DUCH ŚWIĘTY I JEGO MISJA 1. Modlitwa poranna

advertisement
TYDZIEŃ I: DUCH ŚWIĘTY I JEGO MISJA
1. Modlitwa poranna: „O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie”
(zob. Aneks s. 38) Staraj się rano po przebudzeniu odnaleźć przez wiarę Ducha
Świętego, który mieszka na dnie twego serca. W tym celu rozważ krótko podany
w tym dniu cytat biblijny i pomódl się słowami, które Duch Święty ci podsunie.
W ten sposób poddaj się pod Jego wpływ każdego dnia. „Miłość Boża rozlana jest
w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.” Rz 5,5
Słowo Życia: Codziennie rano lub w ciągu dnia przypomnij sobie słowo życia
i wróć do niego wieczorem przy rachunku sumienia. Słowem życia na cały tydzień niech będą słowa św. Pawła: „To dążenie niech was ożywa: ono też było
w Chrystusie Jezusie.” Flp 2,5 Mając Ducha Chrystusa, starajmy się mieć te same
dążenia co Chrystus. Św. Paweł podaje w kontekście różne przykłady, jakie to ma
być dążenie, np. niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa
Flp 2,3
Studium Biblii Temat: Duch Jezusa Tekst główny: Łk 4, 16-21
-Jaka była rola Ducha Świętego przy poczęciu Jezusa? (Łk 1,34-35)………………
-Gdzie w Ewangeliach jest mowa o zstąpieniu Ducha Świętego na Jezusa? ………
-Czy dopiero wtedy Jezus otrzymał Ducha Świętego, czy wtedy zostało to tylko
objawione?..............................................................................................................
-Wskaż miejsce w Ewangelii św. Łukasza, w którym mowa jest o tym, że Jezus
był kierowany przez Ducha………………………………………………………..
-Co oznacza słowo Chrystus? ………………………………………………………
-Kiedy Chrystus sam wyjaśnia znaczenie tego słowa? (Łk 4, 16 i n.) ……………...
-Wyjaśnij sens nazwy chrześcijan przez powiązanie z nazwą Chrystus
(Christos – christianoi) …………………………………………………………….
-Czy sama ta nazwa zawiera w sobie powołanie? Jeśli tak to jakie? …………….
Odmów tajemnicę różańca o Duchu Świętym, wyrażając w dopowiedzeniach relację Jezusa Chrystusa do Ducha Świętego.
Namiot Spotkania: W tym tygodniu rozważ codziennie jedną zwrotkę hymnu –
modlitw: „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”, a potem módl się swoimi słowami
dary, o których jest mowa w danej zwrotce. „O Stworzycielu Duchu przyjdź. Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz. Sercom, co dziełem
są Twych rąk.”
Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi
Bożymi.” „O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie …”
Słowo Życia: „To dążenie niech was ożywia: ono też było w Chrystusie Jezusie”.
Flp 2, 5 „niczego nie pragnąc dla próżnej chwały” (por. Flp 2, 3b)
Studium Biblii Temat: Jezus posyła Ducha
-Jak jest obietnica, którą daje Chrystus Apostołom przed swoim
wniebowstąpieniem? (Dz 1, 4-8. 8) ………………………….…………………
-Wypisz na kartce słowa Jezusa z mowy pożegnalnej, w których jest mowa
o Duchu Świętym. (J 14,16-17.26; 15, 26; 16, 7. 13-15).
-Jaki według tych tekstów zachodzi związek pomiędzy Chrystusem a Duchem
Świętym? ……………………………………………………………………….
-Jaka zachodzi relacja pomiędzy Jezusem, Duchem Świętym a Ojcem? ……….
……………………………………………………………………………………
-Kim obiecany Duch Święty będzie dla nas, po co będzie nam dany? …………..
……………………………………………………………………………………
Odmów tajemnicę różańca o Duchu Świętym wyrażając w dopowiedzeniach treść
obietnicy Chrystusa
Namiot Spotkania: Rozważ fragment hymnu do Ducha Świętego i módl się z w
nawiązaniu do tych słów: „Pocieszycielem jesteś zwan. I Najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz. Zdrój żywy, miłość, ognia żar”.
3. Modlitwa poranna: Przeczytaj, rozważ krótko i pomódl się: „Podobnie także
Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić
tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można
wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie że
przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą”. Rz 8, 26-27„O Ty, co
mieszkasz sam…”
Słowo Życia: „To dążenie niech was ożywia: ono też było w Chrystusie Jezusie”.
Flp 2,5 „w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie” Flp 2,3b
Studium Biblii Temat: Duch Święty jest Bogiem
-Czy Pismo Święte mówi wprost i bezpośrednio, że Duch Święty jest Bogiem?
(nie) …………………………………………………………….………………
-W jaki sposób słowa Chrystusa z mowy pożegnalnej wskazują na Bóstwo Ducha
Świętego? ……………………………………………………………….
-W jaki sposób na Bóstwo Ducha Świętego wskazuje tekst Mt 28, 19? …………...
2. Modlitwa poranna: Przeczytaj, rozważ krótko i pomódl się: „Albowiem wszy- -W jaki sposób na Bóstwo Ducha Świętego wskazuje tekst 1 Kor 3, 16-17? ……..
scy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście prze……………………………………………………………………………………..
cież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha
Odmów tajemnicę różańca wyrażając w dopowiedzeniach myśl o Bóstwie Ducha
przybrania za synów, w którym możemy wołać : „Abba, Ojcze!”.
Świętego
Notatnik opracowany przez Diakonię Ewangelizacji diecezji Sandomierskiej na podstawie „Notatnika uczestnika I roku formacji deuterokatechumenalnej Ruchu Światło-Życie. Duch Święty Krok 3”
Namiot Spotkania: Rozważ poniższy fragment hymnu do Ducha Świętego
i módl się z w nawiązaniu do tych słów: „Ty darzysz łaską siedemkroć. Bo moc
z prawicy Ojca masz. Przez Ojca obiecany nam. Mową wzbogacasz język nasz.”
4. Modlitwa poranna: Przeczytaj, rozważ krótko i pomódl się: „Nam zaś objawił
to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.
Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku?
Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie
otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów
Bożych”. 1 Kor 2, 10-12 „O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie”
Słowa Życia: „To dążenie niech was ożywia: ono też było w Chrystusie Jezusie”.
Flp 2, 5 „Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich”. Flp 2, 4
Studium Biblii Temat: Duch Święty Jest Osobą
-Jakie przymioty musi posiadać osoba? …………………………….…………….
(Świadomość – rozum, wolna wola, stanowienie o sobie, miłość.)
-Czy Pismo święte mówi o Duchu Świętym jako o podmiocie poznającym?
(1 Kor 2, 11 por. J 16, 13) …………………………………………..………….
-Czy według 1 Kor 12,11 wynika, że Duch Święty posiada wolę i wolność wyboru? ………………………………………………….……………………..
-Co mówi Pismo Święte o Duchu Świętym w związku z miłością? (Rz 5, 5;
15, 30) ………………………………………………………………….……...
Odmów: tajemnicę różańca o Duchu Świętym wyrażając w dopowiedzeniach Jego
osobowe działanie w nas
Namiot Spotkania: Rozważ poniższe słowa i rozwiń je we własną modlitwę:
„Światłem rozjaśnij naszą myśl. W serca nam miłość świętą wlej. I wątłą słabość
naszych ciał. Pokrzep stałością mocy swej.”
wody żywej /=źródlanej/ (J 7,37-39; J 4, 13-14, wylanie – rozlanie Ducha
Świętego: Rz 5, 5 chrzest – woda – Duch Święty: Dz 1, 5; J 3, 5; J 1, 31-34)
……………………………………………………………………………….
-Jakie znasz jeszcze inne obrazy i znaki działania Ducha Świętego w Piśmie
świętym? (J 3, 8; J 20, 22; Dz 2, 2-4) …………………………………………..
-Wskaż teksty, gdzie jest mowa o namaszczeniu Duchem Świętym i wyjaśnij sens
tego porównania. ……………………………………………….…………
Odmów tajemnicę różańca Zesłanie Ducha Świętego, używając w dopowiedzeniach biblijnych nazw i obrazów Ducha Świętego.
Namiot Spotkania: Rozważ poniższy fragment hymnu do Ducha Świętego
i módl się z w nawiązaniu do tych słów: „Nieprzyjaciela odpędź w dal. I Twym
pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym. Miniemy zło,
co kusi nas”.
6. Modlitwa poranna: Przeczytaj, rozważ krótko i pomódl się: „Co do was, to
namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w wasi nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest
prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim …” 1 J 2, 27
„O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie …”
Słowo Życia: „To dążenie niech was ożywia: ono też było w Chrystusie Jezusie”.
Flp 2, 5 Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci
krzyżowej”. Flp 2,8
Studium Biblii Temat: Owoce Ducha Świętego
-Co sprawia Duch Święty w nas w naszym stosunku do Boga Ojca? (Rz 8,12-17; 1
Kor 2,10 i n.) ………………………………………………………………...
-Co zawdzięczamy Duchowi Świętemu odnośnie do naszej relacji do Chrystusa?
(1 Kor 12,3; J 14,26; 15,26) …………………………………………..……….
5. Modlitwa poranna: Przeczytaj, rozważ krótko i pomódl się: „Czyż nie wiecie, -Co sprawia Duch Święty w nas, w czym nas zmienia wewnętrznie? (J 7,37-39;
żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świąDz 1,8; J 3,5)…….………………………………………..…………………….
tynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście”.
-Co daje nam Duch Święty w relacji do wspólnoty Kościoła? (1 Kor 12,4-11)
1Kor 3,16-17 „O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie …”
Odmów tajemnicę różańca wskazując w dopowiedzeniach na owoce i dary Ducha
Słowo Życia: „To dążenie niech was ożywia: ono też było w Chrystusie Jezusie”. Świętego
Flp 2,5 „On istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi Namiot Spotkania: Rozważ i módl się: „Daj nam przez Ciebie Ojca znać. Daj, by
być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” Flp 2,6-7.
i Syn poznany był. I Ciebie Jedno Tchnienie Dwóch. Niech wyznajemy z wszystStudium Biblii Temat: nazwy i obrazy Ducha Świętego w Piśmie Świętym
kich sił”.
-Jak nazywa Chrystus Ducha Świętego w mowie pożegnalnej (J 13, 16-31)?
...................................................…………………………..……………………...
NOTATKI:.............................................................................................................
-Wyjaśnij nazwę „POCIESZYCIEL”.………….………………………………… .……………………………………………………………………………………
-Wskaż i wyjaśnij związek pomiędzy działaniem Ducha Świętego a działaniem
……………..………………………………………………………………………
Notatnik opracowany przez Diakonię Ewangelizacji diecezji Sandomierskiej na podstawie „Notatnika uczestnika I roku formacji deuterokatechumenalnej Ruchu Światło-Życie. Duch Święty Krok 3”
Download