Kamila Zacharuk - Instytut Studiów Politycznych PAN

advertisement
KamilaZacharuk
Socjolog
E-mail [email protected]
Polna18/20
00-001Warszawa
Doświadczenie
2016-09-dodziś
InstytutStudiówPolitycznychPAN,Warszawa
AsystentwZakładzieDziejówZiemWschodnich
Domoichobowiązkównależym.in.uczestniczeniewbieżącychpracach(np.poprzezprzygotowywanienarzędzi
badawczych,tłumaczenia,referowaniepostępówprac)orazudziałwzebraniachZakładu.
2016-02-2016-09
AgencjaPrawPodstawowychUniiEuropejskiej(FRA)
Badacz
Badaniepn.:"DanebiometrycznewykorzystywanewwielkoskalowychsystemachinformatycznychUnii
Europejskiejwobszarzegranic,wiziazylu–implikacjedlaprawpodstawowych",realizowanebyłowkilku
krajachinakilkukontynentach.IdotyczyłoprzekraczaniagranicUniiEuropejskiejzpunktuwidzeniadanych
biometrycznychgromadzonychwwielkoskalowychsystemachinformatycznychUEiichskutkidlapraw
podstawowych.Celembadaniajestsprawdzenie,naileróżnegorodzajubazydanychpowodująutrudnieniaw
egzekwowaniutychprawprzezosobypodróżującedoUniiEuropejskiej.Wramachmoichzadań,uczestniczęw
pracachzespołówpolskiegoiukraińskiego.Realizujęwywiadypogłębionezróżnymigrupamibeneficjentów:z
ekspertami(wtymprzypadkuzprawnikami),tzw.posiadaczamipraw,tj.,zosobami,którychprawapodstawowe
wjakimśstopniubyłynaruszane,atakżeuczestniczęwbadaniachterenowychpozaWarszawą,wobserwacji
przejśćgranicznychwTerespoluiMedyce,gdzierównieżdocieramdoposiadaczypraw,wtymosób
przebywającychwośrodkachdlauchodźców.Wczęściukraińskiejprojektu,badanesąwybranepunkty
konsularneorazcentrawizowe.Pozabadaniamiinotatkamizwyjazdów,zajmujęsięrównieżtłumaczeniem
częścinarzędzinajęzykukraiński.
2016-04-2016-06
InstytutPracyiSprawSocjalnych,Warszawa
Badacz
BadaniaośrodkówpomocyspołecznejwPolsce.Wramachmoichobowiązkówbyłoprzeprowadzeniebadańw
wybranychmiejscowościachGórnegoŚląska,atakżedeskresearchorazprzygotowanieraportu-studium
przypadkuwrazzopisemprzebiegubadańianaliządanych.
2016-03-2016-03
InstytutRozwojuWsiiRolnictwaPAN,Warszawa
Badacz
Badanienatematuczestnictwawkulturzelokalnejwwybranychdotegomiejscowościach,badaniaPAPIz
mieszkańcami.Atakżebadaniejakościowepolegającenanarysowaniumentalnejmapymiejscowości–wywiad
pogłębionyzelementemrysowaniaiobjaśnianiaznaczeniaróżnychobiektówimiejscwwybranychdobadania
lokalizacjach.
2012-11-2015-01
PracowniaBadaniaInstytucjiiSpołecznościLokalnychPrzySłowie,Warszawa
Badacz,asystent
Domoichobowiązkównależałydrobnepraceorganizacyjneorazkoncepcyjne.Wramachwspółpracyz
Pracownią,brałamudziałm.in.wbadaniachtakichjak:
-ewaluacjaprogramu"TeatrPolska"
-ewaluacjaprogramuekonomiispołecznejwPolsce.Jejefektemjest"Raportzbadańpn.Badanieprocesu
weryfikacjiwnioskówopłatnośćwsiedzibiebeneficjenta",K.Zacharuk,M.Bargielski,Warszawa2013
-ewaluacjaróżnychprogramówspołecznych,m.in.projektówrealizowanychprzezNGO
2015-06-2015-12
CentrumEdukacjiObywatelskiej,Warszawa
Badacz
Przeprowadzeniebadaniazwykorzystaniemmetodydeskresearch,doopracowaniaraportunatematstanu
ukraińskiejedukacji.Badanietypuexante,mającezgromadzićinformacjepotrzebnedorealizacjiprojektu
"Класнашкола"(dosł.Klasnaszkola).
2012-03-2012-06
AgencjaPrawPodstawowychUniiEuropejskiej(FRA)
Badacz
BadaczwprojekciedotyczącymtraktowaniaobywatelizKrajówTrzecich(spozaUE)nagranicySchengen.Do
moichzadańnależałaobserwacjaprocedurorazwywiadyzosobamizatrzymanyminadrugiejlinii,tojestdo
wyjaśnieniasprawyzpowoduktórejniezostaliwpuszczeninaobszarUE.
2012-07-2012-07
SzkołaWyższaPrzymierzaRodzin,Warszawa
Prowadzącyzajęcia
Prowadzeniezajęćzdziećmimetodamiaktywnymi,natematobserwacjiświataprzyrodniczego:zajęciamiały
charakterwarsztatowyipolegałynazbadaniuwłaściwościelektrostatycznychorazzzakresuoptykiifal
dźwiękowych.Wramachprojektu„Zmalejszkoływwielkiświat”,LetniaSzkołaOdkrywców.
2011-11-2012-01
UniwersytetWarszawski
Badacz,członekzespołubadawczego
Projekt"Przyjaznagranica"realizowanyprzezFundacjęim.StefanaBatoregoorazUniwersytetWarszawski.
Jakoczłonekzespołubadawczego,zorganizowałamiodbyłamwyjazdnaUkrainę,gdziegromadziłamdanena
tematwpływuobecnościgranicynarozwójprzygranicznychmiejscowości.
2010-11-2012-06
TNSOBOP,Warszawa
AnkieterCATI
PracapodjętawczasiedziennychstudiówmagisterskichnawydzialesocjologiiUniwersytetuWarszawskiego.
Przeprowadzałambadaniatelefoniczne,zarównosondażejakibadaniamarketingowe.
2010-05-2010-11
GrupaRMF,Warszawa
Wydawca
WydawcaserwisówlokalnychwRMFMAXXXdlaWarszawyorazMazowsza.
2009-02-2010-02
CentrumInicjatywOświatowychweLwowie
Wolontariusz/nauczyciel
Prowadzeniezajęćdziennikarskichwszkoleorazwplacówkachpozaszkolnych.
2008-09-2011-02
DziennikMetro(AgoraS.A.)
Dziennikarz,korespondentregionalnyorazzagraniczny
WpoczątkowymokresiemojejwspółpracyzMetrem,byłamkorespondentemregionalnymzGórnegoŚląska.Od
2009rokubyłamkorespondentemzUkrainy,apotemtakżewspółpracownikiemdziałumiędzynarodowego,w
którymrelacjonowałamprzebiegwyborówprezydenckichnaUkrainiez2010roku.
2009-09-2009-11
Radio4U,Lwów
Dziennikarz
DziennikarzwukraińskiejredakcjiradiaRMFFM.
2013-12-2014-05
CentrumNaukiKopernik,Warszawa
Sekretarz
ProjektPOKLpn.:"Opracowanieipilotażaktywnychmetodpracynauczycielazuczniemopartychnametodzie
badawczej".MojezadaniaprzewidywałyorganizacjęspotkańekspertówzcałejPolski,sporządzanieprotokołów
orazporządkowaniezebranegodotądmateriału.
Edukacja
2012-10-2017-09
UniwersytetWarszawski,Socjologia,Studiadoktoranckie
PracadoktorskaprzygotowywanawZakładzieMetodologiiBadańSocjologicznychpodkierunkiemprof.K.
Koseły,natemat"Mywgościtunieprzyszliśmy,myusiebie.Polacyzprawo-ilewobrzeżnejUkrainy".
Wramachswojejpracydoktorskiej,przeprowadziłamwlatach2014-2016badaniaterenowenaUkrainie.W2014
rokubyłytobadania,wramachktórychpodróżującpoUkrainiespotykałamsięzczłonkamipolskich
stowarzyszeńtamdziałających.Następniewsierpniu2016roku,zorganizowałamspotkaniepodsumowujące,na
którymchętneosoby-członkowiepolskichstowarzyszeń,moglidyskutowaćnatematwynikówbadań.Byłto
elementpartycypacjiwbadaniu,którepopublikacjipracydoktorskiejzpewnościąbędzieoddziaływaćnaosoby
badane.DotejporyniemaanalogicznychbadańnatematpolskiejmniejszościzamieszkującejcałąUkrainę,
spotkaćsięmożnajedyniezopracowaniaminiektórychregionów,np.Bukowiny,Lwowa,Podolaczy
Kijowszczyzny.Jakdotąd,brakbyłoopracowaniacałościowego.
2014-12-2015-06
TbiliskiUniwersytetPaństwowy,programErasmusMundus
StypendiumwTbilisiwramachstudiówdoktoranckich,wczasiektóregogromadziłaminformacjenatematróżnic
ipodobieństwwpołożeniuGruzjiiUkrainy,takżewkontekściebrakukontroliswoichgranic.Próbaporównania
sytuacjiwATOiDonbasiedoAbchazji.
2010-10-2012-09
UniwersytetWarszawski,Socjologia,studiauzupełniającemagisterskie
Pracamagisterskapt.:"PolskieRadioLwów–misjaifunkcjewkontekścieprzemianXX-wiecznejhistoriimiastai
zamieszkującejjespołecznościpolskiej".
2005-10-2009-07
WyższaSzkołaUmiejętnościSpołecznychwPoznaniu,wydziałzamiejscowyw
Katowicach,Dziennikarstwoikomunikacjaspołeczna,studialicencjackie
Pracalicencjackazzakresuprawamediówianalizyzawartościprasynaprzykładzieśląskichtygodników-Głosu
ZabrzaiRudyŚląskiejorazNowinZabrzańskich.
Umiejętności
Wyszukiwanieinformacji/deskresearch
Analizadanychzastanych
Projektowaniebadań(główniejakościowychzelementamibadaniailościowego)
Używanieprogramówkomputerowychdowspomaganiaanalizytreści
Językiobce
Angielski
Ukraiński
Rosyjski
Gruziński
Zainteresowania
Grawscrabble
Fotografia
Podróże
Jazdanarowerze
Pływanie
Publikacje
2015
PolacynaUkrainie:przeszłośćiprzyszłość.Przyczynekdodalszychbadań[w:]SąsiedztwaIIIRP-Ukraina.
Zagadnieniaspołeczne.Podred.M.Dębicki,J.Makaro,WydawnictwoGajt,Wrocław
2015
ZnotesuobserwatoraprzyspieszonychwyborówprezydenckichnaUkrainie[w:]SąsiedztwaIIIRP–Ukraina.
Zagadnieniaspołeczne,Red.M.Dębicki,J.Makaro,WydawnictwoGajt,Wrocław
2015
ReformaedukacjiwUkrainie.Szanseizagrożenia,K.Zacharuk,P.Pacewicz
2015
Gorzko-słodkismakwolności,RecenzjaksiążkiWojciechaMuchy„Krewiziemia,oukraińskiejrewolucji”w
polskojęzycznejprasieukraińskiej,KurierGalicyjskinr3(233),17-26lutego
2015
Ćwiczeniewyobraźni.Refleksje,czynaUkrainiemógłbypowstaćpolskiruchrewolucyjny?[w:]StudiaPolitologica
Ucraino-Polona,PolskaAkademiaUmiejętności,InstytutPaństwaiPrawaW.KoreckiegoNANUkrainy,Polskie
TowarzystwoNaukowewŻytomierzu
2015
AutoreferatpracymagisterskiejopublikowanywPrzeglądziePolsko-Polonijnymnr7-8,PolskieRadioLwów,Wyd.
StowarzyszenieNaukowe„Polskawświecie”wGorzowieWielkopolskimprzywspółpracyPolskiegoTowarzystwa
NaukowegonaObczyźniewLondynieInstytutuHistoriiiArchiwistykiPolonijnejwChicago,GorzówWielkopolski
2014
NarracjeKresowe.Przeszłość,teraźniejszośćiperspektywy,Tomzbiorowy„Nowedrogiantropologii
współczesności”,WydawnictwoOrbisExterior,podred.P.Łuczeczko,Gdańsk
2013
Raportzbadańpn.Badanieprocesuweryfikacjiwnioskówopłatnośćwsiedzibiebeneficjenta,K.Zacharuk,M.
Bargielski
2013
Niedokończonarewolucja.Co(nie)wydarzyłosięnaUkrainiewlatach2004-2012?PolskaAkademia
Umiejętności,InstytutPaństwaiPrawaW.KoreckiegoNANUkrainy,PolskieTowarzystwoNaukowew
Żytomierzu,wydanietrzecie,Żytomierz-Kijów-Kraków
2012
Wielogłos,czyliozachodzieiwschodzieUkrainyrazjeszcze,NowaEuropaWschodnia.Dwumiesięcznik
poświeconyEuropieWschodniejiAzjiCentralnej,KolegiumEuropyWschodniejim.JanaNowakaJeziorańskiego
weWrocławiu
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards