Presentación de PowerPoint

advertisement
Lekcja 5 na 4 lutego 2017
„Złodziej przychodzi
tylko po to, by
kraść, zarzynać i
wytracać. Ja
przyszedłem, aby
miały życie i
obfitowały”
(Jan 10:10)
Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak
wierzący są napełnieni Nim od czasów Nowego Testamentu.
Jakie warunki powinniśmy spełnić, aby otrzymać chrzest i
napełnienie Duchem Świętym? Jakie są tego rezultaty?
„Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest
mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was
chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Mateusz 3:11)
Chrzest Jana (wodą) i chrzest Jezusa (Duchem i ogniem)
uzupełniają się wzajemnie. Chrzest w wodzie (upamiętania)
zazwyczaj pojawia się przed chrztem Duchem. Jednak czasami
chrzest Duchem pojawia się jako pierwszy.
„Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest
mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was
chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Mateusz 3:11)
Otrzymanie Ducha Świętego i chrzest idą w parze.
Ogłaszają nasze nowe narodzenie. W chrzcie jesteśmy
zjednoczeni z Chrystusem i Jezus daje nam Ducha
Świętego, abyśmy mogli żyć w Jego mocy i głosić
Dobrą Nowinę.
Z drugiej strony chrzest Duchem jest
doświadczeniem, które jednoczy wierzących, „…w
jednym Duchu wszyscy zostaliśmy
ochrzczeni w jedno ciało” (1 Koryntian 12:13).
Woda nikogo nie odmienia, to jest po prostu
zewnętrzny objaw naszego osobistego odkupienia w
Bogu. To Duch zmienia nasze życie. Jak Duch Święty
przemienia twoje życie?
„Uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego” (Dzieje Apostolskie 13:52)
Chrzest Duchem musi być stałym doświadczeniem w naszym życiu. Musimy być
napełniani Duchem Świętym każdego dnia, potrzebujemy poddać naszą wolę Bogu i
pozwolić, żeby nas prowadził.
Nowy Testament jest zapełniony historiami ludzi, którzy byli napełnieni Duchem
Świętym zarówno stale, jak i sporadycznie.
Elżbieta
(Łukasz 1:41)
Piotr
(Dzieje Ap. 4:8)
Barnaba
(Dzieje Ap. 11:24)
Zachariasz
(Łukasz 1:67)
Szczepan
(Dzieje Ap. 6:5; 7:55)
Paweł
(Dzieje Ap. 13:9)
Duch będzie cię napełniał każdego dnia, jeśli w pokorze
podporządkujesz Mu swoją wolę i pozwolisz Mu przejąć kontrolę nad
każdym aspektem swojego życia.
Jakie warunki musimy spełnić, aby otrzymać chrzest Duchem Świętym?
Skrucha (Dzieje Apostolskie 2:37-38)
1
Wiara (Galacjan 3:14)
2
3
Wytrwałość (Łukasz 11:8-10, 13)
4
Posłuszeństwo (Dzieje Apostolskie 5:32)
5 Pozostawienie za sobą wszelkich brudów (Judy 18-21)
1 Żałowanie z powodu grzechu i pragnienie
całkowitej zmiany serca i myśli.
2 Wiara w Boże obietnice i zaufanie wobec Niego.
3 Usilna modlitwa, by być gotowym na Boże
błogosławieństwo i zbliżenie się do Niego.
4 Okazywanie naszej wiary przez podążanie za wolą Bożą.
5 Całkowite porzucenie grzechu.
„bo to Bóg sprawia wśród was zarówno
chęć, jak i czynienie tego, co się Jemu
podoba” (Fil. 2:13 KŻNT)
Kiedy Bóg pomaga
nam wypełniać te
wymagania, nasze
życie nieuchronnie
przekształca się pod
wpływem Ducha
Świętego , którym
jesteśmy
napełnieni.
CZŁOWIEK EGOCENTRYCZNY
CZŁOWIEK PROWADZONY PRZEZ
DUCHAŚWIĘTEGO
Pragnie tego, co grzeszne
i niemiłe Bogu.
Pragnie tego, co duchowe i miłe
Bogu.
Jest pod panowaniem
grzesznych namiętności.
Jest pod panowaniem Ducha
Świętego.
Nadużywa swojej wolności
Został wyzwolony z niewoli
i daje się zniewolić grzechowi. grzechu do wolności
w Chrystusie.
Jest nieposłuszny woli Bożej.
Jest posłuszny woli Bożej.
Pobłaża swoim zachciankom.
Jest skłonny do ponoszenia ofiar.
Przejawia owoc grzechu.
Przejawia owoc Ducha Świętego.
Nie dostrzega potrzeby
Uznaje potrzebę przebaczenia
przebaczenia i chełpi się sobą. i chwali Jezusa za Jego dokonania.
„bo to Bóg sprawia wśród was zarówno chęć, jak i
czynienie tego, co się Jemu podoba” (Fil. 2:13) (KŻNT)
Własnymi siłami nie możemy się zmienić
z ludzi znajdujących przyjemność
w grzechu na tych, którzy odczuwają
radość ze świętości . Rzeczy, które
lubimy i których pragniemy muszą ulec
zmianie.
Bóg jest tym, który pomaga nam
w wypełnianiu warunków potrzebnych
do otrzymania Ducha Świętego. On
także przynosi owoce przekształconego
życia. Nigdy tego nie czyni bez
współpracy z nami. Musimy poddać
naszą wolę Jego woli.
E.G.W. (Nasze wzniosłe powołanie, 28 Maja)
„Duch oświetla naszą ciemność, dostarcza informacji naszej
niewiedzy i pomaga nam w rozlicznych potrzebach. Ale umysł
musi nieustannie podążać za Bogiem. Jeżeli pozwolimy na to,
aby sprawy tego świata zaprzątały nasze myśli, jeżeli nie mamy
pragnienia modlitwy, pragnienia wspólnoty z Tym, który jest
źródłem siły i mądrości, to Duch nie będzie w nas mieszkał...
Religia Chrystusa oznacza więcej, aniżeli przebaczenie
grzechu, oznacza, że grzech zostaje zabrany, i że ta pustka
zostaje napełniona Duchem. Oznacza, że umysł zostaje bosko
oświecony, że serce jest pozbawione samolubstwa i napełnione
obecnością Chrystusa. Kiedy to dzieło zostanie dokonane dla
członków zboru, wówczas zbór ten będzie zborem żywym i
działającym”.
Download