Statyczny układ wzbudzenia i regulacji napięcia samowzbudnej

advertisement
POLSKA
OPIS PATENTOWY
RZECZPOSPOLITA
70498
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu
:_
MKP
H02p 9/34
Int. Cl2.
H02P9/34
Zgłoszono: 18.02.72 (P. 153541)
Pierwszeństwo:
URZĄD
PATENTOWY
PRL
CZYTELNIA
Zgłoszenie ogłoszono:
30.05.73
Ur:*fc
Opis patentowy opublikowano: 31.05.1977
tił**-it tar?*.**-
li Irtiwj
lwórcy wynalazku: Janusz Dębowski, Andrzej Grabowski, Lucjan Hantel, Józef Kosiek,
Tadeusz Kowalik, Edward Mściwojewski, Jerzy Ptaszyński,
Witold Raczunas, Mariusz Sauk, Zbigniew Szczerba
Uprawniony z patentu: Fabryka Aparatury Elektrycznej „EFA",
Glina k. Otwocka (Polska)
Statyczny układ wzbudzenia i regulacji napięcia
samowzbudnej prądnicy prądu przemiennego
Przedmiotem wynalazku jest statyczny układ wzbudzenia i regulacji napięcia samowzbudnej prądnicy
prądu przemiennego. Układ przeznaczony jest w szczególności dla synchronicznych prądnic okrętowych.
Dotychczas znane układy wzbudzenia i regulacji napięcia o zasilaniu napięciowo-prądowym dla samowzbudnych prądnic, zawierające transformator zasilający obwód wzbudzenia, mają w obwodzie zasilania
napięciowego trójfazowy mostek z prostowników sterowanych o wyjściu zmiennoprądowym. W tym układzie
prostownik wzbudzenia zrealizowany jest jako trójfazowy mostek diodowy zasilany symetrycznie.
Inne znane rozwiązania układu wzbudzenia i regulacji napięcia o zasilaniu napięciowo-prądowym wyposa-,
żonę w transformator zasilający obwód wzbudzenia i prostownik diodowy zawierają w obwodzie zasilania
napięciowego dławik liniowy. W układach tych prostownik sterowany lub prostowniki sterowane przyłączone są
bezpośrednio do dowolnych zacisków uzwojeń transformatora zasilającego obwód wzbudzenia. Dokładna
regulacja napięcia uzyskiwana jest przez sterowanie kątem zapłonu prostowników sterowanych.
Urządzenia te charakteryzują się wysokim poziomem zakłóceń radioelektrycznych przeszkadzających
w łączności radiowej oraz koniecznością wymiarowania prostowników sterowanych na pełne prądy zwarcia.
Ponadto układy regulacji posiadające w obwodzie zasilania napięciowego trójfazowy mostek tyrystorowy mają
dużą liczbę prostowników sterowanych, a tym samym skomplikowany układ zapłonowy.
Celem wynalazku jest układ nie zawierający tych wad, a więc pozwalający zastosować tyrystor mniejszej
mocy przy zachowaniu dobrych własności regulacyjnych układu i charakteryzujący się niskim poziomem
zakłóceń radioelektrycznych. Cel wynalazku został osiągnięty przez zastosowanie w układzie dławika sekcjonowanego z dwoma uzwojeniami połączonymi w ten sposób, że początek jednego uzwojenia dławika przyłączony
jest do jednego zacisku uzwojenia transformatora sumującego zasilającego obwód wzbudzenia a koniec tego
uzwojenia połączony jest z anodą układu tyrystorowego regulującego prąd wzbudzenia prądnicy. Początek
drugiego uzwojenia dławika sekcjonowanego przyłączony jest do katody układu tyrystorowego, a koniec
uzwojenia do drugiego zacisku uzwojenia tej samej fazy transformatora sumującego zasilającego obwód
wzbudzenia. Zastosowanie tak połączonego dławika sekcjonowanego pozwoliło zmniejszyć maksymalny prąd
płynący przez układ tyrystorowy, a równocześnie wydajnie obniżyć poziom zakłóceń radioelektrycznych.
2
70 498
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania na rysunku, który przedstawia schemat
połączeń elektrycznych.
Układ wzbudzenia i regulacji napięcia prądnicy 1 składa się z: transformatora 2, dławika liniowego 3,
kondensatora 4, niesterowanego prostownika wzbudzenia 5, regulatora napięcia 6, nastawnika napięcia 7, układu
tyrystorowego 8, dławika sekcjonowanego 9.
Układ wzbudzenia i regulacji napięcia zawiera trzy obwody: obwód napięciowy zawierający trójfazowy
dławik liniowy 3, oraz kondensator 4, obwód prądowy zawierający trójfazowy transformator sumujący 2, oraz
obwód regulacji napięcia złożony z regulatora napięcia 6, nastawnika napięcia 7, dławika sekcjonowanego 9
i układu tyrystorowego 8.
Prąd dławika 3 przyłączonego do zacisków prądnicy 1 płynie przez jedno z uzwojeń transformatora
sumującego 2 i daje w efekcie prąd wzbudzenia zapewniający znamionowe napięcie prądnicy z pewnym
I r' Przy óbciajżeniu prądnicy, składowa prądu wzbudzenia, uwarunkowana reaktancją dławika 3 sumuje się
wektorowo w transformatorze sumującym 2 ze składową prądu wzbudzenia, proporcjonalną do prądu obciążenia
prądnicy, dając w efekcie prąd o wartości większej niż wymagana wartość prądu wzbudzenia odpowiadająca
danym warunkom obciążenia prądnicy 1.
Dostosowanie prądu wzbudzenia do wartości wymaganej przez prądnicę polega na samoczynnym zmniej¬
szeniu wartości prądu wzbudzenia. Realizowane jest to za pomocą regulatora napięcia 6, którego człon
wyjściowy zawiera układ tyrystorowy 8 przyłączony do dwóch zacisków dwóch uzwojeń dławika sekcjonowa¬
nego 9, przy czym pozostałe zaciski tych uzwojeń dławika przyłączone są do zacisków jednej fazy dowolnego
uzwojenia transformatora sumującego 2 lub też winnym rozwiązaniu wynalazku do zacisków uzwojeń różnych
faz transformatora sumującego 2. Działanie układu regulacji jest następujące: jeżeli napięcie prądnicy 1 jest
wyższe od zadanego nastawnikiem napięcia 7 następuje wysterowanie układu tyrystorowego 8 przez regulator
napięcia 6. Wysterowanie układu tyrystorowego 8 powoduje zwieranie poprzez dławik sekcjonowany 9
uzwojenia lub uzwojeń transformatora 2 do którego przyłączony jest dławik oraz podmagnesowanie tego
transformatora, co w efekcie prowadzi do zmniejszenia prądu wzbudzenia oraz obniżenia się napięcia na
zaciskach prądnicy 1.
Jeżeli napięcie na zaciskach prądnicy 1, jest niższe od zadanego otrzymuje się efekt odwrotny.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Statyczny układ wzbudzenia i regulacji napięcia samowzbudnej prądnicy prądu przemiennego zawiera¬
jący transformator zasilający obwód wzbudzenia, dławik liniowy, kondensator, prostownik i tyrystor przyłą¬
czony do uzwojeń transformatora wzbudzenia, znamienny tym, że ma dodatkowo dławik sekcjonowany
(9) z dwoma uzwojeniami przy czym początek jednego uzwojenia dławika sekcjonowanego przyłączony jest do
jednego zacisku uzwojenia transformatora sumującego (2) a koniec tego uzwojenia dławika przyłączony jest do
anody układu tyrystorowego (8) natomiast początek drugiego uzwojenia dławika (9) przyłączony jest do katody
tego samego układu tyrystorowego (8) a koniec drugiego uzwojenia dławika przyłączony jest do drugiego
zacisku uzwojenia tej samej fazy transformatora sumującego (2).
2. Statyczny układ wzbudzenia i regulacji napięcia samowzbudnej prądnicy prądu przemiennego zawierają¬
cego transformator zasilający obwód wzbudzenia, dławi liniowy, kondensator, prostownik i tyrystor przyłączony
do uzwojeń transformatora wzbudzenia, znamiennny tym, że ma dodatkowo dławik sekcjonowany (9)
z dwoma uzwojeniami oraz z układem tyrystorowym (8) przyłączony do zacisków uzwojeń różnych faz
transformatora sumującego (2).
v
70 498
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards