dr hab. Agnieszka Gniadek

advertisement
dr hab. Agnieszka Gniadek – adiunkt z hab.
Członkostwo w organizacjach naukowych, stowarzyszeniach
 Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
 Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych

Działalność ekspercka

członek rady naukowej czasopisma: Opieka onkologiczna
Projekty naukowo- badawcze
Obszar badań
 mykologia środowiskowa
 profilaktyka zakażeń szpitalnych
 styl życia w kontekście zachowań zdrowotnych różnych grup społecznych i zawodowych
Udział w projektach badawczych
 kierownik projektu- 2000/2001 „Grzyby w środowisku człowieka” [4 P05D 01119]:
grant młodego badacza” Komitet Badań Naukowych
 kierownik projektu – 2003/2007 „Źródła zakażeń grzybiczych w placówkach służby
zdrowia” [Wł/135/WOZ]: badania własne, UJCM
 kierownik projektu 2008/2009„Występowanie oraz właściwości grzybów izolowanych
ze środowiska pomieszczeń szpitalnych przeznaczonych dla pacjentów z obniżoną
odpornością” [K/ZBW/000174]: badania własne UJCM
 współwykonawca projektu 2008, kierownik prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
„Ocena zanieczyszczenia powietrza grzybami w wybranych placówkach służby zdrowia
w Białymstoku i Krakowie” [3-106 35P]: badania statutowe realizowane w Zakładzie
Pielęgniarstwa Ogólnego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku,
 współwykonawca projektu 2010/2011 kierownik dr Magdalena Skóra „Ocena flory
mykologicznej skóry stóp u pacjentów zakażonych HIV” [K/ZBW/000569]: badania
własne realizowane przez Zakład Mykologii Katedry Mikrobiologii UJCM
 kierownik projektu 2012/2013 „Kolonizacja rurek tracheotomijnych grzybami
pleśniowymi a czystość mykologiczna środowiska pomieszczeń szpitalnych”
[K/ZBW/0003677]: badania statutowe UJCM
 kierownik projektu 2014 pt.: „Ekspozycja pracowników bibliotek na obecne
 w środowisku pracy toksynotwórcze grzyby pleśniowe z rodzaju Aspergillus”.
K/ZDS/004667 badania statutowe UJCM
Współpraca z ośrodkami/instytutami naukowymi/wydziałami
 Zakład Mykologii Katedry Mikrobiologii UJCM
 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Medycznego w Białystoku
 Zakład Fizjologii i Toksykologii Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Konferencje
Czynny udział w konferencjach, sympozjach 2012-2014
 Gniadek A, Kulig A, Opach I: Postępowanie pielęgniarskie w profilaktyce zakażeń
występujących u noworodków poddawanych nieinwazyjnemu wspomaganiu oddychania.
VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Białystok 24-26.05.
2012
 Gniadek A, Kołpa M, Radwan M, Grochowska A: Zachowania zdrowotne osób starszych
w kontekście czynników środowiskowych wpływających na ich zdrowie. VI Podlaska
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Białystok 24-26.05. 2012
 Gniadek A, Macura AB.: The influence of outdoor air on the number of fungi in the
operating theatre indoor air. 18 th Congress of the International Society for Human and
Animal Mycology 11-15 June 2012 Berlin, Germany.
 Skóra M, Macura AB, Gniadek A, Garlicki A, Tarnowski M: The prevalence of
dermatophytes and Candida in interdigital spaces in HIV patients. 18 th Congress of the
International Society for Human and Animal Mycology 11-15 June 2012 Berlin,
Germany.
 Twarużek M, Grajewski J, Winiarski P, Zwierz A, Gniadek A: Occurrence of moulds at
patients with chronic sinusitis. 18 th Congress of the International Society for Human and
Animal Mycology 11-15 June 2012 Berlin, Germany.
 Gniadek A: Mykobiota środowisk pomieszczeń szpitalnych a zagrożenia zdrowotne
wynikające z ekspozycji na grzyby pleśniowe. X Jubileuszowa Międzynarodowa
Konferencja Naukowa: Mikotoksyny i grzyby pleśniowe. Bydgoszcz 27-28 czerwiec
2013
 Gniadek A: Rodzaje pomieszczeń szpitalnych, a środowiskowe ryzyko zakażeń grzybami
pleśniowymi. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych oraz XXIV
Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa
Chirurgów Polskich Kraków 27-29 listopad 2013
 Gniadek A, Marcisz E.: Zdrowie środowiskowe w miejscu zamieszkania – czynniki
zagrożenia. XII Kongres Pielęgniarek Polskich, Kraków 12-14 czerwiec 2014 s. 145-146
 Ostrogórska P., Gniadek A.: Kompetencje pielęgniarek i położnych w profilaktyce
zakażeń szpitalnych występujących w oddziale intensywnej terapii noworodka. XII
Kongres Pielęgniarek Polskich, Kraków 12-14 czerwiec 2014 s. 133-134
 Ostrogórska P., Gniadek A.: Absolwent organizuje profesjonalna opieką neonatologiczną.
XII Kongres Pielęgniarek Polskich, Kraków 12-14 czerwiec 2014 s. 94-95
 Gniadek A., Krzyściak P. Warda J., Ochońska D., Brzostek T: Microbial colonization of
tracheostomy tubes with emphasis on yeasts. International Union of Microbiological
Societies Congresses IUMS Montreal, Canada July 27- August 1, 2014 BAM-PM1097
s. 62
 Gniadek A., Chmiel I, Górkiewicz M: Multi-criteria ranking under Pareto criterion an
application to ranking fungi species with respect to their toxicity. Ninth International
Seminar Statistics and Clinical Practice Warszawa 01-04 June 2014: s.29
 Chmiel I. Gniadek A., Kluzowicz R.: Postrzeganie edukacji zdrowotnej przez uczniów
Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Krakowie. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Człowiek w zdrowiu i w chorobie, promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja, Tarnów
19-20 września 2014 str.18
 Fraś M., Kudłacik B., Ryś B., Kadłubowska M., Bąk E. Gniadek A.: Profilaktyka raka
piersi życiowym i zawodowym wyzwaniem dla pielęgniarek. . IV Ogólnopolska
Konferencja Naukowa Człowiek w zdrowiu i w chorobie, promocja zdrowia, leczenie
i rehabilitacja, Tarnów 19-20 września 2014 str.30
 Gniadek A., Kołpa M., Grochowska A., Moździeż K., Lech E: Zapobieganie zakażeniom
szpitalnym przenoszonych drogą kontaktową wśród personelu medycznego
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Człowiek w zdrowiu i w chorobie, promocja
zdrowia, leczenie i rehabilitacja, Tarnów 19-20 września 2014 str.33
 Kołpa M., Gniadek A., Grochowska A., Moździeż K., Gondek A.: Częstość
śródmózgowych zmian pourazowych u pacjentów w stanie nietrzeźwości doraźnie
przyjmowanych do szpitalnych oddziałów ratunkowych. . IV Ogólnopolska Konferencja
Naukowa Człowiek w zdrowiu i w chorobie, promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja,
Tarnów 19-20 września 2014 str.53
Publikacje
Publikacje oryginalne
 Macura AB, Krzyściak P, Skóra M, Gniadek A: Dermatophyte species in superficial
mycoses in the Kraków district, Poland in the years 1972-2007. Mycoses 2010, 53,
148-152
 Krajewska-Kułak E, Gniadek A, Kantor A, Łukaszuk C, Macura AB: Analiza
występowania patogenów grzybiczych w powietrzu oddziału opieki długoterminowej.
Doniesienia wstępne. Mikologia Lekarska 2010, 17 (1): 21-29
 Gniadek A, Macura AB, Twarużek M, Grajewski J: Cytotoxicity of Aspergillus strains
isolated from the neonatal intensiva care unit environment. Advances in Medical Science.
2010, 55: 242-249
 Krajewska – Kułak E, Łukaszuk C, Gniadek A, Kraszyńska B, Macura AB, KędziorKornatowska K, Kornatowski T: Porównanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza
grzybami pomieszczeń oddziału opieki długoterminowej z wykorzystaniem aparatów
SAS SUPER 100 i AIR IDEAL. Mikologia lekarska 2010, 17 (4) 221-227
 Gniadek A, Chmiel I, Cisek M, Górkiewicz M, Kliś- Kalinowska A, Niemiec J, SchlegelZawadzka M: Odżywianie się gospodarczych pracowników służby zdrowia. Polski
Przegląd Nauk o Zdrowiu 2010, (25) 4: 480-484
 Gniadek A, Macura AB, Górkiewicz M: Cytotoxicity of Aspergillus Fungi Isolated from
Hospital Environment. Polish Journal of Microbiology 2011, 60, 1: 59-63
 Gniadek A, Macura AB: Air-conditioning vs. occurrence of pathogenic fungi
in operating theatre environment. Wiadomości Parazytologiczne 2011,57 (2): 103-106
 Łukaszuk C, Krajewska-Kułak E, Kraszyńska B, Gniadek A, Chadzopulu A,
Theodosopoulou E. Bousmoukilia S., Terovitou Ch., Amanatidou A., Danilidis D,
Adraniotis J: Analysis of fungal air pollution using different samplers. Prog Health Sci
2011, 1, 1: 34-42
 Gniadek A, Skóra M, Garlicki A, Gądek A, Macura AB: Prevalence of dermatophytes in
interdigital spaces in HIV patients: Postępy Dermatologii i Alergologii 2012, XXIX,
1: 30-34.
 Macura AB, Krzyściak P, Skóra M, Gniadek A: Case report: onychomycosis due
to Trichophyton schoenleinii Mycoses 2012, 55 (2): e18-e19.
 Malinowska-Lipień I, Gniadek A, Doros J, Brzostek T, Cisek M, Kawalec E, Reczek A:
Cervical cancer prevention in a selected group of nurses on the background of the
Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLC) Zdrowie Publiczne 2012
122(1);29-34
 Kudłacik B, Fraś M, Gniadek A, Kozicka M: Satysfakcja seniorów ze sprawowanej
opieki przez pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną. Niepełnosprawność i rehabilitacja.
2012, 4: 16-22.
 Gniadek A, Malinowska – Lipień I, Zaniewska M, Cisek M: Wybrane aspekty satysfakcji
pacjentów z pobytu w oddziałach chorób wewnętrznych szpitala w Krakowie.
Pielęgniarstwo XXI wieku. 2012, 41 (4)
 Gniadek A, Krzyściak P, Hawryszuk A, Macura AB, Brzostek T, Składzień J: Mycobiota
of the air in hospital rooms and the fungal colonisation of tracheostomy tubes used by
patients diagnosed with larynx cancer - preliminary research. Annals of Parasitology
2013, 59 (2): 69-73
Prace poglądowe
 Krajewska _Kułak E, Łukaszuk C, Gniadek A, Macura AB, Van Damme-Ostapowicz K,
Lewko K, Rolka H, Rozwadowska E, Guzowski A: Zanieczyszczenie powietrza w
pomieszczeniach mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem roli grzybów. Mikologia
Lekarska 2010, 17 (3) 188-192
 Gniadek A, Czochara J: Konsekwencje zdrowotne onychofagii. Hygeia Public Health
2010, 45 (2): 109-114
 Gniadek A, Motyl S: Ryzyko zakażeń szpitalnych powodowanych przez grzyby
pleśniowe. Część I Rezerwuary i drogi przenoszenia. Zakażenia 2011, 12 (6): 89-93
 Fraś M, Gniadek A, Poznańska-Skrzypiec J, Kadłubowska M: Styl życia kobiet w ciąży.
Hygeia Public Health 2012, 47(4): 412-417.
 Górkiewicz M, Gniadek A: The practicality of any nonparametric statistical procedure
should be confirmed thoroughly with regard to the data distribution under study. Studies
in Logic, Grammar and Rhetoric 2012, 29 (42): 29-35.
 Gniadek A: Ryzyko zakażeń szpitalnych powodowanych przez grzyby pleśniowe. Cz. II
Cytotoksyczność pleśni i zagrożenia wynikające z ich ekspozycji. Zakażenia, 2012, 13
(6):
 Gniadek A. Marcisz E: Zdrowie środowiskowe w miejscu zamieszkania – czynniki
zagrożenia. Problemy Higieny i Epidemiologii 2014, 95 (3): 522-528
 Gniadek A.: Zakażenia szpitalne jako zdarzenia niepożądane na oddziale intensywnej
terapii noworodka. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2014, 10: 16-18
Rozdziały w książkach monografiach
 Gniadek A, Kołpa M, Grochowska A, Łabuzek M, Zawada A: Misja we współczesnym
pielęgniarstwie. [w:] Człowiek w zdrowiu i chorobie: promocja zdrowia, leczenie
i rehabilitacja. red. Ryszard Żarów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
2010: 104-117,
 Gniadek A, Kozicka M, Górkiewicz M: Nieoczekiwane, pośrednie i pozorne powiązanie
czynników jakości życia osób starszych. [w:] Wybrane determinanty pielęgniarstwa cz. II
pod red. Zofii Sienkiewicz, Wiesława Fideckiego, Grażyny Wójcik. Warszawski
Uniwersytet Medyczny Warszawa 2010: 118-127
 Chmiel I, Kliś-Kalinowska A, Iwaszczyszyn J, Gniadek A, Jakóbczyk G, Czekaj J,
Pieniążek I: Znaczenie zasad etycznych w opiece świadczonej przez pielęgniarkę
paliatywną [w:] W drodze do brzegu życia. Tom IX pod red. Elżbiety Krajewska-Kułak,
Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Białystok 2011; 35-41
 Ogórek- Tęcza B, Gniadek A, Matuch M: Caring for children with cerebral palsy and the
role of nurse in educating parents. [in:] Interdisciplinary research in nursing Edited by:
Jaworek J, Zalewska-Puchała J., Bonior J.: Wydawnictwo Fall Kraków 2012, 85-93.
 Gniadek A: Cytotoxicity of Aspergillus fungi as a potential infectious threat [in:] Insight
and Control of Infectious Disease in Global Scenario, ISBN 978-953-51-0319-6, edited
by. Priti Kumar Roy. InTech Rijeka, Croatia 2012: 231-248.
 Gniadek A: Zakażenia na oddziale chirurgii dziecięcej [w:] Opieka nad dzieckiem w
wybranych chorobach chirurgicznych. red Twarduś K. Perek G. PZWL Warszawa 2014:
36-41.
 Gniadek A.: Dodawanie życia do lat, a nie lat do życia – edukacja w zakresie zdrowego
stylu życia inwestowaniem w zdrowie osób starszych. [w:] Starość to radość. Fundacja
dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2014: 28-33
 Gniadek A., Chmiel I, Górkiewicz M: Multi-criteria ranking under Pareto criterion an
application to ranking fungi species with respect to their toxicity. [w:] Lecture notes of the
ICB seminar. Ninth International Seminar Statistics and Clinical Practice red. Bobrowski
L., Mansmann U., Enachescu C. Polska Akademia NAuk Miedzynarodowe Centrum
Biocybernetyki Warszawa 2014: 102-105
Dydaktyka
Kierunek pielęgniarstwo





Podstawowa Opieka Zdrowotna cz. I studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Pielęgniarstwo epidemiologiczne studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Zakażenia szpitalne studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Badania naukowe w pielęgniarstwie studia stacjonarne I stopnia
Badania naukowe w pielęgniarstwie studia niestacjonarne II stopnia
Kierunek położnictwo
 Zakażenia szpitalne studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 Pielęgniarstwo epidemiologiczne studia stacjonarne II stopnia
Kierunek elektroradiologia
 Zakażenia wewnątrzszpitalne studia stacjonarne I stopnia
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards