Opis - Olesno

advertisement
1
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
Tytuł:
Kryta pływalnia. Linia kablowa nn zasilania rezerwowego.
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
Inwestor: Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
OPIS TECHNICZNY .................................................................................................... 2
1
Podstawa opracowania. ............................................................................. 2
2
Zakres opracowania ................................................................................... 2
3
Charakterystyka linii kablowej .................................................................... 2
4
Linia kablowa ............................................................................................. 2
5
Pomiar energii elektrycznej. ....................................................................... 3
6
Układanie kabla.......................................................................................... 3
7
Ochrona od porażeń .................................................................................. 4
8
OBLICZENIA.............................................................................................. 4
9
Zestawienie materiałów podstawowych ...................................................... 6
OŚWIADCZENIE WG USTAWY PRAWO BUDOWLANE ART. 20 PKT. 4.................. 7
ZAŁĄCZNIKI
Warunki przyłączenia wydane nr WR/306513/08 wydane 01.02.2008 r. przez
ENION Rejon Dystrybucji Lubliniec.
Kopia uprawnień projektanta
Kopia zaświadczenia ŚIIB projektanta
Kopia uprawnień sprawdzającego
Kopia zaświadczenia ŚIIB sprawdzającego
RYSUNKI
1
Plan trasy linii kablowej nn zasilania rezerwowego................................. rys. nr 1.
2
Schemat lini kablowej nn zasilania rezerwowego ................................... rys. nr 2.
3
Schemat układu pomiarowego ............................................................... rys. nr 3.
4
Złącze ZK1a/1PP ................................................................................... rys. nr 4.
Kryta pływalnia. Linia kablowa nn zasilania rezerwowego.
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
2
OPIS TECHNICZNY
Kryta pływalnia. Linia kablowa nn zasilania rezerwowego.
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
Inwestor: Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
1
Podstawa opracowania.
– Zlecenie inwestora
– Warunki przyłączenia nr WR/306513/08 wydane 01.02.2008 r. przez ENION
Rejon Dystrybucji Lubliniec.
– Uzgodnienia międzybranżowe
– Obowiązujące przepisy
2
Zakres opracowania
Opracowanie
obejmuje
linie
kablową
niskiego
napięcia
zasilania
rezerwowego dla krytej pływalni w Oleśnie.
3
Charakterystyka linii kablowej
Moc przyłączeniowa ................................................... 140 kW
Napięcie znamionowe ................................................ 0,4 kV
System uziemień ........................................................ TN
System przewodów .................................................... C
Długość linii kablowej ................................................. 100 m
Kabel .......................................................................... YAKXs 4×240 mm2
4
Linia kablowa
Dla zasilania rezerwowego projektowanej pływalni należy ułożyć linię
kablową YAKXs 4×240 mm2 w układzie promieniowym ze stacji transformatorowej
„Olesno Opolska 3” nr 3-S890. Zabezpieczenie linii w stacji transformatorowej
wkładkami topikowymi typu WT-2/300 A. Powiązanie instalacji zewnętrznej krytej
pływalni z siecią energetyki zawodowej zaprojektowano poprzez złącza kablowe
ZK1a/1PP. Zabezpieczenie przelicznikowe wkładkami topikowymi WT-2/250 A
montowanymi w rozłączniku bezpiecznikowym SPX-2. Złącza w II klasie ochronności i
stopniu
ochrony
od
wpływów
zewnętrznych
Kryta pływalnia. Linia kablowa nn zasilania rezerwowego.
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
IP53
wykonane
z
tworzywa
3
termoutwardzalnego. Dla uniknięcia zaroszenia wewnątrz obudowy, należy po montażu
wypełnić wnętrze aż do wysokości opasek mocujących kable. Na wypełnienie
proponuje się zastosować kruszywo glińcowe (kulki) stosowane w hydroponice.
5
Pomiar energii elektrycznej.
Zastosowano układ pomiarowy półpośredni energii elektrycznej licznikiem
elektronicznym
czterokwadrantowym
LANDIS&GYR
typu
ZMD410CT.
Zasilanie
liczników z przekładników prądowych klasy 0,5, przekładni 200/5A typu ELA o mocy
znamionowej 2,5 VA FS=10. Przekładniki prądowe powinny posiadać świadectwa
legalizacyjne.
Zabezpieczenie
obwodów
napięciowych
licznika
bezpiecznikiem
topikowym 4 A. W obwodach licznika zastosować listwę kontrolno-pomiarową VAGO
847-436/230-001. Listwa jest wyposażona w zintegrowane zabezpieczenia w torach
napięciowych oraz sygnalizację zaniku napięcia w obwodach napięciowych licznika. Na
tablicy licznikowej jest miejsce na zainstalowanie kontrolnego licznika energii
elektrycznej.
6
Układanie kabla
Kabel układać w ziemi na głębokości 0,7 m, na 10 cm warstwie podsypki
piaskowej. Kabel układać z zapasem ok. 2%÷3% długości trasy linii kablowej. Na kablu
umieścić opaski kablowe zawierające następujące dane:
a. oznaczenie linii kablowej
b. typ kabla
c. oznaczenie użytkownika kabla
d. rok ułożenia kabla
Po ułożeniu kabel przysypać 10 cm warstwą piasku. Trasę kabla oznaczyć
folią igielitową koloru niebieskiego ułożoną 25 cm nad kablem, folia powinna mieć taką
szerokość aby kabel nie wystawał poza folię. Dodatkowo trasę kabla oznaczyć
tabliczkami mocowanymi do trwałych elementów zabudowy. Skrzyżowania z innym
uzbrojeniem podziemnym wykonać w rurach ochronnych AROT typu A160 o średnicy
160 mm lub zachować minimalne odległości wymagane przez PN. Przestrzeń wokół
rury należy wypełnić piaskiem. Należy zwrócić uwagę na dokładne zagęszczenie
piasku w przestrzeni między rurami i przy ścianach wykopu. Przed zasypaniem kable
należy zgłosić do odbioru przez służby geodezyjne.
Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie i
pod
nadzorem
upoważnionego
pracownika
instytucji, właścicieli uzbrojenia.
Kryta pływalnia. Linia kablowa nn zasilania rezerwowego.
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
zainteresowanych
przedsiębiorstw,
4
7
Ochrona od porażeń
Systemem ochrony przed dotykiem pośrednim jest szybkie wyłączenie. Sieć
niskiego napięcia pracuje w systemie uziemień i przewodów TN–C. Złącza należy
wykonać w II klasie ochronności w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego. W
złączu należy wykonać dodatkowe uziomy robocze przewodu PEN łącząc go bednarką
ocynkowaną Pfe/Zn 25×3 z uziomem pionowym GALMAR z pręta Φ12,8 mm długości
9 m. Połączenie wykonać za pośrednictwem złącza kontrolnego. Dodatkowy uziom
roboczy nie może mieć większej oporności niż 30 Ω.
Skuteczność i kompletność ochrony od porażeń należy potwierdzić
pomiarem.
8
OBLICZENIA
a. Dobór kabla
Ps = 140 kW
Prąd obciążenia:
IB 
P
3  U  cos

140 kW  1000
3  400V  0,92
 219,9 A
Zabezpieczenie linii kablowej w rozdzielnicy nn stacji transformatorowej wkładką
topikową WT–2/300 A o prądzie znamionowym In=300 A > 219,9 A.
Doboru kabla dokonano wg PN–IEC 60364–5–523.
Dobrano kabel YAKXs 4×240 mm2 o dopuszczalnym długotrwałym obciążeniu Iz=272 A
dla sposobu ułożenia D (kabel układany w ziemi w rurach ochronnych) w temperaturze
20°C i w gruncie o rezystywności cieplnej 2,5 °K×m/W. Dopuszczalne długotrwałe
obciążenie dla kabla ułożonego w ziemi o temperaturze otoczenia 10°C (współczynnik
1,07) i w gruncie o rezystywności cieplnej 1 °K×m/W (współczynnik 1,18):
Iz=1,07×1,18×272 A= 343,4 A
I2 < 1,45×Iz
Dla wkładki topikowej o prądzie znamionowym 300 A, I2 = 1,6×In = 1,6 × 300 A = 480 A
I2 = 480 A < 1,45× Iz = 1,45 × 343,4 A = 497,9 A
Spadek napięcia:
δu% = 1,2 % < 5 %
Skuteczność ochrony od porażeń:
0,0118 Ω
0,0262 Ω
Linia kablowa YAKXs 4×240 mm2 l=100 m 0,0256 Ω
0,0066 Ω
0,0374 Ω
0,0328 Ω
Transformator
Razem
ZZ = 0,0497 Ω
Kryta pływalnia. Linia kablowa nn zasilania rezerwowego.
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
5
Iz = 3702 A
Obliczony prąd zwarcia Iz = 3702 A > 4×300 A = 1200 A zapewnia wyłączenie zwarcia
w czasie poniżej 5 s dla wkładki topikowej WT–2/300 A wg PN–92/E–05009/41.
b. Dobór przekładników prądowych
Moc przyłączeniowa
Pp=140 kW
Prąd obciążenia
IB =219,9 A
Znamionowy prąd pierwotny przekładnika
IN 
IB
219,9[A]

 183,25[A]
1,20
1,20
Dobrano przekładnik ELA 200/5 A o znamionowym prądzie pierwotnym IN1=200 A i
znamionowym prądzie wtórnym IN2= 5 A i mocy znamionowej SN=2,5 VA klasy 0,5.
1,2×200 A> 240 A>IB = 219,9 A
Sprawdzenie obciążenia przekładnika
Znamionowa impedancja obciążenia przekładnika
ZN 
S N 2,5[ VA ]
 2 2  0,1 
IN2
5 [A ]
Impedancja licznika
Pobór mocy w obwodzie prądowym
SN =
0,125 VA
Prąd znamionowy licznika
IN =
5,0 A
N
ZL 
SN 0,125 [ W ]

 0,005 
IN2
52 [A 2 ]
Przewody obwodu prądowego układu pomiarowego
Przekrój przewodów
s=
2,5 mm2
Długość przewodów
l=
3,0 m
Przewodność właściwa przewodów
γ = 56 /m×mm2
Rp 
l

s
3,0[m]
 0,022 



2
56 
 2,5mm 
2 
 m  mm 
Xp=0 
Zp=Rp=0,022 
Obciążenie toru prądowego przekładnika
Zo = 1×ZL+Zp = 1×0,005  + 0,022  = 0,027 
Obciążenie przekładnika spełnia warunek:
0,25 × ZN < ZO < 1×ZN
0,25 × 0,1  = 0,025  < 0,026  < 1× 0,1 
Sprawdzenie przekładnika na warunki zwarciowe.
Kryta pływalnia. Linia kablowa nn zasilania rezerwowego.
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
6
Wartość początkowa składowej okresowej prądu zwarciowego
Ip= 10 000 A
Prąd cieplny 1 sekundowy dla czasu zwarcia 0,2 s
I1s  k c  Ip 
tz
t
I1s  1,01 10000 [ A] 
0,2[s]
 4516 A
1[s]
Prąd cieplny 1 sekundowy przekładnika
IN1s=60×IP1=60×200=12 000 A > I1s=4516 A
9
Zestawienie materiałów podstawowych
1.
Kabel YAKXs 4×240 mm2 ............................................................................... 100 m
2.
Rury ochronne A160 ........................................................................................... 4 m
3.
Złącze kablowe pomiarowe ZK1a/1PP ............................................................ 1 kpl.
4.
Licznik elektroniczny LANDIS&GYR typu ZMD410CT ..................................... 1 szt.
5.
Przekładniki prądowe typu ELA, klasy 0,5, przekładni 200/5A, SN=2,5 VA,
FS=10 ............................................................................................................. 3 szt.
6.
Piasek ...............................................................................................................8 m3
7.
Opaski OKI .................................................................................................... 18 szt.
8.
Taśma oznaczeniowa gr. 0,5 mm, szer. 400 mm niebieska............................. 100 m
9.
Uziom pionowy GALMAR z pręta Φ12,8 mm długości 9 m .............................. 1 kpl.
Kryta pływalnia. Linia kablowa nn zasilania rezerwowego.
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
7
OŚWIADCZENIE
WG USTAWY PRAWO BUDOWLANE ART. 20 PKT. 4.
Oświadczam iż projekt budowlany „Kryta pływalnia. Linia kablowa nn
zasilania rezerwowego.
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217” instalacje
elektryczne został wykonany zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, normami
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest przekazana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
Inż. Krzysztof Chłopek
………………………………
Upr nr Kl–384/94
Świętokrzyska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
nr ewid. SWK/IE/0064/01
Oświadczam iż projekt budowlany „Kryta pływalnia. Linia kablowa nn
zasilania rezerwowego.
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217” instalacje
elektryczne został wykonany zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, normami
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest przekazana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
Inż. Krzysztof Janyst
……………………………….
Upr nr Kl–218/89
Świętokrzyska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
nr ewid. SWK/IE/0218/01
Kryta pływalnia. Linia kablowa nn zasilania rezerwowego.
Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217
Download