RE_art110

advertisement
PARLAMENT EUROPEJSKI
2009 - 2014
Dokument z posiedzenia
11.3.2014
B7-0264/2014
PROJEKT REZOLUCJI
złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę
(2014/2627(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead
McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta
Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud
Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb,
Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan
Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle,
Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin,
Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Philippe Juvin
w imieniu grupy PPE
RE\1022908PL.doc
PL
PE529.666v01-00
Zjednoczona w różnorodności
PL
B7-0264/2014
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę
(2014/2627(RSP))
Parlament Europejski,
–
uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa,
Partnerstwa Wschodniego i Ukrainy, w szczególności rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie sytuacji na Ukrainie1,
–
uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wyniku szczytu w
Wilnie i przyszłości Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza w odniesieniu do Ukrainy2,
–
uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie szczytu UE-Rosja3,
–
uwzględniając wnioski nadzwyczajnego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych,
które poświęcone było Ukrainie, a odbyło się w dniu 3 marca 2014 r.,
–
uwzględniając oświadczenie Rady Północnoatlantyckiej z dnia 4 marca 2014 r.,
–
uwzględniając oświadczenie szefów państw i rządów w sprawie Ukrainy wydane po
nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej w sprawie Ukrainy, które odbyło się w
dniu 6 marca 2014 r.,
–
uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,
A.
mając na uwadze, że siły zbrojne Federacji Rosyjskiej naruszają suwerenność i
integralność terytorialną Ukrainy;
B.
mając na uwadze, że w dniu 6 marca 2014 r. nielegalne władze Krymu podjęły decyzję
o włączeniu półwyspu do Federacji Rosyjskiej i zapowiedziały na 16 marca 2014 r.
referendum w sprawie niezależności Krymu, co stanowi naruszenie konstytucji
Ukrainy, zezwalającej na przeprowadzanie referendów wyłącznie w sprawach
lokalnych;
C.
mając na uwadze, że Rosja jest, obok Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, stroną
memorandum budapeszteńskiego w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy z
1994 r., a zatem gwarantem poszanowania integralności terytorialnej i suwerenności
Ukrainy;
D.
mając na uwadze, że w dniu 1 marca 2014 r. Rada Federacji Rosyjskiej zezwoliła na
rozmieszczenie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainie;
E.
mając na uwadze, że Rada Bezpieczeństwa ONZ w ciągu trzech dni odbyła dwa
Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0170.
Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0595.
3
Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0101.
1
2
PE529.666v01-00
PL
2/5
RE\1022908PL.doc
posiedzenia w sprawie Ukrainy; mając na uwadze, że w dniu 2 marca 2014 r. wysłano
do Kijowa Jana Eliassona, zastępcę sekretarza generalnego ONZ, aby informował
sekretarza generalnego, jakie ewentualne dalsze działania ONZ może podjąć, by
uspokoić sytuację;
1.
w najwyższym stopniu potępia napaść i niczym nie sprowokowane naruszenie
suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy przez Federację Rosyjską; żąda
natychmiastowego wycofania rosyjskich sił zbrojnych do miejsc ich stałego
stacjonowania; przypomina, że prowadzone działania stanowią jawne naruszenie Karty
Narodów Zjednoczonych, aktu końcowego OBWE z Helsinek, budapeszteńskiego
memorandum w sprawie gwarancji bezpieczeństwa z 1994 r., dwustronnej umowy o
przyjaźni, współpracy i partnerstwie z 1997 r., umowy z 1997 r. w sprawie statusu i
warunków obecności rosyjskiej floty czarnomorskiej na terytorium Ukrainy, a także
międzynarodowych zobowiązań spoczywających na Rosji; uznaje rosyjskie działania za
zagrożenie dla bezpieczeństwa UE;
2.
wyraża pełne poparcie dla integralności terytorialnej, jedności i suwerenności Ukrainy;
z zadowoleniem przyjmuje odpowiedzialne poczynania Rady Najwyższej przy
sprawowaniu wszystkich funkcji konstytucyjnych i wypełnianiu próżni politycznej i
instytucjonalnej powstałej po ustąpieniu rządu i odwołaniu prezydenta, który opuścił
urząd, a następnie wyjechał z kraju; pochwala odpowiedzialną, umiarkowaną i
powściągliwą postawę rządu w Kijowie wobec tego poważnego kryzysu, w którym
stawką jest integralność terytorialna i suwerenność państwa; apeluje do społeczności
międzynarodowej, by zajęła wspólne i zdecydowane stanowisko oraz by wyraźnie
opowiedziała się po stronie Ukrainy i wspierała ją;
3.
uważa decyzję nielegalnych władz Krymu o przeprowadzeniu referendum w sprawie
przyszłego statusu tego terytorium za naruszenie ukraińskiej konstytucji, a tym samym
za działanie niezgodne z prawem; zdecydowanie potępia decyzję Rady Najwyższej
Republiki Autonomicznej Krymu o włączeniu półwyspu do Federacji Rosyjskiej;
4.
apeluje o pokojowe rozwiązanie obecnego kryzysu oraz o pełne poszanowanie zasad
i obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego; jest sytuację należy
opanować i dalej uspokajać, by nie doszło do konfliktu zbrojnego; podkreśla, że
najwyższej wagi nabierają międzynarodowe misje obserwacyjne i mediacyjne; wzywa
instytucje UE i państwa członkowskie, by były gotowe do wykorzystania wszelkich
możliwych środków dyplomatycznych i politycznych oraz by niestrudzenie
współpracowały ze wszystkimi stosownymi organizacjami międzynarodowymi, np.
ONZ, OBWE i Radą Europy, w celu zapewnienia pokojowego rozwiązania, którego
podstawą musi być suwerenność i nienaruszalność terytorialna Ukrainy; zauważa, że
przemoc ze strony grup prorosyjskich, z jaką spotkał się na Krymie specjalny
przedstawiciel ONZ Robert Serry i obserwatorzy z ramienia OBWE, nie prowadzi do
osiągnięcia pokojowego rozwiązania konfliktu; z naciskiem wzywa rosyjskie władze,
by rozpoczęły z nowym rządem Ukrainy dialog poświęcony rosyjskim obawom oraz
wzajemnych stosunkom politycznym i gospodarczym;
5.
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ukraiński rząd zobowiązał się do przeprowadzenia
ambitnego programu reform, obejmującego zmiany polityczne, gospodarcze i
RE\1022908PL.doc
3/5
PE529.666v01-00
PL
społeczne; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o przyznaniu
Ukrainie krótko- i średnioterminowego pakietu pomocowego w wysokości 11 mld
EUR, mającego pomóc w stabilizacji sytuacji gospodarczo-finansowej kraju; apeluje,
by pod europejskim przywództwem podjąć międzynarodowe starania o ustabilizowanie
sytuacji na Ukrainie w dłuższej perspektywie czasowej, naprawę pogarszającej się
sytuacji społeczno-gospodarczej w tym kraju, zapewnienie stabilności
makroekonomicznej oraz rozpoczęcie niezbędnych głębokich i kompleksowych reform
gospodarczych; zdecydowanie popiera międzynarodowy mechanizm koordynacji
pomocy, który ma uruchomić i koordynować Komisja, a który obejmie państwa
członkowskie UE, MFW, Bank Światowy, EBOR i EBI, a także inne kraje, by zebrać w
jedną całość międzynarodowy pakiet finansowy; wzywa Komisję i państwa
członkowskie, by wraz z Radą Europy i Komisją Wenecką dostarczyły nie tylko pomoc
finansową, ale również wsparcie techniczne w dziedzinie reform konstytucyjnych,
poprawy przestrzegania zasad praworządności oraz walki z korupcją na Ukrainie;
6.
zachęca ukraińskie władze do zapewnienia wolnych i uczciwych wyborów przy pełnym
poszanowaniu międzynarodowych standardów, do osiągania postępów w realizacji
reform konstytucyjnych i reformy sądownictwa, do podjęcia zdecydowanych działań
mających wyeliminować korupcję oraz do przeprowadzenia dochodzeń w sprawie
wszystkich aktów przemocy popełnionych w czasie trzymiesięcznych protestów na
Euromajdanie; ponownie podkreśla, że należy prowadzić niewykluczającą nikogo
politykę obejmującą wszystkie ukraińskie regiony i mniejszości oraz zapewnić pełną
ochronę praw osób należących na mniejszości narodowych, zgodnie z
międzynarodowymi standardami; wzywa ukraińskie władze, by przyjęły nowe przepisy
zgodnie z zobowiązaniami Ukrainy wynikającymi z Europejskiej karty języków
regionalnych lub mniejszościowych, zapewniając poszanowanie praw obywateli w
kraju oraz prawa do posługiwania się językiem rosyjskim i innymi językami
mniejszościowymi;
7.
z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady Europejskiej o podpisaniu politycznych
rozdziałów układu o stowarzyszeniu przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie; z
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Rady Europejskiej do zapewnienia
jednostronnego przyjęcia przez UE środków umożliwiających Ukrainie czerpanie
znacznych korzyści z ułatwień, jakie oferuje pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego
handlu, np. z zastosowania przepisów o przywozie towarów, dotyczących obniżenia ceł
i wprowadzenia kontyngentów taryfowych; ponownie zauważa, że pozostałe części
układu o stowarzyszeniu obejmującego pogłębioną i kompleksową strefę wolnego
handlu należy podpisać jak najszybciej; z naciskiem podkreśla, że należy wysyłać jasne
komunikaty pokazujące Rosji, iż żaden element tego układu nie stanowi zagrożenia ani
nie szkodzi przyszłym, opartym na współpracy dwustronnym stosunkom politycznym i
gospodarczym między Ukrainą a Rosją; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada
niedawno uznała, iż układ o stowarzyszeniu obejmujący pogłębioną i kompleksową
strefę wolnego handlu nie jest ostatecznym celem współpracy między UE a Ukrainą;
podkreśla ponadto, że art. 49 TUE dotyczy wszystkich europejskich państw, w tym
Ukrainy, mającej możliwość integracji z UE i mogącej starać się o przystąpienie, pod
warunkiem przestrzegania zasad demokracji, poszanowania podstawowych wolności
oraz praw człowieka i praw mniejszości, a także zapewnienia praworządności;
PE529.666v01-00
PL
4/5
RE\1022908PL.doc
8.
z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady Europejskiej z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie
pierwszej serii ukierunkowanych środków, np. zawieszenia dwustronnych rozmów s
sprawie wiz i nowego porozumienia, a także decyzję państw członkowskich i instytucji
UE o zawieszeniu przygotowań do szczytu G8 w Soczi; zauważa, że jeśli konflikt nie
zostanie wystarczająco załagodzony, to UE powinna przygotować się na nowe środki i
sankcje, np. wszczęcie procedury usunięcia Rosji z grupy G8, Rady Europy i OBWE,
zawieszenie rozpatrywania wniosku Rosji o przystąpienie do OECD, wprowadzenie
zakazu podróżowania, zamrożenie aktywów i wdrożenie przepisów dotyczących prania
pieniędzy w odniesieniu do czołowych rosyjskich polityków uczestniczących w
podejmowaniu i wykonywaniu decyzji o naruszeniu suwerenności i nienaruszalności
terytorialnej Ukrainy, środki skierowane przeciwko rosyjskim przedsiębiorstwom i ich
filiom wprowadzające wymóg pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi rynku
wewnętrznego oraz z przepisami UE dotyczącymi konkurencji, zwłaszcza w
energetyce, a także zakaz handlu bronią i technologiami podwójnego zastosowania;
9.
z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady o przyjęciu ukierunkowanych sankcji wobec
18 osób, mających na celu zamrożenie aktywów i odzyskanie przywłaszczonych
ukraińskich środków finansowych;
10.
podkreśla znaczenie bezpiecznych, zdywersyfikowanych i przystępnych cenowo dostaw
energii dla Ukrainy: podkreśla w związku z tym strategiczną rolę Wspólnoty
Energetycznej, której Ukraina przewodniczy w 2014 r., a także uzyskiwania przez
Ukrainę odporności na groźby energetyczne ze strony Rosji; przypomina o potrzebie
zwiększenia pojemności magazynowej UE i zapewnienia zwrotnego przepływu gazu z
państw członkowskich UE na Ukrainę; z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji
dotyczący modernizacji ukraińskiego systemu przesyłu gazu oraz pomocy w spłacaniu
długów wobec Gazpromu;
11.
apeluje do Rady, by niezwłocznie upoważniła Komisję do intensyfikacji dialogu w
sprawie reżimu wizowego z Ukrainą w celu przyspieszenia wprowadzenia systemu
bezwizowego na wzór Mołdawii; apeluje, by w oczekiwaniu na wprowadzenie takiego
systemu niezwłocznie ustanowić tymczasowe, bardzo proste i niedrogie procedury
wizowe na szczeblu UE i państw członkowskich;
12.
podkreśla, że UE powinna aktywnie zaangażować się w starania o „zdobywanie serc i
umysłów” mieszkańców Ukrainy, a w obecnej sytuacji zwłaszcza mieszkańców Krymu,
by przeciwstawić się kłamliwej retoryce rosyjskiej propagandy; zdecydowanie odrzuca
rosyjskie twierdzenia o dyskryminacji rosyjskojęzycznych obywateli Ukrainy oraz
oszczercze nazywanie pokojowych protestantów faszystami;
13.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie,
Komisji, rządom państw członkowskich, a także pełniącemu obowiązki prezydenta,
rządowi i parlamentowi Ukrainy, Radzie Europy oraz prezydentowi, rządowi i
parlamentowi Federacji Rosyjskiej.
RE\1022908PL.doc
5/5
PE529.666v01-00
PL
Download