Presentation title in Arial bold 28pt “DB_wh_templ_2000_ec.pot”

advertisement
MiFID
Relacje z Klientami
Zakres prezentacji
 Warunki ogólne dot. informacji
 Informacje nt. firmy inwestycyjnej i świadczonych
usług
 Informacje o instrumentach finansowych
 Informacje o kosztach
 Informacje posttransakcyjne
 Klasyfikacja klientów
Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 2
Warunki ogólne dotyczące informacji
2004/39/WE
 Rzetelne
Art. 19
 Nie budzące wątpliwości
Nie wprowadzające w błąd
2006/73/WE
zawierają nazwę firmy inwestycyjnej
Art.. 27
nie podkreślają korzyści o ile wyraźnie nie wskazują zagrożeń
 są zrozumiałe przez przeciętnego przedstawiciela grupy, do której się
odnoszą,
wyraźnie wskazują istotne elementy, stwierdzenia lub ostrzeżenia
porównania muszą być miarodajne, przedstawione w sposób rzetelny i
zrównoważony, muszą zawierać źródła informacji oraz główne fakty i przyjęte
założenia
w przypadku wyników osiągniętych w przeszłości
– nie mogą być one najwyraźniejszym elementem publikacji,
– muszą obejmować cały okres lub min. 5 lat (zawsze okres 12 msc)
– muszą wskazywać okres referencyjny oraz źródło informacji
– muszą zawierać ostrzeżenie o braku gwarancji utrzymania takiego wyniku w
przyszłości,
– muszą zawierać informacje o ryzyku kursu walutowego,
– jeżeli podawane są wyniki brutto należy uwzględnić wpływ prowizji i opłat
Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 3
Warunki ogólne dotyczące informacji c.d.
2004/39/WE
 Rzetelne
Art. 19
 Nie budzące wątpliwości
 Nie wprowadzające w błąd
2006/73/WE
Art.. 27
w przypadku symulacji wyników
–symulacja musi opierać się na rzeczywistych wynikach osiągniętych w przeszłości,
–muszą zawierać wyraźnie ostrzeżenie, że jest to symulacja wyników, i nie stanowią
pewnego wskaźnika na przyszłość,
w przypadku prognoz
–nie mogą opierać się na symulacji wyników w przeszłości,
–muszą być oparte na uzasadnionych założeniach i obiektywnych danych,
–muszą zawierać ostrzeżenie, ze prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika przyszłych
wyników
nie mogą zawierać nazwy władz, w sposób sugerujący, iż dana władza
zatwierdziła lub zaaprobowała produkt
Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 4
Informacje nt. firmy inwestycyjnej i świadczonych usług
2004/39/WE
dotyczy klientów detalicznych
Art. 19 ust. 3
tiret
pierwsze
 dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem,
2006/73/WE
Art. 30
 dostarczane na papierze lub innym trwałym nośniku lub za
pośrednictwem strony internetowej - o ile (i) jest to celowe z pkt.
widzenia świadczonych usług tzn. jeżeli klient podał swój adres email, (ii) klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji w tej formie,
(iii) uzyskał w formie elektronicznej adres strony internetowej, (iv)
informacje są aktualne
– nazwa adres dane teleadresowe,
–wskazanie języków komunikacji z klientem i dostępności dokumentacji
–metody komunikacji
–oświadczenie o posiadanych zezwoleniach i adresie regulatora, który je udzielił
– charakter, częstotliwość i terminy sprawozdań z wykonywania usług (w szczególności chodzi o koszty)
–informacje nt. ochrony aktywów klienta i systemów rekompensat/gwarancji depozyt.,
–ogólny opis polityki w zakresie konfliktu interesów + szczegóły na życzenie klienta
–metoda i częstotliwości wycen portfela ( dot. AM)
–wskazanie wartości referencyjnych (dot. AM),
–rodzaje instrumentów w portfelu, zawieranych transakcji oraz limitów (AM)
–cele zarządzania, poziom ryzyka, ograniczenia swobody decyzji zarządzających (AM)
Art.. 46
-Polityka realizacji zleceń – konieczność uzyskania zgody klienta
Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 5
Informacje nt. instrumentów finansowych
2004/39/WE
 dotyczy klientów detalicznych i branżowych (????)
Art. 19 ust. 3
tiret drugie
zakres informacji zależy od kategorii klienta,
informacja musi zawierać opis charakteru i ryzyka „na tyle
szczegółowy, aby umożliwić podejmowanie przez klienta świadomych
decyzji inwestycyjnych”; należy uwzględnić status i poziom wiedzy
klienta !!!!!
 opis ryzyka,
2006/73/WE
Art. 31
–ryzyko związane z instrumentem finansowym , w tym wyjaśnienie mechanizmu dźwigni
finansowej
–zmienność ceny, ograniczenia dostępności,
–informacja, że w wyniku transakcji na pewnych instrumentach finansowych, przyszłe
zobowiązania klienta mogą przewyższyć koszty nabycia tych instrumentów,
–wymogi związane koniecznością uzupełniania zabezpieczenia,
– w przypadku, gdy ryzyko w przypadku nabycia dwóch jest większe – opis w jaki
sposób ich współoddziaływanie powiększa ryzyko,
–szczegółowe informacje nt. gwaranta i gwarancji,
informacje o prospekcie
Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 6
Informacje nt. instrumentów finansowych c.d.
2004/39/WE
 dotyczy klientów detalicznych
Art. 19 ust. 3
tiret
pierwsze
 jeżeli firma inwestycyjna przechowuje aktywa klientów detalicznych
w przypadku gdy aktywa klientów przechowywane są przez stronę trzecią:
2006/73/WE
Art. 32
–zakres odpowiedzialności firmy inwestycyjnej, za działania lub zaniechania działania
przez stronę trzecią,
–zakres odpowiedzialności firmy inwestycyjnej z faktu niewypłacalności strony trzeciej,
–informacje o wszelkich zagrożeniach z tytułu przechowywania aktywów na omnibus
account, ( w szczególności o braku wyodrębnienia aktywów własnych firmy
inwestycyjnej od aktywów klientów),
–Informacje o możliwości różnicowania praw klienta z posiadanych instrumentów
finansowych, w zależności od przepisów kraju, gdzie znajduje się rachunek prowadzony
przez stronę trzecią,
Informacje o wszelkich ograniczeniach w dysponowaniu instrumentami
finansowymi, które są lub mogą być ustanowione na aktywach klienta
w przypadku wykorzystania aktywów klienta na własną korzyść lub korzyść
innego klienta ( ???? Czy brak konieczności zawarcia umowy????)
–pełne i dokładne informacje nt. zobowiązań i zakresu odpowiedzialności firmy
inwestycyjnej, jakie się z tym wiążą,
–warunki ich odzyskania,
–opis zagrożeń jakie się z tym wiążą
Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 7
Informacje o kosztach
2004/39/WE
 dotyczy klientów detalicznych
Art. 19 ust. 3
tiret czwarte
2006/73/WE
Art. 33
 firmy inwestycyjne przekazują klientom poniższe informacje o kosztach o ile
w danym przypadku są istotne:
–łączną cenę, w tym wszelkie opłaty, koszty, wydatki oraz podatki płątne za
pośrednictwem firmy inwestycyjnej, lub podstawę obliczenia ceny, jeżeli nie można jej
podać dokładnie,
UWGA !!! Pytanie o poziom rozbicia informacji o kosztach
–nazwę waluty, kurs walutowy oraz koszty wymiany w przypadku gdy cena, lub jej część
płatna jest w walucie obcej,
– informacje o sposobie dokonywania płatności i innych aspektów wykonania ????
–Informacje o innych kosztach, w tym podatkach związanych z zawartymi transakcjami
UWAGA !!! Złe tłumaczenie dyrektywy, - w istocie chodzi o informacje nt. możliwości
wystąpienia dodatkowych kosztów
Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 8
Informacje post-transakcyjne
2004/39/WE
 dotyczy wszystkich klientów z wyjątkiem asset management
Art. 19 ust. 8
przesyłane niezwłocznie na trwałym nośniku ( ???)
 najważniejsze informacje dotyczące realizacji zlecenia ?????
2006/73/WE
Art. 40
 potwierdzenie realizacji zlecenia (najpóźniej w dniu następnym po dniu
realizacji zlecenia lub otrzymania potwierdzenia od podmioty realizującego
zlecenie),
–numer identyfikacyjny firmy wystawiającej zlecenie (????),
–nazwa luz oznaczenie klienta,
–data i czas !!!!! Transakcji,
–rodzaj zlecenia,
–oznaczenie miejsca realizacji,
–oznaczenie instrumentu finansowego
– kupno/sprzedaż
–charakter zlecenia (jeżeli inne niż K/S) ????
–Ilość i cena jednostkowa
–cena ogółem,
–całkowita suma suma pobranych prowizji i kosztów oraz na życzenie klienta zestawienie poszczególnych
pozycji (do jakiego poziomu ???),
–obowiązki klienta związane z rozliczeniem (np. limity czasowe, dane rozliczeniowe) o ile nie zostały
podane wcześniej klientowi,
–Informacje, czy kontrahentem klienta jest firma inwestycyjna lub osoba wchodząca w skład grupy, do
której należy ta firma, chyba, że zlecenie zostało zrealizowane za pośrednictwem anonimowego systemu
obrotu (?????),
 informacje nt. stanu realizacji zlecenia,
Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 9
Klasyfikacja klientów
2006/73/WE
Art. 28
 firmy inwestycyjne obowiązane są dokonać klasyfikacji klientów
oraz powiadomić o
– kategorii,
–- czy przysługuje im prawo do zmiany kategorii i czy wiąże się to z
obniżeniem poziomu ochrony,
 Uprawnieni kontrahenci
2004/39/WE
Art. 24 ust. 2
–Instytucje kredytowe,
–Przedsiębiorstwa inwestycyjne,
–Inne uprawnione lub regulowane instytucje finansowe,
–Zakłady ubezpieczeń
–Fundusze zbiorowego inwestowania
–Fundusze emerytalne i spółki zarządzające takimi funduszami,
–Krajowe władze rządowe i ich urzędy,
–Banki centralne
–Organizacje pozakrajowe
- Inni klienci branżowi uznani przez państwa członkowskie jako uprawnieni kontahenci
UWAGA !! Nie podlegają zasadzie best execution
Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 10
Klasyfikacja klientów
2006/73/WE
Art. 28
Klienci branżowi (profesjonalni)
2004/39/WE
Art. 24 ust. 2
–Posiadający doświadczenie wiedzę i fachowość umożliwiające podejmowanie
niezależnych decyzji inwestycyjnych i właściwą ocenę ryzyka,
–duże przedsiębiorstwa; suma bilansowa >= 20 mln EUR, obrót netto >=40mln EUR,
fundusze własne >=20 mln EUR,
–Instytucje publiczne,
–Regionalne władze rządowe
–Osoby fizyczne wykazujące się odpowiednia wiedzą i doświadczeniem oraz wartością
portfela, którzy złożyli firmie inwestycyjnej wniosek o traktowanie ich jako klientów
profesjonalnych
Klienci detaliczni
– wszyscy nie należący do żadnej z kategorii powyżej
Krynica Zdrój, 17 marca 2007 · page 11
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards