Formularz ofertowyRozmiar pliku: 60,5 KB

advertisement
…………...…, dnia …………….. 2017 r.
I-I. 3141.3.1.2017
Formularz ofertowy
na wykonanie usługi
o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro
I.
Zamawiający – Wojewoda Podkarpacki, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15.
II. Opis przedmiotu zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej do zamówienia pn. „Budowa budynku
gospodarczego w systemie kontenerowym dla przewodników psów służbowych na
Drogowym Przejściu Granicznym w Krościenku.”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do niniejszego formularza
ofertowego.
Maksymalne (wymagane) terminy wykonania zamówienia:
 Rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy;
 Zakończenie – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
Warunki płatności: przelew.
III. Forma złożenia oferty
Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 16 marca 2017 r., w formie:
 pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie,
Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 lub
 faxem na numer Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie: 017 / 867 19 72 lub
 w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Wydziału Infrastruktury PUW
w Rzeszowie: [email protected]
IV. Kryteria oceny ofert
1. Ocena merytoryczna ofert dokonana będzie według zasady procentowo-punktowej
w oparciu o następujące kryteria:
–
Cena – waga: 80%. Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
cena brutto oferty najniższej
Liczba punktów = ----------------------------------- x 80 pkt
cena brutto oferty ocenianej
–
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – waga: 20%. Ocena ofert zostanie
dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Zamawiający przyzna każdej ofercie 0, 10 lub 20 pkt w stosunku do maksymalnego
(wymaganego) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, tj. – 8 tygodni od dnia
podpisania umowy.
Wykonawca skracając okres realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej
części zamówienia, w stosunku do wymaganego terminu, może uzyskać następującą ilość
punktów:
a)
Wykonawca, który zaoferuje maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia
– 0 pkt;
b)
Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji przedmiotu zamówienia krótszy o 1
tydzień od maksymalnego terminu – 10 pkt;
c)
Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji przedmiotu zamówienia krótszy o 2
tygodnia od maksymalnego terminu – 20 pkt.
2. Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy, który uzyska największą liczbę
punktów po zsumowaniu obu kryteriów:
„cena” + „termin realizacji przedmiotu zamówienia” = suma obu kryteriów
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców,
którzy złożyli te oferty – w terminie określonym przez Zamawiającego – do złożenia
ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaproponować
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych przez siebie ofertach.
V. Formalności, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy o
udzielenie zamówienia publicznego
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiającego zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę
(firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru
oferty, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączną punktację.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w ust. 2, na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: http://bip.rzeszow.uw.gov.pl
w zakładce „Ogłoszenia – Zamówienia publiczne (profil nabywcy)” – Zamówienia
publiczne o wartości poniżej 30 000 euro.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
VI. Nazwa i adres WYKONAWCY składającego niniejszą ofertę
Nazwa: …………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………….
Nr Rachunku Bankowego: ………………………………………………………………..
I-I. 3141.3.1.2017
str. 2 z 3
VII. Składając niniejszą ofertę:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
cenę netto: …………………………….. zł;
podatek VAT: ……………………….… zł;
cenę brutto: ………………………….… zł.
2.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów i
przedmiarów robót, przygotowanie niezbędnych dokumentów do uzyskania stosownych
pozwoleń / zgłoszeń – …… tygodni od dnia podpisania umowy.
3.
Oświadczam, że cena zawiera prawidłowo naliczony podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4.
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
5.
Oświadczam, że przy realizacji zamówienia będę korzystał min. z 1 osoby zatrudnionej
wyłącznie na podstawie umowy o pracę (w pełnym wymiarze czasu) zgodnie z art. 22
Kodeksu Pracy – w przypadku samozatrudnienia Zamawiający uzna warunek za
spełniony.
6.
Oświadczam, że w trakcie realizacji zamówienia będę korzystał z podwykonawców:
…………………………………………….. w zakresie ………………...………………*
7.
Oświadczam, że w trakcie realizacji zamówienia nie będę korzystał z podwykonawców.*
8.
Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy (załącznikiem do niniejszego
formularza ofertowego) i nie wnoszę do niego uwag.
9.
Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty podpiszę umowę i zrealizuję zamówienie.
…………………, dnia …………...
……………………………………...
(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej)
* - niepotrzebne skreślić
I-I. 3141.3.1.2017
str. 3 z 3
Download