laboratorium elektrotechniki - Zakład Obwodów i Sygnałów

advertisement
Grupa
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Temat
LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH
Podgrupa
Numer ćwiczenia
Nazwisko i imię
Ocena
Data wykonania
ćwiczenia
Podpis prowadzącego
zajęcia
Data oddania
sprawozdania
1
Badanie transformatora jednofazowego
PROTOKÓŁ/SPRAWOZDANIE
1. Spis przyrządów wykorzystywanych w pomiarach
Oznaczenie
Lp. przyrządu na
schemacie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
V
V1
V2
A
A1
A2
W1,W2
Nazwa
przyrządu
Typ
przyrządu i
ustroju
pomiarowego
Klasa
i dokładność
przyrządu
Zakresy
pomiarowe
przyrządu
Numer
fabryczny
przyrządu
woltomierz
woltomierz
woltomierz
amperomierz
amperomierz
amperomierz
watomierze
Dane transformatora i pozostałych elementów
2. Pomiar przekładni napięciowej oraz rezystancji uzwojeń
Przekładnią napięciową transformatora nazywamy stosunek napięć występujących na jego
zaciskach w stanie jałowym. Dla transformatora zwiększającego napięcie przekładnie możemy
wyznaczyć z zależności

U 2 z2 E2


U1 z1 E1
(1)
Pomijając spadek napięcia wywołany prądem jałowym, stosunek napięć jest równy
stosunkowi liczby zwojów uzwojenia wyższego napięcia z2 do liczby zwojów uzwojenia niższego
1
napięcia z1 i równy stosunkowi odpowiednich napięć indukowanych. Przekładnię transformatora
wyznacza się z pomiaru napięć w stanie jałowym. Schemat połączeń układu pomiarowego
przedstawiony jest na rys.1.
Rys.1. Schemat układu do wyznaczania przekładni napięciowej a) i pomiaru rezystancji uzwojeń b)
Po zamknięciu stycznika St zwiększa się napięcie za pomocą transformatora AT, odczytując
wskazania woltomierzy V1 i V2 dla kilku wartości przyłączonego napięcia. Wyniki pomiarów
notujemy w tabeli 1.
Tabela 1
Pomiar przekładni
Lp
1
2
3
4
5
U1
[V]
U2
[V]
 śr =
Pomiar rezystancji uzwojeń

-
U1
[V]
I1
[A]
R1śr =
R1
[Ω]
U2
[V]
I2
R2
[A]
[Ω]
R2śr =
Rezystancję uzwojeń (pierwotnego i wtórnego) transformatora mierzymy metodą techniczną
tj. przez pomiar prądu i napięcia przy zasilaniu uzwojeń transformatora ze źródła napięcia stałego.
2
Dla kilku napięć odczytujemy wartości prądu i obliczamy rezystancję uzwojenia( z prawa Ohma)
jako wartość średnią z wykonanych pomiarów. Otrzymane wyniki notujemy w tabeli 1.
Dla pomiarów napięć otrzymanych przy zasilaniu jednego z uzwojeń transformatora prądem
przemiennym obliczamy przekładnię z zależności  
U2
(gdzie U 2 jest napięciem wyższym) i
U1
obliczamy wartość średnią przekładni transformatora (jako średnią arytmetyczną ze wszystkich
pomiarów).
Rezystancje uzwojeń obliczamy jako stosunek napięcia do prądu przy zasilaniu uzwojeń ze
źródła napięcia stałego. Średnie wartości rezystancji uzwojeń wyznaczamy w sposób analogiczny
jak wartość średnią przekładni.
3. Pomiar charakterystyk w stanie jałowym
Charakterystykami stanu jałowego transformatora nazywamy zależność prądu w stanie
jałowym I10 , mocy pobranej P10 i współczynnika mocy cos 0 od napięcia przyłożonego do
jednych zacisków przy drugich zaciskach otwartych ( I 2  0 ) i przy stałej częstotliwości napięcia
zasilającego (f = const).
Rys.2. Schemat układu do pomiaru charakterystyk stanu jałowego
W celu wyznaczenia tych charakterystyk układ pomiarowy łączymy zgodnie ze schematem
przedstawionym na rys.2. W układzie pomiarowym może być wykorzystany woltomierz,
amperomierz i watomierz jako oddzielne przyrządy wskazówkowe lub zintegrowany przyrząd
elektroniczny.
Przed załączeniem napięcia stycznikiem St autotransformator ustawiamy w położeniu
minimalnego napięcia. Zwiększając napięcie zasilające od około (0,2 do 1,2) UN odczytujemy
wskazania przyrządów pomiarowych i wyniki notujemy w tabeli 2.
3
Tabela 2
I2  0
P
cos 0  10
U10 I10
f = const,
U10
I10
P10
Pcu1
PFe  P10  PCu1
[W]
Wyniki obliczeń
[W]
Lp.
[V]
[A]
[W]
Wyniki pomiarów
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
W oparciu o otrzymane wyniki należy obliczyć cos 0 oraz straty mocy na rezystancji
2
uzwojenia pierwotnego PCu1  R1I10
oraz przybliżone straty w obwodzie magnetycznym przy
pominięciu strat w izolacji.
Na podstawie uzyskanych wyników należy wykreślić P10 , I10 , cos 0  f (U10 ) przy I 2  0 i
f = const w jednym układzie współrzędnych. Przy analizie wyników zwrócić uwagę na wartości
mocy traconej w uzwojeniu pierwotnym transformatora Pcu1 w stosunku do mocy pobranej w stanie
jałowym P10 . Jak już wykazano moc pobrana przez transformator w stanie jałowym jest
spowodowana stratami głównie w obwodzie magnetycznym. Dokładniejsze obliczenia strat mocy w
obwodzie magnetycznym otrzymamy po odjęciu od mocy pobranej przez transformator w stanie
jałowym strat mocy w uzwojeniu zasilanym i oszacowane straty w izolacji.
Przykładowe przebiegi charakterystyk w stanie jałowym oraz uzasadnienie tych przebiegów
przedstawiono w części teoretycznej instrukcji laboratoryjnej.
4. Pomiar charakterystyk przy próbie zwarcia
Próbę zwarcia wykonuje się do takiego napięcia zasilającego jedno z uzwojeń przy zwartym
drugim uzwojeniu, aby w uzwojeniach transformatora wystąpił prąd o wartościach znamionowych.
4
Napięcie to, zwane napięciem zwarcia, jest bardzo małe i stanowi zwykle zaledwie od kilku do
kilkunastu procent napięcia znamionowego.
Pomiar mocy pobranej przez transformator przy próbie zwarcia pozwala w przybliżeniu
określić straty w jego uzwojeniach. Charakterystykami zwarcia nazywamy zależność: mocy Pz ,
napięcia zasilającego U z oraz współczynnika mocy cos z od prądu pobranego z sieci I z przy
zwartym uzwojeniu wtórnym ( U 2  0 ). Jako uzwojenie pierwotne należy przyjąć uzwojenie
wyższego napięcia w celu zwiększenia dokładności pomiarów.
Przed pomiarem charakterystyk zwarcia łączymy układ zgodnie ze schematem pokazanym na
rys. 3.
Rys.3. Schemat układu do wyznaczania charakterystyk stanu zwarcia
Przed załączeniem napięcia stycznikiem St autotransformator AT ustawiamy w położeniu
minimalnego napięcia. Po zamknięciu stycznika autotransformatorem zwiększamy napięcie
zasilające tak, aby prąd zmieniał się w przedziale od około (0,2 do 1,2) IN. Wyniki pomiarów
notujemy w tabeli 3.
Tabela 3
Lp.
Uz
Iz
Pz
[V]
[A]
[W]
cos  z 
Pz
UzIz
[]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Na podstawie wyników pomiarów i obliczeń należy wykreślić w jednym układzie
współrzędnych zależności: Pz , U z , cos z  f ( I z ) przy U 2  0 . Dla największego napięcia U z
odczytać z charakterystyki PFe  f (U10 ) stanu jałowego moc strat w obwodzie magnetycznym dla
5
tego napięcia i określić ich udział w stratach przy próbie zwarcia jako stosunek
PFe
. Przykładowe
Pz
przebiegi charakterystyk przy próbie zwarcia oraz uzasadnienie tych przebiegów pokazano w części
teoretycznej instrukcji laboratoryjnej.
5. Pomiar charakterystyki zewnętrznej
Charakterystyką zewnętrzną transformatora nazywamy zależności napięcia wyjściowego U 2 i
sprawności η w funkcji prądu obciążenia I 2 przy stałej wartości napięcia zasilającego U1N oraz
stałym cos2 . Pomiary wykonujemy w układzie pomiarowym połączonym zgodnie ze schematem
przedstawionym na rys.4.
Rys.4. Schemat układu do wyznaczania charakterystyki zewnętrznej
Pomiaru charakterystyki zewnętrznej transformatora dokonuje się przy obciążeniu czynnym
( cos 2  1 ), gdyż odbiornikami są rezystory suwakowe. Uzwojeniem pierwotnym jest uzwojenie
dolnego napięcia. Przed rozpoczęciem pomiarów autotransformator AT ustawiamy na minimum
napięcia. Po zamknięciu stycznika St ustawiamy autotransformatorem znamionowe napięcie
zasilania U1N , utrzymując jego stałą wartość przez cały czas pomiarów. Pierwszych pomiarów
dokonujemy bez obciążenia ( I 2  0 ), a następnie zamykamy łącznik Ł przy maksymalnej
rezystancji odbiornika i zmniejszając rezystancję Rob zwiększamy tym samym prąd obciążenia I 2
do 1,2 I 2 N . Przy określonych wartościach prądu odczytujemy napięcie wtórne U 2 i moc pobraną
przez transformator P1 a wyniki notujemy w tabeli 4.
Tabela 4
Lp.
U1N = const = ……….[V];
Wyniki pomiarów
U2
P1
I2
[V]
[A]
[W]
6
cos 2  1
Wyniki obliczeń
U 2ob
P2
[V]
[W]

[%]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów i obliczeń należy wykreślić U 2 ,   f ( I 2 )
przy U1  U1N . Sprawność η oblicza się ze wzoru

P2
100% ,
P1
gdzie P2  U2I 2 , gdyż odbiornik jest odbiornikiem czynnym i cos2  1 .
Przybliżone napięcie strony wtórnej transformatora U 2ob przy obciążeniu czynnym
wyznacza się z zależności
U 2ob  U 20  I 2 Rz ,
sprowadzając rezystancję uzwojenia pierwotnego do strony wtórnej. We wzorze U 20 jest
napięciem wtórnym w stanie jałowym, a Rz  R2  R1' rezystancją zastępczą transformatora
obliczoną jako suma rezystancji uzwojenia wtórnego R2 i rezystancji uzwojenia pierwotnego
sprowadzonej do stronę wtórną R1' . Po dokonaniu obliczeń należy porównać wartości napięć
pomierzonych U 2 i obliczonych U 2ob .
Przykładowe przebiegi U 2  f ( I 2 )
i  f ( I 2 )
charakterystyk przedstawiono w instrukcji laboratoryjnej.
7
oraz uzasadnienie przebiegów tych
Download