LOT/2014
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA nr …………..
zawarta w dniu ……………2014r. pomiędzy
1. Jednostką Wojskową 1155 z siedzibą w Balicach, adres do korespondencji: 30-901 Kraków,
posiadającą NIP …………………………………..,
zwaną w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, którą reprezentuje:
............................................................ - Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 1155
a
2. „……………........................…” z siedzibą: .......................................................
zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, którego reprezentuje:
..............................................................................,
1.
2.
§1
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego – nr sprawy: 23/LOT/2014 oraz dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO
wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ZAMAWIAJĄCY zleca,
a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania świadczenie usług szkolenia personelu latającego na
symulatorze lotów śmigłowca Mi-2.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
2.1. Przeprowadzenie przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO szkolenia dwunastu dowódców
załóg na symulatorze lotu śmigłowca Mi-2 w sześciu turach (dwóch dowódców załóg w jednej turze).
2.2. Szkolenie musi spełniać następujące wymagania:
2.2.1. Szkolenie każdego z dwunastu dowódców załóg musi składać się z zakresu określonego w ust. 3
niniejszego paragrafu.
2.2.2. Szkolenie teoretyczne - przygotowujące do praktycznego wykonywania misji na symulatorze
– w sumie min. 6 godzin zajęć na jednego dowódcę załogi.
2.2.3. Praktyczne wykonywanie misji na symulatorze (trening praktyczny) w zakresie lotów polegające na praktycznym wykonywaniu procedur podczas lotu w sytuacjach normalnych
(normal procedures) i w sytuacjach awaryjnych (emergency procedures) – w sumie min. 10
godzin zajęć na jednego dowódcę załogi.
3.
Szkolenie będzie zrealizowane w zakresie:
3.1. Część teoretyczna – 6 godzin szkoleniowych:
3.1.1. autorotacja śmigłowca oraz postępowanie załogi w sytuacji uszkodzenia śmigła ogonowego - 2 h
szkoleniowe;
3.1.2. wykonywanie lotów w terenie górzystym oraz terenie zurbanizowanym - 1 h szkoleniowa;
3.1.3. trening z sytuacji awaryjnych, mogących wystąpić w różnych fazach lotu - 2 h szkoleniowe;
3.1.4. wykonywanie lotów w różnych warunkach pór doby (dzień – noc) i pór roku (zima – lato) – 1 h
szkoleniowa;
3.2. Trening praktyczny – 10 godzin szkoleniowych:
3.2.1. Szkolenie podstawowe do lotów w nocy - 1h
3.2.1.1. lot po kręgu x5 (30 min);
3.2.1.2. lot do strefy pilotażu x1 (30 min).
3.2.2. Szkolenie do lotów wg instrumentów w dzień / w nocy - 2h
3.2.2.1. lot na wykonanie podejścia do lądowania według przepisów IFR w dzień x2 (30 min);
3.2.2.2. lot do strefy pilotażu z podejściem do lądowania według przepisów IFR w dzień x2 (30 min);
1
3.2.3. Podejście do lądowania w minimalnych warunkach pogodowych - 1h
3.2.3.1. lot na wykonanie podejścia do lądowania według przepisów IFR x4 (1h).
3.2.4. Procedury anormalne - 2h
3.2.4.1. lot do strefy pilotażu x4 (2h).
3.2.5. Procedury awaryjne – 2.30h
3.2.5.1. lot po kręgu z lądowaniem z jednym niepracującym silnikiem x5 (30 min);
3.2.5.2. lot po kręgu z imitacją lądowania autorotacyjnego x5 (30 min);
3.2.5.3. lot po kręgu na wykonanie lądowania z imitowaną awarią układu sterowania śmigła ogonowego
x5 (30 min);
3.2.5.4. lot po kręgu na wykonanie lądowania z imitowaną całkowitą destrukcją śmigła ogonowego x5
(30 min);
3.2.5.5. lot na wykonanie zawisu poza wpływem ziemi z imitacją lądowania autorotacyjnego x10 (30
min).
3.2.6. Wykonywanie lotów w terenie górzystym oraz terenie zurbanizowanym – 1.30h
3.2.7. Trening z sytuacji awaryjnych, mogących wystąpić w różnych fazach lotu.
3.2.8. Wykonywanie lotów w różnych warunkach pór roku (zima – lato).
2 Szkolenie będzie prowadzone przez instruktorów WYKONAWCY w języku polskim lub angielskim.
3 Szkolenie dla każdego dowódcy załogi (w ramach sześciu tur – po dwóch dowódców załóg) będzie
realizowane zgodnie z terminami ustalonymi przez WYKONAWCĘ w porozumieniu
z ZAMAWIAJĄCYM.
4 Zajęcia szkoleniowe będą realizowane w ośrodku szkoleniowym WYKONAWCY.
5 Materiały, wyposażenie oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia zapewnia WYKONAWCA.
6 Szkolenie musi się zakończyć nalotem całkowitym, łącznie 120 godzin dla całości personelu (dwunastu
dowódców załóg) biorącego udział w przedmiotowym szkoleniu.
7 Szkolenie musi się odbywać w zakresie dostosowanym indywidualnie do każdego pilota skierowanego na
szkolenie.
8 Po zakończonym szkoleniu wykonawca wyda potwierdzenie odbytego szkolenia, oddzielnie dla każdego
członka załogi wraz z ilością godzin w zakresie szkolenia teoretycznego i na symulatorze lotu. Dodatkowo
wystawi potwierdzenie znajomości sytuacji i procedur awaryjnych o których mowa w § 51 Regulaminu
Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (RL-2012) SYGN. WLOP 475/2012 stanowiący
załącznik do Decyzji nr 379/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2012r.
9 ZAMAWIAJĄCY pokryje koszt pobytu osób skierowanych przez niego na szkolenie w zakresie przejazdu
z Krakowa do siedziby WYKONAWCY, zakwaterowania i wyżywienia.
10 Wykonawca będzie zobowiązany do zarezerwowania miejsc hotelowych dla każdego dowódcy załogi
odbywającego szkolenie oraz zapewni transport między hotelem, a ośrodkiem szkolenia.
§2
1.
WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania szkolenia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy
w terminie do dnia 30.11.2014r.
2.
WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania szkolenia z zachowaniem najwyższej staranności
wymaganej od profesjonalisty, mającej na celu przeszkolenie dowódców załóg ZAMAWIAJĄCEGO w
zakresie określonym w § 1 niniejszej umowy.
§3
1.
Wynagrodzenie WYKONAWCY z tytułu wykonania szkolenia będącego przedmiotem umowy wynosi
netto ..................... zł (słownie: ....................... zł).
2.
Szkolenie będące przedmiotem niniejszej umowy, jako dokształcanie zawodowe, jest zwolnione z podatku
VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – szkolenie finansowane przez zamawiającego w 100% ze
środków publicznych.
3.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, zawiera wszystkie niezbędne koszty związane ze szkoleniem
dwunastu dowódców załóg w zakresie określonym w § 1 niniejszej umowy.
2
4.
Podstawą do wystawienia faktury będzie wydanie przez WYKONAWCĘ potwierdzenia odbytego
szkolenia (certyfikatu) dla każdego dowódcy załogi (z wyszczególnieniem ilości godzin szkolenia
teoretycznego i praktycznego na symulatorze lotu), o którym mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy oraz
podpisany przez dowódcę załogi i przedstawiciela WYKONAWCY protokół wykonania usługi zgodnie
z zakresem przedmiotu umowy określonym w § 1 niniejszej umowy.
5.
Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia WYKONAWCY
w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO związane z realizacją niniejszej umowy i WYKONAWCY nie
przysługuje podwyższenie wynagrodzenia ani zwrot od ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek kosztów lub
wydatków poniesionych przez WYKONAWCĘ w związku z realizacją umowy.
6.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek WYKONAWCY wskazany w fakturze, w terminie 21 dni od
daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury.
7.
Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi
najpóźniej w dniu roboczym oznaczonym jako termin zapłaty.
§4
1.
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. WYKONAWCA zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
a) w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy - za odstąpienie od umowy
z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY;
b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy - za każdy dzień opóźnienia
realizacji umowy licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
2.
W przypadku naliczenia kar umownych ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na potrącenie z należności
przedstawionej przez WYKONAWCĘ w fakturze.
§5
1.
Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759
z późn. zm.) oraz przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.
3.
Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą załatwiane w drodze porozumienia stron,
w przypadku braku porozumienia rozstrzygającym spór będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.
4.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.
–
dwa
egzemplarze
dla
Zał. nr 1 – Terminy szkoleń
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
……………………..
…………………..
………………………
……………………
3
Download