ZAŁĄCZNIK nr 2 Opis techniczny transformatora oraz wymagania

advertisement
ZAŁĄCZNIK nr 2
Opis techniczny transformatora oraz wymagania Zamawiającego
Opis techniczny transformatora
Transformator rozdzielczy trójfazowy żywiczny w obudowie do pracy na zewnątrz, z regulacją
napięcia w stanie beznapięciowym na uzwojeniu GN. Wykonanie dla klimatu umiarkowanego, do
pracy na wolnym powietrzu w strefie o dużym zapyleniu.
Stopień ochrony obudowy transformatora do pracy na zewnątrz ≥IP54
Zalecane Chłodzenie
ANAF
Klasa izolacji
F/F
Klasa odporności ogniowej
F1
Klasa środowiskowa
E2
Klasa klimatyczna
C2
Napięcie maksymalne
Um= 24kV/7,2kV
Poziom izolacji GN/DN
24/50/125 -7,2/20/60
Napięcie zasilania układu kontroli temperatury
42-230V uniwersalne.
AN- chłodzenie naturalne do mocy znamionowej 8000 kVA transformatora, dla pracy ciągłej, przy
obciążeniu 100% i przy temperaturze otoczenia do 40oC
AF – chłodzenie jako system wspomagający chłodzenie naturalne w sytuacjach awaryjnych.
WYPOSAŻENIE:
Przyłącza kablowe strony GN i DN dolne maja być dostępne z poziomu „0” z uwzględnieniem
promienia gięcia i uchwytów do mocowania kabli po stronie GN i DN (dopuszcza się przepusty
wtykowe umieszone po bokach obudowy). Zabezpieczenie termiczne; czujniki Pt 100 umieszczone w
każdej fazie oraz umieszczony w szafce metalowej układ kontroli i sygnalizacji temperatury z wyjściem
przekaźnikowym TR 250 lub równoważnym, i z grzałką antykondensacyjną. Transformator powinien
być obudowany w taki sposób aby możliwe było jego czyszczenie oraz serwisowanie bez
konieczności demontowania obudowy. Obudowa transformatora metalowa malowana proszkowo –
zalecany kolor RAL 7032. Ucha do podnoszenia transformatora wraz z obudową, dostępne bez
demontażu obudowy. Podwozie transformatora z kołami do przesuwania w kierunku wzdłużnym i
poprzecznym. Śruby uziemiające. Dodatkowy komplet wkładek filtracyjnych do zabudowanych kratek
wentylacyjnych.
DANE ZNAMIONOWE
Typ transformatora
Moc znamionowa przy chłodzeniu AN
Napięcie GN
Napięcie DN
Częstotliwość
Liczba faz
Regulacja napięcia – przełącznik beznapięciowy po str. GN
Układ połączeń
Napięcie zwarcia
Straty jałowe
Straty obciążeniowe (zgodnie z normą EN50541:2011 120o C)
Tolerancje strat
Materiał uzwojenia GN / DN
Rodzaj pracy
ciągła
Wymagania Zamawiającego
Żywiczny 8000/20
8000kVA
21000 V
6300 V
50Hz
3
±2x2,5%
YNyn0
≥8%
≤15000W
≤42000W
0%
Al/Al lub Cu/Cu
1.
2.
3.
Dostawa transformatora - fabrycznie nowego - w stanie gotowym do pracy u Zamawiającego.
Transformator ma być dostarczony i zabudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji wykonać bezpłatnie przegląd gwarancyjny
transformatora w ilości i zakresie wynikającym z dokumentacji z zastrzeżeniem, że ostatni przegląd
zostanie wykonany w okresie dwóch tygodni przed upływem okresu gwarancji.
4. Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie przeprowadzić szkolenie pracowników zamawiającego, w
jego siedzibie z zakresu obsługi, montażu i użytkowania transformatora. Szkolenie powinno odbyć się
w terminie do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia transformatora.
5. Wykonawca zobowiązuję się, że w okresie do 15 lat, od dnia dostarczenia transformatora zapewni
dostępność części zamiennych niezbędnych do prawidłowej pracy transformatora.
6. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku wystąpienia awarii lub zgłoszenia przez Zamawiającego
nieprawidłowej pracy transformatora – w okresie gwarancji, zapewnić dotarcie grupy serwisowej do
siedziby Zamawiającego celem podjęcia działań mających na celu przywrócenie prawidłowej pracy
transformatora w ciągu dwóch dni roboczych, licząc od dnia powiadomienia.
7. Jeżeli czas naprawy przekracza 30 dni od dnia zgłoszenia wady, Wykonawca zapewni przedmiot
zamówienia zastępczy. Wszelkie koszty z tytułu transportu, montażu itp. ponosi Wykonawca.
8. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany złożyć
wykaz dostaw transformatorów suchych żywicznych o mocy nie mniejszej niż 5 000kVA
zrealizowanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
9. Do dostawy należy dołączyć:
instrukcję obsługi i eksploatacji transformatora sporządzonej w języku polskim, w wersji
papierowej w ilości 3 egzemplarzy oraz na nośniku elektronicznym zapisanym w formacie
PDF - instrukcja musi zawierać sposób i częstotliwość czyszczenia uzwojeń transformatora z
pyłów.
protokoły z prób
karta gwarancyjna,
deklaracje zgodności EC (EW)
dokumenty potwierdzające dopuszczenie transformatora do obrotu na terenie RP
10. Gwarancja wyrobu - 36 miesięcy od daty zakupu.
Uwaga:
1. Do oferty należy dołączyć rysunek wymiarowy.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy sprzęt technologiczny oraz trawersę z rozstawem 800x3630
nośności 20 ton do rozładunku transformatora.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards