Opis - Olesno

advertisement
1
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
Tytuł:
Kryta pływalnia. Stacja transformatorowa
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
Inwestor: Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
OPIS TECHNICZNY .................................................................................................... 2
1
Podstawa opracowania. ............................................................................. 2
2
Zakres opracowania. .................................................................................. 2
3
Dane znamionowe stacji transformatorowej. .............................................. 2
4
Zasilanie stacji transformatorowej. ............................................................. 3
5
Układ pomieszczeń stacji. .......................................................................... 3
6
Rozdzielnica średniego napięcia. ............................................................... 4
7
Komora transformatora i transformator. ...................................................... 4
8
Rozdzielnica niskiego napięcia. .................................................................. 4
9
Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej. ................................................. 5
10
Uziemienia. ................................................................................................ 5
11
Oświetlenie pomieszczeń stacji. ................................................................. 6
12
Ochrona od porażeń .................................................................................. 6
13
OBLICZENIA.............................................................................................. 6
14
Zestawienie materiałów podstawowych ...................................................... 8
OŚWIADCZENIE WG USTAWY PRAWO BUDOWLANE ART. 20 PKT. 4.................. 9
ZAŁĄCZNIKI
Warunki przyłączenia wydane nr WR/306512/08 wydane 01.02.2008 r. przez
ENION Rejon Dystrybucji Lubliniec.
Kopia uprawnień projektanta
Kopia zaświadczenia ŚIIB projektanta
Kopia uprawnień sprawdzającego
Kopia zaświadczenia ŚIIB sprawdzającego
RYSUNKI
1
Plan sytuacyjny ...................................................................................... rys. nr 1.
2
Schemat stacji transformatorowej .......................................................... rys. nr 2.
3
Schemat pomiaru energii elektrycznej .................................................... rys. nr 3.
4
Plan uziemień zewnętrznych stacji ......................................................... rys. nr 4.
Kryta pływalnia. Stacja transformatorowa
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
2
OPIS TECHNICZNY
Kryta pływalnia. Stacja transformatorowa
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
Inwestor: Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
1
Podstawa opracowania.
– Zlecenie inwestora
– Warunki przyłączenia nr WR/306512/08 wydane 01.02.2008 r. przez ENION
Rejon Dystrybucji Lubliniec.
– Uzgodnienia międzybranżowe
– Obowiązujące przepisy
2
Zakres opracowania.
Opracowanie stację transformatorową SO-5043 dla krytej pływalni w
Oleśnie. Stacji transformatorowa małogabarytowa typu MRw–b 20/630–3 ZPUE
Włoszczowa. Stacja będzie wyposażona w transformator TNOSLH 250/15 o mocy
znamionowej 250 kVA.
3
Dane znamionowe stacji transformatorowej.
Typ
MRw–b 20/630–3
System uziemień i przewodów
TN–C–S
Maksymalna moc transformatora
630 kVA
Producent stacji
ZPUE B. Wypychiewicz S.A. Włoszczowa
Typ transformatora
TNOSLH 250/15
Moc znamionowa transformatora
250 kVA
Napięcie znamionowe górne transformatora
15 750 V
Napięcie znamionowe dolne transformatora
400 V
Regulacja napięcia
Producent transformatora
+2,5% -3×2,5%
ELTA Łódź
Rozdzielnica średniego napięcia:
Typ rozdzielnicy ŚN
Rotoblok
Napięcie znamionowe
24 kV
Napięcie robocze
15 kV
Kryta pływalnia. Stacja transformatorowa
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
3
Maksymalne napięcie robocze
24 kV
Prąd znamionowy szyn zbiorczych
630 A
Prąd znamionowy pól liniowych
400 A
Prąd znamionowy pola transformatorowego
400 A
Prąd znamionowy szczytowy
31,5 kA
Prąd znamionowy 1–sek
12,5 kA
Rozdzielnica niskiego napięcia:
Typ rozdzielnicy nn
RT–W
Napięcie znamionowe
230/400 V
Prąd znamionowy szyn zbiorczych
4
1600 A
Prąd znamionowy odpływów
630 A
Prąd znamionowy szczytowy
40 kA
Prąd znamionowy 1–sek
16 kA
Zasilanie stacji transformatorowej.
Zasilanie projektowanej stacji transformatorowej SO-5043 wykonać linią
kablową średniego napięcia 3×YHAKXs 1×120 mm2 nawiązaną do istniejącej linii
kablowej
3×YHAKXs
1×120 mm2
relacji
SE
Olesno
–
S75
15/04,
Olesno
Przepompownia 1. Nawiązanie do istniejącej linii wykonać poprzez złącze kablowe
15 kV typu ZK–SN/TPM24–3/LZZ.
5
Układ pomieszczeń stacji.
Stacja jest kontenerem składającym się z trzech monolitycznych elementów:
fundamentu, bryły głównej, dachu. Fundament jest wykonany z betonu klasy B30i
posiada dwie wydzielone komory, szczelną misę olejową i przedział kablowy. Misa
olejowa może pomieścić ponad 100% oleju z transformatora. W bryle głównej są
zabudowane rozdzielnice ŚN i NN oraz komora transformatora. Rozdzielnice stanowią
niezależne elementy stacji. Obsługa rozdzielnic odbywa się ze wspólnego korytarza
obsługi. Otwory wentylacyjne są zabezpieczone żaluzjami zapewniającymi stopień
ochrony od wpływów zewnętrznych IP43. W podłodze korytarza obsługi umieszczony
jest właz do przedziału kablowego.Połączenis transformatora z rozdzielnicą ŚN jest
zrealizowane przy pomocy kabli 3×YHAKXs 1×70 mm2, połączenie z rozdzielnicą NN
przy pomocy kabli 3×(2×YKY 1×240 mm2 + YKY 1×240 mm2.W wydzielonej komorze
transformatorowej jest możliwe zainstalowanie transformatora olejowego o mocy
znamionowej do 630 kVA.
Stację należy posadawiać zgodnie z instrukcją zawartą w Dokumentacji Techniczno
Kryta pływalnia. Stacja transformatorowa
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
4
Ruchowej ZPUE S.A. Po zmontowaniu stacji należy wykonać dookoła stacji opaskę z
płyt chodnikowych wg projektu zagospodarowania terenu osiedla.
6
Rozdzielnica średniego napięcia.
Stacja jest wyposażona przez producenta w trójpolową, jednoczłonową
rozdzielnicę średniego napięcia z pojedynczym układem szyn zbiorczych typu
Rotoblok.
W skład rozdzielnicy ŚN wchodzą następujące pola: pole liniowe typu RL1
niewyposażone, pole liniowe typu RL1 i pole transformatorowe typu RT1. W polu
liniowym przewidziano zabudowanie rozłącznika z nożami uziemiającymi typu GPR–1–
TiS 24.04.12. Pole transformatorowe wyposażone w rozłącznik bezpiecznikowy GPR–
2V–Ti
24.04.12.
Dla
zabezpieczenia
transformatora
od
zwarć
przewidziano
bezpieczniki topikowe BWMW 24 kV–20 A.
7
Komora transformatora i transformator.
W stacji przewiduje się zainstalowanie transformatora olejowego typu
TNOSLH 250/15 Z przepustami GN typu A wg EN50181. Po ustawieniu i podłączeniu
należy unieruchomić koła transformatora przez dokręcenie śrub blokujących. Po
stronie średniego napięcia transformator będzie połączony z rozdzielnią kablami
3xYHAKXs1x70 mm2. Po stronie niskiego napięcia kablami 3×(2×YKY 1×240 mm2 +
YKY 1×240 mm2. Do połączeń kabli z przepustami GN zastosować głowicę RSES
5227R i DN transformatora zastosować zaciski prądowe PT.
W drzwiach komory należy zainstalować barierki ochronne.
W
komorze
transformatorowej
przewiduje
się
zainstalowanie
kondensatora
statycznego KPS–0,4–5–3 o mocy 5 kVA do kompensacji prądu biegu jałowego
transformatora. Kondensator połączyć przewodem YDY 3×6 mm2 bezpośrednio, bez
zabezpieczeń do szyn łączących transformator z rozdzielnicą nn.
8
Rozdzielnica niskiego napięcia.
W stacji przewidziano zainstalowanie rozdzielnicy niskiego napięcia typu
RT–W produkcji ZPU B. Wypychiewicz S.A. Włoszczowa. Człon zasilający CZ–9
wyposażony w wyłącznik DPX 630 A 3P. Przewiduje się zainstalowanie rozdzielnicy z 5
polami odpływowymi w tym 2 pola wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe SLBM–
630 oraz dwa pola niewyposażone, zestaw typu CO-5. Rozdzielnica RT–W
wyposażona półpośredni układ rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej i tablicę
licznikową RT–W/TP1z licznikiem LANDIS&GYR typu ZMD410CT.
Kryta pływalnia. Stacja transformatorowa
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
5
9
Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.
Zastosowano układ pomiarowy półpośredni energii elektrycznej licznikiem
elektronicznym
czterokwadrantowym
LANDIS&GYR
typu
ZMD410CT.
Zasilanie
liczników z przekładników prądowych klasy 0,2, przekładni 400/5A typu ELA o mocy
znamionowej 2,5 VA, FS=10. Przekładniki prądowe powinny posiadać świadectwa
legalizacyjne.
Zabezpieczenie
obwodów
napięciowych
licznika
bezpiecznikiem
topikowym 4 A. W obwodach licznika zastosować listwę kontrolno-pomiarową VAGO
847-436/230-001. Listwa jest wyposażona w zintegrowane zabezpieczenia w torach
napięciowych oraz sygnalizację zaniku napięcia w obwodach napięciowych licznika. Na
tablicy licznikowej jest miejsce na zainstalowanie kontrolnego licznika energii
elektrycznej.
10
Uziemienia.
Uziemienie ochronne i robocze posiada wspólny uziom. Oporność uziomu
dla stacji, która skojarzona będzie z siecią średniego i niskiego napięcia przy pomocy
transformatora z bezpośrednio uziemionym punktem zerowym po stronie niskiego
napięcia, nie powinna być większa od:
Rz<50/(0,2×40)=6,25 Ω1
oraz od 1,0 Ω2
Uziom musi powodować ograniczenie napięć rażeniowych w urządzeniach ŚN do
68 V3. Dla stacji zaprojektowano wykonanie uziomu powierzchniowego z bednarki
PFe/Zn 25×3 mm z dodatkowymi uziomami pionowymi GALMAR z pręta Φ12,8 mm
długości 6 m. Dodatkowo do uziomu należy przyłączyć dostępne uziomy naturalne
takie jak metalowe rurociągi wodociągowe, żelbetowe fundamenty budowli (fundament
stacji) i urządzeń energetycznych. Połączenie uziomu z instalacją uziemiającą
1
Rozporządzenie Ministra Przemysłu nr 473 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, załącznik nr 1 rozdział VI §54
ust. 3 p. 4.
2
3
PN-IEC 60364-4-442.3.2
Rozporządzenie Ministra Przemysłu nr 473 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, załącznik nr 2 rozdział I §2.
Kryta pływalnia. Stacja transformatorowa
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
6
wykonać przy zastosowaniu złącz kontrolnych. Do instalacji uziemiającej należy
podłączyć zacisk N transformatora, obudowy, osłony łączników i innych urządzeń,
kadzie transformatorów elementy napędów i urządzeń pomocniczych do obsługi
urządzeń rozdzielczych, konstrukcje i słony rozdzielnic, głowice kablowe, powłoki
metalowe, pancerze i żyły powrotne kabli, podstawy izolatorów zamontowane na nie
uziemionych konstrukcjach wsporczych, ogrodzenia oraz barierki zainstalowane na
stałe.
Po wykonaniu instalacji uziemiającej należy wykonać pomiar oporności uziemienia i w
przypadku, gdy zmierzona wartość oporności będzie większa od 1,0 Ω należy wykonać
dodatkowe uziomy poziome i pionowe w ilości zapewniającej wymagane wartości
uziemień.
11
Oświetlenie pomieszczeń stacji.
Stacja posiada instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych wykonaną
przez producenta. Zasilanie instalacji oświetleniowej stacji jest wykonane z pola
zasilającego rozdzielnicy niskiego napięcia. Zabezpieczenia obwodu oświetleniowego
bezpiecznikiem topikowym 6 A, obwodu gniazd wtyczkowych bezpiecznikiem
topikowym 10 A.
12
Ochrona od porażeń
Ochroną przed dotykiem pośrednim jest uziemianie. Stacja posiada wspólny
uziom ochronny i roboczy. Do instalacji uziemiającej stacji należy podłączyć zacisk N
transformatora, obudowy, osłony łączników i innych urządzeń, kadzie transformatorów
elementy napędów i urządzeń pomocniczych do obsługi urządzeń rozdzielczych,
konstrukcje i słony rozdzielnic, głowice kablowe, powłoki metalowe, pancerze i żyły
powrotne kabli, podstawy izolatorów zamontowane na nie uziemionych konstrukcjach
wsporczych, ogrodzenia oraz barierki zainstalowane na stałe.
13
OBLICZENIA
13.1 Dobór transformatora.
Obciążenie transformatora
Moc zainstalowana: ............................................................ ............ 397,0 kW
Moc szczytowa: ................................................................... ............... 250 kW
Współczynnik mocy cosśr .................................................. ................... 0,95.
Moc pozorna S .................................................................... .............. 263 kVA
Kryta pływalnia. Stacja transformatorowa
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
7
Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej ..................... ......... 2 190 MWh
Dla doboru transformatora zakładam następujące parametry pracy:
Zastępcze obciążenie początkowe SP=0,28×S .................... ....... SP=73,6 kVA
Zastępcze obciążenie końcowe SK=0,85×S......................... ..... SK=223,6 kVA
Czas trwania obciążenia początkowego .............................. .................... 12 h
Czas trwania obciążenia końcowego ................................... .................... 12 h
Średnia temperatura wieloletnia .......................................... ................... 10°C
Dla
założonych
parametrów
wg
PN-IEC
60354
„Przewodnik
obciążania
transformatorów olejowych” zastępcze obciążenie końcowe przy normalnym zużyciu
czasu życia transformatora wynosi (wykres nr 9 dla temperatury 10°C):
K2=1,20
W stacji należy zainstalować transformator o mocy znamionowej większej od:
SN 
SK 223,6

 186 kVA
KK
1,20
Dobrano transformator TNOSLH 250/15 o mocy znamionowej 250 kVA.
13.2 Dobór przekładników prądowych
Moc przyłączeniowa
Pp=250 kW
Prąd obciążenia
IB =380,3 A
Znamionowy prąd pierwotny przekładnika
IN 
IB
380,3[A]

 316,9[A]
1,20
1,20
Dobrano przekładnik ELA 400/5 A o znamionowym prądzie pierwotnym IN1=400 A i
znamionowym prądzie wtórnym IN2= 5 A i mocy znamionowej SN=2,5 VA, klasy 0,2.
1,2×400 A> 480 A>IB = 380,3 A
Sprawdzenie obciążenia przekładnika
Znamionowa impedancja obciążenia przekładnika
ZN 
S N 2,5[ VA ]
 2 2  0,1 
IN2
5 [A ]
Impedancja licznika
Pobór mocy w obwodzie prądowym
SN =
0,125 VA
Prąd znamionowy licznika
IN =
5,0 A
N
ZL 
SN 0,125 [ W ]

 0,005 
IN2
52 [A 2 ]
Przewody obwodu prądowego układu pomiarowego
Przekrój przewodów
s=
2,5 mm2
Długość przewodów
l=
3,0 m
Kryta pływalnia. Stacja transformatorowa
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
8
Przewodność właściwa przewodów
Rp 
l

s
γ = 56 /m×mm2
3,0[m]
 0,022 



2


56 

2
,
5
mm
2 
 m  mm 
Xp=0 
Zp=Rp=0,022 
Obciążenie toru prądowego przekładnika
Zo = 1×ZL+Zp = 1×0,005  + 0,022  = 0,027 
Obciążenie przekładnika spełnia warunek:
0,25 × ZN < ZO < 1×ZN
0,25 × 0,1  = 0,025  < 0,026  < 1× 0,1 
Sprawdzenie przekładnika na warunki zwarciowe.
Wartość początkowa składowej okresowej prądu zwarciowego
Ip= 10 000 A
Prąd cieplny 1 sekundowy dla czasu zwarcia 0,2 s
I1s  k c  Ip 
tz
t
I1s  1,01 10000 [ A] 
0,2[s]
 4516 A
1[s]
Prąd cieplny 1 sekundowy przekładnika
IN1s=60×IP1=60×400=24 000 A > I1s=4516 A
14
Zestawienie materiałów podstawowych
1. Stacja transformatorowa MRw–b 20/630–2 ...................................................... 1 kpl.
2. TNOSLH 250/15 ............................................................................................... 1 szt.
3. Kondensator statyczny KPS–0,4–5–3............................................................... 1 szt.
4. Bednarka PFe/Zn 25×3 ..................................................................................... 26 m
5. Uziom pionowy GALMAR z pręta Φ12,8 mm długości 9 m ............................... 3 kpl.
6. Licznik elektroniczny LANDIS&GYR typu ZMD410CT ...................................... 1 szt.
7. Przekładniki prądowe typu ELA, klasy 0,5, przekładni 400/5A, SN=2,5 VA,
FS=10 ............................................................................................................. 3 szt.
Kryta pływalnia. Stacja transformatorowa
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
9
OŚWIADCZENIE
WG USTAWY PRAWO BUDOWLANE ART. 20 PKT. 4.
Oświadczam iż projekt budowlany „Kryta pływalnia. Stacja transformatorowa
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217” instalacje
elektryczne został wykonany zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, normami
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest przekazana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
Inż. Krzysztof Chłopek
………………………………
Upr nr Kl–384/94
Świętokrzyska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
nr ewid. SWK/IE/0064/01
Oświadczam iż projekt budowlany „Kryta pływalnia. Stacja transformatorowa
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217” instalacje
elektryczne został wykonany zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, normami
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest przekazana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
Inż. Krzysztof Janyst
……………………………….
Upr nr Kl–218/89
Świętokrzyska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
nr ewid. SWK/IE/0218/01
Kryta pływalnia. Stacja transformatorowa
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
Download