Generuj PDF - Europejska Sieć Migracyjna

advertisement
Europejska Sieć Migracyjna
Źródło:
http://emn.gov.pl/esm/aktualnosci/9319,Polska-znosi-oplaty-za-wydawanie-wiz-krajowych-obywatelom-Ukra
iny.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 18:40
Polska znosi opłaty za wydawanie wiz
krajowych obywatelom Ukrainy
W dniu 13 czerwca br. Polska i Ukraina podpisały Umowę
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem
Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz
krajowych, zgodnie z którą zniesione zostaną opłaty za
wydawanie wiz krajowych dla obywateli Ukrainy, którzy
zamierzają przebywać na terytorium Polski dłużej niż trzy
miesiące i krócej niż jeden rok (wizy typu D).
Zniesienie opłat wizowych jest kolejnym krokiem (po podpisaniu
Umowy o Małym Ruchu Granicznym w 2008 roku) na drodze ku
liberalizacji polityki wizowej wobec Ukrainy, która dotkliwie odczuła
zmiany w funkcjonowaniu polsko-ukraińskiej granicy po wejściu Polski
do Unii Europejskiej, a później do strefy Schengen w grudniu 2007 roku,
gdy wschodnia granica Polski stała się równocześnie granicą strefy
Schengen. Przed przystąpieniem Polski do układu z Schengen ww. wizy
były bowiem bezpłatne, a do końca czerwca 2003 r. między obydwoma
krajami obowiązywał ruch bezwizowy.
Warto przy tym podkreślić, iż obecnie szereg kategorii osób korzysta
już z szeregu ułatwień w ruchu wizowym, na podstawie podpisanej w
2007 roku Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą o
ułatwieniach w wydawaniu wiz. Umowa ta zwalnia bowiem z opłat
wizowych czternaście kategorii osób, w tym m.in. osoby bliskie
obywateli Ukrainy legalnie zamieszkujących na terytorium państw
członkowskich, członków oficjalnych delegacji, członków rządów i
parlamentów krajowych i regionalnych, uczniów i studentów, osób
niepełnosprawnych, dziennikarzy, uczestników międzynarodowych
imprez sportowych osoby biorące udział w działaniach naukowych,
kulturalnych i artystycznych oraz dzieci poniżej 18 roku życia.
Za wprowadzeniem kolejnych ułatwień w ruchu wizowym przemawia
duże zainteresowanie ruchem granicznym ze strony obywateli Ukrainy,
zdaniem których opłaty związane z wystąpieniem o wizę są obecnie
zbyt wysokie (wysokość opłaty wizowej za złożenie i rozpatrzenie
wniosku o wydanie wizy krajowej wynosi 20 euro; kwota ta została
obniżona początkowo do 35 euro z 60 euro na podstawie umowy Unii
Europejskiej o ułatwieniach wizowych z Rosją i Ukrainą, których stroną
jest również Polska). Dowodem na to mogą być statystyki dotyczące
liczby wydawanych Ukraińcom wiz. W 2011 roku polskie konsulaty
wydały obywatelom Ukrainy około 570 tysięcy wiz, z czego ok. 200
tysięcy stanowiły wizy właśnie typu D. Co ważne, liczba odmów
wizowych stanowiła jedynie 2,2% wszystkich złożonych wniosków.
STRONA GŁÓWNA EMN
Podkreślić należy, że obywatele Polski mogą wyjeżdżać na Ukrainę bez
konieczności posiadania wiz (w przypadku pobytu do 90 dni). W razie
zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego w ww. umowie
przewidziano możliwość zawieszenia wykonywania przepisów umowy
w całości lub w części.
Umowa zacznie obowiązywać miesiąc po otrzymaniu ostatniej
pisemnej notyfikacji, w której strony poinformują się nawzajem o
spełnieniu wewnętrznych procedur niezbędnych dla wejścia umowy w
życie.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards